Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZNAK POSTĘPOWANIA 09/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), zaprasza do udziału w zapytaniu do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach niniejszego projektu 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ul. Kwidzyńska 14, Łódź NIP Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach realizacji projektu. Kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Usługa szkolenia technicznego 3. Tryb postępowania: Zamówienie poniżej 14 tyś euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego i siedzibie Zamawiającego w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

2 4. Opis przedmiotu zamówienia: C ZŁOW I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Zamówienie składa się z się sześciu części obejmujących: Część I Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu I Energooszczędność w budownictwie Część II A Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu II A Technologie wykorzystywane w budownictwie Część II B Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu II B Technologie wykorzystywane w budownictwie Część II C Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu II C Technologie wykorzystywane w budownictwie Część III A Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu III A Ocena Energetyczna budynku Część III B Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu III B Ocena Energetyczna budynku Część III C Prowadzenie zajęć w ramach modułu III Ocena Energetyczna budynku Część IV A Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu IT A Część IV B Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu IT B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1a do zapytania ofertowego. 5. Termin i sposób składania ofert: 1. O udziale w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. Termin składania ofert: Oferty na formularzu ofertowym (załącznik 1b) należy składać: o w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres i Poszanowania Energii Sp. z o. o., w opakowaniu oznaczonym napisem: Oferta na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu lub o faksem pod numer lub o drogą elektroniczną na adres: 4. W przypadku przesłania oferty em lub faksem, oryginał ww. dokumentu musi zostać również dostarczony do Zleceniodawcy niezwłocznie lub osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 5. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

3 C ZŁOW I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A 6. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. 7. Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 8. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę zmówienia podwykonawcom. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. W ofercie należy wskazać daną część (od I do IVB ) na jaką składane jest oferta. 12. Oferent zobowiązany jest określić łączną wartość całkowitego zamówienia na każdą z Części. 13. Stawka proponowana przez wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe musi uwzględniać całościowe wynagrodzenie związane z realizacją obowiązków Wykonawcy wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zapłatę za przeniesienie wszelkich praw, o których mowa w 3 umowy stanowiącej załącznik 2 do niniejszego zapytania oraz koszty związane z ewentualnym dojazdem i zakwaterowaniem trenera podczas realizacji zajęć w ramach Projektu. 14. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN. 15. Oferta musi być podpisana na ostatniej stronie ( i parafowana na każdej stronie) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 16. Składając ofertę wykonawca akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w ciągu 5 dni od momentu powiadomienia o wyborze oferty. 17. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu 18. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie odrzucony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy. 19. Oferent powinien posiadać odpowiednie doświadczenie tj. minimum 50 dni szkoleniowych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie tożsamej z tematyką szkoleń. Do formularza ofertowego należy dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik 3) o posiadaniu doświadczenia. 6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi faksem lub em wszystkich Wykonawców, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie, zawiadamiając jednocześnie wybranego Wykonawcę o złożeniu najkorzystniejszej oferty.

4 C ZŁOW I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A 7. Planowany termin i miejsce wykonania usługi: 1. Termin wykonania zamówienia : od dnia wyboru wykonawcy do dnia ul. Kwidzyńska Łódź 2. Kryteria wyboru oferty: e cena 100% Sposób zbadania kryterium cena : cena minimalna/cena badanej oferty * 100 * waga kryterium cena minimalna najniższa oferowana spośród wszystkich ważnych ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia cena badanej oferty cena, jaką zaoferował oferent, którego oferta jest badana 100 wskaźnik stały 100% - procentowe znaczenie kryterium ceny 1% odpowiada 1 punktowi 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym także koszty związane z ewentualnym dojazdem i zakwaterowaniem trenera podczas realizacji zajęć w ramach Projektu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto, zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 3. Jeśli najniższa złożona oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie Projektu, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi oferentami pisemne negocjacje. Za najlepszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku złożenia ofert, które w wyniku oceny przez Zamawiającego otrzymają identyczną liczbę punktów, oferenci, którzy złożyli tożsame, najlepsze oferty zostaną wezwani do złożenia w ciągu 2 dni ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 9. Osoba do kontaktu Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Aleksandra Gortat specjalista ds. projektowych - tel ,

5 Część I Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu I Energooszczędność w budownictwie Zasady budownictwa energooszczędnego 4 godz. Perspektywy w rozwoju budownictwa energooszczędnego 4 godz. Budynki pasywne, inteligentne, tradycyjne, niskoenergetyczne i samowystarczalne 4 godz. Podstawy prawne 4 godz. Efektywność energetyczna 4 godz. UWAGI do modułu I: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 40 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 80 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach 2. 1 godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 3. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 4. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 5. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 6. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę

6 Część IIA Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu II Technologie wykorzystywane w budownictwie Wymogi konstrukcyjne i architektoniczne 4 godz. Materiały stosowane do budowy 4 godz. Wymiana ciepła w budynku ruch powietrza i wilgoci 4 godz. Projekt budynku energooszczędnego 4 godz. UWAGI do modułu II A: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 32 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 64 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach 2. 1 godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 3. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 4. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 5. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 6. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę

7 Część IIB Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu II Technologie wykorzystywane w budownictwie Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej- 4 godz. Instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne 4 godz. UWAGI do modułu II B: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 16 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 32 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach 2. 1 godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 3. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 4. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 5. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 6. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę

8 Część IIC Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu II Technologie wykorzystywane w budownictwie Oświetlenie 4 godz. UWAGI do modułu II C: 10. Moduł obejmuje przeprowadzenie 8 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 16 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 12. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 13. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 14. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 15. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 16. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 18. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę

9 Część IIIA Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu III Ocena Energetyczna budynku Standardy energetyczne budynku 4 godz. Zasady eksploatacji budynków energooszczędnych 4 godz. UWAGI do modułu III A: 19. Moduł obejmuje przeprowadzenie 16 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 32 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 21. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 22. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 23. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 24. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 25. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 26. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 27. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę

10 Część IIIB Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu III Ocena Energetyczna budynku Metodyka opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynku -4 godz. Audyty Energetyczne 8 godz. Termomodernizacja budynku 4 godz. UWAGI do modułu III B: 28. Moduł obejmuje przeprowadzenie 32 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 64 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 30. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 31. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 32. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 33. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 34. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 35. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 36. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę

11 Część IIIC Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu III Ocena Energetyczna budynku LCA cykl życia budynku 4 godz. UWAGI do modułu III C: 37. Moduł obejmuje przeprowadzenie 8 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 16 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 39. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 40. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 41. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 42. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 43. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 44. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 45. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę

12 Część IVA Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu IT Projektowanie budynków pasywnych w programie 8 godz. UWAGI do modułu IV A: 46. Moduł obejmuje przeprowadzenie 8 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 16 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 48. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 49. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 50. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 51. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 52. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 53. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 54. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę

13 Część IVB Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu IT Audyty Energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej w programie 4 godz. UWAGI do modułu IV A: 55. Moduł obejmuje przeprowadzenie 16 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 32 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć; 57. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 58. Zajęcia będą realizowane w poniedziałki i środy w terminie: 59. I edycja: listopad czerwiec 2014 r. 60. II edycja: październik 2014 czerwiec 2015 r. 61. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego 62. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących 63. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę