Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, b¹dÿ elektroniczny, b¹dÿ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel , fax

3 Wstęp Enterprise to czteroczęściowy kurs języka angielskiego, przeznaczony dla uczniów szkół średnich. O niezwykłości podręcznika stanowią dwa istotne fakty: po pierwsze większość materiału gramatycznego wprowadzona jest już w dwóch pierwszych częściach kursu, podczas gdy kolejne dwie części zmierzają głównie ku poszerzaniu słownictwa i rozwijaniu umiejętności takich jak czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie; po drugie dzięki szerokiemu wachlarzowi tematów, a przede wszystkim dzięki zakresowi prezentowanego słownictwa, Enterprise realizuje postulat korelacji pomiędzy przedmiotami, umożliwiając uczniom anglojęzyczną dyskusję, na przykład o ekologii, czy komputerach, i jednocześnie przygotowując ich do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, gdzie niejednokrotnie pojawia się słownictwo ściśle związane z wybranym kierunkiem studiów. Biorąc pod uwagę obie wspomniane cechy podręcznika, starałam się stworzyć rozkłady materiału, które byłyby planem pracy i swoistą pomocą dla początkującego nauczyciela, ale nie ściągą ograniczającą jego pomysłowość. Z tego względu, za jednostkę przyjęłam nie godzinę lekcyjną, a rozdział podręcznika, pozostawiając nauczycielom wybór materiału stanowiącego treść każdej kolejnej lekcji. Aby wybór ten nieco ułatwić, pogrupowałam zawartość każdego rozdziału w następujący sposób: Enterprise 1 i 2: Funkcje językowe Słownictwo Sprawności językowe Gramatyka Wymowa Enterprise 3 i 4: Wzbogacanie języka Pisanie Gramatyka Wymowa Różnice w zaprezentowanych podziałach wynikają z wcześniej wspomnianej rozbieżności charakteru dwóch pierwszych i dwóch kolejnych części kursu. Podczas gdy w Enterprise 1 i 2 materiały do czytania i słuchania oraz zadania wymagające mówienia czy

4 pisania są z konieczności determinowane wiedzą gramatyczną uczniów, wprawdzie stopniowo się pogłębiającą, ale wciąż niepełną, w Enterprise 3 i 4 gramatyka zaczyna stanowić odrębną część każdego rozdziału, nie wpływając już bezpośrednio na treść i skomplikowanie pozostałych zadań. Nie chcę przez to powiedzieć, że w trakcie pracy z pierwszą i drugą częścią podręcznika uczniowie otrzymują skrócony kurs gramatyki języka angielskiego z pominięciem, czy lekceważeniem innych umiejętności; wręcz przeciwnie, wszystkie części kursu oferują możliwość rozwijania sprawności komunikacyjnych, jednakże w częściach trzeciej i czwartej, gdzie zakłada się, że większość zagadnień gramatycznych została przez uczniów przynajmniej biernie przyswojona, nic nie ogranicza ani treści, ani formy ćwiczeń kształcących umiejętności czytania, słuchania, pisania i mówienia. Co można znaleźć pod wymienionymi nagłówkami? Funkcje językowe rozumiane są w przedstawionych rozkładach dosyć szeroko, obejmując nie tylko podstawowe zwroty używane w konkretnych sytuacjach, lecz także umiejętność tworzenia dłuższych i krótszych wypowiedzi na różnorodne tematy. Zatem pod nagłówkiem Funkcje językowe uwzględnione zostały zarówno grupy zwrotów używanych na przykład przy robieniu zakupów, jak i opowiadanie o wakacjach, opis zwierzęcia domowego, czy wreszcie dyskusja na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego. Nagłówek Słownictwo odpowiada tematyce rozdziału, podając grupy słów wprowadzanych na danym etapie nauki. Należy tutaj zaznaczyć, iż nie oczekuje się od ucznia natychmiastowego opanowania wszystkich jednostek leksykalnych pojawiających się w danym rozdziale. Kurs Enterprise skonstruowany jest w taki sposób, by tematyka poszczególnych rozdziałów systematycznie powtarzała się na wszystkich poziomach, od początkującego po średnio zaawansowany, umożliwiając utrwalanie i poszerzanie słownictwa związanego z danym tematem. Nie należy zatem przerażać się ilością i szczegółowością materiału leksykalnego. Rubryka Sprawności językowe zawiera opis ćwiczeń kształcących umiejętności czytania, słuchania i pisania. Do grupy sprawności językowych należy również mówienie, ale ćwiczenia rozwijające tę umiejętność nie zostały tutaj ujęte z dwóch powodów. Po pierwsze: opis nabywanych sprawności w zakresie mówienia został uwzględniony w rubryce Funkcje językowe ; po drugie: nie byłoby wskazane ograniczanie kreatywności nauczyciela każdy ma przecież swoje sposoby na aktywację klasy i każdy przeprowadza ćwiczenia rozwijające mówienie we własny, indywidualny sposób. Jednocześnie dokładność opisu ćwiczeń dotyczących trzech pozostałych sprawności umożliwia nauczycielowi szybką orientację w materiale zawartym w danym rozdziale podręcznika 2

5 i daje mu możliwość łatwego zaplanowania każdej lekcji. Trudno zaprzeczyć, że podstawą pracy na lekcjach, może oprócz lekcji stricte gramatycznych, jest zazwyczaj albo rozumienie ze słuchu, albo rozumienie tekstu czytanego. To właśnie tego typu materiały stanowią punkt wyjścia do wszelkich wypowiedzi, czy to ustnych, czy pisemnych. Stąd opis tekstów do czytania i słuchania, uwzględniający zarówno ich tematykę, jak i rodzaj zadań sprawdzających ich rozumienie, znacznie ułatwi nauczycielom organizację pracy. Należy tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie materiały do słuchania i czytania zostały w rozkładach przedstawione. Czytania czy słuchania ze zrozumieniem wymaga właściwie każdy rodzaj ćwiczenia, od gramatycznych ćwiczeń poczynając, a na ćwiczeniach wymowy kończąc; nie każde ćwiczenie jednak koncentruje się na rozwijaniu tych właśnie sprawności. W rozkładach ujęte zostały jedynie te ćwiczenia, których bezpośrednim celem jest kształcenie umiejętności czytania i słuchania dla potrzeb komunikacji. W rubryce Gramatyka znajdują się zagadnienia gramatyczne, wprowadzane lub powtarzane w danym rozdziale. Ostatnia rubryka zatytułowana Wymowa koncentruje się na aspektach wymowy angielskiej, które są w danym rozdziale ćwiczone. W rozkładach do części trzeciej i czwartej rubryki Funkcje, Słownictwo i Umiejętności językowe zastępuje jeden nagłówek: Wzbogacanie języka, a jednocześnie pojawia się nowa rubryka, Pisanie. Powodem wyodrębnienia pisania spośród innych sprawności językowych jest fakt, iż umiejętność ta staje się jednym z kluczowych elementów rozwijania zdolności komunikacji. Sprawności językowe dzielą się na dwie grupy: sprawności bierne, do których należą czytanie i słuchanie, oraz sprawności czynne, obejmujące mówienie i pisanie. Wydawałoby się, że mówienie, wymagające pokonania tzw. bariery językowej, stanowi najtrudniejszą do opanowania umiejętność. Jednakże warto uświadomić sobie fakt, że podczas gdy mówienie jest sprawnością wspomaganą przez liczne niewerbalne środki komunikacyjne, pisanie wymaga od nadawcy komunikatu precyzji, poprawności i daleko większej swobody w posługiwaniu się językiem. Dlatego też w rozkładach do części trzeciej i czwartej Enterprise, gdzie rozwój sprawności komunikacyjnych staje się pierwszoplanowym celem nauczania, pisanie nabiera szczególnej wagi. Rubryka Wzbogacanie języka zawiera nie tylko opis ćwiczeń kształcących umiejętność słuchania i czytania w celach komunikacyjnych, lecz także opis zarówno funkcji językowych (w szerokim rozumieniu tego pojęcia), jak i zakresu słownictwa wprowadzanego w danym rozdziale podręcznika. Funkcje językowe i słownictwo uwzględnione są pod wspólnym podtytułem Tematyka. Taka organizacja rozkładów materiału pozwala nauczycielowi podzielić każdy rozdział podręcznika 3

6 na dogodne części, realizowane podczas kolejnych jednostek lekcyjnych. Rozkłady do części trzeciej i czwartej zawierają ponadto suplement opisujący dodatkowe ćwiczenia znajdujące się w Zeszytach ćwiczeń do części trzeciej i czwartej podręcznika. Jest to podyktowane faktem, że podczas gdy Zeszyty ćwiczeń do dwóch pierwszych części Enterprise umożliwiają uczniowi samodzielną pracę nad materiałem wprowadzonym na zajęciach lekcyjnych, Zeszyty ćwiczeń do dwóch pozostałych części niejednokrotnie poszerzają wiedzę uzyskiwaną na lekcjach. Choć przedstawione rozkłady ujmują dodatkowe elementy strukturalne zawarte w ćwiczeniówkach, zaleca się, by uczniowie pracowali nad nimi samodzielnie, a rola nauczyciela sprowadzała się do sprawdzenia ich osiągnięć w tym zakresie. Takie podejście do części materiału realizuje postulat autonomii ucznia na drodze zdobywania koniecznych umiejętności i kształtowania wymaganych kompetencji. Na zakończenie należy jeszcze stwierdzić, iż przedstawione rozkłady materiału zakładają, że realizacja każdego z rozdziałów zawartych w częściach pierwszej i drugiej podręcznika zajmie około sześciu jednostek lekcyjnych, praca nad jednym rozdziałem części trzeciej około czterech takich jednostek, a na każdy rozdział części czwartej poświęcić trzeba będzie około siedmiu lekcji. Jednakże i w tym względzie inwencja nauczyciela i potrzeby uczniów stanowić będą czynnik decydujący. 4

7 ENTERPRISE 3 Rozkład materiału Jedno -stka 1 wrzesień Wzbogacanie języka (czytanie, słuchanie, mówienie, funkcje) Pisanie Gramatyka Wymowa Temat: opisywanie wyglądu i charakteru osoby wyrażenia związane z wiekiem, budową ciała, rysami twarzy; przymiotniki opisujące wygląd ogólnie (attractive, pretty itd.); przymiotniki opisujące osobowość i charakter; nazwy ubrań i słowa związane z ich opisem (kolory, materiały przymiotniki, takie jak formal/informal/casual; czasowniki match/go with/suit/fit); słownictwo związane z różnymi hobby tekst w jednostce 1, który ma być najpierw wysłuchany, a później przeczytany, mówi o odczytywaniu wyrazu twarzy; zadanie uczniów polega na dopasowaniu przymiotników opisujących osobowość do fotografii ust uczniowie słuchają dialogu, w którym opisywanych jest dwoje ludzi; ich zadanie polega na odnalezieniu ich twarzy pośród sześciu przedstawionych na ilustracji uczniowie słuchają rozmowy o chłopcu o imieniu Paul; ich zadanie polega na wychwyceniu tego, co chłopiec lubi, a czego nie i odpowiedzi na pytania typu prawda/fałsz łączenie idei: and (also); but, however, on the other hand; ćwiczenie na tekście modelowym: uzupełnianie listu podanymi wyrażeniami (zdania tematyczne); pisanie: list do znajomego korespondencyjnego Present Continuous a Present Simple; czasowniki statyczne i dynamiczne /s/, /z/, / / w końcówkach czasowników w 3. osobie liczby pojedynczej Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: słowotwórstwo przymiotniki, takie jak green-eyed, long-legged; antonimy z un-, in-, il-, im-, ir-; ćwiczenia pisowni i wymowy 5

8 2 wrzesień 3 wrzesień Temat: sławni ludzie (opis obejmujący zwyczaje i czynności codzienne) hobby, to co się lubi, a czego nie, przekonania; czasowniki złożone: look uczniowie słuchają tekstu o aktorce Daryl Hannah, i odpowiadają na pytania typu prawda/fałsz; następnie czytają tekst i odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte uczniowie słuchają wywiadu z aktorką Daryl Hannah, a ich zadanie polega na zorientowaniu się, jak często robi rzeczy wymienione w tabeli, którą mają wypełnić (ćwiczenie należy do sekcji gramatycznej jednostki, ponieważ służy powtórce przysłówków częstotliwości) uczniowie słuchają wywiadu z Harrisonem Fordem i uzupełniają tabelę wymaganymi informacjami (to ćwiczenie dostarcza uczniom faktów, których potrzebują do wykonania ćwiczenia z pisania) ćwiczenie na tekście modelowym: ćwiczenie ze słowotwórstwa (przymiotniki utworzone z rzeczowników); pisanie: opis sławnej osoby (pełny opis osoby) UWAGA! W sekcji gramatycznej tej jednostki uczniowie zajmują się zdaniami względnymi, tak że zaleca się omówienie tego problemu gramatycznego przed ćwiczeniem pisania. zaimki względne; przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu; słowotwórstwo: końcówki przymiotników: -ous, -ful, -ible, -ing, -ed, -ive /n/, /ŋ/, /ŋk/ na końcu wyrazu Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: przysłówki względne (when, where, why); przyimki w zdaniach względnych; test wielokrotnego wyboru na uzupełnianie Temat: listy z wakacji rodzaje miejsc zamieszkania (hotel, camp-site, guest-house); przymiotniki używane do opisu miejsc (dirty, crowded itd.); opisywanie pogody; opisywanie nastrojów (miserable, relaxed itd.) uczniowie czytają trzy listy z wakacji i słuchają ich oraz odpowiadają na pytania otwarte (uczniowie słuchają dialogu i próbują zapamiętać pytania, aby samodzielnie utworzyć podobne dialogi) ćwiczenie na tekście modelowym: nadawanie czasownikom w tekście modelowym formy właściwego czasu; pisanie: list z wakacji (list nieoficjalny) Past Simple a Past Continuous; Past Simple a Present Perfect; Present Perfect a Present Perfect Continuous; słowa czasowe używane z powyższymi czasami Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: słowotwórstwo przymiotnik z końcówkami -y, -ful, -al, -ous; gone to, been to, been in; poprawianie błędów. /t/, /d/, / / w końcówkach form czasu przeszłego czasowników regularnych 6

9 4 październik Temat: podróżowanie słownictwo związane z różnymi sposobami spędzania wakacji; opisywanie miejsc (location, sights, atmosphere); podawanie marszruty (wyrażenia takie jak turn left/right, go straight on itd.); polecanie miejsc wartych odwiedzenia w czasie wakacji (should/ought to, the best thing you can do is...; I advise you to/not to... itd.); czasowniki złożone: run uczniowie najpierw słuchają tekstu opisującego wycieczkę po czterech miejscach i dopasowują do każdego z nich informację o tym, z czego jest znane (za każdym razem dane są dwie możliwości); następnie przeglądają tekst, aby zdecydować, które z miejsc jest opisywane w każdym z podanych zdań uczniowie słuchają człowieka opisującego miejsce, gdzie mieszka i zaznaczają te spośród podanych wyrażeń, które słyszą z nagrania uczniowie słuchają dialogu, w którym mężczyzna podaje marszrutę i uzupełniają informacje brakujące w ich wersji dialogu ćwiczenie na tekście modelowym: ćwiczenie ze słowotwórstwa (przymiotniki z końcówkami -ous, -ly, -ic, -y, -ful); pisanie: omówienie wizyty w jakimś miejscu przyimki miejsca; przedimek określony; konstrukcja so/such... that Dodatkowe ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń: słowotwórstwo przymiotniki z końcówką -ful i -less; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. 5 październik Temat: czytanie książek gatunki opowiadań (horror stories, thrillers itd.); uczucia (frightened, happy, angry, embarrassed itd.) uczniowie słuchają trzech fragmentów opowiadań i decydują, które z podanych słów usłyszeli w danym fragmencie; następnie czytają owe fragmenty i odpowiadają na pytania otwarte uczniowie słuchają opisu sytuacji przedstawionej na ilustracji w książkach i odpowiadają na pytania otwarte (uczniowie słuchają fragmentu opowiadania i uzupełniają słowa brakujące w ich wersji) ćwiczenia na tekście modelowym: nadawanie czasownikom w nawiasach formy właściwego czasu; łączenie początków z odpowiednimi zakończeniami; uzupełnianie fragmentu opowiadania (słuchanie III); techniki pisania: przygotowanie sceny, zakończenie opowiadania czasy narracyjne: Past Simple i Past Continuous; zdania podrzędne z Present Participle (unikanie powtórek); mowa wprost 7

10 5 październik 6 październik Słuchanie IV: uczniowie słuchają początku i zakończenia opowiadania, które mieli napisać na podstawie ilustracji i podanego słownictwa pisanie: początek i zakończenie opowiadania na podstawie ilustracji i podanego słownictwa (słuchanie IV) Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: Present Perfect a Past Simple; used to; wymowa (kropka, znak zapytania, wykrzyknik, cudzysłów, przecinek). Temat: Opowiadanie: Epizod 1 opisywanie zwierząt (dinosaurs); wyrażanie obowiązku, zakazu, braku konieczności Słuchanie I: uczniowie słuchają opisu czterech dinozaurów i identyfikują je na ilustracji uczniowie słuchają pierwszego epizodu opowiadania o człowieku, który podróżuje w czasie, i wybierają właściwe słowa (za każdym razem dane są dwie możliwości) w streszczeniu epizodu, następnie czytają epizod i odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie słuchają przewodnika mówiącego o eksponatach muzealnych związanych z dinozaurami i uzupełniają tabelę Słuchanie IV: uczniowie słuchają drugiej części wyjaśnień przewodnika i wybierają właściwe słowa (za każdym razem dane są dwie możliwości) w streszczeniu wypowiedzi przewodnika pisanie: projekt opisywanie dinozaurów Past Perfect a Past Perfect Continuous; must, mustn t, needn t, have to, don t have to, (not) to be allowed to; porównania: as... as, more... than, less... than Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: Past Perfect a Past Simple; ćwiczenie wielokrotnego wyboru na formy różnych czasów; test wielokrotnego wyboru na uzupełnianie; poprawianie błędów. Powtórka słownictwa i konstrukcji: jednostki

11 Jednostka 7 listopad Wzbogacanie języka (czytanie, słuchanie, mówienie, funkcje) Pisanie Gramatyka Wymowa Temat: opowiadanie historii słownictwo używane do podkreślania atmosfery opowiadania (crash of thunder, door creaked open, howling wind itd.); opisywanie emocji; czasowniki złożone: break Słuchanie I: uczniowie słuchają różnych dźwięków i próbują przewidzieć, o czym będzie historia, którą usłyszą uczniowie słuchają opowiadania o duchach i sprawdzają, czy ich przewidywania były celne; następnie czytają opowiadania i umieszczają brakujące zdania w lukach w tekście uczniowie słuchają opowiadania i ustawiają podaną listę zdarzeń we właściwym porządku Słuchanie IV: uczniowie próbują przewidzieć treść opowiadania na podstawie podanych ilustracji; słuchają opowiadania i sprawdzają, czy przewidywania były słuszne techniki pisania: instrukcje dotyczące pisania opowiadania; ćwiczenie na tekście modelowym: wybieranie właściwych słów wskazujących kolejność (za każdym razem dane są dwie możliwości); pisanie: opowiadanie na podstawie ilustracji i wskazówek z zakresu słownictwa Past Simple a Past Perfect oraz Past Perfect Continuous Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous); used to a be/get used to; zdania czasowe; poprawianie błędów. 9

12 8 listopad 9 listopad/grudzień Temat: trudne decyzje problemy; wyrażenia związane z dawaniem rad; sugerowanie, oferowanie, zapraszanie uczniowie słuchają trzech listów do Agony Aunt Column i dopasowują je do streszczeń problemów opisywanych przez autorów; następnie czytają i słuchają rad, jakie autorzy otrzymali i dopasowują je do problemów uczniowie słuchają dialogu i zaznaczają to, co jedna osoba sugeruje, że druga powinna zrobić; jest to ćwiczenie rozwijające słownictwo używane do dawania rad i sugerowania uczniowie słuchają dialogu, w którym kobieta opisuje swoje plany na najbliższą przyszłość, i robią notatki o jej nadziejach i oczekiwaniach; ćwiczenie to ilustruje użycie will do opisu nadziei i przewidywań Słuchanie IV: uczniowie słuchają dialogu, w którym mężczyzna mówi o swoich planach wakacyjnych i robią notatki o tym, co zamierza zrobić; ćwiczenie ilustruje użycie konstrukcji going to do precyzyjnego opisu planów na przyszłość Słuchanie V: uczniowie słuchają dialogu i uzupełniają jego wersję, którą mają w książkach; ćwiczenie wprowadza środki językowe przydatne przy zapraszaniu, przyjmowaniu i odrzucaniu zaproszeń Słuchanie VI: uczniowie słuchają nauczyciela dającego rady jak przygotować się do egzaminów i wypełniają podaną tabelę pisanie: odpowiadanie na list z opisem problemu pisanie listu z poradą UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń wyrażanie czynności przyszłych: will, going to, czas Present Continuous; 1. okres warunkowy /st/ a /zd/ na końcu słowa, np. post, oraz na końcu regularnych form czasowników Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: Present Simple a Future Simple; zdania czasowe w odniesieniu do przyszłości; słowotwórstwo: przymiotniki z końcówkami -able lub -ible; poprawianie błędów. Temat: Opowiadanie, Epizod 2 pisanie: mowa zależna: przygotowanie słownictwo związane ze starożytnym Egiptem (pyramids, chariot, robe, crocodile itd.); twierdzenia projektu o historii say a tell i przeczenia; piramid say a tell uczniowie słuchają drugiego epizodu opowiadania i porządkują zdarzenia; a podczas lektury epizodu próbują czytać między wierszami, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie próbują uzupełnić notatkę o Kleopatrze; następnie słuchają notatki i sprawdzają swoje odpowiedzi Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: metaforyczne użycie niektórych przymiotników (leather a leathery; gold a golden itd.); specjalne wyrażenia z say i tell; czasowniki wprowadzające mowę zależną; test na uzupełnianie; poprawianie błędów; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. 10

13 10 grudzień 11 styczeń Temat: co przyniesie przyszłość słownictwo związane techniką (computer, Internet, space exploration itd.); słowa związane z ekologią (environmentally-friendly, pollution itd.); porównywanie życia w przeszłości z tym, jak żyjemy teraz i jak prawdopodobnie będziemy żyć w przyszłości; wyrażanie opinii (I think, I believe itd.); czasowniki złożone: come uczniowie słuchają artykułu przewidującego, jak będzie wyglądało życie ludzi w 2050 roku i wybierają właściwe słowo w podanych zdaniach (za każdym razem dane są dwie możliwości); następnie słuchają artykułu i próbują czytać między wierszami, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie słuchają mężczyzny mówiącego o swoim życiu za dziesięć lat i odpowiadają na pytania typu prawda/fałsz uczniowie słuchają nagranej lekcji o życiu w chwili obecnej, w przeszłości i w 2100 roku; ich zadanie polega na uzupełnieniu podanej tabeli słowa łączące: łączenie podobnych idei: also, furthermore, in addition, moreover; łączenie idei przeciwstawnych: however, but, on the other hand, although; techniki pisania: przygotowanie do pisania tworzenie grafu; pisanie: artykuł dla gazetki szkolnej o życiu w przyszłości Future Continuous; Future Perfect Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: testy, w tym wielokrotnego wyboru na różne formy przyszłe; poprawianie błędów; powtórka z przekształceń słów kluczowych. Temat: wypadki słownictwo związane z różnymi rodzajami wypadków (skid, lifeboat, car crash, fire, survive itd.); dawanie rad i wyrażanie krytyki (should a should have) uczniowie słuchają trzech opowiadań o ludziach, którzy przeżyli niebezpieczny wypadek i decydują, która z osób wymienionych w opowiadaniach wypowiedziała każde z podanych pięciu zdań; następnie przeglądają tekst i mówią co i komu się przytrafiło uczniowie próbują uzupełnić dialog słowami z podanej listy; następnie słuchają dialogu i sprawdzają swoje odpowiedzi uczniowie słuchają opowiadania i odpowiadają na pytania otwarte o jego fabułę pisanie: narracja przeszłych zdarzeń uczniowie piszą wypracowanie na podstawie opowiadania z III ćwiczenia w słuchaniu mowa zależna: rozkazy, żądania, polecenia Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: specjalne czasowniki do przytaczania poleceń, żądań, rozkazów; poprawianie błędów; test na uzupełnianie; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. 11

14 12 styczeń Temat: Opowiadanie: Epizod 3 słownictwo związane z Wikingami (shield, oar, sail itd.); as a like uczniowie słuchają trzeciego epizodu opowiadania i odpowiadają na pytania typu prawda/fałsz, następnie przeglądają tekst, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie słuchają nagranych informacji o Marco Polo i Krzysztofie Kolumbie i uzupełniają podaną tabelę pisanie: przygotowanie projektu; biografia Marco Polo lub Krzysztofa Kolumba na podstawie informacji z II ćwiczenia w słuchaniu strona bierna; as a like Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: by a with w stronie biernej; test na uzupełnianie; słowotwórstwo. Powtórka słownictwa i konstrukcji: jednostki

15 Jednostka 13 luty Wzbogacanie języka (czytanie, słuchanie, mówienie, funkcje) Pisanie Gramatyka Wymowa Temat: katastrofy naturalne słownictwo związane z trzęsieniami ziemi, pożarami, erupcjami wulkanów (debris, shake, smoke, lava, casualties itd.); czasowniki złożone: put uczniowie próbują ułożyć podaną listę zdarzeń we właściwym porządku, a następnie słuchają artykułu o wybuchu wulkanu, sprawdzają i poprawiają swoje odpowiedzi; potem czytają artykuł i czytają między wierszami, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie przeglądają podaną listę słów, oglądają ilustrację i próbują zgadnąć, o jakiej katastrofie będzie mowa w nagraniu; następnie słuchają taśmy i sprawdzają swoje przewidywania (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) ćwiczenie na tekście modelowym: odpowiadanie na pytania dotyczące struktury; pisanie: sprawozdanie prasowe na postawie II ćwiczenia w słuchaniu strona bierna 14 luty Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: konstrukcje need...ing oraz need to be done; to be said/believe/itd. to do/have done; poprawianie błędów; test na uzupełnianie; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. Temat: życie zawodowe słownictwo związane z różnymi zawodami, a szczególnie niezwykłymi lub niebezpiecznymi (combat soldier, trapeze artist, somersault, scar itd.); omawianie dobrych i złych stron różnych profesji uczniowie słuchają trzech opisów zawodów i decydują, która z osób przedstawionych w nagraniu wypowiedziała dane zdania; następnie czytają teksty i wskazują dobre i złe strony każdego z zawodów uczniowie słuchają nagranej lekcji poradnictwa zawodowego i wypełniają tabelę przedstawiającą dobre i złe strony zawodu reportera prasowego oraz chirurga (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) łączenie idei: łączenie podobnych idei (also, in addition to this, what is more, furthermore itd.) i kontrastowanie idei (in spite of/despite, nevertheless itd.); pisanie: esej przedstawiający dobre i złe strony zawodu reportera prasowego lub chirurga (na podstawie II ćwiczenia w słuchaniu) 2. okres warunkowy; 3. okres warunkowy; rozważanie alternatywnego biegu wypadków UWAGA! 3. okres warunkowy oraz rozważanie alternatywnego biegu wypadków są wprowadzane po raz pierwszy rozróżnienie między /u:/ a /ju:/ UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 47 Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: powtórka 1. okresu warunkowego; ćwiczenia na trzy typy okresów warunkowych. 13

16 15 marzec 16 marzec Temat: hobby i sport słownictwo związane z różnymi sportami i rodzajami hobby, szczególnie z niezwykłymi lub niebezpiecznymi (skydiving, parachute, equipment, panic itd.); umiejętności i cechy potrzebne ludziom, którzy uprawiają takie sporty lub hobby (co-operative, courageous, fit itd.); czasowniki złożone: turn uczniowie słuchają artykułu z tygodnika o ludziach, którzy uprawiają niebezpieczne sporty i decydują, która z osób przedstawionych w nagraniu wypowiedziała podane zdania; następnie czytają artykuł i wybierają najodpowiedniejszy nagłówek dla każdego akapitu) uczniowie słuchają wywiadu z czwórką ludzi, którzy uprawiają różne sporty, i wypełniają tabelę zawierającą informacje o sportach opisanych w nagraniu ćwiczenie na tekście modelowym: słowotwórstwo (rzeczowniki i przymiotniki); pisanie: projekt porównujący i kontrastujący dwa sporty bezokolicznik z to, bezokolicznik bez to, forma z -ing Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: czasowniki łączące się albo z bezokolicznikiem, albo z formą -ing, i zmieniające przy tym znaczenie; słowotwórstwo (stopień wyższy i najwyższy); powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru Temat: Opowiadanie: Epizod 4 słownictwo związane z siedemnastowieczną Europą oraz pożarem Londynu (plague, axe, chop off somebody s head, bucket itd.) uczniowie słuchają czwartego epizodu opowiadania i odpowiadają na pytania otwarte, następnie czytają epizod i decydują, gdzie wstawić zdania usunięte z tekstu uczniowie słuchają przewodnika mówiącego o czterech zabytkach w Londynie i uzupełniają tabelę zawierającą informacje o Tower Bridge, the Tower of London, Big Ben oraz Buckingham Palace (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) pisanie: projekt przygotowanie plakatu dla agencji informacji turystycznej w Londynie (na podstawie II ćwiczenia w słuchaniu) question tags; zaimki zwrotne intonacja w question tags Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: zaimki emfatyczne; test na uzupełnianie; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru; poprawianie błędów; powtórka z przekształceń słów kluczowych ; słowotwórstwo 14

17 17 marzec Temat: dzikie zwierzęta słownictwo związane ze zwierzętami, gdzie żyją i jakie wydają odgłosy (species, wolf/wolves, panda, rhinoceros, paw, mane, beak; swamps, jungle; miaow, neigh itd.); omawianie problemów ekologicznych; porównania (stubborn as a mule, eat like a horse itd.); wyrażanie powodu (because, due to itd.) uczniowie słuchają dwóch tekstów o zagrożonych gatunkach (wilki i krokodyle) i decydują, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe; następnie czytają teksty i odpowiadają na pytania otwarte uczniowie słuchają wywiadu z pracownikiem ochrony środowiska mówiącym o trzech zagrożonych gatunkach i zaznaczają powody, dla których są one zagrożone; następnie układają zdania (ćwiczenie konstrukcji używanych do mówienia o przyczynach) uczniowie słuchają pracownika zoo, przedstawiającego dzieciom zwierzęta, i uzupełniają tabele zawierającą informacje o pandzie wielkiej, słoniu i nosorożcu (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) pisanie: projekt opis trzech zagrożonych gatunków zwierząt przedstawionych w III ćwiczeniu w słuchaniu UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 56 liczba mnoga; zdania wynikowe; too/enough Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: both, neither, none, all; poprawianie błędów; słowotwórstwo; test na uzupełnianie 18 kwiecień Temat: problemy ekologiczne słownictwo związane z problemami ekologicznymi, działaniem chemikaliów, odpadami, zanieczyszczeniem, lasami tropikalnymi, suszą, głodem itd.; sugerowanie, wyrażanie przyczyny i skutku Słuchanie i czytanie I: uczniowie jednocześnie słuchają indiańskiego wiersza o niebezpieczeństwach cywilizacji i czytają go; następnie próbują omówić i zinterpretować wiersz Słuchanie i czytanie II: uczniowie słuchają artykułu o problemach ekologicznych i wybierają właściwe słowa do uzupełnienia podanych zdań (za każdym razem dane są dwie możliwości); następnie czytają artykuł i wybierają odpowiedni nagłówek dla każdego akapitu uczniowie słuchają nagranej lekcji na temat problemów środowiska i wypełniają podaną tabelę (ćwiczenie sposobów wyrażania przyczyny i skutku) pisanie: esej przedstawiający rozwiązania problemów UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 58 zdania celowe ([in order] to; so that... will /can) UWAGA! Zdania celowe są wprowadzane po raz pierwszy Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: Zdania celowe w odniesieniu do przeszłości (so that... would/could); słowa/wyrażenia łączące; poprawianie błędów; powtórka przekształceń słów kluczowych ; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru Powtórka słownictwa i konstrukcji: jednostki

18 Jednostka 19 kwiecień/maj 20 maj Wzbogacanie języka (czytanie, słuchanie, mówienie, funkcje) Pisanie Gramatyka Wymowa Temat: żywność; inżynieria genetyczna słownictwo związane z inżynierią genetyczną (genes, generation, genetically engineered food); rodzaje żywności (fruit, vegetables, poultry, dairy products, strawberry, ice-cream, lobster itd.); przymiotniki opisujące żywność (salty, creamy, juicy, fattening itd.); składanie skarg uczniowie słuchają tekstu o żywności modyfikowanej genetycznie i uzupełniają luki w podanych zdaniach; następnie czytają tekst i decydują, gdzie wstawić zdania usunięte z tekstu uczniowie słuchają dialogu, w którym mężczyzna i kobieta skarżą się na posiłek; ich zadanie polega na uzupełnieniu brakujących słów w podanej tabeli (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) pisanie: zażalenie na podstawie II ćwiczenia w słuchaniu UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 62 Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: a few vs. few, a little vs. little; prefer, would prefer, would rather (wyrażanie preferencji) Temat: Opowiadanie, Epizod 5 słownictwo związane z globalnym ociepleniem (ice caps, polar areas, worldwide flooding itd.) uczniowie słuchają piątego epizodu opowiadania i wypełniają luki w podanych zdaniach; następnie czytają epizod i odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie słuchają dialogu między chłopakiem i jego dziewczyną; ich zadanie polega na zdecydowaniu, czy podane zdania dotyczące życia w przeszłości są prawdziwe, czy fałszywe uczniowie słuchają dialogu między sprzedawcą samochodów i jego klientem; ich zadanie polega na odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące samochodu przyszłości (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) pisanie: projekt o samochodach przyszłości (na podstawie III ćwiczenia w słuchaniu) rzeczowniki policzalne a niepoliczalne; some/any, much/many; dokonywanie porównań: stopień wyższy i najwyższy, as... as, less... than czasowniki modalne: dedukowanie (must/can t/ may/might/ could) Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: bezokolicznik (Present, Present Continuous, Perfect, Perfect Continuous); słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówką -ion, -or; przymiotniki z końcówką -ive); powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru; poprawianie błędów; test na uzupełnianie 16

19 21 maj/czerwiec 22 czerwiec Temat: filmy, programy telewizyjne słownictwo związane z gatunkami filmów (horror film, soap opera, cartoon itd.); słownictwo związane z kręceniem filmów (director, set in, plot, special effects itd.); przymiotniki opisujące filmy i programy telewizyjne (brilliant, realistic, boring, gripping itd.); polecanie i rekomendowanie uczniowie słuchają recenzji filmu Star Wars George'a Lucasa i opisują różne aspekty filmu (fabuła, pozaziemskie krajobrazy) przy pomocy podanych przymiotników; następnie czytają recenzję i odpowiadają na pytania otwarte uczniowie słuchają kobiety wyrażającej opinie na temat różnych rodzajów programów telewizyjnych; ich zadanie polega na wybraniu właściwego zdania dla każdego programu uczniowie słuchają dialogu o filmie, który obejrzała grupka ludzi; ich zadanie polega na wybraniu właściwych przymiotników w podanych zdaniach (za każdym razem dane są dwie możliwości) Słuchanie IV: uczniowie słuchają dialogu między chłopakiem i jego mamą; ich zadanie polega na wybraniu możliwości w podanej tabeli (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) Temat: Opowiadanie: Epizod 6 słownictwo związane z nauką i wynalazkami (invent/discover, telescope, light bulb itd.) uczniowie słuchają szóstego epizodu opowiadania i poprawiają fałszywe informacje w streszczeniu tekstu, następnie czytają epizod i wybierają najbardziej odpowiedni nagłówek dla każdego akapitu uczniowie słuchają dialogu o przygotowaniach do imprezy-niespodzianki; ich zadanie polega na wyszukaniu na podanej liście tego, co zrobiła Mary i co zrobił ktoś inny (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia na konstrukcję z przyczynowym have) uczniowie słuchają quizu o wielkich wynalazcach; ich zadanie polega na uzupełnieniu tabeli zawierającej informacje o następujących osobach: Galileusz, A.G. Bell, T. Edison, K. Benz, bracia Wright (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia na pisanie) ćwiczenie na tekście modelowym: uzupełnianie podanymi czasownikami tekstu recenzji filmowej; odpowiadanie na pytania dotyczące struktury recenzji filmowej; pisanie: recenzja filmowa na podstawie IV ćwiczenia w słuchaniu pisanie: projekt o słynnych wynalazcach na podstawie III ćwiczenia w słuchaniu UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 71 Present i Past Participles (interested vs. interesting itd.); so (do I, has he itd.), neither/nor (do we, have I itd.); preferencje (would rather, would prefer, prefer) Dodatkowe zajęcia z Zeszytu ćwiczeń: I d rather z bezokolicznikiem bez to, Perfect Infinitive, Past Simple i Past Perfect; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru; poprawianie błędów; test na uzupełnianie konstrukcja z przyczynowym have Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: powtórka z przekształceń słów kluczowych ; słowotwórstwo; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru; poprawianie błędów Powtórka słownictwa i konstrukcji: jednostki

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji

Zakres treści. Modułdział. nr lekcji Modułdział nr lekcji Zakres treści Lekcja organizacyjna, przeprowadzenie testu diagnozującego. 1 Sprawy organizacyjne, Test diagnozujący Zapoznanie z PSO Zapoznanie z formą, strukturą i wymogami 2 Standardy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

T 1 program nauczania: TEENAGERS - poziom T1. Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu Po 55 minut (razem 82 godziny lekcyjne)

T 1 program nauczania: TEENAGERS - poziom T1. Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu Po 55 minut (razem 82 godziny lekcyjne) T 1 program nauczania: TEENAGERS - poziom T1 Po 55 minut (razem 82 godziny lekcyjne) Liczebniki 1-100 Kolory, kształty Przedmioty znajdujące się w klasie Przymiotniki opisujące ludzi Ubrania Alfabet Zwierzęta

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR

Bardziej szczegółowo

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne)

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne) E 1 program nauczania: EXAMS - poziom E 1 Wyrazy często mylone Wygląd i osobowość Czas Miejsca Podróżowanie Państwa, języki i narodowości Praca Zdrowie Technologia komputerowa Pogoda Pieniądze Komunikacja

Bardziej szczegółowo

ISBN

ISBN 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Pre-Intermediate - kryteria oceniania

New Matura Success: Pre-Intermediate - kryteria oceniania 1 1 1 czasy teraźniejsze: present simple, present continuous; rozróżnianie czasowników dynamicznych i statycznych - kartkówka wizytówka użytkownika strony internetowej: wypowiedź pisemna wyrażanie opinii,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

GRAMATYKA ANGIELSKA DLA ZAAWANSOWANYCH

GRAMATYKA ANGIELSKA DLA ZAAWANSOWANYCH MACIEJ MATASEK GRAMATYKA ANGIELSKA DLA ZAAWANSOWANYCH HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

oraz dodatkowo: Klasa II ( a / b / c)

oraz dodatkowo: Klasa II ( a / b / c) Wymagania edukacyjne rok szkolny 2014/2015 IWONA KALIŃSKA Klasa I ( a / b ) Oceniane są następujące formy aktywności: wypowiedź/odpowiedź ustna czytanie ze zrozumieniem wypowiedź pisemna znajomość słownictwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego Żarki 2013/2014 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa

Bardziej szczegółowo

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne)

Czas trwania kursu: 2 semestry; zajęcia 2 razy w tygodniu po 85 minut (razem 122 godziny lekcyjne) A 1 program nauczania: ADULTS - poziom A 1 Alfabet Liczebniki Przywitanie i pożegnanie Przedmioty codziennego użytku Na lotnisku Zakupy Hotel Kraje i narodowości Jedzenie i napoje Dni tygodnia i miesiące

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE / ROCZNE KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE / ROCZNE KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE / ROCZNE KLASA 6 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008 ROKU;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czasy gramatyczne:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego

Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Kurs języka angielskiego w ramach oferty studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Wczesne nauczanie języka obcego Celem kursu jest uzyskanie certyfikatu TELC na poziomie B2 (lub innego certyfikatu odpowiadającego

Bardziej szczegółowo

Global Pre intermediate Plan Wynikowy

Global Pre intermediate Plan Wynikowy Global Pre intermediate Plan Wynikowy Rozdział 1 Umiejętności ucznia operuje nazwami przedmiotów codziennego użytku operuje słownictwem związanym z opisywaniem wyglądu operuje nazwami osób z najbliższego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. lektoraty 12 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Magdalena Klepacz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2

Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2 Cele uczenia się poziom CPE Język Angielski Poziom C2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie CPE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy brak wymagań

Poziom podstawowy brak wymagań PROGRAM SZKOLENIA Temat szkolenia Język Angielski poziom A1/A2 Liczba godzin 120 h po 45 min Data realizacji szkolenia.06.2014 28..2014 Miejsce szkolenia ul. Heleny Marusarz 9b, 33-0 Tarnów Opiekun merytoryczny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

- W zakresie rozumienia tekstu czytanego potrafi analizować krótkie, proste teksty

- W zakresie rozumienia tekstu czytanego potrafi analizować krótkie, proste teksty Emilia Wojtulewicz Język angielski- wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 1e/f - okres 1 OCENA DOPUSZCZAJĄCA - W zakresie rozumienia ze słuchu potrafi rozpoznawać proste, krótkie testy - W zakresie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I ocena celująca Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z j. angielskiego dla klas I bardzo dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału (Present

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne

zajęć must, mustn t, needn t First Conditional ought to/should -czasowniki modalne Temat Numer zajęć Zakres treści Zapoznanie z PSO oraz z formą, strukturą i wymogami egzaminu maturalnego. Diagnoza -test Mowa ciała w różnych krajach - wprowadzenie słownictwa.. Body language ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 6 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 2. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 3. Rozumiem treść poleceń do zadań

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska 1 ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Beyond Intermediate+ (B1+) rozkład materiału 120h lekcyjnych

Beyond Intermediate+ (B1+) rozkład materiału 120h lekcyjnych 2-13h 1-11h ROZDZIAŁ Beyond Intermediate+ (B1+) rozkład materiału 120h lekcyjnych 1 ROZDZIAŁ LICZBA GODZIN TEMATYKA- SŁOWNICTWO FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GRAMATYKA UMIEJĘTNOŚCI LIFE SKILLS INTEGRACJA Z INNYMI

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA. Data Godziny od - do Temat zajęć Liczba godzin SEMESTR 1 (POZIOM A1 / 60H)

HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA. Data Godziny od - do Temat zajęć Liczba godzin SEMESTR 1 (POZIOM A1 / 60H) HARMONOGRAM I PROGRAM SZKOLENIA WYKŁADOWCA: Anna Matuszek, Sylwia Stachowicz GRUPA: 5- Bielawa ZAJĘCIA: język angielski MIEJSCE ZAJĘĆ (adres): ul. maja, 58-60 Bielawa Data Godziny od - do Temat zajęć Liczba

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo