I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego"

Transkrypt

1 Małe jest piękne tworzę własną firmę Beneficjent : Gmina Strzelce Krajeńskie Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Na podstawie umowy z dnia: 29 września 2009 r. podpisanej w Zielonej Górze Nr umowy: UND-POKL / Czas trwania projektu od r. do r. Uwaga uczestnicy Projektu!!! W związku z licznie pojawiającymi się błędami podczas rozliczania środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego i środków w ramach wsparcia finansowego, poniżej zamieszczono istotne informacje dla uczestników korzystających z ww. środków: I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego 1. Opisać oryginały faktur/rachunków zgodnie z przekazaną instrukcją (opisy). 2. Skserować faktury dwustronnie i stwierdzić za zgodność z oryginałem (stwierdzam zgodność z oryginałem, data, pieczątka firmowa i czytelny podpis). 3. Do każdej faktury zapłaconej przelewem należy dołączyć stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez bank kopię wyciągu i wydruk wyciągu z internetu z pieczątką firmową i czytelnym podpisem. 4. Wypełnić tabelkę zestawienie faktur. 5. Do składanego ostatniego rozliczenia należy załączyć aktualne (nie starsze niż 14 dni) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłatami oraz oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym wzór na stronie. 6. Kompletne rozliczenie należy złożyć w biurze projektu w terminie wskazanym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego. 7. O wynikach weryfikacji całkowitego rozliczenia wsparcia pomostowego Beneficjenci pomocy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adresy wskazane w złożonych

2 dokumentach oraz listownie w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia ostatecznego rozliczenia wsparcia. II. Zasady rozliczania przyznanych środków krok po kroku : I. SPRAWDZENIE POPRAWNOSCI WYSTAWIONEJ FAKTURY 1. Data wystawienia faktury musi mieścić się w okresie realizacji inwestycji, czyli nie może być wcześniejsza niż dzień następujący po dniu podpisania umowy o wsparcie finansowe i nie może być późniejsza, niż ostatni dzień realizacji inwestycji wpisany do harmonogramu rzeczowo finansowego. 2. Należy sprawdzić, czy dane Uczestnika projektu widniejące na fakturze są poprawne i zgodne z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej (pełna nazwa firmy, adres). 3. Należy sprawdzić, czy na fakturze nie występują błędy obliczeniowe. 4. Na pierwsze strony faktur (na oryginały) należy nanieść napis: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 5. Należy sprawdzić, czy nazwy towarów na fakturze są tożsame z nazewnictwem podanym w Harmonogramie rzeczowo finansowym!!!!! 6. W sytuacji, kiedy następuje rozbieżność w nazewnictwie tego samego towaru pomiędzy fakturą a harmonogramem rzeczowo finansowym, Uczestnik projektu jest zobowiązany do złożenia Oświadczenia wystawionego przez sprzedawcę mówiącego o tym, że dana nazwa dotyczy tego samego towaru wykazanego w harmonogramie rzeczowo finansowym. 7. Na fakturze nie mogą znajdować się elementy, które nie występują w Harmonogramie rzeczowo finansowym. 8. Jeżeli w danej pozycji faktury sprzedawca wpisał Zestaw (np. wierteł) należy dołączyć protokół odbioru, w którym sprzedawca wyszczególni skład zestawu wykazanego w fakturze. 9. Należy sprawdzić, czy pomiędzy kwotą, na jaką wystawiono fakturę, a kwotą widniejącą na dokumencie potwierdzającym opłacenie faktury ( wyciąg bankowy) nie ma rozbieżności. III. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

3 9. Data zapłaty za fakturę (np. data przelewu) musi mieścić się w okresie realizacji inwestycji czyli nie może być wcześniejsza niż dzień następujący po dniu podpisania umowy o wsparcie finansowe i nie może być późniejsza, niż ostatni dzień realizacji inwestycji wpisany do harmonogramu rzeczowo finansowego. 10. Płatności za fakturę należy dokonywać w formie bezgotówkowej (przelew lub karta płatnicza) lub gotówkowej (potwierdzenie KP). 11. Płatności można dokonywać tylko i wyłącznie z tego rachunku, który Uczestnik projektu podał w umowie o wsparcie finansowe (zarówno pomostowe jak i inwestycyjne). 12. Każda faktura musi być zapłacona w całości. 13. W tytule przelewu należy wpisać zapłata za fakturę nr..(tu podajemy nr faktury za którą płacimy) 14. Przy samodzielnym wykonywaniu przelewu należy zwrócić szczególna uwagę na poprawność wpisywanej kwoty przelewu, numer rachunku odbiorcy oraz tytuł przelewu. IV. PRZYGOTOWANIE FAKTUR DO ROZLICZENIA 15. Wszystkie faktury niezbędne do rozliczenia inwestycji powinny być uprzednio zaksięgowane. 16. Pierwsze strony oryginałów faktur powinny posiadać numer księgowy oraz napis Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 17. Każda faktura niezbędna do rozliczenia powinna być właściwie opisana. 18. Opisy należy nanieść na oryginały faktur. Mogą być one sporządzone ręcznie. 19. Na odwrocie oryginału każdej faktury niezbędnej do rozliczenia inwestycji konieczny będzie specjalny opis. 20. Do rozliczenia dotacji należy złożyć kopie faktur. 21. Każdy kopiowany dokument musi zostać potwierdzony za zgodność z oryginałem (formułka potwierdzam za zgodność z oryginałem, data i podpis).

4 22. Faktury kserujemy dopiero wtedy, gdy upewnimy się, że posiadają one numery księgowe oraz właściwe opisy zarówno na przedniej stronie jak i na odwrocie. V. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA DOTACJI 23. Wypełniony wniosek o płatność beneficjenta ostatecznego (formularz Word). 24. Załącznik nr 1 do wniosku (formularz WORD). 25. Kopie wszystkich faktur niezbędnych do rozliczenia (kopie faktur powinny być ręcznie ponumerowane ołówkiem). 26. Do każdej faktury powinna być dołączona kopia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za nią (wyciąg bankowy papierowy lub elektroniczny). W przypadku miesięcznego wyciągu bankowego, na kopii dokumentu należy zaznaczyć właściwy przelew oraz wpisać przy nim numer porządkowy faktury, której dotyczy. 27. Oświadczenie o dokonaniu przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami harmonogramu rzeczowo finansowego do wysokości nie przekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku należy załączyć jeżeli dotyczy. 28. Deklaracja pochodzenia sprzętu w przypadku dokonania zakupu sprzętu używanego. 29. Wycena rzeczoznawcy w przypadku dokonania zakupu sprzętu używanego oraz 2 inne oferty na podobny sprzęt. 30. Protokół odbioru w sytuacji, kiedy występuje konieczność uszczegółowienia zapisów z faktury (np. przy zapisie na fakturze zestaw wierteł, w protokole sprzedawca wymienia, co znajduje się w zestawie). 31. Oświadczenie sprzedawcy jeżeli w nazewnictwie tego samego towaru występuje rozbieżność pomiędzy fakturą a harmonogramem rzeczowo finansowym. 32. Kosztorys powykonawczy jeżeli częścią inwestycji jest wykonanie remontu czy adaptacji lokalu. V. DODATKOWE INFORMACJE dot. składek ZUS: 34. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przedstawiania co miesiąc (do 10 go każdego miesiąca) dokumentów potwierdzających m.in. opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnych oraz

5 poniesienia pozostałych wydatków zawartych we wniosku o wsparcie pomostowe (od tego zależy wypłata kolejnej transzy wsparcia finansowego). 35. W celu otrzymywania kolejnych transzy wsparcia pomostowego osoby pracujące przedstawiają co miesiąc 4 dokumenty: - kopię deklaracji RMUA z miejsca pracy, - oświadczenie pracodawcy mówiące o tym, że za konkretny miesiąc odprowadzono składki społeczne dotyczące konkretnej osoby np. Oświadczam, że odprowadzono składki społeczne za miesiąc np. grudzień za pracownika Jana Kowalskiego. - kopię deklaracji DRA, - kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę za deklarację DRA. 36. W celu otrzymywania kolejnych transzy wsparcia pomostowego osoby nie pracujące przedstawiają co miesiąc 2 dokumenty: - kopię deklaracji DRA, - kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę za deklarację DRA.

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5 do ProceduryPG-4.2. udzielania dotacji organizacjom pozarządowym WPROWADZENIE Sprawozdanie z realizacji zadania beneficjenci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność Przedsiębiorco, korzystając z niniejszej listy sprawdzającej, weryfikujesz swój wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji Projektu! Rzetelna i skrupulatna kontrola dokumentacji usprawni ocenę wniosku

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo