tl-ltll\4lt\lr1 ffi ffi b p

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tl-ltll\4lt\lr1 ffi ffi b p"

Transkrypt

1 I b p ) g \vav / V n A D 7 t r N tl-ltll\4lt\lr1 A

2 + 72 czerwca 2013 POWIAT PYsKo$/rcg Pov budl & w Fe= { E H Prokrratura Rq-onowa w Cli- roczny oke3, pruez jaki mozna wadzilo do sytuacji, w kt6rej - wicach wobec niewystarczajq-korzystacych dowod6w umorzyla dochokiem lipca. Selerzyfska utracila gowa, prawa rqka dyrektor i oso- z L4, qplrya z poczql- osrodkiem kieruje gl6wna ksiqdzenie w sprawie rzekomegc' zaufanie burinistrza w zwi4zku ba, kt6ra r6wnie2 dawala siq nam sfalszowania podpisu dyrektor z ustaleniami kontroli sptowokowanej skargaml placownkow Zawiedli siq oczekuj4cy rychle- we znaki - 2a14 siq pracownicy. OSrodka Pomocy Spolecznoj, co mialo slu2yi zatuszowaniu jej OPS. Wyniki pracy rewizor6w go powolania na zastqpcq dgektora przedstawiciela zalogi i to nieusprawiedliwionej nieobecno-z urzqdu potwierdzily, Le podruqdami Selerzyfskiej w o6rodku kolejny pow6d pretensji do wladz Sci. Ale w zwi4zl-u z osobq dyrektor postqpowanie wyjasniaj4ce wszczqla kolejna instytucja.. dzialo siq Zle. Szczeg6lowo pisalismy na ten temat w numerzq 8 6nief urzqdu, obietnicanie zosta- Wzwi4zlar zjubileusrem Pyskowic. Jik wynika z wyja- Zabrzafski oddzial ZUS z 201utego br.. la dotrzymana, poniewaz nomtnacji na zastqpstwo udziela qracouanie dotyczqpe hist wiatr Gliwickego pzygoto, nir wniosek burmistrza Pyskowic W opini! burmistrza Wiiclawa bada, czy Lidia Selerzyriska-Mar-Kqsktela, korgystaj4c ze zwolnienia le- jednostki nie dar,valy ptidstaw mlstlz... poqncjeachirmhydrnat ujawnione przewiny szefa dyrektor jednostki, a nie bur- pr4yul. Zygnunb Staego I karskiego w srvoiir gl6wnym do zwolnienia. dyscyplinamego. Pracownicy wi424 jeszcze rla' zanychzt'l'lj'tgn,dr miejscu zatrudnienia, nie pracowala w innym. Zr6dlem podej- rzy czujq siq poszkodowani dziadza zbiorowe doniesienie w spra- Wybudowany mstal w kraczq tw alaj q pr acownicy, kt6- dzieje z prol'uraturq kt6ra spraq- Budgrek nabardzo ciek rzenjest obecno6d wyklad6w Selerzyiskiej w planie zaj96 wladze miasta dla Swiqtego spo- - I odliczamy dni do momentu, w 1878 n na laniami dyrektor. Ich zdaniem wie lamania praw pracowniczych. wie )(D( wieku, oddany sluchaczy szkoly SOCIUS koju daly przyschn46 sprawie. Jako koronny dow6d wyci4gajq ' w kt6rym bqdziemy mogli siq ry. Bufud<zqpojelcotdi w Chorzowie w okesie, IV kt6- przekona6, czy dymisja w szufla- burmistrza nie byla kolejnym lomon Lubowski. W mus, aposlawilwedug jego rym przebywala na chcirobowym. przypadki nieudokumentowanychdzie Wynik ustaleri nie bqdzie mial delegacji dyrektor. Te nieprawidlowosci akcentowal r6wnie2 sesyjna onz pokoje mies$ blefem. $ao$wie mieicily siqrn ir wplywu na przysztoll Selerzyfskiej w o6rodku. Nie wr6ci juz protok6l pokontrolny, alesprawa (pik) a talze wygodne, przeslrz na swoje stanowisko. Przed dymisj4 chronij4 chorobowe, a p6l- Wstzymanie dymisji nie znalazla dalszego ci4gu. uzdnicze. W latach sio dopro- SoiNr(owr.r!op-'rylg!{'"1{9gtl Niedzielny festyn,,kolory tata" udany. Pieniqdze zebrane podczas imprezy pzeznaczone zostane jak zawsze: na cele szczytne Integracj a zakohczona pomy6lnie REKLAMA *

3 l' nr 24 (2983) r Tychyr ' Stadion budowany tylko za llieniedze miasta t 20 \ n /lacze miasra.sprjwiajq wratenic jakby niczbyr przejqly sie odmowe wspolfrnan.v v sowanra budowv stadionu przy ul. FdulJcji przez minisrerstwo spor tu a t:czyly, ze attzymaje z rego 2r6dla ok. 50 mln zl Stadion ma wybudowat sp6lka Mostoital Warszawa za niecale r29 mln /. Wszysfko wslazuje na to, 2e inwcstvcia rcalizowdna bedzie tylko iwylqczniez picniedzy 9mrny. Na razie t,waje pra.e ziemne od lipca majq rozpoczqc srq prace tundamenrowe pod konstrukljq sradioil. {r*lry;f.qq&eiigli*{*8ewr! MlRAwa Borsra, io <zerw6a j013 ^. i Tychy nie na czeictrenera I zdzislawbarszewicz tak informuje Ewa c.udnioi, w aspekcie zap wnien o,,ustnej rzecznikprasowa UrzQdu Miasra zgodzie" [o kr6rej rzecznik MSiT Iychy, budowa-stadionu finan, w os6le nie styszata)., sowana jest z pienigdzy sp6lki -Bezwzgledu da dla uczestnik6w byta bardzo na ostateczna decyzje Ministerstwa w;:::if;,:yilviifft; Tyski Sport S.A., ]askawa kt6re wlatach ipozwolila na dodatkowe Sportu i t\lry, Biesouyim.lana Dery. celem tm- jestupaibiqhienietrenera atrarcje m.in. zajecia pokazowe styki w sprawie dofinansowaniaprezy - Rez wzcr-4ou z klubem run budow, Warsztat realizacja lormt inwestycji kt6ry absolutnie nie jesr zagrozona - lana Dery.,ego zaftzat pozytywn4 e\eryi., toz- od- lek}liejatletyki.ostateczn4 DECYZJE wlchowant mi byli m.in. powiedziat Luctma Andrzej Dziuba, pre, srzewaiec biesaczy i kibic6w Langer-Kalek zydent lych6w. - I Witold Banka. TrasQ biesowe jako pierwszy' Mrr,lsteRstwn Budom nowego Organizatoren stadionuwtychach jestieatizowa. iest Stowarzyszenie Prornocji Lekkiej Atletyki pokonal Witold Bulik z cilowic Spotttu t Tunysryrt na przez sp6lkq 'Iysk' Sporr s.a., [33;58), drusi na mecie srawi]siq w Tychach, a jednostk4finansujecqjesrurzqd MoSiRTychy i Klub Grzegorz.Szirnura (35:40),atrzew spnewri,ci:tyszanin Miastatychy. calo(f Pawel Jrodk6wprze, Kosek f37:10). DOFINANSOWANIA Start znaczonychnarealizacje jnwestycji i meta us!'tuowane byly na wsr6d kobier najlepsza byl; Moni jest terenie OSrodka Wypoczynkowego zabezpieczona ka Bieliiiska z Przyszowic (41:08J, BUDOWY/REALIZACJA wvietoterniej w Paprocanach. cl6wuy Prognozie biee Finansowej na druga Miasta.rychy.le(li w przyszlolci byla Katanyna Kancterz"lanuszewsFa INWESTYCJI 10 km oraznordic lralking (7 kn) a tr:ccia Edyta wilk [44:0s). w marszu nordic suje sie wprostw realizacjq stratesic"nych cel6w resortu" ABSOLUTiIIE NIE JEST r6wniez [szees6ly ukohczytb 236 os6b.wjr6dzieci dopisah frekwencja, bo na mlkirg najlepea ' byla Jolanta Wojciechowsk?, "Echo" - nr21zbr.l. z^e[ozorun. na hudowe starcie pojawitosia2 90 mlodych za( wjr6d mezczyzn W rozmowie z Katarzynq Kochaniak "Echo" zawodnik6wizawodniczek. pogor y(ny stadionu<rodkj te pierwszy zosta& zwolnione na realizacje innych inwe" byl Bogdan cyrus. (.lr) zauwazylo/ te (tj. 19 mln zlw 2011 roku, 20,6 stycji - nogatywna Inln zl w 2012 roku stwierdzil prezydenr, opinia catkowicie pomijajac, oraz 1mlnzlw2013 roku -razem iak njerrudno komjsii to jeszcze nie ostareczna 40,6 mld zt) zostaty wniesione zauwrzyi, temat,,usrnej zgody". na_kapiial zakladowy TS przez -Komisja Na sesiirady Miasra Tychy (23 ds. inwestycji oszczeg6lnynznaczeniu dlasportuzosta- sto 'IYchy. Dalsze podwyzszenie. nowai, teoyneeo akcjonariusza - mia maj,i] prezydenr Dziuba poinior: Gotcl Ze wpolowie czerwca br. ta powolana do tego,:bymozliwie kap'talu zakladoweso Jest ujtre na stadionie powjnny rozdoczea wszechstronnie dokonat wyboru w Wieloletriej Prognozie Finansowej si9 m.in. roboty zwi4zane z przeinwestycji..dla kt6rych ni kjerowcom ma byc kolejny odcinek: Miasta Tychy. od I ozcn iem wodociegr, cieploc iegu, uozrelone donnansowanie - mostu nad odl Potokien-I)*kim do kanrli2acji, kabli encrgerycznych. powi dziala nieco zdziwiona naszq W sicrpniu wiaduktu nad toramipkp ana poczatku Iipca rozpo zna sie.,uwagq K. Kochaniak. - W ramach Przebudowa ubjeglego ik-1 roku, przed i DK-86 podjeciem prace fundamentowe iuz pod konst.ukcl't stadionu. multidyscyplinarnego w granicach zespolu uchwaty przeznaczajqcej miasta Tychy to w wpl ocenrane sq aspekty je-dna clotyczece na z budowq stadionu 125 mln zl - najwiekszych inwestycji drogowych Pierwsze prace bedq miaty miejsce od strony zachodniej strategii i polityki ministersiwa do 2015 r., skarbnik gminy, w woiew6dztwje za sportu, aspekty pi-awne, ekonomiczne' wiele innych. Poto zostala denta apmbataandrzeia)ziuby, Slaskim i najwiqksza realizowana prezy- i p6tnocnej, czyii od ul. Baziowej w lychach. Tych6w, caloii p.ac zapewnila o ushej obejmuje oraz domk6w jednorodzinnych - powolana ta komisja, bywspos6b zgodzie ministra na dofinansor jniorhuje t4cznie 5,5 km drogi na rrasie AIna Sowr, preza lqczacej sddlki Tyski sport. - kompleksowy ocenia i dokonac wanie stadionu, cdanskz w 2aistnialych cleszynem. Celem NasGpnie p;ace wyboru'inwestycji. Trudno zaten projektu jest okolicznosciach w oddzielenie mailu zadvtalismy prer"yd.nta lokalnego od przeniosqsie fuchu nastrone poddawac wschodniq w wetpliwos6sugestie, o koment;;z tranzyrowego, oraz pol atym 'rd niowq, gd zie b9d ziemy kt'tre sq pmez komisjq przekazywaneministrowinego dof inansowania,szczet6lnie w spmwje odmowy samym poprawa l'inisterial- p lyn no5ci musieli ruchu wzhocni{ teren poprzez isk16cenre czasu przejazdu przez zastosowania palowania,. hrasro. (pp) odsimek

4 lt' nr 24 (2983) r. Powl,r pszczvnst<t Rehata BOTOR wwwtygodn le(ho.pl u) '".;il;;;;;;;" okolo la 30 na ul. SwlerazewslLego nre rozwt szego zastgpcy burmistrza D -rmrsrrz sprawdrir u11owe pon redt/ Pl( len' d Remond;er rie l)ra warpliwo*i, ze et watnd (o n'wa7noi.i m6s li miesz\dic' Komunikat przeslai nam w po' Kolonii Jasnej na ostatnim zebraniu). Nie ma zamiaru jej zrywa{, o co niedzialek, 10 czerwca, Piotr!aPa, wniotkowali ludzie, bo _ iak dumaczy - wiqzaloby sie to z odszkodowaniamioraz zattzymanlem wywo2u Smiecidla cal j gminy Co wiqc w nim: Grazyna Goszcz bar_ "P:ini asystent burmistr"a. CzYtamY dalej? Planowane se spotkania firmy (mieciowejz przedstawicielamidzo waznych wzglqd,iw osobislych mi szkar1c6w iich wyjazd (prawdopodobnie N iemie c), by zobaczyc nstrld -epodobrqoorf: llurrmanow l"as P5/.7rnie siefjar panda i cigzarowy rnercedes. w wypadku zginel 2letni mieszkaniec powiatu wodzislawskiego. lak ioformuje Karolina Blaszczy( z KPPw Pszczynie, wiadomo, dlaczego kierowca pandy zjechal na Przeciwny Pas ruchu. Jechal 'w kierunku Pawlowic. - W prze ciwnyrn ki-"runku. pode2al 52-let n i mieszka nle. lastrzgbia Zdroju.. Kiercwal cigzrowym mercedesem z naczepe. Nie bylwstaniew porq '.wyhamowat, aby m6c 0niknEc NA ZEBRANIU OSIEDIOI'IYM zderzenia z osob6wka Stfacil Panowanie nad pojazdem ' wjechal E rykklorrostal uhon6rowanyw Kobi6rze gminnq nagroda Pro Publico f Bono - za d2ialalno(a na izecz dobra publicznego 6 czerw.a pod' do przydroznego rowu - informuje Informacja o niewaznosci umowy PIK-Renondis na najem terp' dzi3 wyliczy6 jakimi - slyszymy. wawczymi, nie iestem w stanie.ll(.roczysrci sesi: Faoy C11iny oi'7lnal,tdrue'\g pr7 d5lawia E a Karolina Blaszczyk. Kierowca pandy zginqlna miejscu. t) nu, na kt6rym mialabypowstac Dodaje tez, Ze zerwanie umowy inwesty ja, pojawilasie nazebraniu mieszkaic6w osiedla Kolonia. miastowym zatrzymaniem pra- wiezirloby sid r6wniez z natych' CZTERY osoby RANNE Jasnazwladzami sminyipowiatu 28 maja (relaciawpoprzednim towni, kl6ra istni je w danyn cy stacji przetadunkowej i sor- Kobi6iNa skzyrowaniu DKI zalejq Ksiq2ecE w Kobi6ze 9 czerwca numerze,,echa ). Na spotkaniu miejscu id dawna. ' Nastqpiloby zalrzymanie wywozu smieci zderzyt sie mefcedes i bmw. Do tamtym, choa burmistrz chwalit szpitala trallt czterypsdby. Utrud_ sig, ze jego eksper.i szczeg6lowo z calej gminy Pszczyna. To nietnienia w ruchu tlwat kilka qodzin. analizujq dokumenty zwiqzane!rawdopodobne konsekwetcje, Wpadekodnotowano okolo t budowq przetw6rni odpad6w nie lvlko f inansorve. Powiem kolak inforr.uje Karolina BlaszczyK wtadze gminy ani przedstawiciel. lok;ialniei byldbtto wystr;ele' rzecznik prasowy KPP w Pszczy_ PIK-u nie potrafiliszybko zare_ nie w powietrze tego, co wypfacowali(my przez ostatnie PiSa nie, ze wstgpnych ustaler wynika agowaa na informacje mieszkanc6wze w umowiejestbled imon- lat i za co bylismy nagradzani 2e 58-letnla obywatelka wegier, wyjezd2ajqc mercedesem z KsiE- na ja obali6. cho dzito o to, kto jq - wyjasnia. Wiqzaloby sie z automatycznym zablokowaniem 2ecej, na gl6wnq ftasew kierunku Biekka-Bialej, zderzyla si?z jadacym Ruttrrttsrnz Pszczyny pod ketem wywozu lewim pasem bmw Kobieta byla lmieci. To konsekwencje dla s0 I STAROSTA tderwa w chwili zdazenia. Trr9l^1, ibl i6wnie2 24 letni myslowiczanio PRZYTACZAJ4 co wiec dalej? Iak slyszymt kierowca bmw Do szpitala trafili 5 czerwca odbyto sie spotkani WEDIUG NICH klerowcy i pasaze.owiez mercedesa bu.miskza i starosty z przedstawicielami Remondisu. - Padlo brazzbmw (t) watne ZDANtE: zapewnienie, 2e Remondis chce,,rrmonnrs urcny sie spotkaa z przedstawicielami PozaR NA BuDowrEwEzta mjeszkaf c,5w : m,iwi burmistrz. Eryk (tos zostal doceniony za,,harmonia", jednyn z inicjator6w nite wyrudowar Pszczyna 6 czerwca ok. sodz. Iakdodaje nawniosekprzewodniczecego Rady Remondis Kobidr.. wiele lar pracy spotecznej na Eee zalorenia zesiotu,,kobi6rzanie", ttl.czrco run stq" na DKnr I na placu budowy!rzygotowuje lego dzialalnolt jest jestprezesem miescowej ose a takp6lnocnej obwodnicy Pszczyny r6wniez wyjazd studyjny do identycznej instalacii, nis4crm spolecznego komitetu ga' kotazwiqzku G6rnoslQskiego.Obec- wszechitronna. Byltr.in.pnewod' Ze czlonkiemzapqdu kobiirskiego z nieuna onych przyczyn zapalil podpisywat ze strony Remondisu zlokalizoivanej w takiej sanej zyfikacji Kobi6ra prezesem ch6ru niejestradnymgminnym. (r) (mieszkancy, sie agr gat prqdotw6rcry. znaletli i6znice poniedzy zapisani w KRS-igJ. blisko(cj zabudowan, prawdo' (t) Burmistrz m6wi, zc pospraw_ podobnie w Niemczech. dzalwszysrko i niemaw4tpliwojci: umowa jestw:tna. - PrzeaDa- od burmistrza (relacjonowat to Na spotkaniu, jak siyszyny I izowali6my jq bardzo wnikliwie. spotkanie r6wniez starosta na W sanej tresci jest zapis, ze podphze jq przedstar{iciel Remondi' byla mowa o cztergch wapian- konreren.ji prasowej 6 czerwcaj, su posi adajqcy wszelkie upraw' tach: znianie lokalizacii przetw6rni, zmianie jej projektutak,.. nienia. restto jeden z parasraf6w urnowy - ttumaczy Skrobol. Jak by byla to instalacja jeszcze ba!- dodaie, pelnomo.nictwo zosrato dzjej hernetyczna, odstqpieniu dotqczone do umowy. od inwestycji, uniewaznieniu Na zebraniu zawnioskowano decyzj, o pozwoleniq na budowq przaz iqojewodq. starosta do burmistrza o.ozwi4zanie umowy na najen dzialki p od in.. iburmistrz przytaczajq nam tez westycia. - Nie nogq tej umowy jedno - wedlugich opin" wazne rozwiezaa. - test ona wiazqca dla zdanie przedstawicicla firmy obu stron -tlumaczyburmistrz. Smieciowej, 2e,,Remondis jeszcze -Roz nigdy i nigdzie nie wybudowat ' 'qzaniejej wiqtaloby sje z konsekwenciami odszkodo- (reb)

5 F itch potwi erd zil rutingi Zabna Fitch Ratings potwierdzitr dlugoterminowe ratingi migdzynarodowe miasta Zabrua dla zadhtzenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie,,bb+" 61s dlgoterminowy rating krajowy na poziomie,,bbb+(pol)". Perspektywa rating6w jest Stabilna. G16wne czynniki ratingu ratingi Zabrza odzwierciedlaj4 spodziewan4 stopniow4 poprawg wynik6w operacyjnych miasta w Srednim okesie, z nadwyik4 operacyjn4 wystarczaj4c4 dla pelnej obslugi zadfuzeniq kt6re w latach bgdzie rosn46. Ratingi bior4 pod uwagg obecnie slab4 plynno66 Zabrza oraz niskq elastyczno66 finansow4, poniewaz zadlu2enie Miasta mo2e zblilry6 sig do nowych limit5w zadluzenia obowi4zuj4cych od2014r. Ratingi uwzglgdniaj4 r6wnie2 oczekiwany duzy wzrost zadluzenia sp6lek komunalnych. Obsluga zadhtienia Miasta wzrosnie z 35 mln zl w 2012r. do 45 mln zl w 2015r. Fitch prognozuje, 2e nadwyzka operacyjna moze wzrosn46 do 53 mln zl w 20I5r. (20I2r.: 39 mln zl) w wyniku prowadzonej przez wladze miasta polityki stopniowego podnoszenia stawek podatk6w i oplat lokalnych przy r6wnoczesnym ograniczaniu wzrostu wydatk6w operacyjnych. W 2013r. oczekujemy, ze nadrylka operacyjna moze tylko nieznacznie przewyzszai obslugg zadlulenia w wysokoici 40 mln 2tr, w wyniku wplyrvu oczekiwanego spowolnienia gospodarki narodowej na realizacjg dochod6w operacyjnych Zabrza. Fitch oczekuje ledynie nieznacznej poprawy plynno6ci Miasta w latach oraz, 2e Zabrze bgdzie korz,ystalo w ci4gu roku z kr6tkoterminowej linii kredytowej o limicie 30 mln zl. Miasto wielokrotnie korzystalo z tej linii kredytowej w 2012r. Od 2014r. zdolno66 Zabrza do ruigkszania zadfuzenia moae byt ograniczona. Zgodnie z nowym indyrvidualnym wskaznikiem dlugu,limit zadlu2enia dla Miasta na lata bgdzie uwzglgdnial nadwyzki biel4ce z lar , kiedy wyniki operacyjne byly stosunkowo niskie. MoZe to negatywnie wplyn46 na zdolnos6 do zadluzania sig miasta mimo, 2ew latach poziom dlugu bezpo6redniego pozostanie umiarkowany i bgdzie nizszy niiz 45 proc. dochod6w biel4cych. Ryzyko zwi4zane z przebudow4 stadionu pilki no2nej wzroslo ze wzglgdl na o6miomiesigczne op6znienie prac budowlanych oraz ze wzglgdu na koniecznorii zmiany 2r6del finansowania inwestycji. SovereignFund TFI S.A., kt6ry zobowi4zal sig do dostarczenia 162 mln zl kapital6w do sp6lki stadionowej (SPV) odst4pi{ od umowy. W k6tkim okesie SPV musi pozyska6 pozostale 60 mln z{ do 70 mln z{, prawdopodobnie z emisji obligacji. Miasto moze podpisa6 umowg wsparcia w celu zapewnienia wsparcia w splacie obligacji przez sp6lkg stadionow4. Fitch zaklada, ze platno5ci Zabrza rvtiyzane z finansowaniem projektu przebudowy stadionu s4 ujgte w kwotach wystarczaj4cych na wykup kapitafu oraz obslugg koszt6w finansowych w nowym sposobie finansowania projektu. ll{iasto przeznacza na ten cel okolo 2l mln zl rocznie, platne w latach Fitch spodziewa sig, 2e ryzyko po6rednie Miasta, l4cznie z obligacjami wyemitowanyrni przez sp6lkg stadionow4, wzro$nie do 234 mln zi w 2014r. (2012r: 130 mln zl). Gl6wnym czynnikiem wzrostu bgdzie finansowanie drugiego etapu projektu poprawy gospodarki wodno-sciekowej realizowanego przez sp6lkg miejsk4 ZPWiK Sp. z o.o.

R OWE RZYS C I. W Pl TSGE. - s.4. - promocyiny -s.6 czy dl0ga? - s.7 ruwclem pod []ad - s. l0 wygladac na rowery? - s. 12 Ekofundusz mo2e

R OWE RZYS C I. W Pl TSGE. - s.4. - promocyiny -s.6 czy dl0ga? - s.7 ruwclem pod []ad - s. l0 wygladac na rowery? - s. 12 Ekofundusz mo2e III.A R(IWEBoW RowerzySci w Polsce - s.l Ulytkownicy drfg rowelourych - s.3 0Gzami - s.4 10we10uuy ploiekt - promocyiny -s.6 czy dl0ga? - s.7 ruwclem pod []ad - s. l0 wygladac na rowery? - s. 12 Ekofundusz

Bardziej szczegółowo

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00

ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00 ProtokOl Nr XXX1II20J3 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, Id6ra odbyla sift 29 maja 2013 r. 0 godz. 17.00 Porz'ldek obrad,!ista obecnosci radnych oraz soltysow stanowi'l zal'lcznik do protokolu. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO

1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1.07.2013 r. ZALACZNIK DO TESTU REGULACY JNEGO 1. Konsultacje spoleczne: Projekt zalozen zostal przekazany do konsultacji nastypuj'l_cym podmiotom: I. Forum Zwictzk6w Zawodowych; 2. Komisji Krajowej NSZZ,Solidamos6";

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE

POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE ROZDZIAL3 POWSZECHNE FUNDUSZE SPEKULACYJNE WejScie w polowie lipca 1996 r. na gieldq Swiadectw udzialowych otworzylo mo2liwo5i handlu nimi na du24 skalp. Swiadectwa zadebiutowaly z cenql04 z1. a potem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. o godz. 12.00 w budynku Urqdu Miejshego z porqdkiem obrad: Makow Maz. 15.05.2008r.

ZAPROSZENIE. o godz. 12.00 w budynku Urqdu Miejshego z porqdkiem obrad: Makow Maz. 15.05.2008r. Makow Maz. 15.05.2008r. ZAPROSZENIE Zgodnie z 5 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXII sesje Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckirn, ktora odbqdzie siq w dniu 29 maja 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

RADA MIEJSKA. w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie ZAPROSZENIE

RADA MIEJSKA. w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie ZAPROSZENIE RADA MIEJSKA w MAKOWIE MAZOWIECKIM woj. mazowieckie Makow Maz. 03.09.2008r WOR.II.O052/365/08 ZAPROSZENIE Zgodnie z 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXVl sesjt; Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

K t o j p o w a l c z y

K t o j p o w a l c z y Nr 18 (41) 18 września 2007 www.pszczynska.pl P i Następny num er ukaże się 2 października 2007 r. Pszczyna Goczałkowice-Zdrój Pismo Infonnacyjne. ISSN 1508-7840, m indeksu 327646 Pawłowice Kobiór Miedźna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa

POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa V Ds. 194/06 Warszawa, dn. 11 grudnia 2006 roku POSTANOWIENIE 0 umorzeniu sledztwa Mariusz Wajda Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Srödmiescie - Pölnoc delegowany do Prokuratury Okr~gowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA ZA OKRES OI) 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 L lnformacje o Emitencie Nazwa

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi

( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi ( Bruksela daje szansf PK ale urz4d sie boi Jak zareagowal prezydent z rt'lasnymi sp6lkami kornu- a by\ to glormie mniejsze poczqtku ale czy na zawsze? miasta na podpowiedzi nalqt ri od gospodatki odpa-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli

PROTOKÓL. Kontrola zostala przeprowadzona przez Marka Raczkowskiego - specjaliste kontroli URZAD GMINY PROTOKÓL Wplynelo Jeziorzany, dnia A..Y? woj. lubelskie,.... 20.o.rr. 155b L.dz zal. z przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Jeziorzany ul. Rynek 22 (21-146 Jeziorzany), REGON: 000540 647, zwanym

Bardziej szczegółowo

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq!

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq! CZASOPISMO R (21) GRUDZIE ~~~ 50 CjR (5000) ra dakwasniews iego DrU\FI ture;! wybor6w prezydencklch na lerenie naszej j;lminy wygral Aleksander Kwasniewski uzyskujqc Iqcznie 52,7% wainie oddanyeh gfos6w.

Bardziej szczegółowo

adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu

adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu Dolina adun' czasopismo spolecznosci lokalne) Gminy Pruszcz Gdanski ISSN 164J-799J, grudzien 2001, nrl/2007 Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr XVI/20l2 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, kt6ra odbyla si~ 25 stycznia 2012 r. 0 godz. 17.00

Protok61 Nr XVI/20l2 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, kt6ra odbyla si~ 25 stycznia 2012 r. 0 godz. 17.00 Protok61 Nr XVI/2l2 z Sesji Rady Miejskiej w Toszku, kt6ra odbyla si~ 25 stycznia 212 r. godz. 17. Porz'ldek obrad, lista obecnosci radnych i soltysow stanowi'l za1'lcznik do protokolu. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo -

,$i. Spdldzielczy. wsrod czlonkow banku byti d,ziatacze ili Ro*'qta'e z PSL firmy. Prokuratura podjela Sledztwo - 2 Wywi4zaniem sig ztych obietnic byla przeprowadzona w 1998 r. pierwsza tego typu operacja na polskirn rynku kapitalowym. Ka2dy,kto przez rok trzymal dziesiqi akcji banku. m6gl od 6 lipca do 6 paidziernlka

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

jeszcze poczeka Tychy kibicują

jeszcze poczeka Tychy kibicują Twoje tychy 20 lipca 2010 Bohaterowie tygodnia: Wiktoria Pogorielska i Igor Geletij nasze Tychy Byli najlepsi w 15. edycji Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego. >strona 2 bezpłatny tyski tygodnik

Bardziej szczegółowo

7 I. l. Sektororganizacji. 'l nonprofit... L l.l. Kategorie organrzacji nonprojlt... 8 L 1.2. Publicme organitacje zadowe...

7 I. l. Sektororganizacji. 'l nonprofit... L l.l. Kategorie organrzacji nonprojlt... 8 L 1.2. Publicme organitacje zadowe... SPIS TRESCI I. Marketing w SEKTORZE ORGANIZACJI NONPROFIT - K-rzysaof Pilat... 7 I. l. Sektororganizacji 'l nonprofit... L l.l. Kategorie organrzacji nonprojlt... 8 L 1.2. Publicme organitacje zadowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow

Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Biuletyn Informacyjno-Szkoleniow Krajowego Stowarzyszenia Egzaminator6w Kandydat6w na Kierowc6w i Kierowcow Autorzy opracowan: dr in2. Wadyslaw Drozd mgr Henryk Radomski mgr inz, Roman U2dzicki KSE fiada

Bardziej szczegółowo

lda zmiany? Zlot6wka z4ptz ZEZNANIA JI{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby

lda zmiany? Zlot6wka z4ptz ZEZNANIA JI{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby f l i ZEZNANA J{AJATKOWE {3h Spo5rt6d rvysokich urzqdnik6w najbardziej wzrosla pensja wiceprerydent Katarzyny Dzirfby x Pensie i kredyty Kolll)'nuoiemy Preientacie oswiadczef matqt kowycft naiwatnieiszych

Bardziej szczegółowo