ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT."

Transkrypt

1 Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, Warszawa tel. (22) DZC/AS/677/12 Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkoleń z zakresu zaawansowanych technologii IT. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone w witrynie Internetowej pod adresem: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wybór wykonawcy ww. szkoleń jest złożenie oferty zgodnie z warunkami Zaproszenia. Bank dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, tj., tylko na wybrane szkolenia. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Załączniku nr 2 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres w postaci załącznika w formacie.doc,.pdf lub.xls do dnia 4 grudnia 2012 r. do godz z tematem wiadomości: Oferta Szkolenie PARP Zaawansowane technologie IT. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Anna Sawicka Departament Zakupów Centralnych, tel. (22) , Do dnia 20 listopada br. proszę o potwierdzenie, zwrotnym mailem na adres wskazany powyżej, otrzymania wiadomości zawierającej Zaproszenie do składania ofert, przy czym przesłanie tego potwierdzenia dotyczy wyłącznie tych Oferentów, którzy otrzymali Zaproszenie mailem przesłanym przez Bank bezpośrednio na skrzynkę mailową Oferenta. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia proszę przesyłać na ww. adres mailowy do dnia 22 listopada br. Do dnia 28 listopada br. odpowiedzi na otrzymane pytania zostaną przesłane do wszystkich Oferentów zaproszonych do składania ofert. Dodatkowo odpowiedzi zamieszczone zostaną na stronie internetowej 1

2 Oferta powinna być ważna minimum 90 dni od terminu składania ofert. Bank zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru ofert, - przeprowadzenia dodatkowych negocjacji i uzgodnień z wybranymi Oferentami, - zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, - odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, - zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia, - przyjęcia oferty w części i udzielenia zamówienia więcej niż jednemu Oferentowi, - zażądania od jednego lub większej liczby Oferentów dodatkowych informacji, dokumentów lub postawienia dodatkowych warunków co do usług, które mają być świadczone, - weryfikacji zapisów w przedstawionych przez Oferenta dokumentach, w szczególności w zakresie załączonych referencji. Bank informuje, że: - przedstawione przez Oferentów ceny będą obejmować wszystkie koszty i narzuty na cenę, - Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Banku w przypadku odrzucenia jego oferty, - Oferent pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z udziałem w postępowaniu, - prześle Oferentom informacje o rozstrzygnięciu postępowania, - niniejszy dokument jest poufny i stanowi wyłączną własność Banku. - treść i wymagania zawarte w Zaproszeniu są identyczne dla wszystkich potencjalnych kontrahentów, - wszystkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Oferentów wymagają formy co najmniej mailowej, - w wyniku postępowania z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na świadczenie przedmiotowych usług, - program szkolenia przedstawiony przez Oferenta w złożonej ofercie, opracowany na podstawie Zaproszenia, będzie szczegółowo ustalony na etapie negocjacji z wyselekcjonowanymi Oferentami. Z poważaniem, /-/ Anna Sawicka Wz. Dyrektora Departamentu Zakupów Centralnych Załączniki: Nr 1 Opis Przedmiotu Zaproszenia Nr 2 Warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz oceny ofert Nr 3 Formularz oferty Nr 4 Oświadczenie Nr 5 Projekt umowy Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2a, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP): Wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: ,00 złotych. 2

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA 1. Bank jest zainteresowany ofertą na przeprowadzenie szkoleń zakresu zaawansowanych technologii IT dla swoich pracowników z różnych zespołów obszaru IT. 2. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): Usługi szkolenia komputerowego. 3. Celem szkoleń jest efektywne dostarczenie nowoczesnych rozwiązań systemowych dla rozwoju krytycznych obszarów bankowości elektronicznej, systemów CRM oraz systemów wsparcia procesów kredytowych. 4. Tematy szkoleń: Lp. Temat szkolenia Liczba dni* szkolenia na 1 grupę Planowana liczba grup szkoleniowych Liczba uczestników w 1 grupie Miejsce szkolenia 1 Windows Communication Foundation Warszawa Interfejs użytkownika: dobre praktyki, wzorce i antywzorce w projektowaniu zaawansowanych interfejsów WWW: HTML5, AJAX, jquery,rest.net: rozwiązania, architektura, modelowanie i projektowanie. Ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji webowych, SOA, wzorców i antywzorców projektowania OSEC AUMLP1: analiza i modelowanie - UML systemów informatycznych dla analityków Zaawansowane programowanie z wykorzystaniem XML, przygotowywanie schematów XML, transformacje XSL * dzień szkoleniowy rozumiany jako 8x45 min Warszawa i Gdańsk Warszawa Warszawa Warszawa 5. Forma szkoleń szkolenia powinny być prowadzone w formie warsztatu praktycznego bazującego na aktywnym udziale uczestników poprzez zastosowanie aktywizujących metod szkolenia: np. studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe, itp. Konieczne jest przeprowadzenie testów wstępnych uczestników (w pierwszych godzinach szkolenia) oraz testów końcowych (w ostatnich godzinach szkolenia). 6. Zakres poszczególnych szkoleń: Windows Communication Foundation 1) Jak w optymalny sposób skonfigurować web-serwis? Omówienie struktury sekcji konfiguracyjnej <system.servicemodel>; 2) Omówienie mechanizmów serializacji WCF (atrybuty DataContract, DataMember itp.); 3) Omówienie pojęcia sesji w kontekście WCF; Omówienie wpływu ustawienia parametru InstanceContextMode (PerCall, PerSession, Single) na wydajność serwisu; 4) Wybór odpowiedniej warstwy transportowej serwisu np. jaka jest różnica między basichttpbinding i nettcpbinding? 5) WCF jako rozwiązanie umożliwiające zbudowanie systemu kolejkowego (współpraca z mechanizmem MSMQ); 6) Budowanie systemów transakcyjnych w oparciu o WCF. Pojęcie transakcji rozproszonej; 3

4 7) Omówienie mechanizmów bezpieczeństwa dostępnych w WCF (autoryzacja, autentykacja, szyfrowanie); 8) Model programowania WCF Web HTTP - budowanie rozwiązań typu AJAX w oparciu o WCF; Jak skonfigurować serwis tak, aby dane były przesyłane w formacie JSON? 9) Omówienie protokołu WS-Discovery w kontekście WCF; 10) Omówienie koncepcji routing u w WCF (WCF Routing Service); 11) W jaki sposób w optymalny sposób skonfigurować ograniczenia usług WCF (eng: quotas)? Jakie są zalecane progi dla poszczególnych typów ograniczeń? 12) Omówienie narzędzi umożliwiających diagnozowanie problemów w środowisku produkcyjnym (np. SvcTraceViewer.exe); Interfejs użytkownika: dobre praktyki, wzorce i antywzorce w projektowaniu zaawansowanych interfejsów WWW: HTML5, AJAX, jquery, REST 1) programowanie obiektowe z użyciem javascript i Ajax a) omówienie klasy "Type"; b) tworzenie klas, intefejsów, enumeracji; c) omówienie mechanizmów dziedziczenia i przeciążania metod w JavaScript; 2) wprowadzenie do jquery a) omówienie zdarzenia Ready; b) omówienie wiązania funkcji; c) selektory; d) praca z DOM; e) łączenie zdarzeń; 3) asynchroniczne wywołania web-serwisów a) omówienie klasy Sys.Net.WebServiceProxy; b) obsługa żądań typu GET i POST w jquery; c) Techniki współdzielenia zasobów (eng: cross-origin resource sharing); 4) jquery UI a) poprawa ergonomii ekranów za pomocą biblioteki jquery UI; b) Juice UI łączenie jquery UI i ASP.NET Form; 5) realizacja wzorców projektowych MVC, MVP i MVVM z wykorzystaniem JavaScript i technologii ASP.NET..NET: rozwiązania, architektura, modelowanie i projektowanie. Ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji webowych, SOA, wzorców i antywzorców projektowania 1) zasady SOA, paradygmaty, elementy, 2) elementy BPM Suite (workflow, BAM, silnik reguł biznesowych itd.), ESB. SOA Governance, 3) SOA - główne wyzwania i zalety, 4) SOA w praktyce zwłaszcza w sektorze bankowym, 5) wzorce projektowe SOA, standardy implementacji, najlepsze praktyki, 6) decyzje dotyczące granularności WebService'ów, wielu warstw WS, jak osiągnąć elastyczność, łatwość wprowadzania zmian, 7) przegląd najlepszych BPM suites (1 lub 2) z prezentacją ich możliwości w szczegółach, najlepiej na podstawie studium przypadku realizacji, 8) jak utrzymać i rozwijać SOA, 9) jak zorganizować strukturę zespołów w projektach tworzących systemy w SOA, 10) jak rozwiązywać problemy organizacyjne i techniczne w projektach SOA. 4

5 Opcjonalnie: 1) automatyczne testy w SOA 2) Cloud computing vs. SOA Praktyczne warsztaty projektowe SOA (oparte na prawdziwym studium przypadku w Banku - projekt integracji (np. proces kredytowy), przykład może być dostarczony przez Bank przed szkoleniem, warsztat powinien objąć fazę projektowania, bez realizacji): 1) jak zaprojektować przebieg procesu integracji? 2) identyfikacja i zaprojektowanie zestawu interfejsów. Przygotowanie przykładowego interfejsu w XML (trening najlepszych praktyk w zakresie wyboru wzorca projektowania, granularności WebService'u, elastyczności itd.)kontrola przebiegu procesu w wielu systemach - jak kontrolować proces?, 3) jak przetestować aplikację SOA?, 4) jak zarządzać kontraktem interfejsu przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Celem szkolenia jest poszerzenie i ustrukturyzowanie wiedzy o Service-Oriented-Architecture (SOA) oraz zdobycie praktycznych umiejętności budowania procesów w architekturze SOA. Odbiorcy: Architekci systemowi i analitycy IT, którzy obecnie pracują z niektórymi elementami SOA z doświadczeniem w projektach integracji systemów. OSEC AUMLP1: analiza i modelowanie - UML systemów informatycznych dla analityków 1) praktyczne opanowanie umiejętności modelowania elementów i całości systemu z użyciem notacji UML oraz aplikacji Enterprise Architect, 2) samodzielne określanie miejsca i zakresu zastosowań notacji UML w projekcie informatycznym, 3) wykształcenie umiejętności analizy systemu i rozwiązań ze względu na różne perspektywy realizacji systemu: a) wzrost wydajności procesu projektowania oprogramowania, b) poprawa komunikacji między programistą, analitykiem aplikacji i stroną biznesową, c) poprawa jakości dokumentacji projektu aplikacji, Zaawansowane programowanie z wykorzystaniem XML, przygotowywanie schematów XML, transformacje XSL 1) opanowanie umiejętności specyfikowania schematów dokumentów XML (XML Schema) oraz przekształcania dokumentów XML z użyciem transformacji XSL, 2) przegląd narzędzi ułatwiających pracę z XSLT i XML Schema. 7. Grupa docelowa: łącznie około 50 uczestników z różnych obszarów IT Banku. 8. Miejsce przeprowadzania szkoleń Warszawa i Gdańsk, siedziby Oferenta. 9. Bank preferuje przeprowadzanie szkoleń w godzinach Planowane ramy czasowe przeprowadzania szkoleń styczeń marzec Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sali wykładowej wraz ze sprzętem umożliwiającym realizację szkolenia oraz cateringiem (kawa, herbata, woda, ciastka, obiad) dla uczestników spotkania. 12. Bank w ramach rozstrzygnięcia niniejszego postępowania preferuje nawiązanie współpracy z jedną firmą, jednakże nie wyklucza możliwości wyboru kilku kontrahentów w przypadku, gdy dany Oferent złoży ofertę częściową, tj. tylko na wybrane szkolenia. 5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENY OFERT I. Wymagania w stosunku do Oferentów Warunkiem ubiegania się przez Oferenta o udzielenie zamówienia jest: 1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem Zaproszenia, 2) znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu Zaproszenia, 3) niezaleganie z opłacaniem podatków i składek do ZUS, 4) doświadczenie w realizacji szkoleń o porównywalnym przedmiocie i zakresie w okresie 2 ostatnich lat dla branży finansowej, 5) przedstawienie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, 6) nieposiadanie powiązań osobowych lub kapitałowych z Bankiem 1 II. Wymagania w stosunku do ofert Oferta składana przez Oferenta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Poszczególne części oferty powinny zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Część handlowo-formalna: 1) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 Zaproszenia, przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_ formularz oferty 2) oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zaproszenia, przesłane w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_Oświadczenie 3) aktualny odpis z właściwego dla Oferenta rejestru lub inne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, a także, że profil działania Oferenta odpowiada przedmiotowi Zaproszenia. przesłany w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_KRS 2. Część merytoryczna 1) propozycja wstępnego programu merytorycznego szkoleń, zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku nr 1, w tym opis metod, metodologii i technik szkoleniowych planowanych do wykorzystania w szkoleniach, moment i sposób aktywizacji uczestników przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_program 2) propozycja listy trenerów przewidzianych do realizacji szkoleń wraz z ich: 1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Bankiem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Powiązania osobowe lub kapitałowe polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 6

7 a) CV, które będą zawierać w szczególności następujące informacje: doświadczenie praktyczne w obszarze, z którego będą realizować szkolenie, w tym w okresie przed wykonywaniem pracy trenera, posiadane kwalifikacje (m.in. certyfikaty, autoryzacje, kursy specjalistyczne itd.), lista firm, dla których trener zrealizował analogiczne (lub zbliżone) szkolenie b) referencjami w realizacji szkoleń objętych zakresem Zaproszenia przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_lista trenerów 4) propozycja realizacji szkoleń, uwzględniająca między innymi informacje o: a) materiałach szkoleniowych, b) narzędziach i pomocach dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń przez Oferenta, c) sprzęcie informatycznym wraz z oprogramowaniem do zapewnienia przez Bank, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji szkoleń w siedzibie Banku przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_materiały 5) lista wykonanych przez Oferenta w okresie ostatnich 2 lat usług, tożsamych z przedmiotem Zaproszenia, wraz z listami referencyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej. przesłana w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_referencje 6) skany dokumentów/certyfikatów potwierdzających autoryzację Microsoft (w przypadku składania ofert na szkolenia:.net: rozwiązania, architektura, modelowanie i projektowanie ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji webowych, SOA, wzorców i antywzorców projektowania) przesłane w pliku o nazwie: nazwa Oferenta_certyfikacja UWAGA! PRZEPUSTWOŚĆ SKRZYNEK MAILOWYCH W BANKU MILLENNIUM WYNOSI 6MB. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM UPRZEJMIE PROSZĘ O PRZESŁANIE OFERTY (W RAZIE KONIECZNOŚCI) W KILKU MAILACH. TYTUŁ WIADOMOŚCI POWINIEN ZAWIERAĆ INFORMACJĘ O LICZBIE WYSYŁANYCH MAILI (NP. 1/4, 2/4 ITD.) III. Ocena ofert Postępowanie przetargowe zakłada przeprowadzenie trzyetapowej oceny ofert. I ETAP Weryfikacja spełniania wymogów określonych w Zaproszeniu do składania ofert przedstawionych powyżej. Weryfikacji podlegać będą oferty złożone we wskazanym w Zaproszeniu terminie. II ETAP Merytoryczna ocena ofert: Do etapu drugiego oceny zostaną zakwalifikowane oferty spełniające wszystkie wymagania określone powyżej. W ramach drugiego etapu oceny, oferty zostaną ocenione według opisanych poniżej kryteriów w skali 1-3. Punkty 1 Skala oceny poszczególnych kryteriów w ramach II etapu oceny ofert Opis Oferta jest nieadekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert lub w ofercie brakuje danych na temat danego kryterium 2 Oferta jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert 3 Oferta jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert i jednocześnie należy do 20% najlepszych ofert pod względem danego kryterium 7

8 Kryterium Waga Cena 20% Zawartość merytoryczna: Doświadczenie Oferenta: Doświadczenie kadry trenerskiej: 40% 10% 30% Kryterium szczegółowe Pod uwagę będą brane ceny brutto (ogółem) Waga 20% Program 20% Stopień zaawansowania szkolenia w stosunku do poziomu uczestników 8% Metody szkoleniowe 8% Materiały szkoleniowe 4% Szkolenia w ramach środków EFS 2% Referencje rynkowe 8% Doświadczenie trenerskie w ramach tematu szkolenia 10,5% Certyfikaty 3% Doświadczenie zawodowe/praktyczne (pozatrenerskie) w ramach tematu szkolenia Doświadczenie trenerskie i/lub zawodowe w sektorze finansowym 10,5% 6% Uwagi Oferta najtańsza otrzyma 3 punkty. Pozostałym ofertom punkty zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: Cena najniższa / Cena badanej oferty * 3 Zgodność przedstawionej oferty z wymaganym zakresem merytorycznym oraz brak elementów zbędnych, z punktu widzenia potrzeb określonych w Zaproszeniu Stopień zaawansowania szkolenia powinien odzwierciedlać poziom zaawansowania oczekiwany przez Bank Adekwatność metod szkoleniowych do potrzeb zawartych w Zaproszeniu do składania ofert; Metody aktywizujące grupę i pozwalające na praktyczne przećwiczenie nowych umiejętności oraz pozwalające na skuteczne przyswojenie wiedzy. Ocena zaproponowanej formy, zawartości, innowacyjności i adekwatności do programu szkolenia Firma przeprowadziła co najmniej 1 szkolenie dofinansowane ze środków EFS. Za Oferentów posiadających adekwatne referencje rynkowe zostaną uznani ci, którzy przedstawią referencje oraz Bank nie uzyska żadnych negatywnych opinii na ich temat bezpośrednio z rynku. Preferowane będą referencje z dużych instytucji, w szczególności powiązanych z sektorem finansowym. Liczba szkoleń w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Liczba i poziom zaawansowania certyfikatów w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Doświadczenia zawodowe lub liczba projektów w ramach przedmiotowego zakresu tematycznego Doświadczenia zawodowe/liczba szkoleń w ramach sektora finansowego. Preferowane będą świadczenia wykonane dla firm o zbliżonym charakterze działalności i wielkości. 8

9 III ETAP Negocjacje oraz opcjonalna ocena próbnych szkoleń Do etapu trzeciego oceny zostaną zakwalifikowane co najmniej 2 najlepiej ocenione w etapie drugim oferty. Firmy, które uzyskały największą ilość punktów zostaną poproszone o przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia próbnego lub kilkugodzinnej próby szkolenia. Do ostatecznego etapu negocjacji zostaną zakwalifikowani Oferenci, którzy uzyskają najwyższą ocenę ze szkolenia próbnego w skali 1-3 (szczegóły poniżej). Bank dopuszcza możliwość rezygnacji ze szkolenia próbnego, wówczas wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do ostatecznego etapu negocjacji. O wynikach postępowania Bank zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać się będzie od podpisania umowy z Bankiem, Bank będzie miał prawo do wybrania kolejnego Oferenta, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach 3-etapowej oceny ofert. Skala oceny poszczególnych kryteriów w ramach III etapu postępowania przetargowego ocena szkolenia próbnego lub kilkugodzinnej próby szkolenia Punkty Opis Jakość próbnego szkolenia jest nieadekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert Jakość próbnego szkolenia jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert Jakość próbnego szkolenia jest adekwatna do potrzeb Banku zawartych w Zaproszeniu do składania ofert i jednocześnie należy do 20% najlepszych szkoleń próbnych pod względem danego kryterium Kryterium Waga Kryterium szczegółowe Waga Wiedza z zakresu tematu zawartego w Zaproszeniu 12,5% Trener/rzy: 50% Odwoływanie się do praktycznych przykładów zastosowania wiedzy 12,5% Aktywizacja grupy 12,5% Umiejętność przekazywania wiedzy 12,5% Zgodność zakresu szkolenia z przedstawioną ofertą 20% Sposób prowadzenia zajęć: 50% Dostosowanie poziomu zaawansowania szkolenia do grupy - reagowanie na potrzeby grupy 20% Jakość i zawartość merytoryczna materiałów szkoleniowych oraz, w przypadku szkoleń prowadzonych w salach zapewnianych przez Oferenta, odpowiedniej infrastruktury 10% 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ OFERTY 1. Informacje podstawowe Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów Adres poczty elektronicznej osoby upow. do kontaktów 2. Oferta cenowa: Lp. Temat szkolenia Liczba dni* szkolenia na 1 grupę Planowana liczba grup szkoleniowych Cena brutto w PLN za 1 dzień szkoleniowy Cena brutto w PLN za 1 grupę 1 Windows Communication Foundation Interfejs użytkownika: Dobre praktyki, wzorce i anty wzorce w projektowaniu zaawansowanego: HTML5, Jquery, AJA, jquery,rest.net: rozwiązania, architektura, modelowanie i projektowanie. Ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji webowych, SOA, wzorców i antywzorców projektowania OSEC AUMLP1: analiza i modelowanie - UML systemów informatycznych dla analityków Zaawansowane programowanie XML, procesowanie schematów XML, transformacje XSL Oświadczam, że ceny określone w powyższej tabeli: 1) obejmują wykonanie wszystkich zadań opisanych w Zaproszeniu, w tym przygotowanie programu szkolenia i następnie uzgodnienie go z Bankiem, 2) zawierają wszystkie koszty i narzuty na cenę, w tym w szczególności koszty delegacji trenerów, materiałów szkoleniowych oraz narzędzi i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń itp. oraz wynajęcia sali i cateringu dla uczestników. (podpis osoby upoważnionej) 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE (pieczątka firmy), dnia OŚWIADCZENIE W imieniu siedzibą w przy ul. będąc uprawnionym do reprezentowania powyższej firmy, oświadczam, że firma : - zobowiązuje się w imieniu swoim, swoich pracowników, podwykonawców i kooperantów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Banku Millennium S.A. stanowiących lub mogących stanowić tajemnicę tych przedsiębiorstw, - zapoznała się z całą dokumentacją dostarczoną jej przez Bank Millennium S.A. w związku z postępowaniem i akceptuje wszystkie warunki wskazane w tej dokumentacji, włączając w to przedstawione ogólne warunki umowne, - nie jest w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jej upadłości, - nie zalega z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, - składa ofertę ważną przez 90 + dni (termin związania ofertą liczony od daty złożenia oferty lub zmiany części składowej oferty w ramach postępowania); - przedstawiła ostateczne i stałe w całym terminie ważności oferty ceny, - akceptuje termin płatności nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, - nie posiada powiązań kapitałowych i osobowych z Bankiem Millennium S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku lub osobami wykonującymi w imieniu Banku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku pokrewieństwa, opieki lub kurateli. - akceptuje bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS Access, SQL, MS Outlook. DZC/EM/719/11 Warszawa, dnia 15.12.2011 r. Szanowni Państwo, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy szkolenia z zakresu: MS Excel, MS Power Point, MS

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu bankowości i finansów dla pracowników Banku Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/580/11 Warszawa, dnia 19 października 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki szkoleń technologicznych w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 20 listopad 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 20 listopad 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 20 listopad 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto

Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 tyś euro netto Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów Rzeszów, 24.03.2015 r. Zapytanie Ofertowe nr 4/AAP/2015 na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 Warszawa, 4 sierpnia 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 2/26740/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 07 marzec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje wykonawców w zakresie realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013

Zaproszenie do składania ofert nr 3. z dnia 01 lipca 2013 Zaproszenie do składania ofert nr 3 z dnia 01 lipca 2013 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektem "Każdy menadżer HR-owcem współfinansowanym ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1 09.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Konfederacja Lewiatan, w ramach projektu Efektywność Dialog Rozwój, realizowanego na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.05.02-00-241/13-00, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo