SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego."

Transkrypt

1 SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści: I. Czy Zamawiający w związku z tym, że duża wartość tego postępowania zostanie rozłożona na 12 rat a w związku z tym zachodzi konieczność finansowania zgodzi się na dodanie następującego zapisu do umowy określonej w załączniku nr 4: Zastaw rejestrowy Zważywszy, że cena sprzedaży Sprzętu płacona jest przez Kupującego w ratach, Kupujący zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz podmiotu finansującego nabycie Sprzętu zastawu rejestrowego na Sprzęcie na warunkach określonych w umowie zastawu rejestrowego zawieranej pomiędzy Kupującym jako zastawcą i podmiotem finansującym nabycie Sprzętu jako zastawnikiem. Zastaw zabezpieczać będzie wierzytelność podmiotu finansującego nabycie Sprzętu w okresie do pełnej zapłaty Ceny przez Kupującego. Również w związku z powyższym, aby możliwe było ustalenie jak najlepszych warunków finansowania realizacji tego postępowania przetargowego, co bezpośrednio związane jest z przedłożeniem jak najlepszej oferty zwracamy się do Zamawiającego o jak najszybsze przesłanie bilansu jak i rachunku zysków i strat szpitala za 2008 rok. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: 1. Odnośnie dodania zapisów o zastawie rejestrowym - Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 2. Odnośnie przesłania bilansu Zamawiający informuje, że bilans zysków i strat szpitala za rok 2008 został opublikowany w Monitorze Polskim B. II. W ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ Zamawiający stawia wymaganie: Wszystkie parametry należy wskazać podając stronę w ofercie i zaznaczyć je w dostarczonych z ofertą materiałach informacyjnych producenta. Czy, z uwagi na fakt, że nie każdy parametr jest expilcite wymieniony w materiałach informacyjnych producenta (takich, jak np.: Dane Techniczne, broszury, itp.), Zamawiający zaakceptuje dla tych parametrów dostarczenie potwierdzenia w postaci Oświadczenia dostawcy, potwierdzonego upoważnieniem m.in. do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych urządzeń? Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada, że wyraża zgodę na proponowane w pytaniu potwierdzanie parametrów technicznych.

2 III. 1. W załączniku nr 3 punkt 285 Zamawiający wymaga integracji autoryzacji systemów PACS i RIS. Z uwagi na fakt, że systemy RIS i PACS są niezależnymi systemami informatycznymi, których integracja w oparciu o standardy (HL7) nie obejmuje wspólnego zarządzania użytkownikami funkcjonalność ta może być realizowana z zastosowaniem dedykowanego do tej roli systemu, np. Active Directory. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość integracji systemów RIS i PACS w oparciu o usługę Active Directory wymienioną w pkt 343? 2. W załączniku nr 3 punkt 332 Zamawiający wymaga podłączenia do archiwum wymienionych urządzeń. Prosimy o podanie informacji, czy wszystkie z wymienionych urządzeń posiadają interface DICOM. 3. Prosimy o zmianę zapisów w pkt 335 Załącznika nr 3 i jednolicenie ich z zapisem zamieszczonym w SIWZ pkt II.2, czyli: Zaoferowany system rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem będącym wyrobem medycznym musi posiadać aktualne i ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. O wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.). 4. W załączniku nr 3 punkt 394 Zamawiający wymaga dostępu do części zamiennych/sprzedaży części zamiennych do proponowanych urządzeń w okresie minimum 10 lat od daty zawarcia umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z tego zapisu części zamiennych do sprzętu komputerowego? W dobie tak szybkiego rozwoju technologii informatycznych w ciągu 10 lat następuje kilkukrotna zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów. Żądanie dostępności części komputerów starszych niż 2-3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez 10 lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszy). 5. W załączniku nr 3 punkt 395 Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji techniczno-serwisowej oferowanych urządzeń. Prosimy o zmianę treści zapisu na Dostarczenie dokumentacji techniczno-serwisowej z zastrzeżeniem informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa w terminie zgodnym z zapisami SIWZ (w języku polskim) dopuszcza się w języku angielskim. 6. W załączniku nr 3 punkt 396 Zamawiający wymaga szkolenia techniczno-serwisowego personelu wskazanego przez Zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) min. 2 osoby. Zwracamy się z prośbą o określenie maksymalnej ilości godzin takiego szkolenia dla jednej osoby oraz maksymalnej ilości osób do przeszkolenia. 7. W załączniku nr 3 punkt 318 Zamawiający wymaga wykonania 25 punktów logicznych z zasilaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli punkty logiczne i zasilające 230V typu DATA? Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości gniazd energetycznych przy każdym punkcie logicznym. Prosimy o doprecyzowanie umiejscowienia wymaganych punktów logicznych/energetycznych poprzez podanie planu sytuacyjnego z rozmieszczeniem wymaganych punktów. Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma zostać poprowadzona instalacja kablowa - podtynkowo, czy natynkowo. 8. W załączniku nr 3 punkt 318 Zamawiający wymaga wykonania lokalnego punktu dystrybucyjnego sieci PD z wyposażeniem w miejscu wskazanych przez Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie umiejscowienia wymaganego punktu dystrybucyjnego poprzez naniesienie go na plan sytuacyjny.

3 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: ad.1) Zamawiający wyraża zgodę. ad.2) Zamawiający potwierdza, iż wszystkie systemy wymienione w SIWZ a przewidziane do połączenia z archiwum posiadają interfejs DICOM. ad.3) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów punktu 335 w załączniku nr 3 nadając mu brzmienie: Zaoferowany system rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem będący wyrobem medycznym musi posiadać aktualne i ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.) ad.4) Zamawiający skraca wymóg dostępności części zamiennych do sprzętu komputerowego nie będącego integralną częścią systemu MR do 5 lat. ad.5) Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów punktu 395 w załączniku nr 3 nadając mu brzmienie: Dostarczenie dokumentacji techniczno-serwisowej z zastrzeżeniem informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa w terminie zgodnym z zapisami SIWZ. ad.6) Liczba osób przeznaczonych do szkolenia z zakresu techniczno-serwisowego dla systemu MR 3 osoby. Liczba godzin/osoba 20 oraz szkolenie 3 osób z Sekcji Informatycznej i 1 z Sekcji Aparatury Medycznej odnośnie rzeczy informatycznych ad.7) Na każdy punkt logiczny (kabel) musi przypadać 4 gniazda DATA, preferowany typ montażu podtynkowy. ad.8) Lokalizacja Punktu dystrybucyjnego zostanie ustalone po podpisaniu umowy z wykonawcą na etapie projektowania. IV. 1) Dotyczy załącznika nr 3. Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, pkt. 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania rozwiązania opisanego w następujący sposób: Opis parametru: "Korekta homogeniczności pola wyższego rzędu, aktywowana po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych, typu Advanced Shim, High- Order Shim, High Order Shim Kit (lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Do oryginalnej treści zostały dodane nazwy własne rozwiązań stosowane przez głównych producentów tego typu aparatury z elastycznością zaoferowania ich odpowiedników. Tę dobrą praktykę Zamawiający stosuje także w pozostałej części specyfikacji. Nikogo nie eliminując pozwala ona na wyeliminowanie jakichkolwiek niejednoznaczności poprzez jasne określenie przez Zamawiającego, na jakiej dokładnie funkcjonalności mu zależy.

4 2) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI Prosimy o uzupełnienie oczywistego braku wymogu zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania kręgosłupa, poprzez umieszczenie w sekcji 3. CEWKI, dodatkowego punktu o następującej treści: Opis parametru: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa, typu array, co najmniej 16-kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). Parametr wymagany: Tak, podać typ Badanie kręgosłupa w rezonansie magnetycznym jest jednym z najbardziej powszechnych badań. Pominięcie wymogu zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania kręgosłupa wydaje się być oczywistą pomyłką. Ponadto zwraca uwagę fakt, że w tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 3. CEWKI, punkt 11. jest odniesienie do takiej cewki. 3) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI, punkt 22. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki do badania stawu skokowego w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu skokowego, co najmniej 4-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) lub wielokanałowa cewka elastyczna o rozmiarach pozwalających na badanie stawu skokowego, co najmniej 4-kanałowa do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) Badania stawów w rezonansie magnetycznym należą do najbardziej powszechnych badań. Zamawiający winien oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 4) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI. Prosimy o uzupełnienie braku wymogu zaoferowania cewki do badania nadgarstka, poprzez umieszczenie w sekcji 3. CEWKI, dodatkowego punktu o następującej treści: Prosimy o dodanie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki do badania stawu skokowego w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka, co najmniej 4-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta lub wielokanałowa cewka elastyczna o rozmiarach pozwalających na badanie nadgarstka, co najmniej 4-

5 kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta Parametr wymagany: Tak, podać typ Badania stawów w rezonansie magnetycznym należą do najbardziej powszechnych badań. Zamawiający winien oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 5) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 3. CEWKI, punkt 26. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego zaoferowania cewki (zestawu cewek) do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych w następujący sposób: Opis parametru: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyny), co najmniej 16-kanałowa, do akwizycji równoległych typu ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta Skoro Zamawiający zamierza wykonywać w rezonansie magnetycznym badania angiograficzne naczyń peryferyjnych, to winien zwrócić szczególną uwagę na uniknięcie jakichkolwiek niejednoznaczności w tym zakresie. W szczególności Zamawiający winien wyeliminować próby zaoferowania mu akwizycji sygnału nadawczo-odbiorczą cewką CP umieszczoną w obudowie magnesu i, z racji znacznego oddalenia od obrazowanej anatomii (czyli źródła sygnału), oferującą nieporównywalnie gorszy stosunek sygnału do szumu (SNR) niż wielokanałowe cewki anatomiczne. Zamawiający oczekiwać nowoczesnego rozwiązania: wielokanałowej cewki i możliwości skracania czasu trwania badania dzięki akwizycjom równoległym. 6) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 32. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego obciążenia stołu pacjenta w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu, z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta >=150kg Do oryginalnej treści został dodany zwrot wraz z ruchem pionowym stołu, mający na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, której ryzyka zaistnienia mógł nie być świadomym, przedstawiania mu przez niektórych producentów wysokich wartości maksymalnego obciążenia płyty stołu, zatajając jednocześnie fakt, że pionowy ruch stołu z pacjentem o tak dużej masie nie będzie możliwy. Zamawiający z pewnością nie chce dopuścić do sytuacji, w której otyły, ponad stupięćdziesięciokilogramowy pacjent będzie musiał wskakiwać lub być wnoszony przez personel na stół umieszczony w swoim najwyższym położeniu.

6 7) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 36. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA. Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA poprzez dodanie następujących punktów podlegających ocenie, związanych z wentylacją i oświetleniem tunelu: Opis parametru: Regulowana wentylacja tunelu. Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. oraz Opis parametru: Regulowane oświetlenie tunelu. Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. Najnowsze rozwiązania do badania w rezonansie magnetycznym są zoptymalizowane także pod kątem zapewnienia pacjentowi maksymalnego komfortu badania, który przekłada się na większą wygodę oraz lepsze rezultaty badania (brak artefaktów ruchowych spowodowanych niewygodą, zaniepokojeniem, uczuciem duszności, czy klaustrofobią). 8) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA (PODSTAWOWA), punkt 47. Prosimy o dokonanie zmian w tym punkcie poprzez: - usunięcie wymagania dotyczącego rekonstrukcji VRT - rozwinięcie wymagania dotyczącego map ADC i map perfuzji i w efekcie nadanie następującego brzmienia temu parametrowi: Opis parametru: Oprogramowanie konsoli operatorskiej co najmniej rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie), parametry dyfuzji (obrazy trace-ważone, mapy ADC), parametry perfuzji (wykresy GBP, mapy PBP, mapy TTP). - VRT to funkcjonalność typowo post-processingowa Zamawiający wymaga do tego celu zaoferowania trzech konsol satelitarnych (post-processingowych) i VRT na każdej z nich, stąd posiadanie tej funkcjonalności na konsoli operatorskiej wydaje się zbędne - Rozwinięcie zapisów dotyczących parametrów dyfuzji i perfuzji ma na celu uniknięcie niejednoznaczności.

7 9) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 66. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 33. Prosimy o poprawienie oczywistej pomyłki w następujący sposób: Opis parametru: Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 128x128) < 0,48 ms. W tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 33., kolumna Parametr wymagany graniczny Zamawiający określa już wartość graniczną tego parametru na < 0,48 ms stąd korekta ta jest niezbędna dla uniknięcia niejednoznacznych interpretacji. 10) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 78. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) poprzez dodanie następującego punktu podlegającego ocenie, związanego z sekwencjami z grupy Steady State: Opis parametru: Sekwencja Steady State (stanu ustalonego) do różnicowania płynu od chrząstki stawu (typu DESS lub równoważne) Parametr wymagany graniczny: TAK/NIE Punktacja: TAK 5 pkt., NIE 0 pkt. W tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 78., Zamawiający wspomina tylko o jednej sekwencji z grupy Steady State, pożytecznej w badaniach drobnych struktur OUN, pomijając jednak inną sekwencję, niezwykle przydatną w różnicowaniu płynu od chrząstki podczas badań stawów. Zaproponowana zmiana koryguje to przeoczenie. 11) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 8. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING), punkt 79. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING)

8 Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 7. PARAMETRY AKWIZYCYJNE (TECHNIKI OBRAZOWANIA/POSTPROCESSING) poprzez dodanie następującego punktu podlegającego ocenie związanego z badaniami DWI: Opis parametru: Maksymalna wartość b w badaniach DWI [s/mm 2 ] Parametr wymagany graniczny: > 7000 s/mm 2 Punktacja: > 7000 s/mm 2 5 pkt., NIE 0 pkt. Ponieważ wartość b = 7000 s/mm 2 to nie jest maksymalny poziom, którego zaoferowania może spodziewać się Zamawiający należy zastosować punktację premiującą rozwiązania, wykraczające ponad wymaganie graniczne. 12) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 10. KONSOLA SATELITARNA (3 sztuki), punkt oraz 134. Prosimy o modyfikację parametru wymaganego dla punktu poświęconego łączeniu obrazów, następująco: Opis parametru: Łączenie obrazów sagitalnych lub koronalnych dla badań kręgosłupa Parametr wymagany: Tak/Nie, odpowiedź Nie tylko w przypadku, gdy konsola operatorska (podstawowa) dokonuje łączenia obrazów i wysyła gotowe obiekty powstałe w wyniku połączenia na konsolę satelitarną Konsola operatorska (podstawowa) może dokonywać połączenia obrazów z badań krokowych obszarów rozległych (np. badania całego kręgosłupa, całego OUN, angiografia obszarów rozległych) i wysyłać gotowe obiekty powstałe w wyniku takiego połączenia na konsolę satelitarną. Jest to duże przyspieszenie i ułatwienie pracy osobie pracującej na konsoli satelitarnej (lekarz opisujący badanie) osoba to nie musi ona wykonywać już tego kroku post-processingowego samodzielnie. W takiej sytuacji (ale tylko w takiej) nie ma potrzeby wymagać (i to trzykrotnie dla każdej z konsol satelitarnych) oferowania takiej opcji. 13) Ad. Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, punkty 33, 96, 97 Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, punkt 18. Prosimy o potwierdzenie, że użyte w każdym z tych punktów sformułowanie skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych Zamawiający interpretuje jako skanowanie przy użyciu cewek, których elementy odbiorcze dopasowane są do anatomii pacjenta. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie uznaje za skanowanie przy użyciu cewek anatomicznych skanowania przy użyciu nadawczo-odbiorczej cewki CP umieszczonej w obudowie magnesu i znacznie oddalonej od obrazowanej anatomii.

9 Doprecyzowanie to ma na celu wyeliminowanie jakichkolwiek niejednoznaczności w interpretacji przez oferentów zapisów w tych punktach. W szczególności Zamawiający winien wyeliminować próby zaoferowania mu, w opisanych przez te punkty sytuacjach, rozwiązań, gdzie skanowanie odbywa się przy użyciu nadawczo-odbiorczej cewki CP umieszczonej w obudowie magnesu i, z racji znacznego oddalenia od obrazowanej anatomii (czyli źródła sygnału), oferującej nieporównywalnie gorszy stosunek sygnału do szumu (SNR) niż wielokanałowe cewki anatomiczne. 14) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 1. MAGNES Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 1. MAGNES poprzez dodanie dwóch następujących punktów podlegających ocenie, związanych z jakością homogeniczności pola magnesu i sposobem jej pomiaru: 1. Opis parametru: Typowa homogeniczność pola dla dużego pola widzenia, mierzona w kuli o średnicy 45 cm metodą VRMS Parametr wymagany graniczny: < 0,9 ppm, Podać wartość wyrażoną w ppm oraz ilość płaszczyzn pomiarowych (plane plot) i ilość punktów pomiarowych na płaszczyznę stosowanych przy pomiarze metodą VRMS Punktacja: = 0,9 ppm 0 pkt., < 0,9 ppm 2 pkt. za wartość najmniejszą. Punktacja pozostałych wartości wyliczona zostanie za pomocą proporcjonalności. Dodatkowo za największą ilość punktów pomiarowych (rozumianych jako iloczyn płaszczyzn pomiarowych i ilości punktów pomiarowych w płaszczyźnie pomiarowej) stosowaną w metodzie VRMS 2 punkty i 0 punktów za ilość najmniejszą. Pozostałe wartości zostaną wyliczone za pomocą proporcjonalności 2. Opis parametru: Typowa homogeniczność pola dla małego pola widzenia, mierzona w kuli o średnicy 10 cm metodą VRMS Parametr wymagany graniczny: < 0,05 ppm, Podać wartość wyrażoną w ppm oraz ilość płaszczyzn pomiarowych (plane plot) i ilość punktów pomiarowych na płaszczyznę stosowanych przy pomiarze metodą VRMS Punktacja: = 0,05 ppm 0 pkt., < 0,05 ppm 2 pkt. za wartość najmniejszą. Punktacja pozostałych wartości wyliczona zostanie za pomocą proporcjonalności. Dodatkowo za największą ilość punktów pomiarowych (rozumianych jako iloczyn płaszczyzn pomiarowych i ilości punktów pomiarowych w płaszczyźnie pomiarowej) stosowaną w metodzie VRMS 2 punkty i 0 punktów za ilość najmniejszą. Pozostałe wartości zostaną wyliczone za pomocą proporcjonalności Homogeniczność pola magnesu głównego, podawana dla określonych pól widzenia, jest najważniejszym parametrem opisującym jakość zaoferowanego Zamawiającemu magnesu, czyli najbardziej istotnego (i najcenniejszego) komponentu aparatu. Nadto, z uwagi na stosowanie przy obliczaniu homogeniczności większej lub mniejszej ilości punktów

10 pomiarowych przez różnych producentów należy to ujednoznacznić premiując rozwiązania o większej precyzji pomiaru i dające wynik najbardziej zbliżony do rzeczywistego. 15) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 1. MAGNES, punkt 6. Prosimy o wprowadzenie jednoznacznego opisu parametru spójnego z opisem zastosowanym w tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, punkt 7., w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne zużycie helu w ciągu godziny Parametr wymagany graniczny: 0,03 [l/godz] Pozostałe bz. W tabeli Zestawienie Warunków Technicznych Parametrów Granicznych, sekcja 1. MAGNES, punkt 7., kolumna Opis parametru Zamawiający określa już definicję i wartość graniczną tego parametru, stąd korekta jest niezbędna dla uniknięcia niejednoznacznych interpretacji. 16) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 3. CEWKI. Prosimy o dokonanie modyfikacji tabeli Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja sekcja 3. CEWKI, poprzez dodanie następujących punktów podlegającego ocenie, związanych z zaoferowanymi cewkami: 1. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 2. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch FOV min. 45 cm, serce, miednica) Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 3. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych)

11 Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej 4. Opis parametru: Rzeczywista liczba elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyny) Parametr wymagany graniczny: Podać Punktacja: 5 pkt. dla największej zaoferowanej wartości, inne proporcjonalnie mniej Premiowanie, poprzez przyznanie punktów, rozwiązań wykorzystujących jak największą liczbę elementów pomiarowych cewek (zestawów cewek) w badaniach dużych obszarów anatomicznych jest jak najbardziej słuszne. Jednak przyjęte przez Zamawiającego wybiórcze podejście i ograniczenie preferencji wyłącznie do dwóch cewek, budzi uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronnego traktowania przez Zamawiającego potencjalnych oferentów. Zaproponowana modyfikacja jest rozszerzeniem idei Zamawiającego, ale do wszystkich wielokanałowych cewek służących do obrazowania dużych obszarów anatomicznych. 17) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 17. Prosimy o rozwinięcie opisu parametru dotyczącego obciążenia stołu pacjenta w następujący sposób: Opis parametru: Maksymalne obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu, z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta Pozostałe bz. Do oryginalnej treści został dodany zwrot wraz z ruchem pionowym stołu, mający na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, której ryzyka zaistnienia mógł nie być świadomym, przedstawiania mu przez niektórych producentów wysokich wartości maksymalnego obciążenia płyty stołu, zatajając jednocześnie fakt, że pionowy ruch stołu z pacjentem o tak dużej masie nie będzie możliwy. Zamawiający z pewnością nie chce, poprzez przyznanie punktów, preferować rozwiązań, w których otyły, ponad stupięćdziesięciokilogramowy pacjent będzie musiał wskakiwać lub być wnoszony przez personel na stół umieszczony w swoim najwyższym położeniu. 18) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 5. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA, punkt 19. Wnosimy o zmianę opisu parametru dotyczącego rozmiarów magnesu na następujący: Opis parametru: Długość magnesu wraz z obudową

12 Pozostałe bz. Długość magnesu wraz z obudową jest jednoznaczna w interpretacji i jest publikowana przez wszystkich producentów. Definiując ten parametr Zamawiającemu z pewnością zależy na premiowaniu rozwiązań komfortowych i przestronnych, jednak Zastosowany przez Zamawiającego zapis budzi uzasadnione kontrowersje. (przykład: Dwumetrowej długości magnes może mieć długość tunelu w najwęższym miejscu równą 1cm (cały tunel będzie miał średnicę 61cm, z wyjątkiem najwęższego miejsca w postaci 1cm paska o średnicy 60cm). Z drugiej strony metrowej długości magnes o średnicy tunelu 70cm (ale na całej długości tunelu) będzie miał długość tunelu w najwęższym miejscu równą 100cm. Konkurując w zaproponowanej przez Zamawiającego rywalizacji zgrabny i nowoczesny magnes przegra sromotnie z wywołującym klaustrofobię kolosem). 19) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA, punkt 21. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Zamawiający w postępowaniu wymaga zaoferowania dedykowanych rozwiązań do archiwizacji obrazów. Premiować rozwiązań oferujących możliwość gromadzenia większej ilości obrazów na konsoli operatorskiej mija się w tej sytuacji z celem. 20) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 6. KONSOLA OPERATORSKA, punkt 37. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Opisany przez Zamawiającego wymóg i zaproponowane przez niego kryteria jego oceny nie znajdują żadnego uzasadnienia klinicznego. 21) Ad. Zestawienie Parametrów Technicznych Podlegających Ocenie, sekcja 9. KONSOLA SATELITARNA, punkt 46. Wnosimy o usunięcie tego punktu w całości. Zamawiający w postępowaniu wymaga zaoferowania dedykowanych rozwiązań do archiwizacji obrazów. Premiować rozwiązań oferujących możliwość gromadzenia większej ilości obrazów na konsolach satelitarnych mija się w tej sytuacji z celem. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 223 poz ze zm.) odpowiada: Pytanie 1 Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ Pytanie 2. W rozumieniu Zamawiającego skrót OUN rozumiany jest jak Ośrodkowy Układ Nerwowy, czyli mózgowie i rdzeń kręgowy (kanał kręgowy kręgosłup).

13 Dla jednoznaczności zapisu Zamawiający doprecyzowuje sekcja 3 pkt 19 załącznika 3 po czym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego OUN - mózgowie (głowa) i rdzeń kręgowy (kanał kręgowy kręgosłup) typu: array co najmniej 16 kanałowa, umożliwiająca badanie bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 3. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 3 pkt. 22 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu skokowego, co najmniej 4 kanałowa do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 4. Zamawiający nie dokona sugerowanego wpisu do załącznika nr 3 SIWZ dot. cewki do badań nadgarstka. Pytanie 5. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 3 pkt. 26 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania angiograficznego naczyń peryferyjnych (kończyn), co najmniej 12 kanałowa, do akwizycji równoległych typu: ipat, SENSE, ASSET, SPEEDER (lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta). Pytanie 6. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcja 5 pkt. 32 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Obciążenie płyty stołu, wraz z ruchem pionowym stołu z zachowaniem deklarowanej dokładności pozycjonowania pacjenta >=150kg. Pytanie 7. Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z wentylacją i oświetleniem kanału. Pytanie 8. Zamawiający doprecyzowuje zapis sekcji 6 pkt. 47 załącznika 3 poczym otrzymuje on brzmienie: Oprogramowanie konsoli operatorskiej co najmniej rekonstrukcji MPR, MIP, SSD (lub równoważne wg nomenklatury producenta), pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie) parametry dyfuzji (obrazy trace-ważone, mapy ADC), parametry perfuzji (wykresy GBP, mapy PBP, mapy TTP). Pytanie 9. Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w sekcji 8 pkt. 66 załącznika 3 po czym otrzymuje on brzmienie: Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 128x128)<=48ms. Pytanie 10. Zamawiający nie dokona modyfikacji tabeli technicznej załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z sekwencjami z grupy Steade State. Pytanie 11. Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z maksymalną wartością b w badaniach DWI. Pytanie 12. W przypadku, w którym funkcjonalność łączenia obrazów sagitalnych i koronalnych znajduje się na konsoli operatorskiej (podstawowej) Zamawiający wykreśla wymóg - pkt i pkt, 121. Pytanie 13. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w punktach 33, 96, 97 zestawienia warunków granicznych i zestawieniu parametrów ocenianych w punkcie 18 SIWZ (załącznik nr 3).

14 Zgodnie z wymogiem zawartym w SIWZ, deklarowane parametry muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta. Pytanie 14. Zamawiający dodaje zapis dot. homogeniczności pola magnetycznego o treści: Opis parametru Homogeniczność pola mierzona metodą VRMS w kuli o średnicy 45cm <=0,9ppm. Parametr wymagany Tak, podać wartość. Zapis ten ze względu na spójność numeracji tabeli technicznej parametrów wymaganych dodany zostaje na jej końcu pod numerem 397. Pytanie 15. Zamawiający nie dokona zmiany o sugerowanej treści sekcji 1 pkt. 6. Jednocześnie dla słusznie zauważonego niejednoznacznego zapisu doprecyzowuje treść tego punktu: Opis parametru - Zużycie helu [litrów/rok] wliczając badania kliniczne i prace serwisowe Parametr wymagany - <=250[litrów/rok]. Pytanie 16. Zamawiający nie dokona modyfikacji załącznika 3 SIWZ poprzez dodanie punktów poddanych ocenie związanych z: - rzeczywistą liczbą elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy, - rzeczywistą liczbą elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania tułowia, - rzeczywistą liczbą elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania głowy i szyi, - rzeczywistą liczbą elementów pomiarowych wielokanałowej cewki lub zestawu cewek do badania angiograficznego, Pytanie 17 Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie pytanie nr 6. Pytanie 18 Wobec niejednoznaczności deklarowanych możliwych parametrów dot. wymiarów długości otworu pacjenta Zamawiający rezygnuje z oceny pkt 19 - zestawienia parametrów technicznych podlegających ocenie. Pytanie 19. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ. Pytanie 20. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ. Pytanie 21. Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy przedłuża termin składania ofert w w/w postępowaniu do dnia r. do godz Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Budynek Zamówień Publicznych) w dniu r. o godz Z poważaniem mgr Janusz Solarz DYREKTOR

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 21 listopada 2014 roku Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia DZPiZ.271/327/2/2014

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 10.08.2012 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Oznaczenie sprawy: DZ / 3321 / 77 / 12 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare Technologies

GE Healthcare Technologies GE Healthcare Technologies GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa tel.: 0 22 330 83 00 fax.: 022 330 83 83 NIP: 522 00 19 702 Warszawa, 6. stycznia 2010 r. Pismo wych. Nr 6/2010

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

Pytania z dn , pismo 1:

Pytania z dn , pismo 1: UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 17.07.2015 MŚ-ZP-DK-333-34/15 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa sprzętu i wyposażenia warsztatowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014. Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców

Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014. Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców Nr sprawy CRZP/UJ/230/2014 Kraków, dnia 1 lipca 2014 r. Do wszystkich potencjalnych Wykonawców dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną dostawę,

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16

SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16 SzWNr2 ZP/250/103/404/13 Rzeszów, 2013.10.16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś ssygn. akt KIO 2742/11 WYROK z dnia 5 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź:

Pytanie:  Odpowiedź: Pytanie: Odpowiedź: Dot. pkt III. 1 Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieŝką cyfrową) > 16; podać wartość Zamawiający wymaga zaoferowania systemu 16 kanałowego. Po analizie Załącznika 3 do SWIZ Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REZONANS MAGNETYCZNY SZT. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Producent / Kraj:. Typ / Model aparatu i gradientów:. Rok wprowadzenia na rynek:.. Data wprowadzenia ostatniej wersji oprogramowania: CE (podać numer,

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis:

W Załączniku nr 6 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, punkt 1. Zestaw komputerowy (2 szt.), Zamawiający podaje następujący zapis: Nr RI.272.3.2014 Myszków, dn. 06.02.2014 r. Do wszystkich wykonawców postępowania Nr RI.272.3.2014 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RI.272.3.2014

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej.

SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów

Zestawienie parametrów Zestawienie parametrów Pełna nazwa urządzenia: Producent: Lp. Szczegółowa specyfikacja techniczna Wymagane wartości graniczne Podać wartości parametrów oferowanych Punktacja I Magnes 1. Natężenie pola

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: AS/BZP/01/2016 Szczecin dnia 24.03.2016r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: Przetarg nieograniczony na dostawę energii do

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: ... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Skarżysko-Kamienna 14.05.2013 r. GKI.271.21.2013.EZ WSZYSCY ZAINTERESOWANI ============================ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Szanowni Państwo! W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 24.11.2015 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/143/2015 na dostawę rezonansu magnetycznego dla noworodków i niemowląt w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Radomsko, dnia 12.05.2015 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.5.2015

Radomsko, dnia 12.05.2015 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.5.2015 Radomsko, dnia 12.05.2015 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.5.2015 Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej dla Powiatu Radomszczańskiego oraz

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści :

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informujemy, iż do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania wykonawców następującej treści : Warszawa, dnia 05.09.2012r. Znak: ZZP/ZP/91/692/12 W Y K O N A W C Y Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w sprawie dostawy testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi tj. testy wirusologiczne

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości.

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Tabela nr 1. Kwota należnego. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości. Lp. 1. 2. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Rezonans magnetyczny MRI z wyposażeniem (z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zamówienia, w tym szkoleń) zestaw komputerowy do obsługi

Bardziej szczegółowo

ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015

ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 ZP-1603/15 Radom dn. 26.08.2015 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2UE PN/2015 Olsztyn, 19 luty 2015 r.

DZPZ/333/2UE PN/2015 Olsztyn, 19 luty 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 2) Prosimy o wskazanie

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gliwice, 11.08.2015r. Znak sprawy: SSM/3/PP. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: SSM/3/PP Gliwice, 11.08.2015r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w GDAŃSKU 80-563 Gdańsk 17, ul. Oliwska 35, tel. centr.(58)- 524-20-90, fax (58)- 524-27-00, 524-27-04 Sekcja Zamówień Publicznych, tel. (58) 524-20-34, 524-22-09, 524-22-17,

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r.

Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r. Wodzisław Śląski, dn. 03.08.2015 r. Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów

Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów dotyczące zapytania ofertowego na zaprojektowanie, sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Sieci Budynkowej w budynku Parku Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl.

Mikroskop pomiarowy 3D z głowicą konfokalną do analizy topografii powierzchni - Ilość: 1 kpl. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/17/2014 Przedmiot postępowania: Dostawa mikroskopu pomiarowego 3D z głowicą konfokalną do analizy mikrostruktury i topografii powierzchni

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ. Zakup Energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik

P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ. Zakup Energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik Gmina Gnojnik Gnojnik 363 32-864 Gnojnik Pismo: RIiD.271.6.6.2014 Gnojnik dnia: 2014-07-25 P O W I A D O M I E N I E o zmianach SIWZ Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na: Zakup Energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ. Uczestnicy postępowania WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ Uczestnicy postępowania Czołowo, dnia 2015-08-10 dot.: postępowania przetargowego na: Zakup i dostawa paliwa - oleju napędowego spełniającego wymogi określone normą PN-EN

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 02.08.2012 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO.

W związku z otrzymanymi pytaniami od Oferentów dotyczącymi przedmiotowego postępowania Udzielający zamówienie przesyła wyjaśnienia treści SWKO. MSZ.ZP/72243-03/13. Częstochowa,06.06.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia Nr 1 DO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Bardziej szczegółowo

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r.

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r. WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, 11-12-2009 r. Do zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego WSzSL/FAZ - 169 / 09 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014)

(ZNAK SPRAWY ZP/PN/45/2014) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA 3 NOWYCH ŚMIGŁOWCÓW WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ/271/100/2015 Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW RG.272.3.2015 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 marca 2015 roku ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012

Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników ZP ZOZ Otwock - nr spr. 12/2012 ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-20-00 do 45; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 778-26-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1

wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 1 Goleniów, 16.08.2010r. WRIP.3432/10/8/2010 wg rozdzielnika dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Powiatowego Centrum Edukacyjno - Rewalidacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętochłowice 19.08.2014 r. ZPU. 271.30 2014 wszyscy uczestnicy postępowania ubiegający się o udzielenie zamówienia WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając w trybie art.

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 13.07.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę i uruchomienie sieci

Bardziej szczegółowo

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010.

ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. Chorzów, dnia 18.08.2010r. ND/DZ/1793/10 Dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu na leasing zwrotny używanego taboru tramwajowego 105N- nr sprawy DF/401/2010. W związku z pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia DOA-ZP-III Wszyscy wykonawcy

Łódź, dnia DOA-ZP-III Wszyscy wykonawcy DOA-ZP-III.271.2.7.2013 Łódź, dnia 04.06.2013 Wszyscy wykonawcy Dot. Dostawa projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych do szkół podstawowych, dla których

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo