ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Katowice ul. Ziołowa 45/47 Znak sprawy: DZ/ 3321 / 77 /12 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rezonans magnetyczny (leasing) i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej w zakresie rezonansu magnetycznego: Etap I: Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Etap II: Rezonans magnetyczny (leasing) Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jw. (SIWZ), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ następująco : Pytanie 1: Dotyczy Zmiany postanowień umownych pkt. 1 Prosimy o dopisanie zapisu: (...) którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, o ile nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2: Dotyczy Gwarancja jakości na rezonans magnetyczny i urządzenia towarzyszące rezonansowi magnetycznemu; Prosimy o sprecyzowanie na jakie urządzenia towarzyszące rezonansowi magnetycznemu Zamawiający wymaga 24 miesięcy gwarancji, ewentualnie o ujednolicenie wymagań w zakresieokresu gwarancji. Pytanie 3: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 227 zmienił w sposób radykalny następujący wymóg graniczny (zał. nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, pktvih.8.3): 8.3. Minimalna grubość warstwy (skany2di 0,7 mm na 8.3. Minimalna grubość warstwy (skany 2D) 0,2 mm Tak. Możemy tylko się domyślać, że intencją Zamawiającego, który udzielił pozytywnej odpowiedzi na pytanie 227, była chęć otrzymania aparatu MR o jak najlepszych parametrach technicznych. Chcielibyśmy jednak zauważyć, iż warstwy 2D o grubości 0,2 mm cechują się tak drastycznie niskim stosunkiem sygnału do szumu, że nie mają żadnego zastosowania klinicznego. W praktyce dla aparatów 1.5T nie stosuje się grubości warstw 2D mniejszych niż 1,5 mm. Dalsze redukowanie grubości warstw 2D uniemożliwiałoby przeprowadzenie diagnostyki w rozsądnym czasie. W celu uzyskania warstw cieńszych niż 1,5 mm powszechnie stosuje się techniki 3D zapewniające o wiele wyższy stosunek sygnału do szumu. Z tego prostego powodu firma GE nie oferuje żadnego aparatu o indukcyjności pola magnetycznego 1,5 T, spełniającego ten czysto teoretyczny wymóg graniczny, który nie ma żadnego znaczenia klinicznego. Czy w związku z powyższym Zamawiający, dopuści system MR, który technicznie umożliwia wykonywanie skanowania 2D z minimalną grubością warstwy równą 0,3 mm a jednocześnie oferuje praktyczne wykonywanie skanowania 3D z minimalną grubością warstwy równą 0,1 mm? Odpowiedź:Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 4: Jednocześnie Zamawiający w negatywnej odpowiedzi z dnia na pytanie 119 dopuścił systemy MR o bardzo słabej niejednorodności pola magnetycznego. Homogeniczność pola magnetyczna ma fundamentalne znaczenie w uzyskaniu akceptowalnej

2 jakości obrazów. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie chce otrzymać systemu MR umożliwiającego uzyskanie wysokiej jakości obrazowania? Pytanie 5: Zamawiający w negatywnej odpowiedzi z dnia na pytanie 128 dopuścił systemy MR wyposażone w przestarzałe technologicznie tory transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią. Od kilku lat obowiązujące tendencje w budowie tomografów rezonansu magnetycznego nakazują stosować odbiorczy tor RF zbudowany w technologii światłowodowej, umożliwiający: a) transmisję odebranego sygnału w postaci cyfrowej, optycznej (niepodatnej na zakłócenia elektromagnetyczne) z pomieszczenia badań do rekonstruktora ze znacznie mniejszym zaszumieniem niż w przypadku tradycyjnej analogowej transmisji kablowej - dzięki temu wynikowy obraz ma znacznie lepszy stosunek sygnału do szumu (ocenia się, że polepszenie jakości obrazu sięga nawet 27%) b) transmisję bardzo dużej liczby danych (np. występujących podczas wymagających badań typu fmri). Według naszej wiedzy, wszyscy czołowi producenci rezonansów magnetycznych oferują cyfrowe i światłowodowe tory transmisji odebranego sygnału MR (pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią). Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie chce otrzymać systemu MR umożliwiającego uzyskanie wysokiej jakości obrazowania? Pytanie 6: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 120 powołał się na art. 29 ust. 3 Ustawy PZP bez udzielenia żadnego merytorycznego wyjaśnienia. O ile wiemy art. 29 ust. 3 Ustawy PZP nie opisuje definicji akwizycji równoległych. W związku z brakiem merytorycznej odpowiedzi, jeszcze raz bardzo prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę definicji równoważnych akwizycji równoległych użytych w punktach od 3.2, do 3.12 Załącznika nr 6 do SIWZ [np. w pkt Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badań całego OUN: typu array, co najmniej 16-kanafawa, umożliwiająco badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych (typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER lub równoważne. Przez równoważne rozumie się wielokanałową cewkę lub zestaw cewek do badań całego OUN: typu arroy. co najmniej 16-kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycionowania pacjenta, do zaawansowanych akwizycji równoległych)"]. Pytanie 7: Zamawiający w odpowiedzi z dnia 2.08,2012 na pytanie 123 napisał Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia". Jednoczenie Zamawiający w opublikowanym i zmodyfikowanym załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wprowadził żadnych zmian w wymogu pkt Prosimy o wyjaśnienie i korektę wymogu pkt Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował, iż wymaga cewki dedykowanej do badań kardiologicznych, a więc Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego zamieszczonymi na stronie internetowej w dniu r. Pytanie 8: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 126 potwierdził, ze posiada ważną umowę z firmą TMS - Soft sp. z o. o. na serwisowanie licencji posiadanego RIS/PACS. Jednakże Zamawiający nie odpowiedział na drugą część pytania: czy Zamawiający dostarczy ofertę na podłączenie i integrację aparatu i konsoli operatorskiej z systemem RIS/PACS poprzez listy robocze(tzw. worklistę) wszystkim potencjalnym wykonawcom?". Prosimy o odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź:Szpital nie dostarczy oferty firmy serwisującej szpitalny system RIS/PACS żadnemu z oferentów. Koordynacja integracji i konfiguracji szpitalnego systemu RIS/PACS z nowym Rezonansem Magnetycznym i towarzyszącymi konsolami opisowymi leży po stronie Zamawiającego. Szpital oczekuje od dostawcy Rezonansu Magnetycznego uczestnictwa w integracji tj. konfiguracji dostarczonego aparatu i konsol ze szpitalnym system RIS/PACS. Oczekujemy również o poinformowania Zamawiającego o gotowości do integracji ze szpitalnym systemem RIS/PACS. Pytanie 9: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 219 zwiększył z 16 do 30 liczbę kanałów do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu dla wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - FoV min. 50 cm), wymaganych w pkt Mimo, że nie byliśmy autorem tego pytania to uważamy tę zmianę za bardzo korzystną dla Zamawiającego. Niemniej nie rozumiemy, dlaczego Zamawiający jednocześnie zmniejszył z 32 do 30 liczbę niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wymaganych w pkt Co ciekawe, nie znaleźliśmy żadnego pytania zawierającego propozycję zmniejszenia liczby niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wymaganych w pkt Jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 124 dotyczącego pkt potwierdził, iż wymaga 32 przetworników analogowo-cyfrowych, Bylibyśmy wdzięczni za wyjaśnienie i korektę tej niekorzystnej dla Zamawiającego zmiany? Odpowiedź: Zamawiający zmienia punkt 4.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 10: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 130 wyraził zgodę na zdalne podłączenie serwisu za pomocą zdalnego dostępu Szpitala (RSS-VPN). Rozumiemy, że w ten sposób Zamawiający odmówił wprowadzenia obligatornego wymogu zdalnego serwisu internetowego, umożliwiającego stałe monitorowanie poziomu ciekłego helu i parametrów systemu chłodzenia magnesu oraz

3 zdalną diagnostykę i naprawy systemu MR". Czy Zamawiający może jednoznacznie potwierdzić, iż ta odpowiedź w żaden sposób nie obliguje potencjalnych dostawców do zaoferowania zdalnego serwisu nawet w minimalnym zakresie? Pytanie 11: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 60 stwierdził, iż wymaga dokumentacji serwisowej wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z wersjami instalacyjnymi (dostarczonej wraz ze sprzętem w wersji papierowej i na CD). Rozumiemy, że Zamawiający chciałby zabezpieczyć sobie możliwość korzystania z taniego serwisu po zakończeniu gwarancji ale większość producentów urządzeń peryferyjnych nie udostępnia dokumentacji serwisowej wraz z wersjami instalacyjnymi swoim klientom. W związku z powyższym prosimy o ograniczenie wymogu pkt w zakresie dokumentacji serwisowej do głównych elementów systemu, czyli aparatu MR, konsol diagnostycznych i strzykawki automatycznej. Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuszcza aby wysokość okna podglądowego pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań była niższa niż l,2m? Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza okna niższego niż 1,2m. Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuszcza aby okno podglądowe pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań było wykonane segmentowo, czy wymaga aby okno było wykonane w jednym segmencie (1 tafla szkła, bez podziału)? Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza okna segmentowego. Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuszcza inne wykończenie wewnętrznych ścian klatki faradaya niż zostało to podane w odpowiedzi nr 71 z dnia ? Czy wewnętrzna ściana klatki faradaya może być wykończona drewnianymi panelami laminowanymi w kolorze wskazanym przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drewniane panele laminowane pod warunkiem uzgodnienia możliwości ich zastosowania z zewnętrznymi jednostkami opiniującymi (np. ppoż.) Pytanie 15: W odpowiedzi nr 73 z dnia Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dwóch pomieszczeń pod pracownią MR oraz Patio przyległe do pracowni zastrzegając, że mogą być one wykorzystane tylko na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych pomieszczeń na potrzeby instalacji wody lodowej niż te wskazane w odpowiedziach? Chcielibyśmy dodać, iż rezonans magnetyczny nie może być zainstalowany i uruchomiony bez funkcjonującej instalacji wody lodowej. Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji wody lodowej w pomieszczeniach znajdujących się w zakresie opracowania oraz dwóch pomieszczeniach pod pracownią rezonansu i patio. Pytanie 16: W odpowiedzi nr 71 z dnia Zamawiający wskazuję technologię RESISTANT jako technologię wykończenia ścian wewnętrznych klatki faradaya? Zwracamy się z prośbą o szczegółową specyfikację technologii RESISTANT (prosimy o podanie dokładnych danych nt. specyfikacji tapet z włókna szklanego oraz specyfikacji nt. stosowanych farb wykończeniowych). Odpowiedź:Zamawiający wymaga, aby wykończenie ścian w technologii RESISTANT zostało wykonane z tapet i farb o parametrach dopuszczających je do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Pytanie 17: Zamawiający w punkcie 1.9. Załącznika nr 6 do SIWZ umieścił wymagania dotyczące homogeniczność pola w kuli o średnicy -10 cm, 20 cm, 30 cm oraz 40 cm: 1.9. Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) Tak [ppm] w kuli o średnicach podanych w podpunktach do tego punktu średnicy 10 cm 0,015 ppm O średnicy 20 cm 0,06 ppm O średnicy 30 cm 0,2 ppm O średnicy 40 cm 1,1 ppm Czy w celu otrzymania magnesu o bardzo wysokiej homogeniczności Zamawiający zgodzi się dokonać modyfikacji zapisu punktu 1.9. do następującej postaci: 1.9. Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) Tak [ppm] w kuli o średnicach podanych w podpunktach do tego punktu średnicy 10 cm 0,008 ppm średnicy 20 cm 0,04 ppm O średnicy 30 cm 0,15 ppm O średnicy 40 cm 0,7 ppm

4 Pytanie 18: Nie bardzo rozumiemy, w jakim celu Zamawiający podaje dość enigmatyczną dla nas definicję równoważnych akwizycji równoległych w punktach od 3.2. do Bylibyśmy wdzięczni za wyjaśnienie i ewentualną korektę albowiem zazwyczaj w tabelach parametrów technicznych stosowany jest prosty i zrozumiały zapis: do akwizycji równoległych (typu i PAT, SENSE, AS SET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 19: Zamawiający w punkcie 3.2. umieścił następujące wymaganie dotyczące cewki do badania głowy: 3.2. Wielokanałowa cewka do badania głowy o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 12-kanałowa, do akwizycji równoległych (typu i PAT, SENSE, ASSET, SPEEDER lub równoważne. Przez równoważne rozumie się typ wielokanałową cewkę do badania głowy o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 12-kanałowa, do zaawansowanych akwizycji równoległych), kompatybilna ze spektroskopią. Prosilibyśmy o rozważenie podniesienia wymogu liczby kanałów cewki, do, co najmniej 15. Według naszej wiedzy, wszyscy potencjalni dostawcy oferują takie cewki. Czy w związku z powyższym, Zamawiający zmodyfikuje zapis punktu 3.2. do następującej postaci: 3.2. Wielokanałowa cewka do badania głowy o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 15-kanałowa, do akwizycji równoległych (typu i PAT, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), kompatybilna ze spektroskopią. typ Pytanie 20: Zamawiający w punkcie 3.3. umieścił następujące wymaganie dotyczące cewki do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch): 3.3. Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - FoV min. 50 cm): typu array, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu (co najmniej 16 kanałów jednocześnie) (typu i typ PAT, SENSE, AS SET, SPEEDER lub równoważne. Przez równoważne rozumie się wielokanałową cewkę lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - FoV min. 50 cm): typu array, do jednoczesnych zaawansowanych akwizycji równoległych całego obiektu (co najmniej 16 kanałów jednocześnie)). Zważywszy na fakt, iż wymagany jest minimum 32 kanałowy system rezonansu magnetycznego oraz, że wszyscy potencjalni dostawcy oferują lepsze i co najmniej 32 kanałowe cewki do badania tułowia, to proponujemy modyfikacje punktu 3.3. do następującej postaci: 3.3. Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - FoV min. 50 cm): typu array, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu, (co najmniej 32 kanałów jednocześnie) (typu i typ PAT, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 21: Zamawiający w punkcie umieścił następujące wymaganie dotyczące cewki do badań kardiologicznych: Wielokanałowa cewka do badań kardiologicznych co najmniej 30-kanałowa, do akwizycji równoległych (typu i PAT, SENSE, ASSET, SPEEDER lub typ równoważne. Przez równoważne rozumie się wielokanałową cewkę do badań kardiologicznych co najmniej 30-kanałowa, do akwizycji równoległych) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagana cewka ma być dedykowana do badań kardiologicznych i inna (nie ta sama i nie taka sama) niż cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (wymagana w pkt. 3.3). Odpowiedź:Zamawiający doprecyzował, iż wymaga cewki dedykowana do badan kardiologicznych, a więc Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego zamieszczonymi na stronie internetowej w dniu r. Pytanie 22: Zamawiający w punkcie 4.9. umieścił następujące wymaganie dotyczące liczby niezależnych kanałów odbiorczych: 4.9. Liczba niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową 32. Wyrażenie: z pełną ścieżką cyfrową" oznacza linię: wzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, rekonstruktor, czyli wymagane jest zaoferowanie systemu MR, który posiada minimum 32 wzmacniacze oraz 32 przetworniki analogowo-cyfrowe. Prosimy o potwierdzenie, że taki sens posiada ten zapis także w rozumieniu Zamawiającego.

5 Pytanie 23: Zamawiający w punkcie umieścił następujące wymaganie dotyczące liczby kierunków akwizycji DTI: Tensor dyfuzji (DTI) Liczba kierunków akwizycji przy DTI 64 Czy w celu otrzymania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona modyfikacji zapisu punktu do następującej postaci: Tensor dyfuzji (DTI) Liczba kierunków akwizycji przy DTI 128 Pytanie 24: Zamawiający w punkcie Załącznika nr 6 do SIWZ umieścił wymagania dotyczące podłączenia aparatu do działającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej systemu RIS/PACS: Podłączenie aparatu do działającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Tak systemu RIS/PACS (firmy TMS - Soft sp. z o. o.) oraz integracja aparatu i konsoli operatorskiej z systemem RIS/PACS poprzez listy robocze (tzw. workliste). Czy Zamawiający ma zawartą i ważną umowę z firmą TMS - Soft sp. z o. o. na serwisowanie i udostępnianie licencji posiadanego systemu RIS/PACS? Jeśli tak, to czy Zamawiający dostarczy ofertę na podłączenie i integrację aparatu i konsoli operatorskiej z systemem RIS/PACS poprzez listy robocze (tzw. workliste) wszystkim potencjalnym wykonawcom? Odpowiedź:Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8. Pytanie 25: Zamawiający w punkcie Załącznika nr 6 do SIWZ umieścił wymagania dotyczące jednostki UPS: 13.4 UPS do zasilania części komputerowej oferowanego rezonansu Tak magnetycznego zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu w czasie określonym przez oferowany system jednak nie krótszym niż 20 minut. Rozumiemy, że Zamawiający chce mieć możliwość bezpiecznego zamknięcie części komputerowej systemu rezonansu magnetycznego w przypadku awarii zasilania. Chcielibyśmy jednak zauważyć, iż czas potrzebny na prawidłowe wyłączenie części komputerowej systemu rezonansu magnetycznego nie przekracza 3~5 minut. Czy w związku z powyższym, Zamawiający zmodyfikuje zapis punktu 13.4.do następującej postaci: 13.4 UPS do zasilania części komputerowej oferowanego rezonansu Tak magnetycznego zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu w czasie określonym przez oferowany system jednak nie krótszym niż 5 minut. Pytanie 26: Zamawiający w części IV. (SYSTEM RF) Załącznika nr 6 do SIWZ nie umieścił żadnego wymagania odnośnie światłowodowego toru transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią. Od kilku lat obowiązujące tendencje w budowie tomografów rezonansu magnetycznego nakazują stosować odbiorczy tor RF zbudowany w technologii światłowodowej, umożliwiający: - transmisję odebranego sygnału w postaci cyfrowej, optycznej (niepodatnej na zakłócenia elektromagnetyczne) z pomieszczenia badań do rekonstruktora ze znacznie mniejszym zaszumieniem niż w przypadku tradycyjnej analogowej transmisji kablowej - dzięki temu wynikowy obraz ma znacznie lepszy stosunek sygnału do szumu (ocenia się, że polepszenie jakości obrazu sięga nawet 27%) -transmisję bardzo dużej liczby danych (np. występujących podczas wymagających badań typu fmri). Czy zatem, w celu otrzymania aktualnie obowiązujących rozwiązań technologicznych oraz zapewnienia osiągnięcia jak najlepszych rezultatów badań, Zamawiający doda nowy punkt (np ) o następującej postaci: Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań TAK (gantry magnesu) a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej). Pytanie 27: Zamawiający w części VIII. (PARAMETRY AKWIZYCYJNE) Załącznika nr 6 do SIWZ nie umieścił żadnego wymagania odnośnie sekwencji pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only. Takie sekwencje (zwłaszcza bazujące na technice innej niż 2-punktowy DIXON) są bardzo przydatne w badaniach neurologicznych,mięśnioszkieletowych, szyi, etc. Czy zatem, w celu otrzymania najnowszych rozwiązań technologicznych oraz zapewnienia osiągnięcia jak najlepszych rezultatów badań, Zamawiający doda nowy punkt (np ) o następującej postaci:

6 8.34. Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (możliwa do zastosowania w akwizycjach typu Turbo Spin Echo i Gradient Echo) Pytanie 28: Zamawiający w części XIII. (WYMAGANIA DODATKOWE) Załącznika nr 6 do SIWZ nie umieścił żadnego wymagania dotyczącego zdalnego serwisu systemu MR. Czy zatem, w celu otrzymania najnowszych rozwiązań technologicznych zapewniających błyskawiczną diagnostykę techniczną oraz zdalną naprawę systemu MR, Zamawiający doda nowy punkt (np ) o następującej postaci: Wymagany zdalny serwis internetowy, umożliwiający stałe monitorowaniem poziomu ciekłego helu i parametrów systemu chłodzenia magnesu oraz zdalną diagnostykę i naprawy systemu MR Pytanie 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie rury awaryjnego wyrzutu helu na elewacji budynku, w którym planowana jest pracownia MR? Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie rury awaryjnego wyrzutu helu na elewacji budynku, w którym planowana jest pracownia MR. Pytanie 30: Prosimy o sprecyzowanie wymaganej wielkości okna podglądowego pomiędzy pomieszczeniem sterowni a pomieszczeniem badań. Odpowiedź:Zamawiający wymaga, aby okno poglądowe pomiędzy pomieszczeniem sterowni a pokojem badan miało wymiar nie mniejszy niż 3,0 m x 1,2 m (w zależności od dostępnych typoszeregów). Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi jednoskrzydłowych wejściowych do pomieszczenia badań MR? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi jednoskrzydłowych wejściowych do pomieszczenia badań MR. Pytanie 32: Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający sprecyzował specyfikację umeblowania dla wszystkich pomieszczeń pracowni MR objętych zakresem zadania. Odpowiedź:Zamawiający wymaga dostarczenia umeblowania niezbędnego do montażu, instalacji i uruchomienia MR wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz koniecznego do wykazania w ramach opracowywania kart technicznych poszczególnych pomieszczeń. Pytanie 33: Oferent zwraca się z prośbą o sprecyzowanie, które pomieszczenia objęte zakresem adaptacji muszą posiadać wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Jednocześnie prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w pomieszczeniach, w których będzie wymagana klimatyzacja można było zainstalować klimatyzatory typu SPLIT? Odpowiedź:Zamawiający wymaga, aby wentylacja mechaniczna i klimatyzacja obejmowała pomieszczenia: MR, sterowni, pomieszczenia technicznego, pokoju przygotowania pacjenta, serwerowni. Zamawiający nie wyraża zgody na klimatyzatory typu SPLIT. Pytanie 34: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących instalacji (przewodów) wentylacyjnych wraz z urządzeniami (centralami wentylacyjnymi) czy wymaga instalacji nowych urządzeń wentylacyjnych jednocześnie dopuszczając wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kanałów pod warunkiem, że spełnią one wymagania nowego projektu oraz zostanie przeprowadzone ich pełne czyszczenie przez Wykonawcę. Pytanie 35: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie pomieszczeń bezpośrednio pod pracownią MR (pomieszczenie sterowni, pomieszczenie badań MR oraz pomieszczenie techniczne MR) dla potrzeb instalacji armatury i automatyki związanej z instalacją wody lodowej oraz wentylacji i klimatyzacji na potrzeby pracowni MR? Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie wszystkich pomieszczeń na kondygnacji bezpośrednio pod wymienionymi pomieszczeniami, prosimy o wskazanie tych pomieszczeń (przestrzeni), którą wg. Zamawiającego można wykorzystać. Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dwóch pomieszczeń pod nowym RM. Pomieszczenia te zlokalizowane są w piwnicy i stanowią ostatnią dolną kondygnację obiektu. Ponadto Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przestrzeni w patio przylegającym do pracowni MR.

7 Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuszcza na umiejscowienie jednostek zewnętrznych będących częścią instalacji wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji, na zewnątrz budynku w pobliżu pracowni MR? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza usytuowanie jednostek zewnętrznych w patio przylegającym do pracowni MR. Pytanie 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wzmocnienia stropu w miejscu posadowienia rezonansu bez konieczności wykonywania dylatacji tego stropu? Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na wzmocnienie stropu bez konieczności wykonania jego dylatacji pod warunkiem, że nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie MR. Pytanie 38: Zwracamy się z prośbą o oficjalne podanie wysokości kondygnacji, na której będzie instalowany rezonans. Podczas wizji lokalnej okazało się, że rzeczywista wysokość kondygnacji odbiega od wartości podanej w dokumentacji przetargowej o ponad 30cm. Równocześnie prosimy o podanie grubości stropu nad miejscem instalacji rezonansu magnetycznego. Odpowiedź:Zamawiający podaje, że wysokość kondygnacji na której będzie instalowany MR wynosi 2,97m. Grubość stropu określa się na około 24 cm. Pytanie 39: Czy Zamawiający we własnym zakresie wykona programowanie i wpięcie w istniejącą centrale systemu ppoż. wykonanej i kompletnej instalacji sygnalizacji pożaru w zakresie adoptowanych pomieszczeń? (centrala jest zabezpieczona kodami serwisowymi i nie jest wskazane, aby firmy zewnętrzne ingerowały w centralę ppoż.) Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza możliwość wpięcia we własnym zakresie instalacji sygnalizacji pożaru do istniejącej centrali. Obowiązkiem wykonawcy będzie sprowadzenie wszelkich przewodów kablowych do centrali znajdującej się naparterze budynku administracji. Pytanie 40: Prosimy o podanie mocy elektrycznej dostępnej na potrzeby zasilenia rezonansu magnetycznego oraz urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wody lodowej? Odpowiedź:Dostępna moc elektryczna wynosi 150kVA. Pytanie 41: Prosimy o podanie długości trasy kablowej, pomiędzy pracownią MR a główną rozdzielnią? Odpowiedź:Długość trasy kablowej pomiędzy pracownią MR, a rozdzielnią szacuje się na około 70m. Pytanie 42: Prosimy o podanie całkowitej dopuszczalnej nośności drogi dojazdowej na terenie szpitala do miejsca wprowadzenia rezonansu magnetycznego do budynku. Jednocześnie prosimy o informację czy na drodze transportowej znajdują się wszelkie kanały, przepusty, tunele, przewody wodne itp., które będą wymagały dodatkowego zabezpieczenia podczas dostawy rezonansu. Odpowiedź:Nośność drogi dojazdowej umożliwia przejazd środka transportowego o masie ok. 20t. Na trasie przejazdu znajduje się obniżenie w podcieniach części niskiej do 3,8m. Pytanie 43: W pkt SIWZ ppkt. 2 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: opisów urządzeń, instrukcji obsługi, danych katalogowych, dokumentacji technicznej w języku polskim potwierdzających jednoznacznie zgodność wszystkich parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia". Ponieważ nie jest możliwe, aby każdy parametr znalazł potwierdzenie w materiałach katalogowych, czy Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia wykonawcy/producenta potwierdzające parametry wymienione w Załączniku nr 6 SIWZ? Odpowiedź:Zamawiający wymaga dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 44: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi oferowanych urządzeń wraz z dostawą przedmiotu zamówienia? Odpowiedź:Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oferowanych urządzeń wraz z dostawą przedmiotu zamówienia (zgodnie z Zestawieniem parametrów technicznych). Pytanie 45: Dot. załącznika nr 1, par. Terminy realizacji" ust. 1 lit d) Z uwagi na toczące się postępowanie przetargowe nie znany jest jeszcze ani wykonawca ani termin zawarcia umowy ani w konsekwencji data przygotowania pomieszczeń w których ma być instalowana aparatura (termin wykonania etapu I - 4 miesiące od zawarcia umowy). W związku z tym oraz możliwością instalacji wrażliwej na zanieczyszczenia budowlane aparatury medycznej wyłącznie w należycie przygotowanych pomieszczeniach prosimy o nadanie ust. 1 lit d) zdanie pierwsze następującego brzmienia:

8 d) Wykonawca zobowiązuje sie wykonać: - dostawę urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego tj. rezonansu magnetycznego i urządzeń towarzyszących służących właściwemu funkcjonowaniu pracowni rezonansu magnetycznego w nieprzekraczalnym terminie 4 tygodni od zakończenia Etapu I, Pragniemy zauważyć, iż w naszej ocenie wykonawcy potrzebują min. 5 tygodni na instalację, kalibrację (bez szkoleń) i uruchomienie rezonansu magnetycznego tej klasy jaki jest wymagany przez Zamawiającego. Termin 3 tygodniowy jest najprawdopodobniej nierealny, zbyt krótki. Należyta instalacja, kalibracja i uruchomienie nie powinna się odbywać w pośpiechu (z uwagi na zagrożenie wysokimi karami umownymi). Instalacji i kalibracji rezonansu magnetycznemu należy poświęcić odpowiedni czas pracy wysoko wykwalifikowanych inżynierów, tak aby Zamawiający był następnie zadowolony z jakości pracy rezonansu magnetycznego W związku z tym prosimy o nadanie ust. 1 lit d) zdanie drugie następującego brzmienia: - instalację i uruchomienie urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego tj. rezonansu magnetycznego i urządzeń towarzyszących służących właściwemu funkcjonowaniu pracowni rezonansu magnetycznego w terminie do 5 tygodni od daty dostawy urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego tj. rezonansu magnetycznego i urządzeń towarzyszących. Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 46: Prosimy informację, czy jeżeli wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 raza ustawowe, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 47: Prosimy o określenie terminu płatności pierwszej raty leasingu. Wykonawca proponuje, aby był to koniec miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie przedmiotu leasingu. Odpowiedź:Termin dostawy do r. a więc pierwsza rata płatna do r. Pytanie 48: Prosimy o potwierdzenie, iż kolejne raty leasingowe będą płatne na koniec kolejnych miesięcy. Odpowiedź:Nie zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy do 25 każdego miesiąca. Pytanie 49: Prosimy o wprowadzenie zabezpieczenia wykonania umów leasingu w postaci weksla in blanco i nadanie zapisowi następującego brzmienia: 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wystawi weksel in blanco, który Wykonawca może wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat leasingowych lub innych należności z tej umowy wynikających, na sumę odpowiadającą wielkości zadłużenia Zamawiającego wobec Wykonawcy. 2. Zasady wypełnienia przez Wykonawcę weksla in blanco reguluje deklaracja wekslowa, stanowiąca załącznik do umowy leasingu. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godziny 09:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień r. godzina 13:00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: do dnia r. do godziny 09:00. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć do dnia r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego- w Dziale Zamówień Publicznych (pok.50). Z upoważnienia Zastępca Dyrektora Ds. Ekonomiczno - Finansowych Ewa Bachta.. (podpis, pieczęć kierownika Zamawiającego albo osoby upoważnionej)

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 02.08.2012 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-47/13 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-47/13 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-47/13 Tarnów, 2013-07-30 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO na dostawę oraz montaż systemu rezonansu magnetycznego o wielkości pola min. 1,5 T wraz z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn r. Do zainteresowanych

Zawiadomienie. FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn r.  Do zainteresowanych SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn. 11.04.2013 r. www.attis.com.pl Do zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym na Leasing

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 21 listopada 2014 roku Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia DZPiZ.271/327/2/2014

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Umowa najmu i dzierżawy

1. Umowa najmu i dzierżawy Częstochowa, dnia 22 września 2014r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie udziela odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Udzielającego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy :

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy wraz z adaptacją pomieszczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014.

Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Maków Mazowiecki 14.08.2014 Postępowanie pt. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZLOiZ w Makowie Mazowieckim, Znak sprawy 15/2014. Pyt Nr 1 1. Dotyczy: Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014

dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk Znak sprawy: SP/ZP/17/2011 Wyrzysk, dnia 5 października 2011r. Do zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: Dostawa dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku ambulansu ratunkowego typu C z wyposażeniem, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r.

Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r. Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r. Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul.

GARNIZONOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie Nowy Dwór Mazowiecki ul. Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 6 listopada 2014 r. Wszyscy Wykonawcy, którym została przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%.

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 561-13-30-172 REGON: 092361628 tel./fax: (52) 55 90 112 e-mail: zdp@tuchola.pl strona: www.bippowiat.tuchola.pl Tuchola, dn. 24.11.2010 r.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

uwzględnieniem 5 największych pod względem udziału sprzedaży) oraz szacunkowy % zakupów/przychodów od danego dostawcy/odbiorcy).

uwzględnieniem 5 największych pod względem udziału sprzedaży) oraz szacunkowy % zakupów/przychodów od danego dostawcy/odbiorcy). ZR-58/2012 Białystok, dnia 22 marca 2013 Do Zamawiającego dotarły pytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: Pytanie nr 1: 1. Czy zamawiający udostępni następujące dokumenty i informacje:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: 01-184 Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: 000288969 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość dnia 06 lutego 2013r. AZP3320/78/ /12 Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści :

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści : Warszawa, dnia 05.09.2012r. Znak: ZZP/ZP/91/692/12 W Y K O N A W C Y Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dostawy testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamość: Świadczenie usług serwisowania umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS, dostawę macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji z HIS Numer ogłoszenia: 40694-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

993200/370/IN - 745/11 Warszawa, dn. 23.09.2011 r. znak sprawy: TZ/370/54/11

993200/370/IN - 745/11 Warszawa, dn. 23.09.2011 r. znak sprawy: TZ/370/54/11 993200/370/IN - 745/11 Warszawa, dn. 23.09.2011 r. znak sprawy: TZ/370/54/11 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali specyfikację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: CEZAMAT/ZP14/2015/F Warszawa, 12.06.2015 r. L. dz. CEZ - 195/15 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania: Odpowiedzi udzielone w dniu 31.10.2014 r. na pytania z dnia 30.10.2014 r. do Ogłoszenia o przetargu z dnia 25.10.2014r. Dotyczy: Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art.70 1 i art.70 3 70 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 23.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.12.2016.DW ZMIANA

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Roboty budowlane w budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii Etap II:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ Gdańsk, dnia 25.07.2014r. Sekcja Zamówień Publicznych telefon /fax: 058 344-44-40 e-mail: zamowienia@pcchz.pl Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ Numer postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA III TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA III TREŚCI SIWZ PGE EO-BM/4110-277/2016/ 1097/ MS Warszawa, dnia 27.12.2016 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I MODERNIZACJA PRACOWNI CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA I REKONSTRUKCJI FILMÓW.

Strona 1 z 5. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT I MODERNIZACJA PRACOWNI CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA I REKONSTRUKCJI FILMÓW. Strona 1 z 5 Warszawa: REMONT I MODERNIZACJA PRACOWNI CYFROWEGO ZABEZPIECZENIA I REKONSTRUKCJI FILMÓW Numer ogłoszenia: 120747-2008; data zamieszczenia: 05.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa implantów ortopedycznych Zad. 1 - Implanty do endoprotezo

Bardziej szczegółowo

ZP Kosakowo r.

ZP Kosakowo r. ZP.272.10.2012 Kosakowo 29.05.2012 r. Wszyscy uczestnicy postepowania W związku z zaistniałymi wątpliwościami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Skanery rezonansu magnetycznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Skanery rezonansu magnetycznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345099-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Skanery rezonansu magnetycznego 2016/S 192-345099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail poczta@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ DLA CZĘŚCI I Część I Dostawa i instalacja fabrycznie nowych urządzeń: Suszarka mrożeniowa z pompą turbomolekularną i wyposażeniem, kamera

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2016-05-11. Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Warszawa, 2016-05-11. Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Warszawa Warszawa, 2016-05-11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ETAP I dostawa elementów systemu

ETAP I dostawa elementów systemu Zał.nr 2 do SIWZ Zał. Nr 1 do umowy nr.../... z dnia......... ( Nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA na zadanie pn.: (miejscowość, data) Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie? GOZ-353-2214-9/15 Warszawa, dnia 10.07.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa dostępu do baz danych systemu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare Technologies

GE Healthcare Technologies GE Healthcare Technologies GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa tel.: 0 22 330 83 00 fax.: 022 330 83 83 NIP: 522 00 19 702 Warszawa, 6. stycznia 2010 r. Pismo wych. Nr 6/2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr B. Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Mogilno, dnia 01.10.2015 r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.,,dostawa, montaż i uruchomienie, w formie leasingu operacyjnego, kręgielni dwutorowej sznurowej wraz

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl Ruda Śląska: Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 9, tel.: 76 8779 300; fax: 76 8779 330 59-500 Złotoryja e-mail: sekretariat.wszp@gmail.com NIP

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-28(7)-EFK/14 Poznań, dnia 24.10.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców Nr 1

Informacja dla Wykonawców Nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław Wrocław, dn. 05.09.2014r. Informacja dla Wykonawców Nr 1 Do wszystkich Wykonawców, którzy zainteresowani są

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Zamawiający : Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach Ofertę przetargową składa: Nazwa i adres wykonawcy :

OFERTA PRZETARGOWA. Zamawiający : Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach Ofertę przetargową składa: Nazwa i adres wykonawcy : Nr sprawy SP-2/2/25/250/-6-0 Zał. nr OFERTA PRZETARGOWA Zamawiający : Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach Ofertę przetargową składa: Nazwa i adres wykonawcy : (adres) Tel/fax

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia BO-ZP.2610.11.2016.IZ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup usług serwisowych dla infrastruktury sprzętowej zasilania serwerowni CODGiK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=308785&rok= Page 1 of 5 Sosnowiec: Roboty budowlane dla zadania pn: Budowa instalacji wewnętrznej gazów medycznych wraz z przynależną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:21296-2012:text:pl:html PL-Katowice: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 14-021296

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY : Centrala (048) 332-45-00 Izba Przyjęć (048) 332-23-06 Fax (048) 332-15-08

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl 1 z 7 2012-11-06 13:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa aparatów do znieczulenia Zad.1 - Aparat

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 04/8, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36 74,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ Sanok

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/02/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mammografu z wyposażeniem dla SPZOZ Sanok Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści 1. Ogólne zasady... 4 2. Wadium... 5 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu... 6 2 Definicje Ilekroć w postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Konkursu ofert nr DZK / 271 / 6 / 2012 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w postaci wykonywania badań laboratoryjnych.

Dotyczy: Konkursu ofert nr DZK / 271 / 6 / 2012 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w postaci wykonywania badań laboratoryjnych. DZ / 271 /6/ 629/ 2012 Kraków dnia 29.11.2012r. Dotyczy: Konkursu ofert nr DZK / 271 / 6 / 2012 Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w postaci wykonywania badań laboratoryjnych. Szanowni Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo