Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych"

Transkrypt

1 Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, r.

2 Przekazywanie środków Beneficjentom - warunki: Przekazanie środków dla beneficjanta następuje na podstawie umowy o dofinansowanie po spełnieniu określonych warunków np.: Zabezpieczenie zwrotu środków, o ile zostało przewidziane w umowie; Przedłożenie Oświadczenia VAT; podpisanego przez beneficjenta zgodnie z reprezentacją; Złożenie w terminie zgodnie z umową zestawienia dokumentów rozliczeniowych wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty; Przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia;

3 Przekazywanie środków Beneficjentom - forma NFOŚiGW dokonuje wypłat na rzecz beneficjentów w formie: Refundacji na podstawie dokumentów rozliczeniowych: Środki dotacji przekazywane są na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie; Zaliczki na podstawie wniosku o wypłatę zaliczki na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska (dotyczy tylko Państwowych Jednostek Budżetowych);

4 Zasady przekazywania środków Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć dokumenty rozliczeniowe do NFOŚiGW nie później niż 14 dni przed upływem terminu przekazania dofinansowania wynikającego z Harmonogramu wypłat; NFOŚiGW przysługuje prawo kontroli prawidłowości przedstawionych dokumentów; W przypadku nieprawidłowości NFOŚiGW może wezwać beneficjenta do uzupełnienia dokumentów bądź może zawiesić przekazywanie dofinansowania; Za dzień przekazania Dofinansowania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFOŚiGW;

5 Dokumenty rozliczeniowe Zgodnie z 4 warunków ogólnych umowy o dofinansowanie: - dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów są dowody księgowe; - do NFOŚiGW przedkładane są kserokopie dowodów księgowych, które powinny być obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową Jednostki; - wraz z dowodami księgowymi należy załączyć kserokopie protokołów odbioru robót/dostaw/usług; Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać: sformułowanie potwierdzam/poświadczam za zgodność z oryginałem, datę, podpis wraz z pieczątką imienną oraz pieczątkę firmową

6 Dokumenty rozliczeniowe opis dokumentu Dokument rozliczeniowy powinien zawierać następujące zapisy: - stwierdzenie sprawdzenia merytorycznego - stwierdzenie sprawdzenia formalno-rachunkowego i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych; - wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekret), - zatwierdzenie do wypłaty przez upoważnioną osobę; Dokument rozliczeniowy powinien spełniać znamiona dowodu księgowego określonego w art. 21 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r

7 Dokumenty rozliczeniowe opis dokumentu Należy wskazać związek wydatku z projektem, np.: wynajęcie sali dla celów przeprowadzenia szkolenia w dniu. W szkoleniu wzięło udział 20 osób- w tym 18 uczestników oraz dwóch trenerów Opis dokumentu musi zawierać stwierdzenie: sfinansowano ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy o dofinansowanie nr w kwocie ogółem.. kosztów kwalifikowanych, w tym: wysokość środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie [..] wysokość środków na realizację zadań bieżących w kwocie [..]

8 Dokumenty rozliczeniowe zakup towarów i usług Faktura Faktura zaliczkowa Rachunek błędy w dokumencie należy korygować poprzez: - fakturę korygującą- służy do korekty błędu typu błędna ilość towaru, cena towaru, w kwocie podatku. Fakturę korygującą wystawa wystawca faktury. - notę korygującą- służy do korekty danych identyfikacyjnych na fakturze np. NIP, adres. Notę może wystawić odbiorca faktury. Proforma nie jest dokumentem księgowym, nie jest uznawana przez NFOŚiGW jako dokument rozliczeniowy. Jest to zamówienie.

9 Dokumenty rozliczeniowe zakup towarów i usług Nota obciążeniowa: może być w przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT, dotyczące obowiązku wystawiania faktury; - może być przyjęta do rozliczenia w NFOŚiGW po jej zatwierdzeniu do zapłaty, zadekretowaniu i zaksięgowaniu; - w szczególnych przypadkach może być traktowana jako dokument zewnętrzny otrzymany przez beneficjenta; - Nota obciążeniowa nie może być wystawiona na NFOŚiGW;

10 Dokumenty rozliczeniowe - wynagrodzenia Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz rachunki pod wymienione umowy; W przypadku pracowników Jednostki oddelegowanej do pracy przy projekcie na umowę zlecenie, ważne jest aby dany pracownik nie był jednocześnie osobą wykonującą i odbierającą pracę. Wynagrodzenia osobowe: - lista płac dokument księgowy potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami płaconymi przez pracodawcę i pracownika, które powinny być na liście wyszczególnione procentowo i kwotowo.

11 Dokumenty rozliczeniowe Koszty podróży Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja): Składa się z dwóch części: - polecenie wyjazdu, w którym zawarte są informacje takie jak: dane pracownika, cel podróży, miejsce wyjazdu i docelowe, czas podróży i środek lokomocji; - rachunek kosztów podróży i pobytu zawiera informacje o diecie i/lub zwrocie kosztów np. za przejazd, noclegi. Do rozliczenia kosztów podróży należy dołączyć dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki. Są to faktury, rachunki, bilety;

12 Dokumenty rozliczeniowe Koszty podróży W przypadku korzystania z samochodu osobowego (prywatnego) do wyjazdu służbowego należy dodatkowo na delegacji podać jego markę, nr rejestracyjny oraz pojemność silnika, która jest podstawą do przyjęcia stawki jednostkowej za km podróży; Osoby będące pracownikami Jednostki na umowę zlecenie mogą otrzymywać zwrot tylko niektórych wydatków pod warunkiem, że wydatki te zostały wskazane w umowach z tymi osobami.

13 Dokumenty rozliczeniowe - Zakup nieruchomości W celu uzyskania ważności umowy kupna/sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. W przypadku gdy sprzedawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i/lub podatnik VAT czynny do umowy należy dołączyć rachunek lub fakturę VAT.

14 Wewnętrzne dokumenty rozliczeniowe Nota księgowa: - wystawiana jest, kiedy transakcji miedzy dwoma podmiotami nie można udokumentować rachunkiem lub fakturą VAT; - może być przyjmowana w NFOŚiGW jako wewnętrzny dokument rozliczeniowy w przypadku dokumentowania kosztów ponoszonych przy realizacji przedsięwzięcia siłami własnymi ; - powinna być wystawiona na podstawie odpowiednio udokumentowanej przez Beneficjenta kalkulacji kosztów sporządzonej w oparciu o opracowaną, przedłożoną wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz metodykę kalkulacji i dokumentowania kosztów; - nota księgowa nie może być wystawiona na NFOŚiGW;

15 Najczęściej popełniane błędy: Brak wymaganych opisów; Brak informacji na dokumencie o finansowaniu/ współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW; W opisie dokumentu przywoływany jest błędny nr umowy o dofinansowanie; Umieszczanie wymaganych opisów na kopii dokumentu zamiast na oryginale; Nieprawidłowy NIP beneficjenta na fakturze; w przypadku listy płac brak wskazania składek wynagrodzenia, które są kwalifikowane do finansowania; Dokumenty nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem ; Dokumenty są nieczytelnie skserowane; Nieprawidłowe korygowanie dokumentów;

16 Dziękuję za uwagę

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Wstęp - Rozliczanie pożyczki/dotacji w NFOSiGW. Dokumenty przedkładane do rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba

6 Zatwierdzenie dokumentu Rektor lub upoważniona przez niego osoba II. Wykaz dokumentów stosowanych do rozliczania projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych 1. Formularz zgłoszeniowy projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014

Zarządzenie Nr 1/2014. Wójta Gminy Krzemieniewo. z dnia 19 lutego 2014 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 19 lutego 2014 w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy Krzemieniewo Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r ZARZĄDZENIE Nr 27/2015 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 26.05.2015r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 27 Starosty Olkuskiego z dnia 30.04.2014r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków deklarowanych we Wniosku o płatność

Dokumentowanie wydatków deklarowanych we Wniosku o płatność INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Dokumentowanie wydatków deklarowanych we Wniosku o płatność Izabela Glińska Łódź, 16.02.2012r. Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 11 Szanowni Państwo, Prezentujemy szósty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność. Milicz, 12 maja 2014 r.

Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność. Milicz, 12 maja 2014 r. Zagadnienia dotyczące najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność Milicz, 12 maja 2014 r. Termin złożenia wniosku o płatność Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność w terminie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA INSTRUKCJA Strona/Stron 1/26 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W CENTRUM WODNYM LAGUNA W GRYFINIE DATA 10-02-2012 NUMER/DATA WYDANIA 1/10-02-2012

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo