Spis treści. Przedmowa... V

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Przedmowa... V"

Transkrypt

1 Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej Uwaga wstępna Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych Umowy nazwane przesłanki wyodrębnienia Umowy nienazwane istota wyodrębnienia w teorii i w praktyce; cechy, przesłanki i rodzaje Rozdział II. Umowy w obrocie rzeczami (w obrocie towarowym) Pozakodeksowe umowy sprzedaży I. Uwagi ogólne II. Sprzedaż odręczna, sprzedaż akwizycyjna przez domokrążcę (poza lokalem przedsiębiorstwa) III. Sprzedaż według katalogu, na zamówienie, z przesłaniem na miejsce (wysyłkowa, na odległość) IV. Sprzedaż z zastrzeżeniem losowania nagród V. Sprzedaż specyfikacyjna, według indywidualnych cech zamawianego towaru VI. Sprzedaż z rabatem (przeceną, premią) VII. Sprzedaż na przedpłaty VIII. Sprzedaż piramidalna IX. Sprzedaż w systemie argentyńskim (konsorcyjnym) Umowy kompensacyjne I. Ogólna charakterystyka transakcji kompensacyjnych II. Zawarcie i treść umów kompensacyjnych III. Charakter prawny umów kompensacyjnych Rozdział III. Umowy w pośrednictwie handlowym Umowa zlecenia maklerskiego I. Istota i charakter prawny umowy zlecenia maklerskiego II. Stosunki między domem maklerskim a inwestorem III. Odpowiedzialność domu maklerskiego IV. Zakończenie umowy V. Czy regulować umowę zlecenia maklerskiego? Umowa akwizycyjna I. Uwagi wstępne II. Charakterystyka umowy akwizycyjnej III. Zawarcie i forma umowy akwizycyjnej IV. Treść umowy akwizycyjnej V. Zakończenie umowy akwizycyjnej VI. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy akwizycyjnej Umowa dystrybucyjna I. Uwagi wstępne VII

2 VIII Spis treści II. Ogólna charakterystyka umowy dystrybucyjnej i jej rodzajów III. Umowa dystrybucyjna a umowy zbliżone IV. Strony umowy dystrybucyjnej V. Przedmiot umowy dystrybucyjnej VI. Zawarcie i forma umowy dystrybucyjnej VII. Treść umowy dystrybucyjnej VIII. Zakończenie umowy dystrybucyjnej IX. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy dystrybucyjnej X. Umowy dystrybucyjne a ochrona konkurencji w UE Umowa faktoringu I. Uwagi wstępne II. Ogólna charakterystyka umowy faktoringu III. Strony umowy faktoringu IV. Zawarcie i forma umowy faktoringu V. Przedmiot umowy faktoringu VI. Treść umowy faktoringu VII. Zakończenie umowy faktoringu VIII. Przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń z umowy faktoringu IX. Konwencja ottawska z 1988 r. o faktoringu międzynarodowym Umowa forfaitingu I. Uwagi ogólne II. Elementy istotne oraz funkcje forfaitingu III. Charakter prawny forfaitingu Umowy powiernicze I. Historyczny rozwój, pojęcie i rodzaje powiernictwa II. Elementy prawnorzeczowe i zobowiązaniowe powiernictwa III. Powiernictwo a instytucje wykazujące podobne cechy IV. Przewłaszczenie na zabezpieczenie V. Przelew na zabezpieczenie VI. Zarząd powierniczy VII. Powierniczy rachunek bankowy VIII. Inne czynności powiernicze IX. Ochrona uprawnionego ze stosunku powierniczego Rozdział IV. Umowy o świadczenie usług Umowy o świadczenie usług medycznych I. Uwagi ogólne rodzaje umów o świadczenie usług medycznych II. Umowy o usługi medyczne III. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami Umowy związane z obrotem pieniężnym I. Umowa lombardowa II. Umowa sponsorska Umowa outsourcingu I. Uwagi wprowadzające II. Umowna konstrukcja outsourcingu III. Outsourcing bankowy Umowy internetowe I. Umowy elektroniczne próba definicji II. Umowy z dostawcami usług internetowych Umowy nienazwane w działalności energetycznej I. Wprowadzenie do problematyki umów nienazwanych w prawie energetycznym II. Umowa kompleksowa

3 III. Umowa magazynowania paliw gazowych IV. Umowa o świadczenie usług skraplania (regazyfikacji) gazu ziemnego. 462 V. Umowy pomocnicze Rozdział V. Umowy nienazwane w działalności transportowej Umowa czarteru I. Wprowadzenie II. Zakres regulacji normatywnej III. Geneza i uzasadnienie gospodarcze IV. Pojęcie i charakter prawny V. Strony umowy VI. Natura (właściwości) stosunku czarteru VII. Prawa i obowiązki stron VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Umowa przewozu multimodalnego I. Pojęcie i przesłanki rozwoju transportu multimodalnego II. Natura (właściwości) stosunku zobowiązaniowego wynikającego z zawarcia tej umowy Umowy pomocnicze I. Wprowadzenie II. Umowy o dostępie i korzystaniu z węzłów i tras komunikacyjnych oraz o usługi pilotażowe III. Umowa o wykonanie czynności ładunkowych IV. Szczególne umowy w transporcie kolejowym Rozdział VI. Papiery wartościowe i czynności bankowe Założenia metodologiczne klasyfikacji umów jako nienazwanych I. Uwagi na temat pojęcia umowy nazwanej i nienazwanej Umowa o oferowanie publiczne papierów wartościowych I. Pojęcie II. Sporządzenie prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zagadnienia wybrane III. Marketing bezpośredni oferty publicznej obejmujący proces bookbuildingu (budowanie książki popytu) IV. Dystrybucja oferty publicznej (organizacja procesu sprzedaży) V. Charakter prawny VI. Forma umowy Umowa gwarancji zamknięcia oferty publicznej (umowa o subemisję) I. Cel gospodarczy II. Nazwa ustawowa a nazwa empiryczna III. Umowa o subemisję inwestycyjną IV. Umowa o subemisję usługową V. Umowy pokrewne do umów o subemisję wzmianka Umowa o stabilizowanie kursu giełdowego akcji I. Pojęcie i cel umowy o stabilizowanie kursu II. Stabilizowanie kursu w świetle prawa polskiego III. Stabilizowanie kursu w świetle prawa europejskiego IV. Uwagi końcowe Umowa o sponsorowaną emisję kwitów depozytowych I. Pojęcie kwitu depozytowego II. Charakter prawny kwitu depozytowego w prawie polskim III. Rodzaje emisji kwitów depozytowych IV. Funkcje kwitów depozytowych IX

4 X 26. Umowy dotyczące instrumentów pochodnych od papierów wartościowych I. Pojęcie instrumentu pochodnego uwagi ogólne II. Kontrakt opcyjny III. Kontrakt terminowy Wnioski co do przeniesienia badanych umów do kategorii umów nazwanych Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej I. Uwagi wstępne II. Umowa zlecenia udzielenia kredytu bankowego III. Umowa kaucji bankowej IV. Umowa bankowego konsorcjum kredytowego V. Bankowa umowa przewłaszczenia ruchomości na zabezpieczenie VI. Bankowa umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie VII. Umowa sejfu bankowego VIII. Bankowa umowa sekurytyzacyjna Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej I. Uwagi wstępne II. Umowy terminowe i umowy swapowe jako tzw. instrumenty finansowe III. Bankowe umowy terminowe i swapowe jako tzw. instrumenty pochodne IV. Wzorce umowne w zakresie umów terminowych i umów swapowych. 673 V. Ogólne cechy jurydyczne umowy terminowej VI. Umowy terminowe typu forward VII. Umowy terminowe typu FRA VIII. Umowy swapowe Rozdział VII. Ubezpieczenia gospodarcze Umowa reasekuracji I. Umowa reasekuracji jako umowa nienazwana w ubezpieczeniach II. Geneza reasekuracji III. Funkcje umowy reasekuracji IV. Zakres stosowania przepisów KC o umowie ubezpieczenia do reasekuracji V. Pojęcie reasekuracji VI. Cechy umowy reasekuracji VII. Treść umowy reasekuracji VIII. Rodzaje reasekuracji IX. Zawarcie umowy reasekuracji. Forma umowy X. Zakończenie stosunku prawnego reasekuracji XI. Umowy zbliżone do reasekuracji Umowa brokerska I. Geneza pośrednictwa ubezpieczeniowego II. Pojęcie pośrednictwa ubezpieczeniowego III. Rodzaje pośrednictwa ubezpieczeniowego IV. Umowa brokerska V. Definicja umowy brokerskiej oraz jej charakter prawny VI. Treść umowy brokerskiej VII. Prawa i obowiązki stron umowy brokerskiej VIII. Sytuacja prawna brokera w relacjach z ubezpieczycielem IX. Prowizja brokerska (kurtaż)

5 Rozdział VIII. Prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa Umowa franchisingu I. Uwagi wstępne II. Franchising jako zjawisko ekonomiczne III. Regulacja prawna umowy franchisingu IV. Treść umowy franchisingu wykształcona w praktyce (typ empiryczny). 756 V. Kwalifikacja prawna umowy franchisingu Umowa know-how I. Przedmiot i zakres rozważań II. Know-how jako przedmiot umowy III. Stosunek zobowiązaniowy wynikający z umowy know-how IV. Umowa know-how jako umowa nienazwana Umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa I. Tajemnica przedsiębiorstwa jako przedmiot umowy II. Umowa o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jako umowa nienazwana Rozdział IX. Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce Umowy dotyczące przedsiębiorstwa I. Umowa o zbycie przedsiębiorstwa II. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania III. Umowa o przekazywanie zysku IV. Umowa w sprawie due diligence przedsiębiorstwa V. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakt menedżerski) Umowy o wspólne przedsięwzięcie (joint venture) I. Typologia umów o wspólne przedsięwzięcie II. Umowa joint venture porozumienie wspólników (akcjonariuszy) III. Umowa konsorcjum IV. Umowa pool u Umowy koncernowe problem regulacji art. 7 KSH Umowa o współpracę gospodarczą I. Przedmiot i zakres rozważań II. Kooperacja jako zjawisko ekonomiczne i prawne III. Konstrukcja stosunku kooperacyjnego IV. Charakter prawny umowy rodzącej stosunek kooperacyjny Umowy założycielskie I. Uwagi wstępne II. Umowa spółki jako umowa założycielska III. Umowy założycielskie spółdzielni i stowarzyszenia oraz fundacji IV. Ogólna charakterystyka umów założycielskich Indeks rzeczowy XI

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego... 1 1. Cele regulacji... 1 2. Metoda regulacji... 2 I. Metoda cywilnoprawna...

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XXI Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXIX Wprowadzenie (Dorota Karczewska)... 1 Część 1. Wpływ dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji)

W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji) Transformacje Prawa Prywatnego 1/2012 ISSN 1641 1609 Jerzy Pisuliński * W sprawie systematyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji) Uwagi ogólne 1. Profesor Zbigniew Radwański przedstawił

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7383-528-3

ISBN 978-83-7383-528-3 Recenzent Prof. dr hab. Andrzej Bierć Redaktor prowadząca Anna Raciborska Redakcja Katarzyna Tynkiewicz Korekta Katarzyna Tynkiewicz, Joanna Barska Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. MiFID BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. PRZEWODNIK PO MiFID 4 I. CO TO JEST MiFID? 4 II. PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG INWESTYCYJNYCH 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową

Rozdział 1. Finanse przedsiębiorstw a zarządzanie płynnością finansową Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa redakcja naukowa Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Szelągowskiej tl CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe. Egzamin 2010/2011 176 pytań

Prawo handlowe. Egzamin 2010/2011 176 pytań Prawo handlowe Egzamin 2010/2011 176 pytań Opracowanie w oparciu o podręcznik pod red. prof. Ciszewskiego + podręcznik prof. Kruczalaka + wykłady dr Trzcińskiego 0 CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE pytania 1-13

Bardziej szczegółowo