SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego."

Transkrypt

1 SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: I. Czy Zamawiający w związku z tym, że duża wartość tego postępowania zostanie rozłożona na 12 rat a w związku z tym zachodzi konieczność finansowania zgodzi się na dodanie następującego zapisu do umowy określonej w załączniku nr 4: Zastaw rejestrowy Zważywszy, że cena sprzedaży Sprzętu płacona jest przez Kupującego w ratach, Kupujący zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz podmiotu finansującego nabycie Sprzętu zastawu rejestrowego na Sprzęcie na warunkach określonych w umowie zastawu rejestrowego zawieranej pomiędzy Kupującym jako zastawcą i podmiotem finansującym nabycie Sprzętu jako zastawnikiem. Zastaw zabezpieczać będzie wierzytelność podmiotu finansującego nabycie Sprzętu w okresie do pełnej zapłaty Ceny przez Kupującego. Również w związku z powyższym, aby możliwe było ustalenie jak najlepszych warunków finansowania realizacji tego postępowania przetargowego, co bezpośrednio związane jest z przedłożeniem jak najlepszej oferty zwracamy się do Zamawiającego o jak najszybsze przesłanie bilansu jak i rachunku zysków i strat szpitala za 2008 rok. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: 1. Odnośnie dodania zapisów o zastawie rejestrowym - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 2. Odnośnie przesłania bilansu Zamawiający informuje, że bilans zysków i strat szpitala za rok 2008 został opublikowany w Monitorze Polskim B. II. W ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ Zamawiający stawia wymaganie: Wszystkie parametry należy wskazać podając stronę w ofercie i zaznaczyć je w dostarczonych z ofertą materiałach informacyjnych producenta. Czy, z uwagi na fakt, że nie każdy parametr jest expilcite wymieniony w materiałach informacyjnych producenta (takich, jak np.: Dane Techniczne, broszury, itp.), Zamawiający zaakceptuje dla tych parametrów dostarczenie potwierdzenia w postaci Oświadczenia dostawcy, potwierdzonego upoważnieniem m.in. do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych urządzeń? Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada, że wyraża zgodę na proponowane w pytaniu potwierdzanie parametrów technicznych.

2 III. 1. W załączniku nr 3 punkt 285 Zamawiający wymaga integracji autoryzacji systemów PACS i RIS. Z uwagi na fakt, że systemy RIS i PACS są niezależnymi systemami informatycznymi, których integracja w oparciu o standardy (HL7) nie obejmuje wspólnego zarządzania użytkownikami funkcjonalność ta może być realizowana z zastosowaniem dedykowanego do tej roli systemu, np. Active Directory. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość integracji systemów RIS i PACS w oparciu o usługę Active Directory wymienioną w pkt 343? 2. W załączniku nr 3 punkt 332 Zamawiający wymaga podłączenia do archiwum wymienionych urządzeń. Prosimy o podanie informacji, czy wszystkie z wymienionych urządzeń posiadają interface DICOM. 3. Prosimy o zmianę zapisów w pkt 335 Załącznika nr 3 i jednolicenie ich z zapisem zamieszczonym w SIWZ pkt II.2, czyli: Zaoferowany system rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem będącym wyrobem medycznym musi posiadać aktualne i ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. O wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.). 4. W załączniku nr 3 punkt 394 Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych/sprzedaży części zamiennych do proponowanych urządzeń w okresie minimum 10 lat od daty zawarcia umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego zapisu części zamiennych do sprzętu komputerowego? W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy). 5. W załączniku nr 3 punkt 395 Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji techniczno-serwisowej oferowanych urządzeń. Prosimy o zmianę treści zapisu na Dostarczenie dokumentacji techniczno-serwisowej z zastrzeżeniem informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) dopuszcza się w języku angielskim. 6. W załączniku nr 3 punkt 396 Zamawiający wymaga szkolenia techniczno-serwisowego personelu wskazanego przez Zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) min. 2 osoby. Zwracamy się z prośbą o określenie maksymalnej ilości godzin takiego szkolenia dla jednej osoby oraz maksymalnej ilości osób do przeszkolenia. 7. W załączniku nr 3 punkt 318 Zamawiający wymaga wykonania 25 punktów logicznych z zasilaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli punkty logiczne i zasilające 230V typu DATA? Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości gniazd energetycznych przy każdym punkcie logicznym. Prosimy o doprecyzowanie umiejscowienia wymaganych punktów logicznych/energetycznych poprzez podanie planu sytuacyjnego z rozmieszczeniem wymaganych punktów. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma zostać poprowadzona instalacja kablowa - podtynkowo, czy natynkowo. 8. W załączniku nr 3 punkt 318 Zamawiający wymaga wykonania lokalnego punktu dystrybucyjnego sieci PD z wyposażeniem w miejscu wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie umiejscowienia wymaganego punktu dystrybucyjnego poprzez naniesienie go na plan sytuacyjny.

3 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: ad.1) Zamawiający wyraża zgodę. ad.2) Zamawiający potwierdza, iż wszystkie systemy wymienione w SIWZ a przewidziane do połączenia z archiwum posiadają interfejs DICOM. ad.3) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów punktu 335 w załączniku nr 3 nadając mu brzmienie: Zaoferowany system rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem będący wyrobem medycznym musi posiadać aktualne i ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.) ad.4) Zamawiający skraca wymóg dostępności części zamiennych do sprzętu komputerowego nie będącego integralną częścią systemu MR do 5 lat. ad.5) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów punktu 395 w załączniku nr 3 nadając mu brzmienie: Dostarczenie dokumentacji techniczno-serwisowej z zastrzeżeniem informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa w terminie zgodnym z zapisami SIWZ. ad.6) Liczba osób przeznaczonych do szkolenia z zakresu techniczno-serwisowego dla systemu MR 3 osoby. Liczba godzin/osoba 20 oraz szkolenie 3 osób z Sekcji Informatycznej i 1 z Sekcji Aparatury Medycznej odnośnie rzeczy informatycznych ad.7) Na każdy punkt logiczny (kabel) musi przypadać 4 gniazda DATA, preferowany typ montażu podtynkowy. ad.8) Lokalizacja Punktu dystrybucyjnego zostanie ustalone po podpisaniu umowy z wykonawcą na etapie projektowania. IV. 1) Dotyczy załącznika nr 3. Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, pkt. 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania rozwiązania opisanego w następujący sposób: Opis parametru: "Korekta homogeniczności pola wyższego rzędu, aktywowana po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych, typu Advanced Shim, High- Order Shim, High Order Shim Kit (lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Do oryginalnej treści zostały dodane nazwy własne rozwiązań stosowane przez głównych producentów tego typu aparatury z elastycznością zaoferowania ich odpowiedników. Tę dobrą praktykę Zamawiający stosuje także w pozostałej części specyfikacji. Nikogo nie eliminując pozwala ona na wyeliminowanie jakichkolwiek niejednoznaczności poprzez jasne określenie przez Zamawiającego, na jakiej dokładnie funkcjonalności mu zależy.

4 2) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI Prosimy o uzupełnienie oczywistego braku wymogu zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania kręgosłupa, poprzez umieszczenie w sekcji 3. CEWKI, dodatkowego punktu o następującej treści: Opis parametru: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa, typu array, co najmniej 16-kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). Parametr wymagany: Tak, podać typ Badanie kręgosłupa w rezonansie magnetycznym jest jednym z najbardziej powszechnych badań. Pominięcie wymogu zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania kręgosłupa wydaje się być oczywistą pomyłką. Ponadto zwraca uwagę fakt, że w tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 3. CEWKI, punkt 11. jest odniesienie do takiej cewki. 3) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI, punkt 22. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki do badania stawu skokowego w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu skokowego, co najmniej 4-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) lub wielokanałowa cewka elastyczna o rozmiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, co najmniej 4-kanałowa do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) Badania stawów w rezonansie magnetycznym należą do najbardziej powszechnych badań. Zamawiający winien oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 4) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI. Prosimy o uzupełnienie braku wymogu zaoferowania cewki do badania nadgarstka, poprzez umieszczenie w sekcji 3. CEWKI, dodatkowego punktu o następującej treści: Prosimy o dodanie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki do badania stawu skokowego w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka, co najmniej 4-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta lub wielokanałowa cewka elastyczna o rozmiarach pozwalających na badanie nadgarstka, co najmniej 4-

5 kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta Parametr wymagany: Tak, podać typ Badania stawów w rezonansie magnetycznym należą do najbardziej powszechnych badań. Zamawiający winien oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 5) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI, punkt 26. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyny), co najmniej 16-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta Skoro Zamawiający zamierza wykonywać w rezonansie magnetycznym badania angiograficzne naczyń peryferyjnych, to winien zwrócić szczególną uwagę na uniknięcie jakichkolwiek niejednoznaczności w tym zakresie. W szczególności Zamawiający winien wyeliminować próby zaoferowania mu akwizycji sygnału nadawczo-odbiorczą cewką CP umieszczoną w obudowie magnesu i, z racji znacznego oddalenia od obrazowanej anatomii (czyli źródła sygnału), oferującą nieporównywalnie gorszy stosunek sygnału do szumu (SNR) niż wielokanałowe cewki anatomiczne. Zamawiający oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 6) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 32. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego obciążenia stołu pacjenta w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu, z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta >=150kg Do oryginalnej treści został dodany zwrot wraz z ruchem pionowym stołu, mający na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, której ryzyka zaistnienia mógł nie być świadomym, przedstawiania mu przez niektórych producentów wysokich wartości maksymalnego obciążenia płyty stołu, zatajając jednocześnie fakt, że pionowy ruch stołu z pacjentem o tak dużej masie nie będzie możliwy. Zamawiający z pewnością nie chce dopuścić do sytuacji, w której otyły, ponad stupięćdziesięciokilogramowy pacjent będzie musiał wskakiwać lub być wnoszony przez personel na stół umieszczony w swoim najwyższym położeniu.

6 7) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 36. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA. Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA poprzez dodanie następujących punktów podlegających ocenie, związanych z wentylacją i oświetleniem tunelu: Opis parametru: Regulowana wentylacja tunelu. Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. oraz Opis parametru: Regulowane oświetlenie tunelu. Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. Najnowsze rozwiązania do badania w rezonansie magnetycznym są zoptymalizowane także pod kątem zapewnienia pacjentowi maksymalnego komfortu badania, który przekłada się na większą wygodę oraz lepsze rezultaty badania (brak artefaktów ruchowych spowodowanych niewygodą, zaniepokojeniem, uczuciem duszności, czy klaustrofobią). 8) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA (PODSTAWOWA), punkt 47. Prosimy o dokonanie zmian w tym punkcie poprzez: - usunięcie wymagania dotyczącego rekonstrukcji VRT - rozwinięcie wymagania dotyczącego map ADC i map perfuzji i w efekcie nadanie następującego brzmienia temu parametrowi: Opis parametru: Oprogramowanie konsoli operatorskiej co najmniej rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie), parametry dyfuzji (obrazy trace-ważone, mapy ADC), parametry perfuzji (wykresy GBP, mapy PBP, mapy TTP). - VRT to funkcjonalność typowo post-processingowa Zamawiający wymaga do tego celu zaoferowania trzech konsol satelitarnych (post-processingowych) i VRT na każdej z nich, stąd posiadanie tej funkcjonalności na konsoli operatorskiej wydaje się zbędne - Rozwinięcie zapisów dotyczących parametrów dyfuzji i perfuzji ma na celu uniknięcie niejednoznaczności.

7 9) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 66. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 33. Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w następujący sposób: Opis parametru: Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 128x128) < 0,48 ms. W tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 33., kolumna Parametr wymagany graniczny Zamawiający określa już wartość graniczną tego parametru na < 0,48 ms stąd korekta ta jest niezbędna dla uniknięcia niejednoznacznych interpretacji. 10) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 78. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) poprzez dodanie następującego punktu podlegającego ocenie, związanego z sekwencjami z grupy Steady State: Opis parametru: Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do różnicowania płynu od chrząstki stawu (typu DESS lub równoważne) Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. W tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 78., Zamawiający wspomina tylko o jednej sekwencji z grupy Steady State, pożytecznej w badaniach drobnych struktur OUN, pomijając jednak inną sekwencję, niezwykle przydatną w różnicowaniu płynu od chrząstki podczas badań stawów. Zaproponowana zmiana koryguje to przeoczenie. 11) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 79. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING)

8 Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) poprzez dodanie następującego punktu podlegającego ocenie związanego z badaniami DWI: Opis parametru: Maksymalna wartość b w badaniach DWI [s/mm 2 ] Parametr wymagany graniczny: > 7000 s/mm 2 Punktacja: > 7000 s/mm 2 5 pkt., NIE 0 pkt. Ponieważ wartość b = 7000 s/mm 2 to nie jest maksymalny poziom, którego zaoferowania może spodziewać się Zamawiający należy zastosować punktację premiującą rozwiązania, wykraczające ponad wymaganie graniczne. 12) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 10. KONSOLA SATELITARNA (3 sztuki), punkt oraz 134. Prosimy o modyfikację parametru wymaganego dla punktu poświęconego łączeniu obrazów, następująco: Opis parametru: Łączenie obrazów sagitalnych lub koronalnych dla badań kręgosłupa Parametr wymagany: Tak/Nie, odpowiedź Nie tylko w przypadku, gdy konsola operatorska (podstawowa) dokonuje łączenia obrazów i wysyła gotowe obiekty powstałe w wyniku połączenia na konsolę satelitarną Konsola operatorska (podstawowa) może dokonywać połączenia obrazów z badań krokowych obszarów rozległych (np. badania całego kręgosłupa, całego OUN, angiografia obszarów rozległych) i wysyłać gotowe obiekty powstałe w wyniku takiego połączenia na konsolę satelitarną. Jest to duże przyspieszenie i ułatwienie pracy osobie pracującej na konsoli satelitarnej (lekarz opisujący badanie) osoba to nie musi ona wykonywać już tego kroku post-processingowego samodzielnie. W takiej sytuacji (ale tylko w takiej) nie ma potrzeby wymagać (i to trzykrotnie dla każdej z konsol satelitarnych) oferowania takiej opcji. 13) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, punkty 33, 96, 97 Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, punkt 18. Prosimy o potwierdzenie, że użyte w każdym z tych punktów sformułowanie skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych Zamawiający interpretuje jako skanowanie przy użyciu cewek, których elementy odbiorcze dopasowane są do anatomii pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie uznaje za skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych skanowania przy użyciu nadawczo-odbiorczej cewki CP umieszczonej w obudowie magnesu i znacznie oddalonej od obrazowanej anatomii.

9 Doprecyzowanie to ma na celu wyeliminowanie jakichkolwiek niejednoznaczności w interpretacji przez oferentów zapisów w tych punktach. W szczególności Zamawiający winien wyeliminować próby zaoferowania mu, w opisanych przez te punkty sytuacjach, rozwiązań, gdzie skanowanie odbywa się przy użyciu nadawczo-odbiorczej cewki CP umieszczonej w obudowie magnesu i, z racji znacznego oddalenia od obrazowanej anatomii (czyli źródła sygnału), oferującej nieporównywalnie gorszy stosunek sygnału do szumu (SNR) niż wielokanałowe cewki anatomiczne. 14) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 1. MAGNES Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 1. MAGNES poprzez dodanie dwóch następujących punktów podlegających ocenie, związanych z jakością homogeniczności pola magnesu i sposobem jej pomiaru: 1. Opis parametru: Typowa homogeniczność pola dla dużego pola widzenia, mierzona w kuli o średnicy 45 cm metodą VRMS Parametr wymagany graniczny: < 0,9 ppm, Podać wartość wyrażoną w ppm oraz ilość płaszczyzn pomiarowych (plane plot) i ilość punktów pomiarowych na płaszczyznę stosowanych przy pomiarze metodą VRMS Punktacja: = 0,9 ppm 0 pkt., < 0,9 ppm 2 pkt. za wartość najmniejszą. Punktacja pozostałych wartości wyliczona zostanie za pomocą proporcjonalności. Dodatkowo za największą ilość punktów pomiarowych (rozumianych jako iloczyn płaszczyzn pomiarowych i ilości punktów pomiarowych w płaszczyźnie pomiarowej) stosowaną w metodzie VRMS 2 punkty i 0 punktów za ilość najmniejszą. Pozostałe wartości zostaną wyliczone za pomocą proporcjonalności 2. Opis parametru: Typowa homogeniczność pola dla małego pola widzenia, mierzona w kuli o średnicy 10 cm metodą VRMS Parametr wymagany graniczny: < 0,05 ppm, Podać wartość wyrażoną w ppm oraz ilość płaszczyzn pomiarowych (plane plot) i ilość punktów pomiarowych na płaszczyznę stosowanych przy pomiarze metodą VRMS Punktacja: = 0,05 ppm 0 pkt., < 0,05 ppm 2 pkt. za wartość najmniejszą. Punktacja pozostałych wartości wyliczona zostanie za pomocą proporcjonalności. Dodatkowo za największą ilość punktów pomiarowych (rozumianych jako iloczyn płaszczyzn pomiarowych i ilości punktów pomiarowych w płaszczyźnie pomiarowej) stosowaną w metodzie VRMS 2 punkty i 0 punktów za ilość najmniejszą. Pozostałe wartości zostaną wyliczone za pomocą proporcjonalności Homogeniczność pola magnesu głównego, podawana dla określonych pól widzenia, jest najważniejszym parametrem opisującym jakość zaoferowanego Zamawiającemu magnesu, czyli najbardziej istotnego (i najcenniejszego) komponentu aparatu. Nadto, z uwagi na stosowanie przy obliczaniu homogeniczności większej lub mniejszej ilości punktów

10 pomiarowych przez różnych producentów należy to ujednoznacznić premiując rozwiązania o większej precyzji pomiaru i dające wynik najbardziej zbliżony do rzeczywistego. 15) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 1. MAGNES, punkt 6. Prosimy o wprowadzenie jednoznacznego opisu parametru spójnego z opisem zastosowanym w tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, punkt 7., w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne zużycie helu w ciągu godziny Parametr wymagany graniczny: 0,03 [l/godz] Pozostałe bz. W tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, punkt 7., kolumna Opis parametru Zamawiający określa już definicję i wartość graniczną tego parametru, stąd korekta jest niezbędna dla uniknięcia niejednoznacznych interpretacji. 16) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 3. CEWKI. Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 3. CEWKI, poprzez dodanie następujących punktów podlegającego ocenie, związanych z zaoferowanymi cewkami: 1. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 2. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch FOV min. 45 cm, serce, miednica) Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 3. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych)

11 Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 4. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyny) Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej Premiowanie, poprzez przyznanie punktów, rozwiązań wykorzystujących jak największą liczbę elementów pomiarowych cewek (zestawów cewek) w badaniach dużych obszarów anatomicznych jest jak najbardziej słuszne. Jednak przyjęte przez Zamawiającego wybiórcze podejście i ograniczenie preferencji wyłącznie do dwóch cewek, budzi uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronnego traktowania przez Zamawiającego potencjalnych oferentów. Zaproponowana modyfikacja jest rozszerzeniem idei Zamawiającego, ale do wszystkich wielokanałowych cewek służących do obrazowania dużych obszarów anatomicznych. 17) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 17. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego obciążenia stołu pacjenta w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu, z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta Pozostałe bz. Do oryginalnej treści został dodany zwrot wraz z ruchem pionowym stołu, mający na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, której ryzyka zaistnienia mógł nie być świadomym, przedstawiania mu przez niektórych producentów wysokich wartości maksymalnego obciążenia płyty stołu, zatajając jednocześnie fakt, że pionowy ruch stołu z pacjentem o tak dużej masie nie będzie możliwy. Zamawiający z pewnością nie chce, poprzez przyznanie punktów, preferować rozwiązań, w których otyły, ponad stupięćdziesięciokilogramowy pacjent będzie musiał wskakiwać lub być wnoszony przez personel na stół umieszczony w swoim najwyższym położeniu. 18) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 19. Wnosimy o zmianę opisu parametru dotyczącego rozmiarów magnesu na następujący: Opis parametru: Długość magnesu wraz z obudową

12 Pozostałe bz. Długość magnesu wraz z obudową jest jednoznaczna w interpretacji i jest publikowana przez wszystkich producentów. Definiując ten parametr Zamawiającemu z pewnością zależy na premiowaniu rozwiązań komfortowych i przestronnych, jednak Zastosowany przez Zamawiającego zapis budzi uzasadnione kontrowersje. (przykład: Dwumetrowej długości magnes może mieć długość tunelu w najwęższym miejscu równą 1cm (cały tunel będzie miał średnicę 61cm, z wyjątkiem najwęższego miejsca w postaci 1cm paska o średnicy 60cm). Z drugiej strony metrowej długości magnes o średnicy tunelu 70cm (ale na całej długości tunelu) będzie miał długość tunelu w najwęższym miejscu równą 100cm. Konkurując w zaproponowanej przez Zamawiającego rywalizacji zgrabny i nowoczesny magnes przegra sromotnie z wywołującym klaustrofobię kolosem). 19) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA, punkt 21. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Zamawiający w postępowaniu wymaga zaoferowania dedykowanych rozwiązań do archiwizacji obrazów. Premiować rozwiązań oferujących możliwość gromadzenia większej ilości obrazów na konsoli operatorskiej mija się w tej sytuacji z celem. 20) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA, punkt 37. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Opisany przez Zamawiającego wymóg i zaproponowane przez niego kryteria jego oceny nie znajdują żadnego uzasadnienia klinicznego. 21) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 9. KONSOLA SATELITARNA, punkt 46. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Zamawiający w postępowaniu wymaga zaoferowania dedykowanych rozwiązań do archiwizacji obrazów. Premiować rozwiązań oferujących możliwość gromadzenia większej ilości obrazów na konsolach satelitarnych mija się w tej sytuacji z celem. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: Pytanie 1 Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ Pytanie 2. W rozumieniu Zamawiającego skrót OUN rozumiany jest jak Ośrodkowy Układ Nerwowy, czyli mózgowie i rdzeń kręgowy (kanał kręgowy kręgosłup).

13 Dla jednoznaczności zapisu Zamawiający doprecyzowuje sekcja 3 pkt 19 załącznika 3 po czym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego OUN - mózgowie (głowa) i rdzeń kręgowy (kanał kręgowy kręgosłup) typu: array co najmniej 16 kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 3. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 3 pkt. 22 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu skokowego, co najmniej 4 kanałowa do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 4. Zamawiający nie dokona sugerowanego wpisu do załącznika nr 3 SIWZ dot. cewki do badań nadgarstka. Pytanie 5. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 3 pkt. 26 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyn), co najmniej 12 kanałowa, do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 6. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 5 pkt. 32 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta >=150kg. Pytanie 7. Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z wentylacją i oświetleniem kanału. Pytanie 8. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcji 6 pkt. 47 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Oprogramowanie konsoli operatorskiej co najmniej rekonstrukcji MPR, MIP, SSD (lub równoważne wg nomenklatury producenta), pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie) parametry dyfuzji (obrazy trace-ważone, mapy ADC), parametry perfuzji (wykresy GBP, mapy PBP, mapy TTP). Pytanie 9. Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w sekcji 8 pkt. 66 załącznika 3 po czym otrzymuje on brzmienie: Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 128x128)<=48ms. Pytanie 10. Zamawiający nie dokona modyfikacji tabeli technicznej załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z sekwencjami z grupy Steade State. Pytanie 11. Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z maksymalną wartością b w badaniach DWI. Pytanie 12. W przypadku, w którym funkcjonalność łączenia obrazów sagitalnych i koronalnych znajduje się na konsoli operatorskiej (podstawowej) Zamawiający wykreśla wymóg - pkt i pkt, 121. Pytanie 13. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w punktach 33, 96, 97 zestawienia warunków granicznych i zestawieniu parametrów ocenianych w punkcie 18 SIWZ (załącznik nr 3).

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 31.01.2015r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski WYROK z dnia 5 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo