ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML"

Transkrypt

1 ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML Dokument zawiera szczegółowy opis tworzenia aktów zmieniających przy użyciu programu Edytor Tekstów Jednolitych XML

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Tworzenie aktu zmieniającego... 4 Zasada działania aplikacji... 4 Aspekty praktyczne... 5 Tekst ujednolicony i porównawczy Podpisanie i publikacja w BAW Obwieszczenie o tekście jednolitym

3 Wprowadzenie System Edytor Tekstów Jednolitych oferuje funkcjonalności Edytora Aktów Prawnych XML Legislator, Bazy Aktów Własnych, oraz prostotę w tworzeniu aktów zmieniających. W efekcie stanowi bardzo skuteczne i efektywne narzędzie przeznaczone do tworzenia i zarządzania aktami prawnymi oraz innymi dokumentami w sposób i na poziomie dotychczas niedostępnym dla administracji publicznej. System stanowi efekt wieloletnich doświadczeń oraz współdziałania pomiędzy Administration and Business Consulting oraz Podstawowe funkcjonalności aplikacji: 1. Wygodne, efektywne i bezpieczne tworzenie aktów nowelizujących (zmieniających) w oparciu o treść aktu źródłowego (zmienianego) 2. Automatyczne tworzenie tekstów ujednoliconych oraz porównawczych, uwzględniających kolejne nowelizacje (zmiany) aktu. 3. Automatyczne tworzenie projektu obwieszczenia z tekstem jednolitym na podstawie aktu źródłowego (pierwotnego) oraz wszystkich kolejnych aktów nowelizujących (zmieniających) 4. Umieszczanie aktów zmieniających (wraz z tekstami ujednoliconymi i porównawczymi), oraz obwieszczeń z tekstami jednolitymi w Bazie Aktów Własnych bezpośrednio z poziomu aplikacji 5. Udostępnianie w postaci elektronicznej (na portalu BAW): aktów źródłowych (pierwotnych), aktów zmieniających (wraz z tekstami ujednoliconymi i porównawczymi) oraz obwieszczeń z tekstami jednolitymi wraz z elektronicznymi skorowidzami aktów, powiązaniami (relacjami) pomiędzy aktami oraz możliwością dostępu do treści aktu prawnego na wskazaną datę. 3

4 Tworzenie aktu zmieniającego Zasada działania aplikacji ETJ XML pozwala na tworzenie aktów zmieniających powiązanych z aktem zmienianym, tylko dla aktów umieszczonych w Bazie Aktów Własnych. Oznacza to, że aby utworzyć akt zmieniający, akt który chcemy zmieniać musi znajdować się w BAW. Oczywiście jeżeli jest to kolejna zmiana, w BAW musi znajdować się zarówno akt źródłowy jak i ewentualne kolejne akty zmieniające. Wtedy tworząc kolejną zmianę aktu pracujemy de facto na ostatnim tekście ujednoliconym, który skonsumował wszystkie poprzednie zmiany. Biorąc powyższe pod uwagę proces tworzenia aktu zmieniającego możemy zamknąć w kilku poniższych czynnościach: 1) w pierwszej kolejności wskazujemy w BAW, akt dla którego chcemy utworzyć akt zmieniający. Akt ten zostanie pobrany do ETJ XML do tzw. teczki roboczej (jeżeli wskazany akt posiadał już jakieś zmiany, zostaną one automatycznie uwzględnione i teczki roboczej zostanie pobrany aktualny tekst ujednolicony), 2) ETJ XML automatycznie utworzy szablon aktu zmieniającego, w którym znajdzie się: a) metryka aktu na podstawie danych aktu, który zmieniamy, system przypisze odpowiedni typ aktu (taki sam jak aktu zmienianego), tytuł aktu, oraz organ wydający, b) podstawę prawną taka sama jak w akcie zmienianym, c) paragraf wprowadzający, np.:. 1. W uchwale {organ wydający} z dnia. w sprawie. wprowadza się następujące zmiany:, d) Paragraf ostatni dotyczący wejścia w życie (akt zmieniający wchodzi w życie na takiej samej zasadzie jak akt zmieniany). 3) Teraz operując na strukturze aktu zmienianego (ostatniego tekstu ujednoliconego) możemy wprowadzać do aktu stosowne zmiany przy użyciu znaczników nowelizacyjnych, tj.: a) Zmień pozwala na zmianę treści wskazanej jednostki redakcyjnej aktu zmienianego (tekstu ujednoliconego), 4

5 b) Uchyl pozwala na uchylenie wskazanej jednostki redakcyjnej aktu zmienianego (tekstu ujednoliconego), c) Dodaj pozwala na dodanie nowej jednostki redakcyjnej po wskazanej jednostce aktu zmienianego (tekstu ujednoliconego) 4) Po utworzeniu i podpisaniu aktu zmieniającego, należy go opublikować w BAW. System automatycznie utworzy stosowne powiązanie do aktu zmienianego, oraz udostępni tekst ujednolicony na opublikowaną zmianę. Podstawą do stworzenia aktu zmieniającego jest opublikowanie aktu głównego w module Bazy Aktów Własnych. Jeżeli warunek ten zostanie spełniony kolejnym krokiem jest kliknięcie w menu głównym w przycisk NOWE i z dostępnych pozycji w widoku głównym należy wybrać przycisk Nowy akt zmieniający. Aspekty praktyczne W celu utworzenia nowego aktu zmieniającego powiązanego z aktem źródłowym, z menu głównego aplikacji wybieramy polecenie Nowe Nowy akt zmieniający: 5

6 Następnie korzystając z polecenia Dodaj akt: Wyszukujemy w BAW akt, dla którego chcemy utworzyć zmianę: 6

7 Wyszukany akt dodajemy do listy aktów poprzez podwójne kliknięcie na wybranej pozycji. Po wybraniu aktu przechodzimy do kolejnego kroku: 7

8 Teraz na podstawie danych aktu, który zmieniamy, system wprowadzi podstawowe dane metrykowe aktu zmieniającego: 1) Forma prawna i autor dokumentu akt zmieniający ma taką samą formę prawną i autora jak akt zmieniany. Jeżeli tworzymy akt zmieniający dla Uchwały Rady Miasta Radom to akt zmieniający będzie miał taką samą formę prawną jak i autora dokumentu 2) Data dokumentu domyślnie podpowiadana jest data bieżąca. Ostateczną datę należy nadać przed podpisanie dokumentu. 3) Numer dokumentu należy uzupełnić przed podpisaniem (jeżeli akt nie ma numeru, pole zostawiamy nieuzupełnione) 4) Przedmiot regulacji czyli tzw. tytuł dokument. Na podstawie tytułu dokumentu zmienianego ETJ proponuje tytuł aktu zmieniającego. Oczywiście wszystkie te dane można edytować, natomiast są one poprawne i nie wymagają żadnej edycji ze strony użytkownika. 8

9 W kolejnym kroku ETJ pobiera do teczki roboczej wskazany akt zmieniany i informuje o zakończeniu zbierania informacji: Po wybraniu Zakończ należy zapisać akt zmieniający do pliku: 9

10 Po zapisaniu dokumentu możemy przystąpić do pracy: System utworzył szablon aktu zmieniającego na podstawie danych aktu źródłowego. Na lewym menu, w drugiej zakładce mamy dostęp do pobranego do teczki roboczej aktu zmienianego (w naszym przypadku będzie to tekst 10

11 ujednolicony, gdyż pobrany z BAW akt miał już dwie zmiany): W zakładce Znaczniki nowelizacyjnej mamy dostęp do struktury aktu zmienianego (tekstu ujednoliconego), natomiast z poziomu zakładki Informacje w każdej chwili możemy wyświetlić treść źródłową (ujednoliconą) zmienianego aktu, oraz na bieżąco tekst ujednolicony i porównawczy na podstawie wprowadzanych przez nas 11

12 zmian: 12

13 Wracamy do widoku Znaczników nowelizacyjnych i korzystając z poleceń Dodaj, Zmień, Uchyl tworzymy akt zmieniający: W pierwszej kolejności spróbujmy wprowadzić zmianą obowiązującej treści. W tym celu na drzewie aktu zmienianego (tekstu ujednoliconego) wskazujemy jednostkę redakcyjną, którą chcemy zmienić, a następnie wybieramy polecenie Zmień. Np.: chcąc zmienić treść paragrafu pierwszego zaznaczmy go na drzewie, a następnie 13

14 klikamy na Zmień: ETJ sam utworzył punkt pierwszy w prawidłowym brzmieniu ( wie co chcemy zmienić), oraz wstawił treść obowiązującą paragrafu pierwszego. 14

15 Standardowo jeżeli wprowadzamy jakąś zmianę treść danej jednostki redakcyjnej, zmiana przeważnie jest kosmetyczna, dlatego łatwiej jest nam pracować na treści obowiązującej niż od nowa wpisywać treść całego paragrafu. W celu zademonstrowania możliwości aplikacji, zmieńmy diametralnie treść paragrafu pierwszego na: Teraz spróbujmy uchylić wybraną jednostkę redakcyjną zaznaczamy ją na liście i wybieramy uchyl. Aplikacja automatycznie utworzy punkt drugi z odpowiednio 15

16 wprowadzoną treścią: Jak widać na obrazku powyżej przy każdej dodawanej zmianie widoczny jest tekst [Znacznik nowelizacyjny]. To dzięki tym znacznikom system wie co było zmieniane i jaką treść ma wstawić po ziemnie. Znaczników tych nie można usuwać są one widoczne tylko w widoku projektu (po eksporcie do PDF czy HTML widoczna jest tylko prawidłowa treść aktu bez tych znaczników). Natomiast jeżeli zajdzie potrzeba usunięcia z aktu wprowadzonej zmiany, należy ją usunąć razem ze 16

17 znacznikiem, i punktem, oraz ewentualną treścią zmiany np.: 17

18 Ostatnim, niewykorzystanym jeszcze znacznikiem jest Dodaj. Spróbujmy dodać kolejny paragraf po paragrafie trzecim: Należy zwrócić uwagę na zaproponowany przez system numer wprowadzanej jednostki 3a. 18

19 Jeżeli chcemy dodać jednostkę redakcyjną, która nie jest ostatnia na danym poziomie, zgodnie z ZTP jest ona numerowana kolejnymi literami. Natomiast jeżeli była by to ostatnia jednostka w danym poziomie wtedy system nadałby kolejny numer. Wprowadzamy treść dodanego paragrafu: 19

20 Oczywiście jeżeli zajdzie potrzeba wprowadzenia dodatkowego paragrafu, np.: o wykonaniu uchwały dodajemy go ręcznie (pamiętając aby dodać go po tekście [Znaczniki nowelizacyjne aktu, np.: 20

21 W celu wprowadzenia odpowiedniego formatowania aktu, wybieramy opcję Zastosuj formatowanie: Tekst ujednolicony i porównawczy W każdym momencie tworzenia nowego aktu zmieniającego, mamy możliwość podejrzenia i wydrukowania zarówno tekstu ujednoliconego uwzględniającego wprowadzone przez nas zmiany, jak i tekstu porównawczego, który oprócz treści wprowadzonych zmian, pozwala na dostęp do treści zmienionej (zakładka Informacje): 21

22 TEKST UJEDNOLICONY 22

23 TEKST PORÓWNAWCZY: Tak jak opisano to wyżej tekst porównawczy oprócz standardowej budowy tekstu ujednoliconego udostępnia informacje treść jednostek zmienionych. Zasad wyświetlania tekstu porównawczego jest następująca zmienione elementy wyświetlane są w nawisach kwadratowych [], natomiast zmiany (treść obowiązująca po zmianie) w nawiasach <>. Dodatkowo użytkownik w opcjach programu ma możliwość włączenia odpowiedniego koloru wyświetlania treści zmienionej / dodanej. Domyślnie: a) Na niebiesko wyświetlana jest treść, przed zmianą, b) Na czerwono treść uchylona, c) Na zielono treść dodana. 23

24 Dodatkowo zarówno w tekście ujednoliconym jak i historycznym system automatycznie tworzy prawidłowe przypisy dotyczące wprowadzonych zmian: Zaznaczono zmiany wprowadzone powyższą nowelizacją. Pozostałe przypisy dotyczą wcześniejszych nowelizacji tego aktu. 24

25 Podpisanie i publikacja w BAW Po ukończeniu prac nad aktem zmieniającym należy go zapisać i podpisać w identyczny sposób jak każdy inny akt. Należy pamiętać o tym aby przed podpisaniem nadać odpowiednią datę i numer aktu prawnego. Jeżeli, przed podpisaniem aktu nie nadamy numeru, system przypomni nam o tym jeszcze przed złożeniem podpisu: Po uzupełnieniu danych, wybieramy odpowiedni certyfikat i podpisujemy dokument. 25

26 Podpisany dokument publikujemy w BAW wybierając polecenie Baza Aktów Własnych z menu głównego ETJ: 26

27 Po wprowadzeniu hasła do modułu komunikacyjnego zostanie otwarte okno zarządzania BAW. Uwaga: Instrukcja korzystania z bazy aktów własnych opisana jest w dokumencie Szybki start dostępnym z poziomu Pomocy. Akt zmieniający publikujemy w taki sam sposób jak każdy inny akt po wybraniu polecenia Publikuj akt wskazujemy akt na dysku i przechodzimy do kreatora 27

28 publikacji: W kolejnym kroku określamy hasła skorowidza oraz numer sesji. Powiązanie pomiędzy publikowanym aktem zmieniającym, a aktem źródłowym ustanowione jest automatycznie (dzięki zastosowaniu znaczników nowelizacyjnych system wie co 28

29 zmienialiśmy i sam tworzy odpowiednie powiązanie): 29

30 Po opublikowaniu takiego aktu w BAW i jego wyświetleniu mamy dostępną informację o zmianie: 30

31 Natomiast z poziomu tekstu źródłowego mamy dostęp do automatycznie wygenerowanego tekstu ujednoliconego na opublikowaną przez nas zmianę: 31

32 Obwieszczenie o tekście jednolitym Wymóg tworzenia obwieszczeń z tekstem jednolitym wynika z art. 16 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172). Ustawodawca nakłada obowiązek wydania tekstu jednolitego aktu normatywnego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli akt był nowelizowany. ETJ XML pozwala na automatyczne generowanie kompletnych obwieszczeń o tekście jednolitym dowolnego aktu, który posiada chociaż jedną zmianę. Aby utworzyć nowe obwieszczenie z tekstem jednolitym z menu głównego wybieramy polecenie Nowe obwieszczenie tj.: 32

33 W identyczny sposób jak przy tworzeniu aktu zmieniającego, wybieramy z BAW akt, dla którego chcemy utworzyć obwieszczenie z tekstem jednolitym - system dzięki powiązaniom pomiędzy aktem źródłowym, a poszczególnymi zmianami pobierze do teczki roboczej zarówno tekst źródłowy jak i wszystkie akty zmieniające opublikowane w BAW: 33

34 Po zaakceptowaniu danych metrykowych aktu: Należy wybrać jednostki redakcyjne aktu źródłowego oraz aktów zmieniających, których obwieszczenie nie obejmuje. Standardowo są to informacje wprowadzające lub dotyczące wejścia w życie danego aktu. Obwieszczenie o tekście jednolitym nie wprowadza nowego prawa tylko konsumuje w tekście jednolitym stan obowiązujący, dlatego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. W poniższym przykładzie jednostkami, 34

35 których obwieszczenie nie obejmuje będzie paragraf 7 i 8 aktu źródłowego: 35

36 Analogicznie wybieramy jednostki redakcyjne, których obwieszczenie nie obejmuje, na kolejnych aktach zmieniających: Po wskazaniu poszczególnych jednostek redakcyjnych z kolejnych zmian, przechodzimy dalej (Następny), i po zapisaniu obwieszczenia do pliku system na podstawie wybranych jednostek oraz poszczególnych zmian utworzy kompletną 36

37 treść samego obwieszczenia jak i załącznik z tekstem jednolitym: 37

38 Treść załącznika z tekstem jednolitym: 38

39 Automatycznie utworzone przypisy zarówno dla jednostek zmienionych jak i pominiętych (podgląd aktu lub eksport do PDF): Po podpisaniu i umieszczeniu w BAW takiego obwieszczenia, analogicznie jak przy publikacji kolejnych aktów zmieniających, zostanie automatycznie utworzone powiązanie do aktu źródłowego z informacją o tekście jednolitym. 39

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS

Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS Dokumentacja/Instrukcja @ School CMS Wstęp... 4 1. Instalacja... 5 1.1. Wstępne przygotowanie.... 5 1.2. Instalacja... 5 1.3. Czynności po instalacyjne.... 6 2. Panel Administracyjny... 7 2.1 Menu Główne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu. Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności. www.abcpro.

Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu. Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności. www.abcpro. Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Opis produktu Zastosowanie, Cennik, Formy zakupu, Szczegółowy wykaz funkcjonalności www.abcpro.pl Spis treści Zastosowanie... 3 Dla kogo przeznaczony?... 4 Wykaz podstawowych

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP Instrukcja obsługi - Lider KP 2 - SPIS TREŚCI WSTĘP...5 OBSŁUGA PROGRAMU... 6 OKNO GŁÓWNE... 6 BELKA TYTUŁOWA...6 PASEK MENU GŁÓWNEGO... 7 PASEK NARZĘDZIOWY I PALETA NARZĘDZIOWA...7

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo