Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,"

Transkrypt

1 Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator oswiaty, Katorvice, ul. Jagielloriska Kontrolujqcy: Imig i nazwisko kontrolujecego: Tomasz Jeziorotvski Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 13 grudnia 2013 r.,, op-do , Informacja o terminie kontroli zostala uzgodniona w dniu 10 grudnia 2013 r. drogq telefoniczn4 zawiadomienie do organu przeslano listem poleconyrn l0 grudnia 2013 r. 8. Nazwa szkoly: AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, ul, Starvowa li Katowice. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Barbara Bucka. Terminy rozpoczpcia i zakoitczenia kontroli: 3 stycznia 2014 r, ImiE i nazwisko, stanowisko osoby, w obecnosci kt6rej zostala przeprowadzona kontrola: Pani Barbara Bucka - Dyrektor szkoly oraz Pani Joanna Gajervska Dyrcktor oddzialu. Tematyka kontroli spelnienie rvarunkdw okre5lonych w art. 7 ust, 3 ustawy z dnia 7 wrzeinia l99l r. o systemie oswiaty przez szkolg nicpubliczn{ o upra}ynieniach szkoty publicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 256, po2.2572, z p6tn. zm). Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci: AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach zostalo wpisane do ewidencji szk6l niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice l6 maja 2005 r. w roku szkolnym szkola dokonala naboru i rczpoczglaksztalcenie w zawodzie:. Technik weterynarri (2lata - 4 semestry) - ksztalcenie realizujq 3 oddzial liczecy 24 sluchaczy (wpis uzyskano na podstawie zadwiadczenia 7 /2005 (E-lll-43200/155/l /05) wydanego przez Pierwszego wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 16 maia 2005 r.. opinia Sl4skiego Kuratora Odwiaty z dnia N maja 2013 r., Kontrol4 objgto losowo sprawdzan4 dokumentacje szkolne dla zawodu technik weterynarii za rok szkolny 2013/2014. Przestrzcganie przepisriw art.7 ust.3 pkt I ustawy - programy nauczania. Z oswiadczenia dyrektora szkoly wynika, 2e szkola w roku szkolnym 2013/2014 realizuje przedmiotowy program nauczania dla zawodu technik weteryn arii opracowany przez KOWEZiU w 2012 r. (w programie wprowadzono kilka drobnych korekt) w oparciu o parufq dvre{<tora ' l\./'.4

2 2,odstawy programowe zawarte w rozponqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 lulego 2012 r. r.v sprawie podstawy programo*'ej ksztalcenia w zawodach (DZ.U z 2072 r. poz. 184). Na podstarvie analizy wpis6w dokonanych w dzienniku lekcyjnym AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach w semestrze I w roku szkolnym 2013/2014 stwierdzono, 2e dla zawodu technik weterynarz, szkola realizuje program nauczania uwzgledniaj4cy podstawy programowe ksztalcenia w zawodzie. W zwi4zku z po'vqy szym, stwierdzono Ze w AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, jest zachowana realizacja programu nauczania dla zawodu technik weterynarii przyjptego do u2ytku rv szkole, oraz program6w ksztalcenia og6lnego, tym samym jest przestrzegany przepis art. 7 ust. 3 pkt I ustary z dnia 7 wrzednia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z p62n. zm.). Przestrzcganic przepis6rv art. 7 ust. 3 pkt 2 ustarvy - cykl i rvymiar ksztalccnia. Szkola realizuje zajgcia edukacyjne w cyklu nie k6tszym oraz w wymiarze nie ni2szym nil l4czny wymiar obowi4zkowych zajqi edukacyjnych okreslonych w ramowym planie nauczania szkoly publicznej danego typu. Odzial posiada plan nauczania obejmujqcy caly cykl ksztalcenia. Szkolny plan nauczania jest zgodny z zalqcznikiem nr 9 do rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z7 lutego 2012 r. z w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204). Na podstawie analizy wpis6w w dzienniku lekcyjnym semestru I za rok szkolny stwierdzono, realizacjg zajg6 edukacyjnych zgodnie z przyjgtym planem nauczania. W zwiqzku z poryzszym, stwierdzono 2e na dzieh kontroli w AP Edukacja - Szkole Policealnej w Katowicach, zajgcia se realizowane w wymiarze zgodnym z okre5lonym w szkolnym planie nauczania, a tym samym szkola realizuje zajgcia edukacyjne w cyklu nic kr6tszym, oraz w wymiarze nie nizszym niz lqczny wymiar obowi4zkowych zaje6 edukacyjnych okreslonych w ramov'ym planie nauczania szkoly publicznej danego typu, a tym samym jest przestrzegany przepis art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, po2.2572, z p62n. zm.). Przestrzcganie przepis6w art. 7 ust. 3 p[t 3 ustawy - zasady klasyfikorvania i promowania uczni6rv oraz przeprowadzania egzamin6rv i sprawdzian6rv. Kontrola odbyla sig przed klasyfikacjq. Szkola dostosowala zapisy statutu do obowiqzujecych przepis6w rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian6w i egzamin6w w szkolach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z p62n. zm.). Szkola zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami Uchwal4 Rady Pedagogicznej (nr uchwaly 7/ z w sprawie egzamin6w pisemnych, zapisy w dziennikach) podjela decyzje, z kt6rych przedmiot6w zawodowych podstawowych dla zawodu uczniowie zdajq egzamin semestralny w formie pisemnej z dw6ch przedmiot6w. Decyzja w tej sprawie zostala podana do wiadomoici sluchaczy na pierwszych zajeciach edukacyjnych w I semestrze W zwiqzku z poryzszym, stwierdzono 2e na dzieri kontroli Policealna w Katowicach, s4 stosowane zasady klasyfikowania i przeprowadzania egzamin6w zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami - zapisy art.7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 wrzednia 1991 r. o systemie w 256, poz. 2572, z p6in. zm.). parofa dlreklgra i &' w AP Edukacja - Szkola promowania uczni6w oraz tym samy se przestrzegane o6wiaty (Dz. U. z 2004 r.,

3 .'rzestrzeganie przepis6w art.7 ust. 3 pkt 4 ustawy - dokumentacja przcbiegu nauczania. Szkola prowadzi dokumentacjg nauczania ustalon4 dla szk6l publicznych zgodlic z obowiqzuj4cymi przepisami, w tym rozpotz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publicine przedszkola, sikoly i plac6rvki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici wychowawcze.l, opiekuriczej oraz rodzaj 6w tej dokumentacj i (Dz. IJ. z 2002 r. nr 23, poz. 225 z p6ln. zm.). w szkole prowadzona jest od 1 wrzesnia 2005 r. ksiega ucr.ti6* (obecna ksipga nr 6 od r.) co jest zgodne z $ 4 ust. I rozporzqdzenia Ministra aaukacji Narodorvij i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez ptbliczie przedszko'la, sikoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici *ychowawczej i opiekuficzej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.IJ. nr 23, poz. 225, z poln. zm.). Sprostowania blgd6w i -ocz1'wistych pomylek stwierdzonych w dokumentacji przebiegu nauczania dokonywane s4 _zgodnie z $ 22 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji N;arodoJej i Sportu z drua 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225, z pb2n. zm.) - przez sk.esl"nie kolorem czerwonym nieprawidlowych wyraz6w i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreslonvmi ' wyrazami wlasciwych danych oraz wpisanie daty i zlolenie cz)'telnego podpisu przez osobq dokonuj qc4 sprostorvania. W AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach prowadzone s4 trzy dzienniki lekcyjne dla kazdego oddzialu, w kt6rym dokumentuje sip przebieg nauczania w danym ioku szkolnym zgodnic z $ 7 ust. I rozporzqdzeria Minislra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia i9 lutego 2002 i. w sprawie sposobu prowad zenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokimentacji przebiegu nauczania, dzialalnodci wychowawczej i opiekuriczej oraz ro<1za13w tej dokumentacj i 1Dz.'u. nr i3, po2.225, z p62n. zm.). Szkola prowadzi dla kazdego uczria przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen zgodnie z $ l2 ust. 1 tozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z inia lg lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U ' nr 23, poz 225 ' z p62n. zm.). Sprawdzone arkusze occn sluchaczy semestru i s4 prowadzone na drukaclr MEN-I/46/2 zgodnie z wzorem okre5lonym w zal4czniku nr 2 do rozporzqizenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28-maja 2010 r. w sprawie dwiadectw, dyplom6w paistwowych i innych druk6w szkolnych (Dz. U. nr 97, poz z p6in. zm.).(dz. U. z 201i, poz.ltll w zwiqzku z powy2szy.m, stwierdzono ze w sprawdzanych przypadkach w Ap Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach, dokumentacja nauczania us6lo;; dla szk6l publicznych prowadzona jest zgodnie z obowi4zui4cymi przepisami prawa - tym samy s4 przestrzegane zaplsy ' art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia l99l r. o systemie odwiaty (Dz. U. z'2004 r., nr 256, poz. 2572, z po2n. zm.). Przestrzcganie przepis6rv art. 7 ust.3 pkt 5 ustawy - ksztalcenie zawodowe szkola prowadzi ksztalcenie w zawodzie technik weterynarii zgodnie z tozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 201i r. w sprawie klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7). psrufa dyrekfru _tr- W aarala rotffieceso

4 /rzestrzeganic przepis6w art. 7 ust.3 pkt 6 ustarvy - kadra pedagogiczna Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w szkole sq zgodne z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczeg6lowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre6lenia szk6l i wypadk6w, w kt6rych mozna zatrudnii nauczycieli niernajecych $yzszego wyksztalcenia lub ukoticzonego zakladu ksztalcenia nauczycieli (Dz. IJ. z 2009 r. nr 50, poz.400). Kwalifikacje kadry pedagogicznej zatrudnionej w Ap Edukacja - Szkola policealna rv Katowicach zostaly sprawdzone losowo na podstawie przedstawionych dokument6rv nauczycieli uczqcych w roku szkolnym 2013/2014 w semestrze I na kierunku technik q,etervnarii poszczeg6lnych zaj gi edukacyjnych: l. zabiegi rvcterynaryjnc, 2. diagnostyka weterynaryjna, 3. ch6w i hodowla zwicrzqt, 4. podstauyprzedsiebiorczosci. w przypadku os6b uczqcych,,zabiegi weterynaryjne i diagnostyka wetcrynaryjna" organ prowadzqcy wytazil zgodg na zatrudnienie osoby nie bed4cej nauczycielcm z zakrcsu ksztalcenia zawodorvego na podstawie art. 7 ust. 1 d ustarvy zdniat wrzesnia 1991 r. o systemie osrviaty (Dz. U. z 2004 r., w 256, poz. 2572, z p6ln. zm.). w zwiqzku z po\\yzszym, stwierdzono 2e w sprawdzanych przypadkach u' Ap Edukacja - szkola Policealna w Katowicach - s4 przestrzegane zapisy art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. rj r., nr 256, poz.2572, z p62n. zm). 9. Wydane na podstawie art. 33 ust. 4IJstawy z dnia 7 wrze6nia l99l r. o systemie o5lvraty (Dz.U r.,w 256,po2.2572, zp62it. zm.): a) zalecenia: brak b) wnioski: W wyniku kontroli stwierdzono, 2e AP Edukacja - Szkola Policealna w Katowicach spelniawarunkiokreslonewart.tust.3pktl,2,3,4,5i6ustawyzdniatwrzcsnia l99l r. o systemie U r., nr 256, po2.2572, z po4n. zm.). Baza dydaktyczna i wlposa2enie jest zgodna z obowi4zuiqcymi wymaganiami w zakresie realizacji zajgi edukacyjnych w I semestrze zgodnie z przyigtym szkolnym planem nauczania. Zajpcia s4 realizowane w podmiotach zewngtrznych m.in.: rv,,elka-vei w Katowicach, Luxvet Gabinet weterynaryiny w Tychach oraz Gimnazjum nr 4 w Katowicach. Szkola ma zawarte w tym zakresie stosowne umowv. kt6re przedstawiono do wglqdu w czasie kontroli. c) uwagi: brak 10. Opis ujawnionych nieprawidloworici w zakesie nieobjgtym kontrol4: brak ll. Protok6l kontroli sporzqdzono w dniu 3 stycznia 2014 r. w dw6ch jednobrzmiilcych egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje dyrektor szkoly, a drugi wl4cza sig do akt kontroli. I Z YIT A T O R m8r.[qm Podpis psrula dyrektora I Ar'.z j..ks\qei.e_...s. C,( $c,\r, rniejscott,oit, tr data p",a"*,ft,irue"

5 PEKIOR SZXOLY P odpis dy rektora, m iej s c ow oi t, data '':,:':l ii" ;i '!r,_{ s>r '"-: r.i:r!ziti-)r-.,r, ;r i:ill r.ii!!l!'j/- W r: r! a.i-*;"'j"'./i il\iii r,l.,,,awor'.. t l.,iir rr-r5 tlari:()wlce tci i,j? 6i:i 1:;jrjr i+, /r'.. ' r) 6('d 46 t9 12. Potwierdzam odbi6r 1 egzemplarzaprotokolu kontroli SZ;(OLY isgss rzr<r.id rn;*rliri"iivn W t\ A l.i.-:v,j:,,..,, Cl-l s, ;li?,:,'l';;,1,ii "l 'r f;la';;;i Zgodnie z $ 16 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324) dyrektor szkoly, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli, mo2e zglosi6 do organu sprawuj qc ego nadz6r pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrze2enia do ustaleri zawartych w protokole kontroli. Zgodnie z art. 33 ust. 5 ww. Ustawy o systemie oswiaty dyrektor szkoly lub plac6wki w ciqgu 7 dni od otrzymania zaleceri, uwag i wniosk6w moir zglosii wobec nich zastrzelenia do organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny, paruls k olujqcego