Spis treści. Przedmowa... V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... V"

Transkrypt

1 Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Pojęcie umowy nienazwanej 1 1 Uwaga wstępna 2 2 Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych 3 3 Umowy nazwane przesłanki wyodrębnienia 7 4 Umowy nienazwane istota wyodrębnienia w teorii i w praktyce; cechy, przesłanki i rodzaje 11 Rozdział II Umowy w obrocie rzeczami (w obrocie towarowym) 25 5 Pozakodeksowe umowy sprzedaży (szczególne umowy sprzedaży) 27 I Uwagi ogólne 27 II Sprzedaż odręczna, sprzedaż akwizycyjna przez domokrążcę (poza lokalem przedsiębiorstwa) 32 III Sprzedaż według katalogu, na zamówienie, z przesłaniem na miejsce (wysyłkowa, na odległość) 56 IV Sprzedaż z zastrzeżeniem losowania nagród 76 V Sprzedaż specyfikacyjna, według indywidualnych cech zamawianego towaru 83 VI Sprzedaż z rabatem (przeceną, premią) 86 VII Sprzedaż na przedpłaty 92 VIII Sprzedaż piramidalna 94 IX Sprzedaż w systemie argentyńskim (konsorcyjnym) Umowy kompensacyjne 114 I Ogólna charakterystyka transakcji kompensacyjnych 114 II Zawarcie i treść umów kompensacyjnych 124 III Charakter prawny umów kompensacyjnych 129 Rozdział III Umowy w pośrednictwie handlowym Umowa zlecenia maklerskiego 146 I Istota i charakter prawny umowy zlecenia maklerskiego 146 II Stosunki między domem maklerskim a inwestorem 166 III Odpowiedzialność domu maklerskiego 178 IV Zakończenie umowy 179 V Czy regulować umowę zlecenia maklerskiego? Umowa akwizycyjna 180 I Uwagi wstępne 180 II Charakterystyka umowy akwizycyjnej 185 III Zawarcie i forma umowy akwizycyjnej 195 IV Treść umowy akwizycyjnej 197 V Zakończenie umowy akwizycyjnej 205 VI Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy akwizycyjnej 209 VII

2 9 Umowa dystrybucyjna 210 I Uwagi wstępne 210 II Ogólna charakterystyka umowy dystrybucyjnej i jej rodzajów 220 III Umowa dystrybucyjna a umowy zbliżone 234 IV Strony umowy dystrybucyjnej 242 V Przedmiot umowy dystrybucyjnej 243 VI Zawarcie i forma umowy dystrybucyjnej 245 VII Treść umowy dystrybucyjnej 247 VIII Zakończenie umowy dystrybucyjnej 266 IX Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy dystrybucyjnej 276 X Umowy dystrybucyjne a ochrona konkurencji w UE Umowa faktoringu 290 I Uwagi wstępne 290 II Ogólna charakterystyka umowy faktoringu 311 III Strony umowy faktoringu 324 IV Zawarcie i forma umowy faktoringu 327 V Przedmiot umowy faktoringu 330 VI Treść umowy faktoringu 336 VII Zakończenie umowy faktoringu 345 VIII Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy faktoringu 348 IX Konwencja ottawska z 1988 r o faktoringu międzynarodowym Umowa forfaitingu 359 I Uwagi ogólne 359 II Elementy istotne oraz funkcje forfaitingu 360 III Charakter prawny forfaitingu Umowy powiernicze 366 I Historyczny rozwój, pojęcie i rodzaje powiernictwa 366 II Elementy prawnorzeczowe i zobowiązaniowe powiernictwa 372 III Powiernictwo a instytucje wykazujące podobne cechy 374 IV Przewłaszczenie na zabezpieczenie 376 V Przelew na zabezpieczenie 385 VI Zarząd powierniczy 387 VII Powierniczy rachunek bankowy 390 VIII Inne czynności powiernicze 391 IX Ochrona uprawnionego ze stosunku powierniczego 392 X Czynności powiernicze de lege ferenda 395 Rozdział IV Umowy o świadczenie usług Umowy o świadczenie usług medycznych 399 I Uwagi ogólne rodzaje umów o świadczenie usług medycznych 399 II Umowy o usługi medyczne 400 III Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami Umowy związane z obrotem pieniężnym 450 I Umowa lombardowa 450 II Umowa sponsorska Umowa outsourcingu 466 I Uwagi wprowadzające 466 II Umowna konstrukcja outsourcingu 470 III Outsourcing bankowy Umowy internetowe 479 I Umowy elektroniczne próba definicji 479 II Umowy z dostawcami usług internetowych 490 VIII

3 Rozdział V Umowy nienazwane w działalności energetycznej Umowy nienazwane w działalności energetycznej 508 I Wprowadzenie do problematyki umów nienazwanych w prawie energetycznym 508 II Umowa kompleksowa 519 III Umowa magazynowania paliw gazowych 528 IV Umowa o świadczenie usług skraplania (regazyfikacji) gazu ziemnego 536 V Umowy pomocnicze 541 Rozdział VI Umowy nienazwane w działalności transportowej Umowa czarteru 554 I Wprowadzenie 554 II Zakres regulacji normatywnej 555 III Geneza i uzasadnienie gospodarcze 557 IV Pojęcie i charakter prawny 561 V Strony umowy 565 VI Natura (właściwości) stosunku czarteru 568 VII Prawa i obowiązki stron 571 VIII Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa przewozu multimodalnego 584 I Pojęcie i przesłanki rozwoju transportu multimodalnego 584 II Natura (właściwości) stosunku zobowiązaniowego wynikającego z zawarcia tej umowy Umowy pomocnicze 588 I Wprowadzenie 588 II Umowy o dostępie i korzystaniu z węzłów i tras komunikacyjnych oraz o usługi pilotażowe 590 III Umowa o wykonanie czynności ładunkowych 596 IV Szczególne umowy w transporcie kolejowym 597 Rozdział VII Umowy związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku kapitałowym Założenia metodologiczne klasyfikacji umów jako nienazwanych 604 I Uwagi na temat pojęcia umowy nazwanej i nienazwanej Umowa o oferowanie publiczne papierów wartościowych 617 I Pojęcie 617 II Sporządzenie prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenie przez KNF zagadnienia wybrane 618 III Marketing bezpośredni oferty publicznej obejmujący proces bookbuildingu (budowanie książki popytu) 623 IV Dystrybucja oferty publicznej (organizacja procesu sprzedaży) 624 V Charakter prawny 625 VI Forma umowy Umowa gwarancji zamknięcia oferty publicznej (umowa o subemisję) 627 I Cel gospodarczy 627 II Nazwa ustawowa a nazwa empiryczna 632 III Umowa o subemisję inwestycyjną 634 IV Umowa o subemisję usługową 644 V Umowy pokrewne do umów o subemisję wzmianka 651 IX

4 X 24 Umowa o stabilizowanie kursu giełdowego akcji 651 I Pojęcie i cel umowy o stabilizowanie kursu 651 II Stabilizowanie kursu w świetle prawa polskiego 652 III Stabilizowanie kursu w świetle prawa europejskiego 653 IV Uwagi końcowe Umowa o sponsorowaną emisję kwitów depozytowych 659 I Pojęcie kwitu depozytowego 659 II Charakter prawny kwitu depozytowego w prawie polskim 660 III Rodzaje emisji kwitów depozytowych 663 IV Funkcje kwitów depozytowych Umowy dotyczące instrumentów pochodnych od papierów wartościowych 668 I Pojęcie instrumentu pochodnego uwagi ogólne 668 II Kontrakt opcyjny 672 III Kontrakt terminowy Wnioski co do przeniesienia badanych umów do kategorii umów nazwanych Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej 697 I Uwagi wstępne 697 II Umowa zlecenia udzielenia kredytu bankowego 698 III Umowa kaucji bankowej 707 IV Umowa bankowego konsorcjum kredytowego 717 V Bankowa umowa przewłaszczenia ruchomości na zabezpieczenie 729 VI Bankowa umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie 737 VII Umowa sejfu bankowego 742 VIII Bankowa umowa sekurytyzacyjna Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej 754 I Uwagi wstępne 754 II Umowy terminowe i umowy swapowe jako tzw instrumenty finansowe 755 III Bankowe umowy terminowe i swapowe jako tzw instrumenty pochodne 756 IV Wzorce umowne w zakresie umów terminowych i umów swapowych 757 V Ogólne cechy jurydyczne umowy terminowej 758 VI Umowy terminowe typu forward 761 VII Umowy terminowe typu FRA 763 VIII Umowy swapowe 764 Rozdział VIII Ubezpieczenia gospodarcze Umowa reasekuracji 774 I Umowa reasekuracji jako umowa nienazwana w ubezpieczeniach 774 II Geneza reasekuracji 775 III Funkcje umowy reasekuracji 776 IV Zakres stosowania przepisów KC o umowie ubezpieczenia do reasekuracji 777 V Pojęcie reasekuracji 779 VI Cechy umowy reasekuracji 780 VII Treść umowy reasekuracji 784 VIII Rodzaje reasekuracji 788 IX Zawarcie umowy reasekuracji Forma umowy 793 X Zakończenie stosunku prawnego reasekuracji 793 XI Umowy zbliżone do reasekuracji 793

5 31 Umowa brokerska 795 I Geneza pośrednictwa ubezpieczeniowego 795 II Pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego 797 III Rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego 800 IV Działalność brokerska 803 V Umowa brokerska 807 VI Definicja umowy brokerskiej oraz jej charakter prawny 815 VII Treść umowy brokerskiej 820 VIII Prawa i obowiązki stron umowy brokerskiej 825 IX Sytuacja prawna brokera w relacjach z ubezpieczycielem 834 X Prowizja brokerska (kurtaż) 835 XI Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy brokerskiej 848 Rozdział IX Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa Umowa franchisingu 857 I Uwagi wstępne 857 II Franchising jako zjawisko ekonomiczne 858 III Regulacja prawna umowy franchisingu 864 IV Treść umowy franchisingu wykształcona w praktyce (typ empiryczny) 867 V Kwalifikacja prawna umowy franchisingu Umowa know-how 884 I Przedmiot i zakres rozważań 884 II Know-how jako przedmiot umowy 885 III Stosunek zobowiązaniowy wynikający z umowy know-how 890 IV Umowa know-how jako umowa nienazwana Umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa 895 I Tajemnica przedsiębiorstwa jako przedmiot umowy 895 II Umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jako umowa nienazwana 898 Rozdział X Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce Umowy dotyczące przedsiębiorstwa 906 I Umowa o zbycie przedsiębiorstwa 906 II Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania 963 III Umowa o przekazywanie zysku 982 IV Umowa w sprawie due diligence przedsiębiorstwa 989 V Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski) Umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) 1003 I Typologia umów o wspólne przedsięwzięcie 1003 II Umowa joint venture porozumienie wspólników (akcjonariuszy) 1016 III Umowa konsorcjum 1044 IV Umowa pool u Umowy koncernowe problem regulacji art 7 KSH 1063 I Uwagi ogólne 1063 II Umowy koncernowe a ład korporacyjny i majątkowy spółek kapitałowych 1071 III Umowy koncernowe a instrumenty ochrony zagrożonych interesów Umowa o współpracę gospodarczą 1081 I Przedmiot i zakres rozważań 1081 II Kooperacja jako zjawisko ekonomiczne i prawne 1082 III Konstrukcja stosunku kooperacyjnego 1085 XI

6 IV Charakter prawny umowy rodzącej stosunek kooperacyjny Umowy założycielskie 1097 I Uwagi wstępne 1097 II Umowa spółki jako umowa założycielska 1099 III Umowy założycielskie spółdzielni i stowarzyszenia oraz fundacji 1106 IV Ogólna charakterystyka umów założycielskich 1110 Indeks rzeczowy 1113 XII

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej.............................

Bardziej szczegółowo

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIX Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy......................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW redakcja naukowa Bogusława Gnela Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 15 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego... 1 1. Cele regulacji... 1 2. Metoda regulacji... 2 I. Metoda cywilnoprawna...

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XXI Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXIX Wprowadzenie (Dorota Karczewska)... 1 Część 1. Wpływ dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji)

W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji) Transformacje Prawa Prywatnego 1/2012 ISSN 1641 1609 Jerzy Pisuliński * W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji) Uwagi ogólne 1. Profesor Zbigniew Radwański przedstawił

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek

Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Propozycja cytowania: P. Zapadka, Us³ugi bankowoœci inwestycyjnej, Warszawa 2012 Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203

Bardziej szczegółowo

I Publiczne prawo gospodarcze

I Publiczne prawo gospodarcze I Publiczne prawo gospodarcze Temat: Warunki dotyczące podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej objętej obowiązkiem zezwolenia, licencji, zgody w zakresie: prowadzenia giełdy, rynek pozagiełdowy,

Bardziej szczegółowo

w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Opis zasad prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług maklerskich na rzecz klienta profesjonalnego w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Umowy w procesie budowlanym

Umowy w procesie budowlanym Umowy w procesie budowlanym Wykaz skrótów str. 13 Wprowadzenie str. 17 Rozdział 1 Umowa o roboty budowlane jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym str. 19 1.1. Geneza obecnego kształtu regulacji str. 19

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo