PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II go piętra budynku głównego, pod aparat Allura Xper FD 10 firmy Philips. Części składowe zamówienia: Opracowanie projektów technicznych budowlanego i wykonawczego, pod montaż urządzeń i aparatu RTG Alluxa Xper FD 10 firmy Philips Lokalizacja inwestycji: Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. Żołnierska 18 blok łóżkowy, II piętro. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, Olsztyn.

2 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno- użytkowy na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych pod urządzeń na cele Pracowni RTG Allura Xper FD10 firmy Philips wg załącznika nr 2 wytyczne dla Allura Xper FD 10. Podstawowym i wiodącym celem całej inwestycji jest wdrożenie modernizacji pracowni RTG pod nowe urządzenie. Zakres opracowania dotyczy funkcjonującej obecnie pracowni hemodynamiki nr1 zlokalizowanej na II piętrze skrzydła północnego Budynku Głównego WSS w Olsztynie. Na powierzchni przewidzianej do modernizacji przewiduje się następujące istniejące pomieszczenia: Pomieszczenie techniczne 7,02 m 2 pokój badań 33,63 m 2 sterowni 15,65 m 2 Całkowita powierzchnia wynosi ok. 56,30 m 2 wg. załączonego projektu stanu istniejącego. Zakres planowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje zaprojektowanie m.in.: instalacji elektrycznej i teletechnicznej instalacji wod- kan instalacji wentylacji mechanicznej klimatyzacji remont i adaptację obecnych pomieszczeń na RTG pod potrzeby nowego aparatu 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC 2.1. PRACE BUDOWLANE Obszar objęty zakresem opracowania przedstawia załącznik nr 1. Dokumentacja techniczna opisowa jak i graficzna winna uwzględniać rozwiązania przyjęte w załączniku nr 3 projekcie AKON p.n. Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań przepisów p.poż jak również wymaga uzgodnienia w zakresie p.poż. z rzeczoznawcą, który uzgadniał w/w projekt. Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z WSS W Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Olsztynie i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie. Powinna uwzględniać wszelkie uwagi tych instytucji w tym wytyczne w zakresie ochrony radiologicznej. Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania i realizacji A. Branża budowlana aparatu RTG należy : 1. sprawdzić nośność stropu i warstw posadzkowych i zaprojektować ewentualne wzmocnienia 2. zinwentaryzować układ pomieszczenia i ewentualnie je dostosować do nowego urządzenia 3. sprawdzić czy obecna ochrona radiologiczna jest wystarczająca dla nowego urządzenia i ja ewentualnie dostosować 4. sprawdzić wypoziomowanie posadzki i jeżeli nie mieści się w granicach tolerancji zaprojektować wyrównanie. 5. zinwentaryzować obecne kanały kablowe i zaprojektować ewentualne przeróbki 6. sprawdzić nośność posadzki pod względem montażu kotew do mocowania urządzenia i ewentualnie zaprojektować zmianę 7. sprawdzenie pomieszczenia czy spełnia wymagania urządzenia odnośnie wykończenia i pylenia. Zaprojektować odświeżenie pomieszczenia. 8. Zaprojektować odświeżenie okładziny ścian,sufitów i podłóg

3 9. Zaprojektować wymianę drzwi przynajmniej na drzwi o szerokości 120 cm z ochrona radiologiczną do pracowni od strony korytarza 10. zinwentaryzowanie układu pod konstrukcji pod szyny zawieszenia monitorowego oraz ich ewentualne przeprojektowanie. B. Branża sanitarna aparatu RTG należy zaprojektować nową instalacje wentylacyjno klimatyzacyjną nawiewno wywiewna z funkcją grzania i chłodzenia; sterowniki centrali zlokalizować w pomieszczeniu sterowni; sprawdzić możliwość lokalizacji centrali wentylacyjnej w przestrzeni sufitu podwieszanego przyległego korytarza lub w pomieszczeniu technicznym. Wodę lodową na potrzeby klimatyzacji doprowadzić z agregatu chłodniczego zlokalizowanego na zewnątrz budynku (zał nr 4) po stronie zachodniej bloku terapii. C. Branża elektryczna aparatu RTG należy zaprojektować : -wydzielić tablicę rozdzielczą dla pracowni -sprawdzić i ewentualnie wykonać nowe przyłącze elektroenergetyczne na potrzeby pracowni na trasie stacja S-3 pracownia uwzględniając wytyczne producenta -wymienić na nowy osprzęt elektryczny i teletechniczny oraz ewentualnie uzupełnić -ups zlokalizować na parterze niskim. D. Wytyczne p.poż. Uwzględnić wytyczne z załączonego projektu Biura Projektowego AKON. E. Branża medyczna (urządzenia) Dostawa i montaż urządzenia nie są tematem postępowania. 2.2 Zakres opracowania projektowego powinien obejmować: 1. Kompletne projekty budowlany wraz z częścią technologiczną i wykonawczy wraz z wszelkimi opracowaniami branżowymi w ilości 6 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej edytowalnej w formatach obsługiwanych przez program autocad oraz norma na płycie DVD, CD lub masowej pamięci przenośnej (pendrive) 2. Inwentaryzację stanu istniejącego z przeprowadzeniem niezbędnych prób i badań 3. Kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym w wersji szczegółowej z przedmiarem robót.

4 4. Zbiorcze Zestawienie Kosztów 5. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia z uzyskaniem Decyzji Środowiskowej o ile będzie to konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o wykonywane opracowanie 6. Projekty branżowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i winny uwzględniać wszystkie potrzeby Zamawiającego zlokalizowane na przedmiotowej powierzchni i poza nią. 7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i opinie oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie nadzoru autorskiego w ramach ceny szczegóły określa projekt umowy. 9. Przedmiot zamówienia obejmuje także wystąpienie elementów nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania i okażą się niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień, w tym akceptacji Zamawiającego. 10. Opracowanie powinno zawierać tzw. Tabele równoważności zawierające najważniejsze parametry urządzeń.. Tabele równoważności powinny uwzględniać parametry, które będą mogły później służyć do oceny jakości i funkcjonalności w postępowaniu na roboty budowlane 3. Uwagi końcowe 1. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie projektanta stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także obowiązującymi normami. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej 2. Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki: a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego b. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym d. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego e. Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4 ) - Pisemne oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej f. Podlega pisemnemu uzgodnieniu z Z-cą Dyrektora ds. Ekspl.- Tech. Szpitala 3. Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do projektowania 4. Roboty remontowe realizowane będą w czynnym obiekcie 5. Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy komórek organizacyjnych budynku szpitala

5 6. Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach służby zdrowia 7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA: ADRES OBIEKTU: Jednostki administracji publicznej Gminy Milanówek oraz miejska sieć informatyczna Gminy Milanówek. NAZWY I KODY ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 32424000-1

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo