Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,"

Transkrypt

1 Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator oswiaty, Katorvice, ul. Jagielloriska Kontrolujqcy: Imig i nazwisko kontrolujecego: Tomasz Jeziorotvski Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 13 grudnia 2013 r.,, op-do , Informacja o terminie kontroli zostala uzgodniona w dniu 10 grudnia 2013 r. drogq telefoniczn4 zawiadomienie do organu przeslano listem poleconyrn l0 grudnia 2013 r. 8. Nazwa szkoly: AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, ul, Starvowa li Katowice. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Barbara Bucka. Terminy rozpoczpcia i zakoitczenia kontroli: 3 stycznia 2014 r, ImiE i nazwisko, stanowisko osoby, w obecnosci kt6rej zostala przeprowadzona kontrola: Pani Barbara Bucka - Dyrektor szkoly oraz Pani Joanna Gajervska Dyrcktor oddzialu. Tematyka kontroli spelnienie rvarunkdw okre5lonych w art. 7 ust, 3 ustawy z dnia 7 wrzeinia l99l r. o systemie oswiaty przez szkolg nicpubliczn{ o upra}ynieniach szkoty publicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 256, po2.2572, z p6tn. zm). Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci: AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach zostalo wpisane do ewidencji szk6l niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice l6 maja 2005 r. w roku szkolnym szkola dokonala naboru i rczpoczglaksztalcenie w zawodzie:. Technik weterynarri (2lata - 4 semestry) - ksztalcenie realizujq 3 oddzial liczecy 24 sluchaczy (wpis uzyskano na podstawie zadwiadczenia 7 /2005 (E-lll-43200/155/l /05) wydanego przez Pierwszego wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 16 maia 2005 r.. opinia Sl4skiego Kuratora Odwiaty z dnia N maja 2013 r., Kontrol4 objgto losowo sprawdzan4 dokumentacje szkolne dla zawodu technik weterynarii za rok szkolny 2013/2014. Przestrzcganie przepisriw art.7 ust.3 pkt I ustawy - programy nauczania. Z oswiadczenia dyrektora szkoly wynika, 2e szkola w roku szkolnym 2013/2014 realizuje przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik weteryn arii opracowany przez KOWEZiU w 2012 r. (w programie wprowadzono kilka drobnych korekt) w oparciu o parufq dvre{<tora ' l\./'.4

2 2,odstawy programowe zawarte w rozponqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 lulego 2012 r. r.v sprawie podstawy programo*'ej ksztalcenia w zawodach (DZ.U z 2072 r. poz. 184). Na podstarvie analizy wpis6w dokonanych w dzienniku lekcyjnym AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach w semestrze I w roku szkolnym 2013/2014 stwierdzono, 2e dla zawodu technik weterynarz, szkola realizuje program nauczania uwzgledniaj4cy podstawy programowe ksztalcenia w zawodzie. W zwi4zku z po'vqy szym, stwierdzono Ze w AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, jest zachowana realizacja programu nauczania dla zawodu technik weterynarii przyjptego do u2ytku rv szkole, oraz program6w ksztalcenia og6lnego, tym samym jest przestrzegany przepis art. 7 ust. 3 pkt I ustary z dnia 7 wrzednia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z p62n. zm.). Przestrzcganic przepis6rv art. 7 ust. 3 pkt 2 ustarvy - cykl i rvymiar ksztalccnia. Szkola realizuje zajgcia edukacyjne w cyklu nie k6tszym oraz w wymiarze nie ni2szym nil l4czny wymiar obowi4zkowych zajqi edukacyjnych okreslonych w ramowym planie nauczania szkoly publicznej danego typu. Odzial posiada plan nauczania obejmujqcy caly cykl ksztalcenia. Szkolny plan nauczania jest zgodny z zalqcznikiem nr 9 do rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z7 lutego 2012 r. z w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204). Na podstawie analizy wpis6w w dzienniku lekcyjnym semestru I za rok szkolny stwierdzono, realizacjg zajg6 edukacyjnych zgodnie z przyjgtym planem nauczania. W zwiqzku z poryzszym, stwierdzono 2e na dzieh kontroli w AP Edukacja - Szkole Policealnej w Katowicach, zajgcia se realizowane w wymiarze zgodnym z okre5lonym w szkolnym planie nauczania, a tym samym szkola realizuje zajgcia edukacyjne w cyklu nic kr6tszym, oraz w wymiarze nie nizszym niz lqczny wymiar obowi4zkowych zaje6 edukacyjnych okreslonych w ramov'ym planie nauczania szkoly publicznej danego typu, a tym samym jest przestrzegany przepis art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, po2.2572, z p62n. zm.). Przestrzcganie przepis6w art. 7 ust. 3 p[t 3 ustawy - zasady klasyfikorvania i promowania uczni6rv oraz przeprowadzania egzamin6rv i sprawdzian6rv. Kontrola odbyla sig przed klasyfikacjq. Szkola dostosowala zapisy statutu do obowiqzujecych przepis6w rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian6w i egzamin6w w szkolach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z p62n. zm.). Szkola zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami Uchwal4 Rady Pedagogicznej (nr uchwaly 7/ z w sprawie egzamin6w pisemnych, zapisy w dziennikach) podjela decyzje, z kt6rych przedmiot6w zawodowych podstawowych dla zawodu uczniowie zdajq egzamin semestralny w formie pisemnej z dw6ch przedmiot6w. Decyzja w tej sprawie zostala podana do wiadomoici sluchaczy na pierwszych zajeciach edukacyjnych w I semestrze W zwiqzku z poryzszym, stwierdzono 2e na dzieri kontroli Policealna w Katowicach, s4 stosowane zasady klasyfikowania i przeprowadzania egzamin6w zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami - zapisy art.7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzednia 1991 r. o systemie w 256, poz. 2572, z p6in. zm.). parofa dlreklgra i &' w AP Edukacja - Szkola promowania uczni6w oraz tym samy se przestrzegane o6wiaty (Dz. U. z 2004 r.,

3 .'rzestrzeganie przepis6w art.7 ust. 3 pkt 4 ustawy - dokumentacja przcbiegu nauczania. Szkola prowadzi dokumentacjg nauczania ustalon4 dla szk6l publicznych zgodlic z obowiqzuj4cymi przepisami, w tym rozpotz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publicine przedszkola, sikoly i plac6rvki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici wychowawcze.l, opiekuriczej oraz rodzaj 6w tej dokumentacj i (Dz. IJ. z 2002 r. nr 23, poz. 225 z p6ln. zm.). w szkole prowadzona jest od 1 wrzesnia 2005 r. ksiega ucr.ti6* (obecna ksipga nr 6 od r.) co jest zgodne z $ 4 ust. I rozporzqdzenia Ministra aaukacji Narodorvij i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez ptbliczie przedszko'la, sikoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici *ychowawczej i opiekuficzej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.IJ. nr 23, poz. 225, z poln. zm.). Sprostowania blgd6w i -ocz1'wistych pomylek stwierdzonych w dokumentacji przebiegu nauczania dokonywane s4 _zgodnie z $ 22 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji N;arodoJej i Sportu z drua 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225, z pb2n. zm.) - przez sk.esl"nie kolorem czerwonym nieprawidlowych wyraz6w i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreslonvmi ' wyrazami wlasciwych danych oraz wpisanie daty i zlolenie cz)'telnego podpisu przez osobq dokonuj qc4 sprostorvania. W AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach prowadzone s4 trzy dzienniki lekcyjne dla kazdego oddzialu, w kt6rym dokumentuje sip przebieg nauczania w danym ioku szkolnym zgodnic z $ 7 ust. I rozporzqdzeria Minislra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia i9 lutego 2002 i. w sprawie sposobu prowad zenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokimentacji przebiegu nauczania, dzialalnodci wychowawczej i opiekuriczej oraz ro<1za13w tej dokumentacj i 1Dz.'u. nr i3, po2.225, z p62n. zm.). Szkola prowadzi dla kazdego uczria przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen zgodnie z $ l2 ust. 1 tozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z inia lg lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U ' nr 23, poz 225 ' z p62n. zm.). Sprawdzone arkusze occn sluchaczy semestru i s4 prowadzone na drukaclr MEN-I/46/2 zgodnie z wzorem okre5lonym w zal4czniku nr 2 do rozporzqizenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28-maja 2010 r. w sprawie dwiadectw, dyplom6w paistwowych i innych druk6w szkolnych (Dz. U. nr 97, poz z p6in. zm.).(dz. U. z 201i, poz.ltll w zwiqzku z powy2szy.m, stwierdzono ze w sprawdzanych przypadkach w Ap Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, dokumentacja nauczania us6lo;; dla szk6l publicznych prowadzona jest zgodnie z obowi4zui4cymi przepisami prawa - tym samy s4 przestrzegane zaplsy ' art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia l99l r. o systemie odwiaty (Dz. U. z'2004 r., nr 256, poz. 2572, z po2n. zm.). Przestrzcganie przepis6rv art. 7 ust.3 pkt 5 ustawy - ksztalcenie zawodowe szkola prowadzi ksztalcenie w zawodzie technik weterynarii zgodnie z tozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 201i r. w sprawie klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7). psrufa dyrekfru _tr- W aarala rotffieceso

4 /rzestrzeganic przepis6w art. 7 ust.3 pkt 6 ustarvy - kadra pedagogiczna Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w szkole sq zgodne z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczeg6lowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre6lenia szk6l i wypadk6w, w kt6rych mozna zatrudnii nauczycieli niernajecych $yzszego wyksztalcenia lub ukoticzonego zakladu ksztalcenia nauczycieli (Dz. IJ. z 2009 r. nr 50, poz.400). Kwalifikacje kadry pedagogicznej zatrudnionej w Ap Edukacja - Szkola policealna rv Katowicach zostaly sprawdzone losowo na podstawie przedstawionych dokument6rv nauczycieli uczqcych w roku szkolnym 2013/2014 w semestrze I na kierunku technik q,etervnarii poszczeg6lnych zaj gi edukacyjnych: l. zabiegi rvcterynaryjnc, 2. diagnostyka weterynaryjna, 3. ch6w i hodowla zwicrzqt, 4. podstauyprzedsiebiorczosci. w przypadku os6b uczqcych,,zabiegi weterynaryjne i diagnostyka wetcrynaryjna" organ prowadzqcy wytazil zgodg na zatrudnienie osoby nie bed4cej nauczycielcm z zakrcsu ksztalcenia zawodorvego na podstawie art. 7 ust. 1 d ustarvy zdniat wrzesnia 1991 r. o systemie osrviaty (Dz. U. z 2004 r., w 256, poz. 2572, z p6ln. zm.). w zwiqzku z po\\yzszym, stwierdzono 2e w sprawdzanych przypadkach u' Ap Edukacja - szkola Policealna w Katowicach - s4 przestrzegane zapisy art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. rj r., nr 256, poz.2572, z p62n. zm). 9. Wydane na podstawie art. 33 ust. 4IJstawy z dnia 7 wrze6nia l99l r. o systemie o5lvraty (Dz.U r.,w 256,po2.2572, zp62it. zm.): a) zalecenia: brak b) wnioski: W wyniku kontroli stwierdzono, 2e AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach spelniawarunkiokreslonewart.tust.3pktl,2,3,4,5i6ustawyzdniatwrzcsnia l99l r. o systemie U r., nr 256, po2.2572, z po4n. zm.). Baza dydaktyczna i wlposa2enie jest zgodna z obowi4zuiqcymi wymaganiami w zakresie realizacji zajgi edukacyjnych w I semestrze zgodnie z przyigtym szkolnym planem nauczania. Zajpcia s4 realizowane w podmiotach zewngtrznych m.in.: rv,,elka-vei w Katowicach, Luxvet Gabinet weterynaryiny w Tychach oraz Gimnazjum nr 4 w Katowicach. Szkola ma zawarte w tym zakresie stosowne umowv. kt6re przedstawiono do wglqdu w czasie kontroli. c) uwagi: brak 10. Opis ujawnionych nieprawidloworici w zakesie nieobjgtym kontrol4: brak ll. Protok6l kontroli sporzqdzono w dniu 3 stycznia 2014 r. w dw6ch jednobrzmiilcych egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje dyrektor szkoly, a drugi wl4cza sig do akt kontroli. I Z YIT A T O R m8r.[qm Podpis psrula dyrektora I Ar'.z j..ks\qei.e_...s. C,( $c,\r, rniejscott,oit, tr data p",a"*,ft,irue"

5 PEKIOR SZXOLY P odpis dy rektora, m iej s c ow oi t, data '':,:':l ii" ;i '!r,_{ s>r '"-: r.i:r!ziti-)r-.,r, ;r i:ill r.ii!!l!'j/- W r: r! a.i-*;"'j"'./i il\iii r,l.,,,awor'.. t l.,iir rr-r5 tlari:()wlce tci i,j? 6i:i 1:;jrjr i+, /r'.. ' r) 6('d 46 t9 12. Potwierdzam odbi6r 1 egzemplarzaprotokolu kontroli SZ;(OLY isgss rzr<r.id rn;*rliri"iivn W t\ A l.i.-:v,j:,,..,, Cl-l s, ;li?,:,'l';;,1,ii "l 'r f;la';;;i Zgodnie z $ 16 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324) dyrektor szkoly, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli, mo2e zglosi6 do organu sprawuj qc ego nadz6r pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrze2enia do ustaleri zawartych w protokole kontroli. Zgodnie z art. 33 ust. 5 ww. Ustawy o systemie oswiaty dyrektor szkoly lub plac6wki w ciqgu 7 dni od otrzymania zaleceri, uwag i wniosk6w moir zglosii wobec nich zastrzelenia do organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny, paruls k olujqcego

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych

Szkoły niepubliczne. z uprawnieniami szkół publicznych Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych Obowiązujące akty prawne: 1/. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami ). 2/. Ustawa Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO

UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO w sprawie plzyjfcia regulaminu okreslaiqcego szczeg6lowe warunki udziehnia styp ndium nsukowcgo W6jts Gminy Rybno za wyniki w nauce, formy i zakres tej pomocy orsz

Bardziej szczegółowo

s1. ty" INSTRUK CJANr 4 12011 z dnia 12 lipca 2011 r DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ

s1. ty INSTRUK CJANr 4 12011 z dnia 12 lipca 2011 r DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ INSTRUK CJANr 4 12011 DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ ty" z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie szczeg6towego trybu organizowania nauczania w szkolach oraz szkolenia kursowego w zakladach karnych i

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

uchwar.a NR XLLXl?{2/A

uchwar.a NR XLLXl?{2/A uchwar.a NR XLLXl?{2/A RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE z dnia &9 pd*,wn'h..zoog r o*u w sprawie utworzenia Bajkowego Przedszkola w Potoku Wielkim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012

Kontrole planowe. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 Kontrole planowe Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2010/2011 w Delegaturze w Siedlcach wizytatorzy w zakresie nadzoru pedagogicznego przeprowadzili 364 kontrole planowe. Wyboru

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

fi ebro(obu (x.ylt\./:!at'1

fi ebro(obu (x.ylt\./:!at'1 t; LJIl LICY" N fi iil ltsfllu;n.x;ll.l,1l w Sn*ackJuns ui. t-ornryrrski29 l8-4i1 SniaSowo, tei.l{axbai4/3 83 gg r) 45nriqr,-:692 rilp 18.i -9_33; aa J e u 4 a m tnr fte fi ebro(obu (x.ylt\./:!at'1 st{.'wotjc

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Rodzaje oraz sposób prowadzenia przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (na podstawie rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej w szkole podstawowej Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 1. Do księgi ewidencji wpisuje

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne

Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z 14. 06. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia.. 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 19 lutego 2002 r. Dz.U.02.23.225 2003-07-09 zm. Dz.U.2003.107.1003 1 2009-08-07 zm. Dz.U.2009.116.977 1 2010-09-01 zm. Dz.U.2010.156.1047 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Pani Marianna Dragan Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum Poligraficznego w Warszawie

Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Pani Marianna Dragan Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum Poligraficznego w Warszawie 1 Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i D z i e d z i c t w a N a r o d o w e g o 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1170 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

Bardziej szczegółowo

Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

1. ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia zolo r. ldz. u. z 2oro r. Nr 90, poz. 519

1. ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia zolo r. ldz. u. z 2oro r. Nr 90, poz. 519 REGULAMIN Srodowiskowego Studium Doktoranckiego lnstytutu Chemii Bioorganicznej pan Na podstawie: 1. ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia zolo r. ldz. u. z 2oro r. Nr 90, poz. 519 z p6in.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia grudnia 2007 r.

Kielce, dnia grudnia 2007 r. Kielce, dnia grudnia 2007 r. P/07/080 LKI-41017-2-07 Pan Albert Ślebarski Dyrektor Kolegium Szkół Prywatnych T. Dziekan A. Mroczek I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwaly powierza siq WicestaroScie.

Wykonanie uchwaly powierza siq WicestaroScie. w sprawie: okreslenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku oraz ustalenia wykazu specjalnosci ksztalcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2012 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen

Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Dokumentowanie pracy szkoły w świetle przepisów prawa dzienniki lekcyjne i arkusze ocen Małgorzata Dutka - Mucha MCDN ODN w Krakowie Kraków, 7 stycznia 2013 r. Program 1. Podstawy prawne dokumentowania

Bardziej szczegółowo

WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA. im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB

WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA. im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB WYZSZA SZKO T.A SPOT,ECZN O - PRZYROD N ICZA im. %?rg/o@/* w Lublinie REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH LUBLIN 2OOB L Postanowienia ogdlne Podstawowym zadaniem statutowym WyLszei Szkoly Spoleczno- Przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Zbigniew Zieliński Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli

NajwyŜsza Izba Kontroli NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 stycznia 2010 r. LWA-410-42-01/2009 P/09/162 Pan Marek RóŜański Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy

Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy Dokumentacja pracy szkoły, Nauczyciela, Wychowawcy klasy 1 Ramowy plan szkolenia: Dokumentacja pracy szkoły. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej charakterystyka. Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok

w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok Zarz4dzenie Nr...? P.?.?.fu". Prerydenta Miasta Bialegostoku z dnia 13..P.wr,'sWuwYlw.zots,. w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok z dnia 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE

PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W TARNOWIE STUDI UM PEDAGOGI CZNE K URS PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO DL A STUDENTÓW K IERUNK ÓW I SPECJAL NOSCI NIEPEDAGOGICZNY CH PWSZ ORAZ ABSOL WENTÓW SZK ÓL WYZSZYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2 W SIAI\OWIE. Sian6w, 18.10.2013 r.

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2 W SIAI\OWIE. Sian6w, 18.10.2013 r. REGULAMIN HALI SPORTOWEJ PRZY r) SZKOLE PODSTAWOWEJ NR2 W SIAI\OWIE r) Sian6w, 18.10.2013 r. I. Regulamin Hali Sportowej 1. Hala spofiowa administrowana jest przez dyrektora Szkoly podstarvowej nr 2 im.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1 Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania SOSW Nr 2 w Kaliszu 1 Znowelizowane zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r.

boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. Tekst ujednolicony wg stanu na 1 września 2010 r. boldem zaznaczono treść zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania wpisu niepublicznej szkoły artystycznej do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych 1. Wniosek o wpisanie szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych,

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola MIEJSKIE PRZEDSZKOLE 41-260 Slawk6w. ul. Gcn.WI.Sikorskicgo lo REGON 271513732 Zarzadzenie Nr. 9.~.f.flgo g Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Slawkowie z dnia 08.09.2008 r. w sprawie przyjecia regulaminu

Bardziej szczegółowo

l. Rekrutacj4 objgte sq dzieci z rocznik6w 2010-2012, zamieszkale na terenie Bialegostoku.

l. Rekrutacj4 objgte sq dzieci z rocznik6w 2010-2012, zamieszkale na terenie Bialegostoku. Zasady rekrutacji do przedszkoli samorz4dowych/oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych Miasta Bialegostoku na rok szkolny 2015/2016 llekro6 w niniejszym dokurnencie jest mowa o rodzicu nalezy

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34 STATUT Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34 Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu został utworzony na podstawie zapisów: L.p Rodzaj dokumentu Miejsce publikacji

Bardziej szczegółowo

$2. Zalqcanik Nr I do Uchwaly Nr VlU5820l I Rady Gminy Sniadowo z dnia 29 wrze6nia 201 I r.

$2. Zalqcanik Nr I do Uchwaly Nr VlU5820l I Rady Gminy Sniadowo z dnia 29 wrze6nia 201 I r. Zalqcanik Nr I do Uchwaly Nr VlU5820l I Rady Gminy Sniadowo z dnia 29 wrze6nia 201 I r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Gminie Sniadorvo przy Zespole Szkolno-Przedszkotnym rv Snladowie Rozdaial l POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

BEZPTECZNIE NA WsI -

BEZPTECZNIE NA WsI - BEZPTECZNIE NA WsI - ZWIERZAKITO NIE PLUSZAKI! ZWTERZAKI TO NIE PLU5ZAKT! Jui po raz lolejny Kasa Rolniczego ljbezpieczenia Spolecznego onganizuje Og6lnopolski Konkurs Plastyczny dla uczni6w szkril podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Vi/Oi; ci!4!ny LU;3ZA 49-313 Lub*za, ul. Brzeska 16 tel. (077) 4tl 8600, 4j1 s6 2s

Vi/Oi; ci!4!ny LU;3ZA 49-313 Lub*za, ul. Brzeska 16 tel. (077) 4tl 8600, 4j1 s6 2s Vi/Oi; ci!4!ny LU;3ZA 49-313 Lub*za, ul. Brzeska 16 tel. (077) 4tl 8600, 4j1 s6 2s ZARZ.4DZENE NR WG.00s0. 148.20 s WOJTA GMNY LUBSZA z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie prryjpcia wzoru wniosku o prz1zn

Bardziej szczegółowo

Zarz4dzenie N" fizors. Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku. Czg56 INFORMACJE OGOLNE. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW

Zarz4dzenie N fizors. Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku. Czg56 INFORMACJE OGOLNE. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW Zarz4dzenie N" fizors Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie termin6w rekrutacji do gimnazj 6w oraz termin6w i zasad rekrutacji kandydat6w do szkril ponadgimnazjalnych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego.

ZASADY OGÓLNE. 4. Szkoła nie dysponuje środkami finansowymi na potrzeby projektu edukacyjnego. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia (klasy I-III) w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia lipca 2010 r. LSZ-4101-05-03/2010 P/10/069 Pani Barbara Franczuk Dyrektor Publicznego Przedszkola w Węgorzynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie Celem regulaminu jest określenie szczegółowych zasad realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach

REGULAMIN. działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach REGULAMIN działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania Rady Pedagogicznej Rada Pedagogiczna działa na podstawie: 1.Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w Społecznym Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego w Pyrzycach ( programy nauczania matematyki zgodny z podstawą programową obowiązującą od września

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS

System Zarządzania Jakością. mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 1 / 5 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura realizacji procesu nauczana PEŁNOMOCNIK DS.SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3 Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oraz zasady przyjęć uczniów do gimnazjum dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele

Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : Nauczyciele Wypełnianie dokumentacji Podstawa prawna : - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r.

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz strukfury organizacyjnej zaklad6w karnych i areszt6w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna:

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr.

, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. ZnVqU(tt ffp t Do?ForoKQg N2' v FD4' cesji pddv clrtfy 'fitfldouo, D,r,A 9, ffi'. Kfoo.or.rorr. Sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Sniadowie za rok 214. oraz potrzeby w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.5.2013 Protokół nr 1/2013

MZO.DBA.1715.5.2013 Protokół nr 1/2013 MZO.DBA.1715.5.2013 Protokół nr 1/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w szkołach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. A. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zmianami w: 2003 r. nr 107, poz. 1003; 2009 r. nr 116, poz. 977) (stan prawny na dzień 7.08.2009 r.)

(Dz. U. nr 23, poz. 225 ze zmianami w: 2003 r. nr 107, poz. 1003; 2009 r. nr 116, poz. 977) (stan prawny na dzień 7.08.2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

Bardziej szczegółowo

V. Procedura postępowania przy przechodzeniu ucznia z innej szkoły do XXI LO im. B. Prusa w Łodzi lub z jednej klasy do drugiej.

V. Procedura postępowania przy przechodzeniu ucznia z innej szkoły do XXI LO im. B. Prusa w Łodzi lub z jednej klasy do drugiej. V. Procedura postępowania przy przechodzeniu ucznia z innej szkoły do XXI LO im. B. Prusa w Łodzi lub z jednej klasy do drugiej. Na podstawie: rozporządzenia MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 6 stycznia 2009 r. P/08/076 LPO-41032-4-2008 Pani Dyrektor Łucja Zielińska

Bardziej szczegółowo

UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku

UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku UCHWAtr A Nr 25717712014 Zarz4dru Powiatu w Lw6wku Slaskim z dnta 29 paildziernika 2OI4 roku w sprawie zmiany bud2etu i szczeg6lowego planu wykonywania budietu Powiatu Lw6weckiego na 2OL4 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MSP.Ol 1.4.2014 Przemysl, dnia 2014-05-14

MSP.Ol 1.4.2014 Przemysl, dnia 2014-05-14 MEBYCZNASSmAPOLICEALNA im. Jadwigi Izyckiej, ul. Stowackiego 85 tsl./fax 016 678 39 55, 016 678 61 28 NiP 795-t2-83-J03, REGON 651419746 MSP.Ol 1.4.2014 Przemysl, dnia 2014-05-14 Pani Krystyna Le* DyrektorZ^epartamentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ str.... (pieczęć podłużna szkoły) Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez... ARKUSZ OCEN UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 z dnia 22 sierpnia 2005r.

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 z dnia 22 sierpnia 2005r. URZr\D DOZORU TECHNCZNEGO CZLONEK MErvBEROF MErvBREDU MTGLED DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 Na podstawie art. 10 ust.2 w zwi ku z art.9 ust.l, 2 i 4 oraz art.3 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie Zalqcznik do Uchwa!y Nr XXV 1235 /2012 Rady Gminy S!avvno z dnia 21 grudnia 20 12r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie PRZEWO Rady Mart Opracowany na podstawie: I) ustawy z dnia 7 wrzesnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/237/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr XXI/237/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2004 r. Uchwała Nr XXI/237/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej pn. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie założenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Gabriela Albertin Reforma obniżenia wieku obowiązku szkolnego w województwie pomorskim Poradnik MEN KO Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Postgpowanie rekrutacyjne moze byi prowadzone z wykorzystaniem system6w informatycznych.

2. Postgpowanie rekrutacyjne moze byi prowadzone z wykorzystaniem system6w informatycznych. Zarzqdzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora OSwiaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie termin6w rekrutacji do gimnazj6w oraz termin6w i zasad rekrutacji kandydat6w do szk6l ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

,1) /r# Barrman'#iiHl,l."::" 3lJn,"u* l\c. i Modernizocji. Agencjo Restrukluryzocji. /\ r-v. Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. *rr.

,1) /r# Barrman'#iiHl,l.:: 3lJn,u* l\c. i Modernizocji. Agencjo Restrukluryzocji. /\ r-v. Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. *rr. i Modernizocji Agencjo Restrukluryzocji Rolnictwo PodkorpockiOddziolRegionolny. k s J{ ' /r# o l\c 7.,1) 1i) w 14 Barrman'#iiHl,l."::" 3lJn,"u* *rr. Prezes Podkarpackiej lzby Rolniczej ul. Tkaczowa 146

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli szkół i placówek. w województwie mazowieckim. w roku szkolnym 2009/2010

Wnioski z kontroli szkół i placówek. w województwie mazowieckim. w roku szkolnym 2009/2010 KZU.5534.2.2011.BN Wnioski z kontroli szkół i placówek w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2009/2010 Warszawa, luty 2011r. 1 Przedszkole Inna forma wychowania przedszkolnego Szkoła podstawowa Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH, PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach w roku szkolnym 2013/2014. Kompetencje Rady.

Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach w roku szkolnym 2013/2014. Kompetencje Rady. Plan posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach w roku szkolnym /2014 Termin Formy Tematyka 28 sierpnia II. III. Przedstawienie porządku obrad Sprawozdanie dyrektora z pełnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

Protokół OKK.3032.2.2013

Protokół OKK.3032.2.2013 OKK.3032.2.2013 Protokół kontroli przeprowadzonej w Policealnej Szkole Usług Kosmetycznych w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 7 przez głównego specjalistę Wydziału Organizacji Kadr i Kontroli Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo