Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. został sporządzony w związku z faktem, iż w dniu r. Emitent rozwiązał umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. określającą warunki współpracy w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem prospektu emisyjnego Spółki oraz oferowania akcji Emitenta w publicznej ofercie i ich wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Konsekwencją rozwiązania ww. umowy jest również rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Belancor Sp. z o. o. a Domem Maklerskim BDM S.A., przewidującej ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki ( lockup ). Jednocześnie, Emitent w r. zawarł z Domem Maklerskim BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji, wprowadzenia akcji do obrotu na rynku głównym GPW oraz pełnienie funkcji agenta emisji akcji Emitenta. W wyniku podpisania umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A. obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Oferującego przejmuje Dom Maklerski BOŚ S.A., w związku z czym we wszystkich miejscach prospektu, aneksów i komunikatów aktualizujących w których występuje określenie Oferujący lub Dom Maklerski BDM S.A., należy rozumieć pod nim Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa). Powyższe nie dotyczy punktu (strona 44) Dokumentu Rejestracyjnego, który pozostaje bez zmian, gdyż informacje i oświadczenia w nim zawarte pozostają w mocy. Wyłącznie w tym przypadku słowo Oferujący oznacza Dom Maklerski BDM S.A. jako podmiot sporządzający części prospektu emisyjnego, dotyczące przeprowadzenia Oferty i składający stosowne oświadczenie, oraz za pośrednictwem którego (jako uprawnionej firmy inwestycyjnej) został złożony do KNF wniosek o zatwierdzenie Prospektu.

2 Punkt Dokumentu Ofertowego (strona 315) również pozostaje bez zmian i w tym przypadku zwrot Dom Maklerski BDM S.A. oznacza Dom Maklerski BDM S.A. jako podmiot dokonujący wyceny. Aktualizacja 1 Strona 27, Podsumowanie, punkt E.4. Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty, po akapicie: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała) pełniący funkcję oferującego jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane. Dom Maklerski BDM S.A. jest również podmiotem prowadzącym proces budowy księgi popytu. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przez KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu oraz za sporządzenie części niniejszego Prospektu. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BDM S.A. nie ma innego bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuję konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A., a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa) pełniący funkcję oferującego jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane. Dom Maklerski BOŚ S.A. jest również podmiotem prowadzącym proces budowy księgi popytu. Dom Maklerski BOŚ S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przed KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych, stąd Dom Maklerski BOŚ S.A. może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji oraz jak największej liczby wyemitowanych akcji. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BOŚ S.A. nie ma innego bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BOŚ S.A., a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. Aktualizacja 2 Strona 27, Podsumowanie, punkt E.5. Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży, po akapicie: W dniu 16 lipca 2015 roku Belancor Sp. z o. o. zawarła z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedziba w Bielsku-Białej umowę zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, na mocy której zobowiązała się, że w okresie

3 kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Oferujący wyraził zgodę na zbycie przez Belancor Sp. z o. o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze z Oferującym umowę lock-up o treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock-up wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. W związku z faktem zmiany Oferującego, w dniu r. rozwiązana została umowa zawarta pomiędzy Belancor Sp. z o. o. a Domem Maklerskim BDM S.A., przewidująca ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (lock-up). W dniu r. roku Belancor Sp. z o. o. zawarła ze Spółką umowę zakazu sprzedaży akcji ( lock-up ), na mocy której zobowiązała się, że w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Spółka, zgodnie z umową lock-up jest uprawniona do wyrażenia zgody na zbycie przez Belancor Sp. z o. o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze ze Spółką umowę lock-up o treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji ( lock-up ) wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Aktualizacja 3 Strona 40, Czynniki ryzyka, punkt Jakakolwiek emisja nowych akcji przez Spółkę w przyszłości lub przyszłe transakcje obejmujące sprzedaż znacznej liczby akcji przez akcjonariuszy, a także uznanie, że może dojść do takiej emisji lub sprzedaży, mogą mieć niekorzystny wpływ na kurs notowań akcji lub zdolność Spółki w zakresie pozyskania kapitału w przyszłości, po akapicie: Spółka i Sprzedający zawarli umowy przewidujące ograniczenia w zakresie zbywania i emisji akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (zobowiązania typu lockup ), które będą obowiązywały w okresie od pierwszego dnia notowań Akcji na rynku regulowanym GPW. Po wygaśnięciu okresu obowiązywania powyższych ograniczeń albo, w okresie jego trwania, po uzyskaniu wymaganych zgód, lub korzystając z wyjątku przewidzianego w takich zobowiązaniach, podmioty, które zaciągną takie zobowiązania, będą mogły rozporządzać Akcjami, a Spółka będzie mogła dokonywać emisji nowych akcji. Sprzedaż znacznej liczby Akcji na rynku giełdowym lub przekonanie, że taka sprzedaż będzie mieć miejsce po zakończeniu Publicznej Oferty, może mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji i istotnie ograniczyć zdolność

4 Spółki do pozyskania kapitału w ramach ofert papierów wartościowych w przyszłości. Ponadto sprzedaż Akcji przez znaczącego akcjonariusza Spółki może doprowadzić do negatywnego postrzegania sytuacji Spółki lub jej perspektyw rozwoju, a tym samym mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji. W związku z faktem zmiany Oferującego, w dniu r. rozwiązana została umowa zawarta pomiędzy Belancor Sp. z o. o. a Domem Maklerskim BDM S.A., przewidująca ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (lock-up). Spółka i Sprzedający zawarli umowę przewidującą ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do sprzedaży akcji Spółki (zobowiązanie typu lock-up ), która będzie obowiązywała w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia notowań Akcji na rynku regulowanym GPW. Po wygaśnięciu okresu obowiązywania powyższego ograniczenia albo, w okresie jego trwania, po uzyskaniu wymaganych zgód, lub korzystając z wyjątku przewidzianego w tym zobowiązaniu, podmioty, które zaciągną takie zobowiązanie, będą mogły rozporządzać Akcjami. Sprzedaż znacznej liczby Akcji na rynku giełdowym lub przekonanie, że taka sprzedaż będzie mieć miejsce po zakończeniu Publicznej Oferty, może mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji i istotnie ograniczyć zdolność Spółki do pozyskania kapitału w ramach ofert papierów wartościowych w przyszłości. Ponadto sprzedaż Akcji przez znaczącego akcjonariusza Spółki może doprowadzić do negatywnego postrzegania sytuacji Spółki lub jej perspektyw rozwoju, a tym samym mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji. Aktualizacja 4 Strona 303, Dokument Ofertowy, punkt Warunki Oferty, po akapicie: Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy księgi popytu w POK Oferującego lub telefonicznie pod nr tel lub Podmiot Oferujący: Podmiotem Oferującym jest : Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego Bielsko-Biała

5 Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy księgi popytu w POK Oferującego lub telefonicznie pod nr tel lub Podmiot Oferujący: Podmiotem Oferującym jest: Dom Maklerski BOŚ S.A. ul, Marszałkowska 78/ Warszawa Aktualizacja 5 Strona 305, Dokument Ofertowy, punkt Zasady i procedura składania zapisów na Akcje Oferowane, po akapicie: Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w POK Domu Maklerskiego BDM S.A. Lista POK Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Prospektu. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w POK Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w POK biur maklerskich będących uczestnikami konsorcjum dystrybucyjnego. Lista POK domów maklerskich członków Giełdy, uczestników ww. konsorcjum dystrybucyjnego, uprawnionych do przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie. Aktualizacja 6 Strona 315, Dokument Ofertowy, punkt Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem oferty, po akapicie: Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała, występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Publiczna Oferta Plasowana jest przez Dom Maklerski BDM S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane została zamieszczona w Załączniku nr 5 do Prospektu.

6 Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa, występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w POK Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w POK biur maklerskich będących uczestnikami konsorcjum dystrybucyjnego. Lista POK domów maklerskich członków Giełdy, uczestników ww. konsorcjum dystrybucyjnego, uprawnionych do przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie. Aktualizacja 7 Strona 316, Dokument Ofertowy, punkt Dane na temat podmiotów które podjęły się gwarantowania emisji i plasowania oferty, po akapicie: Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała, występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Publiczna Oferta Plasowana jest przez Dom Maklerski BDM S.A. W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent i Sprzedający (każdy proporcjonalnie do liczby Akcji Oferowanych) zapłacą Domowi Maklerskiemu BDM S.A., prowizję, której wartość mieści się w przedziale od 1,8% do 3,1% wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa, występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Publiczna Oferta Plasowana jest przez Dom Maklerski BOŚ S.A.

7 W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent zapłaci Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A., prowizję, w wysokości 3% wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. Aktualizacja 8 Strona 319, Dokument ofertowy, punkt 7.3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, po akapicie: W dniu 16 lipca 2015 roku Belancor Sp. z o. o. zawarła z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedziba w Bielsku-Białej umowę zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, na mocy której zobowiązała się, że w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Oferujący wyraził zgodę na zbycie przez Belancor Sp. z o. o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze z Oferującym umowę lock-up o treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock-up wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. W związku z faktem zmiany Oferującego, w dniu r. rozwiązana została umowa zawarta pomiędzy Belancor Sp. z o. o. a Domem Maklerskim BDM S.A., przewidująca ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (lock-up). W dniu r. roku Belancor Sp. z o. o. zawarła ze Spółką umowę zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, na mocy której zobowiązała się, że w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Spółka, zgodnie z umową lock-up jest uprawniona do wyrażenia zgody na zbycie przez Belancor Sp. z o. o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze ze Spółką umowę lock-up o treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji ( lock-up ) wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Aktualizacja 9 Strona 321, Dokument ofertowy, punkt Opis zakresu działań doradców związanych z Emisją, po akapicie: Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przed KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu oraz za przygotowanie następujących części niniejszego prospektu:

8 Część II Czynniki ryzyka pkt. 3, Część III Dokument rejestracyjny pkt. 3 pkt. 6.2., pkt 9-10, pkt 12, Część IV Dokument ofertowy pkt. 5-6, pkt. 9, Załączniki 5 i 6 oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego BDM S.A. jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych, stąd Dom Maklerski BDM S.A. może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji oraz jak największej liczby wyemitowanych akcji. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BDM S.A. nie ma innego bezpośredniego ani pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A. a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent i Sprzedający (każdy proporcjonalnie do liczby Akcji Oferowanych) zapłacą Domowi Maklerskiemu BDM S.A., prowizję, której wartość mieści się w przedziale od 1,8% do 3,1% wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. Dom Maklerski BOŚ S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przed KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie następujących części niniejszego prospektu: Część II Czynniki ryzyka pkt. 3, Część III Dokument rejestracyjny pkt. 3 pkt. 6.2., pkt 9-10, pkt 12, Część IV Dokument ofertowy pkt. 5-6, pkt. 9, Załączniki 5 i 6 oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych, stąd Dom Maklerski BOŚ S.A. może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji oraz jak największej liczby wyemitowanych akcji. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BOŚ S.A. nie ma innego bezpośredniego ani pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty.

9 Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BOŚ S.A. a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent zapłaci Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A., prowizję, w wysokości 3% wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. Aktualizacja 10 Strona 1, po akapicie: Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki ( i Oferującego ( w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z informacjami zamieszczonymi w Części II Czynniki ryzyka. Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki ( i Oferującego ( w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z informacjami zamieszczonymi w Części II Czynniki ryzyka. Aktualizacja 11 Załącznik nr 5 zostaje anulowany. Aktualizacja 12 Załącznik nr 6, Definicje i objaśnienie skrótów. Zmienia się definicję: Oferujący Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Na: Oferujący Dom Maklerski BOŚ S.A.

10 OŚWIADCZENIE FIRMY INWESTYCYJNEJ Nazwa (firma): Siedziba: Adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna Warszawa ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa Telefon: +48 (22) Fax: +48 (22) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego: Radosław Olszewski Prezes Zarządu Elżbieta Urbańska- Członek Zarządu Odpowiedzialność Domu Maklerskiego BOŚ S.A. jako podmiotu przyjmującego odpowiedzialność za sporządzenie lub udział w sporządzeniu Prospektu ograniczona jest wyłącznie do następujących części Prospektu: Część IV Dokument ofertowy pkt. 5-6, Załączniki nr 5 i 6 oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania OŚWIADCZENIE DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A. STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA O PROSPEKCIE Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu których brał udział i za które jest odpowiedzialny Dom Maklerski BOŚ S.A., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Radosław Olszewski Prezes Zarządu Elżbieta Urbańska Członek Zarządu

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się

W Prospekcie dokonuje się następujących zmian: W pkt C6 Podsumowania na końcu dodaje się Aneks nr 3 z dnia 4 marca 2013 r. do Prospektu emisyjnego spółki BETOMAX Polska S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2012 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie warunków dystrybucji i przydziału

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII,

Bardziej szczegółowo

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A.

Oferujący Listy Zastawne objęte niniejszym prospektem. Doradca Finansowy. BRE Corporate Finance S.A. Aneks nr 12 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 17 września 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 21 marca 2014 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 18 listopada 2013 r. NINIEJSZE MATERIAŁY NIE MOGĄ BYĆ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, WŚRÓD OSÓB ZAMIESZKAŁYCH LUB MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1 Wewnętrzna Okładka akapit w brzmieniu: Było

Zmiana nr 1 Wewnętrzna Okładka akapit w brzmieniu: Było ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Biura Projektowania Systemów Cyfrowych Spółka, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku Niniejszy Aneks nr 2 został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) WWW.ATM.PL Niniejsze zasady nabywania praw poboru zostały przygotowane w związku z proponowaniem nabycia do 1.622.559

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii F Inwest Consulting S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku

Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii F Inwest Consulting S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii F Inwest Consulting S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 sierpnia 2008 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: -

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO P L A C P O W S T A N C Ó W W A R S Z A W Y 1, 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 01 grudnia 2006 roku decyzją

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej.

ANEKS NR 2. Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej. ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 r. Niniejszy aneks został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 29 września 2017 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA Z O. O. AKCYJNA DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw PRZEDSIĘBIORSTWA firma jednoosobowa SPÓŁKI przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA

PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) WARSZAWA, 12 MAJA 2014 R. PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna Poznań Adres: ul. Warszawska 39/41 Telefon: 0 (prefix)

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna Słupsk ul. Lutosławskiego 17

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

(Raport bieżący nr 46/2017) /Emitent/ Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa

Bardziej szczegółowo

29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju

29 zrealizowanych inwestycji na terenie całego kraju Holding kilkudziesięciu spółek celowych prowadzących działalność deweloperską i budowlaną; (budowa lokali mieszkalnych i usługowych, sprzedaż i zarządzenie wybudowanymi nieruchomościami) Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdział II II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna Adres i numery telekomunikacyjne:,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4. Niniejszy Aneks nr 4 został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

ANEKS NR 4. Niniejszy Aneks nr 4 został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. ANEKS NR 4 DO PROSPEK TU EMIS YJN EGO SPÓ ŁK I MIL ESTO NE MEDICAL, INC ZATWIER DZONEG O DECYZJĄ K OMIS JI NADZORU FINANSO WEGO NR L. DZ. DPI/WE/410/2/ 24/15 W DNIU 4 GRUDNI A 2015 R. Niniejszy Aneks nr

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r.

Aneks Nr 01. z dnia 27 marca 2008 r. Aneks Nr 01 z dnia 27 marca 2008 r. do Prospektu Emisyjnego KOMPAP Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2008 r. (Decyzja KNF nr DEM/410/87/8/08) Niniejszy Aneks

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Herkules SA

Program odkupu akcji własnych Herkules SA Program odkupu akcji własnych Herkules SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 31 maja 2017 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został opracowany

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. Przyjęty przez Zarządu INDATA S.A. w dniu 08 lutego 2017 roku Preambuła Zarząd INDATA S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Emitenta nr 01/2017

Zapytanie ofertowe Emitenta nr 01/2017 Poznań, dnia 28.04.2017r. Zapytanie ofertowe Emitenta nr 01/2017 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem regulowanym GPW w Warszawie. 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A.

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A. Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 13 czerwca 2016 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. EMITENT 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta TVN Spółka Akcyjna ul. Wiertnicza 166, 02-952 Telefon: +48 22 856 60 60 Telefaks: +48

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4Stock 12.01.2015-31.03.2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI Kategoria 1: Pytania ogólne... 2 Kategoria 2: Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skup akcji MCI Capital SA w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszone przez MCI Management sp. z o.o.

Skup akcji MCI Capital SA w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszone przez MCI Management sp. z o.o. Skup akcji MCI Capital SA w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszone przez MCI Management sp. z o.o. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY)

Bardziej szczegółowo

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 19 maja 2017 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny Rozdział II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Firma:

Bardziej szczegółowo

RAPORTY BIEŻĄCE 2011

RAPORTY BIEŻĄCE 2011 RAPORTY BIEŻĄCE 2011 L.p. Temat Data przekazania 1 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A., które w 2010 roku nie przekroczyły równowartości 5.000

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII D SPÓŁKI KOELNER S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieŝącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Dagmara Szeptuch Paulina Ptasińska

Dagmara Szeptuch Paulina Ptasińska Zapewnienie sukcesu w emisji instrumentów oraz płynności rynku: organizacja pierwszych emisji publicznych, budowanie księgi popytu, rola subemitentów, prawa do akcji, kwity depozytowe Dagmara Szeptuch

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA

Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 21 listopada 2016 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r.

Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. Aneks nr 2 z dnia 17 października 2007 r. do Prospektu emisyjnego Spółki Prima Moda S.A. zatwierdzonego w dniu 27 września 2007 r. sporządzony w związku z przeprowadzonym procesem przyjmowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na datę Wezwania Wzywający posiadał akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Stanowisko Zarządu North Coast S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A. ogłoszonego przez Salford Investments sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2014 roku Zarząd North

Bardziej szczegółowo

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym

[imię i nazwisko], zamieszkałą/ym pod adresem [adres zamieszkania], posiadającą/ym numer PESEL: [ ] działającą/ym w imieniu własnym UMOWA LOCK-UP zawarta w [miejscowość] pomiędzy: HubStyle S.A. z siedzibą w [ ], adres: [ ], ulica [ ], REGON 220170588, NIP 5862163872, kapitał zakładowy [ ] zł, kapitał wpłacony [ ] zł), zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 9 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Niniejszy Aneks nr 9 do Prospektu został sporządzony

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. PROJEKTY UCHWAŁ na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gant Development S.A. w upadłości układowej w dniu 22 lipca 2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A.

Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A. Opinia o wartości godziwej akcji spółki ZWG S.A. dla BUMECH S.A. wg stanu na dzień 30.04.2014 Poznań, 16.05.2014 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 SŁOWNIK... 4 1. Przesłanki sporządzenia opinii...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPI stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 21 maja 2013 roku. do Prospektu emisyjnego TARCZYŃSKI S.A. zatwierdzonego dnia 17 maja 2013 r.

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 21 maja 2013 roku. do Prospektu emisyjnego TARCZYŃSKI S.A. zatwierdzonego dnia 17 maja 2013 r. Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 21 maja 2013 roku do Prospektu emisyjnego TARCZYŃSKI S.A. zatwierdzonego dnia 17 maja 2013 r. przygotowanego w związku z ofertą publiczną 5.000.000 akcji zwykłych serii F

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent?

Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Z jakimi opłatami musi liczyć się potencjalny emitent? Największymi dylematami przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek giełdowy są te związane z koniecznością poniesienia kosztów. Przeważnie spółkom

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (d. Electus Hipoteczny S.A.)

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (d. Electus Hipoteczny S.A.) Aneks nr 1 z dnia 22 grudnia 2010 roku do prospektu emisyjnego spółki Polski Fundusz Hipoteczny z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2010 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI REALIZOWANY W SPÓŁCE NOBLE BANK S.A. PREAMBUŁA Podstawowym powodem wprowadzenia i realizacji Programu Skupu Akcji jest trwająca niestabilna sytuacja na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY

DOKUMENT REJESTRACYJNY Aneks numer 3 z dnia 04 sierpnia 2015 roku do Prospektu Emisyjnego WIND MOBILE S.A. w Krakowie sporządzonego w formie zestawu dokumentów obejmującego Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy oraz Dokument

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Uchwała Nr I/10/12/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: TRAS TYCHY Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Skawina Adres: 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 Telefony: (012) 277 88 00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji

23 listopada 2007 roku - Ustalenie ostatecznej Ceny Emisyjnej. 26 listopada 2007 roku - Otwarcie Subskrypcji Aneks nr 1, zatwierdzony decyzją KNF w dniu 23 listopada 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego spółki Nepentes S.A. zatwierdzonego decyzją KNF w dniu 19 listopada 2007 roku. Treść aneksu nr 1: 1) w pkt 20.3.3

Bardziej szczegółowo

Dokument Ofertowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14.07.2015 r.

Dokument Ofertowy został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14.07.2015 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14.07.2015 r. DOKUMENT OFERTOWY WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna

UCHWAŁA nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E 1. 1. Na podstawie art. 431 1 i 2

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo