Nowości wydawnicze. W opracowaniu przedstawiono i porównano poziom oraz tendencje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości wydawnicze. W opracowaniu przedstawiono i porównano poziom oraz tendencje"

Transkrypt

1 OKŁADKA_KR_557_RMBISZ_BZAT_11:Layout :22 Strona 1 Nowości wydawnicze Spożycie owoców, warzyw i ich przetworów oraz soków na świecie, w Unii uropejskiej i w Polsce, Komunikaty Raporty kspertyzy nr 562 Autor: Irena Strojewska Rok wyd. 13, 78 s. Cena: zł KOMUNIKAT RAPORT KSPRTZ N IRNA STROJWSKA SPO CI OWOCÓW, WARZW I ICH PRZTWORÓW ORAZ SOKÓW NA ŒWICI, W UNII UROPJSKIJ IWPOLSC W opracowaniu przedstawiono i porównano poziom oraz tendencje WARSZAWA 13 spożycia owoców, warzyw i ich przetworów, w Polsce, w Unii uropejskiej i na świecie, a także konsumpcję soków w krajach Wspólnoty. Porównania i analizy dotyczyły: bilansowej konsumpcji warzyw i owoców oraz ich przetworów (w ekwiwalencie produktów świeżych) w latach 02-11, konsumpcji pitnych soków owocowych, owocowo warzywnych i warzywnych nektarów w poszczególnych krajach U-27 w latach 07-11, spożycia owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w gospodarstwach domowych (wg niepublikowanych danych dotyczących badania budżetów gospodarstw domowych GUS) w latach 02-. Źródłem danych były: FAO, urostat, GUS, AIJN (uropejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych). Nowości wydawnicze Analiza i prognozowanie cen surowców rolnych. Przykładowe ujęcia aplikacyjne z wykorzystaniem programu GRTL, Komunikaty Raporty kspertyzy nr 561 Autor: Mariusz Hamulczuk Rok wyd. 13, 59 s. Cena: 14 zł KOMUNIKAT RAPORT KSPRTZ N WARSZAWA 13 MARIUSZ HAMULCZUK ANALIZA I PROGNOZOWANI CN SUROWCÓW ROLNCH PRZKŁADOW UJĘCIA APLIKACJN Z WKORZSTANIM PROGRAMU GRTL Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych możliwości programu GRTL w analizie i prognozowaniu cen surowców rolnych. W założeniu przedstawiamy aplikacyjne możliwości programu w tym zakresie. Stąd też odwołania do podstaw teoretycznych modeli (wzorów), które można znaleźć w książkach ze statystyki, ekonometrii i prognozowania, są zredukowane do minimum. 1

2 STUDIA_157_MICHNA_ A DUZA:Layout :27 Page 1 Nowości wydawnicze Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 11- (wyniki rachunku symulacyjnego) Praca zbiorowa pod red. Ireny Augustyńskiej-Grzymek ISBN: Rok wyd. 13, 101 s. Cena: 21 zł Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie dla wybranych produktów rolniczych możliwie aktualnych, rzetelnych infor- macji o wartości produkcji, ponoszonych kosztach i uzyskiwanych dochodach. Na bazie zgromadzonych danych rzeczywistych przygotowano dla nich rachunki dotyczące lat 11-, przy czym w przypadku każdej z przyjętych do badań rolniczych działalności produkcyjnych, dla roku opracowano rachunki symulacyjne. W polu zainteresowania badaczy znalazły się następujące działalności produkcyjne: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki jadalne oraz krowy mleczne, żywiec wołowy i żywiec wieprzowy. Zapewnienie ekonomicznej samowystarczalności żywnościowej głównym zadaniem polskiego rolnictwa na cały XXI w., Studia i Monografie nr 157 Autor: Waldemar Michna, Danuta Lidke, Dominik Zalewski N: ISBN: Rok wyd., 132 s. Cena: 21 zł ISBN STUDIA I MONOGRAFI N WARSZAWA WALDMAR MICHNA DANUTA LIDK DOMINIK ZALWSKI ZAPWNINI KONOMICZNJ SAMOWSTARCZALNOŚCI ŻWNOŚCIOWJ GŁÓWNM ZADANIM POLSKIGO ROLNICTWANACAŁ XXIw. Powszechny Spis Rolny 10 był pierwszym spisem przeprowadzonym po przystąpieniu Polski do Unii uropejskiej. Spełniał wymogi zapotrzebowania na informacje wewnętrzne kraju. A jednocześnie odpowiadał na zapotrzebowanie Unii na informacje od członka unijnego w zakresie badania struktury agrarnej. Był przeprowadzony równocześnie ze spisami rolnymi innych krajów Unii uropejskiej. Dostosowany był więc do badań porównawczych. Jednakże w niniejszym opracowaniu celem głównym badań nie jest prezentacja różnych podobieństw i różnic polskiego rolnictwa z rolnictwem innych krajów. Celem niniejszego opracowania jest ocena różnych grup go-spodarstw rolnych dla potrzeb wewnętrznych kraju, a w tym głównie dla ustalenia dróg rozwojowych najważniejszych grup gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. W Polsce potrzebna jest świadomość, że polskie rolnictwo jest w stanie zapewnić Polsce samowystarczalność żywnościową. 2 1

3 3 13 Zagadnienia konomiki Rolnej Kwartalnik naukowy ukazuje się od 1952 r. Czasopismo to zawiera publikacje z dziedziny nauk agrarnych, ekonomiki rolnictwa, ekonomiki i organizacji przemysłu spożywczego, oświaty rolniczej, polityki agrarnej, socjologii wsi oraz ekonomiki handlu wewnętrznego i zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi. Prenumerata roczna 1 egz. w 13 r. (4 numery) wynosi : wersja papierowa 84,00 zł (w tym VAT 5%) wersja elektroniczna 83,98 zł (w tym VAT 23%) Cena za 1 numer: 21,00 zł Zagadnienia konomiki Rolnej nr 3/13 Spis treści numeru 3: ZASAD OGŁASZANIA ARTKUŁÓW 1. Zagadnienia konomiki Rolnej zamieszczają artykuły z zakresu: ekonomiki rolnictwa, organizacji przedsiębiorstw rolnych i polityki agrarnej. 2. Artykuł zakwalifikowany przez Redakcję do druku nie może być przed ukazaniem się w Zagadnieniach publikowany w innych czasopismach. 3. Oprócz artykułów Zagadnienia przyjmują: recenzje dzieł i czasopism, materiały statystyczne przygotowane do publikacji, sprawozdania z posiedzeń naukowych i zjazdów, oraz inne informacje o życiu naukowym w wymienionych wyżej dziedzinach. 4. Poszczególne artykuły nie powinny przekraczać łącznie z tabelami i wykresami 15 stron maszynopisu. Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów tekstu, ograniczenia liczby rysunków, tabel i wykresów w ramach opracowania redakcyjnego. 5. W przypadku występowania współautorów, Redakcja prosi o podanie wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu (afiliacji, autora koncepcji, założeń i metod). 6. Teksty artykułów należy przesyłać na adres lub na nośniku CD (płyta CD) i wydruku komputerowym (z zachowaniem odpowiedniego marginesu i odległości między wierszami). 7. Nadesłane recenzje, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy w oryginalnym brzmieniu i tytuł pracy przełożony na język polski. 8. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje pokrywają się zdaniem Redakcji. Redakcja nie zwraca artykułów SZCZPAN FIGIL, JUSTNA KUFL Fuzje i przejęcia przeznaczonych do druku. w światowym 9. Autorzy nie mogą dokonywać zasadniczych zmian w korekcie, poprawki nie powinny powodować zmiany liczby wierszy na stronie. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 1 egz. autorski. sektorze rolno-żywnościowym na tle wahań koniunktury 10.Z powodu ograniczonych możliwości gospodarczej finansowych Redakcja zawiesza wypłacanie honorariów autorskich. 11.Prace należy nadsyłać pod adres: Redakcja Zagadnienia konomiki Rolnej, Warszawa, ul. Świętokrzyska (skr. poczt. 984); Oprócz nazwy i adresu instytucji należy podać adres oraz numer telefonu. JACK KULAWIK, RNATA PŁONKA Subsydia a efektywność ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych osób fizycznych PL N Indeks Cena 21 zł (w tym 5% VAT) MARIUSZ HAMULCZUK, STANISŁAW STAŃKO Uwarunkowania zmian cen wieprzowiny i dochodów producentów trzody chlewnej w Polsce MICHAŁ A. JRZAK, JOANNA FLORK Zmienność cenowa zbóż i jej wpływ na stabilność cen produktów w podmiotach sektora zbożowego w Polsce JAN PAWLAK Koszty energii w rolnictwie polskim SBASTIAN JARZĘBOWSKI Wpływ integracji w łańcuchu dostaw na efektywność sektora przetwórstwa rolno-spożywczego MAŁGORZATA KOŁODZIJCZAK Struktura wydatków i poziom konsumpcji wybranych produktów spożywczych w gospodarstwach domowych w Polsce i w Niemczech BARBARA GRZBOWSKA Regionalna konwergencja innowacyjności przemysłu spożywczego RNATA GROCHOWSKA Rozwój agrobiznesu na rynkach unijnym i globalnym w perspektywie długoterminowej MARIUSZ MACIJCZAK, PAWŁ GRZLAK Metody wyceny dóbr nierynkowych na obszarach wiejskich MONIKA BOCIAN, IZABLA CHOLWA Standardowa produkcja w kontekście Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych MIROSŁAW WASILWSKI, TRSA DOMAŃSKA, TOMASZ PAWLONKA Zarządzanie finansami w warunkach ryzyka V Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (15-16 listopad, Jachranka) Książki ekonomiczno-rolnicze oprac. M.M. Artykuły ekonomiczno-rolnicze oprac. Zespół Zagadnienia ekonomiki rolnej Zagadnienia ekonomiki rolnej Kwartalnik 313 Zagadnienia konomiki Rolnej 3

4 ISBN Warsaw ISBN Raporty Programu Wieloletniego Raporty Programu Wieloletniego Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Program Wieloletni jest realizowany przez IRiGŻ-PIB na mocy uchwały Rady Ministrów z lutego 11 r. Główny cel Programu, którym jest analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: ocenę uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych, ocenę i monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, ocenę efektów wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, ocenę konkurencyjności rolnictwa zrównoważonego, ocenę budżetowych podstaw poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, ocenę zmian w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi jako czynnika konkurencyjności obszarów wiejskich, ocenę konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych i produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej, zastosowanie modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego. Raporty Programu Wieloletniego konomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii uropejskiej Badania Programu Wieloletniego w latach prowadzone były na podstawie Uchwały Rady Ministrów z maja 04 roku, określającej zakres polityki państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Podstawowym celem Programu było poszukiwanie teoretycznych i empirycznych rozwiązań problemów, dotyczących sposobów poprawy sytuacji ekonomicznej polskiej gospodarki żywnościowej oraz zwiększenia jej potencjału społeczno-gospodarczego, efektywnego wykorzystania dostępu do rynku U i krajów trzecich, wykorzystania instrumentów polityki rolnej i strukturalnej U, ochrony środowiska naturalnego, a także osiągnięcia postępu naukowo-techniczno-organizacyjnego. Bezpłatna wersja elektroniczna wszystkich raportów dostępna na stronie no 33.1 Warsaw From the research on socially-sustainable agriculture [14] nr 50 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym Competitiveness of food economy no 60.1 (15) in the conditions of globalization Proposals for CAP 13+ and uropean ISBN ISBN no 61.1 Warsaw integration and competitiveness of food sector and rural areas 4 5

5 Rynek Rolny qxd Rynek Rolny (analizy, tendencje, oceny) Miesięcznik prezentujący bieżący monitoring sytuacji na podstawowych rynkach rolnych: zbóż, cukru, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw, mleka, mięsa (wołowiny, wieprzowiny i baraniny), drobiu i jaj, ryb, rynku żywnościowego jako całości oraz rynku środków produkcji dla rolnictwa. Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie Rynek Rolny nr 7-8/13 A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd : Strona 1 A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd : Strona 1 A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd :13: Strona 1 A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd Strona 1 A_rynek_11_LIC_SIR A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd : Strona 1 LTN MISZN LTN MISZN LTN MISZN NR NR7/8 7/8(269/270) (217/218) NR 7/8 (257/258) N N N N LTN MISZN LTN MISZN Spis treści numeru 7-8: NR 7/8 7/8 (257/258) (217/218) NR N N Koniunktura w rolnictwie Jadwiga Seremak-Bulge ANALIZ ANALIZ ANALIZ RNK RNK ROLN ROLN Rynek zbóż Marcin Krzemiński RN RN RN ROLN ROLN ROLN ANALIZ ANALIZ TNDNCJ Rynek cukru Piotr Szajner TNDNCJ TNDNCJ TNDNCJ Rynek rzepaku wa Rosiak, Magdalena Bodył TNDNCJ OCN DRUK: XPOLWłocławek Włocławek Druk: xpol Nakład: egz. Nakład: egz. Rynek ziemniaków Wiesław Dzwonkowski OCN A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd Adres redakcji: KONOMIKI ROLNICTWA TTUT Druk: xpol Włocławek I GOSPODARKI Nakład:ŻWNOŚCIOWJ 246 egz. PAŃSTWOW TTUT BADAWCZ Druk:Druk: xpolxpol Włocławek Włocławek Strona 1 Nakład: 246 egz. Nakład: 246 egz A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd OCN 13: : Strona 1 A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek. AdresAdres redakcji: redakcji: KONOMIKI ROLNICTWA TTUT KONOMIKI ROLNICTWA TTUT Druk: xpol Włocławek ŻWNOŚCIOWJ I GOSPODARKI I GOSPODARKI ŻWNOŚCIOWJ Nakład: 246 egz. Świętokrzyska, Warszawa 1, Skrytka pocztowa 984, Adres redakcji: tel. (48 22) , faks Rynek warzyw Grażyna Stępka, Tomasz Smoleński OCN OCN A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd TTUT KONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻWNOŚCIOWJ Prenumerata: Dział Wydawnictw - tel.: 50 BADAWCZ , faks: PAŃSTWOW TTUT Świętokrzyskana,stronie Warszawa 1, SkrytkaInstytutu pocztowa 984, Biuletyn dostępny jest bezpłatnie internetowej - LIC/SIRŃ 13 LIC/SIRŃ LIC / SIRŃ A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.q PAŃSTWOW : TTUT Strona 1 BADAWCZ PAŃSTWOW TTUT BADAWCZ Świętokrzyska, Warszawa 1, Skrytka pocztowa 984, 984, Świętokrzyska, Warszawa 1, Skrytka pocztowa Adres redakcji: tel. (48 tel. 22)( faks )444, , faks TTUT KONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻWNOŚCIOWJ Prenumerata: DziałDział Wydawnictw - tel.: faks: faks: Prenumerata: Wydawnictw tel.: 50685, , PAŃSTWOW TTUT BADAWCZ Świętokrzyska,stronie Warszawa 1,Instytutu SkrytkaInstytutu pocztowa 984, Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej - Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na internetowej - tel. (48 22) , faks Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, Rynek owoców Bożena Nosecka, Irena Strojewska LTN MI LTN MI LIC/SIRŃ LIC/SIRŃ 2 LTN LIC / SIRŃ NR 7/8 (21 NR 7/8 (25 NR 7/8 Prenumer N 0867( N Biuletyn dostęp N 0 LIC/SIRŃ 2 Sekretar LTN tel. (48 22) , faks LIC/SIRŃ Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, LIC / SIRŃ Prenumerata: Dział Wydawnictw - tel.: , faks: Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu - Prenumerata: Dział Wydawnictw - tel.: , faks: Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu - Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, NR 7/8 ( Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, Rynek mleka Jadwiga Seremak-Bulge, Teresa Zdziarska N 0 Rynek wołowiny Danuta Rycombel ANALIZ ANALIZ RNK RNK RNK ROLN ROLN ROLN Rynek wieprzowiny Jan Małkowski, Danuta Zawadzka ANALIZ TNDNCJ TNDNCJ Rynek mięsa drobiowego i jaj Grzegorz Dybowski TNDNCJ Rynek baraniny Danuta Zawadzka OCN OCN Druk: xpol Włocławek Nakład: 246 egz. Druk: xpol Włocławek Rynek ryb Krzysztof Hryszko Rynek żywnościowy Krystyna Świetlik, Paweł Wyrzykowski 7-07.qxd Strona 13: 1 Strona d nek.qx 7 13: : Strona d nek.qx 13: Strona 1 ZN ZNZN S SS MI N MI NN TT 58) ) LL LT / )/2 38 (2 (265 7/8 7/ RNR NNR 6767 N 08 N qxd _rynek DKA_ry KLADKA N:OKLA N:O IR C_SIR C_S _LI k_11 A_ryne 011_LI k_2 A_ryne : Strona 1 8 (2 NR 7/ 58 57/2 A_ryne 11-0 d nek.qx 13: (2 (217 7/8 7/ RNR NR N 1 Strona N 08 N 08 ALIZ ALIZ ANAN 1 ona 7-07 d nek.qx DKA_ry N:OKLA IR N:O C_SIR _LI Prenumerata: Dział Wydawn ona S S MI ) ) NS N MI T LT N 58 /2)58 L / LT (2/ (2 7/ R 87/ RN7/ NNR 08N6708 N 1 IZ ANAL LIC/SIRŃ Sekretarz Redakcji: Lucyna 011_LI ynek_2 A_r ZN ZN SZN S MI ) ) NS N LTMI 58 TN /2)58 ULLT / BI (2/ (2 7/ R 87/ ZN RN7/ NNR 08N6708MIS ) N N /258 LT 8 (257 NR 7/ ZN ZN ZN 1 ona Str ona Str 7 13: 13: d1-0 1.qx 1 Biuletyn dostępny Str jest bezpłatnie n Prenumerata: Dział Wydawn 13: 7-07 dostępny jest bezpłatnie n Biuletyn Sekretarz Redakcji: Lucyna 11-0 d nek.qx DKA_ry N:OKLA C_SIR : d nek.qx _ry nek DKA _ry KLA DKA N:O KLA N:O IR C_S IR C_S _LI 011 _LI k_2 011 yne k_2 A_r yne ADK A_r.qxd OKL _rynek KLADKA N:O C_SIR _LI k_11 A_ryne : Strona IZ ANAL 1 /258 ) ALIZ ALIZ ANAN 08 N 1 CJ 68 (2 NCJ (257 7/8 7/ 45ZN 4545 TND RNR NNR 6767 ZN S N 08 N 08MIS N 58) ) TN ULLT /218 BI 57/2 (217 7/88 45 R 7/ NNR 0867 Str N 11-0 ZN ZNZN S SS MIMI N T 18) TNN L ULLT BI 68 17)/2 N TND ALIZ ALIZ ANAN ALIZ ALIZ ANAN OCN OCN IZ ANAL IZ IZ IZ ANAL ANAL ANAL N C ON OC N C ON OC CJCJ DN N DN T TN CJCJ DN N DN T TN CJCJ DN N DN T TN CJCJ DN N DN T TN IZ ZN S ) N MI /2 ZN 58 LT MI 12S N 58 N) 8 (257 LTŃ N C /2 IR7/ O /S C O -85 (267 LICNR N NR 7/ N WA Druk: xpol Włocła Nakład: 246 eg NCJ D TNZN TTUT KONOMIKI RO S ) I GOSPODARKI ŻWNO N MI /2 ZN 58 LT MI 12S PAŃSTWOW TTUT B N) Świętokrzyska N 58 N 8 (257 C LTŃ, Warszawa 1, Sk /2 O IR7/ C /S 45 O-85 tel. (48 22) , faks 82 (26757 LICNR xp 8 08 k:str on Dru N NR 7/ Nakła 7 13: 0867 N Stron Wydawnictw 50 5 Prenumerata: N Dział - tel.:13: d 1 ICTWA Adres redakcji: ek awek ocław awek Włocł. ol 1Wł Włocł.. xp xpol 1 egz k:str xpol 1 ona 246 egz egz Dru Druk:Stronad: 246 d: Druk:Stronad: 246 Nakła 1 13: Nakła : Nakła ji: Strona ji: Strona ji: Strona WA 11-0 d 1 redakc : LN redakc LNICT redakc nek.qx Ad 7-07 LNICT.qxd 7 13: nek.qx.qxd Adres MIKI RO IOWJ : Biuletyn dostępny DKA jest_rybezpłatnie na1-0stronie internetow Adres MIKI RO IOWJ Adres MIKI RO IOWJ _rynek DKA_ry _rynek KLA d 1 KLADKA NOŚC WCZ, d 1 N:OKLA KLADKA N:O KONO NOŚC WCZ,.qxd d 1 nek.qx UT KO KONO NOŚC WCZ, KONO N:O nek.qx IR N:O Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, e-ma C_SIR _rynek nek.qx DKA_ry TTUT DARKI ŻWUT BADApocztowa 984 TTSPO DA TTUT DARKI ŻWUT BADApocztowa 984 C_SIR TTUT DARKI ŻWUT BADApocztowa 984 DKA_ry C_S C_SIR _LI KLADKA DKA_ry N:OKLA KLA tka TT _LI N:O KLA SPO tka TT _LI SPO tka TT _LI k_11 I GO OW SPO IR N:O k_11 I GO OW szawa 1, Skry N:O k_11 I GO OW szawa 1, Skry k_11 I GO OW szawa 1, Skry A_ryne C_SIR C_S TW C_SIR 827 A_ryne War.pl 6 C_SIR TW 827 _LI63 A_ryne War, faks.pl TW 636 A_ryne War, faks.pl _LI63 TW PAŃSyska, 00, faks _LI erigz.waw _LI PAŃSyska, PAŃSyska, z.waw ) 50 PAŃSyska, z.waw yne)k_2 ) 50 22) ynek_2 k_11 22) w.i s: (22 ynek_2 22) w.ierig s: (22 ADKA_r w.ierig s: (22 tokrz tel. (48 ZNŚwię faka_r A_ryne OKL tokrz tel. (48 5, fak ://ww faka_r ZNŚwię tokrz tel. (48 5, ADK OKL ://ww ZNŚwię ZN tokrz tel. (48 5,ADK ://ww ZNŚwię ZN w.pl 68OKL S ZN - http w.pl tu - http ZN S S - http w.pl.wa tu 54 S 50 S.wa tu ) tytu S 50 MI MI S.wa ZN ) tytu 50 N Ins N rigz ZN (22 Ins N MI rigz ZN (22 Instytu N MIS ZN N N 12S ULLT towej LT - tel.: N towej LT - tel.: 12S BI MI owska towej LT - tel.: 12S 12 MI 12S nictw nie interne LT Ń 12 MI N nictw nie interne Ń LT Ń szkow 12 MI dawnic nictw nie interne LT Ń szkow N 12 mieszk daw Ń N LT mie IŃ Wy daw N Ń mie LT ail: daw IR IŃ Wy ek stro Ń LT ail: RP Wy IR stro /S LT ail: Wy IR RP stro /S ekaw IR RŃ SI 45iał płatnie na /S RPŃIŃ IC ekawek ta: Dz 45 SI /S ska, e-m awocł /IR 45iał płatnie na ekawek IC SI ska, e-m ta: Dz 45 45iał płatnie na awocł /IR ekawek LIP/S IC SI era-85 ska, e-m ocłwł ta: Dz 45 45iał płatnie na awocł /IR IC LIP/S ta: Dz 45 era-85 ocłwł bez awocł IC /IR LIP/S Włol szkow era-85 LIC ocłwł bez IC LIP/S szkow Włol era-85 ocłwł LIC egz. LIP bez IC szkow LIP 0867ny jest-85 Włol LIC bez IC k:olxp Prenum egz. LIP 45 Lucyna Włol 0867ny jest-85 LIC egz. LIP 1 6 egz k:olxp Prenum xp 0867ny jest yna Mie 246. egz. k:olxp Prenum Dru 1 6 egz xp 0867ny jest yna Mie k:str k:olxp 246. Prenum 1 6 egz Dru xp ona kła 45 yna Mie Nn dostęp egz Dru xp ona kła ji:zn 67 akc Dru 246. Nn dostęp08 Dru ona kła k:str 67 akcji: Luc Druk:Str Nn dostęp08 d: 24d: 1 ona kła 67 akcji: Luc Druk:Str Nn dostęp08 d: 24d: 1 67 akcji: Luc Dru d: 24d: 1 Na S 12 d: 24d: 1 Red Na NakłaNa Biulety N 13: Nakła rzmi 7 13: Biulety N 13: Nakła rz Red Strona Biulety N rz Red NakłaNa Strona reta Biulety N N rz Red Strona : ji:akcji: LN ICTWA Strona 7-07 Sek ji:akcji: LN LTŃ WA ICTWA red Sekreta ji:akcji: LN ICTWA red IR Sekreta ji:akcji: LN 13: ICTek ICTWA red resakc 7 13: Sekreta 13: d 1 ICTWA red /S 11-0 red resakc J aw LNRO ICTWA red resakc J ICTWA red resakc 7-07 ocł 7 13: J ROKI.qxd d 1 red J IOW nek.qx ROKILNROŚCJ.qxd AdresAd MI Wł KI LIC ROKILNROŚCJ AdresAd MI ŚC KI MI ROKILNROŚCJ NO ol MI AdresAd MI J IOW KI MI _rynek nek.qx d 1 AdresAd MI 11-0 DKA_ry KI MI IOW IOW _rynek NO ŚC IOW IOW egz KO NO ŚC WCZ984, IOW IOW KONONO k: xp I NO NO.qxd d 1 ŚC KLADKA WCZ984, DKA_ry KONONO NO nek.qx UT NO.qxd ŚC N:OKLA KLADKA WCZ984, DAZ KO KONONO 246 DABA UT NO Dru WC WCZ984, DAZ KO, UT NO WC DAZ KO, RKd:ŻW _rynek UTTT nek.qx UT NO towa N:O WC N:OKLA DAZ 984 KO, DKA_ry RKI ŻW _rynek UTTT I ŻW towa IR N:O WC DABA 984 kła, RKI ŻW I ŻW UTTT DA towa pocz BAUT pocztka DABA 984 RK RKI ŻW I ŻW UTTT towa towa 0867 pocz BAUT DABA 984 Na RKDA KLADKA DKA_ry I ŻW towa C_SIR IR pocz BAUT 1TT UT TT RKDA N:OKLA KLADKA SPO towa C_S C_SIR pocz BAUT UTTT TT RKDA SPO towa pocztka 60 UTTT TT SPO TT DA 1, Skry pocztka 60 GODA UTTT N N:O TT N:OKLA TT SPO DA a tka 1, Skry _LI C_S pocztka 60 ISPO GODA ji: WA IR N:O SPO Skry tka TT Skry a tka 1, Skry Strona a 1, _LI 011_LI I GO 19 IR Skry SPO tka TT a 1, _LI szaw I GO GO OW 19 IR C_S Skry SPO 827 a 1, akc k_2 szaw I GO I OW C_S IR Skry 827 a k_2 60 szaw Warred I War C_S OW 50 a 1, 63 TW 6 63.plaw.pl k_2 War szaw szaw I GO OW, faks OW 6 13: OW TW a 1, LNICT J 6 szaw k_11 War I GO OW 54, faks OW _LI A_ryne War , faks resfaks _LI C_S 7 ŃS TW ŃS A_ryne 6 szaw 444.plaw.pl, faks _LI TW faks PA z.w ŃSTW, A_ryne Warszaw, 4 444,4.plaw.pl aw Ad War 444 ) 5063 z.w PA z.w TW faks 6354 ŃSTW, A_ryne War , 4 MIKI RO aw 444.plaw.pl ) PA 00-9, z.w TW faks aw ) _LI 1-0ŃS 00-9, PA z.w PA erig aw 50k_2 ) 50,yska ) PAŃSyska (22 505, ) 444 erig w.ierig,yska 50 s:) (22 ynek_ ) PAŃSyska z.w ŚCIOWs: fak 50522) tokrz w.iz.w NO s:) yne erig erig ) (22,yska 50 k_2 yne A_r PAŃSyska z.w yska (22 (22 tokrz )(48 w.i erig s: Z A_r ),yska ynek_2 d 1 tokrz ww tel. (22 (48 22)(48 tokrz 5054 Świę w.i erig w.i fak s: NO ww A_r tel. ADK (22 (48 22) (48 tokrz Świę w.i s: erig 5, fak KO ADK ww A_r tel. ://.qx (48 (22 tokrz 22) WC Świę 5, w.i s: fak ww://, ww fak OKL tel. (48 Świę 5, 68 w.iww Świę fak s:adk OKL ww:// tel. UT (48 tel. Świę 5, 5,DA fak OKL ww:// :// I ŻW http Świętokrz tel. 5, 68 fak 54 _rynek l w.pl - http Świętokrz tel. 5, l w.pl tu984 - http http 5, 68 tu :// 54 l w.pl.wa - http -towa w.p.wa tu :// 54 l w.pl TTSPODARK ( http w.p ) UT BAtytu pocz.wa tu :// tutytu KLADKA - http ) 5068 tytu w.p rigz tutytu.wa - http tkains TT ) 5068 tytu rigz w.p tutytu ) 5068 tytu ): 50 rigz Skryej rigz N:O Ins rigz Insej Ins aej1, ska tow rigz tel.): (22rne I GO - Insej Ins ska 19 rigz tel.): Insej Ins ska 6 rne tw: -(22 tel.): (22rne C_SIR ska tw: -( skaow skaow towejtow - tel. tw: -(22 nicow War inte skaow towejtow - tel. tw: -(22 owszk twtw inte 13, faks owszk skaow towejtow 50 rne twnic - tel. inte z.waw.pl mie owszk _LI twnic daw nie ŃS mie inte 13 inte daw nierne owszk 00-9 twnic mie inte ŃIŃ daw nierne PAnic 13 ail:szk ŃIŃ mie inte Wy stro mie ail:szk ) 50 daw, nierne Wynic nie stro mie ŃIŃ inte CRP ail:szk k_11 Wynic stro mie Ń13 e-m iałdaw na ail:szk IŃ yska Wynic iałdaw RP stro mie 22) nanie JSI Wy stro, e-m Wy IŃ iałdaw RP nanie IR w.ierig s: (22 ekk, e-m C Wy iałdaw RP tokrz SI nanie tnie iałdz na A_ryne, e-m R Wy skaail: MA tniestro iałdz, ska, /SWI IC, e-m awwe tel. (48 /SIR SI skaail: tniestro iałdz RZ Dzta: Świę awek pła, e-m /SIR Dzta: SI skaail: tniestro iałdz płana skaow tnie awek 5, fak ocłcła, e-m Dzta: IC skaow tnie Wło płana ta:era /IR l Dzta: skaow MA/S tnie ta:era bez IC / płana owszk IC bez IC / owszk skaow tnie ta:era LIPCZ Włocł num LIC bez IC / owszk num Mie ta:era.. Włocł Mie LIPKW jestpła bez IC LIP owszk num jestpła LIP Preera Mie LIC XPolOLWł6 egz num Preera jestpła LIP.waw.p Mie nybez ynaszk Preera nybez jestpła LIP xpol 7 egz. ynaszk jest ) 50 tytutu Preera jest nybez k: :xp xpol 7 egz. Prenum ynaszk Prenum LucMie jest 267 egz nybez ynaszk LucMie nytęp Prenum nytęp jest DR LucMie DruUK d: 24 Prenum dos : (22 nytęp ej Ins dos LucMie Lucji:yna nytęp Druk: Lucji:yna dos d: 26 kład: Lucji:yna ji:akc dos d: 26 dosntęp ji:akc dosntęp Lucji:yna Nakła ji:akc n lety Red dosntęp owska n lety akc tw - tel. internetow Red ji:akc Na dosntęp Biu n lety Nakła Red 12 Biu rz rzakc n lety Nakła 12 Red Biu Red rzakc Red Biu Biulety rzakc Red Biulety mieszk rzreta dawnic nie Red Biulety Ń Biulety Sek IŃ Sekrzreta reta reta akcji: LNICTWA Sekrzreta akcji: LNICTWA reta Sekrzreta akcji: LNICTWA iał Wy tnie na stro RP Sek reta Sek, red red Sek Dz IR red ek Sek SI ska res /S J aw Ad Adres MIKI RO IOWJ erata: ocłro Adres MIKI RO IOWJ szkow bezpła IC / WłKI LIC ŚCIOW ŚC NO ol MI LIP ŚC Prenum ny jest yna Mie egz. DAWCZ984, KO KONOŻWNO DAWCZ984, k: xp I ŻW 6NO KONOŻWNO DAWCZ984, tęp Luc UT UT 24 ji: Dru I UT dos TT I BA n RKd: towa akc SPONa DAkła TTSPODARK TTUT BAtka pocztowa TTSPODARK TTUT BAtka pocztowa TTUT1, Skrytka pocz Biulety rz Red a ji: WA I GO OW szawakc I GO OW szawa 1, Skry I GO OW szawa 1, Skry Sekreta ICT War War.pl.pl TW faks TW faks red 63 War, 50,.pl TW, faks res4 444 KI ROLN erigz.waw J erigz.waw PAŃSyska, 00-9 PAŃSyska, Ad erigz.waw PAŃSyska, MI IOW (48 22) NO (48 22) (48 22) Zs:, ://www.i fak faks: Świętokrz tel. Świętokrz tel. NOŚC 68WC faks: Świętokrz tel. l l 685, UT KO I ŻW BA DA 5,towatu , - http w.pl.waw.p.waw.p 50 54tkaIns Instytutu TTSPODARK (22 ) UT tytu Instytutu pocz rigz.wa : TT Skryej towej - tel. - tel.: I GO OW towej - tel.: owska 6 rnefaks szkowska szaw nictw nictw nie War interne inte nictw szkow interne, z.waw.pl mieszk mie ŃSTW PAdaw Wydaw na stronie Wy ) 50,stro ail: mie Wydaw na stronie yskana(48 22) 505, , Dział Dział Świętokrz w.ierig s: (22 Dział tnie tnie ska, e-m tnie tel. owska owska 5, fak erata: erata: erata: l bezpła bezpła szkow bezpła Mieszk Mieszk Prenum ny jest Prenum ny jest Prenum ny jest.waw.p yna Mie ) 50 tytutu tęp tęp Lucyna Lucyna tęp : (22 towej Ins ji: n dos n dos akcji: akcji: tel. n dos ska akc lety lety Red Red lety ow rne tw Biu Biu rz rz Biu nic rz Red inte mieszk Sekreta Sekreta Wydaw na stronie Sekreta, Dział tnie ZN owska ZN erata: bezpła 12S Mieszk 12S Prenum ny jest NMI tęp Lucyna NMI LTŃ LTŃ n dos IR akcji: IR awek /S awek /S awek Biulety rz Red Włocł. Włocł. LIC Włocł. LIC Ń Ń xpol 6 egz Sekreta ek xpol 6 egz ek xpol 6 egz ek /SIR 24 ocław /SIR Druk: 24 ocław Druk: ocław Druk: kład: LIC ol 1Wł. kład: LIC ol 1Wł. kład: Na ol 1Wł 0867 xp. Na 0867 xp Na k:str xp ona 246 egz k:str ona 246 egz k:str ji: Dru N ona 246 egz Dru N Dru WA d: redakcji: WA ICTWA kład: redakc d: redakcji: ICT kła 13: LN ICT kła Na 13: LN Na 13: RO Na res J RO Adres MIKI ji: 7-07 J ROLN Adres MIKI ji: 7-07 J Ad 7-07 IOWWA 1-07 IOWWA 11-0 MIKI ji: ŚCIOW ŚC NO WAZ 11-0 ŚC NO Z, redakcno 11-0 d 1 NO LNICTWC Z, redakcno LNICTWC.qxd redakcno LNICTWC.qxd J.qxd UT KO Adres I ŻW J nek.qx KI ROBADA, UT KO Adres I ŻW J KI ROBADA _rynek UT KO Adres I ŻW KI ROBADA IOWtowa 984 _rynek IOWtowa 984 _rynek DKA_ry TTSPODARK IOWtowa 984 NOMI TTSPODARK KLADKA NOMI TTSPODARK KLADKA TTUT NOMI NOŚCtka pocz KLADKA TTUT NOŚCtka pocz N:OKLA WCZ, TTUT NOŚCtka pocz N:O WCZ, UT KORK N:O WCZ, I GO I ŻWa 1, Skry UT KORK towa 984 N:O I GO I ŻWa 1, Skry UT KORK TTTW towa 984 BADA 6 IR I GO I ŻWa 1, Skry OW C_SIR TTTW towa 984 BADA OW C_SIR TTTW BADA UT 827 ŃS DA 50 Warszaw.pl OW 6 C_SIR UT 827 ŃS DA 50 Warszaw C_S 636 UT ŃS tka pocz TT, faks DA 50 Warszaw _LI63 SPO tka pocz TT, faks aw.pl _LI SPO tka pocz TT, faks aw.pl _LI PA SPO ) 50011_LIerig6z.waw, PA a 1, Skry ) 50, I GO PA a 1, Skry ) 50, I GO yska (48 22) a 1, Skry erig6z.w ynek_2 k_11 I GO yska (48 OW 22) s: (22 erig6z.w ynek_2www.i63 ynek_2 yska (48 OW 22) w.i63 s: (22 Warszaw, faks 827.pl OW TW w.i63 s: (22 tel. Warszaw, faks 827.pl Świętokrz TW faka_r ww54 A_ryne tel. Warszaw, faks 827.pl Świętokrz 5, fak TW ADKA_r ://50 54 faka_r ww54 tel. Świętokrz 5, ADK ://50 l aw 68OKL PAŃSyska, z.w 5,ADK ://50 l aw 68OKL PAŃSyska, z.w l aw w.p 68OKL PAŃSyska, z.w erig w.p tu s:- http erig w.p.wa tu s:- http Instytufak erig.wa (48 22) tu s:- http Instytufak.wa (48 22) Instytufak rigzw.i (48 22) Świętokrz tel. rigzw.i Świętokrz tel. ://ww rigzw.i ej 685, Świętokrz tel. ://ww ej 685, ://ww l ej 685, tow54 - tel.: l - http w.pl http tow54 - tel.: w.p http ow tow54 rne tw tu - tel.: w.p ow rne tw.wa tu nic ow szk rne tw 12.wa tu 12 tytu 50 szk.wa tytu 50 szk mie tytu daw nie: inte mie dawnic strotel. nie: inte ej mie dawnic strotel. nie: inte ej ej towail: RPŃIŃ Dział Wy tnie nic na stro- tel. ska towail:, e-m RPŃIŃ Dział Wy tnie nic owska RPŃIŃ na towail:, e-m RPŃIŃ Dział Wy tnie nic owska na rne, e-m SI owska awek rne ek interne /SIR SI ska SI Ń erata: bezpładaw tw szk inte /SIR SI /SIR ow ska awek mieszk Ń erata: bezpładaw tw szk Ń erata: inte /SIR ow awek mieszk Ń erata: bezpładaw tw szk num ow ocław mieszk ol Włocł. IC / /SIRPre num num stronie LIC IC / /SIRPre IC / /SIRPre num Włocł. stronie Mie LIC IC / /SIRPre LIC jest iał Wy yna Włocł. stronie Mie LIC, jest iał Wy yna j LIP. awek LIP Mie, k: xpol Wł egzocł jest iał Wy yna xp awek LIP egz awek LIP, tnie na xpol 6 egzocł awek tępny tnie na ta: Dz xpol 6 egzocł owska tępny tnie na ta: Dz tępny płaluc ta: 246 Włocł LIC owska Druk: tępny ta: Dz płaluc 24 Wł LIC LIC 246 Wł owska Druk: Dru płaluc n dos era jest bezji: 24 Wł LIC Druk: akc n dos era jest bezji: n dos era akc kłak:d:xpol 6 egz. n dos era jest Mieszk bezji: akc kłak:d:xpol 6 egz. Mieszk kłak:d:xpol 6 egz. kłak:d:xpol 6 egz. NaDru Mieszk BiuletyPrenumreta ny rz Red NaDru NaDru BiuletyPrenumreta BiuletyPrenumreta ny rz Red ny NaDru rz BiuletyPrenumreta ny rz Red Lucyna d: 24ji: Lucyna d: 24ji: d: 24ji: dostęp Lucyna d: 24ji: WA dostęp n Sek dostęp akcji: WA dostęp WA n Sek Nakła n Sek akcji: WA n Sek Nakła Nakła akcji: redakc ROLNji:ICT Nakła redakc ROLNji:ICT redakc ROLNji:ICT Biulety rz Red redakc ROLNji:ICT Biulety Biulety rz Red rz Biulety J WA rz Red Adres MIKIred J WA J WA akc IOW Adres MIKIred J WA Adres MIKIred reta akc IOW Adres MIKIred akc IOW Sekreta akc IOW Sekreta SekŃ ŚCROLNICT Sekreta ŚCROLNICT res NOKI ŚCRO IR NO Z J, ekict NO ŚCROLNICT res NOKI NO Z J, res NOKI Z J, AdŻW res NOKI KONO Z J, awln WC AdŻW AdŻW WC AdŻW WC IOW ocłda IC/S WC 984 IOW I NOMIBADAŚC UT KORK MI IOW UT KORK 984 IOW I NOMIBADAŚC UT KORK WłBA 984 TTUT DARK LIP I NO 984 I NOMIBADAŚC towa ŚC Z TT ol TT towa. NO Z TT towa UT Z towa KO pocz NO Z NO SPODA SPODA egz DAWC 984, SPODA TTI ŻW k: xp SPO UT RK TTI UT DAWC 984, TTI UT UT KO ŻW tka pocz Skrytka BA UT KO tka poczdawc 984, TTUT1, SkryNO DAWC ŻW 984, UT KO 246 tka pocz Dru towa 60 I GO towa RKd: a 1, SkryUT towa 60 TT I GO RKI ażw a 1, SkryUT DA szawa 1,TT towa 19 BA pocz I GO 19 BA TT I GO DARK OW kła TT 19 BA pocz 827UT DA szaw TT TT DA OW aw.pl 6 OW SPO 827 OW Na TW tka pocz 827UT TT 636 aw.pl SPO tka pocz TT 636 aw.pl, faks a 1, Skrytka 60 Warszaw 50 War444 TW SPO 63 Warszaw 54 TW SPO faks, faks a 1, Skrytka 60.pl 50 War444 Skry GO ŃS TW faks, Skry, I 54 GO ŃS 1, GO ŃS aw 50 1, PA I z.w a ji: I, 00-9 OW a, 50 szaw PA yska, I GO OW PA yska 50 szaw PAŃSyska WA ) szaw erig 636 aw.pl 827, 00-9 OW szaw yska (48TW erigz.w aw.pl erigz.w, faks 636 aw.pl 22)OW erigz.w 636 aw.pl 22) Warred,akc faks 827 LNICT s: (22 22) War 50 War 444, faks ŃS 22), War (48TW, faks ŃS faks: ww)w.i (48TW tel (48TW ŃS erig Świętokrz PA z.w ŃS faks: ww)w.i tel. 4 fak J ://ww)w.i erig tel. Świętokrz PA z.w ://(22 faks: ww)w.i tel erig Świętokrz PA z.w, erig Świętokrz PA z.w ://(22 Adres4 444MIKI RO, , IOW 685,, 00-9 yska (48 22) 505 ://(22 685, yska (48 22) ŚC w.i l yska (48 22) 505 (22 685, yska (48 22) 505 w.i l tu - http w.i l w.i l faks: rigz 54NO tu - http NO Świętokrz tel Instytu faks: rigz tu5,- http tu - http Zs:, rigz fak Świętokrz tel Instytu ://.wa faks: rigz Świętokrz tel. Świętokrz tel Instytu ://.wa ) 50 tytu KO 685, ://.wa ://.wa 685, - http Ins 68WC w.pl 685, - http w.pl : (22 I ŻW - w.pl - http w.pl tow) ej 54DA - tel.: TTUT Insow tu984 tow) ej RKrne - tel.: towa tytuska Insow ska tow) ej - tel.da tow) ej rne(22 - tel.: 50 BA tytuska Insow rigz.wa rne(22 tytu pocz tytuska ow rigz.wa twspo nictw nie inte rne(22 rigz.wa rigz.wa nictw nie inte ejszk TTUT Ins nic szk nictw nie inte ejszk inte mie : (22 ejtka Skry ejszk mie - tel.: mie mie - tel.: GOstro nie ail:tow Wydaw na stro a 1, tow - tel.: ail:tow Wydaw na stro ail: ail:tow WydawI na Wydaw na stro rne tw - tel. szaw nictw nie szkow inte, e-mrne 827 nictw nie szkow inte, e-mrne Dział 636 nicow szkow nictw nie szkow inte.pl, e-m inte, e-mrne Dział, faks Dział 50 Dział skawar owska ŃSTW ail: mie płatnie Wydaw na stro 00-9 owska ail: mie płatnie erata: Wydaw na stro erigz.waw ownie PAdaw ail: mie owska płatnie ail: mie płatnie Wy erata: Wydaw na stro bez,stro erata: erata: bez szk Dział ynatnie bez Mieszk bez yskana 22) 505 jestta: Dział ynatnie ska, e-m Mieszk Prenum ny era Dział Świę jestta: Dział ynatnie ska, e-m Mie Mieszk jestta: Prenum ny era tokrz jestta: ska, e-m tnie ska, e-m Prenum ny era Prenum ny era faks: tel. (48 yna szkow Lucpła szkow Lucpła tęp tęp szkow num Lucpła szkow dostęp l Lucpła 685, num dostęp jestji:bez jestji:bez jestji:bez nyakc jestji:bez n dos n dos yna Mie letyn Pre rztęp Prenum Red Prenum Red nyakc yna Mie Red letyn Pre rztęp.waw.p nyakc nyakc Instytutu yna Mie yna Mie Red Luc lety Biu ) Luc Biu ji: tęp tęp Luc rigz dos Luc Biu Biulety ji: rz rz (22 n akc n akc n dos n dos letyreta akcji: akcji: letyreta towej - tel.: letyreta BiuSek letyreta rz Red owska BiuSek rz Red BiuSek BiuSek rz Red rz Red nictw interne mieszk Sekreta Sekreta Sekreta Sekreta Wydaw na stronie, Dział tnie owska erata: bezpła Mieszk Prenum ny jest yna tęp Luc n dos akcji: Biulety rz Red Sekreta NCJ TND OCN ANAL 13: OCN TND 58) ) ) /218 57/2 (217 /2N58 C 7/88 57 R 7/ 8 (2O NNR NR 7/ NCJ NCJ NCJ TND TND NCJ TND 58) ) ) / /2 N58 /2 C 7/88 (2 (2O 57 R 7/ NR N 8 NR 7/ CN O awek Włocł xpol 7 egz. Druk: d: 26 Nakła ji: WA redakc LNICT Adres MIKI RO IOWJ ŚC KONOŻWNO DAWCZ984, UT I TTSPODARK TTUT BAtka pocztowa I GO OW szawa 1, Skry War.pl TW, faks erigz.waw PAŃSyska, (48 22) faks: Świętokrz tel. 685, w.pl Instytutu rigz.wa towej - tel.: nictw szkow interne ail: mie Wydaw na stronie Dział ska, e-m tnie ta: ow pła era szk bez Prenum ny jest yna Mie ji: Luc dostęp n akc Biulety rz Red Sekreta LIC/SIRŃ LIC / SIRŃ LIC/SIRŃ _ry KLADKA k_11 K RN ROLN ) C_S A_ryne IZ ZN ZNZN S SS MI N MI NN TT 58) ) LL LT /218 67)/2 _LI k_11 ANAL d1-0 1 d.qx nek.qx _ry nek DKA _ry KLA DKA N:O KLA N:O IR C_S IR C_S _LI 011 _LI k_2 011 yne k_2 A_r yne ADK A_r OKL S S MI ) ) NS N MI T LT N 58 /2)58 L / LT (2/ (2 7/ R 87/ RN7/ NNR 08N6708 N D 13: Świętokrzyska PAŃSTW te Świętokrzyska tel K K R RN RN N N L L O R RO KK R RRNNKK KK KK RRNN K RRNN RRNN RLNLNN OLLNN OLLNN K RROOLLNN K O ROO LN O R R R R R K RO RNNK RN RN R ROLLNN ROLN ROLN RO K K K K N N R R N N R R N N R OLLN KK OLLN KK R RO RO K K K K N N N RRNNK RRN RRN RRN RN RROOLLNN RROOLLNN RROOLLNN RROOLLNN ROLN 5 ZN ZNZN S SS MI N MI NN TT 18) LL LT 17)/2 (2 (266 7/ NRNR 6767 N 08 N 08 A_ryne ZN ZN ZN 1 /2 LT 8 (257 NR 7/ N C_SIR _LI Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, k_ ynek_2 1 ona Str ona Str 7 13: 13: d1-0 1 d.qx nek.qx _ry nek DKA _ry KLA DKA N:O KLA N:O IR C_S IR C_S _LI 011 _LI k_2 011 yne k_2 A_r yne ADK A_r OKL d1-0 1 d.qx nek.qx _ry nek DKA _ry KLA DKA N:O KLA N:O IR C_S IR C_S _LI 011 _LI k_2 011 yne k_2 A_r yne ADK A_r OKL 11-0 S S MI ) ) NS N MI T LT N 58 /2)58 L / LT (2/ (2 7/ R 87/ RN7/ NNR 08N6708 N 1 Strona 11-0 d A_r ZN ZN ZN 1 ona Str ona Str 7 13: 13: 7-0 /2 tel. (48 22) , faks Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, : TT I GOS TT PAŃSTW I GOS ZN S N MI 58) Prenumerata: Dział Wydawnictw - tel.: 50 54_ry 685, faks: nek.qx KLADKA Instytutu - Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej N:O C_SIR A_r 8 (257 NR 7/ N 1 _LI 011 ynek_2 58) DKA_ry KLA N:O _LI 1 13: _rynek DKA N:OKLA C_SIR A_rynek_11_LIC_SIRN:A_rynek.qxd ZN S KONOMIKI ROLNICTWA TTUT N -MI Prenumerata: Dział Wydawnictw tel.: , faks: I GOSPODARKI ŻWNOŚCIOWJ LT Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na stronie -internetowej Prenumerata: Dział Wydawnictw tel.: 50Instytutu ,- faks: PAŃSTWOW TTUT BADAWCZ 45 Świętokrzyska,stronie Warszawa pocztowa 984, Biuletyn dostępny jest bezpłatnie na Instytutu - Sekretarz Redakcji: Lucyna Mieszkowska, 1, Skrytka internetowej Rynek środków produkcji dla rolnictwa Aldon Zalewski, Arkadiusz Zalewski 1 ona Str ona Str 13: OCN Nakład: 246 egz. Adres redakcji: TTUT KONOMIKI ROLNICTWA Adres redakcji: I GOSPODARKI ŻWNOŚCIOWJ KONOMIKI ROLNICTWA TTUT Druk: xpol Włocławek PAŃSTWOW TTUT BADAWCZ ŻWNOŚCIOWJ I GOSPODARKI egz. Świętokrzyska, Nakład: Warszawa 246 1, Skrytka pocztowa 984, PAŃSTWOW TTUT tel. (48 22) , faks BADAWCZ 60 Świętokrzyska, Warszawa 1, Skrytka pocztowa 984, Adres redakcji: tel. (48 22) , faks ) ) ) / /2 58 7/88 (2 (2 57/2 R 7/ 8 NNR NR 7/ IZ ANAL IZ ANAL NCJ TNDNDNCJ T IZ ANAL ALIZ AN 58) ) ) / /2 58 7/88 (2 (2 57/2 R 7/ 8 NNR NR 7/ /258 ( / NR IZ ANAL IZ ANAL NCJ TND NCJ TND NCJ TND NCJ TND IZ ANAL ALIZ AN OC OCN OCN IZ ANAL ALIZ AN IZ ANAL ALIZ AN OCN OCN IZ ANAL NCJ TNDNDNCJ T NCJ TNDNDNCJ T NCJ TNDNDNCJ T CJ OCN N OC OCN N OC ) /2N58 C 57 8 (2O OCN NR 7/ NDN T ) /258 OCN N 8 (257 OC NR 7/ OCN IZ ANAL K RN ROLN NCJ TND OCN IZ ANAL K RN ROLN NCJ TND OCN

6 Analizy Rynkowe Seria: Analizy Rynkowe Kompleksowe analizy stanu i perspektyw najważniejszych rynków branżowych obejmują ocenę zmian w podaży i popycie krajowym oraz w obrotach handlowych z zagranicą na tle uwarunkowań makroekonomicznych, sytuacji na unijnych i światowych rynkach, sytuacji w przetwórstwie żywności, oraz wpływ relacji podażowo-popytowych na poziom cen. W edycji jesiennej 13 roku ukażą się: Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nr 38 (wrzesień 13), Rynek mleka nr 45 (wrzesień 13), Rynek pasz nr 34 (październik 13), Rynek drobiu nr 44 (październik 13), Rynek zbóż nr 45 (październik 13), Rynek mięsa nr 45 (październik 13), Rynek rzepaku nr 44 (październik 13), Rynek ryb nr (listopad 13), Rynek ziemniaka nr 40 (listopad 13), Rynek owoców i warzyw nr 43 (listopad 13), Rynek ziemi rolniczej nr 16 (grudzień 13). Na stronie internetowej dostępne są informacje na temat kompletu 16 tytułów Analiz Rynkowych, zawierające m.in. tematykę poszczególnych raportów, jak również szczegóły odnośnie warunków zakupu pojedynczej analizy bądź zamówienia prenumeraty w wersji drukowanej i/lub elektronicznej. 6 7

7 Komplet 16 tytułów zawiera następujące raporty, których plan wydawniczy obejmuje edycję wiosenną i/lub edycję jesienną: Popyt na żywność edycja wiosenna, Rynek środków produkcji dla rolnictwa edycja wiosenna, Rynek cukru edycja wiosenna, Rynek alkoholu i napojów alkoholowych edycja wiosenna, Rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych edycja wiosenna, Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi edycja wiosenna i jesienna, Rynek pasz edycja wiosenna i jesienna, Rynek mleka edycja wiosenna i jesienna, Rynek ryb edycja wiosenna i jesienna, Rynek zbóż edycja wiosenna i jesienna, Rynek drobiu i jaj edycja wiosenna i jesienna, Rynek mięsa edycja wiosenna i jesienna, Rynek rzepaku edycja wiosenna i jesienna, Rynek owoców i warzyw edycja wiosenna i jesienna, Rynek ziemniaka edycja jesienna, Rynek ziemi rolniczej * edycja jesienna. Analizy Rynkowe Cena 1 egz. w wersji drukowanej i elektronicznej od roku 13 wynosi 21 zł. Cena rocznej prenumeraty w 13 roku 1 tytułu w wersji drukowanej: edycja wiosenna i jesienna 42 zł, edycja wiosenna lub jesienna 21 zł. Cena rocznej prenumeraty w 13 roku 1 tytułu w wersji elektronicznej: edycja wiosenna i jesienna 41,99 zł, edycja wiosenna lub jesienna 21 zł. Kwota rocznej prenumeraty kompletu 16 tytułów analiz (łącznie 24 egzemplarze) * w roku 13 wynosi: wersja papierowa 504 zł brutto (480 zł + 5% VAT), wersja elektroniczna 503,91 zł brutto (409,68 zł + 23% VAT). * Rynek ziemi rolniczej wydawany jest bezpłatnie. W sprzedaży dostępne są także archiwalne raporty: wersja papierowa od roku 08, wersja elektroniczna od roku 1999 (dla większości tytułów). Cena archiwalnych raportów: w wersji elektronicznej z roku wynosi 24,60 zł za 1 egzemplarz, od 1999 do 11 r. 36,90 zł, w wersji papierowej 21 zł. 7

8 STUDIA_156_GULBICKA_ A DUZA:Layout :58 Strona 1 STUDIA_153_KWASK_11_A_DUUZA:Layout :44 Strona 1 Studia i Monografie Seria: Studia i Monografie Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne jako problem bezpieczeństwa żywności, nr 156 Autor: Bożena Gulbicka N: Rok wyd., 279 s. Cena: 30 zł STUDIA I MONOGRAFI BOŻNA GULBICKA ZANICZSZCZNIA BIOLOGICZN I CHMICZN JAKO PROBLM BZCZŃSTWA ŻWNOŚCI Celem pracy jest przedstawienie ryzyka dla zdrowia a nawet życia ludzi, jakie może stwarzać żywność z powodu skażeń biologicznych i chemicznych na tle uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa N ISBN WARSZAWA żywności. Przedmiotem badań były gospodarstwa objęte systemem Polskiego FADN w 08 r. Zasoby danych uzupełniono o opinie 110 rolników z województwa wielkopolskiego. W pracy wykorzystano akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności prawo unijne i polskie, literaturę przedmiotu o zagrożeniach dla zdrowia i życia ludzi, jakie stanowią zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne żywności. Ponadto w ocenie bezpieczeństwa żywności posłużono się wynikami kontroli żywności przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wynikami monitoringu zanieczyszczeń żywności prowadzonego przez różne kompetentne instytucje oraz raportem Komisji uropejskiej o działaniu Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach. Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN), nr 155 Autor: Wioletta Wrzaszcz N: Rok wyd., 252 s. WIOLTTA WRZASZCZ POZIOM ZRÓWNOWAŻNIA INDWIDUALNCH GOSPODARSTW ROLNCH W POLSC (NA PODSTAWI DANCH FADN) Cena: 33 zł STUDIA I MONOGRAFI N WARSZAWA Powiązania zachodzące między środowiskiem przyrodniczym, społeczeństwem i gospodarką stanowią fundament idei zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony oznacza nową filozofię, która powstała w odpowiedzi na globalny charakter zagrożeń środowiskowych i zakłada pomnażanie dóbr materialnych przy zachowaniu zdolności ekosystemów do ich samoodnowy. Industrialny kierunek rozwoju rolnictwa przyczynił się do niekwestionowanego wzrostu produkcji, ale nie rozwiązał problemów społecznych i gospodarczych, a przede wszystkim spowodował znaczące koszty zewnętrzne. Za jego alternatywę uznano model rolnictwa zrównoważonego, zmierzający do pogodzenia celów ekonomicznych i środowiskowych. Przesłanki te zainicjowały potrzebę monitoringu praktyk rolnośrodowiskowych, tym samym poszukiwania metod badawczych, pozwalających na syntetyczną ocenę zrównoważenia gospodarstwa rolnego. Celem pracy jest określenie poziomu zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz czynników go determinujących na podstawie danych FADN oraz badań kwestionariuszowych. Przedmiotem badań były gospodarstwa objęte systemem Polskiego FADN w 08 r. Zasoby danych uzupełniono o opinie 110 rolników z województwa wielkopolskiego. 8

9 Wybrane postacie analityczne funkcji produkcji w ocenie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt dla gospodarstw rolnych FADN, nr 154 Autor: Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz, Agata Sielska N: Rok wyd., 213 s. Cena: 28 zł STUDIA I MONOGRAFI N WARSZAWA AGNISZKA BZAT-JARZĘBOWSKA WŁODZIMIRZ RMBISZ AGATA SILSKA WBRAN POSTACI ANALITCZN FU KCJI PRODUKCJI W OCNI RLACJI CZNNIK-CZNNIK ORAZ CZNNIK-PRODUKT DLA GOSPODARSTW ROLNCH FADN W ramach opracowania podjęto prace nad wykorzystaniem właściwości analitycznych różnych funkcji produkcji w badaniach empirycznych relacji czynnik-produkt oraz czynnik-czynnik dla producentów rolnych w oparciu o dane FADN. W opracowaniu autorzy nawiązują do istoty funkcji produkcji jako konstrukcji myślowej abstrakcyjnie odwzorowującej rzeczywiste relacje czynników wytwórczych i produkcji w układzie technik wytwarzania oraz efektywności produkcji. Dalej w skrócie omówiono właściwości wybranych postaci funkcji produkcji oraz przedstawiono empiryczną ich weryfikację. Jest to zasadnicza cześć pracy, tj. empiryczna weryfikacja przydatności wybranych postaci analitycznych funkcji produkcji do analizy relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt. Oceny tej dokonano nie tylko ze względu na charakterystykę określonych statystyk w aspekcie zgodności z prawidłowościami ekonomiki rolnictwa. Podstawą badania są funkcje typu Cobba-Douglasa, Mitscherlicha, Spillmana i CS. Studia i Monografie Wzorce konsumpcji żywności w Polsce, nr 153 Autor: Mariola Kwasek N: Rok wyd., 274 s. MARIOLA KWASK WZORC KONSUMPCJI ŻWNOŚCI W POLSC Cena: 35 zł STUDIA I MONOGRAFI Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka wzorców konsumpcji żywności w Polsce. Identyfikacja wzorców konsumpcji żywności wraz ze wskazaniem na występujące w nich nieprawidłowości w stosunku do prozdrowotnego wzorca konsumpcji żywności oraz różnic między N WARSZAWA 1 nimi umożliwić może ocenę stanu wyżywienia ludności kraju oraz wskazać na kierunki edukacji żywieniowej. Główna hipoteza badawcza pracy: wzorce konsumpcji żywności na wsi różnią się znacznie od wzorców konsumpcji żywności w mieście, a sposób odżywiania się zarówno ludności wiejskiej, jak i miejskiej odbiega od prozdrowotnego wzorca konsumpcji żywności. Przeprowadzona analiza spożcia żywności w gospodarstwach domowych w Polsce według miejsca zamieszkania pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, tj. w latach 05-09, pozwoli okrelić, jak bardzo poziom spożycia podstawowych produktów żywnościowych mających istotny wpływ na zdrowie człowieka, czyli owoców, warzyw, ryb oraz mleka i ich przetworów, różni się od zalecanego poziomu ich spożycia. 9

10 Studia i Monografie Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach , nr 152 Autor: Jadwiga Seremak-Bulge (red. nauk.) N: Rok wyd. 11, 339 s. Cena: 42 zł Analiza handlu zagranicznego produktami rolno-żywnościowymi w latach stanowi kontynuację badań prowadzonych w Instytucie konomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nad przemianami zachodzącymi w wymianie handlowej z zagranicą towarami rolno-żywnościowymi. Podobną analizę przeprowadzono w Zakładzie Badań Rynkowych Instytutu konomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przez zespół pod kierunkiem dr. Wiesława Gawrona w 1995 r. Obejmowała ona lata i skupiała się na zmianach, jakie nastąpiły w wymianie handlowej z zagranicą towarami rolno-żywnościowymi pod wpływem transformacji ustrojowej i urynkowienia gospodarki. Aktualną analizę rozpoczynamy w 1995 r. nie tylko ze względu na chęć zachowania ciągłości prac analitycznych Zakładu Badań Rynkowych, ale również ze względu na to, że rok 1995 rozpoczyna okres ewolucyjnych dostosowań rolnictwa i przemysłu spożywczego do wymagań rynku, po szokowych zmianach, które nastąpiły w rolnictwie pod wpływem urynkowienia gospodarki żywnościowej. Prezentowana analiza handlu zagranicznego obejmuje okres 15 lat bardzo różniących się między sobą pod względem warunków handlu. Analiza ekonomiczno-finansowa wybranych branż przemysłu spożywczego w latach 03-09, nr 151 Autor: Jadwiga Drożdż N: Rok wyd. 11, 172 s. Cena: 30 zł Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego wykonano w oparciu o wyniki finansowe firm przemysłowych, czyli zatrudniających ponad 9 osób stałej załogi, które złożyły do GUS sprawozdania finansowe F-01/I-01. Dane te zgromadzono w dwóch układach, a mianowicie w układzie branżowym na poziomie kraju oraz w układzie branżowo-regionalnym. Oceniono kondycję ekonomiczno-finansową całego przemysłu spożywczego (łącznie z przemysłem tytoniowym) oraz wybranych branż produkujących artykuły żywnościowe i napoje, dla których dane dostępne były także w układzie regionalnym. W przypadku branż, w których warunek ten nie był spełniony ograniczono się do przedstawienia danych statystycznych (opracowanych według zbliżonego układu) i zamieszczono je w aneksie analityczno-statystycznym. 10 9

11 STUDIA_148_MICHNA_09_A_DUUZA:Layout :18 Strona 1 Podstawowe regulacje prawne i promocja żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce, nr 150 Autor: Bożena Gulbicka N: Rok wyd. 10, 248 s. Cena: 30 zł Podstawowe regulacje prawne w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Ustawodawstwo unijne dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych. Krajowe i regionalne systemy jakości żywności. Ruch Slow Food. Polskie produkty tradycyjne i regionalne zarejestrowane w Unii uropejskiej i ich charakterystyka. Możliwości rozwoju rynku produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce. Studia i Monografie System oceny polityki Unii uropejskiej wobec obszarów wiejskich a zasady dobrego rządzenia, nr 149 Autor: Barbara Wieliczko N: Rok wyd. 10, 222 s. Cena: 26,25 zł Ocena działań i programów pomocowych. System oceny działań i programów pomocowych Unii uropejskiej. waluacja unijnej polityki na rzecz obszarów wiejskich a zasady good governance. Dostęp młodzieży wiejskiej do szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i wyższych uczelni, nr 148 Autor: Waldemar Michna N: Rok wyd. 09, 136 s. WALDMAR MICHNA DOSTĘP MŁODZIŻ WIJSKIJ DO SZKÓŁ ZAWODOWCH, LICÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCCH I WŻSZCH UCZLNI Cena: 21 zł STUDIA I MONOGRAFI Idee przewodnie programu rozwoju edukacji w krajach U. Główne cele polskiej reformy edukacyjnej. Kontynuacja edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych w zreformowanym systemie polskiego szkolnictwa N WARSZAWA 09 na przykładzie roku szkolnego Dostęp młodzieży wiejskiej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na przykładzie woj. mazowieckiego. Problemy edukacyjne ludności wiejskiej na podstawie wyników Wielkiej Ankiety IRiGŻ-PIB. 11

12 Studia i Monografie Samorząd gminny i rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, nr 147 Autor: Joanna Smolik N: Rok wyd. 09, 88 s. Cena: 15,75 zł Znaczenie rolnictwa dla rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Koncepcje rozwoju rolnictwa. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich wyniki badań. Ocena wzajemnego oddziaływania rolnictwa i obszarów wiejskich. Rola gminy w stymulowaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich oraz aktywność gmin w tym zakresie. Oddziaływanie rolnictwa na obszary wiejskie. Perspektywy eksportu polskich produktów mleczarskich w zmieniających się uwarunkowaniach, nr 146 Autor: Piotr Szajner N: Rok wyd. 09, 180 s. Cena: 31,50 zł Handel zagraniczny w gospodarce. Światowy rynek mleka i produktów mleczarskich. Zmiana uwarunkowań produkcji i eksportu produktów mleczarskich: system regulacji, tendencje w spożyciu, globalizacja, negocjacje GATT i WTO, akcesja do U. Handel zagraniczny polskimi produktami mleczarskimi. Potencjał produkcyjny zaplecza surowcowego. Potencjał przetwórczy przemysłu mleczarskiego. Konkurencyjność polskiej branży mleczarskiej. Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, nr 145 Autor: Piotr Chechelski N: Rok wyd. 08, 249 s. Cena: 26,25 zł Globalizacja działalności gospodarczej: poglądy i definicje, podmioty, korporacje transnarodowe. Korporacje w przemyśle spożywczym. Inwestycje zagraniczne w polskim przemyśle spożywczym. Zmiany zachodzące w otoczeniu przemysłu spożywczego pod wpływem globalizacji. Wpływ korporacji transnarodowych na przemysł spożywczy. 12

13 Typologia krajów Unii uropejskiej według wzorców konsumpcji żywności, nr 144 Autor: Mariola Kwasek N: Rok wyd. 08, 101 s. Cena: 21 zł Materiał i metodyka badawcza. Zróżnicowanie spożycia żywności w krajach U: przetworów zbożowych, owoców, ziemniaków, strączkowych, warzyw, mięsa, ryb i owoców morza, mleka i przetworów, tłuszczów jadalnych. Wskaźniki poziomu i struktury wyżywienia. Grupowanie krajów U według wzorców konsumpcji żywności: włosko-greckiego, hiszpańsko-cypryjskiego, maltańsko-portugalsko-belgijskiego, szwecko-fińskiego, niemiecko-austriackiego, bałkańskiego, węgiersko-słowacko-czeskiego, bałtyckiego. Studia i Monografie Bezpieczeństwo żywności w Polsce, nr 143 Autor: Bożena Gulbicka N: Rok wyd. 08, 286 s. Cena: 28,35 zł Prawo żywnościowe w wymiarze światowym, wspólnotowym i krajowym. Dodatkowe substancje dozwolone w żywności. Zanieczyszczenia żywności: chemiczne, biologiczne, fizyczne. Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością. Znakowanie żywności: HACCP, ISO, BRC, IFS. Urzędowe kontrole żywności. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt RASFF. Postrzeganie przez konsumentów bezpieczeństwa żywności. Pomiar finansowego wsparcia rolnictwa w krajach OCD, nr 142 Autor: Barbara Wieliczko N: Rok wyd. 08, 78 s. Cena: 21 zł Przesłanki oceny skali wsparcia rolnictwa. Najczęściej stosowane wskaźniki pomocy w rolnictwie: PS, AMS. Poziom wsparcia rolnictwa w państwach OCD w latach Ocena polityki wsparcia i jej oddziaływania na handel międzynarodowy. Poziom wsparcia rolnictwa w Polsce. 13

14 Studia i Monografie Ceny żywności w procesie rynkowych przemian polskiej gospodarki ( ), nr 141 Autor: Krystyna Świetlik N: Rok wyd. 08, 324 s. Cena: 31,50 zł Żywieniowe, ekonomiczne i społeczne aspekty konsumpcji żywności. Ceny żywności ujęcie teoretyczne. Determinanty cen żywności w świetle procesów rozwojowych polskiej gospodarki. Ceny żywności na tle agregatowych indeksów cen w gospodarce w latach Zmiany struktury agregatowego indeksu cen żywności w latach Ceny i ich relacje w obszarze towarów reprezentantów w latach fektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, nr 140 Autor: Justyna Ziółkowska N: Rok wyd. 08, 105 s. Cena: 21 zł Parametryczne podejście do pomiaru efektywności. Nieparametryczna metoda Data nvelopment Analysis (DA). fektywność rozważania nad jej istotą. fektywność ekonomiczna w rolnictwie. Konkurencyjność a efektywność. Wyniki badań w gospodarstwach wielkoobszarowych. Analiza ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego w latach 03-07, nr 139 Autor: Jadwiga Drożdż N: Rok wyd. 08, 121 s. Cena: 21 zł Przedstawiono sytuację ekonomiczno-finansową branż przemysłu spożywczego za pomocą następujących wskaźników: rentowności, płynności finansowej, zadłużenia, sprawności funkcjonowania oraz informacji o strukturze źródeł finansowania, wysokości zysku netto, wydajności pracy i syntetycznej oceny wyniku finansowego w cenach bieżących. Dane dotyczą przemysłów: mięsnego, drobiarskiego, rybnego, mleczarskiego, ziemniaczanego, owocowo-warzywnego, olejarskiego, zbożowo-młynarskiego, cukrowniczego, koncentratów spożywczych, napojów bezalkoholowych, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego i tytoniowego. 14

15 Seria: Komunikaty Raporty kspertyzy Koniunktura a procesy rynkowe w sektorze rolno- -żywnościowym. Zarys problemu, nr 560 Autor: Justyna Kufel Rok wyd., 61 s. Cena: 10 zł KOMUNIKAT RAPORT KSPRTZ N JUSTNA KUFL KONI NKTURA A PROCS RNKOW W SKTORZ ROLNO- WNOCIOWM ZARS PROBLMU Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na wybrane, zachodzące dziś zjawiska, które może, lecz jednak nie musi, wiązać ze sobą 560 WARSZAWA jakiś konkretny mechanizm. Pokazanie wyników wybranych badań i przytoczenie wybranych teorii służyć ma jako materiał do dalszego przemyślenia, zastanowienia się. Dodatkowo wskazane zostaną cechy specyficzne i rola w cyklu koniunkturalnym tradycyjnego sektora rolno-żywnościowego. Opisane zostaną procesy koncentracji w nim zachodzące i specyficzne problemy, które napotykają badacze, pragnący tę kwestię zbadać. W opracowaniu zamiennie używane są pojęcia procesy i struktury, które to pojęcia nie są do końca zdefiniowane, mają charakter rozmyty. Istotą jest pokazanie zmian między koniunkturą a procesami, czy też strukturami, w ramach których ujmowane są takie zagadnienia, jak marże, płynność, koncentracja czy instytucje. Autorka stara się zwrócić uwagę na nową optykę ujęcia tych zależności, a celem pracy jest bardziej sygnalizowanie niż definiowanie konkretnych zjawisk. Przyczyną sięgnięcia po taką problematykę było zainteresowanie autorki często omawianym w ostatnich czasach dylematem między chciwością i rozwagą graczy światowej gospodarki oraz jej zainteresowanie endogenicznymi przyczynami cykli koniunkturalnych. Tekst może być początkiem lub zarazem końcem jej poszukiwań związków i mechanizmów w tym obszarze. Czytelnikami mogą być natomiast wszyscy zainteresowani problemami makroekonomii i wierzący w okresowość pewnych zjawisk, nie zaś ich przypadkowość. Sednem będą w takim wypadku kończące opracowanie rekomendacje, w których autorka zadecyduje o przyszłości swoich w tym obszarze poszukiwań. Komunikaty Raporty kspertyzy Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, nr 559 Autor: Szczepan Figiel, Mariusz Hamulczuk, Cezary Klimkowski Rok wyd., 54 s. Cena: 10 zł Celem opracowania jest przedstawienie istoty zjawiska zmienności cen oraz wybranych metod analitycznych przydatnych w ocenie ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. mpiryczne zastosowanie tych metod oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w mierzeniu ryzyka cenowego zilustrowano na przykładzie krajowego rynku wołowiny. 15

16 Komunikaty Raporty kspertyzy Ceny skupu, hurtowe i detaliczne warzyw w latach 01-10, nr 558 Autor: Grażyna Stępka, Irena Strojewska Rok wyd. 11, 49 s. Cena: 10 zł W opracowaniu przedstawiono i porównano ceny skupu, hurtowe i detaliczne warzyw w Polsce i w Niemczech. Na wszystkich poziomach porównywano ceny w Polsce i w Niemczech. Porównanie takie było możliwe ze względu na pełne opracowanie i publikację informacji dotyczących cen w tym kraju. Ponadto ze względu na zbliżoną do polskiej strukturę produkcji ogrodniczej i fakt, iż Niemcy są największym odbiorcą produktów sektora ogrodniczego z naszego kraju, porównanie cen uzyskiwanych przez producentów polskich i niemieckich jest bardzo uzasadnione. Porównania z Wielką Brytanią, Czechami, Sowacją i Węgrami dotyczą cen hurtowych. Zastosowanie funkcji typu Cobba-Douglasa w ocenie relacji czynnik-produkt w produkcji rolniczej, nr 557 Autor: Agnieszka Bezat, Włodzimierz Rembisz Rok wyd. 11, 39 s. Cena: 10 zł W opracowaniu autorzy odnoszą się do jednej z najbardziej popularnych postaci analitycznych funkcji produkcji, mianowicie do funkcji typu Cobba-Douglasa. Nawiązujemy jedynie do relacji czynnik-produkt. Funkcja produkcji typu Cobb-Douglasa jako konstrukcja myślowa, abstrakcyjne odwzorowanie zależności występujących w procesie produkcji, wywarła przemożny wpływ na sposób rozumowania ekonomistów w tym ekonomistów rolnych. Nie oznacza to jednak, iż jej właściwości są dobrze znane, i że jest często i właściwie wykorzystywana zarówno w analizie teoretycznej, jak i empirycznej. Niniejsze opracowanie jest skromnym przyczynkiem w tym zakresie, a zarazem pierwszym etapem prac nad wykorzystaniem właściwości analitycznych funkcji produkcji w badaniach empirycznych relacji czynnik-produkt i czynnik-czynnik dla producentów rolnych w oparciu o dane FADN

17 Funkcja potęgowa CS w analizie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt (część pierwsza), nr 556 Autor: Agata Sielska, Włodzimierz Rembisz Rok wyd. 11, 49 s. Cena: 10 zł Głównym celem niniejszej pracy jest omówienie wzajemnych zależności czynników produkcji i ich relacji z produktem, a także wskaźników definiowanych na podstawie tych zależności, które wyprowadzane są w oparciu o funkcje produkcji. Wskaźniki te odnosimy do bardzo przydatnej w analizie relacji efektywnościowych, a jednocześnie mało popularnej w zastosowaniach empirycznych funkcji potęgowej typu CS (Constant lasticity of Substitution). Przedmiotem uwagi będą te własności funkcji produkcji typu CS, które wiążą się z możliwościami jej wykorzystania do oceny efektywności procesów produkcyjnych i produktywności stosowanych czynników wytwórczych. Może to być przydatne do badania procesów gospodarowania u producentów rolnych, a pewne charakterystyki i własności analityczne tej funkcji potęgowej wydają się dobrze przystawać do relacji czynnikowych i ich zmian w gospodarstwach rolnych. Analiza właściwości funkcji w tym kontekście jest niejako fundamentem dla analizy i objaśniania realnych kwestii efektywnościowych w rolnictwie ujmowanym jako zbiór producentów rolnych. Komunikaty Raporty kspertyzy Przegląd koncepcji modelowania zachowań i wpływu grup interesu w kontekście kształtowania polityki rolnej, nr 555 Autor: Justyna Kufel Rok wyd. 11, 53 s. Cena: 10 zł Celem niniejszej pracy, mającej przeglądowy charakter, jest przedstawienie wybranych formalnych, pozytywnych (czyli służących poszukiwaniu odpowiedzi na pytania typu: dlaczego i jak, w odniesieniu do formowania polityki) modeli teoretycznych zachowania i wpływu grup interesów oraz stanu i perspektyw aplikacji modeli grup interesów w obszarze polityki rolnej. Przegląd modeli pozytywnych poprzedzono prezentacją tzw. wczesnych modeli w tradycji Olsona. Ponadto, w pracy szczególną uwagę zwrócono na trudności w modelowaniu procesu kształtowania wspólnej polityki rolnej U z uwzględnieniem wpływających na nią polityk krajów członkowskich. Jako przykład sukcesu w tym obszarze przestawiono aplikację modelu C. Henninga, bazującego na modelu wymiany politycznej, do którego włączono koszty transakcyjne i w którym połączono podejście sieci socjologicznej polityki z podejściem ekonomicznym badania wpływu politycznego grup interesów. 17

18 Komunikaty Raporty kspertyzy Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w techniczne środki produkcji, nr 554 Autor: Bożena Karwat-Woźniak Rok wyd. 11, 64 s. Cena: 14 zł Celem opracowania jest określenie zmian, jakie dokonały się w technicznym wyposażeniu indywidualnych gospodarstw rolnych. Analiza przemian zachodzących w obrębie tego czynnika produkcji odgrywa kluczową rolę w badaniu problemów rozwoju rolnictwa w warunkach narastającej konkurencji. Obok ustalenia aktualnego stanu oraz dynamiki i tendencji przeobrażeń ilościowych i jakościowych w trwałych zasobach wytwórczych, rozpoznano również zależności pomiędzy majątkiem produkcyjnym poszczególnych podmiotów a jego funkcjami oraz określono skalę polaryzacji i odmienności regionalnych w poziomie rozwoju rolniczej infrastruktury. Analizą objęto lata , przy czym ze względu na proces integracji ze strukturami Unii uropejskiej, szczególnie dużo uwagi poświęcono pięcioleciu Wśród dostępnych danych empirycznych, w pracy korzystano głównie z materiałów pochodzących z badań terenowych przeprowadzonych w IRiGŻ-PIB w 05 roku. Wymienione badania mają charakter panelowy, są przeprowadzane cyklicznie na tej samej próbie badawczej (poprzednio przeprowadzono je w 1992, 1992 i 00 roku), która stanowi odzwierciedlenie rzeczywiste struktury obszarowej gospodarstw prowadzonych przez osoby fizyczne. Ceny skupu, hurtowe i detaliczne owoców w latach 01-10, nr 553 Autor: Grażyna Stępka, Irena Strojewska, Tomasz Smoleński Rok wyd. 11, 51 s. Cena: 10 zł W opracowaniu przedstawiono i porównano ceny skupu, hurtowe i detaliczne owoców w Polsce i wybranych krajach Unii uropejskiej (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech). Na wszystkich pozio- -mach porównywano ceny w Polsce i w Niemczech. Porównanie takie było możliwe ze względu na pełne opracowanie i publikację informacji dotyczących cen w tym kraju. Ponadto ze względu na zbliżoną do polskiej strukturę produkcji ogrodniczej i fakt, iż Niemcy są największym odbiorcą produktów sektora ogrodniczego z naszego kraju, porównanie cen uzyskiwanych przez producentów polskich i niemieckich jest bardzo uzasadnione. Porównania z Wielką Brytanią, Czechami, Słowacją i Węgrami dotyczą cen hurtowych. 18

19 Wpływ kryzysu na polski przemysł spożywczy, nr 552 Autor: Piotr Chechelski, Agnieszka Judzińska Rok wyd. 11, 92 s. Cena: 14 zł Gospodarka żywnościowa i przemysł spożywczy w Polsce są jednymi z ważniejszych sektorów gospodarki narodowej i działów przemysłu. W 09 roku przemysł spożywczy wytwarzał około 4% produktu krajowego, ponad 18% produkcji sprzedanej oraz zatrudniał około 16% pracowników całego przemysłu. Działa w nim około 18 tys. przedsiębiorstw. Na europejskim rynku jest on również liczącym się producentem żywności i napojów. Jego pozycja w Unii uropejskiej jest silniejsza niż całej naszej gospodarki i stale rośnie. Dlatego też z punktu widzenia polskiej gospodarki ważna jest analiza wpływu kryzysu na przemysł spożywczy oraz poszczególne jego branże. W opracowaniu przedstawiono zmiany, jakie dokonały się w czasie obecnego kryzysu w przemyśle spożywczym i jego otoczeniu oraz na poziomie mezoekonomicznym, czyli poszczególnych branż przemysłu spożywczego. Wyniki są tutaj bardziej zróżnicowane, ponieważ na tym poziomie uwidacznia się specyfika branżowa wiążąca się na przykład z sezonowością produkcji, mniejszym lub większym powiązaniem z handlem zagranicznym (import, eksport) lub rynkiem krajowym, strukturą własnościową (podmioty krajowe i zagraniczne), stopniem koncentracji produkcji, kierunkami dystrybucji itd. Zdając sobie sprawę z ogromu i złożoności oceny powyższych zagadnień, starano się przedstawić jedynie niektóre z nich. Zilustrowano je licznymi danymi statystycznymi. Komunikaty Raporty kspertyzy Rynek chmielu w Polsce i na świecie, nr 551 Autor: Danuta Zawadzka Rok wyd. 11, 34 s. Cena: 10 zł W Polsce, a także w świecie chmiel należy do produkcji niszowych, ale ważnych z punktu widzenia przemysłu piwowarskiego. Tymczasem rosnąca światowa produkcja piwa wymaga coraz mniejszej ilości chmielu, do czego przyczyniają się nowoczesne technologie warzenia piwa. W rezultacie sukcesywnie kurczącej się światowej konsumpcji chmielu nie odpowiada wielkość produkcji, która po dwu deficytowych latach, tj. 07 i 08 permanentnie rośnie. W 09 i 10 roku mieliśmy więc do czynienia ze światową nadprodukcją chmielu. Nadprodukcja o jeszcze większej skali niż ogólnoświatowa wystąpiła też w Unii uropejskiej, a zwłaszcza w Niemczech, będących największym producentem chmielu nie tylko w Unii uropejskiej, ale także na świecie. Nadprodukcja chmielu powoduje, że jego ceny są niskie, co boleśnie odczuwają m.in. polscy producenci. Ich zysk zależy bowiem przede wszystkim od dopłat. Przyszłość polskiego chmielarstwa jest więc w tej sytuacji niezwykle trudna. Producenci chmielu muszą się bowiem borykać z problemami rynku wewnętrznego, a więc koniecznością koncentracji produkcji i podniesienia jej wydajności, ale także muszą sprostać rosnącej konkurencji cenowej i jakościowej na arenie międzynarodowej. 19

20 Komunikaty Raporty kspertyzy Rankingi przedsiębiorstw (gospodarstw) rolniczych: istota, konstrukcja i kierunki analizy, nr 550 Autor: Adam Kagan, Jacek Kulawik Rok wyd. 11, 43 s. Cena: 10 zł Od 1995 r. IRiGŻ opracowuje rankingi przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie. Dotychczas ukazało się szesnaście klasyfikacji tego typu. Przeszły one zasadniczą ewolucję; najpierw miały charakter jednokryterialny, a więc jednoaspektowy, a później (od roku 02) stały się listami wielokryterialnymi. Przewaga tych ostatnich jest bezdyskusyjna, gdyż można je nawet skonstruować tak, aby oddawały zrównoważenie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe (ekologiczne) działalności gospodarstw. Biorąc jednak pod uwagę zdolności percepcyjne producentów rolnych uczestników rankingu, wszelkie tego typu listy nie mogą być wytworami zbyt złożonymi. Jednak i tak, jak to pokazano w artykule, rankingi stwarzają dosyć szerokie możliwości prowadzenia wielokierunkowych i wieloaspektowych analiz. Są także dobrym na-rzędziem szerzenia wiedzy ekonomicznej, finansowej i z zakresu zarządzania. Nie są one jednakże w stanie zastąpić specjalnie zaprojektowanych, zaawansowanych metodologicznie oraz rygorystycznych od strony jakości danych oraz procedur dowodzenia i wnioskowania badań ekonomiczno-rolniczych. Gospodarstwa bez produkcji towarowej w strukturach indywidualnego rolnictwa, nr 549 Autor: Alina Sikorska Rok wyd. 10, 39 s. Cena: 10 zł Celem opracowania jest określenie, na ile grupa nietowarowych gospodarstw rolnych oddziałuje na narastanie odrębności w obrębie struktury agrarnej oraz wiejskiej społeczności. Tematyka badawcza, w której niezwykle istotne jest nie tylko sprecyzowanie cech grupy będącej przedmiotem analizy, ale również jej odpowiednie usytuowanie w szerszych strukturach, wymaga bardzo starannego doboru instrumentów metodycznych. Wśród dostępnych danych empirycznych najbardziej przydatne z tego punktu widzenia są materiały źródłowe pochodzące z badań terenowych przeprowadzonych w IRiGŻ w 05 roku. Wymienione badania mają charakter panelowy, są przeprowadzane cyklicznie na tej samej próbie badawczej (poprzednio przeprowadzono je w 00 roku), a ich wyniki w konfrontacji z danymi o gospodarstwach rolnych publikowanych przez GUS wskazują na zbieżność danych, co świadczy o wysokiej wiarygodności zbieranych materiałów ankietowych.

CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI ( )

CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI ( ) KRYSTYNA ŚWIETLIK CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI (1994-2004) STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 141 WARSZAWA 2008 DR KRYSTYNA SWIETLIK CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze. OKŁADKA_ŻÓŁTA_B5_REMBISZ_2012:Layout 1 2013-08-21 11:02 Strona 1

Nowości wydawnicze. OKŁADKA_ŻÓŁTA_B5_REMBISZ_2012:Layout 1 2013-08-21 11:02 Strona 1 OKŁADKA_ŻÓŁTA_B5_REMBISZ_2:Layout 3-08-2 :02 Strona owości wydnicze Ekonomiczny mechanizm kształnia dochodów producentów rolnych Autor: Włodzimierz Rembisz, Agnieszka Bezat-Jarzębowska ISB: 978-83-7658-37-6

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze. produkcja, koszty i dochody 2012-2013_OKLADKA_OKLADKA_rynek.qxd 15.05.2014 11:56 Strona 1

Nowości wydawnicze. produkcja, koszty i dochody 2012-2013_OKLADKA_OKLADKA_rynek.qxd 15.05.2014 11:56 Strona 1 produkcja, koszty i dochody 2-3_A_A_rynek.qxd 5.05.4 :56 wyniki_skarzynska_3_a_a_rynek.qxd 9.05.4 :56 owości wydnicze Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2-3 (wyniki rachunku

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze. wyniki_skarzynska_2015_okladka_okladka_rynek.qxd 26.01.2015 09:01 Strona 1

Nowości wydawnicze. wyniki_skarzynska_2015_okladka_okladka_rynek.qxd 26.01.2015 09:01 Strona 1 wyniki_skarzynska_5_a_a_rynek.qxd 26.0.5 09:0 owości wydnicze Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 3 roku Praca pod red. nauk. Aldony Skarżyńskiej ISB: 978-83-7658-544-4 Rok wyd. 4, 8 s.

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w.

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. VI PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR MICHNA MGRINŻ. DANUTA LIDKĘ DR INŻ. DOMINIK ZALEWSKI ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej INSTYTUT EKONOMIKI! ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Redakcja naukowa: prof. dr

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I WYŻSZYCH UCZELNI

DOSTĘP MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I WYŻSZYCH UCZELNI WALDEMAR MICHNA DOSTĘP MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ DO SZKÓŁ ZAWODOWYCH, LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I WYŻSZYCH UCZELNI STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 148 WARSZAWA 2009 PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA DOSTĘP MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze. Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze. Nowości wydawnicze Nowości wydawnicze Wybrane postacie analityczne funkcji produkcji w ocenie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt dla gospodarstw rolnych FADN, Studia i Monografie nr 154 Autor: Agnieszka Bezat-Jarzębowska,

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Pod redakcją naukową prof. dr. hab. Stanisława Zięby prof. dr. hab. Eugeniusza Mazurkiewicza ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROLNY W UJ CIU FUNKCJONALNYM

RYNEK ROLNY W UJ CIU FUNKCJONALNYM RYNEK ROLNY W UJ CIU FUNKCJONALNYM RYNEK ROLNY W UJ CIU FUNKCJONALNYM Praca zbiorowa pod redakcj : dr hab. W odzimierz Rembisz dr in. Marcin Idzik Autorzy: prof. dr hab. Boles aw Borkowski dr hab. Szczepan

Bardziej szczegółowo

DR INŻ. MARIOLA KWASEK WZORCE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W POLSCE STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102

DR INŻ. MARIOLA KWASEK WZORCE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W POLSCE STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 DR INŻ. MARIOLA KWASEK WZORCE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W POLSCE STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 153 WARSZAWA 2012 Autorka publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW ZAKŁAD EKONOMIKI ROLNICTWA KIEROWNIK ZAKŁADU Prof. dr hab. Stanisław Stańko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu

Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Autor prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BARBARA CHMIELEWSKA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 ISBN 978-83-7658-374-7 158 WARSZAWA 2013 DR INŻ.

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej

Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej Konferencja nt. WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego 26-28

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł spożywczy w latach nr 117

Polski przemysł spożywczy w latach nr 117 Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013 nr 117 2014 Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013 Polski przemysł spożywczy w latach 2008-2013 Praca zbiorowa pod redakcją dr. inż. Roberta Mroczka

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2011 2012 2013 2014

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2011 2012 2013 2014 Rolnictwo w Polsce w r. (sekcja A wg klasyfikacji PKD) 27 kwietnia 2015 Trendy bieżące: Rolnictwo z 3% udziałem w PKB jest ważnym sektorem polskiej gospodarki. Polska należy do znaczących producentów produktów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową nt. CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU siódmą z cyklu PRZEMIANY W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze. ANALIZA_2011 ROK_OKLADKA_DUUZA:Layout 1 2013-02-28 13:09 Strona 1

Nowości wydawnicze. ANALIZA_2011 ROK_OKLADKA_DUUZA:Layout 1 2013-02-28 13:09 Strona 1 ANALIZA_2011 ROK_OKLADKA_DUUZA:Layout 1 2013-02-28 13:09 Strona 1 wyniki ekonomiczne 2011_OKLADKA:Layout 1 2013-02-18 10:06 Page 1 Nowości wydawnicze Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich

Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich Komitet Organizacyjny XXI Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Agrobioinżynierii Katedra Ekonomii i Zarządzania XXI KONGRES STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze. Nowości wydawnicze. Ceny skupu, hurtowe i detaliczne warzyw w latach , Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 558

Nowości wydawnicze. Nowości wydawnicze. Ceny skupu, hurtowe i detaliczne warzyw w latach , Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 558 Nowości wydawnicze Ceny skupu, hurtowe i detaliczne warzyw w latach 2001-2010, Komunikaty Raporty Ekspertyzy nr 558 Autor: Grażyna Stępka, Irena Strojewska Cena: 10 zł Nowości wydawnicze W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego:

Bardziej szczegółowo

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE

Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Forum Wiedzy i Innowacji PODSUMOWANIE Stanisław Krasowicz Brwinów/Puławy, 2016 Wstęp 1. Ocena i podsumowanie 2-dniowego spotkania w ramach Forum Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Zasoby. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dr inż. Ludwik Wicki. by Ludwik Wicki.

Zasoby. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dr inż. Ludwik Wicki. by Ludwik Wicki. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zasoby Dr inż. Ludwik Wicki 28 EiOGR przyg. L. Wicki 1 Wykład Funkcje rolnictwa w gospodarce 28 EiOGR przyg. L. Wicki

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Zmiany cen i marŝ cenowych na poszczególnych poziomach podstawowych rynków w rolnych. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge dr hab.

Zmiany cen i marŝ cenowych na poszczególnych poziomach podstawowych rynków w rolnych. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge dr hab. Zmiany cen i marŝ cenowych na poszczególnych poziomach podstawowych rynków w rolnych dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge dr hab. Jerzy Rembeza Teoretyczne przesłanki Cenowa teoria marŝ Cena detaliczna = cena

Bardziej szczegółowo

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku

Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku Renata Grochowska Unijna polityka wsparcia sektora żywnościowego po 2013 roku Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna Kraków, 25 października 2013 r. 1 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Szanowni Czytelnicy. Wydział Udostępniania Informacji

Szanowni Czytelnicy. Wydział Udostępniania Informacji Szanowni Czytelnicy Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji naszego Urzędu, które ukażą się w 2010 r. Plan zawiera syntetyczny opis

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU OPRACOWANIA SYGNALNE Gdańsk, marzec 2005 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. Bydło W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego

Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego Dr Marek Wigier Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Kraków, 25 października 2013 roku Definicja

Bardziej szczegółowo

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić?

Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Kurczące się znaczenie rolnictwa w życiu wsi i co może je zastąpić? Jerzy Wilkin Wydział Nauk Ekonomicznych UW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Rolnictwo wieś obszary wiejskie Rolnictwo: dział

Bardziej szczegółowo

Implikacje zmian Wspólnej Polityki Rolnej dla bezpieczeństwa żywnościowego -cel badań i założenia metodyczne

Implikacje zmian Wspólnej Polityki Rolnej dla bezpieczeństwa żywnościowego -cel badań i założenia metodyczne Renata Grochowska Implikacje zmian Wspólnej Polityki Rolnej dla bezpieczeństwa żywnościowego -cel badań i założenia metodyczne Seminarium IERiGZ-PIB, Warszawa, 22 lutego 2013 r. 1 Cel seminarium Nowe zadanie

Bardziej szczegółowo

Publikacja artykułów naukowych w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com w roku 2012

Publikacja artykułów naukowych w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com w roku 2012 Publikacja artykułów naukowych w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com w roku 2012 W ramach organizowanej cyklicznie Konferencji Naukowej pt: Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Janusz Chojna Konferencja Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Nowości wydawnicze Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach

Nowości wydawnicze Nowości wydawnicze Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach Nowości wydnicze Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 3-4 (wyniki rachunku symulacyjnego) Praca zbiorowa pod red. Ireny Augustyńskiej-Grzymek ISBN: 978-83-7658-564-2 Rok

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian

Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian WPR polityką zmian Plan prezentacji WPR polityką ciągłych zmian Europejski Model Rolnictwa Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i na świecie Zmiany skutkiem WPR: zmiany zachodzące w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ.

Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności. Krystyna Szybiga, dr inŝ. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Procesy przemian w przetwórstwie surowców rolnych na Dolnym Śląsku w kontekście popytu i podaŝy Ŝywności Tadeusz Trziszka, prof. dr hab. Krystyna Szybiga, dr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik

Bardziej szczegółowo

RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR. prof. dr hab. Edward Majewski

RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR. prof. dr hab. Edward Majewski RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR prof. dr hab. Edward Majewski RYZYKO INSTYTUCJONALNE Ryzyko instytucjonalne w rolnictwie - związane ze zmianami polityki rolnej i wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH. Józefów, 26 listopada 2014 r.

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH. Józefów, 26 listopada 2014 r. Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH Prof. Wojciech Józwiak Mgr inż. Adam Kagan Józefów, 26 listopada 2014 r. Wstęp Prezentacja

Bardziej szczegółowo

12/06/2013. Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji rolniczych

12/06/2013. Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji rolniczych DIS(13)4473 Utrzymanie rentowności w niepewnych czasach Wiktor Szmulewicz, Wiceprzewodniczący Copa, 6 czerwca 2013 r. Czym są Copa i Cogeca? Copa europejscy rolnicy Zrzesza 60 europejskich organizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Próba oceny skutków potencjalnych zmian WPR na podstawie wyników w modelowania

Próba oceny skutków potencjalnych zmian WPR na podstawie wyników w modelowania Próba oceny skutków potencjalnych zmian WPR na podstawie wyników w modelowania Szczepan Figiel Pułtusk, 01.XII.2009 EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI śywnościowej PO WSTĄPIENIU

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Renata Grochowska, Stanisław Mańko Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja? Jachranka, 9-11

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

WZROST PRODUKTYWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GŁÓWNYM WYZWANIEM PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

WZROST PRODUKTYWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GŁÓWNYM WYZWANIEM PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO WZROST PRODUKTYWNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI GŁÓWNYM WYZWANIEM PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO dr inż. Robert Mroczek Prezentowany referat jest wynikiem prac prowadzonych w ramach zadań badawczych PW 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2015 r. wraz z harmonogramem badań

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2015 r. wraz z harmonogramem badań Główny Urząd Statystyczny Wykaz badań ankietowych realizowanych w r. wraz z harmonogramem badań Metoda metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji Wojciech Ziętara przy udziale: Zofii Mirkowskiej i Marcina Adamskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo