RYZYKO SPADKU WARTOŚCI SPÓŁKI W WYNIKU PODJĘCIA PRÓBY PRZEJĘCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYZYKO SPADKU WARTOŚCI SPÓŁKI W WYNIKU PODJĘCIA PRÓBY PRZEJĘCIA"

Transkrypt

1 L. Czerwonka, Ryzyko spadku wartości spółki w wyniku podjęcia próby przejęcia [w:] Ryzyko - teoria i praktyka, pod red. O. Dębickiej, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s , ISBN Leszek Czerwonka RYZYKO SPADKU WARTOŚCI SPÓŁKI W WYNIKU PODJĘCIA PRÓBY PRZEJĘCIA Streszczenie Transakcje przejęć jako całość oraz poszczególne ich etapy objęte są ryzykiem i niepewnością. W momencie ogłoszenia informacji o przejęciu inwestorzy szacują wpływ takiej transakcji na przyszłe zyski przedsiębiorstw, a oceny te wpływają na cenę spółek. Celem opracowania jest analiza wpływu podjętych prób przejęcia spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na wartość spółek przejmujących. Badania dokonano metodą analizy zdarzeń (event study), w ramach której dokonano oceny wpływu ogłoszenia fuzji na nadzwyczajne stopy zwrotu z akcji. Wstęp Zgodnie z neoklasyczną teorią przedsiębiorstwa celem przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysku. Model przedsiębiorstwa w ramach tej teorii jest osadzony w warunkach pewności. Można spotkać się z twierdzeniem, że w warunkach niepewności założenie maksymalizacji zysku przejawia się w postaci maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Wartość przedsiębiorstwa odpowiada wartości

2 2 Leszek Czerwonka zaktualizowanej przyszłego strumienia zysków. W związku z tym wzrost zysków, które mogą zostać w przyszłości osiągnięte, spowoduje wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. W warunkach niepewności menedżerowie próbując osiągnąć możliwie największą wartość akcji, czynią jednocześnie sytuację akcjonariuszy najlepszą z możliwych 1. Jedną z decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw, mającą przynieść w przyszłości korzyści właścicielom, jest decyzja o zakupie innego przedsiębiorstwa. Jako jedno z posunięć, których skutkiem powinna być maksymalizacja korzyści właścicieli, przejęcia przedsiębiorstw powinny powodować wzrost wartości przedsiębiorstwa przejmującego. Prowadzone badania wskazują, że o ile firmycele przejęcia przeciętnie zyskują na tych transakcjach, to w wypadku przedsiębiorstw przejmujących korzyść akcjonariuszy jest niewielka lub wręcz żadna. Celem tego opracowania jest analiza wpływu podjętych prób przejęcia spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na wartość spółek przejmujących. Dwie hipotezy badawcze to po pierwsze stwierdzenie, że w krótkim, kilkudniowym, okresie otaczającym wezwanie do sprzedaży akcji próba przejęcia nie przynosi korzyści akcjonariuszom oraz druga, mówiąca, że informacje o transakcji powodują wzrost ceny akcji w dłuższym, kilkumiesięcznym okresie. Badanie zostało przeprowadzone metodą analizy zdarzeń (event study), która polega na badaniu oceny wpływu różnych zdarzeń na wartość przedsiębiorstw. Oblicza się nadzwyczajne stopy zwrotu, które wskazują, o ile wyższa jest stopa zwrotu z akcji w porównaniu do sytuacji, gdyby dane zdarzenie nie wystąpiło. Analiza zdarzeń używana jest do oceny wpływu na ceny akcji publikacji sprawozdań finansowych lub prognoz zysku, prób przejęcia i wezwań do sprzedaży akcji, zmian polityki dywidend, wydania rekomendacji analityków, zmian we władzach spółki oraz innych zdarzeń. 1. Przejęcia motywy transakcji i ryzyko z nimi związane Łączenie przedsiębiorstw może odbywać się w formie przejęcia lub fuzji. Przejęcie to zdobycie kontroli przez firmę, inwestora lub grupę inwestorów nad innym podmiotem (przedsiębiorstwo-cel) Fuzja jest połączeniem dwóch lub więcej przedsiębiorstw w jeden podmiot 2. W literaturze można spotkać różne klasyfikacje motywów łączenia przedsiębiorstw, jednak można zauważyć wiele cech wspólnych łączących te klasyfika- 1 H.R. Varian, Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s L.J. Pawłowicz (red.), Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, Ośrodek Do-radztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005, s

3 Ryzyko spadku wartości 3 cje. Jedną z klasyfikacji motywów nabywania przedsiębiorstw jest podział motywów na trzy grupy 3 : wzrost siły rynkowej obniżka kosztów motywy menedżerskie. Skutkiem dwóch pierwszych grup motywów może być poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, tak więc odpowiadają one celowi maksymalizacji zysku. Ostatnia grupa to motywy menedżerskie, których skutkiem może być maksymalizowanie korzyści menedżerów, a nie właścicieli. Z transakcjami połączeń, tak jak z każdym działaniem przedsiębiorstw, związana jest niepewność oraz ryzyko (opierając się na definicji Knighta, mówiącej, że ryzyko to niepewność dająca się skwantyfikować) 4. Poszczególne decyzje, które są podejmowane w trakcie transakcji przejęcia objęte są niepewnością. Można natomiast przyjąć, że cała transakcja przejęcia, biorąc pod uwagę badania tych procesów i dość zbieżne wyniki, objęta jest ryzykiem, które związane jest z przeprowadzeniem danej transakcji przejęcia. 2. Analiza zdarzeń i wyznaczanie skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu (CAR) Analiza zdarzeń jest narzędziem pomagającym w ocenie wpływu zmian w polityce prowadzonej przez spółkę na jej wartość rynkową 5. Metoda analizy zdarzeń (event study) polega na obliczeniu normalnych zwrotów z akcji, które powinny wystąpić, gdyby żadne nadzwyczajne zdarzenie nie wystąpiło, a następnie porównaniu normalnych zwrotów z akcji, z rzeczywistymi. Porównanie zwrotów normalnych z rzeczywistymi daje nadzwyczajne stopy zwrotu. Aby uzyskać normalne stopy zwrotu konieczny jest model, na podstawie którego zostaną one wyznaczone. Najbardziej popularnym spośród stosowanych modeli jest model rynkowy (Market Model). Zakłada on, że stopa zwrotu z akcji spółki i-tej w okresie t jest powiązania ze zmianami na rynku. Po estymacji modelu metodą najmniejszych kwadratów (OLS), uzyskuje się wzór na nadzwyczajną stopę zwrotu 6 : AR it R a b R ), it ( i i mt 3 K. Gugler, D.C. Mueller, B.B. Yurtoglu, C. Zelehner, The effects of mergers: an interna-tional comparison, International Journal of Industrial Organization, vol. 21, 2003, s J. Winiarski, Ryzyko problemy definicji i systematyki, [w:] O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. vol 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s H. Gurgul, Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s A. McWilliams, D. Siegel, Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical Issues, The Academy of Management Journal, 1997, vol. 40, No. 3, s. 628.

4 4 Leszek Czerwonka gdzie: ARit nadzwyczajna stopa zwrotu spółki i-tej w okresie t Rit stopa zwrotu akcji spółki i-tej w okresie t, Rmt stopa zwrotu z indeksu giełdowego w okresie t, a, b parametry uzyskane z regresji zmiennych Rit oraz Rmt. Etapem następującym po wyznaczeniu nadzwyczajnych stóp zwrotu w kolejnych okresach dla poszczególnych spółek jest obliczenie średnich z nadzwyczajnych stóp zwrotu dla wszystkich spółek biorących udział w badaniu (AAR) oraz dodanie do siebie stóp nadzwyczajnych z kolejnych okresów, w celu uzyskania skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu (CAAR). W literaturze spotyka się również metodę obliczania skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu, gdzie zastosowana jest odwrotna kolejność działań: najpierw oblicza się skumulowane nadzwyczajne stopy zwrotu dla poszczególnych spółek, a następnie oblicza ich średnią (ACAR). 3. Założenia i opis badania Badanie objęło próbę 19 spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które ogłosiły wezwania do sprzedaży akcji innych spółek notowanych na warszawskiej GPW w latach Łącznie wezwań do sprzedaży akcji w latach było 89, jednak w tym były wezwania ogłoszone przez spółki, które skupowały własne akcje oraz wezwania ogłoszone przez podmioty nie notowane na giełdzie. Z analizy wyłączono także wezwania ogłoszone przez spółki, które nie były notowane na giełdzie odpowiednio długo przed wezwaniem, uniemożliwiając estymację modelu (2 przypadki). Lista wezwań do sprzedaży akcji pochodzi z Roczników Giełdowych publikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Ceny akcji oraz wartości indeksu WIG pochodzą z archiwum serwisu GPWInfoStrefa, będącym serwisem informacyjnym na temat spółek notowanych na GPW, powstałym w wyniku współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Polskiej Agencji Prasowej. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą analizy skumulowanych nadzwyczajnym stóp zwrotu (CAR). Badane okna zdarzenia zawierają się w okresie +/- 60 notowań od ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji. Okno estymacyjne ma długość 150 notowań, od -210 do -60 notowania akcji w stosunku do dnia wezwania. Okno estymacyjne to okres, z którego pochodzą dane, umożliwiające estymację parametrów modelu, który służył do wyznaczenia wartości teoretycznych cen akcji w badanym oknie zdarzenia. Przyjętym w analizie modelem, umożliwiającym wyznaczenie wartości teoretycznych cen akcji był tzw. model rynkowy (zwany też modelem Sharpe a), agregacji wartości ARit dokonano metodą CAAR.

5 Ryzyko spadku wartości 5 4. Ryzyko związane z przejęciami wpływ transakcji na ceny spółek przejmujących Transakcje przejęć wywierają wpływ na przyszłe zyski przedsiębiorstwa przejmującego, a przez to również na cenę jego akcji. Jednak jak wskazują badania przeprowadzone na zagranicznych rynkach, przeciętnie inwestorzy nie wierzą w pozytywne perspektywy tych transakcji. W niniejszej analizie, przeprowadzonej na próbie spółek notowanych na GPW w Warszawie, zbadano zachowanie nadzwyczajnych stóp zwrotu z akcji przedsiębiorstw, które ogłosiły wezwania do sprzedaży akcji innych spółek. Badane okna zdarzenia to okresy obserwacji składające się z dni (sesji): od -1 do +1, od -2 do +2, od -3 do +3, od -5 do +5, od -45 do +45, od -45 do 0 oraz od +1 do +45. Wyniki obliczeń przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1. Skumulowane nadzwyczajne stopy zwrotu dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, które ogłosiły wezwania do sprzedaży akcji innych spółek oraz na których akcje ogłoszono wezwania do sprzedaży w latach Okno zdarzenia Spółki, które ogłosiły wezwania do sprzedaży Spółki, na których akcje ogłoszono wezwania CAAR (-/+1) -0,09 4,5 CAAR (-/+2) 0,2 4,3 CAAR (-/+5) 4 7,2 CAAR (-/+30) 11 19,4 CAAR (-/+45) 16,8 19,2 CAAR (-45, 0) 14,9 10,4 CAAR (+1, +45) 1,9 8,8 Źródło: opracowanie własne. Skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu CAAR dla spółek, które ogłosiły wezwania do sprzedaży akcji innych przedsiębiorstw wyniosła -0,09 proc. w okresie od -1 do +1 dnia od ogłoszenia wezwania. W okresie -/+ 2 sesje notowań, w stosunku do dnia wezwania do sprzedaży akcji, stopa CAAR wyniosła 0,2 proc. Wyniki te pokazują, że nadzwyczajna stopa zwrotu w tym okresie oscylowała wokół zera. Podjęte próby przejęcia innych spółek nie spowodowały wzrostu stopy zwrotu spółek przejmujących. Kształtowanie się skumulowanej nadzwyczajnej stopy zwrotu dla spółek przejmujących zostało przedstawione na rysunku 1.

6 6 Leszek Czerwonka 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0, Rysunek 1. Skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu w oknie zdarzenia +/-45 notowań dla spółek, które ogłosiły wezwania do sprzedaży w latach Źródło: opracowanie własne Dla okresu -/+45 sesji notowań skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu wyniosła 16,8 proc. (tablica 1), co oznacza, że przeciętnie ceny akcji analizowanych spółek były wyższe o 16,8 proc. w porównaniu do sytuacji, gdyby zdarzenie (w tym wypadku wezwanie do sprzedaży akcji innej spółki) nie wystąpiło. Na wykresie można zauważyć, że skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu rośnie w okresie od -45 dnia do dnia ogłoszenia wezwania, dochodząc do 15 proc., następnie od dnia ogłoszenia wezwania do 45 dnia po ogłoszeniu wezwania skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu oscyluje wokół wartości około 16,5 proc., nie rosnąc w tym okresie. Wyniki te wskazują, że pogłoski na temat planowania przez spółki jakiegoś ruchu powodują wzrost cen ich akcji, jednak po ujawnieniu planów przejęcia inwestorzy nie uznają tych informacji za uzasadniające wzrost cen spółek. Porównując powyższe wyniki ze skumulowanymi nadzwyczajnymi stopami zwrotu spółek, na których akcje ogłoszono wezwanie można zauważyć, że reakcja na wiadomość o byciu celem przejęcia powoduje wyraźny i znaczny wzrost cen ich akcji (tablica 1). W krótkim okresie -/+1 dzień, otaczającym wezwania do sprzedaży akcji, wystąpił 4,5 procentowy nadzwyczajny wzrost cen akcji w porównaniu do sytuacji, gdyby wezwań nie było. Następnie we wszystkich dłuższych, odpowiadających sobie okresach, w przypadku spółek będących celem przejęcia występuje przeciętnie zdecydowanie wyższa skumulowana nad-

7 Ryzyko spadku wartości 7 zwyczajna stopa zwrotu w porównaniu do stopy zwrotu z akcji spółek, które podjęły próby przejęcia i ogłosiły wezwania. Co więcej, w przypadku spółekcelów skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu rośnie przed ogłoszeniem wezwania, jak i w okresie, gdy inwestorzy dowiedzieli się o transakcji (8,8 proc. w okresie +1 do +45 dnia). W przypadku spółek przejmujących po ogłoszeniu wezwania skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu nie rosła, oscylując jedynie wokół ustalonej wcześniej wartości. Wyniki te są zbieżne z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy, analizującymi transakcje w różnych krajach. Moeller, Schlingemann i Stulz badając przejęcia w okresie pomiędzy 1980 a 2001 rokiem w Stanach Zjednoczonych uzyskali dla spółek przejmujących, w oknie zdarzenia -/+1 dzień, nadzwyczajne stopy zwrotu 0,6 proc. w latach oraz 1,2 proc. w latach Schoenberg wyznaczył nadzwyczajną stopę zwrotu dla spółek przejmujących, w oknie zdarzenia -/+10 dni, na poziomie -0,02 proc. 8 Anand i Singh analizując przejęcia (5 transakcji) w sektorze bankowym w Indiach uzyskali w okresie -/+40 dni od dnia ogłoszenia przejęcia nadzwyczajną skumulowaną stopę zwrotu 10,2 proc. dla banków przejmujących oraz 35,1 proc. dla banków-celów 9. Agrawal, Jaffe i Mandelker prowadząc badania długookresowe zaobserwowali nadzwyczajną stopę zwrotu w okresie 12 miesięcy po zakończeniu przejęcia na poziomie -1,53 proc., zaś po 60 miesiącach stopa CAR wyniosła -10,26 proc. 10 Jensen i Ruback, na podstawie badań Dodda i Rubacka, Kummera i Hoffmeistera, Bradleya, Jarrella i Bradleya, Bradleya, Desai a i Kima oraz Rubacka opartych na próbach od 17 do 162 transakcji, obliczyli ważoną średnią nadzwyczajną stopę zwrotu, która dla spółek przejmujących, dla prób przejęć zakończonych sukcesem wynosiła 3,81 proc., zaś dla prób przejęć nie zakończonych sukcesem wynosiła -1,11 proc. Dla spółek-celów przejęcia nadzwyczajne stopy zwrotu wyniosły, w zależności od tego czy przejęcia zakończyły się sukcesem, wyniosły od 29 do 35 proc. 11 Wynika z tego, że akcjonariusze spółek-celów przejęcia zawsze zyskują na takiej transakcji, podczas gdy nadzwyczajny zysk akcjonariuszy spółek przejmujących jest niewielki lub wręcz właściciele spółek przejmujących tracą na tej transakcji w okresie otaczającym moment ogłoszenia oferty przejęcia. 7 S.B. Moeller, F.P. Schlingemann, R.M. Stulz, Wealth Destruction on a Massive Scale? A Study of Acquiring-Firm Returns in the Recent Merger Wave, The Journal of Finance, vol. 60, No. 2, 2005, s R. Schoenberg, Measuring the Performance of Corporate Acquisitions: An Empirical Comparison of Alternative Metrics, British Journal of Management, vol. 17, 2006, s M. Anand, J. Singh, Impact of Merger Announcements on Shareholders. Wealth: Evidence from Indian Private Sector Banks, Vikalpa, vol. 33, No 1, A. Agrawal, J.F. Jaffe, G.N. Mandelker, The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re- Examination of an Anomaly, The Journal of Finance, vol. 47, No. 4, 1992, s M.C. Jensen, R.S. Ruback, The Market For Corporate Control: The Scientific Evidence, Journal of Financial Economics vol. 11, 1983, s

8 8 Leszek Czerwonka Zakończenie Analiza skumulowanych stóp zwrotu dla akcji przedsiębiorstw, które ogłosiły wezwania do sprzedaży akcji i podjęły próby przejęcia innych spółek, wskazała, że w okresach obserwacji od -1 do +1 sesji oraz od -2 do +2 sesji notowań nadzwyczajna stopa zwrotu oscylowała wokół zera. W krótkim, kilkudniowym, okresie otaczającym wezwanie informacja ta nie wywołała reakcji inwestorów. W okresie -/+45 sesji skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu wyniosła 16,8 proc., co oznacza, że przeciętnie ceny akcji analizowanych spółek były wyższe o 16,8 proc. w porównaniu do sytuacji, gdyby zdarzenie nie wystąpiło. Jednak skumulowana nadzwyczajna stopa zwrotu CAAR rośnie tylko do ogłoszenia wezwania, jako skutek pogłosek o pewnych ruchach w spółce. Natomiast od dnia wezwania stopa CAAR oscyluje wokół wartości, którą wcześniej osiągnęła. Tak więc posiadanie akcji spółki, która podjęła próbę przejęcia innego przedsiębiorstwa, może przynieść pewien nadzwyczajny zwrot, jednak pod warunkiem posiadania akcji na kilka miesięcy przed ujawnieniem transakcji. Po ogłoszeniu wezwania rzeczywista stopa zwrotu z akcji nie odbiega od stopy zwrotu, która zostałaby osiągnięta, gdyby spółka nie ogłosiła wezwania na sprzedaż akcji. Zakup innego przedsiębiorstwa, tak jak każda decyzja inwestycyjna, jest decyzją ryzykowną może przynieść zysk, może spowodować stratę. Biorąc pod uwagę hipotezę, że cena akcji odzwierciedla sumę zdyskontowanych przyszłych zysków spółki, inwestorzy nie wierzą w pozytywne skutki przejęcia, ponieważ w krótkim, kilkudniowym, okresie otaczającym ogłoszenie wezwania, jak i w około dwumiesięcznym okresie po ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji, spółki przejmujące przeciętnie nie odnotowują nadzwyczajnych zwrotów w porównaniu do sytuacji gdyby nie podjęły próby przejęcia. Wyniki te są zbieżne z wynikami otrzymanymi przez innych autorów. Literatura 1. Agrawal A., Jaffe J.F., Mandelker G.N., The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-Examination of an Anomaly, The Journal of Finance, vol. 47, No. 4, 1992, s Anand M., Singh J., Impact of Merger Announcements on Shareholders. Wealth: Evidence from Indian Private Sector Banks, Vikalpa, vol. 33, No 1, Gugler K., Mueller D.C., Yurtoglu B., B., Zelehner C., The effects of mergers: an international comparison, International Journal of Industrial Organization, vol. 21, 2003, s Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, Jensen M.C., Ruback R.S., The Market For Corporate Control: The Scientific Evidence, Journal of Financial Economics vol. 11, 1983, s

9 Ryzyko spadku wartości 9 6. McWilliams A., Siegel D., Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical Issues, The Academy of Management Journal, 1997, vol. 40, No. 3, s Moeller S.B., Schlingemann F.P., Stulz R.M., Wealth Destruction on a Massive Scale? A Study of Acquiring-Firm Returns in the Recent Merger Wave, The Journal of Finance, vol. 60, No. 2, 2005, s Pawłowicz L.J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Roczniki Giełdowe , Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, (dostęp: ) 10. Schoenberg R., Measuring the Performance of Corporate Acquisitions: An Empirical Comparison of Alternative Metrics, British Journal of Management, vol. 17, 2006, s Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Winiarski J., Ryzyko problemy definicji i systematyki, [w:] O. Dębicka, A. Oniszczuk- Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. vol 1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s (dostęp: ). THE RISK OF DECLINE IN FIRM VALUE AS A RESULT OF TRYING TO TAKE OVER ANOTHER COMPANY Summary Takeovers as a whole and their stages are connected with risk and uncertainty. When the information is revealed investors assess an influence of the transaction on future profits and that assessment influences the firms' value. The aim of the research is to check how investors assessed prospects of takeovers of firms listed on the Warsaw Stock Exchange. The method of analysis is an event study, which assesses abnormal returns when companies inform about mergers.

10

11

Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański

Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański Leszek Czerwonka, Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 4 (723)/2010, s. 31-37, ISSN 0860-6846 Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących

Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących L. Czerwonka, Długookresowy wpływ połączeń przedsiębiorstw na wartość spółek przejmujących, Przegląd Organizacji, Nr 10/2010, s. 33-36, ISSN-0137-7221. Leszek Czerwonka Katedra Mikroekonomii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WEZWAŃ DO SPRZEDAŻY AKCJI NA STOPĘ ZWROTU Z AKCJI SPÓŁEK OBJĘTYCH OFERTĄ PRZEJĘCIA

WPŁYW WEZWAŃ DO SPRZEDAŻY AKCJI NA STOPĘ ZWROTU Z AKCJI SPÓŁEK OBJĘTYCH OFERTĄ PRZEJĘCIA Leszek Czerwonka 1 Leszek Czerwonka, Wpływ wezwań do sprzedaży akcji na stopę zwrotu z akcji spółek objętych ofertą przejęcia [w:] Problemy gospodarowania w Polsce, pod red. nauk. D. Kopycińskiej, Katedra

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 640 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 38 2011 LESZEK CZERWONKA WEZWANIA DO SPRZEDAŻY AKCJI CENY WEZWAŃ A NADZWYCZAJNE STOPY ZWROTU Wprowadzenie Kadra

Bardziej szczegółowo

MOTYWY DZIAŁANIA MENEDŻERÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH A RYZYKO. Streszczenie

MOTYWY DZIAŁANIA MENEDŻERÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH A RYZYKO. Streszczenie Leszek Czerwonka, Motywy działania menedżerów spółek przejmujących a ryzyko, [w:] Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych, red. J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 93-108,

Bardziej szczegółowo

Przejęcia jako metoda wzrostu przedsiębiorstw motywy a skutki

Przejęcia jako metoda wzrostu przedsiębiorstw motywy a skutki Leszek Czerwonka, Przejęcia jako metoda wzrostu przedsiębiorstw - motywy a skutki, [w:] Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce, red. nauk. Andrzej Poszewiecki oraz Grzegorz Szczodrowski, Instytut

Bardziej szczegółowo

Analiza zdarzeń Event studies

Analiza zdarzeń Event studies Analiza zdarzeń Event studies Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef.htm Leratura Campbell J., Lo A., MacKinlay A.C.(997) he Econometrics of Financial Markets. Princeton Universy Press, Rozdział 4.

Bardziej szczegółowo

Efektywność źródłem bogactwa. Tomasz Słoński Piechowice, r.

Efektywność źródłem bogactwa. Tomasz Słoński Piechowice, r. Efektywność źródłem bogactwa inwestorów Tomasz Słoński Piechowice, 24.01.2012 r. Plan wystąpienia Teoretyczne podstawy pomiaru efektywności rynku kapitałowego Metodologia badań nad efektywnością rynku

Bardziej szczegółowo

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela

Prace magisterskie 1. Założenia pracy 2. Budowa portfela 1. Założenia pracy 1 Założeniem niniejszej pracy jest stworzenie portfela inwestycyjnego przy pomocy modelu W.Sharpe a spełniającego następujące warunki: - wybór akcji 8 spółek + 2 papiery dłużne, - inwestycja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 14 WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA A AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE FUZJI I PRZEJĘĆ

ROZDZIAŁ 14 WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA A AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE FUZJI I PRZEJĘĆ Leszek Czerwonka ROZDZIAŁ 14 WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA A AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE FUZJI I PRZEJĘĆ Wprowadzenie Często wybieranym sposobem wzrostu jest łączenie przedsiębiorstw. Celem artykułu jest sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDARZENIA I JEJ ZASTOSOWANIA

ANALIZA ZDARZENIA I JEJ ZASTOSOWANIA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 632 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 33 2010 AGNIESZKA PEREPECZO Uniwersytet Szczeciński ANALIZA ZDARZENIA I JEJ ZASTOSOWANIA Wprowadzenie Analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202.

Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202. Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202. Modelowanie Rynków Finansowych 1 Japoński system bankowo-przemysłowy akcjonariat krzyżowy brak

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTÓW FINANSOWYCH ŁĄCZENIA SPÓŁEK

OCENA EFEKTÓW FINANSOWYCH ŁĄCZENIA SPÓŁEK STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 20 Agnieszka Perepeczo OCENA EFEKTÓW FINANSOWYCH ŁĄCZENIA SPÓŁEK Wprowadzenie Wiele komentarzy i opinii w literaturze przedmiotu wskazuje na

Bardziej szczegółowo

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.):

W skład portfela indeksu WIG-Ukraine wchodzą akcje następujących spółek (wg stanu na dzień rewizji 28 lutego br.): Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Od 4 maja GPW oblicza i publikuje nowy indeks WIG-Ukraine. - Szósta spółka z Ukrainy zadebiutowała na Głównym Rynku GPW. - GPW przygotowana

Bardziej szczegółowo

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y

Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y Ocena nadzoru właścicielskiego Rating PINK 2010Y analiza danych na dzień 20 czerwca 2011 roku W tym tygodniu Polski Instytut Nadzoru Korporacyjnego (PINK) postanowił po raz pierwszy opublikować stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Akcje Grupy LOTOS notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 roku. Znajdujemy się w indeksie WIG20, czyli 20 największych

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH MIAR RYZYKA PŁYNNOŚCI DLA AKCJI NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W LATACH

ANALIZA WYBRANYCH MIAR RYZYKA PŁYNNOŚCI DLA AKCJI NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W LATACH PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 323 2013 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski ISSN 1899-3192

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 544 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 544 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 5 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 35 2009 RAFAŁ CZYŻYCKI, RAFAŁ KLÓSKA Uniwersytet Szczeciński KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYNAGRODZEŃ ZARZĄDÓW SPÓŁEK INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju

Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju Na rynku alternatywnym NewConnect notowanych jest już ponad 400 spółek. Historia sukcesu NewConnect i perspektywy jego dalszego rozwoju NewConnect to rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wpływ umiędzynarodowienia na wyniki firmy*

Wpływ umiędzynarodowienia na wyniki firmy* Mieczysław Grudziński Zakład Finansów Strategicznych, Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wpływ umiędzynarodowienia na wyniki firmy* Prezentacja wystąpienia na seminarium Katedry Finansów Akademia

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A.

Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A. Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A. dla BUMECH S.A. wg stanu na dzień 30.04.2014 Poznań, 16.05.2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 SŁOWNIK... 4 1. Przesłanki sporządzenia opinii...

Bardziej szczegółowo

Studium wydarzeń: Reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji

Studium wydarzeń: Reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji Studium wydarzeń: Reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji 1. Wprowadzenie Publiczne wezwania do sprzedaży akcji należą do jednych z bardziej spektakularnych wydarzeń na rynku kapitałowym.

Bardziej szczegółowo

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych SPLIT Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Operacje na papierach wartościowych Operacje na papierach wartościowych odzwierciedlają zmiany treści praw i innych cech papierów wartościowych lub

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku

Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Kształtowanie się indeksów WIG w 2003 roku Do najważniejszych wskaźników polskiej giełdy zaliczamy Warszawski Indeks Giełdowy oraz WIG-20, który jest indeksem dużych spółek. Oprócz dwóch wyżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ PARAMETRÓW MODELU RYNKOWEGO SZACOWANEGO W OPARCIU O STOPY ZWROTU WIG

STABILNOŚĆ PARAMETRÓW MODELU RYNKOWEGO SZACOWANEGO W OPARCIU O STOPY ZWROTU WIG METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 2012, str. 222 231 STABILNOŚĆ PARAMETRÓW MODELU RYNKOWEGO SZACOWANEGO W OPARCIU O STOPY ZWROTU WIG Marek Szymański Katedra Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 50 2012 ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 5 212 EWA DZIAWGO ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE Wprowadzenie Proces globalizacji rynków finansowych stwarza

Bardziej szczegółowo

Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie *

Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów na rekomendacje giełdowe na GPW w Warszawie * Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.75-09 s. 111 121 Czy inwestorzy wierzą analitykom? Analiza reakcji inwestorów

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych I Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych Efektywność inwestycji rzeczowych Inwestycje - aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu wartości tych aktywów. Efektywność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych

Raport z badań. CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych. Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Raport z badań CSR w opinii inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz spółek giełdowych Badanie wśród przedstawicieli spółek giełdowych Warszawa, lipiec 2014 roku Metodologia Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M.

Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym. 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. Spis treści Wstęp Rozdział l Fuzje i przejęcia w ujęciu ogólnogospodarczym 1.1 STRUKTURA RYNKU KONTROLI A FUZJE l PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW (M. 1.1.1 Formy działań na rynku kontroli przedsiębiorstw 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Barometr Podaży i Popytu.

Barometr Podaży i Popytu. Barometr Podaży i Popytu. To nowa funkcjonalna cecha oprogramowania TSG oparta na dwóch, unikalnych koncepcjach. Pierwsza z nich, to arbitralny podział obrotu na umowną klasyfikację kupna i sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce

Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce Katarzyna Kochaniak Katedra Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce Wstęp Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego

Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii rynku kapitałowego Rafał Balina Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Notowania kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną na rynku FOREX jako przykład anomalii

Bardziej szczegółowo

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak

Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak Inne kryteria tworzenia portfela Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3 Dr Katarzyna Kuziak. Minimalizacja ryzyka przy zadanym dochodzie Portfel efektywny w rozumieniu Markowitza odchylenie standardowe

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 101 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 101 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 101 2012 RAFAŁ CZYŻYCKI Uniwersytet Szczeciński SPÓŁKI TELEINFORMATYCZNE JAKO SPÓŁKI DEFENSYWNE NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite.

W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. W tym roku dywidendowe żniwa będą wyjątkowo obfite. Ostatnio prawie każdego dnia inwestorzy dowiadują się, że przypada termin ustalenia prawa do dywidendy lub jej wypłaty przez kolejne spółki. Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln styczeń 2013 Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln grudzień 2012 Różnica kapitalizacji w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012)

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012) 2.11.12 5.11.12 6.11.12 7.11.12 8.11.12 9.11.12 12.11.12 1.11.12 14.11.12 15.11.12 16.11.12 19.11.12 2.11.12 21.11.12 22.11.12 2.11.12 26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12.11.12 1 grudnia 212 r. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy

Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowe zasady obliczania i konstrukcji indeksu MS INVESTORS: Indeks służy ocenie wyników inwestycyjnych (tzw. benchmark) funduszu Investors FIO TOP25 Małych Spółek i Investors

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Model wyceny aktywów kapitałowych Najczęściej stosowana metoda zakłada wykorzystanie danych historycznych do wskazania korelacji między stopa zwrotu z danej inwestycji a portfelem rynkowym.

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sprawa została przekazana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Publikujemy komunikat KNF z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podejrzenia manipulacji na fixingu na sesji

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC) Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji?

Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Jakie są zalety i wady tego rodzaju inwestycji? Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował długo wyczekiwany na naszym rynku ETF. Ma on wiernie odwzorowywać zachowanie indeksu WIG20.

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej Krzysztof Mejszutowicz Dział Instrumentów Finansowych Dlaczego krótka sprzedaż jest niezbędna

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie Karol Klimczak Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych TIAL przy Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w IPO ile można zarobić?

Inwestowanie w IPO ile można zarobić? Inwestowanie w IPO ile można zarobić? W poprzednich artykułach opisano w jaki sposób spółka przeprowadza ofertę publiczną oraz jakie może osiągnąć z tego korzyści. Teraz należy przyjąć punkt widzenia Inwestora

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i efektywność. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ryzyko i efektywność. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ryzyko i efektywność Ćwiczenia ZPI 1 Stopa zwrotu 2 Zadanie 1. Rozkład normalny Prawdopodobieństwa wystąpienia oraz spodziewane stopy zwrotu w przypadku danej spółki giełdowej są zaprezentowane w tabeli.

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wprowadzenie do wykładu Prowadzący dr inż. Marta Kraszewska pokój 216, II pę piętro, budynek C3 e-mail: martak@agh.edu.pl www: home.agh.edu.pl/ edu pl/~martak

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Opinia o wartości godziwej akcji spółki BUMECH S.A.

Opinia o wartości godziwej akcji spółki BUMECH S.A. Opinia o wartości godziwej akcji spółki BUMECH S.A. dla BUMECH S.A. wg stanu na dzień 30.04.2014 Poznań, 16.05.2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 SŁOWNIK... 4 1. Przesłanki sporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce

Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce 1. Wprowadzenie Karol Marek Klimczak * Badania nad znaczeniem zysków księgowych dla wyceny akcji mają długą historię. Już

Bardziej szczegółowo

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B.

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe, prognoza sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Value management and risk management in organizations on the example of Polish institutions M. Bąk, M. Kobryń-Król, D.

Bardziej szczegółowo

Korekty prognoz finansowych a kształtowanie się kursów akcji na GPW

Korekty prognoz finansowych a kształtowanie się kursów akcji na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Korekty prognoz finansowych a kształtowanie się kursów akcji na GPW 1. Wprowadzenie W poprzednim numerze nrk przedstawiłem

Bardziej szczegółowo