Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. godzin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. godzin"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Plan studiów Przedmiot Liczba godzin Forma zajęć ECTS Sposób zaliczeni Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 8 Wykład 4 Z Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją 12 Wykład a 5 Z Zarządzanie projektami 8 Wykład 4 Z System zarządzania jakością wg normy PN EN SO 9001: Wykład Metody zarządzania jakością 24 Wykład SPC Statystyczne sterowanie procesem 18 Wykład Suma 94 6 E 6 E 5 E Przedmiot Liczba godzin Forma zajęć ECTS Sposób zaliczenia Rachunek kosztów jakości 4 Wykład 3 Z Metodyka Six Sigma 8 Wykład 4 Z System zarządzania środowiskowego (SO 14001) 8 Wykład 4 Z Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N / OHSAS 18001) Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (SO 27001) 16 Wykład i ćwiczenia System zarządzania jakością w przemyśle 14 Wykład motoryzacyjnym (SO/TS 16949) 8 Wykład 4 Z 4 E 6 E System oceny zgodności wyrobów (oznakowanie CE) 4 Wykład 3 Z Wdrażanie, audit i certyfikacja systemów zarządzania 14 Wykład 6 E Konsultacje 10 konsultacje - Z zaliczenie E - egzamin Suma 86 Razem studia 180 Sposób weryfikacja i dokumentacji efektów kształcenia Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń i zdanie z wynikiem co najmniej dostatecznym egzaminów przewidzianych w planie studiów. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone świadectwem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami.

2 Plan studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych: Program studiów podyplomowych dostarcza słuchaczowi wiedzy inżynierskiej i z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie będzie posiadał umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością. Tym samym zostaje przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami. Ramowe treści kształcenia w zakresie poszczególnych przedmiotów: Kompleksowe Zarządzanie Jakością _ TQM dr inż. Jan Sas Liczba godzin 8 (6 W, 2 C) 1. Klasyfikacja wyrobów, 2. Fazy życia wyrobów, 3. Współczesne rozumienie jakości, 4. Koncepcje zarządzania jakością (Deminga, Crossy ego, Jurana, Feigenbauma, shikawy), 5. Nagrody jakości, 6. Zrównoważona karta wyników, zaliczenie Mantura A. Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007 Urbaniak M. Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Difin Warszawa 2004 Karaszewski R. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2006 Karaszewski R. TQM teoria i praktyka, Tonik, Toruń 2002 Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000 Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją dr inż. Jacek Obrzud mgr inż. Sławomir Kasperkiewicz inż. Karol Zgadzaj Liczba godzin 12 (6 W, 6 C) 1. Pojecie systemu produkcyjnego, procesu, produktu 2. Organizacja procesów produkcyjnych 3. Analiza i ocena systemu produkcyjnego 4. Cykl technologiczny i produkcyjny 5. Potokowe i niepotokowe formy produkcji (m.in. SMED) 6. Doskonalenie zarządzania produkcją z wykorzystaniem Lean Manufacturing (5S, Kaizen, TPM, Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Hu-manitas. Sosnowiec Brzeziński M., Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych, cz. 2, Wyd. Politechniki Lubel-skiej, Lublin Burchart-Korol D., Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami. Wydawnictwo Politechniki Ślą-skiej. Gliwice Durlik., nżynieria zarządzania, cz.1. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Durlik., nżynieria zarządzania, cz.2. Strategia wytwarzania, projektowanie procesów i systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Dwiliński L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa Karpiński T., nżynieria produkcji. Wydawnictwa naukowo-techniczne. Warszawa 2004.

3 Zarządzanie projektami dr inż. Bartosz Soliński Liczba godzin 8 (4 W, 4 C) 1. Geneza podejścia do zarządzania projektami 2. Planowanie cyklu projektowo realizacyjnego projektów 3. Organizacja zespołu projektowego 4. Techniki stosowane w zarządzaniu projektami 5. Projekty dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003 Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wyd. Naukowe PWN, warszawa 2006 Pritchard, C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i Praktyka, WG PRESS, Warszawa Burton C., Norma M., Zarządzanie Projektem Wrocław 1999 Trocki M., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003 System Zarządzania Jakością wg PN EN SO 9001: wdrażanie SZJ SO 9001 Mgr inż. Joanna Górska Mgr inż. Maciej Krzemieniecki Liczba godzin 24(16 W, 8 C) 1. Praktyczne omówienie wymagań normy PN-EN SO 9001: Ćwiczenia z właściwej interpretacji i zrozumienia wymagań normy 3. Wdrażanie SZJ SO 9001 a. rola, zadania, obowiązki przedstawiciela kierownictwa w SZJ SO 9001 b. harmonogram wdrożenia SZJ SO 9001 c. problemy związane z wdrożeniem i doskonaleniem SZJ SO 9001 d. korzyści płynące z posiadanego SZJ e. dokumentowanie SZJ prawda i mity f. podejście procesowe w systemie egzamin Norma PN EN SO 9001:2009 Andrzej K. Koźminski, Włodzimierz Piotrowski : Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Dennis Lock : Podręcznik Zarządzania Jakością, Wyd. Naukowe PWN 1999 Robert Karaszewski : Total Quality Managment, Torun 1999 Donald L. Kirkpatrick : Ocena efektywności szkoleń. Wydawnictwo: Studio Emka, Warszawa 2001 Metody zarządzania jakością dr inż. Bartosz Soliński Liczba godzin 24 (8 W, 16 C) 1. Podejmowanie decyzji i metodyka rozwiązywania problemów 2. Systematyka narzędzi i metod zarządzania jakością (ZJ) 3. Menedżerski techniki stosowane w ZJ (m.in. burza mózgów, praca zespołowa, koła jakości, benchmarking, SWOT) 4. Klasyczne narzędzia ZJ (m.in. mapa procesu, diagram shikawy, analiza Pareto-Lorenza, histogram, wykres korelacji, arkusz zbierania danych) 5. Nowoczesne narzędzia ZJ (m.in. 5W2H, SMART, diagram podobieństwa, diagram zależności, diagram drzewa, diagram tablicowy, tablicowa analiza danych) 6. Metody projektowania poziomu jakości (FMEA, QFD itp.) 7. Problem solving Egzamin

4 Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005 Szczepańska K., Techniki menedżerskie w TQM, Alfa-Wero, Warszawa 1999 Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością, Quality Progress, Poznań 2007 Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością - od Shewharta do metody "Six Sigma", Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005 Statystyczne Sterowanie Procesami - SPC dr inż. Dionizy Szyba Liczba godzin 18 (8 W, 10C) 1. Populacja i próba, zmienne losowe, parametry rozkładu zmiennych losowych, estymacja parametrów zmiennej losowej, hipotezy statystyczne i ich testowanie, 2. Zmienność procesów i ich wpływ na parametry wyrobów (tolerancja), 3. Prognozowanie frakcji niezgodności w procesie, 4. Badanie zdolności: procesu, maszyny i pomiaru, 5. Karty kontrolne, 6. Wprowadzenie do planowania eksperymentów. egzamin Mantura A. Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007 Urbaniak M. Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Difin Warszawa 2004 Sobczak M. Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadani, UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000 Norma PN-SO AC1:1996 Karty kontrolne Shewharta Rachunek Kosztów Jakości Mgr inż. Maciej Krzemieniecki Liczba godzin 4 (2 W, 2C) 1. Wprowadzenie do problematyki kosztów. 2. Ewidencja kosztów w organizacji. 3. dentyfikacja kosztowa w zarządzaniu 4. Jakość a efektywność finansowa organizacji. Zasady przygotowania informacji kosztowej dla potrzeb zarządzania 5. Koszty jakości a system SO Pomiar kosztów jakości (identyfikacja kosztów oceny, zapobiegania oraz kosztów złej jakości, wskaźniki kosztów jakości) zaliczenie A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2005 M. Urbaniak, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin Sp. z o.o. Warszawa 2006 S. Wawak, Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Helion Gliwice British Standard BS 6143: Part 1:1992, the process cost model, sets out a method for applying quality costing to process (production or service). BS 6143: Part 2 is prevention, appraisal and failure model. Norma PN-SO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia Metodyka Six Sigma dr inż. Bartosz Soliński Liczba godzin 8 (4 W, 4 C) 1. Wprowadzenie do Six Sigma 2. Six Sigma jako strategia przełomu

5 3. Wdrażanie Six Sigma plan działania 4. Zastosowania metod ZJ w Six Sigma 5. Wykorzystanie Six Sigma w przedsiębiorstwie przykłady praktyczne Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005 Pande P., Neuman R., Cavanagh R., Six Sigma, Liber Warszawa 2003 Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością - od Shewharta do metody "Six Sigma", Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005 Harry M., Six Sigma : wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, "ABC" - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001 Joglekar A., Statistical methods for six sigma : in R&D and manufacturing, Hoboken, John Wiley & Sons, nc., 2003 Pyzdek T., The Six Sigma handbook : a complete guide for greenbelts, blackbelts, and managers at all levels, McGraw Hill Tucson : Quality Publishing, cop., New York 2001 System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN EN SO 14001:2005 Mgr inż. Nela Mrozek, Liczba godzin 8 (6 W, 2 C) 1. Wymagania systemu w oparciu o wymagania normy PN-EN SO 14001:2005, w tym: 2. Zaangażowanie kierownictwa i rola pełnomocnika ds Systemu Zarządzania Środowiskowego 3. Polityka środowiskowa 4. Wymagania prawne i inne 5. dentyfikacja znaczących aspektów środowiskowych 6. Cele, zadania i programy ich realizacji 7. Role i odpowiedzialności w Systemie Zarządzania Środowiskowego 8. Dokumentowanie Systemu 9. Sterowanie operacyjne związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi 10. Monitorowanie działań, ocena zgodności Norma PN EN SO 14001:2005 Andrzej K. Koźminski, Włodzimierz Piotrowski : Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Dennis Lock : Podręcznik Zarządzania Jakością, Wyd. Naukowe PWN 1999 Robert Karaszewski : Total Quality Managment, Torun 1999 Donald L. Kirkpatrick : Ocena efektywności szkoleń. Wydawnictwo: Studio Emka, Warszawa 2001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN N : 2004 Mgr inż. Nela Mrozek Liczba godzin 8 (6 W, 2 C) 1. Wymagania systemu w oparciu o wymagania normy PN-N 18001:2004, w tym: zarządzanie ryzykiem zawodowym: identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego, 2. Zaangażowanie kierownictwa i rola pełnomocnika ds SZBiHP. Współudział pracowników organizacji. 3. Polityka BHP. 4. Wymagania prawne i inne. 5. Cele, zadania i programy ich realizacji. 6. Role i odpowiedzialności w SZBiHP. 7. Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja w SZBiHP. 8. Komunikowanie się. Ćwiczenia dla powyższych zagadnień, 9. Dokumentowanie SZBiHP, 10. Organizacja prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami, 11. Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie, 12. Zakupy w SZBiHP, 13. Podwykonawstwo w SZBiHP, 14. Ćwiczenia dla powyższych zagadnień, 15. Monitorowanie działań, 16. Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

6 Norma PN- N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Andrzej K. Koźminski, Włodzimierz Piotrowski : Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Dennis Lock : Podręcznik Zarządzania Jakością, Wyd. Naukowe PWN 1999 Robert Karaszewski : Total Quality Managment, Torun 1999 Donald L. Kirkpatrick : Ocena efektywności szkoleń. Wydawnictwo: Studio Emka, Warszawa 2001 Steinbeck Hans: Total Quality Management. Kompleksowe Zarządzanie Jakością., Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, 1998 Zarządzanie Bezpieczeństwem nformacji dr Andrzej Niemiec Liczba godzin 16 (8 W, 8 C) 1. Stan obecny i prognoza zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji 2. Wstęp do bezpieczeństwa informacji - norma PN-SO/EC 27001: Przegląd normy Analiza ryzyka 5. Deklaracja stosowania 6. Bezpieczeństwo prawne 7. ncydenty bezpieczeństwa informacji 8. Audyt bezpieczeństwa informacji 9. Korzystanie z szyfrowania i kodowania informacji - wstęp do struktury klucza publicznego Donald.L.Pipkin : Bezpieczeństwo nformacji. WNT Warszawa 2005 System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg SO/TS Mgr inż. Roman Boluk Liczba godzin 14 (8 W, 6 C) 1. Wymagania SO/TS 16949: dentyfikacja niezgodności oraz wprowadzanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych. 3. Wymagania dodatkowe FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC -omówienie zagadnień 4. dentyfikacja niezgodności oraz wprowadzanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych. egzamin Norma SO/TS 16949:2009 Andrzej K. Koźminski, Włodzimierz Piotrowski : Zarządzanie - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Dennis Lock : Podręcznik Zarządzania Jakością, Wyd. Naukowe PWN 1999 Robert Karaszewski : Total Quality Managment, Torun 1999 Donald L. Kirkpatrick : Ocena efektywności szkoleń. Wydawnictwo: Studio Emka, Warszawa 2001 Steinbeck Hans: Total Quality Management. Kompleksowe Zarządzanie Jakością., Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, 1998

7 System oceny zgodności wyrobu -CE Dr inż. Dionizy Szyba Liczba godzin 4 (4 W) 1. Dyrektywy UE o ochronie konsumenta i odpowiedzialności producenta, 2. Dyrektywy nowego podejścia, dyrektywy globalnego podejścia, normy zharmonizowane, 3. Oznakowanie CE, 4. Modułowy system oceny zgodności 5. System oceny zgodności w UE, 6. Polski system oceny zgodności, 7. System oceny zgodności materiałów budowlanych. zaliczenie Mantura A. Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2007 Urbaniak M. Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Difin Warszawa 2004 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz 1360) Rozporządzenia ministrów odpowiedzialnych za wdrażanie poszczególnych dyrektyw nowego podejścia Wdrażanie, auditowanie i certyfikacja systemów zarządzania Mgr inż. Joanna Górska Mgr inż. MACEJ KRZEMENECK Liczba godzin 14 (8 W, 6C) 1. Wdrażanie systemów zarządzania jakością 2. Podstawy auditów, definicje, pojęcia ogólne. 3. Rodzaje auditów. 4. Cele prowadzenia auditu. 5. Analiza normy SO 9001:2008 z punktu widzenia praktycznego prowadzenia auditu. 6. Planowanie auditu, pytania auditowe. 7. Techniki prowadzenia auditu. 8. Zbieranie dowodów. 9. Formułowanie niezgodności, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące. 10. Procedura auditowania. egzamin A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005 M. Urbaniak, Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Difin sp. Z o.o. Warszawa 2006 S. Wawak, Zarządzanie jakościa teoria i praktyka, Helion Gliwice PN EN SO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania PN-EN SO 19011: 2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania PN-EN SO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia

8 Wykaz wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Dr inż. Jan Sas AGH Dr inż. Dionizy Szyba AGH Dr inż. Jacek Obrzud AGH Dr inż. Bartosz Soliński AGH Dr Andrzej Niemiec PRMA Sp. z o.o. Mgr inż. Nela Mrozek NEMAR Mgr inż. Maciej Krzemieniecki TÜVPOL Sp. z o.o. Mgr inż. Roman Boluk CT Polska Sp. z o.o. Mgr inż. Joanna Górska - TÜVPOL Sp. z o.o. Mgr Sławomir Kasperkiewicz TR Poland Sp. zo.o. nż. Karol Zgadzaj TR Poland Sp.zo.o.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto

System Zarządzania Jakością. Nazwa Szkolenia Termin Czas Miasto Cena netto System Zarządzania Jakością Termin Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 Zarządzania Jakością wg normy ISO

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Project Management 2015/2016

Project Management 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Project Management 2015/2016 www.luqam.com/pm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Project Management to kierunek, na którym w ciągu 20 dni uczestnicy mają szansę poznać koncepcje zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do wniosku o powołanie studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo