Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo zobowiązań umowy nienazwane"

Transkrypt

1 Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera

2 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

3 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI

4 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Redaktor Prof. dr hab. Wojciech Jan Katner Uniwersytet Łódzki sędzia Sądu Najwyższego Autorzy dr hab. Ewa Bagińska profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Mirosław Bączyk profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Szymon Byczko Uniwersytet Łódzki; dr hab. Jacek Gołaczyński profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; dr Aleksander Kappes Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Wojciech J. Katner Uniwersytet Łódzki; dr hab. Wojciech Kocot profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Teresa Mróz profesor Uniwersytetu w Białymstoku; dr hab. Adam Olejniczak profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Adam Opalski profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Urszula Promińska profesor Uniwersytetu Łódzkiego; dr Wojciech Robaczyński Uniwersytet Łódzki; dr hab. Michał Romanowski profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dr Małgorzata Serwach Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Mirosław Stec Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł Uniwersytet Jagielloński WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2010

5 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Ewa Bagińska rozdz. IV, 13, pkt III Mirosław Bączyk rozdz. VI, 28, 29 Szymon Byczko rozdz. VII, 30 Jacek Gołaczyński rozdz. IV, 16 Aleksander Kappes rozdz. III, 12 Wojciech J. Katner rozdz. I Wojciech Kocot rozdz. II, 5; rozdz. III 8 11 Mirosław Nesterowicz rozdz. IV, 13, pkt I, II Teresa Mróz rozdz. IX, 35 Adam Olejniczak rozdz. II, 6 Adam Opalski rozdz. IX, 36, 37 Urszula Promińska rozdz. VIII; rozdz. IX, 38, 39 Wojciech Robaczyński rozdz. IV, 14, 15 Michał Romanowski rozdz. III, 7; rozdz. VI, Małgorzata Serwach rozdz. VII, 31 Mirosław Stec rozdz. V Anna Walaszek-Pyzioł rozdz. IV, 17 Redakcja serii: dr Agnieszka Mikos-Sitek Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek, Agata Ponikowska Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: PERFEKT S.A., Warszawa ISBN

6 Przedmowa Dziewiąty tom Systemu Prawa Prywatnego kontynuuje zagadnienia prawa umów (t. 7 i 8), tym razem obejmując umowy nienazwane. To bardzo trudna tematyka, nie tylko dla opracowujących ją autorów, ale wiążąca się z samym wyborem tych umów, które uzna się za nienazwane, a następnie z określeniem takiego stopnia prawnego wykształcenia danej umowy, aby można ją już rekomendować do opracowania systemowego. Nie jest to widać proste do wykonania, skoro w piśmiennictwie obcym prawie nie spotyka się takich dzieł. Tymczasem, istotna jest nie tylko teoretyczna strona umów nienazwanych, ale także ich ogromne znaczenie praktyczne. Ze względu na rozwój gospodarczy, jego umiędzynarodowienie i standaryzację stale tworzone są w obrocie nowe umowy, które nie odpowiadają przesłankom zawartym w regulacji ustawowej umów nazwanych i zaczynają funkcjonować jako umowy nienazwane. Należało zatem najpierw określić, co się rozumie przez pojęcie umowy nienazwanej i chociaż każdy autor tego tomu miał swobodę własnego sformułowania, to ogólna próba takiego określenia została na wstępie uczyniona. Kolejne rozdziały odnoszą się do umów nienazwanych, przede wszystkim w obrocie gospodarczym, tak między przedsiębiorcami, jak i wtedy, gdy przedsiębiorca występuje tylko po jednej stronie umowy. Poza umowami w obrocie towarowym i w usługach, są umowy w pośrednictwie handlowym, obrocie papierami wartościowymi, w czynnościach z zakresu prawa na dobrach niematerialnych i własności przemysłowej, a także umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce. W następnych wydaniach tomu 9 przewiduje się włączenie dalszych umów, np. z zakresu inwestycji w budownictwie i kolejnych umów o świadczenie usług. Opracowanie jest dziełem zbiorowym kilkunastu autorów, z których każdy samodzielnie odpowiada za ujęcie problematyki i wyrażane poglądy. Nie naruszając tego, całość otrzymała możliwą do osiągnięcia jednolitą postać redakcyjną. Stan prawny został uwzględniony na 1 kwietnia 2010 r. Warszawa, kwiecień 2010 r. Prof. dr hab. Wojciech Jan Katner V

7

8 Spis treści Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej Uwaga wstępna Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych Umowy nazwane przesłanki wyodrębnienia Umowy nienazwane istota wyodrębnienia w teorii i w praktyce; cechy, przesłanki i rodzaje Rozdział II. Umowy w obrocie rzeczami (w obrocie towarowym) Pozakodeksowe umowy sprzedaży I. Uwagi ogólne II. Sprzedaż odręczna, sprzedaż akwizycyjna przez domokrążcę (poza lokalem przedsiębiorstwa) III. Sprzedaż według katalogu, na zamówienie, z przesłaniem na miejsce (wysyłkowa, na odległość) IV. Sprzedaż z zastrzeżeniem losowania nagród V. Sprzedaż specyikacyjna, według indywidualnych cech zamawianego towaru VI. Sprzedaż z rabatem (przeceną, premią) VII. Sprzedaż na przedpłaty VIII. Sprzedaż piramidalna IX. Sprzedaż w systemie argentyńskim (konsorcyjnym) Umowy kompensacyjne I. Ogólna charakterystyka transakcji kompensacyjnych II. Zawarcie i treść umów kompensacyjnych III. Charakter prawny umów kompensacyjnych Rozdział III. Umowy w pośrednictwie handlowym Umowa zlecenia maklerskiego I. Istota i charakter prawny umowy zlecenia maklerskiego II. Stosunki między domem maklerskim a inwestorem III. Odpowiedzialność domu maklerskiego IV. Zakończenie umowy V. Czy regulować umowę zlecenia maklerskiego? Umowa akwizycyjna I. Uwagi wstępne II. Charakterystyka umowy akwizycyjnej III. Zawarcie i forma umowy akwizycyjnej IV. Treść umowy akwizycyjnej V. Zakończenie umowy akwizycyjnej VI. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy akwizycyjnej Umowa dystrybucyjna I. Uwagi wstępne VII

9 VIII Spis treści II. Ogólna charakterystyka umowy dystrybucyjnej i jej rodzajów III. Umowa dystrybucyjna a umowy zbliżone IV. Strony umowy dystrybucyjnej V. Przedmiot umowy dystrybucyjnej VI. Zawarcie i forma umowy dystrybucyjnej VII. Treść umowy dystrybucyjnej VIII. Zakończenie umowy dystrybucyjnej IX. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy dystrybucyjnej X. Umowy dystrybucyjne a ochrona konkurencji w UE Umowa faktoringu I. Uwagi wstępne II. Ogólna charakterystyka umowy faktoringu III. Strony umowy faktoringu IV. Zawarcie i forma umowy faktoringu V. Przedmiot umowy faktoringu VI. Treść umowy faktoringu VII. Zakończenie umowy faktoringu VIII. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy faktoringu IX. Konwencja ottawska z 1988 r. o faktoringu międzynarodowym Umowa forfaitingu I. Uwagi ogólne II. Elementy istotne oraz funkcje forfaitingu III. Charakter prawny forfaitingu Umowy powiernicze I. Historyczny rozwój, pojęcie i rodzaje powiernictwa II. Elementy prawnorzeczowe i zobowiązaniowe powiernictwa III. Powiernictwo a instytucje wykazujące podobne cechy IV. Przewłaszczenie na zabezpieczenie V. Przelew na zabezpieczenie VI. Zarząd powierniczy VII. Powierniczy rachunek bankowy VIII. Inne czynności powiernicze IX. Ochrona uprawnionego ze stosunku powierniczego Rozdział IV. Umowy o świadczenie usług Umowy o świadczenie usług medycznych I. Uwagi ogólne rodzaje umów o świadczenie usług medycznych II. Umowy o usługi medyczne III. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami Umowy związane z obrotem pieniężnym I. Umowa lombardowa II. Umowa sponsorska Umowa outsourcingu I. Uwagi wprowadzające II. Umowna konstrukcja outsourcingu III. Outsourcing bankowy Umowy internetowe I. Umowy elektroniczne próba deinicji II. Umowy z dostawcami usług internetowych Umowy nienazwane w działalności energetycznej I. Wprowadzenie do problematyki umów nienazwanych w prawie energetycznym II. Umowa kompleksowa

10 Spis treści III. Umowa magazynowania paliw gazowych IV. Umowa o świadczenie usług skraplania (regazyikacji) gazu ziemnego. 462 V. Umowy pomocnicze Rozdział V. Umowy nienazwane w działalności transportowej Umowa czarteru I. Wprowadzenie II. Zakres regulacji normatywnej III. Geneza i uzasadnienie gospodarcze IV. Pojęcie i charakter prawny V. Strony umowy VI. Natura (właściwości) stosunku czarteru VII. Prawa i obowiązki stron VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa przewozu multimodalnego I. Pojęcie i przesłanki rozwoju transportu multimodalnego II. Natura (właściwości) stosunku zobowiązaniowego wynikającego z zawarcia tej umowy Umowy pomocnicze I. Wprowadzenie II. Umowy o dostępie i korzystaniu z węzłów i tras komunikacyjnych oraz o usługi pilotażowe III. Umowa o wykonanie czynności ładunkowych IV. Szczególne umowy w transporcie kolejowym Rozdział VI. Papiery wartościowe i czynności bankowe Założenia metodologiczne klasyikacji umów jako nienazwanych I. Uwagi na temat pojęcia umowy nazwanej i nienazwanej Umowa o oferowanie publiczne papierów wartościowych I. Pojęcie II. Sporządzenie prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zagadnienia wybrane III. Marketing bezpośredni oferty publicznej obejmujący proces bookbuildingu (budowanie książki popytu) IV. Dystrybucja oferty publicznej (organizacja procesu sprzedaży) V. Charakter prawny VI. Forma umowy Umowa gwarancji zamknięcia oferty publicznej (umowa o subemisję) I. Cel gospodarczy II. Nazwa ustawowa a nazwa empiryczna III. Umowa o subemisję inwestycyjną IV. Umowa o subemisję usługową V. Umowy pokrewne do umów o subemisję wzmianka Umowa o stabilizowanie kursu giełdowego akcji I. Pojęcie i cel umowy o stabilizowanie kursu II. Stabilizowanie kursu w świetle prawa polskiego III. Stabilizowanie kursu w świetle prawa europejskiego IV. Uwagi końcowe Umowa o sponsorowaną emisję kwitów depozytowych I. Pojęcie kwitu depozytowego II. Charakter prawny kwitu depozytowego w prawie polskim III. Rodzaje emisji kwitów depozytowych IV. Funkcje kwitów depozytowych IX

11 Spis treści X 26. Umowy dotyczące instrumentów pochodnych od papierów wartościowych I. Pojęcie instrumentu pochodnego uwagi ogólne II. Kontrakt opcyjny III. Kontrakt terminowy Wnioski co do przeniesienia badanych umów do kategorii umów nazwanych Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej I. Uwagi wstępne II. Umowa zlecenia udzielenia kredytu bankowego III. Umowa kaucji bankowej IV. Umowa bankowego konsorcjum kredytowego V. Bankowa umowa przewłaszczenia ruchomości na zabezpieczenie VI. Bankowa umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie VII. Umowa sejfu bankowego VIII. Bankowa umowa sekurytyzacyjna Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej I. Uwagi wstępne II. Umowy terminowe i umowy swapowe jako tzw. instrumenty inansowe III. Bankowe umowy terminowe i swapowe jako tzw. instrumenty pochodne IV. Wzorce umowne w zakresie umów terminowych i umów swapowych. 673 V. Ogólne cechy jurydyczne umowy terminowej VI. Umowy terminowe typu forward VII. Umowy terminowe typu FRA VIII. Umowy swapowe Rozdział VII. Ubezpieczenia gospodarcze Umowa reasekuracji I. Umowa reasekuracji jako umowa nienazwana w ubezpieczeniach II. Geneza reasekuracji III. Funkcje umowy reasekuracji IV. Zakres stosowania przepisów KC o umowie ubezpieczenia do reasekuracji V. Pojęcie reasekuracji VI. Cechy umowy reasekuracji VII. Treść umowy reasekuracji VIII. Rodzaje reasekuracji IX. Zawarcie umowy reasekuracji. Forma umowy X. Zakończenie stosunku prawnego reasekuracji XI. Umowy zbliżone do reasekuracji Umowa brokerska I. Geneza pośrednictwa ubezpieczeniowego II. Pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego III. Rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego IV. Umowa brokerska V. Deinicja umowy brokerskiej oraz jej charakter prawny VI. Treść umowy brokerskiej VII. Prawa i obowiązki stron umowy brokerskiej VIII. Sytuacja prawna brokera w relacjach z ubezpieczycielem IX. Prowizja brokerska (kurtaż)

12 Spis treści Rozdział VIII. Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa Umowa franchisingu I. Uwagi wstępne II. Franchising jako zjawisko ekonomiczne III. Regulacja prawna umowy franchisingu IV. Treść umowy franchisingu wykształcona w praktyce (typ empiryczny). 756 V. Kwaliikacja prawna umowy franchisingu Umowa know-how I. Przedmiot i zakres rozważań II. Know-how jako przedmiot umowy III. Stosunek zobowiązaniowy wynikający z umowy know-how IV. Umowa know-how jako umowa nienazwana Umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa I. Tajemnica przedsiębiorstwa jako przedmiot umowy II. Umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jako umowa nienazwana Rozdział IX. Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce Umowy dotyczące przedsiębiorstwa I. Umowa o zbycie przedsiębiorstwa II. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania III. Umowa o przekazywanie zysku IV. Umowa w sprawie due diligence przedsiębiorstwa V. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski) Umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) I. Typologia umów o wspólne przedsięwzięcie II. Umowa joint venture porozumienie wspólników (akcjonariuszy) III. Umowa konsorcjum IV. Umowa pool u Umowy koncernowe problem regulacji art. 7 KSH Umowa o współpracę gospodarczą I. Przedmiot i zakres rozważań II. Kooperacja jako zjawisko ekonomiczne i prawne III. Konstrukcja stosunku kooperacyjnego IV. Charakter prawny umowy rodzącej stosunek kooperacyjny Umowy założycielskie I. Uwagi wstępne II. Umowa spółki jako umowa założycielska III. Umowy założycielskie spółdzielni i stowarzyszenia oraz fundacji IV. Ogólna charakterystyka umów założycielskich Indeks rzeczowy XI

13

14 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Dyrektywa 86/653/EEC... dyrektywa Rady 86/653 z r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz. UE L ) FInwU ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz ze zm.) FunkSystElektrR.... rozporządzenie Ministra Gospodarki z r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) GHazU ustawa z r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) GospNierU ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.) GZakłWU ustawa z r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) JęzPolU ustawa z r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC franc Kodeks cywilny francuski z 1804 r. (Cciv Code civil) KC niem Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. (BGB Bürgerliches Gesetzbuch) KC włos Kodeks cywilny włoski z 1942 r. (Cc Codice civile) KH rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KH franc Kodeks handlowy z 1807 r. (CC Code de commerce) KH niem Kodeks handlowy niemiecki z 1987 r. (HGB Handelsgesetzbuch) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KM ustawa z r. Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689) KomPrywU ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) Konwencja wiedeńska. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) KP ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz ze zm.) XIII

15 XIV Wykaz skrótów KrRejSU ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KW ustawa z r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275) KWU ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) KZ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599) ObligU ustawa z r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz ze zm.) ObrIFinU ustawa z r. o obrocie instrumentami inansowymi (Dz.U. Nr 183, poz ze zm.) OchrDanychU ustawa z r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrKonkurU ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonsU ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrZdrPsychU..... ustawa z r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) OfertaPublU ustawa z r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów inansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) OR Prawo obligacyjne szwajcarskie z 1911 r. (Obligationenrecht) OrdPU ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOFizU ustawa z r. o podatku dochodowym od osób izycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) PDOPrU ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PECL Zasady Europejskiego Prawa Umów (Principles of International Contract Law) PEL CAFDC Zasady Prawa Europejskiego dotyczące umowy agencji handlowej, franchisingu i dystrybucji (Principles of European Law. Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts) PielęgPołożU ustawa z r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz ze zm.) PodpisElektrU ustawa z r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz ze zm.) PośrUbezpU ustawa z r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz ze zm.) PPU ustawa z r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PraktRynkU ustawa z r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBank z 1989 r ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.) PrCzek ustawa z r. Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrEnerg ustawa z r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.)

16 Wykaz skrótów PrLot ustawa z r. Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) PrNot ustawa z r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.) PrPacjentaU ustawa z r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) PrPapW ustawa z r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPapW z 1991 r..... ustawa r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jedn.: Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 ze zm.) PrPoczt ustawa z r. Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.) PrPrzew ustawa z r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) PrSpółdz ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrTelek ustawa z r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz ze zm.) PrUpNapr ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) PrWeksl ustawa z r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) PrywPPU ustawa z r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) PrZamPubl ustawa z r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2273/ rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2273/2003 z r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów inansowych (Dz.Urz. UE L ) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2790/ rozporządzenie Komisji (WE) z r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.Urz. UE L ) SprzedKonsU ustawa z r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) SwobGospU ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm.) ŚwiadOpZdrU ustawa z r. o świadczeniach opieki zdrowotnej inansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.) ŚwiadUsłElU ustawa z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.) UbezpU ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66) WarOpZdrR rozporządzenie Min. Zdrowia z r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484) ZakłOpZdrowU..... ustawa z r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) XV

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.)

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie

Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie Tom 13 Prawo autorskie Pod redakcją Janusza Barty 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom 13 3. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM WZORY. KOMENTARZE. ORZECZNICTWO Przemysław Bryłowski, Paweł Daszczuk Małgorzata Dumkiewicz, Zdzisław Gawlik Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYSZARD CZERNIAWSKI DZIEDZICZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 15 Rozdział 1 Zasady prawa spadkowego 17 1.1. Otwarcie spadku 18 1.2. Zasady dziedziczenia 21 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego Komentarz 5. wydanie K.T. Boratyńska A. Górski A. Sakowicz A. Ważny KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C.H.BECK Kodeks postępowania karnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.

Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Joanna Ołówek Opracowanie redakcyjne: Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Copyright by Lexis Nexis Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie

Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej obowiązujące na Zamiejscowym Wydziale Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie I. Uwagi wstępne i wybór tematu pracy Celem pracy magisterskich i

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych. Mirosław Nesterowicz. Wydanie 1 Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 1 Warszawa 2012 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Bojarska, Joanna Tchorek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ Praca doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY. Karol Łapiński UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W POLSKIM I UNIJNYM PRAWIE PRACY Karol Łapiński Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 15 Rozdział I Rozwój instytucji umowy o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec sierpień 7 8/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 583 584 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE

BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE BIBLIOTEKA PRAWNIKA PRAWO MEDYCZNE Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych Mirosław Nesterowicz Wydanie 2 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 6 Podmioty administrujące Maksymilian Cherka, Zbigniew Czarnik, Marcin Dyl, Krzysztof Jaroszyński, Zygmunt Niewiadomski, Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo