Urzędowa Poczta Elektroniczna Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urzędowa Poczta Elektroniczna Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera szczegółowy opis korzystania z modułu komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej Data: Autor: Michał Rogowski

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Pierwsze uruchomienie systemu... 4 Omówienie interfejsu... 7 Korespondencja wychodząca... 7 Wysyłanie wniosku o ogłoszenie aktów... 8 Instalacja dodatku do przeglądarki Google Chrome Pozostała korespondencja z Urzędem Wojewódzkim Wniosek o wycofanie aktu Dodatkowe funkcjonalności Ustawienia definiowanie organów wydających akty Lista mailowa Zarządzanie użytkownikami Dodawanie nowych użytkowników Edycja danych użytkowników Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej Wniosek o ogłoszenie aktów XML... 36

3 Wprowadzenie Moduł komunikacyjny Urzędowej Poczty Elektronicznej pozwala na przekazywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej do Wojewody, zarówno do Nadzoru / RIO jak i w celu ogłoszenia aktu w Dzienniku Urzędowym. Poprzez moduł można wysyłać : 1) akty XML przygotowane w edytorach udostępnianych przez ABC PRO tj. darmowym edytorze EAP XML Lite, oraz komercyjnych edytorach Legislator (Standard lub Premium) format pliku ZIPX 2) akty XML przygotowane w Innych, dedykowanych edytorach XML pozwalających na zapis pliku zgodnego z formatem Edytora Aktów Prawnych udostępnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych format pliku *.ZIP. UWAGA: W przypadku problemów z wysłaniem wniosku o publikację należy skorzystać z aplikacji klienckiej modułu komunikacyjnego. Szczegółowy opis znajduje się tutaj: < Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej >

4 Pierwsze uruchomienie systemu Pierwsze uruchomienie systemu następuje po zalogowaniu się do Modułu Komunikacyjnego. Adres, pod którym dostępny jest moduł oraz login i hasło powinno zostać przekazane odpowiednim instytucjom przez Urząd Wojewódzki (Redakcję Dziennika Urzędowego). Po wejściu na stronę główną należy przejść do okna logowania a następnie wprowadzić swój login i hasło do systemu: i wybrać Zaloguj.

5 Zostanie otwarty widok konta Państwa instytucji w module komunikacyjnym. W pierwszej kolejności należy sprawdzić poprawność ustawień. W tym celu najpierw przechodzimy do Profilu instytucji: W przypadku, gdy wyświetlone dane są błędne lub nie ma ich w ogóle należy je poprawić/wprowadzić, a następnie wybrać Zapisz (lewy dolny róg strony).

6 W następnym kroku należy wprowadzić dane użytkownika osoby która będzie fizycznie przesyłała akty do redakcji (np.: pracownika sekretariatu) Mój Profil. UWAGA: Elektroniczny wniosek o publikację aktów w Dzienniku Urzędowym musi zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Oznacza to, że przed wysłaniem musi on zostać podpisany przez wnioskodawcę (wójta/burmistrza/prezydenta/starostę lub osobę upoważnioną). W praktyce wygląda to tak, że jedna osoba (np.: pracownik sekretariatu przygotowuje wysyłkę (dołącza pliki aktów, wpisuje metadane), a po jej przygotowaniu jest ona podpisywana przez wnioskodawcę i wysyłana do Redakcji Dziennika.

7 Omówienie interfejsu Moduł składa się z dwóch głównych elementów: a) Korespondencja gdzie mamy dostęp do korespondencji przychodzącej, wychodzącej, roboczej oraz mamy możliwość wysyłania korespondencji, b) Ustawienia gdzie mamy możliwość zmiany danych instytucji oraz użytkownika (omówione w rozdziale Pierwsze uruchomienie systemu), oraz wprowadzenia, usuwania i modyfikowania organów wydających akty prawne. Korespondencja wychodząca Z tego miejsca mamy możliwość przeglądania całej korespondencji wysłanej przez nasz Urząd do Redakcji Dziennika (przeglądanie korespondencji realizowane identycznie jak w przypadku korespondencji przychodzącej), oraz do Nadzoru / RIO. Oprócz dostępu do korespondencji wychodzącej, z tego miejsca mamy również możliwość: a) Wysyłania korespondencji przy pomocy formularza elektronicznego: Wniosek o ogłoszenie w Dz. Urz. i do nadzoru Wojewody / RIO Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym województwa (brak aktu XML), Wniosek o wycofanie aktu przekazanego do opublikowania w dzienniku urzędowym województwa, b) Wydrukowania wysłanego wniosku, c) Zapisania wysłanego wniosku w postaci pliku PDF, d) Wyświetlenia i zapisania Urzędowego Poświadczenia Odbioru wystawionego przez system dla wysłanego wniosku: Dodatkowo UPO jest również wysyłane automatycznie na osoby wysyłającej wniosek.

8 Wysyłanie wniosku o ogłoszenie aktów Aby wysłać wniosek do Urzędu Wojewódzkiego należy przejść do Korespondencji wychodzącej i wybrać Nowy Wniosek: Na liście znajdują się dwa typy wniosków o ogłoszenie aktów: a) Wniosek o ogłoszenie w Dz. Urz. i do nadzoru Wojewody / RIO wybieramy wówczas gdy przygotowaliśmy akty w edytorze MSWiA lub edytorze ABC PRO (plik *.ZIP lub plik *.zipx), b) Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym województwa (brak aktu XML) w przypadku gdy nie posiadamy aktu w formacie XML*. *UWAGA: Od 1 stycznia 2012 roku akt prawny w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym jest wersją oryginalną dokumentu. Akt prawny musi być sporządzony w postaci tekstu strukturalnego w formacie XML. W związku z powyższym użycie wniosku brak aktu XML jest możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych, i jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym urzędem wojewódzkim.

9 Wniosek uruchamiamy poprzez kliknięcie Utwórz, znajdujący się po prawej stronie symbolu formularza (poniżej omówiony Wniosek o ogłoszenie aktów w dzienniku urzędowym województwa (edytor XML ABC PRO lub MSWiA): Dane adresata wniosku zostały automatycznie wprowadzone w odpowiednie pola na wniosku na podstawie danych przechowywanych w bazie danych. Użytkownikowi pozostaje jedynie uzupełnienie: a) Znaku sprawy, b) Daty sprawy, c) Imienia oraz nazwiska osoby podpisującej (wysyłającej) wniosek dane te są automatycznie pobierane z profilu użytkownika ale w tej części wniosku możemy je również zmienić.

10 Po wprowadzeniu tych danych klikamy na Dalej i wskazujemy plik aktu za pomocą przycisku Dodaj plik aktu Po wskazaniu pliku archiwum (ZIP lub ZIPX) dane aktu zostaną pobrane bezpośrednio z pliku XML i wczytane na formularz. Teraz należy dodatkowo wybrać z listy Odbiorca aktu (do kogo ma zostać przekazany akt): Do nadzoru Do ogłoszenia w dzienniku Do nadzoru i ogłoszenia w dzienniku

11 Do wniosku możemy podpiąć dowolną ilość aktów korzystając z przycisku Dodaj kolejny akt znajdujący się poniżej typu aktu: UWAGA Po wysyłce formularza Akty do nadzoru i zaznaczeniu aktów, przekazywanych jednocześnie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, nie wysyłamy dodatkowo tych aktów poprzez formularz przekazywania aktów do ogłoszenia w dzienniku urzędowym. W każdym momencie tworzenia wniosku możemy zapisać go w kopiach roboczych. Zapisywanie może okazać się potrzebne gdy: a) do wypełnianego wniosku zechcemy powrócić później i uzupełnić o dodatkowe dane (dodać kolejne akty), b) podpisać i wysłać wniosek z innego komputera niż ten na którym go utworzyliśmy.

12 Aby zapisać tworzony wniosek należy wybrać Zapisz: Po zapisaniu zostanie wyświetlony widok korespondencji roboczej, gdzie został zapisany tworzony wniosek:

13 Po dodaniu wszystkich aktów, które chcemy przekazać wybieramy Podpisz i wyślij (na dole formularza): W wyświetlonym oknie wskazujemy certyfikat, którym ma zostać podpisany wniosek i wybieramy Podpisz:

14 Wprowadzamy PIN do karty z certyfikatem: W przypadku gdy PIN będzie zgodny po chwili wyświetlona zostanie informacja o poprawności wysyłki oraz możliwość zapisu pliku wniosku do formatu *.pdf:

15 Pismo przewodnie podzielone jest na dwie sekcje, w pierwszej mamy wymienione wszystkie akty przekazane w trybie nadzoru, w drugiej części natomiast, dodatkowo powtórzone akty, przekazane jednocześnie celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Urzędowe Poświadczenie Odbioru, po poprawnej wysyłce zostanie przesłane na adres użytkownika dokonującego wysyłki użytkownik powinien otrzymać dwa maile: 1) mail zawierający Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez system enadzór, informujące o poprawnym przyjęciu aktów w trybie nadzoru, 2) mail zawierający Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez system edziennik, informujące o poprawnym przyjęciu aktów do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

16 Urzędowe poświadczenia odbioru będą również dostępne (po odebraniu korespondencji przez systemy dziedzinowe) do pobrania przy korespondencji wychodzącej: 1) UPO wystawione i podpisane po fizycznym odebraniu dokumentów przez system Elektroniczny Dziennik Urzędowy. 2) UPO wystawione i podpisane po fizycznym odebraniu dokumentów przez system e-nadzór. Wniosek ten możemy wyświetlić w każdej chwili, jak również zapisać go na dysku w postaci pliku PDF, przechodząc do korespondencji wychodzącej i odnajdując na liście żądaną korespondencję.

17 Instalacja dodatku do przeglądarki Google Chrome Dodatek do przeglądarki Google Chrome umożliwia składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego pod dokumentami tworzonymi w Module Komunikacyjnym Urzędowej Poczty Elektronicznej. Po wybraniu opcji Podpisz zostanie wyświetlone okno z informacją o konieczności instalacji dwóch aplikacji:

18 W pierwszej kolejności wybieramy instalację dodatku do przeglądarki CHROME zostanie otwarta nowa zakładka przeglądarki, w której akceptujemy instalację: a następnie w oknie zatwierdzającym wybór klikamy Dodaj:

19 Po prawidłowym dodaniu dodatku dostaniemy stosowną informację:

20 Teraz zamykamy zakładkę z dodatkiem, wracamy do Modułu Komunikacyjnego i wybieramy instalację aplikacji do składania bezpiecznego podpisu:

21 Po wybraniu instalator zostanie pobrany na dysk (do wskazanej lokalizacji). Domyślnie plik powinien pojawić się w lewym dolnym rogu przeglądarki wystarczy go wybrać lewym klawiszem myszy: System WINDOWS wyświetli monit o potwierdzenie uruchomienia instalatora:

22 Następnie przechodzimy kolejne kroki instalacji zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie: Pozostawiamy domyślną ścieżkę instalacji i wybieramy Instaluj:

23 Po zakończonej instalacji klikamy na Zakończ Teraz wracamy do Modułu Komunikacyjnego i zamykamy wyświetlone okno:

24 System powinien wczytać okno podpisywania przy użyciu zainstalowanych dodatków: Oczywiście przy podpisywaniu kolejnego dokumentu, system automatycznie wykryje zainstalowane dodatki, i nie będzie prosił o ich ponowną instalację. Pozostała korespondencja z Urzędem Wojewódzkim Jednostki Samorządu Terytorialnego, które zdecydują się na przekazywanie aktów w trybie nadzoru w postaci elektronicznej, całą korespondencję dot. przekazanych aktów, będą również prowadziły w postaci elektronicznej poprzez Moduł Komunikacyjny. Korespondencja dotycząc przekazanych aktów otrzymywana z Urzędu Wojewódzkiego to: 1) Prośba o udzielenie wyjaśnień w przypadku otrzymania takiego dokumentu, JST przesyła odpowiedź również w postaci elektronicznej, poprzez moduł komunikacyjny. 2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST, 3) Wskazanie nadzorcze brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST, 4) Rozstrzygnięcie Nadzorcze brak możliwości odpowiedzi na tego typu pismo przez JST.

25 W przypadku otrzymania korespondencji z Urzędu Wojewódzkiego, będzie ona dostępna do odbioru, na Module Komunikacyjnym w sekcji Korespondencja Przychodząca: Dodatkowo o każdej oczekującej na odebranie korespondencji, zostaną również poinformowani, stosowną wiadomością , użytkownicy Modułu Komunikacyjnego. W przypadku otrzymania Prośby o udzielnie wyjaśnień, odpowiedź przygotować możemy w dowolnym edytorze tekstu (nie musi być to edytor XML). W celu jej wysłania, w oknie otrzymanej korespondencji (otrzymanej prośby) wybieramy Odpowiedź, następnie wypełniamy, krótki formularz, dołączamy plik z odpowiedzią, podpisujemy i wysyłamy korespondencję.

26 Wniosek o wycofanie aktu Oprócz możliwości składania wniosków o ogłoszenia aktów w dzienniku, system pozwala również na wysyłanie wniosku o wycofanie aktu, przekazanego do ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. Aby wysłać wniosek o wycofanie aktu należy przejść do Korespondencji wychodzącej i wybrać Nowy wniosek. Wybieramy Wniosek o wycofanie aktu przekazanego do ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. W kolejnym kroku, podobnie jak we wniosku o ogłoszenie, uzupełniamy znak sprawy oraz datę sprawy. ABC PRO Sp. z.o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax

27 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Po uzupełnieniu wszystkich danych zostanie wyświetlona strona z listą wysłanych wniosków o ogłoszenie: Aby sprawdzić jakie akty były wysyłane we wniosku o ogłoszenie, wystarczy na liście rozwijanej wybrać plus przy numerze wniosku. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 27 z 41

28 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Wniosek o wycofanie aktu, pozwala nam jednocześnie wycofać jeden lub więcej aktów z różnych wniosków. W tym celu rozwijamy listę aktów we wniosku i wybieramy Wycofaj. Akty, które chcemy wycofać dodane zostaną do listy aktów do wycofania. Po dodaniu do listy wybranych aktów, które mają zostać wycofane, wybieramy przycisk Dalej. W podsumowaniu, sprawdzamy, czy wybrane zostały właściwe akty i wybieramy Podpisz i wyślij. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 28 z 41

29 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Analogicznie jak przy wysyłaniu wniosku o ogłoszenie, wskazujemy właściwy certyfikat i wybieramy Podpisz. Wniosek o wycofanie możemy wyświetlić przechodząc do Korespondencji wychodzącej. Dodatkowe funkcjonalności Ustawienia definiowanie organów wydających akty W przypadku gdyby podczas wypełniania wniosku o wycofanie aktu przekazanego do ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, po kliknięciu na Wybierz organ wydający, lista organów była pusta, brakowałoby jakiegoś organu wydającego, lub zdefiniowany organ wydający był błędny, z poziomu zakładki Organy wydające mamy możliwość definiowania i edycji organów wydających akty: Chcąc dodać nowy organ wydający, w sytuacji gdy lista jest pusta wybieramy Nowy: ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 29 z 41

30 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Wyświetlone zostaną dwa pola do uzupełnienia, forma w mianowniku i dopełniaczu: Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 30 z 41

31 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Lista mailowa Za pomocą listy mailowej możemy ustalić do kogo ma trafić Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia oraz potwierdzenie o publikacji aktu w Dzienniku. Na liście możemy umieścić również adresy mailowe użytkowników, którzy nie są zarejestrowani na module komunikacyjnym, a chcieliby otrzymywać Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. W tym celu wybieramy przycisk Nowy i wpisujemy dane nowego użytkownika. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 31 z 41

32 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia oraz Potwierdzenie o publikacji w dzienniku zostanie wysłane na adresy e- mail w zależności od wybranej opcji: a) nadawcy wniosku, b) nadawcy wniosku oraz listy mailowej c) wszystkich użytkowników instytucji. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 32 z 41

33 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Zarządzanie użytkownikami System pozwala na dodawanie dowolnej ilości użytkowników. Urząd wydający akty prawne może posiadać dwa typy użytkowników: 1. Użytkownik instytucji dla pracowników instytucji zobowiązanych do publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym. Rola taka pozwala na wysyłanie aktów prawnych do Redakcji Dziennika oraz Nadzoru / RIO. 2. Administrator Instytucji rola dająca takie same uprawnienia jak instytucja, oraz dodatkowo możliwość zarządzania użytkownikami instytucji, a także zmiany danych instytucji przesyłającej akty. Rolę taka posiada użytkownik, którego login i hasło został Państwu przekazany przez Urząd Wojewódzki. Dodawanie nowych użytkowników System pozwala na dodawanie nowych użytkowników administratorowi instytucji z poziomu zakładki Użytkownicy Edycja danych użytkowników Administrator instytucji wyświetlając szczegóły profilu danego użytkownika ma możliwość zmiany wszystkich dostępnych danych danego użytkownika. W przypadku gdy chcemy zablokować konto danego użytkownika wystarczy że zaznaczymy Zablokowany i zapiszemy jego profil. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 33 z 41

34 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Klient Urzędowej Poczty Elektronicznej W przypadku wystąpienia problemów, związanych z wysyłką wniosku o publikację do Redakcji Dziennika Urzędu Wojewódzkiego, należy skorzystać z aplikacji klienckiej umożliwiająca przesłanie wniosku bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej. Aplikację można zainstalować klikając w poniższy link: (Jeżeli instalacja nie będzie możliwa (np.: brak uprawnień) należy skorzystać z wersji ZIP dostępnej na stronie: - wystarczy rozpakować pliki i uruchomić aplikację.) Po uruchomieniu zostanie wyświetlone okno logowania: Aplikacja zapamięta wprowadzone przy pierwszym użyciu dane użytkownika, przy kolejnym uruchomieniu niezbędne będzie jedynie podanie samego hasła. Po zalogowaniu uruchomiony zostanie kreator wniosków znany z Edytora Aktów Prawnych XML oraz Legislatora. W pierwszym kroku Autoryzacja należy przejść na kolejną stronę za pomocą przycisku Dalej (hasło dla wybranego użytkownika zostało wprowadzane podczas logowania). Kolejny krok to wybór odpowiedniego wniosku. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 34 z 41

35 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Do dyspozycji są cztery opcje: a) Wniosek o ogłoszenie w Dz. Urz. I do nadzoru Wojewody / RIO za jego pomocą przesyłamy pliki stworzone w Edytorze Aktów Prawnych XML lub Legislatorze (format *.zipx), oraz pliki przygotowane w systemie EDAP (MSWiA) w formacie *.zip. b) (BRAK ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI) umożliwia przesłanie plików w dowolnym innym formacie. c) Otwórz wniosek o ogłoszenie użytkownik posiada możliwość zapisu wniosku do formatu XML, a następnie za pomocą tej opcji wczytania go do kreatora. d) Wniosek o wycofanie aktu pozwala na stworzenie wniosku o wycofanie aktu przekazanego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 35 z 41

36 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Wniosek o ogłoszenie aktów XML Po wyborze wniosku o ogłoszenie przechodzimy na następną stronę kreatora za pomocą przycisku Dalej. W danych podstawowych, zarówno dane urzędu składającego wniosek jak i adresat wniosku są pobierane automatycznie. Do uzupełnienia pozostaje numer, data oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby wysyłającej wniosek. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 36 z 41

37 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi W kolejnym kroku dodajemy pliki aktów, które chcemy przekazać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Do jednego wniosku o publikację można dodać kilka różnych aktów za pomocą przycisku Dodaj akt. W ostatnim kroku po dołączeniu do pliku wniosku aktów i przejściu na kolejną stronę kreatora, przed wysłaniem należy podpisać stworzony wniosek: Następnie musimy dla każdego dodanego pliku określić odbiorcę z rozwijanej listy: ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 37 z 41

38 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Po określeniu odbiorcy przechodzimy do kolejnego kroku klikając Dalej: W kolejnym kroku możemy zamieścić dodatkowe informacje, które miałyby znaleźć się na wniosku: ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 38 z 41

39 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Wybieramy Podpisz plik wniosku : Jeżeli na systemach operacyjnych 32 bitowych wystąpią problemy z podpisem (aplikacja nie wykryje certyfikatów), prosimy spróbować włączyć opcję Podpisz w oddzielnym procesie oraz Podpis 32 bity. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 39 z 41

40 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Teraz wystarczy wskazać certyfikat, którym wniosek ma zostać podpisany: I po wybraniu Zastosuj, wprowadzić kod PIN: ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 40 z 41

41 Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi Jeżeli kod PIN będzie prawidłowy aplikacja wyświetli komunikat o prawidłowym podpisaniu pliku wniosku: Tak przygotowany wniosek możemy przekazać do Redakcji Dziennika wybierając Wyślij. Wnioski wysłane do Urzędu Wojewódzkiego z poziomu tej aplikacji będą dostępne na stronie internetowej modułu komunikacyjnego w zakładce Korespondencja wychodząca. ABC PRO Sp. z o.o. ul. Owsiana 12; Warszawa; NIP: ; REGON: tel fax Strona 41 z 41

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny 2009-2011 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Integracja z modułem komunikacyjnym

Integracja z modułem komunikacyjnym Integracja z modułem komunikacyjnym Dokument zawiera opis procesu wysyłania aktów do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym za pomocą programu Legislator. Data dokumentu:14 grudnia 2012 Wersja: 2.1.0.27

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 4 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów Czerwiec 2015 1 1. Rejestracja w module ewnioski Przechodzimy na stronę:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

EAP XML Legislator Opis zmian w wersji Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o.

EAP XML Legislator Opis zmian w wersji Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o. Opis zmian w wersji 2.2.0.0 Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o. Dokument zawiera szczegółowy opis zmian wprowadzonych w wersji 2.2.0.0 SP 41 EAP XML Legislator Data: 2016-10-27 ABC PRO Sp. z.o.o. ul. Owsiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA REJESTROWANIA JEDNOSTKI I UŻYTKOWNIKA W CENTRALNEJ APLIKACJI STATYSTYCZNEJ W ramach Centralnej Aplikacji Statystycznej, udostępniony został mechanizm pozwalający na zarejestrowanie nowej jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów (15)838-14-52 lwoloszyn85@gmail.com Luty 2014 1 1. Rejestracja na portalu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline 1. Pobranie oprogramowania Aby pozyskać pakiet Office 2016 w wersji stacjonarnej (offline, do zainstalowania na swoich komputerach) należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Składnie wniosku przez portal Emp@tia

Składnie wniosku przez portal Emp@tia Składnie wniosku przez portal Emp@tia Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) Wypełnienie wniosku i przesłanie go do jednostki na przykładzie wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Spis treści 1 GŁÓWNA WITRYNA... 2 2 OPIS POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW INSTRUKCJI... 3 2.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 2.2 REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo