Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo zobowiązań umowy nienazwane"

Transkrypt

1 Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera

2 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

3 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI

4 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Redaktor Prof. dr hab. Wojciech Jan Katner Uniwersytet Łódzki sędzia Sądu Najwyższego Autorzy dr hab. Ewa Bagińska profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Mirosław Bączyk profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Szymon Byczko Uniwersytet Łódzki; dr hab. Jacek Gołaczyński profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; dr Aleksander Kappes Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Wojciech J. Katner Uniwersytet Łódzki; dr hab. Wojciech Kocot profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Teresa Mróz profesor Uniwersytetu w Białymstoku; dr hab. Adam Olejniczak profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Adam Opalski profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Urszula Promińska profesor Uniwersytetu Łódzkiego; dr Wojciech Robaczyński Uniwersytet Łódzki; dr hab. Michał Romanowski profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dr Małgorzata Serwach Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Mirosław Stec Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł Uniwersytet Jagielloński WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2010

5 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Ewa Bagińska rozdz. IV, 13, pkt III Mirosław Bączyk rozdz. VI, 28, 29 Szymon Byczko rozdz. VII, 30 Jacek Gołaczyński rozdz. IV, 16 Aleksander Kappes rozdz. III, 12 Wojciech J. Katner rozdz. I Wojciech Kocot rozdz. II, 5; rozdz. III 8 11 Mirosław Nesterowicz rozdz. IV, 13, pkt I, II Teresa Mróz rozdz. IX, 35 Adam Olejniczak rozdz. II, 6 Adam Opalski rozdz. IX, 36, 37 Urszula Promińska rozdz. VIII; rozdz. IX, 38, 39 Wojciech Robaczyński rozdz. IV, 14, 15 Michał Romanowski rozdz. III, 7; rozdz. VI, Małgorzata Serwach rozdz. VII, 31 Mirosław Stec rozdz. V Anna Walaszek-Pyzioł rozdz. IV, 17 Redakcja serii: dr Agnieszka Mikos-Sitek Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek, Agata Ponikowska Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: PERFEKT S.A., Warszawa ISBN

6 Przedmowa Dziewiąty tom Systemu Prawa Prywatnego kontynuuje zagadnienia prawa umów (t. 7 i 8), tym razem obejmując umowy nienazwane. To bardzo trudna tematyka, nie tylko dla opracowujących ją autorów, ale wiążąca się z samym wyborem tych umów, które uzna się za nienazwane, a następnie z określeniem takiego stopnia prawnego wykształcenia danej umowy, aby można ją już rekomendować do opracowania systemowego. Nie jest to widać proste do wykonania, skoro w piśmiennictwie obcym prawie nie spotyka się takich dzieł. Tymczasem, istotna jest nie tylko teoretyczna strona umów nienazwanych, ale także ich ogromne znaczenie praktyczne. Ze względu na rozwój gospodarczy, jego umiędzynarodowienie i standaryzację stale tworzone są w obrocie nowe umowy, które nie odpowiadają przesłankom zawartym w regulacji ustawowej umów nazwanych i zaczynają funkcjonować jako umowy nienazwane. Należało zatem najpierw określić, co się rozumie przez pojęcie umowy nienazwanej i chociaż każdy autor tego tomu miał swobodę własnego sformułowania, to ogólna próba takiego określenia została na wstępie uczyniona. Kolejne rozdziały odnoszą się do umów nienazwanych, przede wszystkim w obrocie gospodarczym, tak między przedsiębiorcami, jak i wtedy, gdy przedsiębiorca występuje tylko po jednej stronie umowy. Poza umowami w obrocie towarowym i w usługach, są umowy w pośrednictwie handlowym, obrocie papierami wartościowymi, w czynnościach z zakresu prawa na dobrach niematerialnych i własności przemysłowej, a także umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce. W następnych wydaniach tomu 9 przewiduje się włączenie dalszych umów, np. z zakresu inwestycji w budownictwie i kolejnych umów o świadczenie usług. Opracowanie jest dziełem zbiorowym kilkunastu autorów, z których każdy samodzielnie odpowiada za ujęcie problematyki i wyrażane poglądy. Nie naruszając tego, całość otrzymała możliwą do osiągnięcia jednolitą postać redakcyjną. Stan prawny został uwzględniony na 1 kwietnia 2010 r. Warszawa, kwiecień 2010 r. Prof. dr hab. Wojciech Jan Katner V

7

8 Spis treści Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej Uwaga wstępna Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych Umowy nazwane przesłanki wyodrębnienia Umowy nienazwane istota wyodrębnienia w teorii i w praktyce; cechy, przesłanki i rodzaje Rozdział II. Umowy w obrocie rzeczami (w obrocie towarowym) Pozakodeksowe umowy sprzedaży I. Uwagi ogólne II. Sprzedaż odręczna, sprzedaż akwizycyjna przez domokrążcę (poza lokalem przedsiębiorstwa) III. Sprzedaż według katalogu, na zamówienie, z przesłaniem na miejsce (wysyłkowa, na odległość) IV. Sprzedaż z zastrzeżeniem losowania nagród V. Sprzedaż specyikacyjna, według indywidualnych cech zamawianego towaru VI. Sprzedaż z rabatem (przeceną, premią) VII. Sprzedaż na przedpłaty VIII. Sprzedaż piramidalna IX. Sprzedaż w systemie argentyńskim (konsorcyjnym) Umowy kompensacyjne I. Ogólna charakterystyka transakcji kompensacyjnych II. Zawarcie i treść umów kompensacyjnych III. Charakter prawny umów kompensacyjnych Rozdział III. Umowy w pośrednictwie handlowym Umowa zlecenia maklerskiego I. Istota i charakter prawny umowy zlecenia maklerskiego II. Stosunki między domem maklerskim a inwestorem III. Odpowiedzialność domu maklerskiego IV. Zakończenie umowy V. Czy regulować umowę zlecenia maklerskiego? Umowa akwizycyjna I. Uwagi wstępne II. Charakterystyka umowy akwizycyjnej III. Zawarcie i forma umowy akwizycyjnej IV. Treść umowy akwizycyjnej V. Zakończenie umowy akwizycyjnej VI. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy akwizycyjnej Umowa dystrybucyjna I. Uwagi wstępne VII

9 VIII Spis treści II. Ogólna charakterystyka umowy dystrybucyjnej i jej rodzajów III. Umowa dystrybucyjna a umowy zbliżone IV. Strony umowy dystrybucyjnej V. Przedmiot umowy dystrybucyjnej VI. Zawarcie i forma umowy dystrybucyjnej VII. Treść umowy dystrybucyjnej VIII. Zakończenie umowy dystrybucyjnej IX. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy dystrybucyjnej X. Umowy dystrybucyjne a ochrona konkurencji w UE Umowa faktoringu I. Uwagi wstępne II. Ogólna charakterystyka umowy faktoringu III. Strony umowy faktoringu IV. Zawarcie i forma umowy faktoringu V. Przedmiot umowy faktoringu VI. Treść umowy faktoringu VII. Zakończenie umowy faktoringu VIII. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy faktoringu IX. Konwencja ottawska z 1988 r. o faktoringu międzynarodowym Umowa forfaitingu I. Uwagi ogólne II. Elementy istotne oraz funkcje forfaitingu III. Charakter prawny forfaitingu Umowy powiernicze I. Historyczny rozwój, pojęcie i rodzaje powiernictwa II. Elementy prawnorzeczowe i zobowiązaniowe powiernictwa III. Powiernictwo a instytucje wykazujące podobne cechy IV. Przewłaszczenie na zabezpieczenie V. Przelew na zabezpieczenie VI. Zarząd powierniczy VII. Powierniczy rachunek bankowy VIII. Inne czynności powiernicze IX. Ochrona uprawnionego ze stosunku powierniczego Rozdział IV. Umowy o świadczenie usług Umowy o świadczenie usług medycznych I. Uwagi ogólne rodzaje umów o świadczenie usług medycznych II. Umowy o usługi medyczne III. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami Umowy związane z obrotem pieniężnym I. Umowa lombardowa II. Umowa sponsorska Umowa outsourcingu I. Uwagi wprowadzające II. Umowna konstrukcja outsourcingu III. Outsourcing bankowy Umowy internetowe I. Umowy elektroniczne próba deinicji II. Umowy z dostawcami usług internetowych Umowy nienazwane w działalności energetycznej I. Wprowadzenie do problematyki umów nienazwanych w prawie energetycznym II. Umowa kompleksowa

10 Spis treści III. Umowa magazynowania paliw gazowych IV. Umowa o świadczenie usług skraplania (regazyikacji) gazu ziemnego. 462 V. Umowy pomocnicze Rozdział V. Umowy nienazwane w działalności transportowej Umowa czarteru I. Wprowadzenie II. Zakres regulacji normatywnej III. Geneza i uzasadnienie gospodarcze IV. Pojęcie i charakter prawny V. Strony umowy VI. Natura (właściwości) stosunku czarteru VII. Prawa i obowiązki stron VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa przewozu multimodalnego I. Pojęcie i przesłanki rozwoju transportu multimodalnego II. Natura (właściwości) stosunku zobowiązaniowego wynikającego z zawarcia tej umowy Umowy pomocnicze I. Wprowadzenie II. Umowy o dostępie i korzystaniu z węzłów i tras komunikacyjnych oraz o usługi pilotażowe III. Umowa o wykonanie czynności ładunkowych IV. Szczególne umowy w transporcie kolejowym Rozdział VI. Papiery wartościowe i czynności bankowe Założenia metodologiczne klasyikacji umów jako nienazwanych I. Uwagi na temat pojęcia umowy nazwanej i nienazwanej Umowa o oferowanie publiczne papierów wartościowych I. Pojęcie II. Sporządzenie prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zagadnienia wybrane III. Marketing bezpośredni oferty publicznej obejmujący proces bookbuildingu (budowanie książki popytu) IV. Dystrybucja oferty publicznej (organizacja procesu sprzedaży) V. Charakter prawny VI. Forma umowy Umowa gwarancji zamknięcia oferty publicznej (umowa o subemisję) I. Cel gospodarczy II. Nazwa ustawowa a nazwa empiryczna III. Umowa o subemisję inwestycyjną IV. Umowa o subemisję usługową V. Umowy pokrewne do umów o subemisję wzmianka Umowa o stabilizowanie kursu giełdowego akcji I. Pojęcie i cel umowy o stabilizowanie kursu II. Stabilizowanie kursu w świetle prawa polskiego III. Stabilizowanie kursu w świetle prawa europejskiego IV. Uwagi końcowe Umowa o sponsorowaną emisję kwitów depozytowych I. Pojęcie kwitu depozytowego II. Charakter prawny kwitu depozytowego w prawie polskim III. Rodzaje emisji kwitów depozytowych IV. Funkcje kwitów depozytowych IX

11 Spis treści X 26. Umowy dotyczące instrumentów pochodnych od papierów wartościowych I. Pojęcie instrumentu pochodnego uwagi ogólne II. Kontrakt opcyjny III. Kontrakt terminowy Wnioski co do przeniesienia badanych umów do kategorii umów nazwanych Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej I. Uwagi wstępne II. Umowa zlecenia udzielenia kredytu bankowego III. Umowa kaucji bankowej IV. Umowa bankowego konsorcjum kredytowego V. Bankowa umowa przewłaszczenia ruchomości na zabezpieczenie VI. Bankowa umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie VII. Umowa sejfu bankowego VIII. Bankowa umowa sekurytyzacyjna Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej I. Uwagi wstępne II. Umowy terminowe i umowy swapowe jako tzw. instrumenty inansowe III. Bankowe umowy terminowe i swapowe jako tzw. instrumenty pochodne IV. Wzorce umowne w zakresie umów terminowych i umów swapowych. 673 V. Ogólne cechy jurydyczne umowy terminowej VI. Umowy terminowe typu forward VII. Umowy terminowe typu FRA VIII. Umowy swapowe Rozdział VII. Ubezpieczenia gospodarcze Umowa reasekuracji I. Umowa reasekuracji jako umowa nienazwana w ubezpieczeniach II. Geneza reasekuracji III. Funkcje umowy reasekuracji IV. Zakres stosowania przepisów KC o umowie ubezpieczenia do reasekuracji V. Pojęcie reasekuracji VI. Cechy umowy reasekuracji VII. Treść umowy reasekuracji VIII. Rodzaje reasekuracji IX. Zawarcie umowy reasekuracji. Forma umowy X. Zakończenie stosunku prawnego reasekuracji XI. Umowy zbliżone do reasekuracji Umowa brokerska I. Geneza pośrednictwa ubezpieczeniowego II. Pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego III. Rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego IV. Umowa brokerska V. Deinicja umowy brokerskiej oraz jej charakter prawny VI. Treść umowy brokerskiej VII. Prawa i obowiązki stron umowy brokerskiej VIII. Sytuacja prawna brokera w relacjach z ubezpieczycielem IX. Prowizja brokerska (kurtaż)

12 Spis treści Rozdział VIII. Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa Umowa franchisingu I. Uwagi wstępne II. Franchising jako zjawisko ekonomiczne III. Regulacja prawna umowy franchisingu IV. Treść umowy franchisingu wykształcona w praktyce (typ empiryczny). 756 V. Kwaliikacja prawna umowy franchisingu Umowa know-how I. Przedmiot i zakres rozważań II. Know-how jako przedmiot umowy III. Stosunek zobowiązaniowy wynikający z umowy know-how IV. Umowa know-how jako umowa nienazwana Umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa I. Tajemnica przedsiębiorstwa jako przedmiot umowy II. Umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jako umowa nienazwana Rozdział IX. Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce Umowy dotyczące przedsiębiorstwa I. Umowa o zbycie przedsiębiorstwa II. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania III. Umowa o przekazywanie zysku IV. Umowa w sprawie due diligence przedsiębiorstwa V. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski) Umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) I. Typologia umów o wspólne przedsięwzięcie II. Umowa joint venture porozumienie wspólników (akcjonariuszy) III. Umowa konsorcjum IV. Umowa pool u Umowy koncernowe problem regulacji art. 7 KSH Umowa o współpracę gospodarczą I. Przedmiot i zakres rozważań II. Kooperacja jako zjawisko ekonomiczne i prawne III. Konstrukcja stosunku kooperacyjnego IV. Charakter prawny umowy rodzącej stosunek kooperacyjny Umowy założycielskie I. Uwagi wstępne II. Umowa spółki jako umowa założycielska III. Umowy założycielskie spółdzielni i stowarzyszenia oraz fundacji IV. Ogólna charakterystyka umów założycielskich Indeks rzeczowy XI

13

14 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Dyrektywa 86/653/EEC... dyrektywa Rady 86/653 z r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz. UE L ) FInwU ustawa z r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz ze zm.) FunkSystElektrR.... rozporządzenie Ministra Gospodarki z r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) GHazU ustawa z r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) GospNierU ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz ze zm.) GZakłWU ustawa z r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) JęzPolU ustawa z r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC franc Kodeks cywilny francuski z 1804 r. (Cciv Code civil) KC niem Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. (BGB Bürgerliches Gesetzbuch) KC włos Kodeks cywilny włoski z 1942 r. (Cc Codice civile) KH rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KH franc Kodeks handlowy z 1807 r. (CC Code de commerce) KH niem Kodeks handlowy niemiecki z 1987 r. (HGB Handelsgesetzbuch) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS ustawa z r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KM ustawa z r. Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689) KomPrywU ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) Konwencja wiedeńska. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) KP ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz ze zm.) XIII

15 XIV Wykaz skrótów KrRejSU ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KW ustawa z r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275) KWU ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) KZ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599) ObligU ustawa z r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz ze zm.) ObrIFinU ustawa z r. o obrocie instrumentami inansowymi (Dz.U. Nr 183, poz ze zm.) OchrDanychU ustawa z r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrKonkurU ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonsU ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrZdrPsychU..... ustawa z r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) OfertaPublU ustawa z r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów inansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) OR Prawo obligacyjne szwajcarskie z 1911 r. (Obligationenrecht) OrdPU ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOFizU ustawa z r. o podatku dochodowym od osób izycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) PDOPrU ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PECL Zasady Europejskiego Prawa Umów (Principles of International Contract Law) PEL CAFDC Zasady Prawa Europejskiego dotyczące umowy agencji handlowej, franchisingu i dystrybucji (Principles of European Law. Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts) PielęgPołożU ustawa z r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz ze zm.) PodpisElektrU ustawa z r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz ze zm.) PośrUbezpU ustawa z r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz ze zm.) PPU ustawa z r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PraktRynkU ustawa z r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBank z 1989 r ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.) PrCzek ustawa z r. Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrEnerg ustawa z r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.)

16 Wykaz skrótów PrLot ustawa z r. Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) PrNot ustawa z r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.) PrPacjentaU ustawa z r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) PrPapW ustawa z r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPapW z 1991 r..... ustawa r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jedn.: Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 ze zm.) PrPoczt ustawa z r. Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.) PrPrzew ustawa z r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) PrSpółdz ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrTelek ustawa z r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz ze zm.) PrUpNapr ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) PrWeksl ustawa z r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) PrywPPU ustawa z r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) PrZamPubl ustawa z r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2273/ rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2273/2003 z r. wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów inansowych (Dz.Urz. UE L ) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2790/ rozporządzenie Komisji (WE) z r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.Urz. UE L ) SprzedKonsU ustawa z r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) SwobGospU ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz ze zm.) ŚwiadOpZdrU ustawa z r. o świadczeniach opieki zdrowotnej inansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.) ŚwiadUsłElU ustawa z r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz ze zm.) UbezpU ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66) WarOpZdrR rozporządzenie Min. Zdrowia z r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484) ZakłOpZdrowU..... ustawa z r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) XV

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej.............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Pojęcie umowy nienazwanej 1 1 Uwaga wstępna 2 2 Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych 3 3 Umowy nazwane przesłanki

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe Æwiczenia Becka Prawo handlowe testy pytania tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak C H BECK ĆWICZENIA BECKA Prawo handlowe W sprzedaży: M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, WYD.

Bardziej szczegółowo

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C 2. A 3. A 4. C 5. C 6. A 7.

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4.

ROZDZIAŁ V. Kontraktacja (Maciej Kaliński) ő 1. Pojęcie ő 2. Obowiązki stron ő 3. Zmiana posiadacza gospodarstwa ő 4. Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Informacje wstępne (Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Maciej Kaliński) ő 1. Przedmiot części szczegółowej prawa zobowiązań ő 2. Związki umów ő 3. Systematyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R.

ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. ODPOWIEDZI DO TESTU NA KONKURS NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ W 2006 R. Nr PYT. Odp. 1 B art. 188 pkt 1 Konstytucji 2 C art. 209 pkt 1 Konstytucji 3 A art. 98 ust. 2 Konstytucji 4 C art. 144 ust. 2 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Źródła prawa

Konspekt. Źródła prawa dr Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż na raty; 2. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej;

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Edycja limitowana J. Bieniak / M. Bieniak / G. Nita-Jagielski K. Oplustil / R. Pabis / A. Rachwał / M. Spyra G. Suliński / M. Tofel / R. Zawłocki Kodeks spółek handlowych Komentarz 2. wydanie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2009

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2009 WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 2009 nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C art. 1 2 k.k. 2. A art. 10 1 i 2 k.k. 3. C

Bardziej szczegółowo

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji.

Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. WSPÓLNOTOWE I POLSKIE PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE. Tom II: prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji. Autor: Marian Zdyb CZĘŚĆ I DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W POLSCE.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 15 kwietnia 2013 r. Nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B 7. C 8. B 9. C 10. B 11. B 12. C 13. B 14. C 15. A 16. C 17. C 18. B 19. B 20. A 21. C Wykaz prawidłowych odpowiedzi do testu na egzamin dla

Bardziej szczegółowo

K O D E K S Y S T E M C H BECK

K O D E K S Y S T E M C H BECK K O D E K S Y S T E M KC EDYCJA TRZECIA C H BECK K O D E KSS Y S T E M KODEKS CYWILNY Polecamy następujące publikacje z tej serii: E. Skibińska KSH. EDYCJA CZWARTA F. Prusak KKS. EDYCJA PIERWSZA www.sklep.beck.pl

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 26 WRZEŚNIA 2015 R. nr pytania prawidłowa odpowiedź 1. B art. 11 2 k.k. podstawa prawna 2.

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Paweł Dąbek - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Opis W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji,

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz 7. wydanie C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Spółdzielnie mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO OCHRONA PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO KOMENTARZ Andrzej Burzak Małgorzata Okoń Piotr Pałka Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Ustawa z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

K. Czajkowska-Matosiuk. Prawo. gospodarcze i spółek. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck

K. Czajkowska-Matosiuk. Prawo. gospodarcze i spółek. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck A PLIKACJE P RAWNICZE K. Czajkowska-Matosiuk Prawo gospodarcze i spółek 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck APLIKACJE PRAWNICZE Prawo gospodarcze i spó³ek Katarzyna Czajkowska-Matosiuk Redakcja: Joanna Ablewicz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie

Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie Praca zbiorowa pod redakcją EWY Kl EZEL Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej Difin Spis treści Wprowadzenie 9 Rozdział 1. Przesłanki, istota i cele ochrony interesów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji. Prawo cywilne w obrocie gospodarczym. Rok studiów II Semestr/-y III Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć.

2. Zakresy tematyczne przedmiotów, informacja o wykładowcach, informacja o formie zajęć. Harmonogram zajęć seminaryjnych w roku szkoleniowym 2016 dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu Nabór 2013 rok III 1. Terminy zajęć, liczba jednostek szkoleniowych Semestr I: od stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr hab. Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH

ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH MONOGRAFIE PRAWNICZE ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH MONIKA TARSKA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MONIKA TARSKA ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH Polecamy nasze publikacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne do szóstego wydania

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne do szóstego wydania Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne do szóstego wydania Rozdział pierwszy Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego (Wojciech J. Katner) 1. Prawo cywilne a prawo handlowe. Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 2 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Stan prawny na 1 lutego 2011 r. Wydawca: Anna Hara Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Edward Gniewek (redaktor) Piotr Machnikowski (redaktor) Kodeks cywilny. Komentarz. 6. wydanie

Edward Gniewek (redaktor) Piotr Machnikowski (redaktor) Kodeks cywilny. Komentarz. 6. wydanie Edward Gniewek (redaktor) Piotr Machnikowski (redaktor) Kodeks cywilny Komentarz 6. wydanie KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks cywilny KOMENTARZE KODEKSOWE Kodeks cywilny Komentarz Redaktorzy prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie Skrypty Becka Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze Kompendium 6. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Us³ugi detektywistyczne KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Us³ugi detektywistyczne Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: G. Gozdór USTAWA O OCHRONIE OSÓB I MIENIA Krótkie Komentarze Becka M. Szyd³o SWOBODA DZIA ALNOŒCI GOSPODARCZEJ Monografie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R.

WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. WYKAZ PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ TESTOWYCH NA EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2012 R. nr pytania odpowiedź podstawa prawna 1. C art. 16 1 k.c. 2. B art. 42 1 k.c.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW ZASADY EDYCJI TEKSTÓW 1. Zasady ogólne - objętość artykułu: 20 32 tys. znaków - czcionka: Times New Roman, 12 pt - odstępy miedzy wersami: 1,5 wiersza - odstępy między akapitami: 0 pt - marginesy: standardowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM KOMENTARZ Agnieszka Michnik Warszawa 2013 Stan prawny na 1 czerwca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Anna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XXI Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXIX Wprowadzenie (Dorota Karczewska)... 1 Część 1. Wpływ dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt

PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna. Konspekt dr Grzegorz Żmij PRAWO CYWILNE Szczególne rodzaje sprzedaży. Umowa przedwstępna I. Szczególne rodzaje sprzedaży Konspekt 1. Sprzedaż konsumencka; 2. Sprzedaż na raty; 3. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe K. Piasecki (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ,

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych S. Sołtysiński / A. Szajkowski A. Szumański / J. Szwaja Kodeks spółek handlowych Tom III Spółka akcyjna Komentarz do artykułów 301 490 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks spółek handlowych Tom III

Bardziej szczegółowo

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2

Służebność przesyłu. w praktyce. Bartosz Rakoczy. Wydanie 2 Służebność przesyłu w praktyce Bartosz Rakoczy Wydanie 2 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Michał Barszcz Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Prawo przewozowe KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Prawo przewozowe Polecamy nasze publikacje z tej serii: G. Bieniek, Z. Marmaj W ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 7 G. Gozdór BEZPIECZEÑSTWO IMPREZ MASOWYCH A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko ŒWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM

KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM Zarys Prawa Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. I IV Du e Komentarze Becka J. Szwaja, A.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Poszczególne rozdzia³y niniejszego opracowania napisali: Andrzej Panasiuk rozdzia³ I, II, V, VI, VIII Pawe³ Granecki rozdzia³ III, IV, VII, IX

Poszczególne rozdzia³y niniejszego opracowania napisali: Andrzej Panasiuk rozdzia³ I, II, V, VI, VIII Pawe³ Granecki rozdzia³ III, IV, VII, IX Zamówienia sektorowe Stan prawny: 31 grudnia 2006 r. Redakcja: Monika Paw³owska Poszczególne rozdzia³y niniejszego opracowania napisali: Andrzej Panasiuk rozdzia³ I, II, V, VI, VIII Pawe³ Granecki rozdzia³

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE KAZUSY BECKA Joanna Ablewicz PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK KAZUSY BECKA Prawo gospodarcze publiczne W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 19 Spis treści Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 19 Rozdział I Geneza, pojęcie, prawny reżim, rodzaje i funkcje odsetek cywilnoprawnych... 25 1. Geneza odsetek... 25 1.1. Uwagi ogólne... 25 1.2. Odsetki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO TESTU NA EGZAMIN KONKURSOWYNA APLIKACJ ADWOKACK 2008

ODPOWIEDZI DO TESTU NA EGZAMIN KONKURSOWYNA APLIKACJ ADWOKACK 2008 ODPOWIEDZI DO TESTU NA EGZAMIN KONKURSOWYNA APLIKACJ ADWOKACK 2008 nr pytania odpowied podstawa prawna 1. A art. 88 ust. 2 Konstytucja RP 2. B art. 194 ust. 1 Konstytucji RP 3. C art. 162 ust. 4 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO FINANSOWE w pigułce Wydawnictwo C.H. Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO FINANSOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Renata Strachowska 2. wydanie Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Wstęp... 15 Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym... 17 Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA. Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha

PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA. Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha PRAWO PRACY KAZUSY I ĆWICZENIA Marcin Mazuryk Mateusz Kaczocha Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Słowo wstępne... 9 Część I. Ćwiczenia... 11 1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów. Wykaz schematów. Wstęp. Rozdział I Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Wykaz schematów Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Rozdział II Pochodny instrument finansowy jako przedmiot opodatkowania w podatku na tle różnych dziedzin prawa 1. Przedmiot i podstawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo