Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011"

Transkrypt

1 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/ Pojęcie i funkcje papierów wartościowych; pojęcie i źródła prawa papierów wartościowych. 2. Rodzaje papierów wartościowych. 3. Przenoszenie praw z papierów wartościowych. 4. Dematerializacja papierów wartościowych i jej konsekwencje. 5. Weksel pojęcie, charakter prawny, funkcje. 6. Rodzaje weksli. 7. Wystawienie weksla; obligatoryjne rekwizyty wekslowe. 8. Dodatkowe klauzule wekslowe. 9. Przyjęcie weksla. 10. Poręczenie wekslowe. 11. Indos wekslowy pojęcie, skutki, rodzaje. 12. Obieg weksla a przelew. 13. Płatność i zapłata a realizacja praw z weksla. 14. Domicyl i wyręczenie wekslowe. 15. Poszukiwanie zwrotne z weksla. 16. Protest a notyfikacja. 17. Weksel in blanco pojęcie, uzupełnienie, obrót. 18. Obligacja pojęcie, charakter prawny, funkcje; zdolność emisyjna. 19. Rodzaje obligacji. 20. Przeniesienie praw z obligacji; dematerializacja obligacji. 21. Emisja obligacji. 22. Dowód składowy pojęcie, charakter prawny, funkcje. 23. Skutki wystawienia dowodu składowego. 24. Skutki indosu oddzielonego warrantu. 25. Pojęcie umowy handlowej (gospodarczej); pojęcie i źródła prawa umów handlowych; europeizacja prawa umów. 26. Rodzaje umów handlowych. 27. Umowy dwu- i wielostronne; umowy generujące trwałe (ciągłe) stosunki prawne. 28. Umowy jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące oraz wzajemne. 29. Umowy kazualne i abstrakcyjne; pojęcie i rodzaje causae. 30. Umowy nazwane i nienazwane; metody kwalifikacji umów nienazwanych. 31. Ciągi (łańcuchy) i zespoły (kompleksy) umów. 32. Umowa ramowa. 33. Umowa przedwstępna. 1

2 34. List intencyjny (letter of intent). 35. Wzorce umowne pojęcie, charakter prawny, przesłanki związania adherenta. 36. Zmiana wzorca umownego w czasie trwania ciągłego (trwałego) stosunku prawnego. 37. Zawarcie umowy w trybie ofertowym w stosunkach między przedsiębiorcami. 38. Oferta złożona w postaci elektronicznej. 39. Przetarg i aukcja. 40. Roszczenie o zawarcie umowy w wyniku przetargu lub aukcji; unieważnienie przetargu lub aukcji. 41. Negocjacje. 42. Odpowiedzialność z tytułu culpa in contrahendo. 43. Zawarcie umowy w obrocie konsumenckim szczególne obowiązki informacyjne przedsiębiorcy i uprawnienia konsumenta. 44. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy. 45. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązania odmienności występujące w obrocie profesjonalnym. 46. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. 47. Kara umowna. 48. Pojęcie, rodzaje i funkcje zabezpieczeń wierzytelności. 49. Zabezpieczenia osobiste pojęcie i rodzaje. 50. Zabezpieczenia rzeczowe pojęcie i rodzaje. 51. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy sprzedaży. 52. Obowiązki sprzedawcy. 53. Obowiązki kupującego. 54. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży. 55. Pojęcie i charakter prawny rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 56. Pojęcie wad rzeczy w rozumieniu KC. 57. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej akty staranności. 58. Uprawnienia kupującego w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 59. Terminy do dochodzenia uprawnień w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 60. Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej (kodeks cywilny). 61. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej. 62. Rękojmia a odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. 63. Pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. 64. Uprawnienia kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. 65. Terminy do dochodzenia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. 66. Gwarancja przy sprzedaży konsumenckiej. 67. Sprzedaż na raty. 68. Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej. 69. Sprzedaż na próbę. 70. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu. 71. Prawo pierwokupu. 72. Umowa najmu pojęcie, charakter prawny, prawa o obowiązki stron. 2

3 73. Najem lokalu, prawo wstąpienia osób bliskich w stosunek najmu. 74. Wypowiedzenie umowy najmu. 75. Umowa dzierżawy pojęcie charakter prawny, zastosowanie gospodarcze. 76. Dzierżawa praw. 77. Wypowiedzenie umowy dzierżawy. 78. Pojęcie, typy i regulacja prawna umów przedstawicielskich. 79. Umowa zlecenia pojęcie, charakter prawny, funkcje. 80. Zlecenie a podobne stosunki prawne. 81. Rodzaje zlecenia; substytucja. 82. Prawa i obowiązki stron umowy zlecenia. 83. Wygaśnięcie stosunku zlecenia. 84. Umowa agencji pojęcie, charakter prawny, funkcje. 85. Agencja a podobne stosunki prawne. 86. Rodzaje umów agencyjnych. 87. Prawa i obowiązki stron umowy agencji. 88. Obowiązek lojalności i obowiązki informacyjne stron umowy agencji. 89. Klauzula del credere i klauzula konkurencyjna. 90. Roszczenie o wynagrodzenie i inne roszczenia majątkowe agenta. 91. Obowiązki informacyjne dającego zlecenie związane prawem agenta do wynagrodzenia. 92. Roszczenie wyrównawcze. 93. Wypowiedzenie umowy agencji. 94. Szczególne rodzaje (podtypy) agencji. 95. Umowa komisu pojęcie, charakter prawny, funkcje. 96. Komis a podobne stosunki prawne. 97. Rodzaje umów komisu. 98. Prawa i obowiązki stron umowy komisu. 99. Stosunki własnościowe przy komisie Odpowiedzialność za wady przy sprzedaży komisowej Prawa i obowiązki stron umowy przewozu Prawo zastawu na przesyłce List przewozowy Umowa maklerska pojęcie, charakter prawny, prawa i obowiązki stron Umowa brokerska pojęcie, charakter prawny, prawa i obowiązki stron Umowa franchisingu pojęcie, charakter prawny, funkcje Franchising a podobne stosunki prawne Rodzaje franchisingu Prawa i obowiązki stron umowy franchisingu Umowa dystrybucji pojęcie, charakter prawny, funkcje Dystrybucja selektywna (wyłączna) a podobne stosunki prawne Rodzaje umów dystrybucyjnych Prawa i obowiązki stron umowy dystrybucji Pojęcie, typy i regulacja prawna umów o używanie rzeczy lub praw Umowa leasingu pojęcie, charakter prawny, funkcje Leasing a podobne stosunki prawne Rodzaje leasingu Prawa i obowiązki stron umowy leasingu. 3

4 119. Wynagrodzenie finansującego (raty leasingowe) i rozkład ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu leasingu Odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu Wygaśnięcie stosunku leasingu: przyczyny i skutki Kodeksowa regulacja leasingu a empiryczne postacie umów leasingu; pojęcie i charakter prawny tzw. leasingu operacyjnego Umowa licencji pojęcie, charakter prawny, funkcje Rodzaje umów licencji Przedmiot umowy licencji Prawa i obowiązki stron umowy licencji Zakres ochrony licencjobiorcy Sublicencja Wygaśnięcie stosunku licencji Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy ubezpieczenia Ubezpieczenia obowiązkowe Ubezpieczenia komunikacyjne Zawarcie umowy ubezpieczenia Obowiązek zapłaty składki i inne obowiązki ubezpieczającego Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń majątkowych Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Regres ubezpieczeniowy Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń osobowych Ustanie stosunku ubezpieczenia Pojęcie, typy i regulacja prawna umów bankowych Umowa rachunku bankowego pojęcie, charakter prawny, funkcje Rodzaje umów rachunku bankowego Zawarcie umowy rachunku bankowego Prawa i obowiązki stron umowy rachunku bankowego Wygaśnięcie stosunku rachunku bankowego Bankowe rozliczenia pieniężne pojęcie i rodzaje Polecenie przelewu a polecenie zapłaty Karty płatnicze i inne elektroniczne instrumenty płatnicze Umowa pożyczki - pojęcie, charakter prawny, funkcje Rodzaje umowy pożyczki; pożyczka bankowa Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki Przedmiot umowy pożyczki a treść zobowiązania pożyczkodawcy Wygaśnięcie stosunku pożyczki Umowa kredytu pojęcie, charakter prawny, funkcje Kredyt a podobne instytucje prawne; kredyt a pożyczka Rodzaje umowy kredytu Zawarcie umowy kredytu Prawa i obowiązki stron umowy kredytu Wygaśnięcie stosunku kredytu Kredyt konsumencki Gwarancja bankowa pojęcie, charakter prawny, funkcje Gwarancja bankowa a podobne stosunki prawne. 4

5 163. Problem kauzalności / abstrakcyjności gwarancji bankowej Rodzaje gwarancji bankowych Powstanie stosunku gwarancji bankowej Prawa i obowiązki stron stosunku gwarancji bankowej Potwierdzenie gwarancji i regwarancja Akredytywa pojęcie, charakter prawny, funkcje Akredytywa a podobne stosunki prawne Rodzaje akredytywy Prawa i obowiązki stron stosunku akredytywy Umowa factoringu pojęcie, charakter prawny, funkcje Factoring a podobne stosunki prawne Rodzaje umów factoringu Przedmiot umowy factoringu Prawa i obowiązki stron umowy factoringu. 5

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali

Spis treści Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy Rozdział I. Najem 1. Najem w ogólności 2. Najem lokali Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIX Część I. Umowy regulujące używanie rzeczy......................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Wprowadzenie................................................ XIX Wstęp do drugiego wydania..................................... XXXIII Wstęp do pierwszego wydania................................... XXXV

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r.

BIBLIOTEKA. Kodeks. cywilny. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Adam Makosz Kodeks BIBLIOTEKA cywilny z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od kwietnia 2012 r. Autor Adam Makosz Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor Urszula Wróblewska Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe Polskie prawo handlowe Jerzy Ciszewski Marcin Glicz Bartłomiej Gliniecki Marek Machnij Rafał Morek Anna St pieƒ-sporek Krzysztof Trzciƒski Emilia Wieczorek Arkadiusz Wowerka pod redakcjà Jerzego Ciszewskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów 13 Wprowadzenie 15 ROZDZIAŁ 1 Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych 17 1 Wstęp 17 2 Oświadczenia woli 18 21 Pojęcie oświadczeń woli 18 22 Wykładnia oświadczeń woli 23 23 Wykładnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Pojęcie umowy nienazwanej 1 1 Uwaga wstępna 2 2 Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych 3 3 Umowy nazwane przesłanki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej.............................

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW redakcja naukowa Bogusława Gnela Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Zagadnienia ogólne... 15 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Umowy w procesie budowlanym

Umowy w procesie budowlanym Umowy w procesie budowlanym Wykaz skrótów str. 13 Wprowadzenie str. 17 Rozdział 1 Umowa o roboty budowlane jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym str. 19 1.1. Geneza obecnego kształtu regulacji str. 19

Bardziej szczegółowo

Pami ci Wac awa Kozienia

Pami ci Wac awa Kozienia Pami ci Wac awa Kozienia Marek Barowicz Obrót wierzytelnoêciami Aspekty prawne Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Wydawca: Joanna Perzyńska Redakcja merytoryczna: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych:

Wykład I: Rodzaje papierów wartościowych: Wykład I: Papiery wartościowe wszelkie dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe i niemajątkowe przysługujące właścicielowi (ewentualnie posiadaczowi). Rodzaje papierów wartościowych: 1.ze względu

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie

SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie PATRON MEDIALNY PARTNER NOWYCH TECHNOLOGII ORGANIZATOR: SZKOLENIE Podstawy prawa cywilnego dla pracowników sektora energetycznego praktyczne zastosowanie MIEJSCE: IGEOŚ - UL. KRUCZA 6/14 - WARSZAWA - S.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE

NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE NIERUCHOMOŚĆ JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZENIA W POLSCE PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRAWA PRZY FINANSOWANIU M Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej Fundacja na Rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW

BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW Title of the presentation Date 1 BEZPIECZEŃSTWO ZAWIERANIA UMÓW czyli jak spróbować nie dać się oszukać... European Commission Enterprise and Industry Kiedy zawarta zostaje umowa? Umowa zawarta zostaje

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD :

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD : SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD : UMOWY Instytucje finansowe - Factoring - Umowa o świadczenie dodatkowych usług factoringowych - Umowa factoringu (niepełnego) - Forfiting -

Bardziej szczegółowo

Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego. z zakresu Operacji bankowych

Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego. z zakresu Operacji bankowych Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego z zakresu Operacji bankowych Moduł I: Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Moduł I Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów kodeksu cywilnego. 2. Wymień i scharakteryzuj podmioty, z którymi bank zawiera umowy rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo

Dariusz Drajewicz. Streszczenie. Uwagi ogólne

Dariusz Drajewicz. Streszczenie. Uwagi ogólne Przedmiot poręczenia majątkowego Dariusz Drajewicz Przedmiot poręczenia majątkowego Streszczenie Poręczenie majątkowe stanowi jeden z najczęściej stosowanych środków zapobiegawczych. Jego atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo