Wrocław, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. WdroŜenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie sprzedaŝy pneumatyki z partnerami biznesowymi nr Wniosku o dofinansowanie: WND-POIG /13 przez Pneumat System Sp. z o.o. w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdraŝania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza się nabór ofert na dostawę/wykonanie: Zakup licencji Systemu PIM - Product Information Management (1 szt.) Instalacja i konfiguracja systemu PIM (1 szt.) Integracja PIM z systemem ERP i z platformą B2B (1 szt.) Utworzenie bazy produktowej w PIM (1 szt.) WdroŜenie PIM (1 szt.) 1.Zamawiający: PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o. ul. Paprotna 4, Wrocław NIP: REGON: Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia: Osoba do kontaktu: Tomasz Zadworny tel.: adres: Pneumat System Sp. z o.o., ul. Paprotna 4, Wrocław 3.Opis przedmiotu dostawy/usługi: str. 1

2 Przedmiotem zamówienia jest: Zakup licencji Systemu PIM - Product Information Management (1 szt.) Instalacja i konfiguracja systemu PIM (1 szt.) Integracja PIM z systemem ERP i z platformą B2B (1 szt.) Utworzenie bazy produktowej w PIM (1 szt.) WdroŜenie PIM (1 szt.) Zgodny z przedstawionym poniŝej zakresem: lp. nazwa ilość minimalne wymagania wobec przedmiotu zamówienia 1. Zakup licencji systemu PIM - Product Information Management PIM (system zarządzania informacją produktową) - obsługiwany jest za pomocą platformy programowej do zarządzania informacją produktową i katalogową. Platforma ta umoŝliwia scentralizowaną organizację strukturalnych informacji. Istotą PIM jest scentralizowane, neutralne medialnie zarządzanie danymi produktowymi. Baza danych produktowych synchronizuje się przy tym z częściowymi zasobami w innych systemach (np. ERP) w celu zagwarantowania jednolitego stanu informacji w całym przedsiębiorstwie. Z drugiej strony udostępnia dalej informacje produktowe w ulepszonej formie celem wykorzystania w róŝnych zastosowaniach; zakup PIM umoŝliwi m.in.: wsparcie procesu ofertowania centralne zarządzanie informacją produktową import i synchronizacja danych podstawowych z systemów ERP takich jak: MS Navision ERP zarządzanie dokumentami i materiałem zdjęciowym PIM umoŝliwi sprawny przepływ danych produktowych. 2. Instalacja i konfiguracja systemu PIM Niezbędne jest wykonanie kopi plików aplikacji ( PIM) na serwer z jednoczesnym dostosowaniem parametrów instalowanego programu do potrzeb i warunków serwera oraz środowiska systemu operacyjnego, a takŝe zwykle odpowiednią modyfikację parametrów tego środowiska. Instalacja platformy B2B i PIM będzie dotyczyć osadzenia oprogramowania na serwerze a następnie skonfigurowania ustawień i parametrów serwera, baz danych, nadanie uprawnień uŝytkownikom pod względem funkcjonalnym i uŝytkowym. Konfiguracja obejmie działania w zakresie personalizacji ustawień platformy B2B i PIM dla Wnioskodawcy. Instalacja i konfiguracja pozwoli połączyć wszystkie komponenty i uruchomić system B2B. Wydatek jest str. 2

3 konieczny, ze względu na wysoką komplikacje technologiczną instalacji systemu B2B. 3. Integracja PIM z systemem ERP i z platformą B2B System PIM będzie bezpośrednio powiązany z czynnością zarządzania produktami i składania zamówień. PIM dotyczy bezpośrednio wsparcia procesu biznesowego ofertowania, oraz pośrednio wspiera składanie zamówień. Wszystkie produkty zostaną wprowadzone do systemu B2B poprzez integrację z systemem ERP oraz właśnie PIM, który będzie centralną bazą informacji o produktach. Produkty na platformie rozmieszczone będą w formie drzewa kategorii/działów, dzięki czemu moŝliwe będzie stworzenie przejrzystej, hierarchicznej struktury. PIM będzie narzędziem pozwalającym na zarządzanie zgormadzonymi plikami tj. np. załącznikami do opisu produktów czyli dokumentami tekstowymi, plikami graficznymi, animacjami czy plikami video. Integracja z systemem ERP bazować będzie na uniwersalnym module integracyjnym, wykorzystującym popularne metody wymiany danych (np. XML), odpowiedzialnym za właściwe przekształcenie danych przesyłanych między systemami i zapewnienie bezawaryjnego ich dostarczenia. 4. Utworzenie bazy produktowej w PIM System PIM zostanie wypełniony podstawowymi danymi produktowymi poprzez synchronizację z systemem ERP w celu zagwarantowania jednolitego stanu informacji w całym przedsiębiorstwie. W kolejnym kroku PIM zostanie rozbudowany o szczegółowe dane produktowe, nastąpi klasyfikacja oraz kategoryzacja grup produktów. Zostaną dalej udostępnione w ulepszonej formie celem wykorzystania w róŝnych zastosowaniach. Baza produktów oraz sposób prezentacji oferty sklepu powinien prowadzić do decyzji zakupowej. Kształtowanie oferty wymaga ciągłego i świadomego tworzenia i zarządzania informacją produktową. Baza produktowa zostanie usystematyzowana pod kątem m.in. drzewa kategorii, nazwy produktu, opisu produktu, prezentacji (np. wizualizacji). 5. WdroŜenie PIM WdroŜenie PIM to złoŝony proces, a przy tak rozległym projekcie objąć musi wiele zmian i współpracę z poszczególnymi komponentami. Bardzo waŝnym elementem jest prawidłowe i wnikliwe przeprowadzenie testów przed uruchomieniem systemu B2B. Kluczowym celem testów jest sprawdzenie niezawodności systemu, który będzie odpowiadał za operacje gospodarcze w organizacji, jak i sieci B2B. Kiedy system zostaje zaakceptowany i wszelkie uprawnienia zgodności są zatwierdzone, następuje uruchomienie na środowisku produkcyjnym. str. 3

4 4.Sposób przygotowania oferty Opis sposobu przygotowania oferty: Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 1.oferta opatrzona czytelnym podpisem Oferenta (dokument uprawniający do składania podpisów w imieniu Oferenta - jeśli dotyczy) oraz datą waŝności, 2.oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1, 3.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym Załącznik nr 2); KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę na wszystkie tj. 5 części przedmiotu zamówienia; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych; Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub drogą elektroniczną - oferty dostarczone drogą elektroniczną muszą zostać złoŝone w formie papierowej do dnia r.; Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty; Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; Cena oferty za zamówienie, musi być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku w kwocie netto oraz w kwocie z uwzględnieniem podatku VAT. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski); Oferta musi być złoŝona w języku polskim. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Załącznik nr 2; Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia Załącznik nr 2; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Załącznik nr 2; Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia Załącznik nr 2. 5.Termin i miejsce wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2014r. Poszczególne prace powinny zostać zrealizowane w następujących terminach: Zakup licencji Systemu PIM - Product Information Management (1 szt.) do 31 sierpnia 2013r. Instalacja i konfiguracja systemu PIM (1 szt.) do 31 sierpnia 2013r. Integracja PIM z systemem ERP i z platformą B2B (1 szt.) do 31 października 2013r. str. 4

5 Utworzenie bazy produktowej w PIM (1 szt.) do 28 lutego 2014r. WdroŜenie PIM (1 szt.) do 28 lutego 2014r. Miejsce dostawy/odbioru: PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o. ul. Paprotna 4, Wrocław 6.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (kryteria oceny ofert). Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniŝszych składników: 1) Doświadczenie we wdroŝonych w Polsce systemów klasy PIM wyraŝające się kryterium wyboru Liczby wdroŝonych w Polsce systemów klasy PIM 1-3 szt. wdroŝonych w Polsce systemów klasy PIM - 5 punktów 4-10 szt. wdroŝonych w Polsce systemów klasy PIM - 10 punktów 11 szt. i więcej wdroŝonych w Polsce systemów klasy PIM - 15 punktów Maksymalna liczba punktów za kryterium 15 punktów (20% punktów moŝliwych do uzyskania) 2) Doświadczenie w realizacji analiz przedwdroŝeniowych w Polsce systemów klasy PIM wyraŝające się kryterium wyboru Liczby wykonanych analiz przedwdroŝeniowych w Polsce systemów klasy PIM 1-3 szt. analiz przedwdroŝeniowych w Polsce systemów klasy PIM - 5 punktów 4-10 szt. analiz przedwdroŝeniowych w Polsce systemów klasy PIM - 10 punktów 11 szt. i więcej analiz przedwdroŝeniowych w Polsce systemów klasy PIM - 15 punktów Maksymalna liczba punktów za kryterium 15 punktów (20% punktów moŝliwych do uzyskania) 3) Doświadczenie w automatyzacji składu DTP katalogów przeznaczonych do druku powyŝej 200 stron wyraŝające się kryterium wyboru Liczby wykonanych automatyzacji składu DTP katalogów przeznaczonych do druku powyŝej 200 stron szt. przeprowadzonych (wykonanych) automatyzacji składu DTP katalogów przeznaczonych do druku powyŝej 200 stron - 5 punktów szt. przeprowadzonych (wykonanych) automatyzacji składu DTP katalogów przeznaczonych do druku powyŝej 200 stron- 10 punktów str. 5

6 30 szt. i więcej przeprowadzonych (wykonanych) automatyzacji składu DTP katalogów przeznaczonych do druku powyŝej 200 stron - 15 punktów Maksymalna liczba punktów za kryterium 15 punktów (20% punktów moŝliwych do uzyskania) 4) Doświadczenie w budowie wspólnych baz danych dla róŝnych mediów (katalogi, cenniki, serwis www, PDF) wyraŝające się kryterium wyboru Liczby zbudowanych wspólnych baz danych dla róŝnych mediów (katalogi, cenniki, serwis www, PDF) 1-2 szt. zbudowanych wspólnych baz danych dla róŝnych mediów (katalogi, cenniki, serwis www, PDF) - 5 punktów 3-4 szt. zbudowanych wspólnych baz danych dla róŝnych mediów (katalogi, cenniki, serwis www, PDF) - 10 punktów 5 szt. i więcej zbudowanych wspólnych baz danych dla róŝnych mediów (katalogi, cenniki, serwis www, PDF) - 15 punktów Maksymalna liczba punktów za kryterium 15 punktów (20% punktów moŝliwych do uzyskania) 5) Cena za wykonanie zamówienia Cena = cena za zamówienie przedstawiona w ofercie Liczba punktów = (cena najniŝsza spośród badanych ofert x 100/cena badanej oferty) x 0,15 Maksymalna ilość punktów za cenę 15 punktów (20% punktów moŝliwych do uzyskania) Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria oceny ofert 75 punktów (100%) Sposób punktowania ofert wg wag podanych w niniejszym zapytaniu: Liczba punktów przypadająca na ofertę = liczba punktów za kryterium 1 + liczba punktów za kryterium 2 + liczba punktów za kryterium 3+liczba punktów za kryterium 4 +liczba punktów za kryterium 5 Oferta, która otrzyma największa liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą liczbę punktów. JeŜeli nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe złoŝone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. str. 6

7 7.Miejsce i termin składania ofert: Oferty naleŝy składać: a)pisemnie na adres Zamawiającego PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o. ul. Paprotna 4, Wrocław lub b)drogą elektroniczną na adres Oferty dostarczone drogą elektroniczną muszą zostać złoŝone w formie papierowej do dnia r.; Oferty naleŝy składać do dnia Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.Uwagi końcowe: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź uniewaŝnienia zapytania ofertowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość prowadzenia negocjacji cenowych z wyłonionym Wykonawcą, szczególnie w przypadku przekroczenia załoŝonych w budŝecie projektu kwot. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy, gdy zaoferowana stawka jest raŝąco niska lub gdy zaproponowana stawka po negocjacji z Oferentem przekracza moŝliwości budŝetowe projektu. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego. 10.Załączniki: 1.Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Załącznik nr 1 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym Załącznik nr 2 11.Dodatkowe informacje str. 7

8 Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach przedmiotowego projektu ponoszone są z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości str. 8

Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. WdroŜenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie sprzedaŝy pneumatyki z partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS ul. Pawińskiego 5A 02 106 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na budowę, uruchomienie oraz implementację

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku

str. 1 Toruń,23/kwietnia/2015 roku Toruń,23/kwietnia/2015 roku Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan zaprasza do składania ofert na wykonanie Platformy Informacyjnej Klastra w ramach projektu Wdrożenie I etapu Strategii Klastra

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo