Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek"

Transkrypt

1 Przedmowa V Wykaz skrótów XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek Pojęcie i systematyka prawa spółek I. Spółka i prawo spółek II. Regulacje ogólne prawa spółek III. Regulacje szczególne prawa spółek IV. Prawo rynku kapitałowego Źródła prawa spółek I. Akty prawa krajowego II. Akty prawa wspólnotowego III. Zwyczaje IV. Dobre praktyki korporacyjne Rozdział II. Konstrukcja prawna spółki osobowej Istota i rodzaje spółek osobowych I. Pojęcie spółki osobowej II. Charakter prawny spółki osobowej III. Rodzaje spółek osobowych IV. Postacie spółki cywilnej Typy i formy ustrojowe spółek osobowych I. Typy spółek osobowych II. Formy ustrojowe osobowej spółki handlowej Utworzenie i ustanie spółki osobowej I. Zawiązanie spółki II. Powstanie spółki III. Rozwiązanie spółki IV. Ustanie bytu prawnego spółki Struktura prawna spółki osobowej I. Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne II. Uczestnicy spółki osobowej III. Zagadnienia prawno-majątkowe IV. Zarządzanie, nadzór i kontrola w spółce Podmiotowość prawna osobowej spółki handlowej I. Przyznanie osobowym spółkom handlowym podmiotowości prawnej. 74 II. Podmiotowość a osobowość prawna podobieństwa i różnice prawne. 75 III. Zakres odpowiedniego stosowania do nieosobowych podmiotów prawa przepisów o osobach prawnych IV. Kwestia przyznania podmiotowości prawnej osobowym spółkom handlowym w organizacji Odpowiedzialność za zobowiązania I. Zagadnienia ogólne II. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce osobowej w organizacji. 81 III. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce osobowej (właściwej).. 82 VII

2 VIII Spis treści Rozdział III. Umowa spółki Pojęcie, charakter i funkcje umowy spółki I. Pojęcie umowy spółki II. Charakter prawny umowy spółki III. Funkcje umowy spółki IV. Reguły wykładni umowy spółki handlowej Zawarcie umowy spółki (handlowej) a powstanie spółki I. Uwagi ogólne II. Etap przygotowujący zawarcie umowy spółki handlowej III. Etap zawarcia umowy spółki handlowej IV. Etap rejestracji spółki Kształtowanie praw i obowiązków stron umowy spółki (handlowej). 166 I. Metodologia analizy II. Aksjologia i metoda regulacji prawa umów III. Aksjologia i metoda regulacji prawa spółek IV. Wnioski dla określenia metody kształtowania praw i obowiązków wspólników Zmiana i rozwiązanie umowy spółki (handlowej) I. Zmiana umowy spółki II. Rozwiązanie umowy spółki Rozdział IV. Instytucje wspólne prawa spółek Prowadzenie przedsiębiorstwa cel spółki I. Uwagi ogólne na temat pojęcia przedsiębiorstwa II. Przedmiot przedsiębiorstwa i przedmiot działalności spółki osobowej Członkostwo i prawo członkowskie wspólnika I. Członkostwo w spółce osobowej II. Prawo członkowskie jako prawo podmiotowe Firma spółki osobowej I. Uwagi wprowadzające II. Rdzeń firmy spółki osobowej III. Dodatki obowiązkowe w firmie spółki osobowej IV. Dodatki dowolne w firmie spółki osobowej V. Problematyka skracania firmy. Wykładnia art KC VI. Budowa skróconej wersji firmy spółki osobowej VII. Zasada ciągłości firmy spółki osobowej Prokura w spółkach osobowych I. Uwagi wprowadzające II. Ustanowienie i udzielenie prokury przez spółki osobowe III. Zakres umocowania prokurenta spółki osobowej IV. Wygaśnięcie prokury Zgłoszenie i wpis spółki do rejestru I. Zgłoszenie spółki do rejestru II. Wpis spółki osobowej do rejestru Rozdział V. Odpowiedzialność cywilnoprawna w prawie spółek zagadnienia ogólne Ogólna charakterystyka odpowiedzialności cywilnoprawnej I. Uwagi ogólne II. Istota odpowiedzialności cywilnoprawnej III. Funkcje odpowiedzialności cywilnoprawnej IV. Odpowiedzialność cywilnoprawna a zasady prawa cywilnego Postacie odpowiedzialności cywilnoprawnej I. Uwaga wstępna

3 II. Klasyfikacja odpowiedzialności cywilnoprawnej z punktu widzenia sposobu ponoszenia odpowiedzialności III. Klasyfikacja odpowiedzialności cywilnoprawnej z punktu widzenia relacji między podmiotem dotkniętym naruszeniem a podmiotem ponoszącym odpowiedzialność IV. Odpowiedzialność cywilnoprawna a przesłanki i zasady odpowiedzialności V. Zagadnienie odpowiedzialności wielopostaciowej i zbiegu odpowiedzialności Rozdział VI. Nadużycie formy spółki Uwagi wprowadzające Treść pojęcia nadużycie formy spółki próba ujęcia generalnego Stany faktyczne klasyfikowane jako nadużycie formy spółki I. Uwagi wprowadzające II. Niemcy III. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Problem przeniesienia konstrukcji nadużycia formy spółki na grunt prawa polskiego Rozdział VII. Spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym Oznaczenie statutu personalnego spółki osobowej Przeniesienie siedziby spółki Zakres zastosowania statutu personalnego spółek osobowych Dobra osobiste spółek osobowych Uczestnictwo w spółce i wykonywanie praw spółkowych Zbywanie praw uczestnictwa Rozdział VIII. Spółka cywilna Zagadnienia wstępne I. Terminologia II. Ogólna charakterystyka spółki cywilnej III. Regulacja prawna IV. Funkcje gospodarcze i znaczenie V. Uwagi historyczno-prawne VI. Uwagi prawno-porównawcze VII. Ewolucja instytucji spółki w prawie polskim w latach Umowa spółki I. Uwagi ogólne II. Treść umowy III. Charakter prawny IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy VI. Forma umowy VII. Wykładnia umowy VIII. Zmiana umowy IX. Wadliwość umowy spółki Istota spółki cywilnej I. Uwagi ogólne II. Pojęcie spółki III. Struktura i charakter prawny stosunku spółki IV. Spółka jako organizacja i jednostka organizacyjna V. Problem podmiotowości prawnej spółki cywilnej VI. Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej VII. Status prawny spółki cywilnej w postępowaniu sądowym IX

4 X VIII. Status prawny spółki cywilnej na tle prawa pracy i prawa publicznego wzmianka IX. Spółka cywilna a podobne instytucje prawne Rodzaje i postacie spółki I. Uwagi ogólne II. Rodzaje III. Postacie Prawa i obowiązki wspólników I. Uwagi ogólne II. Klasyfikacja uprawnień i obowiązków wspólników III. Prawa czysto majątkowe IV. Prawa organizacyjne (korporacyjne) V. Obowiązki czysto majątkowe VI. Obowiązki organizacyjne (korporacyjne) VII. Zasady wykonywania praw i obowiązków członkowskich VIII. Zmiany składu osobowego spółki Prowadzenie spraw i reprezentacja I. Prowadzenie spraw spółki II. Reprezentacja spółki cywilnej Reżim majątkowy I. Uwagi ogólne II. Majątek spółki III. Wkłady IV. Udział w zysku i stracie Odpowiedzialność za zobowiązania I. Uwagi ogólne II. Pojęcie zobowiązań spółki III. Rodzaje i powstanie zobowiązań spółki IV. Konstrukcja zobowiązań spółki V. Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki VI. Zakres odpowiedzialności i obrona dłużnika VII. Szczególne rodzaje odpowiedzialności VIII. Realizacja odpowiedzialności w postępowaniu cywilnym IX. Roszczenia regresowe Rozwiązanie spółki I. Uwagi ogólne II. Przyczyny rozwiązania III. Skutki rozwiązania IV. Likwidacja spółki Przekształcenie spółki I. Uwagi ogólne II. Procedura przekształcenia III. Skutki przekształcenia Rozdział IX. Spółka jawna Uwagi wprowadzające I. Geneza spółki jawnej II. Rola gospodarcza i zastosowania spółki jawnej Umowa spółki jawnej: zagadnienia ogólne I. Definicja ustawowa i ogólna charakterystyka czynności prawnej II. Porównanie z innymi spółkami osobowymi III. Forma czynności prawnej IV. Odpowiedzialność wspólników spółki

5 42. Podmiotowość spółki jawnej I. Zdolność prawna w zakresie prawa materialnego II. Zdolność procesowa III. Firma Utworzenie spółki jawnej I. Wspólnicy II. Pierwotne założenia spółki III. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną IV. Utworzenie spółki z przedsiębiorcą jednoosobowym V. Spółka jawna w organizacji VI. Nieważność umowy. Wadliwość zawiązania spółki Zmiana umowy i składu wspólników I. Uwagi wstępne II. Przesłanki zmiany umowy III. Zmiana składu osobowego spółki Prawa i obowiązki organizacyjne wspólników I. Uwagi wstępne II. Prowadzenie spraw spółki III. Prawo reprezentowania spółki IV. Prawo wspólnika do zasięgania informacji o sprawach spółki V. Inne prawa i obowiązki o charakterze organizacyjnym Prawa i obowiązki wspólnika o charakterze obligacyjno- -organizacyjnym I. Uwagi wstępne II. Obowiązek wniesienia wkładów III. Udział w zyskach i stratach IV. Prawo do odsetek od udziału kapitałowego V. Prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej oraz do udziału w majątku spółki w razie ustąpienia wspólnika Rozwiązanie, likwidacja i ustanie spółki I. Uwagi ogólne II. Rozwiązanie spółki z mocy ustawy III. Rozwiązanie spółki w drodze oświadczenia woli IV. Ustanie spółki wskutek przekształcenia w inną spółkę handlową V. Likwidacja spółki VI. Przebieg likwidacji Rozdział X. Spółka partnerska Ogólna charakterystyka spółki partnerskiej I. Geneza spółki partnerskiej II. Prawne unormowanie spółki partnerskiej Określenie i treść umowy spółki partnerskiej Status prawny podmiotów uprawnionych do tworzenia spółek partnerskich Firma spółki partnerskiej Ukształtowanie odpowiedzialności w spółce partnerskiej I. Zobowiązania zaciągnięte w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce II. Zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzeniem spraw spółki III. Zobowiązania powstałe w wyniku popełnieniaczynu niedozwolonego. 861 IV. Modyfikacje zakresów odpowiedzialności V. Zagadnienia procesowe Ukształtowanie stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółce partnerskiej XI

6 XII Spis treści I. Prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki partnerskiej II. Zarząd spółki partnerskiej Rozwiązanie spółki Rozdział XI. Spółka komandytowa Natura spółki komandytowej I. Natura gospodarcza spółki komandytowej II. Natura prawna spółki komandytowej Odmiany (podtypy) spółki komandytowej I. Model klasyczny a nietypowe spółki komandytowe II. Spółka komandytowa, której komplementariuszem jest osoba prawna Zastosowanie spółki komandytowej w praktyce Źródła regulacji prawnej spółki komandytowej I. Miejsce i sposób regulacji prawnej II. Ogólna norma odsyłająca III. Stosowanie pozostałych przepisów Kodeksu spółek handlowych IV. Stosowanie przepisów ustrojowych występujących poza Kodeksem spółek handlowych Wspólnicy I. Rodzaje, liczba i charakter prawny wspólników II. Wspólnicy posiadający status komplementariusza III. Wspólnicy posiadający status komandytariusza Sposoby powstania spółki komandytowej I. Sposób podstawowy II. Inne sposoby Umowa spółki komandytowej I. Forma umowy spółki II. Treść umowy spółki Rejestracja spółki komandytowej I. Charakter prawny wpisu II. Treść wpisu III. Zmiany treści wpisu IV. Zgłoszenie spółki komandytowej do rejestru, ogłoszenie wpisu Spółka komandytowa w stadium organizacji I. Pojęcie i znaczenie spółki komandytowej w organizacji II. Charakter prawny spółki komandytowej w organizacji III. Zagadnienia pozostałe Pojęcie i charakter prawny majątku spółki komandytowej I. Odrębność majątku spółki od majątku osobistego wspólników II. Kapitał podstawowy a inne kapitały własne spółki komandytowej Udział wspólnika w spółce komandytowej I. Pojęcie udziału wspólnika II. Udział kapitałowy w spółce komandytowej III. Udział w zyskach i stratach spółki IV. Przeniesienie udziału w spółce komandytowej Wkład wspólnika do spółki komandytowej I. Różny charakter wkładów wspólników II. Wkład komandytariusza III. Wkład komplementariusza IV. Wniesienie wkładu do spółki komandytowej Zasady ustrojowe prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowej I. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej a prawa i obowiązki jej wspólników

7 II. Ochrona interesu komandytariuszy w zakresie prowadzenia spraw i reprezentacji spółki komandytowej III. Model silnego i słabego komandytariusza w zakresie prowadzenia spraw spółki Reprezentacja spółki komandytowej I. Reprezentacja spółki przez komplementariuszy (reguła) II. Reprezentacja spółki przez komandytariusza na zasadzie pełnomocnictwa (wyjątek) Prowadzenie spraw spółki komandytowej przez komplementariuszy I. Prawo i obowiązek komplementariuszy prowadzenia spraw spółki II. Powierzenie prowadzenia spraw spółki wybranym komplementariuszom III. Pozbawienie wybranych komplementariuszy prawa prowadzenia spraw spółki IV. Sposób prowadzenia spraw spółki przez kilku komplementariuszy Uprawnienia kontrolne i nadzorcze komandytariuszy I. Prawo do informacji o spółce II. Prawo weta w sprawach przekraczających zakres zwykłych spraw spółki Odpowiedzialność na etapie powstawania spółki komandytowej I. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki w organizacji II. Odpowiedzialność za niedojście do skutku spółki komandytowej Odpowiedzialność na etapie funkcjonowania spółki komandytowej. 949 I. Odpowiedzialność spółki komandytowej wobec osób trzecich II. Odpowiedzialność komplementariusza wobec osób trzecich za zobowiązania spółki III. Odpowiedzialność komandytariusza wobec osób trzecich za zobowiązania spółki IV. Odpowiedzialność wspólnika (komandytariusza i komplementariusza) wobec spółki i wspólników Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej I. Wspólna regulacja prawna wystąpienia komplementariusza oraz komandytariusza ze spółki II. Sposoby wystąpienia wspólnika ze spółki III. Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika IV. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę Ustanie spółki komandytowej I. Rozwiązanie spółki komandytowej II. Likwidacja spółki komandytowej (odesłanie) Rozdział XII. Spółka komandytowo-akcyjna Istota spółki komandytowo-akcyjnej I. Natura spółki komandytowo-akcyjnej II. Miejsce spółki komandytowo-akcyjnej w systemie prawa spółek III. Zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej IV. Źródła regulacji prawnej spółki komandytowo-akcyjnej Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej I. Wspólnicy II. Sposoby powstania spółki komandytowo-akcyjnej III. Statut spółki komandytowo-akcyjnej IV. Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej V. Spółka komandytowo-akcyjna w organizacji XIII

8 77. Majątek spółki komandytowo-akcyjnej I. Pojęcie i charakter prawny majątku spółki komandytowo-akcyjnej II. Udział wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej III. Wkład wspólnika do spółki komandytowo-akcyjnej Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej I. Prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja, jako prawo i obowiązek komplementariusza, a także kompetencja organu spółki komandytowo-akcyjnej II. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej III. Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariuszy IV. Rada nadzorcza i czynności nadzorczew spółce komandytowo-akcyjnej V. Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej Odpowiedzialność spółki i wspólników I. Odpowiedzialność na etapie powstawania spółki komandytowo- -akcyjnej II. Odpowiedzialność na etapie funkcjonowaniaspółki komandytowo- -akcyjnej Wystąpienie wspólnika ze spółki oraz ustanie spółki komandytowo- -akcyjnej I. Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej II. Ustanie spółki komandytowo-akcyjnej Indeks rzeczowy XIV

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego

2015-05-12. Prawo handlowe. Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego. Prawo handlowe jako dziedzina prawa cywilnego Prawo handlowe dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Prawo handlowe jako gałąź prawa prywatnego Prawo prywatne (ius privatum) gałąź prawa skupiająca normy prawne, których

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Utworzenie spółki przez JST 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Utworzenie spółki przez JST 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz autorów... XV Wykaz skrótów... XIX Część 1. Utworzenie spółki przez JST... 1 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST Łukasz Grzechnik... 3 1.1. Formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 1. Rodzaje spółek osobowych... 25 2. Spółki osobowe prawa handlowego... 26 2.1.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do szkoleń

Materiały pomocnicze do szkoleń Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Materiały pomocnicze do szkoleń Część II Rachunkowość i analiza danych oraz kosztorysowanie

Bardziej szczegółowo

Pojęcia związane z podmiotowością rejestru REGON. Pojęcia związane z klasyfikacją podstawowych form prawnych

Pojęcia związane z podmiotowością rejestru REGON. Pojęcia związane z klasyfikacją podstawowych form prawnych Pojęcia związane z podmiotowością rejestru REGON 1) Podmiot gospodarki narodowej - podmiot stosunków cywilno-prawnych prawa polskiego wyposażony w autonomię decyzji prawnych, ekonomicznych i finansowych,

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna prosto i skutecznie

Spółka jawna prosto i skutecznie Spółka jawna prosto i skutecznie I Czym jest spółka jawna Spółka jawna traktowana jest przez ustawę z 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych jako podstawowy typ handlowej spółki osobowej, o czym

Bardziej szczegółowo

Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010

Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010 Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009 2010 Redakcja dr Radosław L. Kwaśnicki Piotr Letolc C.H. Beck Spis treści Przedmowa....................................................

Bardziej szczegółowo

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n.

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n. Marta Piotrowska Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej zagadnienia wybrane Wprowadzenie do problematyki

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZĘŚĆ 1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z tej części Przewodnika dowiesz się o: Zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dostępnych dla inwestorów, podstawowych formach prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIX Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy......................... 1

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne Sierpień 2014 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE 3 II. SPÓŁKI HANDLOWE 5 III. IV. OGRANICZENIA WOLNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w rozumieniu art. 18a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo