Twoje miejsce na rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoje miejsce na rynku pracy"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. I Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki rekrutacji do Projektu Twoje miejsce na rynku pracy współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym dalej regulaminem. 2. Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki Projekt pt. Twoje miejsce na rynku pracy, będzie zwany dalej projektem. 4. Projekt jest realizowany przez, z siedzibą przy,, zwany dalej WORD. 5. Biuro projektu mieści się w siedzibie WORD, zwane dalej biurem projektu. 6. Projekt będzie realizowany na terenie województwa śląskiego w terminie od 1 marca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 7. Wszelkie decyzje związane z realizacją projektu podejmuje powołany przez Dyrektora WORD Zespół Projektowy. 8. Projekt jest adresowany do osób bezrobotnych, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego i miasta Częstochowy (kryteria weryfikowane na podstawie zaświadczenia PUP i oświadczenia potwierdzającego adres zamieszkania). II Cel projektu Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych z powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego i miasta Częstochowy do końca czerwca 2015 r. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach. III Zakres wsparcia Projekt Twoje miejsce na rynku pracy obejmuje następujące formy wsparcia: 1. : Indywidualne doradztwo zawodowe dla 110 uczestników/uczestniczek (dalej u/u) Projektu mające na celu określenie predyspozycji zawodowych i stworzenie Indywidualnych Planów Działania - 2 godziny zajęć indywidualnych u/u.

2 Warsztaty z Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy zajęcia dla 110 u/u realizowane w 5 grupach (18 godzin/grupa) mające na celu poprawę umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych Doradztwo Personalno-Zawodowe - wsparcie wzmacniające komunikację interpersonalną wśród u/u oraz umiejętności autoprezentacji oraz warsztaty rozwoju osobowości (6 godzin/ grupa 20os.) 2. Szkolenia zawodowe: kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 h/ u/u) szkolenie prawo jazdy kategorii C (20h teorii i 30h praktyki/ u/u) szkolenie prawo jazdy kategorii CE (20h teorii i 25h praktyki/ u/u) szkolenie na operatora koparko- ładowarki (116h teorii i 86h praktyki/ u/u) język angielski w transporcie (40 h/ u/u) IV Moduły W projekcie zaplanowano 4 moduły: 1. Moduł 1 (30 osób) Szkolenie - prawo jazdy kategorii C Rekrutacja: gr 1 i gr 2-20 osób IV-V 2014 gr 3-10 os. VIII-IX Moduł 2 (20 osób) Szkolenie operator koparko-ładowarki Rekrutacja: gr 1-20 os. IV-V Moduł 3 (45 osób) Szkolenie kwalifikacja wstępna przyspieszona Rekrutacja: gr 1-15 os. VI-VII 2014 gr 2-15 os. IX-X 2014 gr 3-15 os. XII 2014-I Moduł 4 (15 osób) Szkolenie - prawo jazdy kategorii CE Rekrutacja: gr 1-15 os. IX-X 2014

3 Uczestnik projektu jest zobligowany do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia wchodzących w skład modułu, który wybrał. V Sposób realizacji form wsparcia 1. Szkolenia zawodowe: W projekcie przewidziano realizację poszczególnych form wsparcia, o których mowa w 4 w okresach określonych w harmonogramie zajęć, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej WORD. a) szkolenie prawo jazdy kat. C: gr 1 - przewidziany termin zajęć: od czerwca do sierpnia 2014r., gr 2 - przewidziany termin zajęć: od sierpnia do października 2014r gr 3 - przewidziany termin zajęć: od października do grudnia 2014r b) szkolenie na operatora koparko - ładowarki: gr 1 - przewidziany termin zajęć: od czerwca do września 2014r., c) szkolenie kwalifikacja wstępna przyspieszona: gr 1 - przewidziany termin zajęć: od lipca do października 2014r., gr 2 - przewidziany termin zajęć: od listopada 2014r, do lutego 2015r gr 3 - przewidziany termin zajęć: od marca do czerwca 2015r d) szkolenie prawo jazdy kat. CE: gr 1 - przewidziany termin zajęć: od listopada 2014r. do stycznia 2015r., e) zajęcia języka angielskiego w transporcie odbywać się będą w okresie czerwiec 2014 do czerwiec : a) indywidualne doradztwo zawodowe (2h/osoba) odbywać się będzie w terminach ustalonych z u/u. b) Warsztaty Technik Aktywnego Poszukiwania Pracy i zajęcia doradztwa personalno zawodowego odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zajęć, w ustalonej przez WORD liczbie godzin w okresie czerwiec 2014 do czerwiec Szczegółowe harmonogramy działań zaplanowanych w projekcie zostaną przekazane u/u poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej WORD. WORD zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane u/u poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej WORD, pocztą lub telefonicznie lub ustnie przez personel Projektu. VI Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie pełnoletnia osoba bezrobotna (posiadająca status bezrobotnego tzn. zarejestrowana w PUP), zamieszkała (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa śląskiego w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, zawierciańskim, myszkowskim i mieście Częstochowa. 2. Osoby chętne do udziału w projekcie muszą spełniać następujące warunki: a) w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych uczestnik projektu powinien: mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy kat. B - w przypadku osób, które zadeklarują udział w szkoleniu prawo jazdy kat. C;

4 mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy kat. C - w przypadku osób, które zadeklarują udział w szkoleniu prawo jazdy kat. CE, mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy kat. C - w przypadku osób, które zadeklarują udział w szkoleniu kwalifikacja wstępna przyspieszona, mieć ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe - w przypadku osób, które zadeklarują udział w szkoleniu na operatora koparkoładowarki. b) Złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe: formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie z PUP (wystawione nie później niż 7 dni przed złożeniem dokumentów) kserokopię prawa jazdy - dla u/u Modułu 1, 3 i 4 (prawo jazdy do wglądu) oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu: kierowcy Moduł 1,3,4 lub operatora koparko-ładowarki Moduł 2 dowód osobisty do wglądu. VII Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń 1. Kompletne dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane w biurze projektu. 2. Wzory formularzy i oświadczeń oraz wykaz niezbędnych dokumentów będą dostępne na stronie internetowej WORD oraz w biurze projektu. 3. Wszelkie braki formalne i merytoryczne w dokumentach zgłoszeniowych będą skutkowały nie zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 4. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 5. Proces rekrutacji do projektu prowadzony będzie w oparciu o zasadę kolejności złożenia kompletnych dokumentów zgłoszeniowych - decyduje data i godzina złożenia dokumentów (z zastrzeżeniem VIII ust. 2). 6. Proces rekrutacji do projektu prowadzony będzie w II etapach: Etap I złożenie formularzy zgłoszeniowych przez potencjalnych u/u, Etap II przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 7. Informacje o terminach rekrutacji zamieszczane będą na stronie oraz wywieszane w biurze projektu. 8. W przypadku gdy do projektu w procesie rekrutacji nie zostanie zebrana zakładana liczba osób przewiduje się przedłużenie rekrutacji. 9. Na formularzu zgłoszeniowym można zakreślić TYLKO jeden dostępny moduł szkoleniowy. 10. Formularz zgłoszeniowy, w którym zakreślona będzie większa ilość modułów nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. 11. Złożony formularz zgłoszeniowy nie jest brany pod uwagę przy kolejnych rekrutacjach. 12. Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie z godnie z zasadą równych szans w dostępie do udziału w szkoleniach i kursach realizowanych w ramach projektu. VIII Kwalifikacja uczestników projektu 1. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych i opinii psychologa z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora WORD.

5 2. Komisja rekrutacyjna, kwalifikując kandydatów do udziału w projekcie, ma obowiązek zrealizować założone w projekcie grupy docelowe uczestników, z zachowaniem zasady równych szans udziału w projekcie. (Priorytetowo traktowane będą kobiety, osoby z wykształceniem średnim i niższym do momentu uzyskania założonych w projekcie wskaźników) 3. Komisja rekrutacyjna będzie przyznawać punkty: poziom wykształcenia wykształcenie wyższe - 0 pkt, wykształcenie średnie 1 pkt, wykształcenie niższe niż średnie 2 pkt (weryfikacja dok. zgłoszeniowych) kobiety 3 pkt (weryfikacja dok. zgłoszeniowych) motywacja do nauki i podjęcia pracy pkt (0 -niska; 5- bardzo wysoka) (ocena na podst. rozmowy kwalifikacyjnej) 4. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 5. Kandydaci, którzy przejdą pozytywnie rekrutację, a nie zostaną przyjęci z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście osób rezerwowych. 6. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym. 7. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są o tym fakcie powiadamiane przez komisję rekrutacyjną. Dwukrotna bezskuteczna próba kontaktu z osobą zakwalifikowaną do projektu powodować będzie skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do projektu, a miejsce to przypada osobie znajdującej się na najwyższej pozycji na liście rezerwowej. 8. WORD Częstochowa zorganizuje spotkanie z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, na którym zostaną podpisane umowy określające prawa i obowiązki uczestników projektu oraz wypełniona zostanie dokumentacja wymagana zgodnie z wytycznymi POKL. 9. W przypadku nieobecności na ww. spotkaniu osoby zakwalifikowanej na szkolenia jej miejsce przypada osobie znajdującej się na najwyższej pozycji na liście rezerwowej. 10. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, które podpiszą umowy dotyczące uczestnictwa w projekcie stają się uczestnikami projektu. 11. Złożone dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie nie podlegają zwrotowi. IX Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie WORD oraz na stronie internetowej WORD Częstochowa. 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin może ulec zmianie w szczególności: z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu; zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu; zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 3. WORD zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą II stopnia. 4. Nie przestrzeganie przez uczestnika projektu niniejszego regulaminu, może skutkować dyscyplinarnym skreśleniem z listy uczestników projektu. Decyzje o skreśleniu podejmuje Zespół Projektowy na wniosek Kierownika Projektu. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER

Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER 1 Objaśnienia terminów i skrótów 1. POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu osoba, która złożyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo