LEGISLATOR. Tworzenie prostego aktu prawnego. Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEGISLATOR. Tworzenie prostego aktu prawnego. Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski"

Transkrypt

1 LEGISLATOR Tworzenie prostego aktu prawnego Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski

2 Zawartość Wprowadzenie... 3 Podstawowe zasady tworzenia aktów przy pomocy aplikacji... 8 Tworzenie aktów prawnych bezpośrednio w aplikacji... 9 Dane metrykowe... 9 Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym...11 Metadane aktu na potrzeby publikacji w Bazie Aktów Własnych...11 Logika (sposób) tworzenia dokumentów...12 Notatki...13 Tworzenie aktu...16 Dodawanie podpisów pod aktem...22 Zapisanie dokumentu...24 Dodawanie załączników...26 Elementy dodatkowe...29 Podpisanie i wysyłka aktu do publikacji...33 Tworzenie aktu na podstawie dokumentu utworzonego w MS Word / Oo Writer...38 Strona 2 z 42

3 Wprowadzenie Z dniem r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących przekazywanych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym aktów prawnych. Nowe uwarunkowania zawarte są w niżej wymienionych aktach prawnych: 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172), zwana dalej ustawą, 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagao technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wymagao technicznych, 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 214, poz. 1269), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie winiet. Głównymi zmianami wynikającymi z ustawy są: 1) Oryginał aktu prawnego podlegającego ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ma postad dokumentu elektronicznego (art. 15 ust.1 ustawy), 2) Oryginał wojewódzkiego dziennika urzędowego jest w postaci elektronicznej (art. 2a ustawy). Jednym z celów wprowadzenia ww. zmian jest skrócenie czasu pomiędzy przyjęciem aktu przez redakcję dziennika, a jego ogłoszeniem. Realizacja ww. możliwa jest jedynie wówczas gdy przekazywane do ogłoszenia akty są zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagao technicznych. Mając powyższe na uwadze poniżej przekazuję informacje dot. sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymaganiami obecnie obowiązującymi. Stosowanie się do poniższych wytycznych ma na celu zapewnienie zarówno prawidłowego sporządzania aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzki dzienniku urzędowym, jak również zapewnienie prawidłowej, bezproblemowej realizacji procesu przyjmowania aktów do ogłoszenia oraz procesu wydawania dziennika urzędowego w postaci elektronicznej (ogłaszania aktów). Sporządzenie aktów podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym: 1. Dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu, zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie wymagao technicznych, sporządza się w formacie XML w postaci tekstu strukturalnego, z zachowaniem wymogów określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Utworzenie takiego aktu możliwe jest przy użyciu dedykowanego edytora aktów prawnych XML (np.: edytor EDAP MSWiA, Edytory Aktów Prawnych XML ABC PRO) 2. Załączniki do aktu prawnego podlegającego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, zgodnie z 5 rozporządzenia w sprawie wymagao technicznych mogą byd sporządzane w postaci: 1) pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych ww. wymagania spełnia każdy załącznik (nie będący załącznikiem binarnym), tworzony bezpośrednio w Edytorze Aktów Prawnych XML ABC PRO; Strona 3 z 42

4 2) pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postad: a) umożliwia konwersję do pliku PDF, b) umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu; 3) pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postad umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu. Z przytoczonej treści 5 rozporządzenia w sprawie wymagao technicznych wynika, że załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu, z technicznego punktu widzenia, mogą byd przygotowywane w praktyce na dwa sposoby: 1) jako załączniki utworzone bezpośrednio w edytorze aktów prawnych XML (w przypadku EAP XML Legislator zakładka Wstawianie: opcje Załącznik lub Wyspa) 2) jako załączniki binarne -tylko i wyłącznie w postaci przeszukiwalnego pliku PDF, w formacie A4, z zachowaniem zasad dotyczących formatowania i nagłówka załącznika określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzania w sprawie wymagao technicznych (o czym szerzej jest mowa poniżej). Wymagania dotyczące załączników w postaci plików PDF: Mając na uwadze to, że redakcje dziennika nie mają możliwości ingerencji w treśd załącznika binarnego w postaci pliku PDF, w przypadku przekazywania do ogłoszenia takiego załącznika, musi on spełniad następujące wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych: a) załącznik musi mied ustawiony margines górny co najmniej na 25 mm. W nagłówku załącznika przekazywanego do ogłoszenia organ wydający akt, nie może umieszczad żadnych informacji (tam ma pozostad miejsce na nagłówek dodawany w redakcji), b) w stopce załącznika przekazywanego do ogłoszenia również nie mogą znajdowad się żadne informacje. W szczególności nie należy umieszczad tam informacji o numerach stron nie będą się one bowiem wówczas zgadzały z numerami stron publikowanej pozycji w dzienniku, c) marginesy boczne załącznika mają byd ustawione na 18 mm, d) wymagania dot. czcionki: Times New Roman, 11 pkt, e) w prawym górnym rogu pierwszej strony załącznika należy zamieścid standardową informację o numerze załącznika, formie prawnej, numerze aktu, organie wydającym oraz dacie aktu. Strona 4 z 42

5 Poniżej przykład poprawnie sformatowanego załącznika binarnego w PDF: Z powyższego wynika, że w przypadku przekazywania załączników do aktu w postaci plików binarnych w formacie PDF, winny byd one sformatowane ściśle wg zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wymagao technicznych. Przekazywanie załączników w postaci plików XML: Strona 5 z 42

6 Równocześnie należy mied na uwadze, że załączniki można przekazywad wraz z aktem głównym w postaci plików XML (zgodnie z par.5 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych) taki sposób tworzenia i przekazywania załączników umożliwia Legislator/ ETJ XML. Rozwiązaniem rekomendowanym jest przekazywanie załączników w postaci plików XML (tworzonych bezpośrednio w Edytorze). Wynika to z dwóch zasadniczych powodów: - po pierwsze dlatego, że wbrew pozorom, przygotowanie załączników w formacie XML jest de facto znacznie łatwiejsze aniżeli w PDF (w przypadku PDF zachodzi bowiem koniecznośd odpowiedniego sformatowania załącznika, etc.); - po drugie dlatego, ponieważ system e-dziennik używany przez Redakcję Dziennika Urzędowego, wyposażony jest w specjalne mechanizmy pozwalające na automatyzację prac redakcyjnych w oparciu o pliki w formacie XML, co w efekcie pozwala na znaczące usprawnienie prac redakcyjnych i tym samym daje możliwośd skrócenia do absolutnego minimum, czasu oczekiwania na ogłoszenie aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przekazywanie załączników w formacie większym aniżeli A-4: Biorąc pod uwagę specyfikę i szczególny charakter niektórych rodzajów załączników, co sprawia, że prawidłowe ich sporządzenie w standardowo wymaganym formacie A-4 nie jest możliwe, zgodnie z dyspozycją zawartą w 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, Wojewoda może dopuścid aby załączniki do: a) uchwał w sprawie uchwalenia budżetu (wraz ze zmianami), b) sprawozdao finansowych, - były przekazywane do publikacji w formacie A3 Rekomendowanym rozwiązaniem, w przypadku tabel wielokolumnowych, jest stosownie orientacji poziomej dla A4, co w konsekwencji pozwala na uzyskanie szerokości tabeli o rozmiarach jak w A3. W odniesieniu do zdecydowanej większości tabel takie rozwiązanie powinno okazad się wystarczające. Stosownie formatu A3 dopuszcza się wyłącznie w odniesieniu do tabel, których nie da się umieścid na stronie w formacie A4 w orientacji poziomej jedynie bowiem w takim przypadku zachodzi koniecznośd zastosowania formatu A3 i orientacji poziomej (przypadki bardzo rzadkie). Uwaga: Należy zważyd na fakt, że w tabelach budżetowych zasadniczym problemem jest szerokośd tabeli nie ich długośd. Tak więc, w wypadku gdy wykorzystamy A3 w pionie, czy A4 w poziomie, to dla rozmiaru obszaru roboczego (możliwej szerokości tabeli) praktycznie nie ma różnicy, ale przy drukowaniu różnica jest ogromna, gdyż w przypadku A4 w poziomie tabelę o szerokości A3 możemy nadal wydrukowad na kartce w formacie A4 dlatego też takie właśnie rozwiązanie jest rekomendowane, natomiast możliwośd zastosowania formatu A3 dopuszczalna jest jedynie w nadzwyczajnych, uzasadnionych przypadkach (w przypadku orientacji strony A3 w poziomie, możemy umieścid na niej tabele o naprawdę dużej liczbie kolumn np. rozbudowane wieloletnie prognozy finansowe). Plany zagospodarowania przestrzennego: Dodatkowo organ wydający dziennik może dopuścid dołączanie do uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzennego map w postaci oryginalnych plików graficznych - jako załącznik binarne. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności dzielenia oryginalnego planu zagospodarowania na obrazki w formacie A4. W takim wypadku dopuszcza się zatem możliwośd włączenia w treśd aktu prawnego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci załącznika binarnego powyższe jest możliwe do wykonania w bardzo łatwy sposób przy użyciu Edytora XML. Strona 6 z 42

7 Uwaga: Włączane do załącznika aktu prawnego w XML pliki zewnętrzne (np. w przypadku map będą to najczęściej pliki w formacie JPG, SVG), jako włączone w treśd aktu elementy zewnętrzne, są przechowywane w osobnych dokumentach elektronicznych, i co bardzo istotne - są w takim przypadku opatrywane podpisem elektronicznym w momencie podpisywania całego aktu. Tym samym taki sposób realizacji spełnia wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych - jest zgodny z wymaganiami określonymi w 4 ust.2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie wymagao technicznych oraz 2 ust. 4 załącznika nr i 2 pkt 6 załącznika Nr 3 do cyt. rozporządzenia. Podpis elektroniczny znakowanie czasem: Zgodnie z postanowieniami 6 rozporządzenia, akty przekazywane do ogłoszenia mają byd opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Od r. zgodnie z formatem zapisu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wymagao technicznych, może to byd podpis XADES-BES (bez znacznika czasu). UWAGA Podpis elektroniczny złożony pod dokumentem musi byd tożsamy z wizualizacją tego podpisu. Innymi słowy jeżeli pod dokumentem widnieje podpis np.: przewodniczącego rady, dokument elektroniczny musi byd również podpisany przez przewodniczącego rady. W innym wypadku powstaje niezgodnośd pomiędzy informacją wyświetlaną (podpis przewodniczącego) z faktycznym podpisem złożonym pod dokumentem elektronicznym. Strona 7 z 42

8 Podstawowe zasady tworzenia aktów przy pomocy aplikacji Legislator pozwala na utworzenie dokumentu w formacie XML zgodnego z obowiązującymi przepisami, wykorzystując sposób tworzenia dokumentu znany ze standardowych aplikacji biurowych. Jednak, aby powstały dokument XML był w pełni prawidłowy należy pamiętad o kliku, następujących warunkach: 1. Podpis pod dokumentem informacja o osobach podpisujących się pod dokumentem (nie chodzi tutaj o podpis elektroniczny). Jeżeli po przeklejeniu aktu Legislator nie rozpoznał podpisu lub jest to podpis złożony (kilka osób np.: przy porozumieniu) wtedy nie przeklejamy podpisów dodajemy je ręcznie wybierając opcję Podpis z zakładki Jednostki < zobacz: Dodawanie podpisów pod aktem > 2. Przypisy dolne można tworzyd tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji. Przeklejenie tekstu zawierającego przypisy dolne spowoduje wprowadzenie treści przypisów w treści aktu gdzie wystąpił przypis. < zobacz: Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.> 3. Metryka dokumentu jeżeli chcesz zastosowad niestandardową metrykę dokumentu, lub po przeklejeniu treści aktu wraz z metryką Legislator nie rozpoznaje metryki, wprowadź dane do metryki z poziomu zakładki Narzędzia główne Metadane dokumentu lub wykorzystaj opcję ukrywania standardowej metryki <zobacz: Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania.> 4. Zadbaj o to aby przeklejana treśd aktu była odpowiednio sformatowana w aplikacji, z której jest kopiowana (MS Word / Oo Writer). Legislator wklei skopiowaną treśd z wszystkimi znakami formatowania tekstu (znaki nowej linii Shift+Enter, podziały sekcji i podziały strony, przenoszenie do nowej linii poprzez wstawienie kilku / kilkunastu pustych spacji). Jeżeli kopiowany tekst był formatowany przy użyciu tych elementów (zamiast przy użyciu np.: twardych spacji Ctrl+Shift+Spacja, wklejony akt może różnid się formatowaniem od oryginału. < zapoznaj się z dokumentem: Biblioteka_Legislatora_cz.1> 5. Zgodnośd tworzonego aktu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Legislator dba o to aby tworzony akt był zgodny z powyższym rozporządzeniem. Przeklejenie do aplikacji aktu niezgodnego z rozporządzeniem może spowodowad, że wygenerowany XML nie będzie prawidłowy, a co za tym idzie późniejsza jego nowelizacja może okazad się utrudniona lub wręcz niemożliwa. < zapoznaj się z dokumentem: Biblioteka_Legislatora_cz.1> UWAGA Jeżeli akt utworzony w WORD / Writer po przeklejeniu do Legislatora wygląda nieprawidłowo, w pierwszej kolejności przeklej go do notatnika, a następnie zawartośd notatnika przeklej do Legislatora. W przypadku gdy taki akt zawiera również tabele lub obrazki przeklejamy go stopniowo przeklejając tabele i obrazki do Legislatora bezpośrednio z WORD / Writer z pominięciem notatnika. Strona 8 z 42

9 Tworzenie aktów prawnych bezpośrednio w aplikacji Aplikacja pozwala na tworzenie dowolnych typów aktów prawnych. Cykl tworzenia aktu prawnego zamyka się w kilku poniższych krokach: a) Uzupełnienie danych metrykowych, b) Wprowadzenie treści aktu prawnego (dowolnie złożonego, przy wykorzystaniu dowolnej ilości jednostek redakcyjnych), c) Dodanie ewentualnych załączników (obsługa również załączników binarnych), d) Zapisanie aktu prawnego, e) Podpisanie aktu podpisem elektronicznym i wydruk wersji papierowej, f) Przekazanie aktu do publikacji w Dzienniku Urzędowym (bezpośrednio z poziomu aplikacji Legislator przy użyciu dedykowanego modułu komunikacyjnego). Dane metrykowe Tworzenie nowego aktu prawnego rozpoczynamy od wprowadzenia danych metrykowych. Ze strony startowej wybieramy Nowy akt prawny: Następnie określamy: a) Forma prawna dokumentu (wybór z listy dostępnych typów aktów prawnych), b) Organ wydający akt prawny (wybór z listy, na podstawie organów wydających zdefiniowanych w systemie Legislator), c) Data aktu prawnego pole niewymagane (można uzupełnid np.: po sesji), Strona 9 z 42

10 d) Numer aktu prawnego jw., e) Status aktu prawnego domyślnie projekt (po podpisaniu aktu prawnego podpisem elektronicznym status zostanie zmieniony na Podpisany), f) Przedmiot regulacji - tytuł aktu prawnego. Przykładowo wypełniona metryka powinna wyglądad tak Dodatkowo przechodząc na kolejne zakładki mamy możliwośd zdefiniowania dodatkowych informacji. Informacje te nie są wymagane w celu utworzenia aktu. Można je uzupełnid w oknie metryki lub w momencie publikacji aktu w BAW. Strona 10 z 42

11 Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Pozwala na określenie danych dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym: Metadane aktu na potrzeby publikacji w Bazie Aktów Własnych Pozwala na określenie haseł skorowidza, zbioru w jakim akt ma byd opublikowany, oraz ewentualne relacje z innymi aktami opublikowanymi w BAW Strona 11 z 42

12 Logika (sposób) tworzenia dokumentów Przed ostatnia opcja metryki pozwala na ustawienie sposobu tworzenia (interpretacji) dokumentów w XML: 1) Logika dodawania elementów pozwala na ustawienie czy Legislator ma automatycznie wprowadzad kolejne jednostki redakcyjne po przejściu do kolejnego akapitu (ENTER), czy też użytkownik sam będzie określał jaką jednostkę redakcyjną dodaje (opcje używana tylko przy tworzeniu aktów bezpośrednio w aplikacji, przy przeklejaniu gotowych treści dokumentów z innych edytorów ustawienie opcji nie ma znaczenia); 2) Logika i art. pozwala na określenie czy w tworzonym dokumencie paragrafy i artykuły maja byd pisane od lewej strony czy wyśrodkowane; 3) Włącz sprawdzanie pisowni domyślnie opcja sprawdzania pisowni jest włączona; 4) Sprawdź pisownię w trakcie pisania domyślnie opcja jest wyłączona; 5) Domyślny krój czcionki pozwala na zdefiniowanie czcionki jaka zostanie użyta w całym dokumencie; 6) Domyślna wielkośd czcionki pozwala na ustawienie wielkości czcionki; 7) Pozwalaj na stosowanie akapitów opcja tylko dla zaawansowanych użytkowników. Pozwala na tworzenie aktów prawnych, które oprócz standardowych jednostek redakcyjnych zawierają elementy opisane w akapitach. Domyślnie opcja jest wyłączona co wymusza tworzenie aktów zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.; 8) Pozwalaj na stosowanie akapitów w załącznikach załączniki do aktów prawnych w większości nie trzymają się ram, w których tworzone są same treści aktów. Występują w nich tabele, mapy, inne elementy opisowe, które wymuszają umożliwienie stosowania akapitów w celu ich prawidłowego utworzenia. Domyślnie opcja jest włączona. Zaleca się wyłączenie tej opcji i zastosowanie formatowania (Narzędzia główne Zastosuj formatowanie) dla załączników posiadających budowę typowych aktów, tj.: regulamin, statut, itp. UWAGA Jeżeli wprowadzimy dane dot. publikacji aktu w dzienniku oraz w BAW, to przy publikacji aktu w BAW dane te zostaną wprowadzone na formularz publikacji automatycznie. <więcej o publikacji w BAW: Błąd! Nie można odnaleźd źródła odwołania. > Strona 12 z 42

13 Notatki Ostatnia opcja umożliwia dodanie notatek dla wybranego aktu. Strona 13 z 42

14 Każdy użytkownik przeglądający wybrany akt posiada możliwośd stworzenia własnej notatki, która może byd edytowana bądź też usunięta TYLKO I WYŁĄCZNIE przez osobę która ją stworzyła. Strona 14 z 42

15 Po zatwierdzeniu wprowadzonych informacji przyciskiem Zastosuj, otrzymujemy następujący widok. Strona 15 z 42

16 Tworzenie aktu Po zastosowaniu danych metrykowych zostanie otwarte okno tworzenia nowego projektu aktu prawnego: UWAGA Zalecamy zmianę danych metrykowych poprzez wywołanie opcji Metadane dokumentu dostępnej z poziomu zakładki narzędzia główne. Edytowanie metryki w widoku projektu może spowodowad jej niepoprawne zapisanie w pliku XML. Dokument aktu tworzymy bezpośrednio w widoku edycji. Tworząc poszczególne jednostki redakcyjne z poziomu zakładki Jednostki lub wpisując je ręcznie. Strona 16 z 42

17 W pierwszej kolejności wpisujemy podstawę prawną słowa Na podstawie zostaną automatycznie dodane po zastosowaniu metryki: Strona 17 z 42

18 Następnie wprowadzamy kolejną jednostkę redakcyjną wpisując ją ręcznie w widoku projektu lub wybierając z zakładki Jednostki: Proszę zauważyd, że po wprowadzeniu dwóch pierwszych jednostek redakcyjnych (paragrafu i ustępu), nie zostają one wyświetlone na strukturze aktu. Aby odświeżyd widok, należy użyd niebieskiego przycisku w kształcie koła z dwoma Strona 18 z 42

19 białymi strzałkami. Strona 19 z 42

20 Analogicznie wprowadzamy kolejne jednostki redakcyjne przechodząc klawiszem ENTER do nowej linii: Strona 20 z 42

21 Po wprowadzeniu treści aktu, koniecznie należy użyd przycisku Zastosuj formatowanie, znajdującego się w Narzędziach głównych. Po jego wyborze wyświetlone zostanie zapytanie o chęci zastosowania formatowania dla wybranego dokumentu. Klikając w przycisk TAK, system Legislator interpretuje wprowadzoną treśd na postad strukturalną formatu XML. Dopiero wtedy akt prawny staje się pełnowartościowym plikiem elektronicznym. Strona 21 z 42

22 Dodawanie podpisów pod aktem Podpis pod aktem dodajemy wybierając z menu Jednostki opcję Podpis. Ponadto należy koniecznie ustawid kursor myszy poniżej wprowadzonej treści, tak aby podpis nie został wstawiony pomiędzy wcześniej dodane jednostki redakcyjne. Dopiero następnie w wyświetlonym oknie wprowadzamy dane osoby podpisującej dokument: Możemy określid rodzaj podpisu dzięki temu zostanie on dodany do aktu z dodatkowymi atrybutami, np. w porozumieniu, za zgodnośd z oryginałem. Strona 22 z 42

23 Po zastosowaniu (OK), element podpis zostanie dodany pod treścią aktu w tabeli: kolejne podpisy należy dodawad ręcznie, wstawiając kolejne komórki i wpisując dane poszczególnych osób / organów. UWAGA: W przypadku decyzji lub innych aktów, gdzie oprócz standardowych jednostek redakcyjnych występują jeszcze elementy dodatkowe np.: adresaci decyzji elementy takie umieszczamy w tabeli z podpisem dodając i formatując dowolną ilośd komórek tabeli. Strona 23 z 42

24 Zapisanie dokumentu Utworzony dokument możemy zapisad w dowolnym momencie wybierając opcję Zapisz z menu Plik lub poprzez skrót klawiszowy Ctrl+s: Strona 24 z 42

25 Pomiędzy otwartymi dokumentami w Legislatorze możemy przełączad się dzięki zakładkom w górnej części okna: Strona 25 z 42

26 Dodawanie załączników Legislator obsługuje trzy rodzaje załączników do aktów: 1) Standardowe załączniki tworzone w aplikacji, 2) Załączniki binarne pliki wytworzone w innych aplikacjach dodawane jako załączniki do aktów. 3) Załącznik wyspa umożliwia wstawianie treści o niestandardowych układach np. formularze Załączniki dodajemy do aktu z poziomu zakładki Wstawianie - Załącznik: Strona 26 z 42

27 Po zastosowaniu załącznik zostanie otwarty w nowym oknie: Strona 27 z 42

28 Treśd załącznika tworzymy w identyczny sposób jak treśd aktu: W przypadku gdy z jakichś powodów zostanie usunięty nagłówek załącznika zawsze można go przywrócid wybierając opcję Dodaj nagłówek dostępną z poziomu zakładki Wstawianie. Strona 28 z 42

29 Elementy dodatkowe W przypadku gdy do aktu lub jego załącznika chcemy dodad tabelę możemy: a) Utworzyd ją ręcznie korzystając z opcji Nowa tabela i wybierając ilośd kolumn oraz wierszy: Strona 29 z 42

30 b) Skopiowad ją z innej aplikacji (np.: MS EXCEL, MS Word, OO Writer, OO Calc) i wkleid do Legislatora w miejscu kursora: Po stworzeniu bądź też przeklejeniu tabeli należy skorzystad z przycisku Autodopasowanie wszystkich tabel, znajdującego się w zakładce Układ. Strona 30 z 42

31 W przypadku dużych tabel wymagających zmiany orientacji strony, w pierwszej kolejności, przed tabelą wstawiamy Znak podziału Sekcja na następnej stronie: Strona 31 z 42

32 Następnie określamy orientację wstawionej strony na poziomą i wstawiamy albo wklejamy tabelę: Formatowanie poszczególnych komórek i kolumn realizowane jest identycznie jak w popularnych edytorach biurowych. Strona 32 z 42

33 Podpisanie i wysyłka aktu do publikacji Przygotowany akt prawny należy podpisad kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Opcja podpisywania dostępna jest z poziomu zakładki Narzędzia główne: Skorzystanie z przycisku Podpisz spowoduje uruchomienie kreatora podpisu. W pierwszym kroku, wybór metody podpisywania, należy wskazad Biblioteki PKI.NET są to biblioteki oparte o mechanizm kryptograficzny platformy Strona 33 z 42

34 Microsoft Net Framework (zalecana metoda podpisu). W następnym oknie zostanie wyświetlony monit o uzupełnienie daty i numeru aktu (w przypadku gdy któraś z pozycji nie została uzupełniona): Klikając TAK należy uzupełnid brakujące dane: Strona 34 z 42

35 Kolejne pytanie dotyczy zmiany statusu aktu tutaj bezwzględnie wybieramy TAK: Przedostanie okno to możliwośd podglądu podpisywanego aktu (po wciśnięciu Zobacz podgląd dokumentu). Zalecamy aby każdorazowo sprawdzad podgląd dokumentu, aby mied pewnośd, że podpisywany dokument jest prawidłowo sformatowany: Strona 35 z 42

36 Po wybraniu Zatwierdź wyświetlone zostanie okno wyboru certyfikatu: Na rysunku powyżej wskazano opcję Kontrasygnata, która wyłącza z podpisu datę oraz numer aktu prawnego funkcja przydatna przy podpisywaniu porozumieo. Przy podpisie standardowego aktu opcji tej nie włączamy. Wskazując certyfikat Strona 36 z 42

37 wybieramy Zastosuj. Teraz wystarczy tylko podad PIN do karty: Po prawidłowym podpisaniu dokumentu wyświetlony zostanie stosowny komunikat o prawidłowym złożeniu podpisu. Ponadto można zweryfikowad poprawnośd złożonego podpisu wybierając w tym celu opcję Weryfikuj podpis: Strona 37 z 42

38 Tworzenie aktu na podstawie dokumentu utworzonego w MS Word / Oo Writer Legislator pozwala na automatyczne utworzenie aktu prawnego w wymaganym formacie XML poprzez przeklejenie kompletnego aktu prawnego (łącznie z tabelami i obrazami) utworzonego w Microsoft Word lub OpenOffice Writer. Jeżeli w przeklejanym dokumencie znajdują się załączniki każdy z nich należy przekleid do osobnego załącznika w Legislatorze (załączniki dodajemy z poziomu zakładki Wstawianie). Zaznaczamy akt w aplikacji MS Word / Oo Writer : UAWAGA: Należy zadbad aby plik aktu w WORD był przygotowany w prawidłowy sposób. Po numerach paragrafów i artykułów muszą znajdowad się kropki. Układ dokumentu powinien byd przygotowany poprzez opcje dostępne w akapitach i znaki nowej linii. Jeżeli elementy aktu w WORD/Writer zostały ułożone poprzez kilku / kilkunastokrotne dodawanie spacji w celu wyrównania wyrazu lub przeniesienia go do nowej linii, oraz kilkukrotne dodanie akapitu Strona 38 z 42

39 (ENTERA) w celu wyrównania tekstu, formatowanie aktu w Legislatorze może odbiegad od jego wyglądu w aplikacji, z której zostało przeklejone. Jeżeli pod aktem występuje element Podpis również go nie przeklejamy dodajemy go ręcznie z poziomu zakładki Jednostki. Po wklejeniu dokumentu do Legislatora (włącznie z metryką) otrzymamy następujący efekt: Oczywiście nie można zapominad o Zastosowaniu formatowania dla przeklejonego aktu. W przypadku gdy system nie rozpozna np.: organu wydającego wprowadzonego w metryce wyświetli dodatkowo okno z prośbą o wprowadzenie organu. Strona 39 z 42

40 Jeżeli przeklejany akt zawiera załączniki dodajmy je z poziomu menu Wstawianie: Strona 40 z 42

41 Następnie zaznaczamy treśd załącznika pierwszego w aplikacji, z której przeklejamy jego treśd i kopiujemy go: Strona 41 z 42

42 Po wklejeniu otrzymamy następujący efekt: Należy pamiętad, że załączniki tak samo jak dokument główny należy koniecznie sformatowad za pomocą przycisku Zastosuj formatowanie. Analogicznie możemy utworzyd kolejne załączniki. Po przeklejeniu treści aktu wraz z załącznikami i zapisaniu aktu jest on gotowy do podpisu i przekazania celem publikacji w Dzienniku Urzędowym. Strona 42 z 42

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML Dokument zawiera szczegółowy opis tworzenia aktów zmieniających przy użyciu programu Edytor Tekstów Jednolitych XML www.abcpro.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC

Bardziej szczegółowo

www.abcpro.pl 2 Profil i misja firmy

www.abcpro.pl 2 Profil i misja firmy Profil i misja firmy Na polskim rynku informatycznym działamy od 2009 r. ABC PRO Sp. z o.o. stanowi kontynuację i rozwinięcie działalności firmy Administration & Business Consulting założonej przez Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu. Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności. www.abcpro.

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu. Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności. www.abcpro. Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności www.abcpro.pl Spis treści Zastosowanie... 3 Dla kogo przeznaczony?... 4 Wykaz podstawowych

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Word 2000 for Windows 67

Word 2000 for Windows 67 Word 2000 for Windows 67 Ćwiczenie 13 2.13. Sekcje dokumentu i kolumny Sekcje, to oddzielone fragmenty dokumentu pozwalające na różnicowanie formatowania układu dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo