LEGISLATOR. Tworzenie prostego aktu prawnego. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEGISLATOR. Tworzenie prostego aktu prawnego. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski"

Transkrypt

1 LEGISLATOR Tworzenie prostego aktu prawnego Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski

2 Zawartość Wprowadzenie... 3 Podstawowe zasady tworzenia aktów przy pomocy aplikacji... 8 Tworzenie aktów prawnych bezpośrednio w aplikacji... 9 Dane metrykowe... 9 Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym...11 Metadane aktu na potrzeby publikacji w Bazie Aktów Własnych...11 Logika (sposób) tworzenia dokumentów...12 Notatki...13 Tworzenie aktu...15 Dodawanie podpisów pod aktem...19 Zapisanie dokumentu...21 Dodawanie załączników...22 Elementy dodatkowe...24 Podpisanie i wysyłka aktu do publikacji...26 Tworzenie aktu na podstawie dokumentu utworzonego w MS Word / Oo Writer...31 Strona 2 z 35

3 Wprowadzenie Z dniem r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących przekazywanych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym aktów prawnych. Nowe uwarunkowania zawarte są w niżej wymienionych aktach prawnych: 1) Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172), zwana dalej ustawą, 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych, 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 214, poz. 1269), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie winiet. Głównymi zmianami wynikającymi z ustawy są: 1) Oryginał aktu prawnego podlegającego ogłoszeniu w dzienniku urzędowym ma postać dokumentu elektronicznego (art. 15 ust.1 ustawy), 2) Oryginał wojewódzkiego dziennika urzędowego jest w postaci elektronicznej (art. 2a ustawy). Jednym z celów wprowadzenia ww. zmian jest skrócenie czasu pomiędzy przyjęciem aktu przez redakcję dziennika, a jego ogłoszeniem. Realizacja ww. możliwa jest jedynie wówczas gdy przekazywane do ogłoszenia akty są zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych. Mając powyższe na uwadze poniżej przekazuję informacje dot. sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymaganiami obecnie obowiązującymi. Stosowanie się do poniższych wytycznych ma na celu zapewnienie zarówno prawidłowego sporządzania aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzki dzienniku urzędowym, jak również zapewnienie prawidłowej, bezproblemowej realizacji procesu przyjmowania aktów do ogłoszenia oraz procesu wydawania dziennika urzędowego w postaci elektronicznej (ogłaszania aktów). Sporządzenie aktów podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym: 1. Dokumenty elektroniczne zawierające akty normatywne i inne akty prawne, podlegające ogłoszeniu, zgodnie z 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, sporządza się w formacie XML w postaci tekstu strukturalnego, z zachowaniem wymogów określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Utworzenie takiego aktu możliwe jest przy użyciu dedykowanego edytora aktów prawnych XML (np.: edytor EDAP MSWiA, Edytory Aktów Prawnych XML ABC PRO) 2. Załączniki do aktu prawnego podlegającego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, zgodnie z 5 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych mogą być sporządzane w postaci: 1) pliku XML o strukturze specyficznej dla danego rodzaju załącznika wraz ze schematem zdefiniowanym w formacie XSD oraz wygenerowaną na podstawie tego pliku wizualizacją w formacie PDF zgodnym z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanymi dalej minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych ww. wymagania spełnia każdy załącznik (nie będący załącznikiem binarnym), tworzony bezpośrednio w Edytorze Aktów Prawnych XML ABC PRO; Strona 3 z 35

4 2) pliku XML w jednym z formatów określonych w minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych, którego postać: a) umożliwia konwersję do pliku PDF, b) umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu; 3) pliku PDF generowanego w sposób umożliwiający przeszukiwanie tekstu dokumentu, którego postać umożliwia, bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie, wydruk treści w formacie A4 w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu. Z przytoczonej treści 5 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych wynika, że załączniki do aktów podlegających ogłoszeniu, z technicznego punktu widzenia, mogą być przygotowywane w praktyce na dwa sposoby: 1) jako załączniki utworzone bezpośrednio w edytorze aktów prawnych XML (w przypadku EAP XML Legislator zakładka Wstawianie: opcje Załącznik lub Wyspa) 2) jako załączniki binarne -tylko i wyłącznie w postaci przeszukiwalnego pliku PDF, w formacie A4, z zachowaniem zasad dotyczących formatowania i nagłówka załącznika określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzania w sprawie wymagań technicznych (o czym szerzej jest mowa poniżej). Wymagania dotyczące załączników w postaci plików PDF: Mając na uwadze to, że redakcje dziennika nie mają możliwości ingerencji w treść załącznika binarnego w postaci pliku PDF, w przypadku przekazywania do ogłoszenia takiego załącznika, musi on spełniać następujące wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych: a) załącznik musi mieć ustawiony margines górny co najmniej na 25 mm. W nagłówku załącznika przekazywanego do ogłoszenia organ wydający akt, nie może umieszczać żadnych informacji (tam ma pozostać miejsce na nagłówek dodawany w redakcji), b) w stopce załącznika przekazywanego do ogłoszenia również nie mogą znajdować się żadne informacje. W szczególności nie należy umieszczać tam informacji o numerach stron nie będą się one bowiem wówczas zgadzały z numerami stron publikowanej pozycji w dzienniku, c) marginesy boczne załącznika mają być ustawione na 18 mm, d) wymagania dot. czcionki: Times New Roman, 11 pkt, e) w prawym górnym rogu pierwszej strony załącznika należy zamieścić standardową informację o numerze załącznika, formie prawnej, numerze aktu, organie wydającym oraz dacie aktu. Strona 4 z 35

5 Poniżej przykład poprawnie sformatowanego załącznika binarnego w PDF: Z powyższego wynika, że w przypadku przekazywania załączników do aktu w postaci plików binarnych w formacie PDF, winny być one sformatowane ściśle wg zasad określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych. Strona 5 z 35

6 Przekazywanie załączników w postaci plików XML: Równocześnie należy mieć na uwadze, że załączniki można przekazywać wraz z aktem głównym w postaci plików XML (zgodnie z par.5 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych) taki sposób tworzenia i przekazywania załączników umożliwia Legislator/ ETJ XML. Rozwiązaniem rekomendowanym jest przekazywanie załączników w postaci plików XML (tworzonych bezpośrednio w Edytorze). Wynika to z dwóch zasadniczych powodów: - po pierwsze dlatego, że wbrew pozorom, przygotowanie załączników w formacie XML jest de facto znacznie łatwiejsze aniżeli w PDF (w przypadku PDF zachodzi bowiem konieczność odpowiedniego sformatowania załącznika, etc.); - po drugie dlatego, ponieważ system e-dziennik używany przez Redakcję Dziennika Urzędowego, wyposażony jest w specjalne mechanizmy pozwalające na automatyzację prac redakcyjnych w oparciu o pliki w formacie XML, co w efekcie pozwala na znaczące usprawnienie prac redakcyjnych i tym samym daje możliwość skrócenia do absolutnego minimum, czasu oczekiwania na ogłoszenie aktu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przekazywanie załączników w formacie większym aniżeli A-4: Biorąc pod uwagę specyfikę i szczególny charakter niektórych rodzajów załączników, co sprawia, że prawidłowe ich sporządzenie w standardowo wymaganym formacie A-4 nie jest możliwe, zgodnie z dyspozycją zawartą w 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, Wojewoda może dopuścić aby załączniki do: a) uchwał w sprawie uchwalenia budżetu (wraz ze zmianami), b) sprawozdań finansowych, - były przekazywane do publikacji w formacie A3 Rekomendowanym rozwiązaniem, w przypadku tabel wielokolumnowych, jest stosownie orientacji poziomej dla A4, co w konsekwencji pozwala na uzyskanie szerokości tabeli o rozmiarach jak w A3. W odniesieniu do zdecydowanej większości tabel takie rozwiązanie powinno okazać się wystarczające. Stosownie formatu A3 dopuszcza się wyłącznie w odniesieniu do tabel, których nie da się umieścić na stronie w formacie A4 w orientacji poziomej jedynie bowiem w takim przypadku zachodzi konieczność zastosowania formatu A3 i orientacji poziomej (przypadki bardzo rzadkie). Uwaga: Należy zważyć na fakt, że w tabelach budżetowych zasadniczym problemem jest szerokość tabeli nie ich długość. Tak więc, w wypadku gdy wykorzystamy A3 w pionie, czy A4 w poziomie, to dla rozmiaru obszaru roboczego (możliwej szerokości tabeli) praktycznie nie ma różnicy, ale przy drukowaniu różnica jest ogromna, gdyż w przypadku A4 w poziomie tabelę o szerokości A3 możemy nadal wydrukować na kartce w formacie A4 dlatego też takie właśnie rozwiązanie jest rekomendowane, natomiast możliwość zastosowania formatu A3 dopuszczalna jest jedynie w nadzwyczajnych, uzasadnionych przypadkach (w przypadku orientacji strony A3 w poziomie, możemy umieścić na niej tabele o naprawdę dużej liczbie kolumn np. rozbudowane wieloletnie prognozy finansowe). Plany zagospodarowania przestrzennego: Dodatkowo organ wydający dziennik może dopuścić dołączanie do uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzennego map w postaci oryginalnych plików graficznych - jako załącznik binarne. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności dzielenia oryginalnego planu zagospodarowania na obrazki w formacie A4. W takim wypadku dopuszcza się zatem możliwość włączenia w treść aktu prawnego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci załącznika binarnego powyższe jest możliwe do wykonania w bardzo łatwy sposób przy użyciu Edytora XML. Strona 6 z 35

7 Uwaga: Włączane do załącznika aktu prawnego w XML pliki zewnętrzne (np. w przypadku map będą to najczęściej pliki w formacie JPG, SVG), jako włączone w treść aktu elementy zewnętrzne, są przechowywane w osobnych dokumentach elektronicznych, i co bardzo istotne - są w takim przypadku opatrywane podpisem elektronicznym w momencie podpisywania całego aktu. Tym samym taki sposób realizacji spełnia wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych - jest zgodny z wymaganiami określonymi w 4 ust.2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych oraz 2 ust. 4 załącznika nr i 2 pkt 6 załącznika Nr 3 do cyt. rozporządzenia. Podpis elektroniczny znakowanie czasem: Zgodnie z postanowieniami 6 rozporządzenia, akty przekazywane do ogłoszenia mają być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Od r. zgodnie z formatem zapisu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, może to być podpis XADES-BES (bez znacznika czasu). UWAGA Podpis elektroniczny złożony pod dokumentem musi być tożsamy z wizualizacją tego podpisu. Innymi słowy jeżeli pod dokumentem widnieje podpis np.: przewodniczącego rady, dokument elektroniczny musi być również podpisany przez przewodniczącego rady. W innym wypadku powstaje niezgodność pomiędzy informacją wyświetlaną (podpis przewodniczącego) z faktycznym podpisem złożonym pod dokumentem elektronicznym. Strona 7 z 35

8 Podstawowe zasady tworzenia aktów przy pomocy aplikacji Legislator pozwala na utworzenie dokumentu w formacie XML zgodnego z obowiązującymi przepisami, wykorzystując sposób tworzenia dokumentu znany ze standardowych aplikacji biurowych. Jednak, aby powstały dokument XML był w pełni prawidłowy należy pamiętać o kliku, następujących warunkach: 1. Podpis pod dokumentem informacja o osobach podpisujących się pod dokumentem (nie chodzi tutaj o podpis elektroniczny). Jeżeli po przeklejeniu aktu Legislator nie rozpoznał podpisu lub jest to podpis złożony (kilka osób np.: przy porozumieniu) wtedy nie przeklejamy podpisów dodajemy je ręcznie wybierając opcję Podpis z zakładki Jednostki < zobacz: Dodawanie podpisów pod aktem > 2. Przypisy dolne można tworzyć tylko i wyłącznie z poziomu aplikacji. Przeklejenie tekstu zawierającego przypisy dolne spowoduje wprowadzenie treści przypisów w treści aktu gdzie wystąpił przypis. < zobacz: Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.> 3. Metryka dokumentu jeżeli chcesz zastosować niestandardową metrykę dokumentu, lub po przeklejeniu treści aktu wraz z metryką Legislator nie rozpoznaje metryki, wprowadź dane do metryki z poziomu zakładki Narzędzia główne Metadane dokumentu lub wykorzystaj opcję ukrywania standardowej metryki 4. Zadbaj o to aby przeklejana treść aktu była odpowiednio sformatowana w aplikacji, z której jest kopiowana (MS Word / Oo Writer). Legislator wklei skopiowaną treść z wszystkimi znakami formatowania tekstu (znaki nowej linii Shift+Enter, podziały sekcji i podziały strony, przenoszenie do nowej linii poprzez wstawienie kilku / kilkunastu pustych spacji). Jeżeli kopiowany tekst był formatowany przy użyciu tych elementów (zamiast przy użyciu np.: twardych spacji Ctrl+Shift+Spacja, wklejony akt może różnić się formatowaniem od oryginału. 5. Zgodność tworzonego aktu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". Legislator dba o to aby tworzony akt był zgodny z powyższym rozporządzeniem. Przeklejenie do aplikacji aktu niezgodnego z rozporządzeniem może spowodować, że wygenerowany XML nie będzie prawidłowy, a co za tym idzie późniejsza jego nowelizacja może okazać się utrudniona lub wręcz niemożliwa. UWAGA Jeżeli akt utworzony w WORD / Writer po przeklejeniu do Legislatora wygląda nieprawidłowo, w pierwszej kolejności przeklej go do notatnika, a następnie zawartość notatnika przeklej do Legislatora. W przypadku gdy taki akt zawiera również tabele lub obrazki przeklejamy go stopniowo przeklejając tabele i obrazki do Legislatora bezpośrednio z WORD / Writer z pominięciem notatnika. Strona 8 z 35

9 Tworzenie aktów prawnych bezpośrednio w aplikacji Aplikacja pozwala na tworzenie dowolnych typów aktów prawnych. Cykl tworzenia aktu prawnego zamyka się w kilku poniższych krokach: a) Uzupełnienie danych metrykowych, b) Wprowadzenie treści aktu prawnego (dowolnie złożonego, przy wykorzystaniu dowolnej ilości jednostek redakcyjnych), c) Dodanie ewentualnych załączników (obsługa również załączników binarnych), d) Zapisanie aktu prawnego, e) Podpisanie aktu podpisem elektronicznym i wydruk wersji papierowej, f) Przekazanie aktu do publikacji w Dzienniku Urzędowym (bezpośrednio z poziomu aplikacji Legislator przy użyciu dedykowanego modułu komunikacyjnego). Dane metrykowe Tworzenie nowego aktu prawnego rozpoczynamy od wprowadzenia danych metrykowych. Ze strony startowej wybieramy Nowy akt prawny: Następnie określamy: a) Forma prawna dokumentu (wybór z listy dostępnych typów aktów prawnych), b) Autor dokumentu - organ wydający akt prawny (wybór z listy, na podstawie organów wydających zdefiniowanych w systemie Legislator), c) Data aktu prawnego pole niewymagane (można uzupełnić np.: po sesji), d) Numer aktu prawnego jw., e) Status aktu prawnego domyślnie projekt (po podpisaniu aktu prawnego podpisem elektronicznym status zostanie zmieniony na Podpisany), f) Przedmiot regulacji - tytuł aktu prawnego. Strona 9 z 35

10 Przykładowo wypełniona metryka powinna wyglądać tak Dodatkowo przechodząc na kolejne zakładki mamy możliwość zdefiniowania dodatkowych informacji. Informacje te nie są wymagane w celu utworzenia aktu. Można je uzupełnić w oknie metryki lub w momencie publikacji aktu w BAW. Strona 10 z 35

11 Publikacja aktu w Dzienniku Urzędowym Pozwala na określenie danych dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym: Metadane aktu na potrzeby publikacji w Bazie Aktów Własnych Pozwala na określenie haseł skorowidza, zbioru w jakim akt ma być opublikowany, oraz ewentualne relacje z innymi aktami opublikowanymi w BAW Strona 11 z 35

12 Logika (sposób) tworzenia dokumentów Przed ostatnia opcja metryki pozwala na ustawienie sposobu tworzenia (interpretacji) dokumentów w XML: 1) Logika dodawania elementów pozwala na ustawienie czy Legislator ma automatycznie wprowadzać kolejne jednostki redakcyjne po przejściu do kolejnego akapitu (ENTER), czy też użytkownik sam będzie określał jaką jednostkę redakcyjną dodaje (opcje używana tylko przy tworzeniu aktów bezpośrednio w aplikacji, przy przeklejaniu gotowych treści dokumentów z innych edytorów ustawienie opcji nie ma znaczenia); 2) Logika i art. pozwala na określenie czy w tworzonym dokumencie paragrafy i artykuły maja być pisane od lewej strony czy wyśrodkowane; 3) Włącz sprawdzanie pisowni domyślnie opcja sprawdzania pisowni jest włączona; 4) Sprawdź pisownię w trakcie pisania domyślnie opcja jest wyłączona; 5) Domyślny krój czcionki pozwala na zdefiniowanie czcionki jaka zostanie użyta w całym dokumencie; 6) Domyślna wielkość czcionki pozwala na ustawienie wielkości czcionki; 7) Pozwalaj na stosowanie akapitów opcja tylko dla zaawansowanych użytkowników. Pozwala na tworzenie aktów prawnych, które oprócz standardowych jednostek redakcyjnych zawierają elementy opisane w akapitach. Domyślnie opcja jest wyłączona co wymusza tworzenie aktów zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.; 8) Pozwalaj na stosowanie akapitów w załącznikach załączniki do aktów prawnych w większości nie trzymają się ram, w których tworzone są same treści aktów. Występują w nich tabele, mapy, inne elementy opisowe, które wymuszają umożliwienie stosowania akapitów w celu ich prawidłowego utworzenia. Domyślnie opcja jest włączona. Zaleca się wyłączenie tej opcji i zastosowanie formatowania (Narzędzia główne Zastosuj formatowanie) dla załączników posiadających budowę typowych aktów, tj.: regulamin, statut, itp. 9) Nie rozpoznawaj jednostek redakcyjnych w załącznikach po włączeniu tej funkcji cała treść załączników przyjmie formatowanie jak dla elementu akapit. Wszystkie jednostki redakcyjne użyte w załącznikach zostaną zapisane w XML jako akapity. Strona 12 z 35

13 10) Używaj rozpoznawania podstawy prawnej pozwala na automatyczne rozpoznawanie przepisów stanowiących podstawę prawną tworzonego aktu prawnego, wprowadzanie do treści aktu pełnego tytułu rozpoznanej ustawy/rozporządzenia (wraz ze wszystkimi adresami publikacyjnymi) oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do treści rozpoznanych aktów 11) Dodaj stronę z listą podpisów elektronicznych do PDF opcja tylko dla zaawansowanych użytkowników. W pliku PDF aktu dodawana jest strona z informacjami o podpisach elektronicznych złożonych na dokumencie. UWAGA Jeżeli wprowadzimy dane dot. publikacji aktu w dzienniku oraz w BAW, to przy publikacji aktu w BAW dane te zostaną wprowadzone na formularz publikacji automatycznie. Notatki Ostatnia opcja umożliwia dodanie notatek dla wybranego aktu. Strona 13 z 35

14 Każdy użytkownik przeglądający wybrany akt posiada możliwość stworzenia własnej notatki, która może być edytowana bądź też usunięta TYLKO I WYŁĄCZNIE przez osobę która ją stworzyła. Po zatwierdzeniu wprowadzonych informacji przyciskiem Zastosuj, otrzymujemy następujący widok. Strona 14 z 35

15 Tworzenie aktu Po zastosowaniu danych metrykowych zostanie otwarte okno tworzenia nowego projektu aktu prawnego: UWAGA Zalecamy zmianę danych metrykowych poprzez wywołanie opcji Metadane dokumentu dostępnej z poziomu zakładki narzędzia główne. Edytowanie metryki w widoku projektu może spowodować jej niepoprawne zapisanie w pliku XML. Dokument aktu tworzymy bezpośrednio w widoku edycji. Tworząc poszczególne jednostki redakcyjne z poziomu zakładki Jednostki lub wpisując je ręcznie. Strona 15 z 35

16 W pierwszej kolejności wpisujemy podstawę prawną słowa Na podstawie zostaną automatycznie dodane po zastosowaniu metryki: Następnie wprowadzamy kolejną jednostkę redakcyjną wpisując ją ręcznie w widoku projektu lub wybierając z zakładki Jednostki: Strona 16 z 35

17 Proszę zauważyć, że po wprowadzeniu dwóch pierwszych jednostek redakcyjnych (paragrafu i ustępu), nie zostają one wyświetlone na strukturze aktu. Aby odświeżyć widok, należy użyć przycisku odśwież dostępnego nad strukturą aktu. Analogicznie wprowadzamy kolejne jednostki redakcyjne przechodząc klawiszem ENTER do nowej linii: Strona 17 z 35

18 Po wprowadzeniu treści aktu, koniecznie należy użyć przycisku Zastosuj formatowanie, znajdującego się w Narzędziach głównych. Po jego wyborze wyświetlone zostanie zapytanie o chęci zastosowania formatowania dla wybranego dokumentu. Klikając w przycisk TAK, system Legislator interpretuje wprowadzoną treść na postać strukturalną formatu XML. Dopiero wtedy akt prawny staje się pełnowartościowym plikiem elektronicznym. Strona 18 z 35

19 Dodawanie podpisów pod aktem Podpis pod aktem dodajemy wybierając z menu Jednostki opcję Podpis. Ponadto należy koniecznie ustawić kursor myszy poniżej wprowadzonej treści, tak aby podpis nie został wstawiony pomiędzy wcześniej dodane jednostki redakcyjne. Dopiero następnie w wyświetlonym oknie wprowadzamy dane osoby podpisującej dokument: Możemy określić rodzaj podpisu dzięki temu zostanie on dodany do aktu z dodatkowymi atrybutami, np. w porozumieniu, za zgodność z oryginałem. Strona 19 z 35

20 Po zastosowaniu (OK), element podpis zostanie dodany pod treścią aktu w tabeli: kolejne podpisy należy dodawać ręcznie, wstawiając kolejne komórki i wpisując dane poszczególnych osób / organów. UWAGA: W przypadku decyzji lub innych aktów, gdzie oprócz standardowych jednostek redakcyjnych występują jeszcze elementy dodatkowe np.: adresaci decyzji elementy takie umieszczamy w tabeli z podpisem dodając i formatując dowolną ilość komórek tabeli. Strona 20 z 35

21 Zapisanie dokumentu Utworzony dokument możemy zapisać w dowolnym momencie wybierając opcję Zapisz z menu Plik lub poprzez skrót klawiszowy Ctrl+s: Pomiędzy otwartymi dokumentami w Legislatorze możemy przełączać się dzięki zakładkom w górnej części okna: Strona 21 z 35

22 Dodawanie załączników Legislator obsługuje trzy rodzaje załączników do aktów: 1) Standardowe załączniki tworzone w aplikacji, 2) Załączniki binarne pliki wytworzone w innych aplikacjach dodawane jako załączniki do aktów. 3) Załącznik wyspa umożliwia wstawianie treści o niestandardowych układach np. formularze Załączniki dodajemy do aktu z poziomu zakładki Wstawianie - Załącznik: Po zastosowaniu załącznik zostanie otwarty w nowym oknie: Strona 22 z 35

23 Treść załącznika tworzymy w identyczny sposób jak treść aktu: W przypadku gdy z jakichś powodów zostanie usunięty nagłówek załącznika zawsze można go przywrócić wybierając opcję Dodaj nagłówek dostępną z poziomu zakładki Wstawianie. Strona 23 z 35

24 Elementy dodatkowe W przypadku gdy do aktu lub jego załącznika chcemy dodać tabelę możemy: a) Utworzyć ją ręcznie korzystając z opcji Nowa tabela i wybierając ilość kolumn oraz wierszy: b) Skopiować ją z innej aplikacji (np.: MS EXCEL, MS Word, OO Writer, OO Calc) i wkleić do Legislatora w miejscu kursora: Po stworzeniu bądź też przeklejeniu tabeli należy skorzystać z przycisku Autodopasowanie wszystkich tabel, znajdującego się w zakładce Układ & Widok. Strona 24 z 35

25 W przypadku dużych tabel wymagających zmiany orientacji strony, w pierwszej kolejności, przed tabelą wstawiamy Znak podziału Sekcja na następnej stronie: Następnie określamy orientację wstawionej strony na poziomą i wstawiamy albo wklejamy tabelę: Formatowanie poszczególnych komórek i kolumn realizowane jest identycznie jak w popularnych edytorach biurowych. Strona 25 z 35

26 Podpisanie i wysyłka aktu do publikacji Przygotowany akt prawny należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Opcja podpisywania dostępna jest z poziomu zakładki Narzędzia główne: Po utworzeniu ostatecznej wersji dokumentu, możemy podpisać go elektronicznie korzystając z funkcji Podpisz (przed podpisaniem zaleca się zablokowanie dokumentu opcja Zablokuj) Zostanie wyświetlone okno wyboru bibliotek. Pozostawiamy domyślnie zaznaczone biblioteki.net i wybieramy Zastosuj Strona 26 z 35

27 W następnym oknie zostanie wyświetlony monit o uzupełnienie daty i numeru aktu (w przypadku gdy któraś z pozycji nie została uzupełniona): Klikając TAK należy uzupełnić brakujące dane: Kolejne pytanie dotyczy zmiany statusu aktu tutaj bezwzględnie wybieramy TAK: Strona 27 z 35

28 Przedostanie okno to możliwość podglądu podpisywanego aktu (po wciśnięciu Zobacz podgląd dokumentu). Zalecamy aby każdorazowo sprawdzać podgląd dokumentu, aby mieć pewność, że podpisywany dokument jest prawidłowo sformatowany: Po wybraniu Zatwierdź wyświetlone zostanie okno wyboru certyfikatu: Strona 28 z 35

29 Wskazujemy certyfikat i wybieramy Zastosuj. Teraz wystarczy tylko podać PIN do karty: Po prawidłowym podpisaniu dokumentu wyświetlony zostanie stosowny komunikat o prawidłowym złożeniu podpisu. Podpisywanie aktu w zależności od wielkości dokumentu może zająć od liku sekund do kilku minut. Złożony podpis można zweryfikować wybierając w tym celu opcję Weryfikuj podpis: Strona 29 z 35

30 Podpisany dokument możemy wysłać do publikacji w Dzienniku Urzędowym wybierając w zakładce eksport opcję Publikuj w Dz. Urz. lub z menu startowego aplikacji Wyślij do ogłoszenia Sposób wysyłania wniosków o ogłoszenie w dzienniku urzędowym opisano w podręczniku Integracja Legislator z Modułem Komunikacyjnym Strona 30 z 35

31 Tworzenie aktu na podstawie dokumentu utworzonego w MS Word / Oo Writer Legislator pozwala na automatyczne utworzenie aktu prawnego w wymaganym formacie XML poprzez przeklejenie kompletnego aktu prawnego (łącznie z tabelami i obrazami) utworzonego w Microsoft Word lub OpenOffice Writer. Jeżeli w przeklejanym dokumencie znajdują się załączniki każdy z nich należy przekleić do osobnego załącznika w Legislatorze (załączniki dodajemy z poziomu zakładki Wstawianie). Zaznaczamy akt w aplikacji MS Word / Oo Writer : UAWAGA: Należy zadbać aby plik aktu w WORD był przygotowany w prawidłowy sposób. Po numerach paragrafów i artykułów muszą znajdować się kropki. Układ dokumentu powinien być przygotowany poprzez opcje dostępne w akapitach i znaki nowej linii. Jeżeli elementy aktu w WORD/Writer zostały ułożone poprzez kilku / kilkunastokrotne dodawanie spacji w celu wyrównania wyrazu lub przeniesienia go do nowej linii, oraz kilkukrotne dodanie akapitu Strona 31 z 35

32 (ENTERA) w celu wyrównania tekstu, formatowanie aktu w Legislatorze może odbiegać od jego wyglądu w aplikacji, z której zostało przeklejone. Jeżeli pod aktem występuje element Podpis również go nie przeklejamy dodajemy go ręcznie z poziomu zakładki Jednostki. Po wklejeniu dokumentu do Legislatora (włącznie z metryką) otrzymamy następujący efekt: Oczywiście nie można zapominać o Zastosowaniu formatowania dla przeklejonego aktu. W przypadku gdy system nie rozpozna np.: organu wydającego wprowadzonego w metryce wyświetli dodatkowo okno z prośbą o wprowadzenie organu. Strona 32 z 35

33 Jeżeli przeklejany akt zawiera załączniki dodajmy je z poziomu menu Wstawianie: Strona 33 z 35

34 Następnie zaznaczamy treść załącznika pierwszego w aplikacji, z której przeklejamy jego treść i kopiujemy go: Strona 34 z 35

35 Po wklejeniu otrzymamy następujący efekt: Należy pamiętać, że załączniki tak samo jak dokument główny należy koniecznie sformatować za pomocą przycisku Zastosuj formatowanie. Analogicznie możemy utworzyć kolejne załączniki. Po przeklejeniu treści aktu wraz z załącznikami i zapisaniu aktu jest on gotowy do podpisu i przekazania celem publikacji w Dzienniku Urzędowym. Strona 35 z 35

Informacje dot. sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów.

Informacje dot. sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów. Informacje dot. sposobu przygotowywania i przekazywania do ogłoszenia aktów prawnych zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów. Procedurę ogłaszania aktów normatywnych w Dzienniku Województwa

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Tworzenie prostego aktu prawnego. Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Tworzenie prostego aktu prawnego. Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski LEGISLATOR Tworzenie prostego aktu prawnego Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autorzy: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski Zawartość Wprowadzenie... 3 Podstawowe zasady tworzenia aktów przy pomocy aplikacji...

Bardziej szczegółowo

EAP XML Legislator Opis zmian w wersji Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o.

EAP XML Legislator Opis zmian w wersji Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o. Opis zmian w wersji 2.2.0.0 Service Pack 41 ABC PRO Sp. z o.o. Dokument zawiera szczegółowy opis zmian wprowadzonych w wersji 2.2.0.0 SP 41 EAP XML Legislator Data: 2016-10-27 ABC PRO Sp. z.o.o. ul. Owsiana

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu: 10 listopada 2016 Wersja: Autorzy: Piotr Jegorow, Krzysztof Radzimski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Data dokumentu: 10 listopada 2016 Wersja: Autorzy: Piotr Jegorow, Krzysztof Radzimski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski LEGISLATOR Dokument zawiera podstawowy opis tworzenia aktów prawnych przy użyciu programu EAP XML Legislator Data dokumentu: 10 listopada 2016 Wersja: 2.2.0.0 Autorzy: Piotr Jegorow, Krzysztof Radzimski,

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia podpisów pod aktami dla celów wizualizacji na wydrukach Data dokumentu:24 maja 2013 Wersja: 1.3 Autor: Paweł Jankowski, Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Integracja z modułem komunikacyjnym

Integracja z modułem komunikacyjnym Integracja z modułem komunikacyjnym Dokument zawiera opis procesu wysyłania aktów do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym za pomocą programu Legislator. Data dokumentu:14 grudnia 2012 Wersja: 2.1.0.27

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu: 29 maja 2013 Wersja: 2.1.0.34 Autorzy: Piotr Jegorow, Krzysztof Radzimski, Michał Rogowski

LEGISLATOR. Data dokumentu: 29 maja 2013 Wersja: 2.1.0.34 Autorzy: Piotr Jegorow, Krzysztof Radzimski, Michał Rogowski LEGISLATOR Dokument zawiera podstawowy opis tworzenia aktów prawnych przy użyciu programu EAP XML Legislator Data dokumentu: 29 maja 2013 Wersja: 2.1.0.34 Autorzy: Piotr Jegorow, Krzysztof Radzimski, Michał

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Dokument zawiera opis scenariuszy testowych dla aplikacji Legislator. Data dokumentu:30 maja 2011 Wersja: 1.1 Autor: Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Dokument zawiera opis scenariuszy testowych dla aplikacji Legislator. Data dokumentu:30 maja 2011 Wersja: 1.1 Autor: Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis scenariuszy testowych dla aplikacji Legislator Data dokumentu:30 maja 2011 Wersja: 1.1 Autor: Piotr Jegorow Scenariusze testowe Zawartość Tworzenie prostej uchwały....

Bardziej szczegółowo

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML

ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML ETJ XML Edytor Tekstów Jednolitych XML Dokument zawiera szczegółowy opis tworzenia aktów zmieniających przy użyciu programu Edytor Tekstów Jednolitych XML www.abcpro.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Legislator Premium. oraz obwieszczeń z tekstem jednolitym. Tworzenie aktów zmieniających

Legislator Premium. oraz obwieszczeń z tekstem jednolitym. Tworzenie aktów zmieniających Legislator Premium Tworzenie aktów zmieniających oraz obwieszczeń z tekstem jednolitym Dokument zawiera opis tworzenia aktów zmieniających oraz obwieszczeń z tekstem jednolitym w powiązaniu z aktami przechowywanymi

Bardziej szczegółowo

Dodatki Bestii. Agnieszka Oponowicz

Dodatki Bestii. Agnieszka Oponowicz Dodatki Bestii Agnieszka Oponowicz Wymóg tworzenia aktów prawnych w postaci strukturalnych tekstów w formacie XML, oraz publikacji dzienników urzędowych w postaci elektronicznej wynika z: 1. Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:18 września 2012 Wersja: 1.0 Autor: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Data dokumentu:18 września 2012 Wersja: 1.0 Autor: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski LEGISLATOR Dokument zawiera opis nowych funkcji aplikacji, udostępnionych w wersji 2.1.0.23 Data dokumentu:18 września 2012 Wersja: 1.0 Autor: Piotr Jegorow, Paweł Jankowski Zawartość Wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach. Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autor: Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach. Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autor: Paweł Jankowski LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autor: Paweł Jankowski Zawartość Wprowadzenie... 3 Strukturalizowanie tabel... 3 Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Legislator Magic Legislator Magic - podręcznik użytkownika

Legislator Magic Legislator Magic - podręcznik użytkownika Legislator Magic Legislator Magic - podręcznik użytkownika Dokument zawiera opis tworzenia aktów przy użyciu aplikacji Legislator Magic Data: 22 maja 2014 Autor: Piotr Jegorow Michał Rogowski Spis treści

Bardziej szczegółowo

Legislator. Opis zmian w wersji SP 39. Spis treści

Legislator. Opis zmian w wersji SP 39. Spis treści Legislator Opis zmian w wersji 2.2.0.0 SP 39 ABC PRO Sp. z o.o. Dokument zawiera szczegółowy opis zmian wprowadzonych w wersji 2.2.0.0 SP 39 Legislator Data: 2016-08-08 Spis treści Rozwiązano problem związany

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IN-I.130.7.2015

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IN-I.130.7.2015 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr IN-I.130.7.2015 A. Edytor aktów XML Szczegółowy opis funkcjonalności: 1. Funkcjonalności w zakresie tworzenia aktów prawnych: 1) Tryb pracy (tworzenie aktu prawnego)

Bardziej szczegółowo

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aktów prawnych w formacie XML zgodnie z wymogami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych od roku 2012.

Tworzenie aktów prawnych w formacie XML zgodnie z wymogami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych od roku 2012. EAP XML Legislator Podręcznik użytkownika Tworzenie aktów prawnych w formacie XML zgodnie z wymogami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych od roku 2012. Autorzy: Krzysztof Radzimski;Piotr

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Legislator Premium Baza Aktów Własnych

Legislator Premium Baza Aktów Własnych Legislator Premium Baza Aktów Własnych PORADNIK PRAKTYCZNY Dokument zawiera opis tworzenia aktów zmieniających oraz obwieszczeń z tekstem jednolitym w powiązaniu z aktami przechowywanymi w Bazie Aktów

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Piotr Jegorow

LEGISLATOR. Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Piotr Jegorow LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia i podpisywania porozumień przy użyciu aplikacji Legislator Data dokumentu:17 września 2012 Wersja: 1.3 Autor: Piotr Jegorow Zawartość Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Urzędowa Poczta Elektroniczna Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o.

Urzędowa Poczta Elektroniczna Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o. Poradnik dla podmiotu przekazującego ABC PRO Sp. z o.o. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera szczegółowy opis korzystania z modułu komunikacyjnego Urzędowej Poczty Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny 2009-2011 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem

Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem Ćwiczenie 2 (Word) Praca z dużym tekstem 1. Przygotowanie dokumentu głównego (Tworzenie rozdziałów i podrozdziałów) Otwórz dokument o nazwie Duży tekst.docx znajdujący się na stronie prowadzącego zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 5 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

EDTCJA TEKSTU MS WORD

EDTCJA TEKSTU MS WORD EDTCJA TEKSTU MS WORD EDYCJA TEKSTU - MS WORD ilu.1 Program Word 2007 Zaawansowanym edytorem tekstu jest Microsoft Word 2007 (ang. Word znaczy słowo). Tak jak w MS WordPad edycję tekstu zacznijmy od zmiany

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007

Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Tworzenie formularzy w Microsoft Office Word 2007 Opublikowano: 5 kwietnia 2007 Autor: Michał Staniszewski W życiu codziennym często wypełniamy różnego rodzaju formularze, podania i coraz częściej mają

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel

System KADRY. Konsolidacja danych kadrowych BKIP. Wystawianie pism do pracowników. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS KADRY Konsolidacja danych kadrowych BKIP Wystawianie pism do pracowników Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., 15 lutego 2017r. Wstęp W wersji 2017.2.7

Bardziej szczegółowo

Elementy formatowania, jakie można ustawiać dla sekcji

Elementy formatowania, jakie można ustawiać dla sekcji Sekcje Za pomocą sekcji można różnicować układ dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie jednej strony. Jest to fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony takie jak

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen?

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? Ocenianie opisowe Optivum Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? W programie Ocenianie opisowe Optivum można przygotowywać raporty w oparciu o wcześniej sporządzony szablon dokumentu,

Bardziej szczegółowo

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE

TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE TABULATORY - DOKUMENTY BIUROWE Autoformatowanie Znaczniki tabulacji Ćwiczenie 1 Ćwiczenie 2 Wcięcia i tabulatory Objaśnienia i podpisy Wcięcia w akapitach Ćwiczenia Tabulatory są umownymi znacznikami powodującymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania

Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Formatowanie c.d. Wyświetlanie formatowania Dzięki tej funkcji można łatwo sprawdzić, w jaki sposób został sformatowany dowolny fragment tekstu. Aby jej użyć, wybierz polecenie naciśnij Shift+F1. Na prawo

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ogólna

Charakterystyka ogólna Charakterystyka ogólna Wstęp System informatyczny Elektroniczny Dziennik Urzędowy ma za zadanie zapewnienie realizacji obowiązków w zakresie tworzenia i publikowania na stronach podmiotowych BIP Ministerstwa,

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo