SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala Izba Przyjęć Fax: DZP-232/64/14 Radom, dnia r. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.: postępowania o zamówienie publiczne na: Dostosowanie części obiektów SWPZZPOZ do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych tj. Pawilonów P1, P5, P6, P14, P15, oraz budynków Administracyjnych I etap Pawilon Nr 5 i 6. Zamawiający, tj. SWPZZPOZ w Radomiu otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie 1 Prosimy potwierdzenie, że instalacje należy wykonać w bruzdach. Wszystkie instalacje w części starego budynku należy wykonać w bruzdach wraz z uzupełnieniem powłok malarskich. Pytanie 2 Czy w rozdzielniach elektrycznych jest miejsce pod planowaną rozbudowę? W istniejących rozdzielniach jest miejsce na ich rozbudowę. W przedmiarach robót pozycja 10 (Pawilon Nr 6) oraz 12 (Pawilon Nr 5) przewidziano dobudowę rozdzielnic RN-55 1x12. Pytanie 3 Prosimy o przekazanie projektu przebudowy studni kanalizacyjnych przesunięcia kabla przy pawilonach nr 5 i nr 6. Przebudowa studni kanalizacyjnych przy pawilonie Nr 5 i 6 polega na likwidacji studzienki SK1 i naprawy w tym miejscu rury kanalizacji telefonicznej. Przesunięcie kabli przy pawilonach Nr 5 i 6 na długości 30 mb + wstawka kabla YKY 4x150 mm 2 12 mb + mufa kablowa 2szt; dla obu

2 pawilonów. Zostało to ujęte w przedmiarze robót pozycja 56 (Pawilon Nr 6) oraz 62 (Pawilon Nr 5). Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, że do oddymiania mają być zamontowane klapy dymowe w stropie klatek schodowych. Tak, klapy dymowe mają być zamontowane w stropie klatek schodowych. Pytanie 5 Czy zostały dokonane obliczenia mające na celu określenie powierzchni czynnej oddymiania? Tak Pytanie 6 Pawilon nr 5 w opisie architektury w pkt są wymienione klapy 130x130 cm i 100x160 natomiast w projekcie elektrycznym podane wymiary klap to 115x115 cm. Prosimy o podanie właściwych wymiarów. Prawidłowe wymiary dla Pawilonu Nr 5 podane są w opisie architektury, a więc wymiary klapy to 130x130 cm i 100x160 cm. Pytanie 7 Zamawiający wymaga protokołu odbioru od PSP. Pawilon nr 5 jest częściowo dostosowany do wymagań p.poż. tj. zamontowany jest w nim system sygnalizacji pożaru i oddymiania jednej klatki schodowej. Co w przypadku zastrzeżeń PSP do wykonanej już części? System sygnalizacji pożaru jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlega okresowym kontrola. Odymianie klatek schodowych wykonać zgodnie z dokumentacją. Pytanie 8 Prosimy o potwierdzenie wyposażenia całego obiektu w gaśnice. Czy Zamawiający posiada już częściowe wyposażenie, czy trzeba zrobić to w całości? Należy wyposażyć cały budynek zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Pytanie 9 W związku z koniecznością dostarczenia Zamawiającemu (jako dokumentacji odbiorowej) Protokołu z PSP potwierdzającego, że budynek dostosowano do obowiązujących przepisów p.poż., proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową pozytywnie zaopiniowana przez Państwową Straż Pożarną. Zamawiający potwierdza posiadanie dokumentacji technicznej pozytywnie zaopiniowanej przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pytanie 10 Proszę o potwierdzenie, że należy uzyskać pozytywną opinię Straży jedynie w zakresie dobudowanych, przebudowywanych klatek schodowych.

3 Zamawiający wymaga pozytywnych opinii Państwowej Straży Pożarnej dotyczących: Pawilonu szpitalnego nr 5 i Pawilonu szpitalnego nr 6. Ponadto Zamawiający, działając na podst. Art. 38 ust. 4ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: 1. Zamawiający modyfikuje dokumentację przetargową dot. Pawilonu nr 5 w ten sposób, że zamieszcza dodatkową dokumentację projektową i specyfikacje techniczne dot. robót elektrycznych. Zakres robót załączonej dodatkowej dokumentacji instalacji elektrycznych dotyczy tylko klatek schodowych. Instalacje na pozostałej istniejącej części budynku należy wykonać zgodnie z pierwotnie załączoną dokumentacją. Dodaje się zmodyfikowaną dokumentację oraz specyfikacje techniczne w zakresie robót elektrycznych Pawilonu Nr 5 jako załącznik do SIWZ pod nazwą Pawilon Nr 5 zmodyfikowane roboty elektryczne. Przedmiar robót pozostaje bez zmian. 2. W pkt. 14 Opis przygotowania ofert w ppkt 12b klauzulę Nie otwierać przed r., godz. 11:30 zastępuje się klauzulą: Nie otwierać przed r., godz. 11:30 3. W pkt. 15 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : 1) w pkt 1 lit a) zmienia się termin składania ofert z r. do godz. 11:00 na r. do godz.11:00 2) w pkt 1 lit b) zmienia się termin otwarcia ofert z r. do godz. 11:30 na r. do godz.11:30 Niniejsze zmiany (dot. pkt. 1 oraz wyjaśnień na zadane pytania) należy uwzględnić przy skalkulowaniu ceny ofertowej. Równocześnie Zamawiający przedłużył termin składania i w konsekwencji zmienił termin otwarcia ofert, ponieważ w wyniku modyfikacji treści SIWZ Wykonawcom należy zapewnić dodatkowy czas na zapoznanie się i wprowadzenie zmian ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia zamówieniu. Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Załączniki: 1. Pawilon Nr 5 zmodyfikowane roboty elektryczne (strona internetowa Zamawiającego w pliku SIWZ).

4 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala Izba Przyjęć Fax: DZP-232/54/14 Radom, dnia r. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.: postępowania o zamówienie publiczne na: Dostosowanie części obiektów SWPZZPOZ do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych tj. Pawilonów P1, P5, P6, P14, P15, oraz budynków Administracyjnych I etap Pawilon Nr 5 i 6. Zamawiający, tj. SWPZZPOZ w Radomiu otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie 1 Zamawiający w pkt Posiadania wiedzy i doświadczenia określił warunek jaki Wykonawca musi spełnić składając ofertę niniejszym postępowaniu. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiotem zamówienia pod zwrotem : 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu kubaturowego, o wartości każdej z w/w robót nie mniejszej niż złotych, należy rozumieć wykonanie 2 robót instalacyjnych systemów niskoprądowych, instalacji elektrycznych w budowanym lub istniejącym obiekcie oraz związanych z nimi robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych o łącznej wartości złotych brutto? Zgodnie z przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga " 2 robót budowlanych polegających na budowie, remoncie lub przebudowie obiektu kubaturowego, o wartości każdej z w/w robót nie mniejszej niż złotych.

5 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala Izba Przyjęć Fax: DZP-232/53/14 Radom, dnia r. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.: postępowania o zamówienie publiczne na: Dostosowanie części obiektów SWPZZPOZ do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych tj. Pawilonów P1, P5, P6, P14, P15, oraz budynków Administracyjnych I etap Pawilon Nr 5 i 6. Zamawiający, tj. SWPZZPOZ w Radomiu otrzymał zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie 1 Proszę o informację czy w przedmiarze pawilonu nr 5 uwzględnione są pozycje dotyczące remontu wc dla odwiedzających na wysokim parterze zgodnie SIWZ punktu 2.1 zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności pawilon nr 5. Jeśli w przedmiarze nie jest uwzględniony remont wc proszę o szczegółowe dane przedmiaru dotyczące remontu i wyposażenia. W przedmiarze robót budowlanych jest ujęte pomieszczenie wc dla odwiedzających na wysokim parterze (pom. 1.12). Pomieszczenie wyremontować i wyposażyć zgodnie z dokumentacją. Pytanie 2 Proszę o informację czy w przedmiarze pawilonu nr 5 roboty budowlane należy uwzględnić pozycję dotyczącą montażu klap dymowych zgodnie z SIWZ punktu 2.1 zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności pawilon nr 5.Jeśli tak proszę o szczegółowe dane przedmiaru klap dymowych.

6 W ofertowej kwocie ryczałtowej uwzględnić wszystkie roboty konieczne do wykonania aby budynki zostały dostosowane do obowiązujących przepisów p.poż. nawet jeśli nie są ujęte przedmiarem robót w tym również klapy dymowe - zgodnie z dokumentacją techniczną. Pytanie 3 Proszę o wyjaśnienie stolarki i ślusarki pawilonie nr 5 ponieważ w zestawieniu stolarki okiennej i przeszkleń oraz w zestawieniu stolarki drzwiowej są następujące ilości: - okno szt - okno szt - drzwi dz2 2 szt - drzwi dz3 9 szt - drzwi d2 67 szt - drzwi d1-18 szt - drzwi d4-13 szt Natomiast w przedmiarze ilości są zmniejszone tj. - okno 02-2 szt - okno 03 2 szt - drzwi dz2 1 szt - drzwi dz3 3 szt - drzwi d2 9 szt - drzwi d1-2 szt - drzwi d4-2 szt Prosimy o informację które ilości należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym czy te z zestawienia czy te z przedmiaru. Zestawienie stolarki dotyczy całego budynku a zakresem robót jest dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w zakresie dobudowy klatek schodowych, remontu klatki głównej oraz montażu drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej w ciągach komunikacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi - w ofercie należy ująć okna i drzwi niezbędne do wykonania zadania i uzyskania odpowiedniej opinii PSP

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 19.05.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Maków Mazowiecki 28.03.2013 Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną.

Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Ełk: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 3 w Ełku poprzez wymianę stolarki okiennej na energooszczędną. Numer ogłoszenia: 89305-2014 ; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2831/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo