Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wstęp Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym Przestępstwa menadżerów (nadużycie zaufania, korupcja gospodarcza) Oszustwa gospodarcze Pranie brudnych pieniędzy Lichwa Udaremnianie i utrudnianie przetargu publicznego Fałszowanie oznaczeń towarów i urządzeń Rozdział II. Obrót gospodarczy w prawie karnym pozakodeksowym Przepisy karne ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych Przepisy karne ustawy Prawo bankowe Przepisy karne chroniące publiczny obrót instrumentami finansowymi Przepisy karne ustawy o działalności ubezpieczeniowej Przepisy karne ustawy Prawo własności przemysłowej Rozdział III. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, popełnione w obrocie gospodarczym

2 1. Koncepcje odpowiedzialności karnej osób prawnych Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim Część II. Zagadnienia administracyjnoprawne ochrony obrotu gospodarczego Wprowadzenie Rozdział I. Państwo wobec obrotu gospodarczego Funkcja reglamentacyjna Funkcja regulacyjna Funkcja kontrolna Funkcja nadzorcza Rozdział II. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Swoboda działalności gospodarczej Pojęcia działalność gospodarcza i przedsiębiorca Działalność gospodarcza Przedsiębiorca Ogólne warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Legalizacja działalności gospodarczej w formie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego Ewidencja Działalności Gospodarczej Krajowy Rejestr Sądowy Koncesjonowanie działalności gospodarczej Reglamentacja działalności gospodarczej w formie zezwolenia, licencji i zgody Regulowana działalność gospodarcza Rozdział III. Administracyjnoprawna ochrona rynku (mechanizmów rynkowych) Zagadnienia wprowadzające Organy ochrony konkurencji i konsumentów; postępowanie przed nimi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i jego urząd Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Praktyki ograniczające konkurencję i ich zwalczanie

3 3.1. Rodzaje zachowań ograniczających konkurencję Porozumienia ograniczające konkurencję Porozumienia ustalające ceny lub inne warunki transakcji Porozumienia ograniczające produkcję lub zbyt oraz postęp techniczny lub inwestycyjny Porozumienia w sprawie podziału rynku Porozumienia dyskryminacyjne Porozumienia wiązane Zakaz nadużywania pozycji dominującej Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję Nadzór nad koncentracją przedsiębiorstw Rodzaje i formy koncentracji Postępowanie w sprawach koncentracji Zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 185 Rozdział IV. Administracyjnoprawna ochrona równości konkurowania Zamówienia publiczne Informacje wprowadzające Tryby udzielania zamówień publicznych Środki ochrony prawnej Kontrola sprawowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Informacje wprowadzające Rodzaje pomocy publicznej Zasady udzielania pomocy publicznej Postępowanie notyfikacyjne Monitorowanie pomocy publicznej Kontrola udzielania pomocy publicznej Pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych Tworzenie specjalnych stref ekonomicznych i ich cele Zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną Działalność przedsiębiorców na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Formy pomocy publicznej dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Informacje wprowadzające

4 4.2. Zakres podmiotowy zastosowania ustawy Ograniczenia w sferze gospodarczej dotyczące osób pełniących funkcje publiczne Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji Informacje wprowadzające Katalog czynów nieuczciwej konkurencji Odpowiedzialność cywilna za naruszenia ustawy Rozdział V. Ochrona rynku krajowego Ochrona prawna krajowego rynku towarów i usług Wprowadzenie Rozwiązania europejskie Pojęcie usług Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej Zasady związane ze świadczeniem usług i zakładaniem przedsiębiorstw Swobodny przepływ towarów Ochrona prawna rynku krajowego w zakresie przepływu kapitału i płatności Administracyjnoprawne zagadnienia ochrony międzynarodowego obrotu gospodarczego Rozdział VI. Zasady uczestnictwa podmiotów prawa publicznego w obrocie gospodarczym Działalność gospodarcza państwa Informacje ogólne Zasady reprezentacji Skarbu Państwa w obrocie gospodarczym Jednostki sektora finansów publicznych Przedsiębiorstwa państwowe Podstawy prawne, definicja i rodzaje przedsiębiorstw Tworzenie przedsiębiorstw państwowych oraz ich ustrój Zasady prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo państwowe Nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi Postępowanie naprawcze Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego Charakterystyka spółek Skarbu Państwa (na przykładzie spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych) Informacje ogólne Specyfika wewnętrznej organizacji spółki Skarbu Państwa Walne zgromadzenie

5 Zarząd Rada nadzorcza Działalność spółki Skarbu Państwa Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego Pojęcie gospodarki komunalnej Formy gospodarki komunalnej Specyfika wewnętrznej organizacji spółek komunalnych Partnerstwo publiczno-prywatne Informacje ogólne Formy współpracy: umowa o partnerstwie publiczno- -prywatnym oraz spółka Część III. Obrót gospodarczy w systemie prawa zagadnienia prawa cywilnego Wprowadzenie Rozdział I. Podmioty i przedmioty stosunków gospodarczych Osoby fizyczne Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej Przedsiębiorcy i ich oznaczanie Definicje i zastosowania pojęcia przedsiębiorca Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo Firma Konsumenci i ich ochrona Przedmioty stosunków cywilnoprawnych: rzeczy ruchome i nieruchomości, prawa, przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne Przedawnianie roszczeń Rozdział II. Umowy w obrocie gospodarczym Oświadczenie woli, czynności prawne, umowy Wprowadzenie Przesłanki ważności czynności prawnych Problem wad oświadczeń woli Formy wyrażania woli Treść umów a normy prawa i współżycia społecznego Wymóg posiadania zdolności do czynności prawnych Sposoby zawierania umów Wzorce umowne Niedozwolone klauzule umowne

6 5. Pełnomocnictwo i prokura Wykonanie umów Zasady spełniania świadczeń przez strony umowy Odpowiedzialność kontraktowa Wygaśnięcie stosunków umownych Rozdział III. Typologia umów Wprowadzenie Umowy przenoszące własność Umowy o korzystanie z rzeczy Najem Dzierżawa Leasing Umowa użyczenia Umowy o świadczenie usług Umowa zlecenia Umowa agencyjna Umowa komisu Umowa o dzieło Umowa o roboty budowlane Umowy bankowe Pożyczka i pożyczka bankowa Kredyt Umowa rachunku bankowego Faktoring Forfaiting Umowy zabezpieczające wierzytelności Zabezpieczenia osobiste Zabezpieczenia rzeczowe Rozdział IV. Spółki Wprowadzenie Spółka cywilna Charakterystyka ogólna Zasady tworzenia, działania i rozwiązania spółki Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe

7 4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tworzenie spółki Prawa i obowiązki wspólników Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Tworzenie spółki Pojęcie i rodzaje akcji. Uprawnienia akcjonariuszy Organy spółki akcyjnej Rozdział V. Elementy postępowania cywilnego Postępowanie w sprawach gospodarczych na tle innych postępowań cywilnych Pojęcie postępowania cywilnego i sprawy cywilnej Rodzaje postępowania cywilnego Właściwość i skład sądu Strona procesowa i jej przymioty. Legitymacja procesowa Pisma procesowe Terminy Pojęcie powództwa i jego rodzaje Wszczęcie procesu Orzeczenia Prawomocność i wykonalność orzeczenia Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych Tryb procesowy w sprawach gospodarczych Rodzaje postępowań odrębnych Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych Prawo upadłościowe i naprawcze wybrane problemy i instytucje Istota i charakter prawa upadłościowego i naprawczego Zdolność upadłościowa Podstawy ogłoszenia upadłości Właściwość i skład sądu Sędzia-komisarz Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy Upadły Wierzyciele Upadłość konsumencka Postępowanie upadłościowe wobec banków Postępowanie naprawcze Bibliografia O Autorach

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600. USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1994 Nr 123 poz. 600 USTAWA z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo