Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził: kontrole na miejscu, w siedzibie beneficjenta, wizyty monitoringowe, 52 - kontroli w trybie doraźnym.

3 Wskaźnik przeprowadzonych kontroli planowych w stosunku do realizowanych projektów w poszczególnych latach: 2009 r % 2010 r % 2011r % 2012 r %

4 PROMOCJA PROJEKTU Błędy w przygotowywanych materiałach informacyjnych lub promocyjnych (m.in. brak zapisów wynikających z umowy z WUP). Zobowiązano (w zależności od etapu realizacji projektu) do skorygowania występujących uchybień. Niewłaściwe oznakowanie prowadzonej dokumentacji projektu (np.: brak logotypów, informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej). Zobowiązano do usunięcia uchybień i przedstawienia do WUP poprawnej dokumentacji. Brak informacji o okresie archiwizacji dokumentów dotyczących realizowanego projektu. Zobowiązano do właściwego opisania dokumentacji. Brak oznaczenia sal szkoleniowych. Zobowiązano do oznakowania sal, w których prowadzone są zajęcia dla uczestników projektu.

5 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW Niewłaściwie zakwalifikowani uczestnicy projektu brak zgodności z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki poniesione na udział uczestnika w projekcie zostały uznane za niekwalifikowalne. Brak oświadczeń potwierdzających kwalifikowalność uczestników na dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia. Zobowiązano do uzupełnienia oświadczeń i przedstawienia do WUP. Brak zgody uczestników projektu na przetwarzanie danych osobowych. Zobowiązano do uzupełnienia, a w przypadku braku zgody, uznano poniesione wydatki za niekwalifikowalne. Nieuprawniony zapis w regulaminie uczestnictwa w projekcie nakazujący zwrot kosztów szkolenia w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie. Zobowiązano do usunięcia zapisu z regulaminu.

6 KADRA REALIZUJĄCA PROJEKT Niejasno sformułowane umowy dotyczące zatrudnienia personelu w projekcie (umowy na czas nieokreślony i czas określony).zobowiązano do aneksowania zawartych umów i przedstawienia do WUP. Zatrudnienie do projektu na umowę cywilnoprawną własnego pracownika zatrudnionego u Beneficjenta na podstawie stosunku pracy na takim samym stanowisku z takim samym zakresem czynności. Wydatki unano za niekwalifikowalne. Nieprawidłowy sposób dokumentowania czasu pracy pracowników projektu (od do) Zobowiązano do usunięcia uchybień i przedstawienia do WUP poprawnej dokumentacji. Zatrudnienie na tym samym stanowisku dwóch osób personelu w tym samym czasie z łącznym wynagrodzeniem przekraczającym wymiar wynagrodzenia przyjętym w budżecie projektu. Część wynagrodzenia uznano za niekwalifikowalne.

7 REALIZACJA FORM WSPARCIA Niezgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie i harmonogramem projektu (opóźnienia w rozpoczęciu form wsparcia, brak pełnych grup szkoleniowych). Zobowiązano do zintensyfikowania działań celem osiągnięcia założonych wskaźników lub rozliczono wydatki projektu regułą proporcjonalności) Brak dokumentów potwierdzających przeprowadzenie doradztwa zawodowego. Zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji. Brak list potwierdzających odbiór materiałów szkoleniowych i/lub cateringu. Zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji. Dzienniki zajęć uzupełnione z wyprzedzeniem / brak uzupełniania dzienników zajęć na bieżąco. Zobowiązano do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

8 REALIZACJA FORM WSPARCIA c.d. Brak harmonogramów realizowanych form wsparcia lub przesyłanie harmonogramów w terminie późniejszym niż określony w umowie o dofinansowanie projektu. Zobowiązano do przedstawiania harmonogramów w terminie określonym przez IP 2. Brak wszystkich informacji o realizowanych szkoleniach (termin z datą i godziną, miejsce, tematyka w poszczególnych dniach, dane osób prowadzących. Zobowiązano do aktualizacji ww.informacji. Niska frekwencja na szkoleniach. Zobowiązano Beneficjenta do zintensyfikowania działań mających na celu poprawę frekwencji, a w przypadku niewykonania wskaźników, rozliczenie projektu regułą proporcjonalności. Niezgodność podpisów na listach obecności na szkoleniach z faktyczną liczbą uczestników szkolenia. Zobowiązano do wyjaśnienia niezgodności.

9 DOKUMENTACJA PROJEKTU Brak określonego sposobu rozliczania powierzchni biurowej i rachunków za usługi telekomunikacyjne. Zobowiązano do uzupełnienia dokumentacji. Brak spójności pomiędzy danymi zawartymi w formularzach zgłoszeniowych uczestników projektu, a informacjami jakie wymagane są w PEFS. Zobowiązano do dokonania stsosownych korekt PEFS i przekazanie ich do WUP. Brak aktualizacji ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zobowiązano do przygotowania rejestru wydanych upoważnień. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją projektu bez zawarcia stosownej umowy zgodnej z postanowieniami umowy. Zobowiązano do zawarcia umowy.

10 ZASADA KONKURENCYJNOŚCI, ROZEZNANIE RYNKU Nie wyłączenie z postępowania podmiotu powiązanego z Beneficjentem poprzez posiadanie udziałów. Zgodnie z tabelą korekt finansowych za naruszenie Zasady konkurencyjności, uznano cześć wydatków jako niekwalifikowalne. Protokół z wyboru wykonawcy nie zawiera wszystkich wymaganych informacji (upublicznienie zapytania ofertowego przez Beneficjenta). Ponieważ dowody upublicznienia znajdowały się w dokumentacji, zobowiązano do umieszczania tej informacji w protokołach sporządzanych w kolejnych postepowaniach.z

11 DOKUMENTACJA FINANSOWA PROJEKTU Sfinansowanie zakupu wyposażenia stanowiącego cross-financing, pomimo jego nieuwzględnienia we wniosku o dofinansowanie. Uznano wydatki za niekwalifikowalne. Przedstawienie do rozliczenia faktur za usługę jeszcze nie zrealizowaną (sale szkoleniowe). Uznano wydatek za niekwalifikowalny. Przedstawienie do rozliczenia zaliczki na poczet usługi nie wyłonionej w trybie konkurencyjnym. Wydatek uznano wydatek za niekwalifikowany Niewłaściwie wskazane numery dokumentów księgowych w załączniku nr 1 do wniosku o płatność. Zobowiązano do usunięcia niezgodności.

12 DOKUMENTACJA FINANSOWA PROJEKTU cd. Opisy dowodów księgowych nie zawierały zapisów potwierdzających ich weryfikację pod kątem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. Zobowiązano do zweryfikowania całości dokumentacji finansowej celem uzupełnienia opisów oraz bieżącej analizy pod kątem spełnienia wymogów POKL. Brak opisów na dokumentach finansowych potwierdzających dokonanie wydatku zgodnie z Zasadą konkurencyjności. Zobowiązano Beneficjenta do zweryfikowania całości dokumentacji finansowej celem uzupełnienia opisów oraz bieżącej analizy pod kątem spełnienia wymogów POKL. Nieprawidłowe wartości wynagrodzenia brutto zawarte na listach płac, rachunkach. Zobowiązano do wyjaśnienia.

13 POMOC PUBLICZNA Brak formularzy informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minims w rolnictwie lub rybołówstwie. Zobowiązano Beneficjenta do uzupełnienia dokumentacji o formularze Przedsiębiorców. Niezgodna z zapisami umowy zawartej przez Beneficjenta z Przedsiębiorcami wpłata wkładu własnego (gotówka-przelew). Zobowiązano do przedstrzegania zapisów umowy. Nieprawidłowa podstawa prawna na wydanych zaświadczeniach potwierdzających udzielenie pomocy publicznej. Zobowiązano Beneficjenta do aneksowania wydanych zaświadczeń.

14 DZIAŁANIE 6.2 Niewystarczający stopień zagwarantowania bezstronności osób oceniających formularze zgłoszeniowe uczestników projektu Zbyt ogólnikowe uzasadnienia dokonanej oceny biznesplanów złożonych przez uczestników. Przyznawanie punktów w sposób niezgodny z kartą oceny biznesplanu. Błędy rachunkowe w sumowaniu punktów przyznanych w trakcie oceny. Opóźnienia w przekazaniu środków uczestnikom, którym przyznano środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

15 Dziękuję za uwagę

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury

Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury 1 Regulamin konkursu na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury W ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Włodawa, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

7. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka.

7. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka. PROTOKÓŁ Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej w dniu 16-17.10.2012 r. 1. Podstawa prawna kontroli: 45

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo