WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne, sieci, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz dostawa i montaż wyposażenia meblowego laboratoriów specjalistycznych Przez: Politechnika Poznańska Pl. Marii Skłodowskiej Curie Poznań Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Pytanie wykonawcy: Z uwagi na konieczność wykonywania przedmiarów, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej projektu budowlanego zamiennego wszystkich branż w formacie dwg.

2 Wyjaśnienia zamawiającego: Zamawiający nie zamierza udostępnić dokumentacji projektowej w formacie dwg, na etapie trwania przetargu. Zamawiający jest zdania, że format PDF, w którym zapisana jest dokumentacja projektowa jest wystarczający do sporządzenia oferty przez oferentów. 2. Pytanie wykonawcy: Z uwagi na nieczytelność załączonej karty technologicznej pomieszczenia B.2.15 Laboratorium biotechnologii ZChO Zakład Chemii Organicznej prosimy o udostępnienie poprawnej wersji w/w zestawienia. Wyjaśnienia zamawiającego: Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. 3. Pytanie wykonawcy: Prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych dla zaprojektowanych wszystkich trzech dźwigów w budynku (udźwigu, wymiarów kabiny, rodzaju napędu). Wyjaśnienia zamawiającego: Zamawiający doprecyzuje podstawowe parametry techniczne wszystkich trzech dźwigów w budynku w modyfikacji PFU. 4. Pytanie wykonawcy: Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt V ppkt a): - wykonał minimum dwie roboty budowlane, obejmujące wykonanie budynku o kubaturze nie mniejszej niż m 3 każda, przy czym wartość każdej z tych robót wynosi, co najmniej ,00 PLN (czterdzieści milionów PLN) brutto, z tym że jedna z tych robót obejmowała wykonanie budynku użyteczności publicznej - wykonał minimum dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała wykonanie, co najmniej sześciu instalacji spośród instalacji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia Czy w wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu roboty obejmujące instalacje będą mogły być wykonane w ramach przedstawionych przez Wykonawcę robotach budowlanych? Tym samym, czy Zamawiający dopuszcza łączenie przytoczonych warunków? Wyjaśnienia zamawiającego: W rozdziale V. pt. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, w punkcie 2 podpunkt 2 litera a), Zamawiający sformułował dwa warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania robót budowlanych. Warunek pierwszy dotyczy wykonania min. dwóch robót budowlanych, obejmujących wykonanie budynku o kubaturze nie mniejszej niż m³ każda, przy czym wartość każdej z tych robót wynosi, co najmniej ,00 PLN brutto, z tym, że jedna z tych robót obejmowała wykonanie budynku użyteczności publicznej (rozdz. V pkt 2 ppkt 2 lit. a tiret pierwszy).

3 Warunek drugi dotyczy wykonania min. dwóch robót budowlanych, z których każda obejmowała wykonanie, co najmniej sześciu instalacji ( ), przy czym wartość każdej z tych robót budowlanych wynosi min ,00 PLN brutto, a każda z tych robót została wykonana w obiekcie o kubaturze, co najmniej m³ (rozdz. V pkt 2 ppkt 2 lit. a tiret drugi). Celem Zamawiającego, przy takim ukształtowaniu w/w warunków było zapewnienie wykonania zamówienia przez wykonawcę posiadającego doświadczenie, zarówno w budowie budynków, o określonej kubaturze i wartości (warunek 1), jak i posiadającego doświadczenie w wykonaniu instalacji (warunek 2). Przy tym nie jest konieczne, aby roboty budowlane obejmujące wykonanie instalacji, o których mowa w rozdz. V pkt 2 ppkt 2 lit. a tiret drugi wykonane zostały w ramach robót budowlanych, obejmujących wykonanie budynków, o których mowa w rozdz. V pkt 2 ppkt 2 lit. a tiret pierwszy. Oferent może wykazywać spełnienie warunku drugiego, polegającego na wykonaniu instalacji, o których mowa w rozdz. V pkt 2 ppkt 2 lit. a tiret drugi w ramach inwestycji budowlanej obejmującej wykonanie budynku, o których mowa w rozdz. V pkt 2 ppkt 2 lit. a tiret pierwszy. 5.Pytanie wykonawcy: Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis specyfikacji V. pkt. 2 a - wykonał minimum dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała wykonanie, co najmniej sześciu instalacji z spośród instalacji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszego przetargu, w tym obligatoryjnie: instalację systemu kontroli dostępu, instalację sterowania i pomiarów dla systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemu BMS, zintegrowanych ze sobą w technologii dwustronnej wymiany danych (dwustronna komunikacja za pomocą protokołów transmisyjnych), przy czym wartość każdej z tych robót budowlanych wynosi min ,00 PLN (osiem milionów PLN) brutto, a każda z tych robót została wykonana w obiekcie o kubaturze, co najmniej m3; Czy spełnią warunek 2 referencje na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie robót instalacyjnych będących częścią całego obiektu za kwotę łącznie ,00 zł brutto ( w tym te wymienione obligatoryjnie)? Wyjaśnienie zamawiającego: Zgodnie z zapisami działu V pkt 2 ppkt 2 lit a tiret drugi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający żądał na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, aby wykonawca wykazał że wykonał minimum dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała wykonanie, co najmniej sześciu instalacji z spośród instalacji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia niniejszego przetargu, w tym obligatoryjnie: instalację systemu kontroli dostępu, instalację sterowania i pomiarów dla systemów wentylacji i klimatyzacji, instalację systemu BMS, zintegrowanych ze sobą w technologii dwustronnej wymiany danych (dwustronna komunikacja za pomocą protokołów transmisyjnych), przy czym wartość każdej z tych robót budowlanych wynosi min ,00 PLN (osiem milionów PLN) brutto, a każda z tych robót została wykonana w obiekcie o kubaturze, co najmniej m³.

4 Mając na uwadze powyższe należy wyjaśnić, iż Zamawiający nie wymaga, aby wartość robót instalacyjnych wynosiła ,00 PLN brutto. To wartość robót budowlanych obejmujących wykonanie instalacji ma wynosić min ,00 PLN brutto. A zatem jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał robotę budowlaną, obejmującą wykonanie sześciu instalacji, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (w tym te obligatoryjne), o wartości minimum PLN brutto, to Zamawiający uzna spełnienie warunku, o którym mowa w dziale V pkt 2 ppkt 2 lit a tiret drugi SIWZ, przy czym Zamawiający wymaga spełnienia dwóch robót budowlanych, o warunkach określonych powyżej. 6. Pytanie wykonawcy: Czy zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu proc projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy? Wyjaśnienia zamawiającego: Zamawiający informuje, że uzyskał już Pozwolenie na Budowę. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010, nr 243 poz j.t.) nie zna instytucji prawnej Pozwolenia na Budowę dla Robót. 7. Pytanie wykonawcy: Czy zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie obowiązków zamawiającego określonych w pkt 2.1 o obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie projektu budowlanego dostarczonego przez zamawiającego? Wyjaśnienia wykonawcy: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie obowiązków zamawiającego określonych w pkt 2.1. o obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie projektu budowlanego dostarczonego przez zamawiającego. 8. Pytanie wykonawcy: Czy zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego oraz zgodę jej autora na dokonywanie jej zmian oraz uszczegółowień w ramach projektów wykonawczych? Wyjaśnienia zamawiającego: Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe oraz zgodę na dokonywanie zmian i uszczegółowień w projekcie firmy Home of Houses dotyczące pierwotnego projektu budowlanego. Zamawiający nie nabył praw autorskich majątkowych do zamiennego projektu budowlanego, ani też nie uzyskał zgody jego autorów na dokonywanie zmian i uszczegółowień w tym projekcie. 9. Pytanie wykonawcy: Czy również w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

5 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) Zamawiający dokona stosownej zmiany wynagrodzenia wykonawcy? Wyjaśnienia zamawiającego: Zgodnie z pkt ppkt 5 umowy Zamawiający dopuścił możliwość zmiany umowy polegającej na zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia. Postanowienie pkt stanowi, że w przypadku zmiany wysokości podatków lub opłat wysokość wynagrodzenia umownego brutto nie ulega automatycznej zmianie, co oznacza, że w takim przypadku niezbędne będzie aneksowanie (zmiana) umowy zgodnie z pkt ppkt Pytanie wykonawcy: Wobec faktu, iż potencjalna zmiana wysokości podatków lub opłat jest dokonywana przez ustawodawcę i poza wpływem Wykonawcy, czy Zamawiający akceptuje dostosowanie wysokości niezafakturowego wynagrodzenia do nowej stawki VAT i zmianę zapisu, a tym samym usunięcie konsekwencji w postaci konieczności zapłaty wyższego podatku przez Wykonawcę ze względu na fakt, iż taka zmiana nie jest spowodowana przyczynami Wykonawcy? Wyjaśnienia wykonawcy: Odpowiedź jak dla pytania Pytanie wykonawcy: Czy przez wadliwe wykonanie, o którym mowa w pkt 7.1. umowy, należy rozumieć stwierdzenie w toku czynności odbiorowych wad istotnych przedmiotu umowy? Wyjaśnienia zamawiającego: Przez wadliwe wykonywanie, o którym mowa w pkt 7.1. umowy należy rozumieć stwierdzenie w toku czynności odbiorowych wad istotnych oraz wad nieistotnych.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI do Wstępnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Grodków: Wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i podłogi poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.solec-kujawski.torun.lasy.gov.pl Solec Kujawski: Rozbudowa wolnostojącego istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\UG\Ustawienia lokalne\temporary Internet Files\Content.IE5\... Page 1 of 6 Czernikowo: Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo Numer ogłoszenia: 241131-2012; data zamieszczenia: 15.11.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo