Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U"

Transkrypt

1 Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrze one. adna czêœæ tej pracy nie mo e byæ powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, b¹dÿ elektroniczny, b¹dÿ mechaniczny, w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel , fax

3 Wstęp Enterprise to czteroczęściowy kurs języka angielskiego, przeznaczony dla uczniów szkół średnich. O niezwykłości podręcznika stanowią dwa istotne fakty: po pierwsze większość materiału gramatycznego wprowadzona jest już w dwóch pierwszych częściach kursu, podczas gdy kolejne dwie części zmierzają głównie ku poszerzaniu słownictwa i rozwijaniu umiejętności takich jak czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie; po drugie dzięki szerokiemu wachlarzowi tematów, a przede wszystkim dzięki zakresowi prezentowanego słownictwa, Enterprise realizuje postulat korelacji pomiędzy przedmiotami, umożliwiając uczniom anglojęzyczną dyskusję, na przykład o ekologii, czy komputerach, i jednocześnie przygotowując ich do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, gdzie niejednokrotnie pojawia się słownictwo ściśle związane z wybranym kierunkiem studiów. Biorąc pod uwagę obie wspomniane cechy podręcznika, starałam się stworzyć rozkłady materiału, które byłyby planem pracy i swoistą pomocą dla początkującego nauczyciela, ale nie ściągą ograniczającą jego pomysłowość. Z tego względu, za jednostkę przyjęłam nie godzinę lekcyjną, a rozdział podręcznika, pozostawiając nauczycielom wybór materiału stanowiącego treść każdej kolejnej lekcji. Aby wybór ten nieco ułatwić, pogrupowałam zawartość każdego rozdziału w następujący sposób: Enterprise 1 i 2: Funkcje językowe Słownictwo Sprawności językowe Gramatyka Wymowa Enterprise 3 i 4: Wzbogacanie języka Pisanie Gramatyka Wymowa Różnice w zaprezentowanych podziałach wynikają z wcześniej wspomnianej rozbieżności charakteru dwóch pierwszych i dwóch kolejnych części kursu. Podczas gdy w Enterprise 1 i 2 materiały do czytania i słuchania oraz zadania wymagające mówienia czy

4 pisania są z konieczności determinowane wiedzą gramatyczną uczniów, wprawdzie stopniowo się pogłębiającą, ale wciąż niepełną, w Enterprise 3 i 4 gramatyka zaczyna stanowić odrębną część każdego rozdziału, nie wpływając już bezpośrednio na treść i skomplikowanie pozostałych zadań. Nie chcę przez to powiedzieć, że w trakcie pracy z pierwszą i drugą częścią podręcznika uczniowie otrzymują skrócony kurs gramatyki języka angielskiego z pominięciem, czy lekceważeniem innych umiejętności; wręcz przeciwnie, wszystkie części kursu oferują możliwość rozwijania sprawności komunikacyjnych, jednakże w częściach trzeciej i czwartej, gdzie zakłada się, że większość zagadnień gramatycznych została przez uczniów przynajmniej biernie przyswojona, nic nie ogranicza ani treści, ani formy ćwiczeń kształcących umiejętności czytania, słuchania, pisania i mówienia. Co można znaleźć pod wymienionymi nagłówkami? Funkcje językowe rozumiane są w przedstawionych rozkładach dosyć szeroko, obejmując nie tylko podstawowe zwroty używane w konkretnych sytuacjach, lecz także umiejętność tworzenia dłuższych i krótszych wypowiedzi na różnorodne tematy. Zatem pod nagłówkiem Funkcje językowe uwzględnione zostały zarówno grupy zwrotów używanych na przykład przy robieniu zakupów, jak i opowiadanie o wakacjach, opis zwierzęcia domowego, czy wreszcie dyskusja na tematy związane z ochroną środowiska naturalnego. Nagłówek Słownictwo odpowiada tematyce rozdziału, podając grupy słów wprowadzanych na danym etapie nauki. Należy tutaj zaznaczyć, iż nie oczekuje się od ucznia natychmiastowego opanowania wszystkich jednostek leksykalnych pojawiających się w danym rozdziale. Kurs Enterprise skonstruowany jest w taki sposób, by tematyka poszczególnych rozdziałów systematycznie powtarzała się na wszystkich poziomach, od początkującego po średnio zaawansowany, umożliwiając utrwalanie i poszerzanie słownictwa związanego z danym tematem. Nie należy zatem przerażać się ilością i szczegółowością materiału leksykalnego. Rubryka Sprawności językowe zawiera opis ćwiczeń kształcących umiejętności czytania, słuchania i pisania. Do grupy sprawności językowych należy również mówienie, ale ćwiczenia rozwijające tę umiejętność nie zostały tutaj ujęte z dwóch powodów. Po pierwsze: opis nabywanych sprawności w zakresie mówienia został uwzględniony w rubryce Funkcje językowe ; po drugie: nie byłoby wskazane ograniczanie kreatywności nauczyciela każdy ma przecież swoje sposoby na aktywację klasy i każdy przeprowadza ćwiczenia rozwijające mówienie we własny, indywidualny sposób. Jednocześnie dokładność opisu ćwiczeń dotyczących trzech pozostałych sprawności umożliwia nauczycielowi szybką orientację w materiale zawartym w danym rozdziale podręcznika 2

5 i daje mu możliwość łatwego zaplanowania każdej lekcji. Trudno zaprzeczyć, że podstawą pracy na lekcjach, może oprócz lekcji stricte gramatycznych, jest zazwyczaj albo rozumienie ze słuchu, albo rozumienie tekstu czytanego. To właśnie tego typu materiały stanowią punkt wyjścia do wszelkich wypowiedzi, czy to ustnych, czy pisemnych. Stąd opis tekstów do czytania i słuchania, uwzględniający zarówno ich tematykę, jak i rodzaj zadań sprawdzających ich rozumienie, znacznie ułatwi nauczycielom organizację pracy. Należy tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie materiały do słuchania i czytania zostały w rozkładach przedstawione. Czytania czy słuchania ze zrozumieniem wymaga właściwie każdy rodzaj ćwiczenia, od gramatycznych ćwiczeń poczynając, a na ćwiczeniach wymowy kończąc; nie każde ćwiczenie jednak koncentruje się na rozwijaniu tych właśnie sprawności. W rozkładach ujęte zostały jedynie te ćwiczenia, których bezpośrednim celem jest kształcenie umiejętności czytania i słuchania dla potrzeb komunikacji. W rubryce Gramatyka znajdują się zagadnienia gramatyczne, wprowadzane lub powtarzane w danym rozdziale. Ostatnia rubryka zatytułowana Wymowa koncentruje się na aspektach wymowy angielskiej, które są w danym rozdziale ćwiczone. W rozkładach do części trzeciej i czwartej rubryki Funkcje, Słownictwo i Umiejętności językowe zastępuje jeden nagłówek: Wzbogacanie języka, a jednocześnie pojawia się nowa rubryka, Pisanie. Powodem wyodrębnienia pisania spośród innych sprawności językowych jest fakt, iż umiejętność ta staje się jednym z kluczowych elementów rozwijania zdolności komunikacji. Sprawności językowe dzielą się na dwie grupy: sprawności bierne, do których należą czytanie i słuchanie, oraz sprawności czynne, obejmujące mówienie i pisanie. Wydawałoby się, że mówienie, wymagające pokonania tzw. bariery językowej, stanowi najtrudniejszą do opanowania umiejętność. Jednakże warto uświadomić sobie fakt, że podczas gdy mówienie jest sprawnością wspomaganą przez liczne niewerbalne środki komunikacyjne, pisanie wymaga od nadawcy komunikatu precyzji, poprawności i daleko większej swobody w posługiwaniu się językiem. Dlatego też w rozkładach do części trzeciej i czwartej Enterprise, gdzie rozwój sprawności komunikacyjnych staje się pierwszoplanowym celem nauczania, pisanie nabiera szczególnej wagi. Rubryka Wzbogacanie języka zawiera nie tylko opis ćwiczeń kształcących umiejętność słuchania i czytania w celach komunikacyjnych, lecz także opis zarówno funkcji językowych (w szerokim rozumieniu tego pojęcia), jak i zakresu słownictwa wprowadzanego w danym rozdziale podręcznika. Funkcje językowe i słownictwo uwzględnione są pod wspólnym podtytułem Tematyka. Taka organizacja rozkładów materiału pozwala nauczycielowi podzielić każdy rozdział podręcznika 3

6 na dogodne części, realizowane podczas kolejnych jednostek lekcyjnych. Rozkłady do części trzeciej i czwartej zawierają ponadto suplement opisujący dodatkowe ćwiczenia znajdujące się w Zeszytach ćwiczeń do części trzeciej i czwartej podręcznika. Jest to podyktowane faktem, że podczas gdy Zeszyty ćwiczeń do dwóch pierwszych części Enterprise umożliwiają uczniowi samodzielną pracę nad materiałem wprowadzonym na zajęciach lekcyjnych, Zeszyty ćwiczeń do dwóch pozostałych części niejednokrotnie poszerzają wiedzę uzyskiwaną na lekcjach. Choć przedstawione rozkłady ujmują dodatkowe elementy strukturalne zawarte w ćwiczeniówkach, zaleca się, by uczniowie pracowali nad nimi samodzielnie, a rola nauczyciela sprowadzała się do sprawdzenia ich osiągnięć w tym zakresie. Takie podejście do części materiału realizuje postulat autonomii ucznia na drodze zdobywania koniecznych umiejętności i kształtowania wymaganych kompetencji. Na zakończenie należy jeszcze stwierdzić, iż przedstawione rozkłady materiału zakładają, że realizacja każdego z rozdziałów zawartych w częściach pierwszej i drugiej podręcznika zajmie około sześciu jednostek lekcyjnych, praca nad jednym rozdziałem części trzeciej około czterech takich jednostek, a na każdy rozdział części czwartej poświęcić trzeba będzie około siedmiu lekcji. Jednakże i w tym względzie inwencja nauczyciela i potrzeby uczniów stanowić będą czynnik decydujący. 4

7 ENTERPRISE 3 Rozkład materiału Jedno -stka 1 wrzesień Wzbogacanie języka (czytanie, słuchanie, mówienie, funkcje) Pisanie Gramatyka Wymowa Temat: opisywanie wyglądu i charakteru osoby wyrażenia związane z wiekiem, budową ciała, rysami twarzy; przymiotniki opisujące wygląd ogólnie (attractive, pretty itd.); przymiotniki opisujące osobowość i charakter; nazwy ubrań i słowa związane z ich opisem (kolory, materiały przymiotniki, takie jak formal/informal/casual; czasowniki match/go with/suit/fit); słownictwo związane z różnymi hobby tekst w jednostce 1, który ma być najpierw wysłuchany, a później przeczytany, mówi o odczytywaniu wyrazu twarzy; zadanie uczniów polega na dopasowaniu przymiotników opisujących osobowość do fotografii ust uczniowie słuchają dialogu, w którym opisywanych jest dwoje ludzi; ich zadanie polega na odnalezieniu ich twarzy pośród sześciu przedstawionych na ilustracji uczniowie słuchają rozmowy o chłopcu o imieniu Paul; ich zadanie polega na wychwyceniu tego, co chłopiec lubi, a czego nie i odpowiedzi na pytania typu prawda/fałsz łączenie idei: and (also); but, however, on the other hand; ćwiczenie na tekście modelowym: uzupełnianie listu podanymi wyrażeniami (zdania tematyczne); pisanie: list do znajomego korespondencyjnego Present Continuous a Present Simple; czasowniki statyczne i dynamiczne /s/, /z/, / / w końcówkach czasowników w 3. osobie liczby pojedynczej Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: słowotwórstwo przymiotniki, takie jak green-eyed, long-legged; antonimy z un-, in-, il-, im-, ir-; ćwiczenia pisowni i wymowy 5

8 2 wrzesień 3 wrzesień Temat: sławni ludzie (opis obejmujący zwyczaje i czynności codzienne) hobby, to co się lubi, a czego nie, przekonania; czasowniki złożone: look uczniowie słuchają tekstu o aktorce Daryl Hannah, i odpowiadają na pytania typu prawda/fałsz; następnie czytają tekst i odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru i pytania otwarte uczniowie słuchają wywiadu z aktorką Daryl Hannah, a ich zadanie polega na zorientowaniu się, jak często robi rzeczy wymienione w tabeli, którą mają wypełnić (ćwiczenie należy do sekcji gramatycznej jednostki, ponieważ służy powtórce przysłówków częstotliwości) uczniowie słuchają wywiadu z Harrisonem Fordem i uzupełniają tabelę wymaganymi informacjami (to ćwiczenie dostarcza uczniom faktów, których potrzebują do wykonania ćwiczenia z pisania) ćwiczenie na tekście modelowym: ćwiczenie ze słowotwórstwa (przymiotniki utworzone z rzeczowników); pisanie: opis sławnej osoby (pełny opis osoby) UWAGA! W sekcji gramatycznej tej jednostki uczniowie zajmują się zdaniami względnymi, tak że zaleca się omówienie tego problemu gramatycznego przed ćwiczeniem pisania. zaimki względne; przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu; słowotwórstwo: końcówki przymiotników: -ous, -ful, -ible, -ing, -ed, -ive /n/, /ŋ/, /ŋk/ na końcu wyrazu Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: przysłówki względne (when, where, why); przyimki w zdaniach względnych; test wielokrotnego wyboru na uzupełnianie Temat: listy z wakacji rodzaje miejsc zamieszkania (hotel, camp-site, guest-house); przymiotniki używane do opisu miejsc (dirty, crowded itd.); opisywanie pogody; opisywanie nastrojów (miserable, relaxed itd.) uczniowie czytają trzy listy z wakacji i słuchają ich oraz odpowiadają na pytania otwarte (uczniowie słuchają dialogu i próbują zapamiętać pytania, aby samodzielnie utworzyć podobne dialogi) ćwiczenie na tekście modelowym: nadawanie czasownikom w tekście modelowym formy właściwego czasu; pisanie: list z wakacji (list nieoficjalny) Past Simple a Past Continuous; Past Simple a Present Perfect; Present Perfect a Present Perfect Continuous; słowa czasowe używane z powyższymi czasami Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: słowotwórstwo przymiotnik z końcówkami -y, -ful, -al, -ous; gone to, been to, been in; poprawianie błędów. /t/, /d/, / / w końcówkach form czasu przeszłego czasowników regularnych 6

9 4 październik Temat: podróżowanie słownictwo związane z różnymi sposobami spędzania wakacji; opisywanie miejsc (location, sights, atmosphere); podawanie marszruty (wyrażenia takie jak turn left/right, go straight on itd.); polecanie miejsc wartych odwiedzenia w czasie wakacji (should/ought to, the best thing you can do is...; I advise you to/not to... itd.); czasowniki złożone: run uczniowie najpierw słuchają tekstu opisującego wycieczkę po czterech miejscach i dopasowują do każdego z nich informację o tym, z czego jest znane (za każdym razem dane są dwie możliwości); następnie przeglądają tekst, aby zdecydować, które z miejsc jest opisywane w każdym z podanych zdań uczniowie słuchają człowieka opisującego miejsce, gdzie mieszka i zaznaczają te spośród podanych wyrażeń, które słyszą z nagrania uczniowie słuchają dialogu, w którym mężczyzna podaje marszrutę i uzupełniają informacje brakujące w ich wersji dialogu ćwiczenie na tekście modelowym: ćwiczenie ze słowotwórstwa (przymiotniki z końcówkami -ous, -ly, -ic, -y, -ful); pisanie: omówienie wizyty w jakimś miejscu przyimki miejsca; przedimek określony; konstrukcja so/such... that Dodatkowe ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń: słowotwórstwo przymiotniki z końcówką -ful i -less; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. 5 październik Temat: czytanie książek gatunki opowiadań (horror stories, thrillers itd.); uczucia (frightened, happy, angry, embarrassed itd.) uczniowie słuchają trzech fragmentów opowiadań i decydują, które z podanych słów usłyszeli w danym fragmencie; następnie czytają owe fragmenty i odpowiadają na pytania otwarte uczniowie słuchają opisu sytuacji przedstawionej na ilustracji w książkach i odpowiadają na pytania otwarte (uczniowie słuchają fragmentu opowiadania i uzupełniają słowa brakujące w ich wersji) ćwiczenia na tekście modelowym: nadawanie czasownikom w nawiasach formy właściwego czasu; łączenie początków z odpowiednimi zakończeniami; uzupełnianie fragmentu opowiadania (słuchanie III); techniki pisania: przygotowanie sceny, zakończenie opowiadania czasy narracyjne: Past Simple i Past Continuous; zdania podrzędne z Present Participle (unikanie powtórek); mowa wprost 7

10 5 październik 6 październik Słuchanie IV: uczniowie słuchają początku i zakończenia opowiadania, które mieli napisać na podstawie ilustracji i podanego słownictwa pisanie: początek i zakończenie opowiadania na podstawie ilustracji i podanego słownictwa (słuchanie IV) Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: Present Perfect a Past Simple; used to; wymowa (kropka, znak zapytania, wykrzyknik, cudzysłów, przecinek). Temat: Opowiadanie: Epizod 1 opisywanie zwierząt (dinosaurs); wyrażanie obowiązku, zakazu, braku konieczności Słuchanie I: uczniowie słuchają opisu czterech dinozaurów i identyfikują je na ilustracji uczniowie słuchają pierwszego epizodu opowiadania o człowieku, który podróżuje w czasie, i wybierają właściwe słowa (za każdym razem dane są dwie możliwości) w streszczeniu epizodu, następnie czytają epizod i odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie słuchają przewodnika mówiącego o eksponatach muzealnych związanych z dinozaurami i uzupełniają tabelę Słuchanie IV: uczniowie słuchają drugiej części wyjaśnień przewodnika i wybierają właściwe słowa (za każdym razem dane są dwie możliwości) w streszczeniu wypowiedzi przewodnika pisanie: projekt opisywanie dinozaurów Past Perfect a Past Perfect Continuous; must, mustn t, needn t, have to, don t have to, (not) to be allowed to; porównania: as... as, more... than, less... than Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: Past Perfect a Past Simple; ćwiczenie wielokrotnego wyboru na formy różnych czasów; test wielokrotnego wyboru na uzupełnianie; poprawianie błędów. Powtórka słownictwa i konstrukcji: jednostki

11 Jednostka 7 listopad Wzbogacanie języka (czytanie, słuchanie, mówienie, funkcje) Pisanie Gramatyka Wymowa Temat: opowiadanie historii słownictwo używane do podkreślania atmosfery opowiadania (crash of thunder, door creaked open, howling wind itd.); opisywanie emocji; czasowniki złożone: break Słuchanie I: uczniowie słuchają różnych dźwięków i próbują przewidzieć, o czym będzie historia, którą usłyszą uczniowie słuchają opowiadania o duchach i sprawdzają, czy ich przewidywania były celne; następnie czytają opowiadania i umieszczają brakujące zdania w lukach w tekście uczniowie słuchają opowiadania i ustawiają podaną listę zdarzeń we właściwym porządku Słuchanie IV: uczniowie próbują przewidzieć treść opowiadania na podstawie podanych ilustracji; słuchają opowiadania i sprawdzają, czy przewidywania były słuszne techniki pisania: instrukcje dotyczące pisania opowiadania; ćwiczenie na tekście modelowym: wybieranie właściwych słów wskazujących kolejność (za każdym razem dane są dwie możliwości); pisanie: opowiadanie na podstawie ilustracji i wskazówek z zakresu słownictwa Past Simple a Past Perfect oraz Past Perfect Continuous Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: czasy przeszłe (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous); used to a be/get used to; zdania czasowe; poprawianie błędów. 9

12 8 listopad 9 listopad/grudzień Temat: trudne decyzje problemy; wyrażenia związane z dawaniem rad; sugerowanie, oferowanie, zapraszanie uczniowie słuchają trzech listów do Agony Aunt Column i dopasowują je do streszczeń problemów opisywanych przez autorów; następnie czytają i słuchają rad, jakie autorzy otrzymali i dopasowują je do problemów uczniowie słuchają dialogu i zaznaczają to, co jedna osoba sugeruje, że druga powinna zrobić; jest to ćwiczenie rozwijające słownictwo używane do dawania rad i sugerowania uczniowie słuchają dialogu, w którym kobieta opisuje swoje plany na najbliższą przyszłość, i robią notatki o jej nadziejach i oczekiwaniach; ćwiczenie to ilustruje użycie will do opisu nadziei i przewidywań Słuchanie IV: uczniowie słuchają dialogu, w którym mężczyzna mówi o swoich planach wakacyjnych i robią notatki o tym, co zamierza zrobić; ćwiczenie ilustruje użycie konstrukcji going to do precyzyjnego opisu planów na przyszłość Słuchanie V: uczniowie słuchają dialogu i uzupełniają jego wersję, którą mają w książkach; ćwiczenie wprowadza środki językowe przydatne przy zapraszaniu, przyjmowaniu i odrzucaniu zaproszeń Słuchanie VI: uczniowie słuchają nauczyciela dającego rady jak przygotować się do egzaminów i wypełniają podaną tabelę pisanie: odpowiadanie na list z opisem problemu pisanie listu z poradą UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń wyrażanie czynności przyszłych: will, going to, czas Present Continuous; 1. okres warunkowy /st/ a /zd/ na końcu słowa, np. post, oraz na końcu regularnych form czasowników Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: Present Simple a Future Simple; zdania czasowe w odniesieniu do przyszłości; słowotwórstwo: przymiotniki z końcówkami -able lub -ible; poprawianie błędów. Temat: Opowiadanie, Epizod 2 pisanie: mowa zależna: przygotowanie słownictwo związane ze starożytnym Egiptem (pyramids, chariot, robe, crocodile itd.); twierdzenia projektu o historii say a tell i przeczenia; piramid say a tell uczniowie słuchają drugiego epizodu opowiadania i porządkują zdarzenia; a podczas lektury epizodu próbują czytać między wierszami, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie próbują uzupełnić notatkę o Kleopatrze; następnie słuchają notatki i sprawdzają swoje odpowiedzi Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: metaforyczne użycie niektórych przymiotników (leather a leathery; gold a golden itd.); specjalne wyrażenia z say i tell; czasowniki wprowadzające mowę zależną; test na uzupełnianie; poprawianie błędów; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. 10

13 10 grudzień 11 styczeń Temat: co przyniesie przyszłość słownictwo związane techniką (computer, Internet, space exploration itd.); słowa związane z ekologią (environmentally-friendly, pollution itd.); porównywanie życia w przeszłości z tym, jak żyjemy teraz i jak prawdopodobnie będziemy żyć w przyszłości; wyrażanie opinii (I think, I believe itd.); czasowniki złożone: come uczniowie słuchają artykułu przewidującego, jak będzie wyglądało życie ludzi w 2050 roku i wybierają właściwe słowo w podanych zdaniach (za każdym razem dane są dwie możliwości); następnie słuchają artykułu i próbują czytać między wierszami, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie słuchają mężczyzny mówiącego o swoim życiu za dziesięć lat i odpowiadają na pytania typu prawda/fałsz uczniowie słuchają nagranej lekcji o życiu w chwili obecnej, w przeszłości i w 2100 roku; ich zadanie polega na uzupełnieniu podanej tabeli słowa łączące: łączenie podobnych idei: also, furthermore, in addition, moreover; łączenie idei przeciwstawnych: however, but, on the other hand, although; techniki pisania: przygotowanie do pisania tworzenie grafu; pisanie: artykuł dla gazetki szkolnej o życiu w przyszłości Future Continuous; Future Perfect Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: testy, w tym wielokrotnego wyboru na różne formy przyszłe; poprawianie błędów; powtórka z przekształceń słów kluczowych. Temat: wypadki słownictwo związane z różnymi rodzajami wypadków (skid, lifeboat, car crash, fire, survive itd.); dawanie rad i wyrażanie krytyki (should a should have) uczniowie słuchają trzech opowiadań o ludziach, którzy przeżyli niebezpieczny wypadek i decydują, która z osób wymienionych w opowiadaniach wypowiedziała każde z podanych pięciu zdań; następnie przeglądają tekst i mówią co i komu się przytrafiło uczniowie próbują uzupełnić dialog słowami z podanej listy; następnie słuchają dialogu i sprawdzają swoje odpowiedzi uczniowie słuchają opowiadania i odpowiadają na pytania otwarte o jego fabułę pisanie: narracja przeszłych zdarzeń uczniowie piszą wypracowanie na podstawie opowiadania z III ćwiczenia w słuchaniu mowa zależna: rozkazy, żądania, polecenia Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: specjalne czasowniki do przytaczania poleceń, żądań, rozkazów; poprawianie błędów; test na uzupełnianie; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. 11

14 12 styczeń Temat: Opowiadanie: Epizod 3 słownictwo związane z Wikingami (shield, oar, sail itd.); as a like uczniowie słuchają trzeciego epizodu opowiadania i odpowiadają na pytania typu prawda/fałsz, następnie przeglądają tekst, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie słuchają nagranych informacji o Marco Polo i Krzysztofie Kolumbie i uzupełniają podaną tabelę pisanie: przygotowanie projektu; biografia Marco Polo lub Krzysztofa Kolumba na podstawie informacji z II ćwiczenia w słuchaniu strona bierna; as a like Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: by a with w stronie biernej; test na uzupełnianie; słowotwórstwo. Powtórka słownictwa i konstrukcji: jednostki

15 Jednostka 13 luty Wzbogacanie języka (czytanie, słuchanie, mówienie, funkcje) Pisanie Gramatyka Wymowa Temat: katastrofy naturalne słownictwo związane z trzęsieniami ziemi, pożarami, erupcjami wulkanów (debris, shake, smoke, lava, casualties itd.); czasowniki złożone: put uczniowie próbują ułożyć podaną listę zdarzeń we właściwym porządku, a następnie słuchają artykułu o wybuchu wulkanu, sprawdzają i poprawiają swoje odpowiedzi; potem czytają artykuł i czytają między wierszami, aby odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie przeglądają podaną listę słów, oglądają ilustrację i próbują zgadnąć, o jakiej katastrofie będzie mowa w nagraniu; następnie słuchają taśmy i sprawdzają swoje przewidywania (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) ćwiczenie na tekście modelowym: odpowiadanie na pytania dotyczące struktury; pisanie: sprawozdanie prasowe na postawie II ćwiczenia w słuchaniu strona bierna 14 luty Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: konstrukcje need...ing oraz need to be done; to be said/believe/itd. to do/have done; poprawianie błędów; test na uzupełnianie; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru. Temat: życie zawodowe słownictwo związane z różnymi zawodami, a szczególnie niezwykłymi lub niebezpiecznymi (combat soldier, trapeze artist, somersault, scar itd.); omawianie dobrych i złych stron różnych profesji uczniowie słuchają trzech opisów zawodów i decydują, która z osób przedstawionych w nagraniu wypowiedziała dane zdania; następnie czytają teksty i wskazują dobre i złe strony każdego z zawodów uczniowie słuchają nagranej lekcji poradnictwa zawodowego i wypełniają tabelę przedstawiającą dobre i złe strony zawodu reportera prasowego oraz chirurga (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) łączenie idei: łączenie podobnych idei (also, in addition to this, what is more, furthermore itd.) i kontrastowanie idei (in spite of/despite, nevertheless itd.); pisanie: esej przedstawiający dobre i złe strony zawodu reportera prasowego lub chirurga (na podstawie II ćwiczenia w słuchaniu) 2. okres warunkowy; 3. okres warunkowy; rozważanie alternatywnego biegu wypadków UWAGA! 3. okres warunkowy oraz rozważanie alternatywnego biegu wypadków są wprowadzane po raz pierwszy rozróżnienie między /u:/ a /ju:/ UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 47 Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: powtórka 1. okresu warunkowego; ćwiczenia na trzy typy okresów warunkowych. 13

16 15 marzec 16 marzec Temat: hobby i sport słownictwo związane z różnymi sportami i rodzajami hobby, szczególnie z niezwykłymi lub niebezpiecznymi (skydiving, parachute, equipment, panic itd.); umiejętności i cechy potrzebne ludziom, którzy uprawiają takie sporty lub hobby (co-operative, courageous, fit itd.); czasowniki złożone: turn uczniowie słuchają artykułu z tygodnika o ludziach, którzy uprawiają niebezpieczne sporty i decydują, która z osób przedstawionych w nagraniu wypowiedziała podane zdania; następnie czytają artykuł i wybierają najodpowiedniejszy nagłówek dla każdego akapitu) uczniowie słuchają wywiadu z czwórką ludzi, którzy uprawiają różne sporty, i wypełniają tabelę zawierającą informacje o sportach opisanych w nagraniu ćwiczenie na tekście modelowym: słowotwórstwo (rzeczowniki i przymiotniki); pisanie: projekt porównujący i kontrastujący dwa sporty bezokolicznik z to, bezokolicznik bez to, forma z -ing Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: czasowniki łączące się albo z bezokolicznikiem, albo z formą -ing, i zmieniające przy tym znaczenie; słowotwórstwo (stopień wyższy i najwyższy); powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru Temat: Opowiadanie: Epizod 4 słownictwo związane z siedemnastowieczną Europą oraz pożarem Londynu (plague, axe, chop off somebody s head, bucket itd.) uczniowie słuchają czwartego epizodu opowiadania i odpowiadają na pytania otwarte, następnie czytają epizod i decydują, gdzie wstawić zdania usunięte z tekstu uczniowie słuchają przewodnika mówiącego o czterech zabytkach w Londynie i uzupełniają tabelę zawierającą informacje o Tower Bridge, the Tower of London, Big Ben oraz Buckingham Palace (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) pisanie: projekt przygotowanie plakatu dla agencji informacji turystycznej w Londynie (na podstawie II ćwiczenia w słuchaniu) question tags; zaimki zwrotne intonacja w question tags Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: zaimki emfatyczne; test na uzupełnianie; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru; poprawianie błędów; powtórka z przekształceń słów kluczowych ; słowotwórstwo 14

17 17 marzec Temat: dzikie zwierzęta słownictwo związane ze zwierzętami, gdzie żyją i jakie wydają odgłosy (species, wolf/wolves, panda, rhinoceros, paw, mane, beak; swamps, jungle; miaow, neigh itd.); omawianie problemów ekologicznych; porównania (stubborn as a mule, eat like a horse itd.); wyrażanie powodu (because, due to itd.) uczniowie słuchają dwóch tekstów o zagrożonych gatunkach (wilki i krokodyle) i decydują, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe; następnie czytają teksty i odpowiadają na pytania otwarte uczniowie słuchają wywiadu z pracownikiem ochrony środowiska mówiącym o trzech zagrożonych gatunkach i zaznaczają powody, dla których są one zagrożone; następnie układają zdania (ćwiczenie konstrukcji używanych do mówienia o przyczynach) uczniowie słuchają pracownika zoo, przedstawiającego dzieciom zwierzęta, i uzupełniają tabele zawierającą informacje o pandzie wielkiej, słoniu i nosorożcu (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) pisanie: projekt opis trzech zagrożonych gatunków zwierząt przedstawionych w III ćwiczeniu w słuchaniu UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 56 liczba mnoga; zdania wynikowe; too/enough Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: both, neither, none, all; poprawianie błędów; słowotwórstwo; test na uzupełnianie 18 kwiecień Temat: problemy ekologiczne słownictwo związane z problemami ekologicznymi, działaniem chemikaliów, odpadami, zanieczyszczeniem, lasami tropikalnymi, suszą, głodem itd.; sugerowanie, wyrażanie przyczyny i skutku Słuchanie i czytanie I: uczniowie jednocześnie słuchają indiańskiego wiersza o niebezpieczeństwach cywilizacji i czytają go; następnie próbują omówić i zinterpretować wiersz Słuchanie i czytanie II: uczniowie słuchają artykułu o problemach ekologicznych i wybierają właściwe słowa do uzupełnienia podanych zdań (za każdym razem dane są dwie możliwości); następnie czytają artykuł i wybierają odpowiedni nagłówek dla każdego akapitu uczniowie słuchają nagranej lekcji na temat problemów środowiska i wypełniają podaną tabelę (ćwiczenie sposobów wyrażania przyczyny i skutku) pisanie: esej przedstawiający rozwiązania problemów UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 58 zdania celowe ([in order] to; so that... will /can) UWAGA! Zdania celowe są wprowadzane po raz pierwszy Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: Zdania celowe w odniesieniu do przeszłości (so that... would/could); słowa/wyrażenia łączące; poprawianie błędów; powtórka przekształceń słów kluczowych ; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru Powtórka słownictwa i konstrukcji: jednostki

18 Jednostka 19 kwiecień/maj 20 maj Wzbogacanie języka (czytanie, słuchanie, mówienie, funkcje) Pisanie Gramatyka Wymowa Temat: żywność; inżynieria genetyczna słownictwo związane z inżynierią genetyczną (genes, generation, genetically engineered food); rodzaje żywności (fruit, vegetables, poultry, dairy products, strawberry, ice-cream, lobster itd.); przymiotniki opisujące żywność (salty, creamy, juicy, fattening itd.); składanie skarg uczniowie słuchają tekstu o żywności modyfikowanej genetycznie i uzupełniają luki w podanych zdaniach; następnie czytają tekst i decydują, gdzie wstawić zdania usunięte z tekstu uczniowie słuchają dialogu, w którym mężczyzna i kobieta skarżą się na posiłek; ich zadanie polega na uzupełnieniu brakujących słów w podanej tabeli (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) pisanie: zażalenie na podstawie II ćwiczenia w słuchaniu UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 62 Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: a few vs. few, a little vs. little; prefer, would prefer, would rather (wyrażanie preferencji) Temat: Opowiadanie, Epizod 5 słownictwo związane z globalnym ociepleniem (ice caps, polar areas, worldwide flooding itd.) uczniowie słuchają piątego epizodu opowiadania i wypełniają luki w podanych zdaniach; następnie czytają epizod i odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru uczniowie słuchają dialogu między chłopakiem i jego dziewczyną; ich zadanie polega na zdecydowaniu, czy podane zdania dotyczące życia w przeszłości są prawdziwe, czy fałszywe uczniowie słuchają dialogu między sprzedawcą samochodów i jego klientem; ich zadanie polega na odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące samochodu przyszłości (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) pisanie: projekt o samochodach przyszłości (na podstawie III ćwiczenia w słuchaniu) rzeczowniki policzalne a niepoliczalne; some/any, much/many; dokonywanie porównań: stopień wyższy i najwyższy, as... as, less... than czasowniki modalne: dedukowanie (must/can t/ may/might/ could) Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: bezokolicznik (Present, Present Continuous, Perfect, Perfect Continuous); słowotwórstwo (rzeczowniki z końcówką -ion, -or; przymiotniki z końcówką -ive); powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru; poprawianie błędów; test na uzupełnianie 16

19 21 maj/czerwiec 22 czerwiec Temat: filmy, programy telewizyjne słownictwo związane z gatunkami filmów (horror film, soap opera, cartoon itd.); słownictwo związane z kręceniem filmów (director, set in, plot, special effects itd.); przymiotniki opisujące filmy i programy telewizyjne (brilliant, realistic, boring, gripping itd.); polecanie i rekomendowanie uczniowie słuchają recenzji filmu Star Wars George'a Lucasa i opisują różne aspekty filmu (fabuła, pozaziemskie krajobrazy) przy pomocy podanych przymiotników; następnie czytają recenzję i odpowiadają na pytania otwarte uczniowie słuchają kobiety wyrażającej opinie na temat różnych rodzajów programów telewizyjnych; ich zadanie polega na wybraniu właściwego zdania dla każdego programu uczniowie słuchają dialogu o filmie, który obejrzała grupka ludzi; ich zadanie polega na wybraniu właściwych przymiotników w podanych zdaniach (za każdym razem dane są dwie możliwości) Słuchanie IV: uczniowie słuchają dialogu między chłopakiem i jego mamą; ich zadanie polega na wybraniu możliwości w podanej tabeli (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia w pisaniu) Temat: Opowiadanie: Epizod 6 słownictwo związane z nauką i wynalazkami (invent/discover, telescope, light bulb itd.) uczniowie słuchają szóstego epizodu opowiadania i poprawiają fałszywe informacje w streszczeniu tekstu, następnie czytają epizod i wybierają najbardziej odpowiedni nagłówek dla każdego akapitu uczniowie słuchają dialogu o przygotowaniach do imprezy-niespodzianki; ich zadanie polega na wyszukaniu na podanej liście tego, co zrobiła Mary i co zrobił ktoś inny (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia na konstrukcję z przyczynowym have) uczniowie słuchają quizu o wielkich wynalazcach; ich zadanie polega na uzupełnieniu tabeli zawierającej informacje o następujących osobach: Galileusz, A.G. Bell, T. Edison, K. Benz, bracia Wright (to ćwiczenie jest podstawą dla ćwiczenia na pisanie) ćwiczenie na tekście modelowym: uzupełnianie podanymi czasownikami tekstu recenzji filmowej; odpowiadanie na pytania dotyczące struktury recenzji filmowej; pisanie: recenzja filmowa na podstawie IV ćwiczenia w słuchaniu pisanie: projekt o słynnych wynalazcach na podstawie III ćwiczenia w słuchaniu UWAGA! tekst modelowy znajduje się w Zeszycie ćwiczeń, str. 71 Present i Past Participles (interested vs. interesting itd.); so (do I, has he itd.), neither/nor (do we, have I itd.); preferencje (would rather, would prefer, prefer) Dodatkowe zajęcia z Zeszytu ćwiczeń: I d rather z bezokolicznikiem bez to, Perfect Infinitive, Past Simple i Past Perfect; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru; poprawianie błędów; test na uzupełnianie konstrukcja z przyczynowym have Dodatkowe zadania z Zeszytu ćwiczeń: powtórka z przekształceń słów kluczowych ; słowotwórstwo; powtórkowe ćwiczenie wielokrotnego wyboru; poprawianie błędów Powtórka słownictwa i konstrukcji: jednostki

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO PIERWSZEGO JĘZYKA OBCEGO kurs początkowy LUB JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO kurs kontynuacyjny Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Wstęp Dzięki zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały się w polskim systemie edukacji, nauka języka obcego nabrała

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Rozkład materiału. z tematami lekcji MATURA UPLOAD 2. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Poziom B1 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA UPLOAD 2 Poziom B1 wg CEF (ESOKJ)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Program został opracowany na podstawie Programu nauczania języka francuskiego w gimnazjum, w sekcjach dwujęzycznych autorstwa

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna dla klasy IV szkoły podstawowej

Innowacja pedagogiczna dla klasy IV szkoły podstawowej Innowacja pedagogiczna dla klasy IV szkoły podstawowej Multimedia w nauczaniu języka angielskiego. I. WSTĘP Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011. Języki Obce w Szkole

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011. Języki Obce w Szkole CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011 Języki Obce w Szkole Języki Obce w Szkole. Nauczanie wczesnoszkolne. Nr 1/2011 1 JĘZYKI Ę OBCE W SZKOLE Nauczanie wczesnoszkolne Drodzy Czytelnicy, Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo