ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Katowice ul. Ziołowa 45/47 Znak sprawy: DZ/ 3321 / 77 /12 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rezonans magnetyczny (leasing) i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej w zakresie rezonansu magnetycznego: Etap I: Modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Etap II: Rezonans magnetyczny (leasing) Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jw. (SIWZ), Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ następująco : Pytanie 1: Dotyczy Zmiany postanowień umownych pkt. 1 Prosimy o dopisanie zapisu: (...) którego w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, o ile nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2: Dotyczy Gwarancja jakości na rezonans magnetyczny i urządzenia towarzyszące rezonansowi magnetycznemu; Prosimy o sprecyzowanie na jakie urządzenia towarzyszące rezonansowi magnetycznemu Zamawiający wymaga 24 miesięcy gwarancji, ewentualnie o ujednolicenie wymagań w zakresieokresu gwarancji. Pytanie 3: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 227 zmienił w sposób radykalny następujący wymóg graniczny (zał. nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, pktvih.8.3): 8.3. Minimalna grubość warstwy (skany2di 0,7 mm na 8.3. Minimalna grubość warstwy (skany 2D) 0,2 mm Tak. Możemy tylko się domyślać, że intencją Zamawiającego, który udzielił pozytywnej odpowiedzi na pytanie 227, była chęć otrzymania aparatu MR o jak najlepszych parametrach technicznych. Chcielibyśmy jednak zauważyć, iż warstwy 2D o grubości 0,2 mm cechują się tak drastycznie niskim stosunkiem sygnału do szumu, że nie mają żadnego zastosowania klinicznego. W praktyce dla aparatów 1.5T nie stosuje się grubości warstw 2D mniejszych niż 1,5 mm. Dalsze redukowanie grubości warstw 2D uniemożliwiałoby przeprowadzenie diagnostyki w rozsądnym czasie. W celu uzyskania warstw cieńszych niż 1,5 mm powszechnie stosuje się techniki 3D zapewniające o wiele wyższy stosunek sygnału do szumu. Z tego prostego powodu firma GE nie oferuje żadnego aparatu o indukcyjności pola magnetycznego 1,5 T, spełniającego ten czysto teoretyczny wymóg graniczny, który nie ma żadnego znaczenia klinicznego. Czy w związku z powyższym Zamawiający, dopuści system MR, który technicznie umożliwia wykonywanie skanowania 2D z minimalną grubością warstwy równą 0,3 mm a jednocześnie oferuje praktyczne wykonywanie skanowania 3D z minimalną grubością warstwy równą 0,1 mm? Odpowiedź:Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 4: Jednocześnie Zamawiający w negatywnej odpowiedzi z dnia na pytanie 119 dopuścił systemy MR o bardzo słabej niejednorodności pola magnetycznego. Homogeniczność pola magnetyczna ma fundamentalne znaczenie w uzyskaniu akceptowalnej

2 jakości obrazów. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie chce otrzymać systemu MR umożliwiającego uzyskanie wysokiej jakości obrazowania? Pytanie 5: Zamawiający w negatywnej odpowiedzi z dnia na pytanie 128 dopuścił systemy MR wyposażone w przestarzałe technologicznie tory transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią. Od kilku lat obowiązujące tendencje w budowie tomografów rezonansu magnetycznego nakazują stosować odbiorczy tor RF zbudowany w technologii światłowodowej, umożliwiający: a) transmisję odebranego sygnału w postaci cyfrowej, optycznej (niepodatnej na zakłócenia elektromagnetyczne) z pomieszczenia badań do rekonstruktora ze znacznie mniejszym zaszumieniem niż w przypadku tradycyjnej analogowej transmisji kablowej - dzięki temu wynikowy obraz ma znacznie lepszy stosunek sygnału do szumu (ocenia się, że polepszenie jakości obrazu sięga nawet 27%) b) transmisję bardzo dużej liczby danych (np. występujących podczas wymagających badań typu fmri). Według naszej wiedzy, wszyscy czołowi producenci rezonansów magnetycznych oferują cyfrowe i światłowodowe tory transmisji odebranego sygnału MR (pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią). Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie chce otrzymać systemu MR umożliwiającego uzyskanie wysokiej jakości obrazowania? Pytanie 6: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 120 powołał się na art. 29 ust. 3 Ustawy PZP bez udzielenia żadnego merytorycznego wyjaśnienia. O ile wiemy art. 29 ust. 3 Ustawy PZP nie opisuje definicji akwizycji równoległych. W związku z brakiem merytorycznej odpowiedzi, jeszcze raz bardzo prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę definicji równoważnych akwizycji równoległych użytych w punktach od 3.2, do 3.12 Załącznika nr 6 do SIWZ [np. w pkt Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badań całego OUN: typu array, co najmniej 16-kanafawa, umożliwiająco badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych (typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER lub równoważne. Przez równoważne rozumie się wielokanałową cewkę lub zestaw cewek do badań całego OUN: typu arroy. co najmniej 16-kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycionowania pacjenta, do zaawansowanych akwizycji równoległych)"]. Pytanie 7: Zamawiający w odpowiedzi z dnia 2.08,2012 na pytanie 123 napisał Zgodnie ze zmienionym załącznikiem nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia". Jednoczenie Zamawiający w opublikowanym i zmodyfikowanym załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wprowadził żadnych zmian w wymogu pkt Prosimy o wyjaśnienie i korektę wymogu pkt Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował, iż wymaga cewki dedykowanej do badań kardiologicznych, a więc Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego zamieszczonymi na stronie internetowej w dniu r. Pytanie 8: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 126 potwierdził, ze posiada ważną umowę z firmą TMS - Soft sp. z o. o. na serwisowanie licencji posiadanego RIS/PACS. Jednakże Zamawiający nie odpowiedział na drugą część pytania: czy Zamawiający dostarczy ofertę na podłączenie i integrację aparatu i konsoli operatorskiej z systemem RIS/PACS poprzez listy robocze(tzw. worklistę) wszystkim potencjalnym wykonawcom?". Prosimy o odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź:Szpital nie dostarczy oferty firmy serwisującej szpitalny system RIS/PACS żadnemu z oferentów. Koordynacja integracji i konfiguracji szpitalnego systemu RIS/PACS z nowym Rezonansem Magnetycznym i towarzyszącymi konsolami opisowymi leży po stronie Zamawiającego. Szpital oczekuje od dostawcy Rezonansu Magnetycznego uczestnictwa w integracji tj. konfiguracji dostarczonego aparatu i konsol ze szpitalnym system RIS/PACS. Oczekujemy również o poinformowania Zamawiającego o gotowości do integracji ze szpitalnym systemem RIS/PACS. Pytanie 9: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 219 zwiększył z 16 do 30 liczbę kanałów do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu dla wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - FoV min. 50 cm), wymaganych w pkt Mimo, że nie byliśmy autorem tego pytania to uważamy tę zmianę za bardzo korzystną dla Zamawiającego. Niemniej nie rozumiemy, dlaczego Zamawiający jednocześnie zmniejszył z 32 do 30 liczbę niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wymaganych w pkt Co ciekawe, nie znaleźliśmy żadnego pytania zawierającego propozycję zmniejszenia liczby niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wymaganych w pkt Jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 124 dotyczącego pkt potwierdził, iż wymaga 32 przetworników analogowo-cyfrowych, Bylibyśmy wdzięczni za wyjaśnienie i korektę tej niekorzystnej dla Zamawiającego zmiany? Odpowiedź: Zamawiający zmienia punkt 4.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 10: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 130 wyraził zgodę na zdalne podłączenie serwisu za pomocą zdalnego dostępu Szpitala (RSS-VPN). Rozumiemy, że w ten sposób Zamawiający odmówił wprowadzenia obligatornego wymogu zdalnego serwisu internetowego, umożliwiającego stałe monitorowanie poziomu ciekłego helu i parametrów systemu chłodzenia magnesu oraz

3 zdalną diagnostykę i naprawy systemu MR". Czy Zamawiający może jednoznacznie potwierdzić, iż ta odpowiedź w żaden sposób nie obliguje potencjalnych dostawców do zaoferowania zdalnego serwisu nawet w minimalnym zakresie? Pytanie 11: Zamawiający w odpowiedzi z dnia na pytanie 60 stwierdził, iż wymaga dokumentacji serwisowej wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z wersjami instalacyjnymi (dostarczonej wraz ze sprzętem w wersji papierowej i na CD). Rozumiemy, że Zamawiający chciałby zabezpieczyć sobie możliwość korzystania z taniego serwisu po zakończeniu gwarancji ale większość producentów urządzeń peryferyjnych nie udostępnia dokumentacji serwisowej wraz z wersjami instalacyjnymi swoim klientom. W związku z powyższym prosimy o ograniczenie wymogu pkt w zakresie dokumentacji serwisowej do głównych elementów systemu, czyli aparatu MR, konsol diagnostycznych i strzykawki automatycznej. Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuszcza aby wysokość okna podglądowego pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań była niższa niż l,2m? Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza okna niższego niż 1,2m. Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuszcza aby okno podglądowe pomiędzy sterownią a pomieszczeniem badań było wykonane segmentowo, czy wymaga aby okno było wykonane w jednym segmencie (1 tafla szkła, bez podziału)? Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza okna segmentowego. Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuszcza inne wykończenie wewnętrznych ścian klatki faradaya niż zostało to podane w odpowiedzi nr 71 z dnia ? Czy wewnętrzna ściana klatki faradaya może być wykończona drewnianymi panelami laminowanymi w kolorze wskazanym przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza drewniane panele laminowane pod warunkiem uzgodnienia możliwości ich zastosowania z zewnętrznymi jednostkami opiniującymi (np. ppoż.) Pytanie 15: W odpowiedzi nr 73 z dnia Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dwóch pomieszczeń pod pracownią MR oraz Patio przyległe do pracowni zastrzegając, że mogą być one wykorzystane tylko na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych pomieszczeń na potrzeby instalacji wody lodowej niż te wskazane w odpowiedziach? Chcielibyśmy dodać, iż rezonans magnetyczny nie może być zainstalowany i uruchomiony bez funkcjonującej instalacji wody lodowej. Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji wody lodowej w pomieszczeniach znajdujących się w zakresie opracowania oraz dwóch pomieszczeniach pod pracownią rezonansu i patio. Pytanie 16: W odpowiedzi nr 71 z dnia Zamawiający wskazuję technologię RESISTANT jako technologię wykończenia ścian wewnętrznych klatki faradaya? Zwracamy się z prośbą o szczegółową specyfikację technologii RESISTANT (prosimy o podanie dokładnych danych nt. specyfikacji tapet z włókna szklanego oraz specyfikacji nt. stosowanych farb wykończeniowych). Odpowiedź:Zamawiający wymaga, aby wykończenie ścian w technologii RESISTANT zostało wykonane z tapet i farb o parametrach dopuszczających je do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. Pytanie 17: Zamawiający w punkcie 1.9. Załącznika nr 6 do SIWZ umieścił wymagania dotyczące homogeniczność pola w kuli o średnicy -10 cm, 20 cm, 30 cm oraz 40 cm: 1.9. Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) Tak [ppm] w kuli o średnicach podanych w podpunktach do tego punktu średnicy 10 cm 0,015 ppm O średnicy 20 cm 0,06 ppm O średnicy 30 cm 0,2 ppm O średnicy 40 cm 1,1 ppm Czy w celu otrzymania magnesu o bardzo wysokiej homogeniczności Zamawiający zgodzi się dokonać modyfikacji zapisu punktu 1.9. do następującej postaci: 1.9. Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) Tak [ppm] w kuli o średnicach podanych w podpunktach do tego punktu średnicy 10 cm 0,008 ppm średnicy 20 cm 0,04 ppm O średnicy 30 cm 0,15 ppm O średnicy 40 cm 0,7 ppm

4 Pytanie 18: Nie bardzo rozumiemy, w jakim celu Zamawiający podaje dość enigmatyczną dla nas definicję równoważnych akwizycji równoległych w punktach od 3.2. do Bylibyśmy wdzięczni za wyjaśnienie i ewentualną korektę albowiem zazwyczaj w tabelach parametrów technicznych stosowany jest prosty i zrozumiały zapis: do akwizycji równoległych (typu i PAT, SENSE, AS SET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 19: Zamawiający w punkcie 3.2. umieścił następujące wymaganie dotyczące cewki do badania głowy: 3.2. Wielokanałowa cewka do badania głowy o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 12-kanałowa, do akwizycji równoległych (typu i PAT, SENSE, ASSET, SPEEDER lub równoważne. Przez równoważne rozumie się typ wielokanałową cewkę do badania głowy o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 12-kanałowa, do zaawansowanych akwizycji równoległych), kompatybilna ze spektroskopią. Prosilibyśmy o rozważenie podniesienia wymogu liczby kanałów cewki, do, co najmniej 15. Według naszej wiedzy, wszyscy potencjalni dostawcy oferują takie cewki. Czy w związku z powyższym, Zamawiający zmodyfikuje zapis punktu 3.2. do następującej postaci: 3.2. Wielokanałowa cewka do badania głowy o wysokiej rozdzielczości, co najmniej 15-kanałowa, do akwizycji równoległych (typu i PAT, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta), kompatybilna ze spektroskopią. typ Pytanie 20: Zamawiający w punkcie 3.3. umieścił następujące wymaganie dotyczące cewki do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch): 3.3. Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - FoV min. 50 cm): typu array, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu (co najmniej 16 kanałów jednocześnie) (typu i typ PAT, SENSE, AS SET, SPEEDER lub równoważne. Przez równoważne rozumie się wielokanałową cewkę lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - FoV min. 50 cm): typu array, do jednoczesnych zaawansowanych akwizycji równoległych całego obiektu (co najmniej 16 kanałów jednocześnie)). Zważywszy na fakt, iż wymagany jest minimum 32 kanałowy system rezonansu magnetycznego oraz, że wszyscy potencjalni dostawcy oferują lepsze i co najmniej 32 kanałowe cewki do badania tułowia, to proponujemy modyfikacje punktu 3.3. do następującej postaci: 3.3. Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch - FoV min. 50 cm): typu array, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu, (co najmniej 32 kanałów jednocześnie) (typu i typ PAT, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 21: Zamawiający w punkcie umieścił następujące wymaganie dotyczące cewki do badań kardiologicznych: Wielokanałowa cewka do badań kardiologicznych co najmniej 30-kanałowa, do akwizycji równoległych (typu i PAT, SENSE, ASSET, SPEEDER lub typ równoważne. Przez równoważne rozumie się wielokanałową cewkę do badań kardiologicznych co najmniej 30-kanałowa, do akwizycji równoległych) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagana cewka ma być dedykowana do badań kardiologicznych i inna (nie ta sama i nie taka sama) niż cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (wymagana w pkt. 3.3). Odpowiedź:Zamawiający doprecyzował, iż wymaga cewki dedykowana do badan kardiologicznych, a więc Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego zamieszczonymi na stronie internetowej w dniu r. Pytanie 22: Zamawiający w punkcie 4.9. umieścił następujące wymaganie dotyczące liczby niezależnych kanałów odbiorczych: 4.9. Liczba niezależnych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową 32. Wyrażenie: z pełną ścieżką cyfrową" oznacza linię: wzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, rekonstruktor, czyli wymagane jest zaoferowanie systemu MR, który posiada minimum 32 wzmacniacze oraz 32 przetworniki analogowo-cyfrowe. Prosimy o potwierdzenie, że taki sens posiada ten zapis także w rozumieniu Zamawiającego.

5 Pytanie 23: Zamawiający w punkcie umieścił następujące wymaganie dotyczące liczby kierunków akwizycji DTI: Tensor dyfuzji (DTI) Liczba kierunków akwizycji przy DTI 64 Czy w celu otrzymania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający dokona modyfikacji zapisu punktu do następującej postaci: Tensor dyfuzji (DTI) Liczba kierunków akwizycji przy DTI 128 Pytanie 24: Zamawiający w punkcie Załącznika nr 6 do SIWZ umieścił wymagania dotyczące podłączenia aparatu do działającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej systemu RIS/PACS: Podłączenie aparatu do działającego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Tak systemu RIS/PACS (firmy TMS - Soft sp. z o. o.) oraz integracja aparatu i konsoli operatorskiej z systemem RIS/PACS poprzez listy robocze (tzw. workliste). Czy Zamawiający ma zawartą i ważną umowę z firmą TMS - Soft sp. z o. o. na serwisowanie i udostępnianie licencji posiadanego systemu RIS/PACS? Jeśli tak, to czy Zamawiający dostarczy ofertę na podłączenie i integrację aparatu i konsoli operatorskiej z systemem RIS/PACS poprzez listy robocze (tzw. workliste) wszystkim potencjalnym wykonawcom? Odpowiedź:Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8. Pytanie 25: Zamawiający w punkcie Załącznika nr 6 do SIWZ umieścił wymagania dotyczące jednostki UPS: 13.4 UPS do zasilania części komputerowej oferowanego rezonansu Tak magnetycznego zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu w czasie określonym przez oferowany system jednak nie krótszym niż 20 minut. Rozumiemy, że Zamawiający chce mieć możliwość bezpiecznego zamknięcie części komputerowej systemu rezonansu magnetycznego w przypadku awarii zasilania. Chcielibyśmy jednak zauważyć, iż czas potrzebny na prawidłowe wyłączenie części komputerowej systemu rezonansu magnetycznego nie przekracza 3~5 minut. Czy w związku z powyższym, Zamawiający zmodyfikuje zapis punktu 13.4.do następującej postaci: 13.4 UPS do zasilania części komputerowej oferowanego rezonansu Tak magnetycznego zapewniający bezpieczne zamknięcie systemu w czasie określonym przez oferowany system jednak nie krótszym niż 5 minut. Pytanie 26: Zamawiający w części IV. (SYSTEM RF) Załącznika nr 6 do SIWZ nie umieścił żadnego wymagania odnośnie światłowodowego toru transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią. Od kilku lat obowiązujące tendencje w budowie tomografów rezonansu magnetycznego nakazują stosować odbiorczy tor RF zbudowany w technologii światłowodowej, umożliwiający: - transmisję odebranego sygnału w postaci cyfrowej, optycznej (niepodatnej na zakłócenia elektromagnetyczne) z pomieszczenia badań do rekonstruktora ze znacznie mniejszym zaszumieniem niż w przypadku tradycyjnej analogowej transmisji kablowej - dzięki temu wynikowy obraz ma znacznie lepszy stosunek sygnału do szumu (ocenia się, że polepszenie jakości obrazu sięga nawet 27%) -transmisję bardzo dużej liczby danych (np. występujących podczas wymagających badań typu fmri). Czy zatem, w celu otrzymania aktualnie obowiązujących rozwiązań technologicznych oraz zapewnienia osiągnięcia jak najlepszych rezultatów badań, Zamawiający doda nowy punkt (np ) o następującej postaci: Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań TAK (gantry magnesu) a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej). Pytanie 27: Zamawiający w części VIII. (PARAMETRY AKWIZYCYJNE) Załącznika nr 6 do SIWZ nie umieścił żadnego wymagania odnośnie sekwencji pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only. Takie sekwencje (zwłaszcza bazujące na technice innej niż 2-punktowy DIXON) są bardzo przydatne w badaniach neurologicznych,mięśnioszkieletowych, szyi, etc. Czy zatem, w celu otrzymania najnowszych rozwiązań technologicznych oraz zapewnienia osiągnięcia jak najlepszych rezultatów badań, Zamawiający doda nowy punkt (np ) o następującej postaci:

6 8.34. Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (możliwa do zastosowania w akwizycjach typu Turbo Spin Echo i Gradient Echo) Pytanie 28: Zamawiający w części XIII. (WYMAGANIA DODATKOWE) Załącznika nr 6 do SIWZ nie umieścił żadnego wymagania dotyczącego zdalnego serwisu systemu MR. Czy zatem, w celu otrzymania najnowszych rozwiązań technologicznych zapewniających błyskawiczną diagnostykę techniczną oraz zdalną naprawę systemu MR, Zamawiający doda nowy punkt (np ) o następującej postaci: Wymagany zdalny serwis internetowy, umożliwiający stałe monitorowaniem poziomu ciekłego helu i parametrów systemu chłodzenia magnesu oraz zdalną diagnostykę i naprawy systemu MR Pytanie 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie rury awaryjnego wyrzutu helu na elewacji budynku, w którym planowana jest pracownia MR? Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie rury awaryjnego wyrzutu helu na elewacji budynku, w którym planowana jest pracownia MR. Pytanie 30: Prosimy o sprecyzowanie wymaganej wielkości okna podglądowego pomiędzy pomieszczeniem sterowni a pomieszczeniem badań. Odpowiedź:Zamawiający wymaga, aby okno poglądowe pomiędzy pomieszczeniem sterowni a pokojem badan miało wymiar nie mniejszy niż 3,0 m x 1,2 m (w zależności od dostępnych typoszeregów). Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi jednoskrzydłowych wejściowych do pomieszczenia badań MR? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi jednoskrzydłowych wejściowych do pomieszczenia badań MR. Pytanie 32: Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający sprecyzował specyfikację umeblowania dla wszystkich pomieszczeń pracowni MR objętych zakresem zadania. Odpowiedź:Zamawiający wymaga dostarczenia umeblowania niezbędnego do montażu, instalacji i uruchomienia MR wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz koniecznego do wykazania w ramach opracowywania kart technicznych poszczególnych pomieszczeń. Pytanie 33: Oferent zwraca się z prośbą o sprecyzowanie, które pomieszczenia objęte zakresem adaptacji muszą posiadać wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Jednocześnie prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w pomieszczeniach, w których będzie wymagana klimatyzacja można było zainstalować klimatyzatory typu SPLIT? Odpowiedź:Zamawiający wymaga, aby wentylacja mechaniczna i klimatyzacja obejmowała pomieszczenia: MR, sterowni, pomieszczenia technicznego, pokoju przygotowania pacjenta, serwerowni. Zamawiający nie wyraża zgody na klimatyzatory typu SPLIT. Pytanie 34: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących instalacji (przewodów) wentylacyjnych wraz z urządzeniami (centralami wentylacyjnymi) czy wymaga instalacji nowych urządzeń wentylacyjnych jednocześnie dopuszczając wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących kanałów pod warunkiem, że spełnią one wymagania nowego projektu oraz zostanie przeprowadzone ich pełne czyszczenie przez Wykonawcę. Pytanie 35: Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie pomieszczeń bezpośrednio pod pracownią MR (pomieszczenie sterowni, pomieszczenie badań MR oraz pomieszczenie techniczne MR) dla potrzeb instalacji armatury i automatyki związanej z instalacją wody lodowej oraz wentylacji i klimatyzacji na potrzeby pracowni MR? Jeśli nie jest możliwe wykorzystanie wszystkich pomieszczeń na kondygnacji bezpośrednio pod wymienionymi pomieszczeniami, prosimy o wskazanie tych pomieszczeń (przestrzeni), którą wg. Zamawiającego można wykorzystać. Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza wykorzystanie dwóch pomieszczeń pod nowym RM. Pomieszczenia te zlokalizowane są w piwnicy i stanowią ostatnią dolną kondygnację obiektu. Ponadto Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przestrzeni w patio przylegającym do pracowni MR.

7 Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuszcza na umiejscowienie jednostek zewnętrznych będących częścią instalacji wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji, na zewnątrz budynku w pobliżu pracowni MR? Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza usytuowanie jednostek zewnętrznych w patio przylegającym do pracowni MR. Pytanie 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wzmocnienia stropu w miejscu posadowienia rezonansu bez konieczności wykonywania dylatacji tego stropu? Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na wzmocnienie stropu bez konieczności wykonania jego dylatacji pod warunkiem, że nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie MR. Pytanie 38: Zwracamy się z prośbą o oficjalne podanie wysokości kondygnacji, na której będzie instalowany rezonans. Podczas wizji lokalnej okazało się, że rzeczywista wysokość kondygnacji odbiega od wartości podanej w dokumentacji przetargowej o ponad 30cm. Równocześnie prosimy o podanie grubości stropu nad miejscem instalacji rezonansu magnetycznego. Odpowiedź:Zamawiający podaje, że wysokość kondygnacji na której będzie instalowany MR wynosi 2,97m. Grubość stropu określa się na około 24 cm. Pytanie 39: Czy Zamawiający we własnym zakresie wykona programowanie i wpięcie w istniejącą centrale systemu ppoż. wykonanej i kompletnej instalacji sygnalizacji pożaru w zakresie adoptowanych pomieszczeń? (centrala jest zabezpieczona kodami serwisowymi i nie jest wskazane, aby firmy zewnętrzne ingerowały w centralę ppoż.) Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza możliwość wpięcia we własnym zakresie instalacji sygnalizacji pożaru do istniejącej centrali. Obowiązkiem wykonawcy będzie sprowadzenie wszelkich przewodów kablowych do centrali znajdującej się naparterze budynku administracji. Pytanie 40: Prosimy o podanie mocy elektrycznej dostępnej na potrzeby zasilenia rezonansu magnetycznego oraz urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wody lodowej? Odpowiedź:Dostępna moc elektryczna wynosi 150kVA. Pytanie 41: Prosimy o podanie długości trasy kablowej, pomiędzy pracownią MR a główną rozdzielnią? Odpowiedź:Długość trasy kablowej pomiędzy pracownią MR, a rozdzielnią szacuje się na około 70m. Pytanie 42: Prosimy o podanie całkowitej dopuszczalnej nośności drogi dojazdowej na terenie szpitala do miejsca wprowadzenia rezonansu magnetycznego do budynku. Jednocześnie prosimy o informację czy na drodze transportowej znajdują się wszelkie kanały, przepusty, tunele, przewody wodne itp., które będą wymagały dodatkowego zabezpieczenia podczas dostawy rezonansu. Odpowiedź:Nośność drogi dojazdowej umożliwia przejazd środka transportowego o masie ok. 20t. Na trasie przejazdu znajduje się obniżenie w podcieniach części niskiej do 3,8m. Pytanie 43: W pkt SIWZ ppkt. 2 Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: opisów urządzeń, instrukcji obsługi, danych katalogowych, dokumentacji technicznej w języku polskim potwierdzających jednoznacznie zgodność wszystkich parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia". Ponieważ nie jest możliwe, aby każdy parametr znalazł potwierdzenie w materiałach katalogowych, czy Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia wykonawcy/producenta potwierdzające parametry wymienione w Załączniku nr 6 SIWZ? Odpowiedź:Zamawiający wymaga dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 44: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi oferowanych urządzeń wraz z dostawą przedmiotu zamówienia? Odpowiedź:Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oferowanych urządzeń wraz z dostawą przedmiotu zamówienia (zgodnie z Zestawieniem parametrów technicznych). Pytanie 45: Dot. załącznika nr 1, par. Terminy realizacji" ust. 1 lit d) Z uwagi na toczące się postępowanie przetargowe nie znany jest jeszcze ani wykonawca ani termin zawarcia umowy ani w konsekwencji data przygotowania pomieszczeń w których ma być instalowana aparatura (termin wykonania etapu I - 4 miesiące od zawarcia umowy). W związku z tym oraz możliwością instalacji wrażliwej na zanieczyszczenia budowlane aparatury medycznej wyłącznie w należycie przygotowanych pomieszczeniach prosimy o nadanie ust. 1 lit d) zdanie pierwsze następującego brzmienia:

8 d) Wykonawca zobowiązuje sie wykonać: - dostawę urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego tj. rezonansu magnetycznego i urządzeń towarzyszących służących właściwemu funkcjonowaniu pracowni rezonansu magnetycznego w nieprzekraczalnym terminie 4 tygodni od zakończenia Etapu I, Pragniemy zauważyć, iż w naszej ocenie wykonawcy potrzebują min. 5 tygodni na instalację, kalibrację (bez szkoleń) i uruchomienie rezonansu magnetycznego tej klasy jaki jest wymagany przez Zamawiającego. Termin 3 tygodniowy jest najprawdopodobniej nierealny, zbyt krótki. Należyta instalacja, kalibracja i uruchomienie nie powinna się odbywać w pośpiechu (z uwagi na zagrożenie wysokimi karami umownymi). Instalacji i kalibracji rezonansu magnetycznemu należy poświęcić odpowiedni czas pracy wysoko wykwalifikowanych inżynierów, tak aby Zamawiający był następnie zadowolony z jakości pracy rezonansu magnetycznego W związku z tym prosimy o nadanie ust. 1 lit d) zdanie drugie następującego brzmienia: - instalację i uruchomienie urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego tj. rezonansu magnetycznego i urządzeń towarzyszących służących właściwemu funkcjonowaniu pracowni rezonansu magnetycznego w terminie do 5 tygodni od daty dostawy urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni rezonansu magnetycznego tj. rezonansu magnetycznego i urządzeń towarzyszących. Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie 46: Prosimy informację, czy jeżeli wewnętrzne procedury Wykonawcy przy zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 raza ustawowe, Zamawiający wyrazi na to zgodę? Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 47: Prosimy o określenie terminu płatności pierwszej raty leasingu. Wykonawca proponuje, aby był to koniec miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie przedmiotu leasingu. Odpowiedź:Termin dostawy do r. a więc pierwsza rata płatna do r. Pytanie 48: Prosimy o potwierdzenie, iż kolejne raty leasingowe będą płatne na koniec kolejnych miesięcy. Odpowiedź:Nie zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy do 25 każdego miesiąca. Pytanie 49: Prosimy o wprowadzenie zabezpieczenia wykonania umów leasingu w postaci weksla in blanco i nadanie zapisowi następującego brzmienia: 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wystawi weksel in blanco, który Wykonawca może wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat leasingowych lub innych należności z tej umowy wynikających, na sumę odpowiadającą wielkości zadłużenia Zamawiającego wobec Wykonawcy. 2. Zasady wypełnienia przez Wykonawcę weksla in blanco reguluje deklaracja wekslowa, stanowiąca załącznik do umowy leasingu. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godziny 09:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień r. godzina 13:00. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: do dnia r. do godziny 09:00. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć do dnia r. do godziny 09:00 w siedzibie Zamawiającego- w Dziale Zamówień Publicznych (pok.50). Z upoważnienia Zastępca Dyrektora Ds. Ekonomiczno - Finansowych Ewa Bachta.. (podpis, pieczęć kierownika Zamawiającego albo osoby upoważnionej)

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/ 122 /11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Znak sprawy: ZP/ 122 /11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 22.06.2011 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im.prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Andrzej Pokrywka tel.: (0-22) 835 28 48 fax: (0-22) 835 09 77 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo