tl-ltll\4lt\lr1 ffi ffi b p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tl-ltll\4lt\lr1 ffi ffi b p"

Transkrypt

1 I b p ) g \vav / V n A D 7 t r N tl-ltll\4lt\lr1 A

2 + 72 czerwca 2013 POWIAT PYsKo$/rcg Pov budl & w Fe= { E H Prokrratura Rq-onowa w Cli- roczny oke3, pruez jaki mozna wadzilo do sytuacji, w kt6rej - wicach wobec niewystarczajq-korzystacych dowod6w umorzyla dochokiem lipca. Selerzyfska utracila gowa, prawa rqka dyrektor i oso- z L4, qplrya z poczql- osrodkiem kieruje gl6wna ksiqdzenie w sprawie rzekomegc' zaufanie burinistrza w zwi4zku ba, kt6ra r6wnie2 dawala siq nam sfalszowania podpisu dyrektor z ustaleniami kontroli sptowokowanej skargaml placownkow Zawiedli siq oczekuj4cy rychle- we znaki - 2a14 siq pracownicy. OSrodka Pomocy Spolecznoj, co mialo slu2yi zatuszowaniu jej OPS. Wyniki pracy rewizor6w go powolania na zastqpcq dgektora przedstawiciela zalogi i to nieusprawiedliwionej nieobecno-z urzqdu potwierdzily, Le podruqdami Selerzyfskiej w o6rodku kolejny pow6d pretensji do wladz Sci. Ale w zwi4zl-u z osobq dyrektor postqpowanie wyjasniaj4ce wszczqla kolejna instytucja.. dzialo siq Zle. Szczeg6lowo pisalismy na ten temat w numerzq 8 6nief urzqdu, obietnicanie zosta- Wzwi4zlar zjubileusrem Pyskowic. Jik wynika z wyja- Zabrzafski oddzial ZUS z 201utego br.. la dotrzymana, poniewaz nomtnacji na zastqpstwo udziela qracouanie dotyczqpe hist wiatr Gliwickego pzygoto, nir wniosek burmistrza Pyskowic W opini! burmistrza Wiiclawa bada, czy Lidia Selerzyriska-Mar-Kqsktela, korgystaj4c ze zwolnienia le- jednostki nie dar,valy ptidstaw mlstlz... poqncjeachirmhydrnat ujawnione przewiny szefa dyrektor jednostki, a nie bur- pr4yul. Zygnunb Staego I karskiego w srvoiir gl6wnym do zwolnienia. dyscyplinamego. Pracownicy wi424 jeszcze rla' zanychzt'l'lj'tgn,dr miejscu zatrudnienia, nie pracowala w innym. Zr6dlem podej- rzy czujq siq poszkodowani dziadza zbiorowe doniesienie w spra- Wybudowany mstal w kraczq tw alaj q pr acownicy, kt6- dzieje z prol'uraturq kt6ra spraq- Budgrek nabardzo ciek rzenjest obecno6d wyklad6w Selerzyiskiej w planie zaj96 wladze miasta dla Swiqtego spo- - I odliczamy dni do momentu, w 1878 n na laniami dyrektor. Ich zdaniem wie lamania praw pracowniczych. wie )(D( wieku, oddany sluchaczy szkoly SOCIUS koju daly przyschn46 sprawie. Jako koronny dow6d wyci4gajq ' w kt6rym bqdziemy mogli siq ry. Bufud<zqpojelcotdi w Chorzowie w okesie, IV kt6- przekona6, czy dymisja w szufla- burmistrza nie byla kolejnym lomon Lubowski. W mus, aposlawilwedug jego rym przebywala na chcirobowym. przypadki nieudokumentowanychdzie Wynik ustaleri nie bqdzie mial delegacji dyrektor. Te nieprawidlowosci akcentowal r6wnie2 sesyjna onz pokoje mies$ blefem. $ao$wie mieicily siqrn ir wplywu na przysztoll Selerzyfskiej w o6rodku. Nie wr6ci juz protok6l pokontrolny, alesprawa (pik) a talze wygodne, przeslrz na swoje stanowisko. Przed dymisj4 chronij4 chorobowe, a p6l- Wstzymanie dymisji nie znalazla dalszego ci4gu. uzdnicze. W latach sio dopro- SoiNr(owr.r!op-'rylg!{'"1{9gtl Niedzielny festyn,,kolory tata" udany. Pieniqdze zebrane podczas imprezy pzeznaczone zostane jak zawsze: na cele szczytne Integracj a zakohczona pomy6lnie REKLAMA *

3 l' nr 24 (2983) r Tychyr ' Stadion budowany tylko za llieniedze miasta t 20 \ n /lacze miasra.sprjwiajq wratenic jakby niczbyr przejqly sie odmowe wspolfrnan.v v sowanra budowv stadionu przy ul. FdulJcji przez minisrerstwo spor tu a t:czyly, ze attzymaje z rego 2r6dla ok. 50 mln zl Stadion ma wybudowat sp6lka Mostoital Warszawa za niecale r29 mln /. Wszysfko wslazuje na to, 2e inwcstvcia rcalizowdna bedzie tylko iwylqczniez picniedzy 9mrny. Na razie t,waje pra.e ziemne od lipca majq rozpoczqc srq prace tundamenrowe pod konstrukljq sradioil. {r*lry;f.qq&eiigli*{*8ewr! MlRAwa Borsra, io <zerw6a j013 ^. i Tychy nie na czeictrenera I zdzislawbarszewicz tak informuje Ewa c.udnioi, w aspekcie zap wnien o,,ustnej rzecznikprasowa UrzQdu Miasra zgodzie" [o kr6rej rzecznik MSiT Iychy, budowa-stadionu finan, w os6le nie styszata)., sowana jest z pienigdzy sp6lki -Bezwzgledu da dla uczestnik6w byta bardzo na ostateczna decyzje Ministerstwa w;:::if;,:yilviifft; Tyski Sport S.A., ]askawa kt6re wlatach ipozwolila na dodatkowe Sportu i t\lry, Biesouyim.lana Dery. celem tm- jestupaibiqhienietrenera atrarcje m.in. zajecia pokazowe styki w sprawie dofinansowaniaprezy - Rez wzcr-4ou z klubem run budow, Warsztat realizacja lormt inwestycji kt6ry absolutnie nie jesr zagrozona - lana Dery.,ego zaftzat pozytywn4 e\eryi., toz- od- lek}liejatletyki.ostateczn4 DECYZJE wlchowant mi byli m.in. powiedziat Luctma Andrzej Dziuba, pre, srzewaiec biesaczy i kibic6w Langer-Kalek zydent lych6w. - I Witold Banka. TrasQ biesowe jako pierwszy' Mrr,lsteRstwn Budom nowego Organizatoren stadionuwtychach jestieatizowa. iest Stowarzyszenie Prornocji Lekkiej Atletyki pokonal Witold Bulik z cilowic Spotttu t Tunysryrt na przez sp6lkq 'Iysk' Sporr s.a., [33;58), drusi na mecie srawi]siq w Tychach, a jednostk4finansujecqjesrurzqd MoSiRTychy i Klub Grzegorz.Szirnura (35:40),atrzew spnewri,ci:tyszanin Miastatychy. calo(f Pawel Jrodk6wprze, Kosek f37:10). DOFINANSOWANIA Start znaczonychnarealizacje jnwestycji i meta us!'tuowane byly na wsr6d kobier najlepsza byl; Moni jest terenie OSrodka Wypoczynkowego zabezpieczona ka Bieliiiska z Przyszowic (41:08J, BUDOWY/REALIZACJA wvietoterniej w Paprocanach. cl6wuy Prognozie biee Finansowej na druga Miasta.rychy.le(li w przyszlolci byla Katanyna Kancterz"lanuszewsFa INWESTYCJI 10 km oraznordic lralking (7 kn) a tr:ccia Edyta wilk [44:0s). w marszu nordic suje sie wprostw realizacjq stratesic"nych cel6w resortu" ABSOLUTiIIE NIE JEST r6wniez [szees6ly ukohczytb 236 os6b.wjr6dzieci dopisah frekwencja, bo na mlkirg najlepea ' byla Jolanta Wojciechowsk?, "Echo" - nr21zbr.l. z^e[ozorun. na hudowe starcie pojawitosia2 90 mlodych za( wjr6d mezczyzn W rozmowie z Katarzynq Kochaniak "Echo" zawodnik6wizawodniczek. pogor y(ny stadionu<rodkj te pierwszy zosta& zwolnione na realizacje innych inwe" byl Bogdan cyrus. (.lr) zauwazylo/ te (tj. 19 mln zlw 2011 roku, 20,6 stycji - nogatywna Inln zl w 2012 roku stwierdzil prezydenr, opinia catkowicie pomijajac, oraz 1mlnzlw2013 roku -razem iak njerrudno komjsii to jeszcze nie ostareczna 40,6 mld zt) zostaty wniesione zauwrzyi, temat,,usrnej zgody". na_kapiial zakladowy TS przez -Komisja Na sesiirady Miasra Tychy (23 ds. inwestycji oszczeg6lnynznaczeniu dlasportuzosta- sto 'IYchy. Dalsze podwyzszenie. nowai, teoyneeo akcjonariusza - mia maj,i] prezydenr Dziuba poinior: Gotcl Ze wpolowie czerwca br. ta powolana do tego,:bymozliwie kap'talu zakladoweso Jest ujtre na stadionie powjnny rozdoczea wszechstronnie dokonat wyboru w Wieloletriej Prognozie Finansowej si9 m.in. roboty zwi4zane z przeinwestycji..dla kt6rych ni kjerowcom ma byc kolejny odcinek: Miasta Tychy. od I ozcn iem wodociegr, cieploc iegu, uozrelone donnansowanie - mostu nad odl Potokien-I)*kim do kanrli2acji, kabli encrgerycznych. powi dziala nieco zdziwiona naszq W sicrpniu wiaduktu nad toramipkp ana poczatku Iipca rozpo zna sie.,uwagq K. Kochaniak. - W ramach Przebudowa ubjeglego ik-1 roku, przed i DK-86 podjeciem prace fundamentowe iuz pod konst.ukcl't stadionu. multidyscyplinarnego w granicach zespolu uchwaty przeznaczajqcej miasta Tychy to w wpl ocenrane sq aspekty je-dna clotyczece na z budowq stadionu 125 mln zl - najwiekszych inwestycji drogowych Pierwsze prace bedq miaty miejsce od strony zachodniej strategii i polityki ministersiwa do 2015 r., skarbnik gminy, w woiew6dztwje za sportu, aspekty pi-awne, ekonomiczne' wiele innych. Poto zostala denta apmbataandrzeia)ziuby, Slaskim i najwiqksza realizowana prezy- i p6tnocnej, czyii od ul. Baziowej w lychach. Tych6w, caloii p.ac zapewnila o ushej obejmuje oraz domk6w jednorodzinnych - powolana ta komisja, bywspos6b zgodzie ministra na dofinansor jniorhuje t4cznie 5,5 km drogi na rrasie AIna Sowr, preza lqczacej sddlki Tyski sport. - kompleksowy ocenia i dokonac wanie stadionu, cdanskz w 2aistnialych cleszynem. Celem NasGpnie p;ace wyboru'inwestycji. Trudno zaten projektu jest okolicznosciach w oddzielenie mailu zadvtalismy prer"yd.nta lokalnego od przeniosqsie fuchu nastrone poddawac wschodniq w wetpliwos6sugestie, o koment;;z tranzyrowego, oraz pol atym 'rd niowq, gd zie b9d ziemy kt'tre sq pmez komisjq przekazywaneministrowinego dof inansowania,szczet6lnie w spmwje odmowy samym poprawa l'inisterial- p lyn no5ci musieli ruchu wzhocni{ teren poprzez isk16cenre czasu przejazdu przez zastosowania palowania,. hrasro. (pp) odsimek

4 lt' nr 24 (2983) r. Powl,r pszczvnst<t Rehata BOTOR wwwtygodn le(ho.pl u) '".;il;;;;;;;" okolo la 30 na ul. SwlerazewslLego nre rozwt szego zastgpcy burmistrza D -rmrsrrz sprawdrir u11owe pon redt/ Pl( len' d Remond;er rie l)ra warpliwo*i, ze et watnd (o n'wa7noi.i m6s li miesz\dic' Komunikat przeslai nam w po' Kolonii Jasnej na ostatnim zebraniu). Nie ma zamiaru jej zrywa{, o co niedzialek, 10 czerwca, Piotr!aPa, wniotkowali ludzie, bo _ iak dumaczy - wiqzaloby sie to z odszkodowaniamioraz zattzymanlem wywo2u Smiecidla cal j gminy Co wiqc w nim: Grazyna Goszcz bar_ "P:ini asystent burmistr"a. CzYtamY dalej? Planowane se spotkania firmy (mieciowejz przedstawicielamidzo waznych wzglqd,iw osobislych mi szkar1c6w iich wyjazd (prawdopodobnie N iemie c), by zobaczyc nstrld -epodobrqoorf: llurrmanow l"as P5/.7rnie siefjar panda i cigzarowy rnercedes. w wypadku zginel 2letni mieszkaniec powiatu wodzislawskiego. lak ioformuje Karolina Blaszczy( z KPPw Pszczynie, wiadomo, dlaczego kierowca pandy zjechal na Przeciwny Pas ruchu. Jechal 'w kierunku Pawlowic. - W prze ciwnyrn ki-"runku. pode2al 52-let n i mieszka nle. lastrzgbia Zdroju.. Kiercwal cigzrowym mercedesem z naczepe. Nie bylwstaniew porq '.wyhamowat, aby m6c 0niknEc NA ZEBRANIU OSIEDIOI'IYM zderzenia z osob6wka Stfacil Panowanie nad pojazdem ' wjechal E rykklorrostal uhon6rowanyw Kobi6rze gminnq nagroda Pro Publico f Bono - za d2ialalno(a na izecz dobra publicznego 6 czerw.a pod' do przydroznego rowu - informuje Informacja o niewaznosci umowy PIK-Renondis na najem terp' dzi3 wyliczy6 jakimi - slyszymy. wawczymi, nie iestem w stanie.ll(.roczysrci sesi: Faoy C11iny oi'7lnal,tdrue'\g pr7 d5lawia E a Karolina Blaszczyk. Kierowca pandy zginqlna miejscu. t) nu, na kt6rym mialabypowstac Dodaje tez, Ze zerwanie umowy inwesty ja, pojawilasie nazebraniu mieszkaic6w osiedla Kolonia. miastowym zatrzymaniem pra- wiezirloby sid r6wniez z natych' CZTERY osoby RANNE Jasnazwladzami sminyipowiatu 28 maja (relaciawpoprzednim towni, kl6ra istni je w danyn cy stacji przetadunkowej i sor- Kobi6iNa skzyrowaniu DKI zalejq Ksiq2ecE w Kobi6ze 9 czerwca numerze,,echa ). Na spotkaniu miejscu id dawna. ' Nastqpiloby zalrzymanie wywozu smieci zderzyt sie mefcedes i bmw. Do tamtym, choa burmistrz chwalit szpitala trallt czterypsdby. Utrud_ sig, ze jego eksper.i szczeg6lowo z calej gminy Pszczyna. To nietnienia w ruchu tlwat kilka qodzin. analizujq dokumenty zwiqzane!rawdopodobne konsekwetcje, Wpadekodnotowano okolo t budowq przetw6rni odpad6w nie lvlko f inansorve. Powiem kolak inforr.uje Karolina BlaszczyK wtadze gminy ani przedstawiciel. lok;ialniei byldbtto wystr;ele' rzecznik prasowy KPP w Pszczy_ PIK-u nie potrafiliszybko zare_ nie w powietrze tego, co wypfacowali(my przez ostatnie PiSa nie, ze wstgpnych ustaler wynika agowaa na informacje mieszkanc6wze w umowiejestbled imon- lat i za co bylismy nagradzani 2e 58-letnla obywatelka wegier, wyjezd2ajqc mercedesem z KsiE- na ja obali6. cho dzito o to, kto jq - wyjasnia. Wiqzaloby sie z automatycznym zablokowaniem 2ecej, na gl6wnq ftasew kierunku Biekka-Bialej, zderzyla si?z jadacym Ruttrrttsrnz Pszczyny pod ketem wywozu lewim pasem bmw Kobieta byla lmieci. To konsekwencje dla s0 I STAROSTA tderwa w chwili zdazenia. Trr9l^1, ibl i6wnie2 24 letni myslowiczanio PRZYTACZAJ4 co wiec dalej? Iak slyszymt kierowca bmw Do szpitala trafili 5 czerwca odbyto sie spotkani WEDIUG NICH klerowcy i pasaze.owiez mercedesa bu.miskza i starosty z przedstawicielami Remondisu. - Padlo brazzbmw (t) watne ZDANtE: zapewnienie, 2e Remondis chce,,rrmonnrs urcny sie spotkaa z przedstawicielami PozaR NA BuDowrEwEzta mjeszkaf c,5w : m,iwi burmistrz. Eryk (tos zostal doceniony za,,harmonia", jednyn z inicjator6w nite wyrudowar Pszczyna 6 czerwca ok. sodz. Iakdodaje nawniosekprzewodniczecego Rady Remondis Kobidr.. wiele lar pracy spotecznej na Eee zalorenia zesiotu,,kobi6rzanie", ttl.czrco run stq" na DKnr I na placu budowy!rzygotowuje lego dzialalnolt jest jestprezesem miescowej ose a takp6lnocnej obwodnicy Pszczyny r6wniez wyjazd studyjny do identycznej instalacii, nis4crm spolecznego komitetu ga' kotazwiqzku G6rnoslQskiego.Obec- wszechitronna. Byltr.in.pnewod' Ze czlonkiemzapqdu kobiirskiego z nieuna onych przyczyn zapalil podpisywat ze strony Remondisu zlokalizoivanej w takiej sanej zyfikacji Kobi6ra prezesem ch6ru niejestradnymgminnym. (r) (mieszkancy, sie agr gat prqdotw6rcry. znaletli i6znice poniedzy zapisani w KRS-igJ. blisko(cj zabudowan, prawdo' (t) Burmistrz m6wi, zc pospraw_ podobnie w Niemczech. dzalwszysrko i niemaw4tpliwojci: umowa jestw:tna. - PrzeaDa- od burmistrza (relacjonowat to Na spotkaniu, jak siyszyny I izowali6my jq bardzo wnikliwie. spotkanie r6wniez starosta na W sanej tresci jest zapis, ze podphze jq przedstar{iciel Remondi' byla mowa o cztergch wapian- konreren.ji prasowej 6 czerwcaj, su posi adajqcy wszelkie upraw' tach: znianie lokalizacii przetw6rni, zmianie jej projektutak,.. nienia. restto jeden z parasraf6w urnowy - ttumaczy Skrobol. Jak by byla to instalacja jeszcze ba!- dodaie, pelnomo.nictwo zosrato dzjej hernetyczna, odstqpieniu dotqczone do umowy. od inwestycji, uniewaznieniu Na zebraniu zawnioskowano decyzj, o pozwoleniq na budowq przaz iqojewodq. starosta do burmistrza o.ozwi4zanie umowy na najen dzialki p od in.. iburmistrz przytaczajq nam tez westycia. - Nie nogq tej umowy jedno - wedlugich opin" wazne rozwiezaa. - test ona wiazqca dla zdanie przedstawicicla firmy obu stron -tlumaczyburmistrz. Smieciowej, 2e,,Remondis jeszcze -Roz nigdy i nigdzie nie wybudowat ' 'qzaniejej wiqtaloby sje z konsekwenciami odszkodo- (reb)

5 F itch potwi erd zil rutingi Zabna Fitch Ratings potwierdzitr dlugoterminowe ratingi migdzynarodowe miasta Zabrua dla zadhtzenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie,,bb+" 61s dlgoterminowy rating krajowy na poziomie,,bbb+(pol)". Perspektywa rating6w jest Stabilna. G16wne czynniki ratingu ratingi Zabrza odzwierciedlaj4 spodziewan4 stopniow4 poprawg wynik6w operacyjnych miasta w Srednim okesie, z nadwyik4 operacyjn4 wystarczaj4c4 dla pelnej obslugi zadfuzeniq kt6re w latach bgdzie rosn46. Ratingi bior4 pod uwagg obecnie slab4 plynno66 Zabrza oraz niskq elastyczno66 finansow4, poniewaz zadlu2enie Miasta mo2e zblilry6 sig do nowych limit5w zadluzenia obowi4zuj4cych od2014r. Ratingi uwzglgdniaj4 r6wnie2 oczekiwany duzy wzrost zadluzenia sp6lek komunalnych. Obsluga zadhtienia Miasta wzrosnie z 35 mln zl w 2012r. do 45 mln zl w 2015r. Fitch prognozuje, 2e nadwyzka operacyjna moze wzrosn46 do 53 mln zl w 20I5r. (20I2r.: 39 mln zl) w wyniku prowadzonej przez wladze miasta polityki stopniowego podnoszenia stawek podatk6w i oplat lokalnych przy r6wnoczesnym ograniczaniu wzrostu wydatk6w operacyjnych. W 2013r. oczekujemy, ze nadrylka operacyjna moze tylko nieznacznie przewyzszai obslugg zadlulenia w wysokoici 40 mln 2tr, w wyniku wplyrvu oczekiwanego spowolnienia gospodarki narodowej na realizacjg dochod6w operacyjnych Zabrza. Fitch oczekuje ledynie nieznacznej poprawy plynno6ci Miasta w latach oraz, 2e Zabrze bgdzie korz,ystalo w ci4gu roku z kr6tkoterminowej linii kredytowej o limicie 30 mln zl. Miasto wielokrotnie korzystalo z tej linii kredytowej w 2012r. Od 2014r. zdolno66 Zabrza do ruigkszania zadfuzenia moae byt ograniczona. Zgodnie z nowym indyrvidualnym wskaznikiem dlugu,limit zadlu2enia dla Miasta na lata bgdzie uwzglgdnial nadwyzki biel4ce z lar , kiedy wyniki operacyjne byly stosunkowo niskie. MoZe to negatywnie wplyn46 na zdolnos6 do zadluzania sig miasta mimo, 2ew latach poziom dlugu bezpo6redniego pozostanie umiarkowany i bgdzie nizszy niiz 45 proc. dochod6w biel4cych. Ryzyko zwi4zane z przebudow4 stadionu pilki no2nej wzroslo ze wzglgdl na o6miomiesigczne op6znienie prac budowlanych oraz ze wzglgdu na koniecznorii zmiany 2r6del finansowania inwestycji. SovereignFund TFI S.A., kt6ry zobowi4zal sig do dostarczenia 162 mln zl kapital6w do sp6lki stadionowej (SPV) odst4pi{ od umowy. W k6tkim okesie SPV musi pozyska6 pozostale 60 mln z{ do 70 mln z{, prawdopodobnie z emisji obligacji. Miasto moze podpisa6 umowg wsparcia w celu zapewnienia wsparcia w splacie obligacji przez sp6lkg stadionow4. Fitch zaklada, ze platno5ci Zabrza rvtiyzane z finansowaniem projektu przebudowy stadionu s4 ujgte w kwotach wystarczaj4cych na wykup kapitafu oraz obslugg koszt6w finansowych w nowym sposobie finansowania projektu. ll{iasto przeznacza na ten cel okolo 2l mln zl rocznie, platne w latach Fitch spodziewa sig, 2e ryzyko po6rednie Miasta, l4cznie z obligacjami wyemitowanyrni przez sp6lkg stadionow4, wzro$nie do 234 mln zi w 2014r. (2012r: 130 mln zl). Gl6wnym czynnikiem wzrostu bgdzie finansowanie drugiego etapu projektu poprawy gospodarki wodno-sciekowej realizowanego przez sp6lkg miejsk4 ZPWiK Sp. z o.o.

(5o,^"-5. W dniu 22 listopada 2012 r. zostal ogloszony wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia. DD3.0s4.l,20l5.McA

(5o,^-5. W dniu 22 listopada 2012 r. zostal ogloszony wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia. DD3.0s4.l,20l5.McA 0 3, FEB,2015 14:29 a 2269 42L48 sps #0s11 P.001,/003 7^ tv t4 JV Warszaw4 dnia.ic/ stycznia 20 I 5 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA triinister runans6w DD3.0s4.l,20l5.McA Pan Radoslsw Sikorski Marszalek Sejmu

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-5/30/0s. Porz4dek posiedzenia: 1. Sprawozdanie z pracy Komisji 2a2004 rok. 2. Analiza materialów na sesjg 3. Sprawy rózne.

BRM-0063-5/30/0s. Porz4dek posiedzenia: 1. Sprawozdanie z pracy Komisji 2a2004 rok. 2. Analiza materialów na sesjg 3. Sprawy rózne. BRM-0063-5/30/0s PROTqKOT. NR 30/0s Z P O S I ED ZEN IA KOMI S T G O S P O DA KK] KOM( INA I,N I';] I PORZADK(.I PUBITCZNEGO ODBYTEGO DNIA 22 L(ITEGO 2OO5 ROKU Komisja w skladzie wg listy obecnoéci zalqczonej

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

cierpliwosci. bezpospiechu -Wystrojem mieszkania zajgla sig Milena Maciak - architektka,kt6r4 gor4co polecila Ewie kolezanka.

cierpliwosci. bezpospiechu -Wystrojem mieszkania zajgla sig Milena Maciak - architektka,kt6r4 gor4co polecila Ewie kolezanka. ie E. mieszkan PREZENTACJ ffiruf WffiffiqmffiffiffiMm Podczas urz4dzaniawngtrzjestzalecany pelenspokoji duzadawka cierpliwosci. bezpospiechu arzete$omieszkania Gospod Dziqki temu meble, dodatkii kolory.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r. Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE Warszawa, czerwiec 1999 Pielgrzymka Jana Pawla II do Polski zdominowala wszystkie wydarzenia przedstawiane

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ffi '_- i1 '?Y ,rr[lyn. 10 liil'?[li1 RADA i*tasrn KOSCIERZYNA Deleg atu ra i ['l 'bpu'y)\'4 Gdarisk, dnia 9 sierpnia 2011 r. 't:l,iti.

ffi '_- i1 '?Y ,rr[lyn. 10 liil'?[li1 RADA i*tasrn KOSCIERZYNA Deleg atu ra i ['l 'bpu'y)\'4 Gdarisk, dnia 9 sierpnia 2011 r. 't:l,iti. ffi NajwyZsza I Ilzbza Kontr Deleg atu ra RADA i*tasrn KOSCIERZYNA,rr[lyn. 10 liil'?[li1 L. d2.." : "' LGD-4101-004-03/201 l P/l l/r08 Pan Zdzislaw Czucha Gdarisk, dnia 9 sierpnia 2011 r. URZ w l tifl

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. uchwala, co natstqpuje:

UCHWALA NR. uchwala, co natstqpuje: UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W EODZI z dnia 2013 r. Druk Nr 4 8 /a43 Projekt z dnia 11.1lute&o 2043 K w sprawie okreilenia zasad objqcia udzial6w paez Miasto E6di w zamian za wniesienie wkladu niepieniqznego

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres 23 grudnia 2011-15 lutego 2012. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta

Informacja Prezydenta Miasta za okres 23 grudnia 2011-15 lutego 2012. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Informacja Prezydenta Miasta za okres 23 grudnia 2011-15 lutego 2012 Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Bezpłatne obwodnice 20 stycznia w Ratuszu odbyło się spotkanie posłów i przedstawicieli sąsiednich

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice

Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Informacja Prezydenta Miasta za okres od 17 stycznia do 20 lutego 2013 roku Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Finansowanie unijne 2014-2020 - Gliwice liderem Subregionu Centralnego Gliwice tworzą

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Spotki

Ocena sytuacji Spotki Stanowisko Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. z dnia L0 maja 20L0 r. Zgodnie z zasadami zawartymi w Czqici III. Zasada I.l. oraz Zasada 1.2. Dobrych Praktyk Sp6lek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rodziny

Ocena sytuacji rodziny Ocena sytuacji rodziny RODZINA Izabela(matka - 28 lat)*niepelnosprawna posiada orzeczenia o niepetnosprawno$ci. ilubert (ojciec- 30 lat) -pracuje zawodorvo laleci kt6re przebywaia w Igdzinie zastepczej:

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 176/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 176/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 176/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 24 kwietnia 2014 r. w godz. od 9 15 do 14 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie Pierwszego Biegu Wąskotorowego: Karczew-Otwock-Józefów I. ORGANIZATOR: Fundacja Sancti Iosephi wspierana przez Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 maja 2009 roku. w sprawie okre9lenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik6w Unqdu Miejskiego w Dzierzgoniu.

Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 maja 2009 roku. w sprawie okre9lenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik6w Unqdu Miejskiego w Dzierzgoniu. BURMISTRZ DZIERZGOI{IA Plac Wolnosci 1 82 ++O Dz\erzgoli Zarzadzenie nr 370/2009 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie okre9lenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik6w Unqdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

od 1997 r. publikacja Analiza Zdolności Kredytowej, której elementem była Wieloletnia Prognoza Finansowa;

od 1997 r. publikacja Analiza Zdolności Kredytowej, której elementem była Wieloletnia Prognoza Finansowa; na 2011 rok i lata następne PROJEKT WPROWADZENIE OBOWIĄZEK USTAWOWY Obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. od 1997 r. publikacja

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja. Ogólnie o egzaminie zawodowym

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja. Ogólnie o egzaminie zawodowym Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest form oce ny poziomu opanowania wiadomo ci i umiej

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku Z!riqcsk Kom!lflolny cmin ci,'s Woa{oilQgow i Konoljzocji rv Czaslocholvle. Joskrowslo I d/4,1 lel 324.7A.21\it 266 PROTOKOL z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

- Bozenna Piotrowska. - Bozena Zych

- Bozenna Piotrowska. - Bozena Zych UCHW ALA Nr Wa.350.2011 Skladu Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej ". w Warszawie '. z dnia 2listopada.2011 rokụ w sprawie opmn 0 mozliwosci wykupu przez Gmin~' Lomianki obligacji komunalnych 0

Bardziej szczegółowo

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15

LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 LDMIDZPI \ 1ta li5lz ZD]M -DZP- MUL -3411- L1q4.I.15 Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ng',,obslugg 240 parkomatriw Parkeon, znajduj4cych sig

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA RADA GMINY OPOROW 99-322 Oporow pow, Kutno, woj. lodzkie Zalijcznik nr 4 Do Uchwaly Rady Gminy NrIV/13/2011 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2011- Uwagi ogolne : W wieloletniej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 CP rozpoczynamy majqc wstqpnie wypelniony zbiornik wody czystej i wysylamy ciecz za pomoce pompy CPu sterowanej falownikiem na poszczeg6lne obiegi mycia, Kazdy z obieg6w jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany?

1... Jaki problem, je~trozwhtzywany? Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy o pomocy panstwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mlodych ludzi Ministerstwo wiod~ce i ministerstwa wsp61pracuj ~ce Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoj u Osoba

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia I 0.08.20 I 2r. Zamawiaj4cy: S4d Rejonowy w Legionowie 05-120 Legionowo ul. Jana III Sobieskieso 47

Legionowo, dnia I 0.08.20 I 2r. Zamawiaj4cy: S4d Rejonowy w Legionowie 05-120 Legionowo ul. Jana III Sobieskieso 47 Legionowo, dnia I 0.08.20 I 2r. A m B"t *t jl a,,t,r:.t;i krx Zamawiaj4cy: S4d Rejonowy w Legionowie 05-120 Legionowo ul. Jana III Sobieskieso 47 Oznaczenie sprawy : ZP I SR.I 6 t 12 Wykonawcy ubiegajqcy

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja pozwolenie wodnoprawne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z domu w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU. Informacja pokontrolna. 1.2 "Zwiekszenie szans mlodziezy na ID t k t 1..1 01-09-2005 I rynku Pracy" a a on ro I.

WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU. Informacja pokontrolna. 1.2 Zwiekszenie szans mlodziezy na ID t k t 1..1 01-09-2005 I rynku Pracy a a on ro I. ~-. ~c:5 WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU. \ 80-810 Gdansk ul. Okopowa 21/27 7 ~~ ~I. (O-p"",x"') 301-80-19,fax' (O-p..fix"', 301"'-71 20 www.wud.adansk.di. )..fc.,,\}j\ Oddzial Funduszy Przedakcesyjnych

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr.

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. ZnVqU(tt ffp t Do?ForoKQg N2' v FD4' cesji pddv clrtfy 'fitfldouo, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. Sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Sniadowie za rok 214. oraz potrzeby w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III NOCNEGO BIEGU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO. O Puchar Burmistrza Opalenicy. SIELINKO ODR 16 czerwca 2017r.

R E G U L A M I N III NOCNEGO BIEGU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO. O Puchar Burmistrza Opalenicy. SIELINKO ODR 16 czerwca 2017r. R E G U L A M I N III NOCNEGO BIEGU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO O Puchar Burmistrza Opalenicy SIELINKO ODR 16 czerwca 2017r. 1. Cel - Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i podnoszenia sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok Podstawa oceny budżetu Województwa Wielkopolskiego Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa

Bardziej szczegółowo

(\/A. J4:t'vt^^-'** L-- {.,0$o.dcu!(.r,- ?ry9:: A l,vi,o,rl c\o. ,,,r'' ygl't{ff i Yffi6rkar1o0w' u*ron m/',-&' Vrr

(\/A. J4:t'vt^^-'** L-- {.,0$o.dcu!(.r,- ?ry9:: A l,vi,o,rl c\o. ,,,r'' ygl't{ff i Yffi6rkar1o0w' u*ron m/',-&' Vrr ()t)t)/_1.\t tt t{1..\(,\\ \ \\ B\ t}(;os/_( /.\ BYDGOSZCZ@r.ANR.GOv.Pl. {.,0$o.dcu!(.r,- A l,vi,o,rl c\o BY,SOP,51. 1.4.124.20lS.DtBrErr?liT irr-'f ii\l r,,1ras ia r/i,0?t, K\li\?i\1q,J fl*r,b FrlAQfA

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski

BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU. Andrzej Kopyrski BANK NA POZYCJI ROZGRYWAJĄCEGO SILNA BAZA KAPITAŁOWA POZWALAJACA NA WSPARCIE DYNAMICZNEGO ROZWOJU KRAJU Andrzej Kopyrski Warszawa, 4 czerwca 2012 Co nas wyróżnia podejście strategiczne Silne wsparcie rozwoju

Bardziej szczegółowo

$3 Regulamin zostanie podany do wiadomosci poprzez zanieszczenie na stronie intemetowej

$3 Regulamin zostanie podany do wiadomosci poprzez zanieszczenie na stronie intemetowej Zarzqdzenienr 212012 z dnia 28 lutego 2012 roku KierownikaZarzqda Dr6g Powiatorvych w Lw6wku Sl4skim w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania parkingu strzezonego dla pojazd6w usuniptych z dr6g

Bardziej szczegółowo

XX OGOLNOPOLSKI KONKTIRS KRASOMOW CZY KAZUS I CYWILNY. w dniu 20 grudnia 2007 r. na drodze S40 miar miejsce wypadek komunikacyjny,

XX OGOLNOPOLSKI KONKTIRS KRASOMOW CZY KAZUS I CYWILNY. w dniu 20 grudnia 2007 r. na drodze S40 miar miejsce wypadek komunikacyjny, XX OGOLNOPOLSKI KONKTIRS KRASOMOW CZY KAZUS I CYWILNY w dniu 20 grudnia 2007 r. na drodze S40 miar miejsce wypadek komunikacyjny, w wynik-u kt6rego Smieri poniosla wanda G. Sprawc4 wypadku - \rykrytym

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 5 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet: V Środowisko Działanie/Poddziałanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Biuro Projektowania Mosty, Tunele, Fundamenty Jerzy Baranowski 91-028 ŁÓDŹ ul. Wincentego Pola 45/47/24 NIP 726-002-03-68 tel./fax 42 651 97 77 tel. kom. 501 129 779 REGON 470807603 UMOWA NR 5/04/U/2012

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki. z dnia 25.07.2008. w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego

ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki. z dnia 25.07.2008. w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki z dnia 25.07.2008 w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 1-4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

BRM 0063-3/16/04. Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku

BRM 0063-3/16/04. Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku BRM 0063-3/16/04 Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku Posiedzenie komisji rozpoczqlo sig o godz. 1100. Uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

NARADA SAMORZĄDOWA SEJM RP

NARADA SAMORZĄDOWA SEJM RP NARADA SAMORZĄDOWA SEJM RP Warszawa, 30 stycznia 2013 r. GRZEGORZ PIETRUCZUK Przewodniczący Klubu Radnych SLD Sejmik Województwa Mazowieckiego KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu budżetu miasta Tychy na 2013 rok

Autopoprawka do projektu budżetu miasta Tychy na 2013 rok Tychy, dnia 07.12.2012r. Autopoprawka do projektu budżetu miasta Tychy na 2013 rok W projekcie budżetu miasta Tychy na 2013 rok dokonuje się zmian planu dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z poniższym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l. 2. 3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator

Bardziej szczegółowo

1. Kwota dotacji w 2O15 r. na jednego ucznia szkony niepublicznej o uprawnieniach szkoly

1. Kwota dotacji w 2O15 r. na jednego ucznia szkony niepublicznej o uprawnieniach szkoly Uchwala Nr 44 l28l 2015 Zarz4du Powiatu KoScierskiego z dnia 12 mala 2O15 r. w sprawie wysoko6ci dotacji przypadai4cej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szk6l i plac6wek niepublicznych dzialaiqcych

Bardziej szczegółowo

ffi Do druku nr 2l5l \,*r'" w nawl4z n i, 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY i it Dolis - 033-22s t oe l'/: 1":

ffi Do druku nr 2l5l \,*r' w nawl4z n i, 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY i it Dolis - 033-22s t oe l'/: 1: ffi GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michal Serzycki 1 1 }'DZIAL PRI,ZYDTALNY Dara wprywu.o3.o_b;ilfleg... Do druku nr 2l5l Dolis - 033-22s t oe l'/: 1": i it,1ai Warszawa, dnia lrlrl lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\

r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\ r:'' -. -ii-}'3'. ',',..,..1i\ '.,i'-.. ' : 'ilzlqy Zarzqdzenie Nr 676/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie okre6lenia zasad uiytkowania samochod6w slu2bowych,

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Zahjcznik Nr 3 do Uchwafy Rady Gminy NrXXXV/147/2014 zdnia 22.01.2014 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Wieloletniq. Prognoze; Finansowa^ Gminy Oporow na lata

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PLANOWANIE BUDŻETOWE <

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PLANOWANIE BUDŻETOWE < KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PLANOWANIE BUDŻETOWE < Szczecin, wrzesień 2012 r. Budżet Miasta jest połączony z budżetem Państwa Założenia makroekonomiczne przyjmowane do tworzenia

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku Tekst jednolity Statutu Spółki Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4 z dnia 20 stycznia 2009 roku, Zarząd Multimedia Polska S.A. (Spółka) informuje,

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r.

Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r. RAllA GMINYLELKOWO 14-521 LELKOWO Woi ""-rrn'-' ~I,C!""'llJrSkie Uchwala Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Lelkowo z dnia 19 wrzesnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelkowo na

Bardziej szczegółowo

Gdy zadamy pytanie 0 b1'ld jaki moze popelnic pielt(gniarka, takim pierwszym przychodz'lcym na mysl jest zwykle pomylka w podawaniu lek6w.

Gdy zadamy pytanie 0 b1'ld jaki moze popelnic pielt(gniarka, takim pierwszym przychodz'lcym na mysl jest zwykle pomylka w podawaniu lek6w. Pielt(gniarstwo jest niej ako uprzywilej owan'l profesj'l w kwestii odpowiedzialnosci prawnej. Opr6cz dzialajqcego powszechnie prawa kamego pielt(gniarka podlega odpowiedzialnosci cywilnej, pracowniczej,

Bardziej szczegółowo

oenr,vsr*youlvc lllllllll lllllllllllllllllllllllrrrrrrtr"",'' opinia NrEzALnZNBco nrncl,eco REwIDENTA Ernst & Younq Audit sp. z o.o. Rondo ONZ 1 00_124 warszawa ret. +44 22 55770 AO Faks +48 22 5577001

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ul. ^/2x**flKws& 2O MtQdz Uwaga: Prz_ychody, dnia 24-04-2013 r. (miejscowosc) 1. Osoba sktadaj3ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2004 ROK

RAPORT ROCZNY ZA 2004 ROK RAPORT ROCZNY ZA 2004 ROK http:// www.city.poznan.pl! " # $% &! ' ( )' * +, -). /0 / dnia 301 2 " % % r. Regulamin obrotu, raport roczny za 2004 r. zawiera: 1. Pismo Prezydenta Miasta 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2013-2024 Na podstawie art. 231 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 MIEJSKIE wodoctaglwodoci{gi MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o. Regon: 670 I r 0416 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. (048) 38-3 I -600, sekretariat: tel. 38-3 l-602,, fax 38-3 I -601 NIP: 796-010-15-60 c- nrai

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XI1I83/11

Uchwala Nr XI1I83/11 I Uchwala Nr XI1I83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 Na podstawie art 226, art 227, art 230

Bardziej szczegółowo

,#t. )ae/"pui!"tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz

,#t. )ae/pui!tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz ,#t URZAD MTASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 31.03.2014 r. we..3251.4.2014 3 1, 03,?01f- 5a6 B5-OB3 B Migdzyzakladowa Pracownikriw Oiwiaty i Wychowania,,Solidarnodd" 5 Komisja Migdzyzakladowa WZZ,,Solidarno5d-O5wiata"

Bardziej szczegółowo

FITCH PODNIÓSL RATING KRAJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z AA (pol) NA AA+(pol), PERSPEKTYWA RATINGU JEST STABILNA

FITCH PODNIÓSL RATING KRAJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z AA (pol) NA AA+(pol), PERSPEKTYWA RATINGU JEST STABILNA FITCH PODNIÓSL RATING KRAJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z AA (pol) NA AA+(pol), PERSPEKTYWA RATINGU JEST STABILNA Fitch Ratings-Londyn/Warszawa-06 czerwca 2007r.: Fitch Ratings podniósł dziś krajowy

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Obrady rozpoc,zqto o godz. 10.00 a zakoiczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych - 15 Radnych obecnych

Bardziej szczegółowo