Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,"

Transkrypt

1 Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator oswiaty, Katorvice, ul. Jagielloriska Kontrolujqcy: Imig i nazwisko kontrolujecego: Tomasz Jeziorotvski Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 13 grudnia 2013 r.,, op-do , Informacja o terminie kontroli zostala uzgodniona w dniu 10 grudnia 2013 r. drogq telefoniczn4 zawiadomienie do organu przeslano listem poleconyrn l0 grudnia 2013 r. 8. Nazwa szkoly: AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, ul, Starvowa li Katowice. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Barbara Bucka. Terminy rozpoczpcia i zakoitczenia kontroli: 3 stycznia 2014 r, ImiE i nazwisko, stanowisko osoby, w obecnosci kt6rej zostala przeprowadzona kontrola: Pani Barbara Bucka - Dyrektor szkoly oraz Pani Joanna Gajervska Dyrcktor oddzialu. Tematyka kontroli spelnienie rvarunkdw okre5lonych w art. 7 ust, 3 ustawy z dnia 7 wrzeinia l99l r. o systemie oswiaty przez szkolg nicpubliczn{ o upra}ynieniach szkoty publicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 256, po2.2572, z p6tn. zm). Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci: AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach zostalo wpisane do ewidencji szk6l niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice l6 maja 2005 r. w roku szkolnym szkola dokonala naboru i rczpoczglaksztalcenie w zawodzie:. Technik weterynarri (2lata - 4 semestry) - ksztalcenie realizujq 3 oddzial liczecy 24 sluchaczy (wpis uzyskano na podstawie zadwiadczenia 7 /2005 (E-lll-43200/155/l /05) wydanego przez Pierwszego wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 16 maia 2005 r.. opinia Sl4skiego Kuratora Odwiaty z dnia N maja 2013 r., Kontrol4 objgto losowo sprawdzan4 dokumentacje szkolne dla zawodu technik weterynarii za rok szkolny 2013/2014. Przestrzcganie przepisriw art.7 ust.3 pkt I ustawy - programy nauczania. Z oswiadczenia dyrektora szkoly wynika, 2e szkola w roku szkolnym 2013/2014 realizuje przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik weteryn arii opracowany przez KOWEZiU w 2012 r. (w programie wprowadzono kilka drobnych korekt) w oparciu o parufq dvre{<tora ' l\./'.4

2 2,odstawy programowe zawarte w rozponqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 lulego 2012 r. r.v sprawie podstawy programo*'ej ksztalcenia w zawodach (DZ.U z 2072 r. poz. 184). Na podstarvie analizy wpis6w dokonanych w dzienniku lekcyjnym AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach w semestrze I w roku szkolnym 2013/2014 stwierdzono, 2e dla zawodu technik weterynarz, szkola realizuje program nauczania uwzgledniaj4cy podstawy programowe ksztalcenia w zawodzie. W zwi4zku z po'vqy szym, stwierdzono Ze w AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, jest zachowana realizacja programu nauczania dla zawodu technik weterynarii przyjptego do u2ytku rv szkole, oraz program6w ksztalcenia og6lnego, tym samym jest przestrzegany przepis art. 7 ust. 3 pkt I ustary z dnia 7 wrzednia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z p62n. zm.). Przestrzcganic przepis6rv art. 7 ust. 3 pkt 2 ustarvy - cykl i rvymiar ksztalccnia. Szkola realizuje zajgcia edukacyjne w cyklu nie k6tszym oraz w wymiarze nie ni2szym nil l4czny wymiar obowi4zkowych zajqi edukacyjnych okreslonych w ramowym planie nauczania szkoly publicznej danego typu. Odzial posiada plan nauczania obejmujqcy caly cykl ksztalcenia. Szkolny plan nauczania jest zgodny z zalqcznikiem nr 9 do rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z7 lutego 2012 r. z w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204). Na podstawie analizy wpis6w w dzienniku lekcyjnym semestru I za rok szkolny stwierdzono, realizacjg zajg6 edukacyjnych zgodnie z przyjgtym planem nauczania. W zwiqzku z poryzszym, stwierdzono 2e na dzieh kontroli w AP Edukacja - Szkole Policealnej w Katowicach, zajgcia se realizowane w wymiarze zgodnym z okre5lonym w szkolnym planie nauczania, a tym samym szkola realizuje zajgcia edukacyjne w cyklu nic kr6tszym, oraz w wymiarze nie nizszym niz lqczny wymiar obowi4zkowych zaje6 edukacyjnych okreslonych w ramov'ym planie nauczania szkoly publicznej danego typu, a tym samym jest przestrzegany przepis art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, po2.2572, z p62n. zm.). Przestrzcganie przepis6w art. 7 ust. 3 p[t 3 ustawy - zasady klasyfikorvania i promowania uczni6rv oraz przeprowadzania egzamin6rv i sprawdzian6rv. Kontrola odbyla sig przed klasyfikacjq. Szkola dostosowala zapisy statutu do obowiqzujecych przepis6w rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian6w i egzamin6w w szkolach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z p62n. zm.). Szkola zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami Uchwal4 Rady Pedagogicznej (nr uchwaly 7/ z w sprawie egzamin6w pisemnych, zapisy w dziennikach) podjela decyzje, z kt6rych przedmiot6w zawodowych podstawowych dla zawodu uczniowie zdajq egzamin semestralny w formie pisemnej z dw6ch przedmiot6w. Decyzja w tej sprawie zostala podana do wiadomoici sluchaczy na pierwszych zajeciach edukacyjnych w I semestrze W zwiqzku z poryzszym, stwierdzono 2e na dzieri kontroli Policealna w Katowicach, s4 stosowane zasady klasyfikowania i przeprowadzania egzamin6w zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami - zapisy art.7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzednia 1991 r. o systemie w 256, poz. 2572, z p6in. zm.). parofa dlreklgra i &' w AP Edukacja - Szkola promowania uczni6w oraz tym samy se przestrzegane o6wiaty (Dz. U. z 2004 r.,

3 .'rzestrzeganie przepis6w art.7 ust. 3 pkt 4 ustawy - dokumentacja przcbiegu nauczania. Szkola prowadzi dokumentacjg nauczania ustalon4 dla szk6l publicznych zgodlic z obowiqzuj4cymi przepisami, w tym rozpotz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publicine przedszkola, sikoly i plac6rvki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici wychowawcze.l, opiekuriczej oraz rodzaj 6w tej dokumentacj i (Dz. IJ. z 2002 r. nr 23, poz. 225 z p6ln. zm.). w szkole prowadzona jest od 1 wrzesnia 2005 r. ksiega ucr.ti6* (obecna ksipga nr 6 od r.) co jest zgodne z $ 4 ust. I rozporzqdzenia Ministra aaukacji Narodorvij i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez ptbliczie przedszko'la, sikoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici *ychowawczej i opiekuficzej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.IJ. nr 23, poz. 225, z poln. zm.). Sprostowania blgd6w i -ocz1'wistych pomylek stwierdzonych w dokumentacji przebiegu nauczania dokonywane s4 _zgodnie z $ 22 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji N;arodoJej i Sportu z drua 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225, z pb2n. zm.) - przez sk.esl"nie kolorem czerwonym nieprawidlowych wyraz6w i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreslonvmi ' wyrazami wlasciwych danych oraz wpisanie daty i zlolenie cz)'telnego podpisu przez osobq dokonuj qc4 sprostorvania. W AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach prowadzone s4 trzy dzienniki lekcyjne dla kazdego oddzialu, w kt6rym dokumentuje sip przebieg nauczania w danym ioku szkolnym zgodnic z $ 7 ust. I rozporzqdzeria Minislra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia i9 lutego 2002 i. w sprawie sposobu prowad zenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokimentacji przebiegu nauczania, dzialalnodci wychowawczej i opiekuriczej oraz ro<1za13w tej dokumentacj i 1Dz.'u. nr i3, po2.225, z p62n. zm.). Szkola prowadzi dla kazdego uczria przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen zgodnie z $ l2 ust. 1 tozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z inia lg lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U ' nr 23, poz 225 ' z p62n. zm.). Sprawdzone arkusze occn sluchaczy semestru i s4 prowadzone na drukaclr MEN-I/46/2 zgodnie z wzorem okre5lonym w zal4czniku nr 2 do rozporzqizenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28-maja 2010 r. w sprawie dwiadectw, dyplom6w paistwowych i innych druk6w szkolnych (Dz. U. nr 97, poz z p6in. zm.).(dz. U. z 201i, poz.ltll w zwiqzku z powy2szy.m, stwierdzono ze w sprawdzanych przypadkach w Ap Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, dokumentacja nauczania us6lo;; dla szk6l publicznych prowadzona jest zgodnie z obowi4zui4cymi przepisami prawa - tym samy s4 przestrzegane zaplsy ' art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia l99l r. o systemie odwiaty (Dz. U. z'2004 r., nr 256, poz. 2572, z po2n. zm.). Przestrzcganie przepis6rv art. 7 ust.3 pkt 5 ustawy - ksztalcenie zawodowe szkola prowadzi ksztalcenie w zawodzie technik weterynarii zgodnie z tozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 201i r. w sprawie klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7). psrufa dyrekfru _tr- W aarala rotffieceso

4 /rzestrzeganic przepis6w art. 7 ust.3 pkt 6 ustarvy - kadra pedagogiczna Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w szkole sq zgodne z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczeg6lowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre6lenia szk6l i wypadk6w, w kt6rych mozna zatrudnii nauczycieli niernajecych $yzszego wyksztalcenia lub ukoticzonego zakladu ksztalcenia nauczycieli (Dz. IJ. z 2009 r. nr 50, poz.400). Kwalifikacje kadry pedagogicznej zatrudnionej w Ap Edukacja - Szkola policealna rv Katowicach zostaly sprawdzone losowo na podstawie przedstawionych dokument6rv nauczycieli uczqcych w roku szkolnym 2013/2014 w semestrze I na kierunku technik q,etervnarii poszczeg6lnych zaj gi edukacyjnych: l. zabiegi rvcterynaryjnc, 2. diagnostyka weterynaryjna, 3. ch6w i hodowla zwicrzqt, 4. podstauyprzedsiebiorczosci. w przypadku os6b uczqcych,,zabiegi weterynaryjne i diagnostyka wetcrynaryjna" organ prowadzqcy wytazil zgodg na zatrudnienie osoby nie bed4cej nauczycielcm z zakrcsu ksztalcenia zawodorvego na podstawie art. 7 ust. 1 d ustarvy zdniat wrzesnia 1991 r. o systemie osrviaty (Dz. U. z 2004 r., w 256, poz. 2572, z p6ln. zm.). w zwiqzku z po\\yzszym, stwierdzono 2e w sprawdzanych przypadkach u' Ap Edukacja - szkola Policealna w Katowicach - s4 przestrzegane zapisy art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. rj r., nr 256, poz.2572, z p62n. zm). 9. Wydane na podstawie art. 33 ust. 4IJstawy z dnia 7 wrze6nia l99l r. o systemie o5lvraty (Dz.U r.,w 256,po2.2572, zp62it. zm.): a) zalecenia: brak b) wnioski: W wyniku kontroli stwierdzono, 2e AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach spelniawarunkiokreslonewart.tust.3pktl,2,3,4,5i6ustawyzdniatwrzcsnia l99l r. o systemie U r., nr 256, po2.2572, z po4n. zm.). Baza dydaktyczna i wlposa2enie jest zgodna z obowi4zuiqcymi wymaganiami w zakresie realizacji zajgi edukacyjnych w I semestrze zgodnie z przyigtym szkolnym planem nauczania. Zajpcia s4 realizowane w podmiotach zewngtrznych m.in.: rv,,elka-vei w Katowicach, Luxvet Gabinet weterynaryiny w Tychach oraz Gimnazjum nr 4 w Katowicach. Szkola ma zawarte w tym zakresie stosowne umowv. kt6re przedstawiono do wglqdu w czasie kontroli. c) uwagi: brak 10. Opis ujawnionych nieprawidloworici w zakesie nieobjgtym kontrol4: brak ll. Protok6l kontroli sporzqdzono w dniu 3 stycznia 2014 r. w dw6ch jednobrzmiilcych egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje dyrektor szkoly, a drugi wl4cza sig do akt kontroli. I Z YIT A T O R m8r.[qm Podpis psrula dyrektora I Ar'.z j..ks\qei.e_...s. C,( $c,\r, rniejscott,oit, tr data p",a"*,ft,irue"

5 PEKIOR SZXOLY P odpis dy rektora, m iej s c ow oi t, data '':,:':l ii" ;i '!r,_{ s>r '"-: r.i:r!ziti-)r-.,r, ;r i:ill r.ii!!l!'j/- W r: r! a.i-*;"'j"'./i il\iii r,l.,,,awor'.. t l.,iir rr-r5 tlari:()wlce tci i,j? 6i:i 1:;jrjr i+, /r'.. ' r) 6('d 46 t9 12. Potwierdzam odbi6r 1 egzemplarzaprotokolu kontroli SZ;(OLY isgss rzr<r.id rn;*rliri"iivn W t\ A l.i.-:v,j:,,..,, Cl-l s, ;li?,:,'l';;,1,ii "l 'r f;la';;;i Zgodnie z $ 16 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324) dyrektor szkoly, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli, mo2e zglosi6 do organu sprawuj qc ego nadz6r pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrze2enia do ustaleri zawartych w protokole kontroli. Zgodnie z art. 33 ust. 5 ww. Ustawy o systemie oswiaty dyrektor szkoly lub plac6wki w ciqgu 7 dni od otrzymania zaleceri, uwag i wniosk6w moir zglosii wobec nich zastrzelenia do organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny, paruls k olujqcego

It It. Organizacja i tematyka zaip(, dydaktyczno-wychowawcrych i opiekuricrych

It It. Organizacja i tematyka zaip(, dydaktyczno-wychowawcrych i opiekuricrych Kuratorium O5wiaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu 4l - 200 Sosnowiec DK-SO.5533.70.2016 Protok6l kontroli doraznej 1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 9 w Jaworznie, ul. Batorego 48, 2.

Bardziej szczegółowo

.n ImiE i nazwisko dyrektora szkoly: Barbara Iwanicka. 4. Kontroluj4cy: Maciej Osuch, starsry wizytator

.n ImiE i nazwisko dyrektora szkoly: Barbara Iwanicka. 4. Kontroluj4cy: Maciej Osuch, starsry wizytator KURAlOfi,;,!i OSVflATY w i(jr I t,i*,\...:-.j i Delcgaf.ut ry _;,i.1 *ictrh 4"i"iC? 6tiwicc, rrl. Wanzas,skr 3i -t- Nr DK-GL.5533.159.2013 Protok6l kontroli doraf nej 1. Nazwa szkoly, siedziba: Miejska

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce: Telefon Fax Regon

PROTOKÓŁ KONTROLI. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce: Telefon Fax Regon 1 z 5 2013-03-21 08:25 PROTOKÓŁ KONTROLI Arkusz kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową

Bardziej szczegółowo

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych Obowiązujące akty prawne: 1/. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami ). 2/. Ustawa Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

,JL\ Nr DK-GL t4

,JL\ Nr DK-GL t4 Kuratorium OSwiaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach ul. Warszawska 35 44-100 Gliwice Gliwice, 25.09. 2014r. Nr DK-GL.5533.136-20t4 Protok6l kontroli doraznej l. Nazwa plac6wki: Szkola Podstawowa w Zespole

Bardziej szczegółowo

sr. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. s2. s3.

sr. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. s2. s3. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. w sprawie: Programu Stypendialnego gminy Dqbe llielkie Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel fax

Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel fax Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-3-07 P/07/080 Pani Alina Czapla Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-4-07 P/07/080 Pan Adam Krupski Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli doraźnej. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli doraźnej. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce: PROTOKÓŁ KONTROLI Arkusz kontroli doraźnej Informacje o kontrolowanej szkole/placówce: Nazwa szkoły/placówki Typ szkoły/placówki Miejscowość Ulica Numer 23 Gimnazjum im. J. Słowackiego Gimnazjum Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Pani Barbara Hałat Dyrektor Policealnego Studium Kosmetycznego

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

j ' Pcdpis: Protokoi koniroii doraznei

j ' Pcdpis: Protokoi koniroii doraznei NP.EK.5533.26.2016 Data j ' Pcdpis: Protokoi koniroii doraznei Data:2016-03-17 RPU/6508/2016 P 1. Nazwa placowki, siedziba: NOVA Placowka Ksztaicenia Ustawicznego w Katowicach ul. 3-go Maja 26 2. Imi?

Bardziej szczegółowo

K O N T R O L A. Temat kontroli Termin Odpowiedzialni Przepis prawa Uwagi Rozporządzenie MEN z r.

K O N T R O L A. Temat kontroli Termin Odpowiedzialni Przepis prawa Uwagi Rozporządzenie MEN z r. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie: - zapisu danych o uczniach i słuchaczach - dokumentowania obecności uczniów i słuchaczy na lekcjach, zapisu tematów zajęć oraz potwierdzania

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do uzyskania opinii: 1. Wniosek, który zawiera: zawodu (dotyczy tylko szkół kształcących w zawodach),

Dokumenty wymagane do uzyskania opinii: 1. Wniosek, który zawiera: zawodu (dotyczy tylko szkół kształcących w zawodach), Informacja Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w sprawie wydawania opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty dla szkół niepublicznych występujących

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 Kontrole planowe Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2010/2011 w Delegaturze w Siedlcach wizytatorzy w zakresie nadzoru pedagogicznego przeprowadzili 364 kontrole planowe. Wyboru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. nr 256, poz2572, późn.zm.), - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2014 /2015

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2014 /2015 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2014 /2015 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Pani Marianna Dragan Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum Poligraficznego w Warszawie

Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Pani Marianna Dragan Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum Poligraficznego w Warszawie 1 Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i D z i e d z i c t w a N a r o d o w e g o 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 1. Wniosek o wpisanie szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Rodzaje oraz sposób prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO

UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO w sprawie plzyjfcia regulaminu okreslaiqcego szczeg6lowe warunki udziehnia styp ndium nsukowcgo W6jts Gminy Rybno za wyniki w nauce, formy i zakres tej pomocy orsz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KONTROLI. i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

ARKUSZ KONTROLI. i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; ARKUSZ KONTROLI dotyczący realizacji przez szkoły obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności: zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach

Bardziej szczegółowo

s1. ty" INSTRUK CJANr 4 12011 z dnia 12 lipca 2011 r DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ

s1. ty INSTRUK CJANr 4 12011 z dnia 12 lipca 2011 r DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ INSTRUK CJANr 4 12011 DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ ty" z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie szczeg6towego trybu organizowania nauczania w szkolach oraz szkolenia kursowego w zakladach karnych i

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 19 lutego 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. z dnia 19 lutego 2002 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina

Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina Informacja dotycząca wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina Miejsce złożenia dokumentów Wniosek można złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul.

Bardziej szczegółowo

Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne

Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej w szkole podstawowej Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 1. Do księgi ewidencji wpisuje

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY

WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY WYKORZYSTANIE WYNIKÓW MONITOROWANIA DO DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY Toruń, 4 grudzień 2014 r. Struktura próby badawczej - I etap monitorowania Typ szkoły woj. kujawsko-pomorskie ZSZ 26% Technikum 25% Szkoła

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

1. Kwota dotacji w 2O15 r. na jednego ucznia szkony niepublicznej o uprawnieniach szkoly

1. Kwota dotacji w 2O15 r. na jednego ucznia szkony niepublicznej o uprawnieniach szkoly Uchwala Nr 44 l28l 2015 Zarz4du Powiatu KoScierskiego z dnia 12 mala 2O15 r. w sprawie wysoko6ci dotacji przypadai4cej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szk6l i plac6wek niepublicznych dzialaiqcych

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

MZO.DBA A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli MZO.DBA.1715.25.2012 Protokół nr 10/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 1 Bydgoszcz dnia.01. 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/080 LBY 41008-02/07 Sz. P. Urszula Kieler Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 414 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Procedura opiniowania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i publicznych przedszkoli Podstawa prawna: 1. Art. 31 ust. 1 pkt 10 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 6 stycznia 2009 r. P/08/076 LPO-41032-4-2008 Pani Dyrektor Łucja Zielińska

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu podstawa prawna: art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. 2. Wymagane dokumenty: Uwaga: dla każdej z ww. wymienionych szkół należy złożyć odrębny wniosek oraz dokumenty wymienione w p. 2.

PROCEDURA. 2. Wymagane dokumenty: Uwaga: dla każdej z ww. wymienionych szkół należy złożyć odrębny wniosek oraz dokumenty wymienione w p. 2. PROCEDURA Wydawanie opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w celu uzyskania przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z 14. 06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, przeanahzowano

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, przeanahzowano KURATCRI'Ji.i OSWiA JY \t..a towtcacl"l Delegatura w Bielsku-Ilialei it]roiri"r"to-biala' ul' Piastowska &{ - L-' DK-BB.5533.57.20t6 Protokril kontroli doraznej L. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Liceum

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów

Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Dokumentacja szkolna po zmianie przepisów Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest w szkole poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2009/2010

UCHWAŁA NR 1/2009/2010 UCHWAŁA NR 1/2009/2010 z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2009/2010 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 lipca 2011 r. LKA-4101-04-05/2011/P/11/071 Pani Barbara Sobczak Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Tychach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia grudnia 2007 r.

Kielce, dnia grudnia 2007 r. Kielce, dnia grudnia 2007 r. P/07/080 LKI-41017-2-07 Pan Albert Ślebarski Dyrektor Kolegium Szkół Prywatnych T. Dziekan A. Mroczek I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie BURMISTRZ GMIN.l { \{IASTA ('zerw ronka'l-eszczyny ZARZADZENTE NR.3.../16 BurmistrzaGmi,xli.Yf iplxrluilorka'leszczvnv dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 9 czerwca 2011 r. LKA-4101-04-01/2011/P/11/071 Pani Irena TAJAK Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Częstochowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Jak założyć przedszkole?

Tytuł. Jak założyć przedszkole? Tytuł Ustawa o systemie oświaty: Art. 5. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

Bardziej szczegółowo

1. Terminy przeprowadzenia kontroli: Kontrole przeprowadzono w okresie od r. do r..

1. Terminy przeprowadzenia kontroli: Kontrole przeprowadzono w okresie od r. do r.. ARKUSZ ZBIORCZY KONTROLI w zakresie organizacji dokształcania go młodocianych pracowników w publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego Przeprowadzone kontrole dotyczyły zgodności organizacji

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012

MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012 MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus

Bardziej szczegółowo

4. Kontroluj4cy: Aleksandra Dyla

4. Kontroluj4cy: Aleksandra Dyla DK-GL.5533.96.2015 Protok6l kontroli doraznej 1. 2. Nazwa szkoly, siedziba: NOVA Centrum Edukacyjne, w sklad kt6rego wchodzi: NOVA Gimnazjum dla Dorostych, NOVA Liceum Og6lnoksztalc4ce dla Dorostych i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 I. Organizacja pracy szkoły W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przetwarzania Struktura zbioru Program

Podstawa prawna przetwarzania Struktura zbioru Program WYKAZ ZBIORÓW OSOBOWYCH Lp. Nazwa zbioru - opis Podstawa prawna przetwarzania Struktura zbioru Program Zgłoszenie GIODO Księga Ewidencji Dzieci w Szkole Podstawowej - Coroczna adnotacja o spełnianiu przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 7/2015 PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz

Dotychczasowa treść Obowiązująca treść Komentarz Nazwa aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014

Zarządzenie nr 1/2014 Inowrocław, 02.01.2014r. SPMS-0131.1-1/2014 Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu ustala pogotowie kasowe w roku budżetowym 2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Lublin,01.09 2011 r. 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Podstawy prawne 27 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Zbigniew Zieliński Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Małgorzata Dutka - Mucha MCDN ODN w Krakowie Kraków, 7 stycznia 2013 r. Program 1. Podstawy prawne dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Statut w ustawach. by prof. dr Antoni J. Jeżowski, 2017

Statut w ustawach. by prof. dr Antoni J. Jeżowski, 2017 Statut w ustawach by prof. dr Antoni J. Jeżowski, 2017 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe DzU 2017 poz. 59 2 Art. 10. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52 33-300 Nowy Sącz DNS.5533.53.2015.ZI PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Pałka 16 listopada 2015 r. 208

Elżbieta Pałka 16 listopada 2015 r. 208 Kuratorium Oświaty ul. Ujastek 1 31-752 Kraków PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych planowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 1 ROCZNY PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO nad szkołami i placówkami artystycznymi na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w ZSEiI w SOSNOWCU. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie:

PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA. w ZSEiI w SOSNOWCU. 1. Przebieg procesu nauczania dokumentowany jest poprzez prowadzenie: Podstawa Prawna: PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w ZSEiI w SOSNOWCU Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE Załącznik do Zarządzenia Nr PCKUiP/13/2012 REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

uchwar.a NR XLLXl?{2/A

uchwar.a NR XLLXl?{2/A uchwar.a NR XLLXl?{2/A RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE z dnia &9 pd*,wn'h..zoog r o*u w sprawie utworzenia Bajkowego Przedszkola w Potoku Wielkim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen

Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen Instrukcja wypełnianie arkuszy ocen Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy 1 Ramowy plan szkolenia: Dokumentacja pracy szkoły. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej charakterystyka. Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. 1 z 6 2013-12-30 12:05 PROTOKÓŁ KONTROLI Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu. Informacje o kontrolowanej szkole/placówce:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo