Autopoprawka do projektu budżetu miasta Tychy na 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autopoprawka do projektu budżetu miasta Tychy na 2013 rok"

Transkrypt

1 Tychy, dnia r. Autopoprawka do projektu budżetu miasta Tychy na 2013 rok W projekcie budżetu miasta Tychy na 2013 rok dokonuje się zmian planu dochodów, wydatków i przychodów zgodnie z poniższym zestawieniem: /w zł/ Lp. Wyszczególnienie kwota I. DOCHODY - ZWIĘKSZENIA I a. dochody bieżące, w tym: Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"/WPF/ Środki na realizację projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"/wpf/, w tym: - środki z budżetu państwa ,-zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,-zł 3. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci: Akcji Wizyty Przygotowawcze projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ projektu pn."pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" 4. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ 5. Środki na realizację projektu pn. "Firma na start" /WPF/, w tym: - środki z budżetu państwa ,-zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,-zł II. DOCHODY - ZMNIEJSZENIA II a. dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu dywidendy od spółek gminnych OGÓŁEM DOCHODY (zwiększenia - zmniejszenia) Plan dochodów po zmianie wynosi ,-zł III. WYDATKI - ZWIĘKSZENIA W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZENIEM PLANU DOCHODÓW III a. wydatki bieżące, w tym: Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"/WPF/ - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,-zł - udział miasta ,-zł

2 2. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"/wpf/, w tym: - udział budżetu państwa ,-zł - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ,-zł - udział budżetu miasta ,-zł Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł, w tym: - udział budżetu państwa ,-zł - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ,-zł - udział budżetu miasta ,-zł 3. Wydatki na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci: Akcji Wizyty Przygotowawcze projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" /WPF/ projektu pn. "Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" 4. Wydatki związane z realizacją projektu na realizację projektu pn. "Europejski Standard IV" /WPF/ - środki Europejskiego Funduszu Społecznego 5.. Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Firma na start"/wpf/, w tym: - środki z budżetu państwa ,-zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,-zł IV. WYDATKI - ZWIĘKSZENIA W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM NA 2013 ROK ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU (ZE ŚRODKÓW NIEWYKORZYSTANYCH W 2012r. ) IV a. wydatki inwestycyjne, w tym: Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/ - projekt Przeniesienie środków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniem koncepcji do projektu oraz koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych i rozszerzenia zakresu prac projektowych Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 2. Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/ - projekt Przeniesienie środków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzgodnieniem koncepcji do projektu oraz koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych z właścicielami prywatnych posesji Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 3. Rozbudowa ul. Paproci /WPF/ - projekt Przeniesienie środków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem decyzji wodnoprawnych oraz negatywną opinią Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i koniecznością wykonania dodatkowego opracowania projektowego Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 4. Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego Zadanie wprowadzono do realizacji w miesiącu listopadzie tj. w okresie tzw. przerwy technologicznej Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 2

3 5. Przebudowa Placu Św. Anny /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 6. Przebudowa fontanny na Placu św. Anny Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 7. Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach /WPF/ Przeniesienie środków w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem decyzji ZRID wynikłe z nieprawidłowości w księgach wieczystych Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 8. Budowa ul. Żorskiej /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 9. Przebudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci - projekt Przeniesienie środków z uwagi na planowane pozyskanie decyzji ZRID w maju 2013r. Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 10. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km do i DK-86 km do /WPF/ W związku z przesunięciem części wydatków zaplanowanych do wykonania z pożyczki z WFOŚiGW na ekrany akustyczne na 2013r. Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,- zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie ,- zł, w tym: - udział miasta ,- zł, z tego finansowany z: - środków własnych miasta ,- zł, - subwencji ogólnej z budżetu państwa ,- zł, - pożyczki z WFOŚiGW ,- zł, - udział Funduszu Spójności ,- zł, z tego finansowany z: - środków Funduszu Spójności ,- zł, - środków z kredytu (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) ,- zł, b) poza umową (środki miasta) ,- zł. 3

4 11. Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ Przeniesienie na kontynuację robót Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. w tym na wykupy gruntów ,-zł 12. Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 13. Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - etap I i etap II /WPF/ Przeniesienie środków z uwagi na brak decyzji ZRID, której wydanie zostało wstrzymane ze względu na odwołanie sie mieszkańców od decyzji środowiskowej Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 14. Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/ - projekt Fakturowanie za stabilizację granic może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się decyzji ZRID, które nastąpi w 2013r. Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 15. Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPF/ Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 16. Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/ Unieważniono przetarg w 2012r. gdyż oferta przekraczała zabezpieczone w budżecie środki Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 17. Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne W związku z przedłużającym się terminem pozyskania decyzji o warunkach zabudowy w Gminie Bojszowy realizacja opracowania dokumentacji projektowej nie jest możliwa do wykonania w 2012r. Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł 18. Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany - projekt Odstąpiono od wykonania koncepcji architektonicznej, w 2013r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. 4

5 19. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: al. Niepodległości Plan dotacji po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł - ul. Ciasnej 1 Plan dotacji po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł. - ul. Grota Roweckiego Plan dotacji po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł Przesunięcie realizacji części zadań na 2013r. 2) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"/WPF/ w tym środki z: - budżetu miasta ,-zł - pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica ,-zł W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej wymagającej zmiany pozwolenia na budowę po zmianie charakterystycznych parametrów budynku, zmianą wymiarów stóp fundamentowych oraz wykonaniem dodatkowego stropu nad piwnicami przesunięto część prac na 2013r. Plan zadania po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł, w tym: - dotacja dla MZBM ,-zł, z tego: - środki własne miasta ,-zł, - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica ,-zł, - promocja zadania (środki własne miasta) ,- zł. V. WYDATKI - ZWIĘKSZENIA - WNIOSKI DYSPONENTÓW O PRZYZNANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW V a. wydatki bieżące, w tym: Wydatki na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci projektów pn.: "Kreowanie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy" "Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów" "Praktyka zagraniczna drogą rozwoju zawodowego technika informatyka" /WPF/ Zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej - rozliczenie za 2012r Zwrot dotacji otrzymanej z województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich - rozliczenie za 2012r

6 V b. wydatki inwestycyjne, w tym: Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej Plan po zmianie na 2013r. wynosi ,-zł VI. WYDATKI - ZMNIEJSZENIA VI a. wydatki bieżące, w tym: Wydatki na realizację w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius projektu pn. "Lasy źródłem życia" /WPF/ VII. WYDATKI - PRZENIESIENIA 1. z dotacji dla niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Oświaty specjalisty ds. kontroli naliczania i wykorzystania dotacji przekazywanych niepublicznym placówkom oświatowym OGÓŁEM WYDATKI (zwiększenia - zmniejszenia) Plan wydatków po zmianie wynosi ,-zł VIII. PRZYCHODY - ZWIĘKSZENIA Pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/ Plan pożyczki na 2013r. po zmianie wynosi ,- zł Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km do i DK-86 km do "/WPF/ Plan pożyczki na 2013r. po zmianie wynosi ,- zł Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie na 2013r. wynosi zł OGÓŁEM PRZYCHODY Plan przychodów po zmianie wynosi ,-zł 6

7 Ponadto: 1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: Budowa drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej na: Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej 2. Zmienia się źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" poprzez: - wycofanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie ,-zł - zwiększenie wysokości kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy o kwotę ,-zł tj. z kwoty ,-zł do kwoty ,-zł 3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych przychodów z tytułu kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy: - z: Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na: Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym BUDŻET PO ZMIANACH WYNOSI: Plan dochodów ogółem, w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe Plan wydatków ogółem, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Deficyt: Przychody ogółem, w tym: - pożyczki i kredyty - wolne środki Rozchody (spłata kredytu i pożyczek)

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 2886 UCHWAŁA NR XXVIII/600/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata Tychy, dnia 7 grudnia 22 r. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 24 Dokonuje się zmian w załączniku nr, zgodnie z Zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXV/ /13 z 31.10.2013r. I. Dochody zwiększenia 190 476 1. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: 32 342 1) "Natura jest sztuką,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 1235 UCHWAŁA NR VI/60/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr V/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr V/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr V/ /15 z 26.02.2015r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 605.459.951,- zł. 1 017 005 I a. Zwiększenia dochodów 1 018 774

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XVIII/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XVIII/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XVIII/ /16 z 28.01.2016r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 604.273.654,- zł. 9 245 863 I a. Zwiększenia dochodów 9 269

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/ /12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/ /12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/ /12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 857 UCHWAŁA NR XVIII/295/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/ /12 z 17.12.2012r. I. Dochody zmniejszenia 2 561,00 1. zmniejszenie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin rekompensata dla gmin z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/ /14 z 27.02.2014r. I. Dochody - zwiększenia 2 745 551 1. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/719/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/719/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. UCHWAŁA NR XLIV/79/8 RADY MIASTA TYCHY z dnia stycznia 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/ /15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/ /15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA PREZYDENT MIASTA TYCHY PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY NA LATA 2013 2041 PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 WRAZ Z UZASADNIENIEM I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/84/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/84/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. UCHWAŁA NR VII/84/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/ /14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/ /14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/ /14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/ RADY MIASTA TYCHY. z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/ RADY MIASTA TYCHY. z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. UCHWAŁA NR XLIV/ RADY MIASTA TYCHY z dnia stycznia 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXIV/ /13 z 26.09.2013r. I. Dochody zwiększenia 1 713 258 1. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Uczenie się przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXVI/570/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/753/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/753/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. UCHWAŁA NR XLVI/7/8 RADY MIASTA TYCHY z dnia marca 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ /14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ /14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ /14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLV/ /14 z 25.09.2014r. I. Dochody zwiększenia 73 840 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2017 r. Poz. 7395 UCHWAŁA NR XLIII/704/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/789/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/789/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/789/8 RADY MIASTA TYCHY z dnia maja 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/ /13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ /14 z 28.08.2014r. I. Dochody zwiększenia 4 356 628 1. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina 1.730.000, zł, powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/704/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/704/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/70/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 9 grudnia 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 2392 UCHWAŁA NR XXI/105/16 RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/449/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/449/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/449/2016 RADY MIASTA GLIWICE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/544/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/544/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV//7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 7 kwietnia 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/77/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/77/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok UCHWAŁA NR V/77/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/ /18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/ /18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. Projekt UCHWAŁA NR XLVIII/ /18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/ /18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVI/ /18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. Projekt UCHWAŁA NR XLVI/ /18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/97/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/97/8 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 08 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/262/2018 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 5 września 2018 r.

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/262/2018 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 5 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 grudnia 2018 r. Poz. 5405 UCHWAŁA NR XLII/262/2018 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 5 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 5611 UCHWAŁA NR XLVI/936/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XL RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XL.466.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok. Rada Miasta Katowice uchwala:

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok. Rada Miasta Katowice uchwala: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/ RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/ RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/ / RADY MIASTA TYCHY z dnia października 0r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 0 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 0r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XIV/86/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XLVIII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. UCHWAŁA NR XLVIII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 0 1 060 313 Dochody majątkowe 0 1 060 313 900 GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, lit i, pkt 10 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/ RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/ / RADY MIASTA TYCHY z dnia września 0 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 0 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 0r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r. Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/892/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/892/14. RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/892/14 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 1) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/172/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXX/172/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok UCHWAŁA NR XXX/172/18 RADY GMINY KIWITY z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 R.

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 R. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2893.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 23 STYCZNIA 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr /2013 RADY GMINY ZBUCZYN z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/110/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/110/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/110/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i), art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/361/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 7 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/361/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 7 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/361/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XVIII/347/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 26 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/313/10 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 25 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/313/10 RADY GMINY IWANOWICE. z dnia 25 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XL/313/10 RADY GMINY IWANOWICE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2010 Nr XXXVIII/298/10 Iwanowice z dnia 28 stycznia 2010r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Tabela Nr 1 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 411 832 3 455 243 Dochody bieżące 1 411 832 3 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY MIELEC z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec

UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY MIELEC z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY GMINY MIELEC z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX / 166 /13 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIX / 166 /13 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok UCHWAŁA NR XXIX / 166 /13 RADY GMINY SPYTKOWICE W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 RADY GMINY CIECHOCIN. z dnia 30 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 RADY GMINY CIECHOCIN. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 1799 UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 RADY GMINY CIECHOCIN z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 kwietnia 217 r. Poz. 2847 UCHWAŁA NR XXXVII/269/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 26 kwietnia 217 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/228/2013 RADY GMINY MANOWO. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/228/2013 RADY GMINY MANOWO. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/228/2013 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) Rada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2012-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 3479 UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2017 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 listopada 2016 r.

Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 25 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 grudnia 2016 r. Poz. 3896 UCHWAŁA NR XXVIII/419/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób:

postanawiam Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2969.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 LUTEGO 2018 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr XLV/415/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/36/02. Rady Miejskiej Katowic. z dnia 23 grudnia 2002r.

Uchwała nr IV/36/02. Rady Miejskiej Katowic. z dnia 23 grudnia 2002r. Uchwała nr IV/36/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2003. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/33/19 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/33/19 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR III/33/19 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 53 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 53 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 53 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok ,19 zł ,90 zł ,71 zł ,71 zł

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok ,19 zł ,90 zł ,71 zł ,71 zł UCHWAŁA Nr XLIV / 224 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/904/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/904/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/904/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Katowice uchwala:

Rada Miasta Katowice uchwala: Uchwała nr V/33/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/162/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/162/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/162/2015 RADY MIASTA GLIWICE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/33/19 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/33/19 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Projekt UCHWAŁA NR III/33/19 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XV/ /15 z 29.10.2015r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 640.731.719, zł. 2 135 154 I a. Zwiększenia dochodów 2 487 303

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2011 r. Pan Zenon Skiba Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2011 rok autopoprawki następującej treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 18 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVI/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 18 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR XVI/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok Na podstawie art. 211, art. 235 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/102/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/102/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/102/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 1234 UCHWAŁA NR XXXI/494/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017

Bardziej szczegółowo