Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego Cele regulacji Metoda regulacji... 2 I. Metoda cywilnoprawna... 3 II. Metoda administracyjnoprawna... 3 III. Metoda prawnokarna Ewolucja prawa rynku kapitałowego Źródła obowiązujących regulacji... 7 I. Ustawy... 7 II. Akty wykonawcze... 8 III. Regulaminy... 9 IV. Regulacje Unii Europejskiej Rozdział II. Podstawowe pojęcia i zasady prawa rynku kapitałowego Pojęcie oferty publicznej Zasada dematerializacji papierów wartościowych i dematerializacji obrotu papierami wartościowymi Zasada przymusowego pośrednictwa firm inwestycyjnych na rynku giełdowym Zasada wyłączności firm inwestycyjnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi Zasada administracyjnego nadzoru nad rynkiem kapitałowym Rozdział III. Nadzór nad rynkiem kapitałowym Organizacja i funkcjonowanie Komisji Nadzoru Finansowego I. Skład Komisji II. Nadzór nad działalnością Komisji III. Zadania i funkcje Komisji IV. Organizacja Komisji V. Przewodniczący Komisji VI. Urząd Komisji VII. Prawne formy działania Komisji Nadzór instytucji organizujących i rozliczających obrót Nadzór wewnętrzny Nadzór w ramach struktur unijnych... 29

2 VI Spis treści Rozdział IV. Struktura i funkcjonowanie rynku regulowanego Segmentacja rynku regulowanego I. Rynek regulowany II. Rynek pierwotny, rynek wtórny i tzw. pierwsza oferta publiczna III. Rynek oficjalnych notowań i inne rynki IV. Rynki o niektórych cechach rynków regulowanych Dematerializacja papierów wartościowych, depozyt papierów wartościowych. 35 I. Przedmiot obrotu na rynku kapitałowym w ogólności II. Depozyt papierów wartościowych Definicja depozytu i jego podstawowe cechy Pojęcie równowagi ewidencyjnej Zasada delivery versus payment III. Rachunek papierów wartościowych i konto depozytowe IV. Rejestr sesji i rejestr operacyjny V. Rachunek pieniężny prowadzony przez domy maklerskie VI. Kod papierów wartościowych VII. Świadectwo depozytowe VIII. Szczególne postacie rachunku papierów wartościowych i szczególne sytuacje z nimi związane Organizacja i funkcjonowanie rynku pierwotnego I. Uwagi ogólne II. Proces przeprowadzenia publicznej oferty i pojęcie spółki publicznej III. Proces przygotowywania oferty publicznej IV. Procedura przeprowadzania oferty publicznej w zależności od typu dokumentu informacyjnego lub jego braku V. Pojęcie i funkcje prospektu emisyjnego Charakter prawny prospektu Prospektowe zasady odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej i karnej VI. Rola domu maklerskiego w procesie oferowania papierów wartościowych Relacja między domem maklerskim a inwestorem Relacja między domem maklerskim a emitentem VII. Subemisje usługowe i inwestycyjne Subemisja usługowa i inwestycyjna w ogólności Subemisje usługowe Subemisja inwestycyjna VIII. Dual listing Organizacja i funkcjonowanie rynku wtórnego I. Giełda papierów wartościowych jako spółka akcyjna Forma prawna, przedmiot działalności i firma giełdy Zezwolenie na prowadzenie działalności giełdy Kapitał akcyjny i prawa wynikające z akcji giełdy Kontrola składu akcjonariatu giełdy. Wykonywanie praw wynikających z akcji II. Giełda papierów wartościowych jako forum obrotu Regulamin giełdy Transakcje giełdowe... 87

3 Spis treści VII 3. Założenia dotyczące funkcjonowania instrumentów finansowych w obrocie giełdowym Dopuszczenie i wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego III. BondSpot S.A. jako spółka akcyjna i jako forum obrotu Forma prawna, przedmiot działalności i firma BondSpot S.A Zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego Kapitał akcyjny i prawa wynikające z akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy Wykonywanie praw wynikających z akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy IV. BondSpot S.A. jako forum obrotu V. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako spółka akcyjna Forma prawna, przedmiot działalności i firma Krajowego Depozytu Kapitał zakładowy i prawa wynikające z akcji Krajowego Depozytu Wykonywanie praw wynikających z akcji Krajowego Depozytu VI. Rozliczanie transakcji na rynku regulowanym VII. Nadzór nad instytucjami organizującymi i rozliczającymi rynek Możliwości kontrolne Możliwości nadzorcze Cofnięcie zezwolenia Pośrednictwo i inne usługi w obrocie na rynku regulowanym I. Uwagi ogólne II. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (umowa o świadczenie usług brokerskich) III. Obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym prawna metodologia obrotu Mechanizm kompensacji Łańcuch transakcji na rynku regulowanym Przejście praw z papierów wartościowych IV. Tak zwany obrót prawami pochodnymi V. Doradztwo inwestycyjne i zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, inne umowy Działalność doradcza Zarządzanie portfelem papierów wartościowych (instrumentów finansowych) Short sales i securities lending Umowy o uczestnictwo Umowy gwarancyjne i rozliczeniowe Uczestnictwo w rynku regulowanym Umowa blokady środków pieniężnych (Escrow Agreement) Bookbuilding Dodatkowe umowy zawierane przez firmy inwestycyjne Wezwania Usługi wykonywane na rzecz podmiotów zagranicznych Zabezpieczenie na papierach wartościowych I. Zastaw regulowany w Kodeksie cywilnym II. Zastaw rejestrowy III. Zastaw skarbowy

4 VIII Spis treści IV. Blokada autonomiczna V. Inne sposoby zabezpieczania wierzytelności Rozdział V. Instytucjonalni uczestnicy rynku kapitałowego Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni I. Procedura egzaminacyjna II. Wpis na listy maklerów i doradców III. Wykonywanie zawodu maklera i doradcy IV. Zasady etyki zawodowej maklera i doradcy V. Nadzór nad maklerami i doradcami Domy maklerskie. Banki na rynku kapitałowym I. Czynności wykonywane przez firmę inwestycyjną II. Domy maklerskie Procedura uzyskiwania zezwolenia Wewnętrzna organizacja domu maklerskiego. Techniczne i organizacyjne wymogi działania domu maklerskiego Obowiązki sprawozdawcze domu maklerskiego Wymogi kapitałowe działania domu maklerskiego III. Banki prowadzące działalność maklerską na rynku kapitałowym Procedura uzyskiwania zezwolenia Wewnętrzna organizacja banku. Techniczne i organizacyjne wymogi działania bankowego domu maklerskiego Obowiązki sprawozdawcze Wymogi kapitałowe działania bankowego domu maklerskiego IV. Ograniczenia wobec podmiotu prowadzącego działalność maklerską dotyczące nabywania akcji V. Nadzór nad działalnością maklerską Uprawnienia kontrolne Sankcje administracyjnoprawne Zaprzestanie wykonywania działalności maklerskiej Zagraniczne firmy inwestycyjne I. Uznanie zagranicznej firmy inwestycyjnej w świetle przepisów Unii Europejskiej II. Działalność zagranicznej osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską Fundusze inwestycyjne I. Cele i funkcje funduszy inwestycyjnych II. Typy funduszy inwestycyjnych Założenia konstrukcji funduszy poszczególnych rodzajów Różnice pomiędzy konstrukcjami funduszu otwartego a funduszu zamkniętego Charakterystyczne cechy funduszy inwestycyjnych poszczególnych typów A. Fundusz otwarty B. Fundusz specjalistyczny otwarty C. Fundusz zamknięty Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych A. Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa

5 Spis treści IX B. Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami (tzw. fundusze parasolowe) C. Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane Szczególne typy funduszy inwestycyjnych A. Fundusz rynku pieniężnego B. Fundusz portfelowy C. Fundusz sekurytyzacyjny III. Rozpoczęcie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i utworzenie funduszy inwestycyjnych Wymogi dotyczące rozpoczęcia działalności przez towarzystwo A. Pojęcie, forma prawna i siedziba towarzystwa B. Założyciele towarzystwa C. Firma towarzystwa D. Przedmiot działalności towarzystwa Wymogi dotyczące kapitału zakładowego towarzystwa Wymogi dotyczące utworzenia funduszu inwestycyjnego A. Nadanie statutu funduszowi B. Zawarcie umowy z depozytariuszem C. Zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu D. Zebranie wpłat do funduszu E. Wpis do rejestru funduszy IV. Zasady dywersyfikacji portfela funduszu V. Rola depozytariusza Pojęcie depozytariusza Źródła obowiązków depozytariusza Charakterystyka obowiązków depozytariusza A. Sprawowanie pieczy nad aktywami funduszu B. Likwidacja funduszu. Przekształcenie funkcji depozytariusza ze względu na likwidację funduszu C. Obowiązki nadzorcze depozytariusza D. Powództwo depozytariusza Odpowiedzialność depozytariusza Zmiana depozytariusza VI. Nadzór nad towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi Działania kontrolne Uprawnienia nadzorcze Komisji A. Podstawowa odpowiedzialność administracyjnoprawna towarzystwa B. Brak rzetelności publikacji zawierających informacje dotyczące funduszu C. Ingerencja w skład osób związanych z obsługą działalności funduszu D. Odpowiedzialność depozytariusza w sferze prawa administracyjnego E. Oddziaływanie na podmioty związane z wykonywaniem działalności przez fundusz (towarzystwo) Obowiązki sprawozdawcze towarzystwa i funduszu A. Wymogi dotyczące towarzystwa B. Wymogi dotyczące funduszu

6 X Spis treści 5. Otwarte fundusze emerytalne na rynku kapitałowym I. Uwagi ogólne II. Polityka lokacyjna funduszy emerytalnych III. Rola funduszy emerytalnych na rynku kapitałowym Instytucje ubezpieczeniowe Inwestorzy indywidualni Inwestorzy instytucjonalni i kwalifikowani Skarb Państwa jako inwestor Rozdział VI. Instrumenty rynku kapitałowego Uwagi ogólne Akcje i PDA I. Prawo do akcji jako papier wartościowy II. Wykonywanie praw z akcji w obrocie na rynku kapitałowym Obligacje I. Definicja obligacji II. Typy obligacji III. Wykup obligacji Listy zastawne I. Charakter prawny i typy listów zastawnych II. Sposób emisji listów zastawnych Skarbowe papiery wartościowe I. Podstawy emisji II. Bony skarbowe III. Obligacje skarbowe Kwity depozytowe Krótkoterminowe papiery wartościowe dłużne I. Podstawa emisji krótkoterminowych papierów dłużnych II. Kwalifikacja prawna krótkoterminowych papierów wartościowych dłużnych III. Tryb emisji krótkoterminowych papierów wartościowych dłużnych a rynek kapitałowy Tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych I. Jednostka uczestnictwa Zagadnienia ogólne Typy jednostek uczestnictwa II. Certyfikat inwestycyjny Instrumenty pochodne I. Uwagi ogólne II. Opcje III. Transakcje (kontrakty) terminowe (financial futures) IV. Niestandaryzowane instrumenty pochodne Bankowe papiery wartościowe a rynek papierów wartościowych Rozdział VII. Szczególne mechanizmy ochronne na rynku regulowanym Zagadnienia ogólne Obowiązki informacyjne emitentów I. Sposób realizacji obowiązków informacyjnych II. Raporty bieżące i okresowe

7 Spis treści XI III. Pojęcie informacji objętych poufnością IV. Zmiany w podejściu regulacyjnym do wykonywania obowiązków informacyjnych Znaczne pakiety akcji I. Obowiązki informacyjne II. Wezwania na akcje Zagadnienia ogólne A. Założenia ochrony B. Cena w wezwaniu C. Ustanowienie zabezpieczenia Wezwanie ograniczające nierównowagę popytowo-podażową Wezwania majoryzacyjne Wezwanie przed dobrowolną utratą statusu spółki publicznej III. Sytuacja prawna grup kapitałowych IV. Działanie w porozumieniu (action in concert); inne tożsame przypadki. 267 V. Skutki naruszenia przepisów o nabywaniu znacznych pakietów akcji Przymusowy wykup akcji, przymusowy odkup akcji Rewident do spraw szczególnych Szczególne cechy publicznej spółki akcyjnej I. Konsekwencje dematerializacji akcji II. Akcje publiczne w posiadaniu zastawcy a nie zastawnika III. Eliminacja uprzywilejowania akcji co do głosu IV. Squeeze-out i sell-out w spółce publicznej V. Stabilizacja stanu prawnego poprzez ograniczenie czasu zaskarżenia uchwały WZA VI. Odmienna regulacja niektórych obowiązków informacyjnych VII. Uproszczenie procedury wykonania prawa poboru VIII. Walne zgromadzenie spółki publicznej Obowiązkowy system rekompensat Rozdział VIII. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej na rynku kapitałowym, informacje prawnie chronione Wprowadzenie Tajemnice prawnie chronione pojęcie tajemnicy zawodowej i informacji poufnej I. Tajemnica zawodowa II. Informacja poufna Odpowiedzialność karna I. Systematyka przestępstw na rynku kapitałowym II. Przestępstwo manipulacji Odpowiedzialność cywilna Rozdział IX. Instytucje zrzeszające uczestników rynku, kodeksy etyczne Wprowadzenie Izba Domów Maklerskich Związek Maklerów i Doradców Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami Związek Banków Polskich i Rada Depozytariuszy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

8 XII Spis treści 7. Kodeksy etyczne I. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich II. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW III. Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych IV. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego (stworzony pod auspicjami KNF) Rozdział X. Prawo Unii Europejskiej Wprowadzenie Cele i zasady oraz sposób kreowania prawa Unii Obszary regulacji w zakresie rynku kapitałowego I. Zakres regulacji w ogólności II. Oferta publiczna i prospekt emisyjny III. Ujawnianie informacji o emitentach i o znacznych pakietach akcji IV. Ochrona informacji poufnych i zwalczanie nadużyć i przestępstw na rynku kapitałowym V. Określanie i ujednolicanie wymogów kapitałowych firm inwestycyjnych VI. Usługi inwestycyjne realizowane przez firmy inwestycyjne VII. Działalność funduszy inwestycyjnych VIII. Wymogi dotyczące rachunkowości i inne obszary regulacyjne Indeks rzeczowy

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-03 Druk nr 2175 Warszawa, 31 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje rynku kapitałowego. - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku

Nowe regulacje rynku kapitałowego. - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku Nowe regulacje rynku kapitałowego - najważniejsze zmiany i ich konsekwencje dla uczestników rynku KPWiG 2005 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 57 5059 Poz. 364 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy i terminowy

Rynek kapitałowy i terminowy Stanisław Thiel Rynek kapitałowy i terminowy Stanisław Thiel RYNEK KAPITAŁOWY I TERMINOWY Stan prawny na 1 października 2010 roku. Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo