Rysunek 1. Jak według Pana/i rozwija się branża PR w Polsce? 2,3. "nie mam zdania" 0,7. "zdecydowanie wolno" 2,6. "raczej wolno" 17,9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rysunek 1. Jak według Pana/i rozwija się branża PR w Polsce? 2,3. "nie mam zdania" 0,7. "zdecydowanie wolno" 2,6. "raczej wolno" 17,9"

Transkrypt

1 Organizatorzy zy Kongresu Public Relations prezentują: RAPORT I ANALIZĘ WYNIKÓW BADAŃ: PUBLIC RELATIONS W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRMACH 500 FIRM WG RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ AUTOR RAPORTU I BADAŃ: DR DARIUSZ TWORZYDŁO, PROF. WSIiZ ZAKŁAD PUBLIC RELATIONS WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE 1

2 WPROWADZENIE - METODOLOGIA Badania przeprowadzono w okresie: czerwiec wrzesień 2006 roku na próbie 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. Operatem badawczym był ran- king firm przygotowany przez Rzeczpospolitą. Respondentami byli menedżerowie, rzecznicy prasowi lub specjaliści zajmujący się komunikacją w w/w firmach. Badania przeprowadzono metodą CATI z wykorzystaniem ustandaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Metoda CATI była wspomagana i uzupełniona narzędziami informatycznymi. Spośród 500 przebadanych firm, w wywiadzie podjęło uczestnictwo 303 przedstawicieli w/w przedsiębiorstw, co stanowi 60,6% populacji. Pozostała grupa poddana baniom nie udzieliła odpowiedzi na zadane pytania, podając jako powód: brak czasu (nawet pomimo elastyczności ankieterów i wykonywaniu kolejnych telefonów), brak odpowiedniej osoby/działu kompetentnych do udzielenia informacji, a nawet dochodziło do takich sytuacji, że odmawiano z uwagi na fakt, nie prowadzenia działań PR, o czym informowali przedstawiciele firmy. ROZWÓJ BRANŻY PUBLIC RELATIONS Badając osoby zajmujące się public relations w największych polskich firmach zidentyfikowano na podstawie ich oceny dość dużą dynamikę rozwoju branży public relations. Według ponad 76% ekspertów i specjalistów PR zatrudnionych w badanych firmach branża rozwija się szybko (w tym 15,6% twierdzi, iż bardzo szybko). Rysunek 1. Jak według Pana/i rozwija się branża PR w Polsce? "nie mam zdania" "zdecydowanie wolno" "raczej wolno" "ani szybko, ani wolno" "raczej szybko" "zdecydowanie szybko" 2,3 0,7 2,6 15,6 17,9 60, Tylko 3,3% badanych stwierdza, iż branża PR w Polsce rozwija się wolno lub bardzo wolno. Taka ocena jest niezwykle istotna z punktu widzenia poszukiwania metod służących do pomiaru efektywności działań public relations. Dynamika zmian w branży, a także przewidywany jej dalszy intensywny rozwój skłaniają do podejmowania coraz bardziej zaawansowanych prac nad ujednolicaniem 2

3 metod pomiaru, ich systematyzacją i dostosowywaniem do wymagań decydentów, którzy na tej podstawie mogą podejmować decyzje dotyczące budżetów, a także kontynuacji projektów. ZNACZENIE PUBLIC RELATIONS W FIRMACH Patrząc z perspektywy ostatnich kilkunastu lat, znaczenie i rola public relations w przedsiębiorstwach przeszły istotną przemianę. Od rodzącej się świadomości, tworzonej przez zagranicznych ekspertów zatrudnianych w prywatyzowanych przedsiębiorstwach, poprzez budowę własnych szkół i kształcenie kadr niezbędnych do pracy w działach public relations, aż do aktywnego wykorzystania narzędzi PR w zarządzaniu wizerunkiem współczesnych organizacji. Nadal jednak brak jest pełnego zrozumienia istoty działań PR, przez co często następuje pomieszanie nie tylko pojęć, ale również funkcji PR w organizacjach. To sprawia, że w wielu firmach PR włączany jest w strukturze organizacyjnej do zadań przypisywanych działom marketingu lub samym rzecznikom prasowym. Zapomina się o tym jak ważna jest spójna i kompleksowa strategia PR, a przy tym w momencie gdy zachodzi konieczność redukcji kosztów, te działania w pierwszej kolejności dosięgają budżety przeznaczone na kampanie PR oraz zatrudniony personel zajmujący się komunikacją. Warte podkreślenia jest jednak to, że następuje zmiana świadomości. Ma ona charakter pionowy, i zmierza od dużych przedsiębiorstw, koncernów międzynarodowych do średnich i małych podmiotów, które poprzez obserwację uczą się wykorzystywać narzędzia, a często instynktownie je stosują nie wiedząc nawet jak brzmi nazwa działań PR. Rysunek 2. Znaczenie działań public relations dla zarządu i ekspertów zatrudnionych w firmie "bardzo istotne" "bardzo nieistotne" "raczej istotne" "raczej nieistotne" "ani istotne, ani nieistotne" dla badanego dla zarządu 3

4 Z przeprowadzonych badań i ich wyników zamieszczonych na rysunku nr 2, który obrazuje zmiany wartości jako odległości od punktu centralnego wynika, iż w badanych firmach istnieje nieznaczna różnica w postrzeganiu istotności znaczenia działań public relations pomiędzy menedżerami (zarządem firmy) a osobami, które są wykonawcami strategii i zamierzeń zarządów, ale zajmują się procesem kreowania wizerunku. Tabela 1. Jak istotne są dla Pana/i działania public relations? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid "bardzo istotne" ,0 69,0 69,0 "raczej istotne" 84 27,7 27,7 96,7 "ani istotne, ani nieistotne" 8 2,6 2,6 99,3 "raczej nieistotne" 1,3,3 99,7 "bardzo nieistotne" 1,3,3 100,0 Total ,0 100,0 Warto zauważyć, iż znaczenie przesuwa się szczególnie pomiędzy kategoriami bardzo istotne i raczej istotne i z analizy punktowej (zawartej w przedziale od 0 do 4) wynika, że jest to różnica na poziomie 0,32, gdzie wartość punktowa prezentująca znaczenie działań public relations dla osób profesjonalnie zajmujących się tym problemem wynosi 3,65, zaś ta sama wartość dla zarządu wynosi 3,33. Nadal jednak wartości te pozostają na poziomie istotności, co jest ważne z punktu widzenia nie tylko pracy specjalistów zajmujących się PR, ale również profesjonalnej realizacji zadań zaliczanych do sfer zadaniowych public relations. Relację tą można zaobserwować również analizując tabele 1 i 2. W tabeli nr 1 zauważamy, iż prawie 97% badanych respondentów stwierdziło, iż patrząc z ich perspektywy działalność PR w firmie ma dla nich istotne znaczenie (w tym bardzo istotne dla 69%). Dla nielicznych badanych (2,6%) działania PR nie są ani istotne, ani nieistotne. Z analizy tabeli nr 2 wynika, iż istotne znaczenie działania PR posiadają dla 91,4% zarządów, co stanowi o prawie 6 punktów procentowych wynik niższy od oceny znaczenia przez specjalistów. Tabela 2. Jak istotne są dla Zarządu Pana/i firmy działania public relations? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid "bardzo istotne" ,5 46,5 46,5 "raczej istotne" ,9 43,9 90,4 "ani istotne, ani nieistotne" 21 6,9 6,9 97,4 "raczej nieistotne" 3 1,0 1,0 98,3 "bardzo nieistotne" 5 1,7 1,7 100,0 Total ,0 100,0 4

5 Wyniki badań przeprowadzonych w największych polskich firmach jednoznacznie wskazują na istnienie nieznacznej rozbieżności znaczenia PR wśród menedżerów i specjalistów zajmujących się komunikacją w firmach a ich przełożonymi, a dokładniej zarządami firm. Na podstawie zauważalnych różnic zobrazowanych w tabeli nr 1 i 2 można wyciągnąć wniosek, podkreślany niejednokrotnie w publikacjach poświęconych PR, iż istniejący dotychczas d problem wynikający z rozbieżności w postrzeganiu znaczenia działań PR jakie przypisują zarządy firm komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz przypisywanemu znaczeniu przez specjalistów zmniejsza się. Podejmowane działania edukacyjne oraz informacyjne, które mają wzmacniać przekonanie wśród zarządzających firmami nadal są konieczne i nie należy zaprzestawać prac nad tym problemem. Pomimo rosnącej świadomości działań PR, nadal niestety wśród menedżerów pokutuje przekonanie, iż public relations skupia się wokół relacji z mediami. Od piarowców wymaga się zatem intensywnych działań, w kierunku uzyskania jak najszerszego wydźwięku realizowanego wydarzenia, co z kolei odsuwa na plan dalszy inne cele, które powinny przyświecać działaniom PR. POMIAR EFEKTÓW DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS Na podstawie przeprowadzonych badań marketingowych zidentyfikowano, iż w grupie 58,9% podmiotów poddanych analizie, działania public relations podlegają pomiarowi. Na uwagę zasługuje jednak inna kwestia, a mianowicie brak takich pomiarów w ponad 40% przedsiębiorstw. Tabela 4. Czy w Pana/i firmie dokonuje się pomiaru efektów prowadzonych działań/kampanii PR? Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent "tak" ,7 58,9 58,9 "nie" ,9 41,1 100,0 Total ,7 100,0 Missing System 1,3 Total ,0 Na podstawie wartości testu Chi Kwadrat oraz wartości skorygowanych reszt standaryzowanych stwierdzono, iż istnieje związek pomiędzy wagą działań PR dla zarządu a podejmowaniem działań zmierzających do pomiaru efektów. Jeżeli działania PR realizowane w przedsiębiorstwie uważane są przez zarząd za istotne, wówczas częściej wykonuje się pomiar efektów. Zarząd z większym przekonaniem decyduje się na takie działania. Na podstawie tych samych testów stwierdzono, iż związek zachodzi również między innymi zmiennymi, a mianowicie zatrudnieniem w dziale PR, a stosowaniem działań pomiarowych. I tak, im więcej jest zatrudnionych osób w dziale public relations, tym bardziej działania pomiarowe są wykonywane. 5

6 Tabela 5. Czy w Pana/i firmie dokonuje się pomiaru efektów prowadzonych działań/kampanii PR? * liczba pracowników - kategorie Crosstabulation Czy w Pana/i firmie dokonuje się pomiaru efektów prowadzonych działań/kampanii PR? "tak" "nie" liczba pracowników PR kategorie powyżej 5 Total 39,4% 55,6% 75,8% 80,0% 63,0% 60,6% 44,4% 24,2% 20,0% 37,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Na dokonywanie pomiaru efektów działań PR w firmie wpływają w stopniu istotnym: przychody ze sprzedaży i zysk. Wynika to z wartości testu Chi Kwadrat oraz wartości skorygowanych reszt standaryzowanych. Zaobserwowano, iż w firmach których przychody ze sprzedaży znajdują się na poziomie powyżej zł (rocznie) znacznie częściej dokonuje się pomiaru efektów public relations niż w pozostałych przedsiębiorstwach. Jeżeli natomiast przychody te są mniejsze niż zł, w znacznym stopniu wpływa to na rzadsze wykonywanie pomiarów. Na dokonywanie pomiaru efektów działań PR w firmie wpływa pozy- tywnie również wynik brutto kształtujący się na poziomie powyżej zł. WSPÓŁPRACA Z AGNECJAMI PUBLIC RELATIONS Na podstawie cytowanych badań zidentyfikowano jak duża część przedsiębiorstw w Polsce korzysta z pomocy agencji PR współpracując z nimi stale lub okresowo. Z badań wynika iż 56,5% przedsiębiorstw z badanej populacji współ- pracuje z agencjami public relations. Pozostała część badanych firm (43,5%) nie korzysta z pomocy agencji, w tym jednak aż 18,3% ma doświadczenia we współpracy z firmami zawodowo realizującymi na zlecenie klientów usługi z zakresu public relations. Spośród firm, które obecnie nie współpracują z agencjami, 7,3% zamierza podjąć współpracę dostrzegając szanse jakie wynikają z doświadczeń i możliwości jakie stoją za agencjami. WPŁYW WSPÓŁPRACY Z AGENCJAMI PR NA ZMIANY W PODEJŚCIU DO PUBLIC RELATIONS Innym czynnikiem, który istotnie wpływa na podejmowanie pomiaru efektów działań public relations jest współpraca z agencjami public relations. Jeżeli aktualnie realizowana jest współpraca z agencją public relations to dokonuje się znacznie częściej niż przeciętnie pomiaru efektów public relations. Jeżeli eli współ- praca z Agencją nie jest realizowana, ale wcześniej miała miejsce, to świadomość konieczności podejmowania pomiarów efektów działań PR nadal jest wysoka. Jednak warto zaznaczyć, iż w przypadku gdy współpracy nie ma, lub nie ma, ale jest planowana, istotnie rzadziej dokonywany jest pomiar efektów. Tym samym można oczekiwać, że współpraca z agencją public relations wzmocni świadomość 6

7 konieczności prowadzenia takich działań i takie działania sprowokuje. Widać to szczególnie pomiędzy tymi firmami, które nie współpracują ale współpracowały z agencjami PR, a tymi które nigdy dotąd nie współpracowały. Firmy które współpracowały z agencją PR, ale już nie współpracują mają wyższą świadomość niż Ci, którzy nie współpracują ale chcą współpracować lub ci, którzy nie współpracują i nie chcą współpracować. Może to oznaczać że know-how które przyniosła współpraca z agencją zostaje po części w firmie i jest wykorzystywane. Kolejny wniosek jaki jest wynikiem niniejszej analizy świadczy na korzyść agencji, które nie tylko wskazują konieczność ale i wytyczają kierunek ku pomiarowi efektów działań public relations. Przedstawiciele agencji doskonale zdają sobie sprawę z faktu potrzeby prezentacji efektów i pomiaru efektów działań jakie podejmują na rzecz klientów. W ten sposób bowiem, zarząd widząc efektywność wydanych środków jest skłonny inwestować w dalszym ciągu na prowadzenie profesjonalnego public relations. POMIAR EFEKTÓW PUBLIC RELATIONS METODY W grupie firm, w których dokonuje się pomiaru efektów prowadzonych kampanii, działań public relations zadane zostało pytanie uzupełniające, dzięki któremu wskazane zostały metody, najczęściej wykorzystywane w trakcie takich analiz. Wyniki badań zaprezentowano w tabeli nr 6. Warto zauważyć, że jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi służących do pomiaru efektów działań public relations w badanych firmach są badania marketingowe. Badania te wykonywane są zarówno własnymi siłami jak i zlecane na zewnątrz. Bada się głównie satysfakcję klienta wewnętrznego, zewnętrznego, dokonuje się również kompleksowego audytu wizerunku wewnętrznego w firmie oraz pomiaru wizerunku kształtującego się w otoczeniu zewnętrznym firmy. Tabela 6. Metody wykorzystywane do pomiaru efektów działań public relations Wyszczególnienie % własne ilościowe badania marketingowe 70,4% ilościowe badania zewnętrzne 60,7% własne jakościowe badania marketingowe 58,4% badania jakościowe zlecone na zewnątrz 57,6% monitoring mediów prowadzony przez własny zespół 67,0% monitoring mediów prowadzony przez firmę zewnętrzną 77,0% własna analiza publikacji prasowych 80,8% analiza publikacji zlecona na zewnątrz 42,4% W tabeli nr 6 zaprezentowano metody jakie najlepsze polskie przedsiębiorstwa wykorzystują do dokonywania pomiaru efektów prowadzonych przez siebie działań public relations. Od razu warto przyjrzeć się pewnym istotnym korelacjom. Pierwsza mówi o tym, iż współpraca z agencją public relations, wpływa w sposób istotny na wykonywanie badań zewnętrznych ilościowych. Może to oznaczać iż po pierwsze: agencje PR albo realizują takie projekty na zlecenie przedsię- 7

8 biorstw, albo są podmiotem prowokującym zaangażowanie firmy badawczej do oceny efektywności prowadzonych przez agencję w danej firmie działań public relations. Równie istotny jest wpływ współpracy z agencją na wykonywanie ze- z wnętrznych badań jakościowych oraz na podejmowanie monitoringu mediów z wykorzystaniem firmy zewnętrznej. z Warto dostrzec również inną zależność, która mówi, że im większy dział tym więcej badań zewnętrznych służących pomiarowi efektywności prowadzi się w danej firmie. Może to wynikać z tego, ze większe działy podejmują większą ilość projektów/kampanii i są wyspecjalizowane w działaniach PR, zaś pomiar pozostawiają ekspertom. Podobnie jest w przypadku badań jakościowych. W firmach zatrudniających w dziale PR powyżej 5 osób istotnie częściej zleca się na zewnętrz badania jakościowe. Oczywistym jest bowiem fakt, iż badania jakościowe muszą przeprowadzać wyspecjalizowane ośrodki badawcze lub eksperci, nie mogą tego czynić (jak to często ma miejsce w przypadku badań jakościowych) osoby, które w stopniu podstawowym poznały metody badań i konstruowania kwestionariuszy badawczych. W ramach prowadzonych działań analitycznych, mających na celu obserwację otoczenia w kontekście prowadzonych działań public relations i pomiar efektów jakie tym działaniom mogą towarzyszyć, jednym z najczęściej podejmowanych działań jest monitoring mediów i analiza przekazów medialnych. W przypadku monitoringu oprócz korzystania z własnych zasobów i możliwości, takie działania zlecane są firmom, specjalizującym się w monitoringu. Tabela 73. Firmy monitorujące media dla badanych podmiotów N=137 Wyszczególnienie % PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 24,8% Instytut Monitorowania Mediów 22,6% Newton Polska 5,1% eprasa.com 4,4% GLOB Agencja Prasowo-Informacyjna 2,2% Inne 9,5% Brak chęci udzielenia odpowiedzi (blokada danych) 31,4% Na polskim rynku dominują dwa podmioty, które rywalizują między sobą o prymat pierwszeństwa. Są to: PRESS-SERVECE Monitoring Mediów oraz Instytut Monitorowania Mediów. Wymienione firmy obsługują po blisko ¼ firm poddanych badaniom marketingowym. W dość dużym oddaleniu za tymi podmiotami są pozostałe firmy: Newton Polska, eprasa.com oraz GLOB Agencja Prasowo- Informacyjna. Niektóre firmy korzystają z ośrodków badawczych zlokalizowanych poza granicami Polski. W grupie pozostałych podmiotów pracujących w zakresie monitoringu mediów dla klientów z największej 500-tki przedsiębiorstw według rankingu Rzeczpospolitej są między innymi: NetPR, Centrum Monitoringu Mediów Mediascop, Expert-Monitor, TAI, a także agencje public relations, takie jak On Bard, czy NBS Public Relations. 8

9 W badaniach, respondentom postawiono również pytanie dotyczące tego, czy metody wykorzystywane przez osoby/działy zajmujące się public relations i jego pomiarem są według respondenta wystarczające. Tabela 7. Czy metody, które wykorzystuje Pan/i do pomiaru efektów PR są wystarczające? "nie"; 23,50% "nie wiem"; 1,70% "tak"; 74,80% Na pytanie, czy metody, które wykorzystuje firma do pomiaru efektów public relations są wystarczające, spośród tych, którzy zadeklarowali wykorzystywanie jakichkolwiek metod służących do pomiaru efektów działań public relations, aż 74,8% badanych odpowiedziało pozytywnie. Aczkolwiek jest dość duża grupa firm (23,5%) których przedstawiciele twierdzą, że wykorzystywane przez firmy których są reprezentantami metody są niewystarczające i należy poszukiwać nowych rozwiązań, które usprawniłyby ten proces. DLACZEGO NIE PODEJMUJĄ SIĘ POMIARU EFEKTÓW? Ponad 40% badanych firm nie dokonuje pomiaru efektów prowadzonych dzia- łań z zakresu public relations, jako główny powód podając brak zasobów ludzkich, niezbędnych do przeprowadzania takich działań. Wśród firm, których przedstawiciele zadeklarowali, że nie dokonują pomiaru efektów prowadzonych działań public relations dominuje przekonanie, iż aby taki pomiar realizować należy zwiększyć liczbę osób zatrudnionych w firmie i przydzielić ich do działalności pomiarowej. Co czwarty ankietowany, spośród zadeklarowanych sceptyków procesu pomiaru efektów działań public relations stwierdza, iż za brakiem inicjatywy w aspekcie pomiaru efektywności stoi brak takiej konieczności. W wielu firmach blokada na takie działania zakładana jest przez sam zarząd, który nie wykazuje zainteresowania pomiarem. Jest to o tyle zastanawiające, że świadczy wręcz o ignorancji członków zarządów badanych firm, która ogranicza nie tylko możliwość właściwej 9

10 oceny realizowanych kampanii, ale również prowadzi do wydatkowania środków bez jakiegokolwiek przemyślenia. Tabela 4. Dlaczego nie dokonuje się pomiaru efektów? N=121 Wyszczególnienie % brak zasobów ludzkich 64,5% brak potrzeby oceny efektów 42,1% Zarząd nie wykazuje zainteresowania pomiarem 38,3% Nie ma odpowiednich metod pomiaru efektów 34,7% zbyt duże koszty pomiaru 30,6% brak wiary w możliwość pomiaru efektów 26,4% zbyt duża czasochłonność pomiaru 25,6% Inne 11,2% Blisko 35% badanych stwierdza, iż w ich firmach nie podejmuje się pomiaru efektów, gdyż nie ma odpowiednich metod, które taki pomiar mogą umożliwić. Część badanych swoje negatywne podejście do pomiaru efektów uzasadnia zbyt dużymi kosztami. Inni zaś uzasadniają takie decyzje brakiem wiary w możliwość pomiaru efektów i zbyt dużą czasochłonność takich pomiarów. Dość interesujące są również inne głosy, uzasadniające zaniechanie działań służących pomiarowi efektów prowadzonych działań public relations. I tak respondenci jako powód takich decyzji podają charakter firmy, lub brak konkurencji. Według ankietowanych nie ma konieczności podejmowania się oceny efektów działań PR jeżeli firma nie ma konkurencji. Zatem nadal pokutuje przekonanie, iż monopolista może postępować według zasad samodzielnie ustalonych, bez spojrzenia na ocenę płynącą ze strony otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. W jednym z przypadków przedstawiciel firmy stwierdził, iż firma nie musi takich działań podejmować w Polsce, bo są to tylko koszty, które i tak się nie zwrócą. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT RAPORTU: Dr Dariusz Tworzydło, prof. WSIiZ, ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONGRESIE PUBLIC RELATIONS SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 10

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: MARKETING A PUBLIC RELATIONS KONFLIKTY I OBSZARY POROZUMIENIA

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: MARKETING A PUBLIC RELATIONS KONFLIKTY I OBSZARY POROZUMIENIA PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: MARKETING A PUBLIC RELATIONS KONFLIKTY I OBSZARY POROZUMIENIA autorzy i wykonawcy: dr Dariusz Tworzydło autor projektu mgr Zbigniew Chmielewski Izabela Zając lider projektu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV

WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV NOTATKA PRASOWA Rzeszów, 28.02.2008 WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW czyli co klienci sądzą o Urzędnikach i Urzędach w Rzeszowie? edycja IV W dniach 11-15 lutego 2008 roku zespół badawczy Zakładu Public

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania

Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Jak Polacy wybierają mieszkania? - Raport z badania Warszawa, Styczeń 2015 Wstęp Od kilku lat w Polsce rośnie liczba sprzedawanych mieszkań. Jak wynika z danych Eurostatu z 2014 roku, dotyczących mieszkalnictwa,

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje!

Brand Spirit Agency. Wzbudzamy emocje! Brand Spirit Agency Wzbudzamy emocje! Pierwsza w Polsce Agencja Marketingowa, które oferuje swoje usługi w formie abonamentu! Oferta skierowana do wszystkich Start-Up ów i mikroprzedsiębiorstw, które przy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku

Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku Działania marketingowe i PR w polskich firmach w 2013 roku Marcin Rzepka Kierownik Działu Badań Adam Sanocki Account Director Spis treści WSTĘP... 3 GŁÓWNE WNIOSKI... 4 METODOLOGIA... 4 SZCZEGÓŁOWE WYNIKI...

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców O badaniu Raport przedstawia stosunek polskich przedsiębiorców do pracy zdalnej. Można się z niego dowiedzieć m.in: ile firm na rynku polskim zatrudnia

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Raport dla przedstawicieli mediów

Raport dla przedstawicieli mediów Raport dla przedstawicieli mediów Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu raport prezentujący wyniki kolejnego badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., dotyczący

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009

Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009 Raport z badań: WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE Zakład Public Relations WSIiZ w składzie: dr Dariusz TWORZYDŁO- kierownik zespołu, pomysłodawca badań mgr Zbigw

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

PR agencyjny opinie i perspektywy. W y n i k i b a d a n i a P R F o r u m 1 6 l i s t o p a d a

PR agencyjny opinie i perspektywy. W y n i k i b a d a n i a P R F o r u m 1 6 l i s t o p a d a PR agencyjny opinie i perspektywy W y n i k i b a d a n i a P R F o r u m 1 6 l i s t o p a d a 2 0 1 2 O badaniu Metodologia i próba Badanie zrealizowano w dniach 30 października 15 listopada 2012, metodą

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: PUBLIC RELATIONS W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: PUBLIC RELATIONS W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: PUBLIC RELATIONS W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH autorzy i wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Olędzki dr Dariusz Tworzydło mgr Zbigniew Chmielewski autorzy projektu oraz mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów i Human Resources

Monitoring mediów i Human Resources Monitoring mediów i Human Resources Prezentujemy materiał, dzięki któremu dowiesz się, jak monitoring internetu i mediów tradycyjnych może wspomagać działania Human Resources w Twojej firmie. 1 Jak funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ opracowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE?

P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE? P O T R Z E B U J E S Z PROFESJONALNEGO B A D A N I A R Y N K U W PRZYSTĘPNEJ CENIE OMNIBUS to cykliczne badanie ilościowe realizowane co dwa tygodnie na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie ok. 1000

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Fluktuacja kadr. Sedlak & Sedlak

Fluktuacja kadr. Sedlak & Sedlak W Raporcie WskaźnikiHR 2015 wzięły udział 203 firmy z całej Polski, które zatrudniają 258 410 pracowników. Badanie obejmowało cały rok 2015. Na jego podstawie obliczyliśmy 41 wskaźników z 4 istotnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego

Pomiar kapitału ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego Seminarium naukowe: Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją. Instytut Kapitału Ludzkiego SGH, 12.03.2016 Pomiar kapitału ludzkiego z perspektywy kapitału intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015 metodologia badania Warszawa, lipiec 2015 Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie od trzynastu lat przez miesięcznik Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Najefektywniejsze formy marketingu w Internecie to według respondentów strona WWW produktu (73% wskazao), SEO (50% wskazao) i SEM (44% wskazao).

Najefektywniejsze formy marketingu w Internecie to według respondentów strona WWW produktu (73% wskazao), SEO (50% wskazao) i SEM (44% wskazao). Główne wnioski Branża interaktywna wierzy w efektywnośd marketingu i reklamy w Internecie (83 proc.). Na dalszych miejscach pod względem efektywności znajdują się działania public relations (71%), prasa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA

RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Szkoła Podstawowa nr 13 im. Leopolda Staffa w Łodzi RAPORT EWALUACJA WEWNĘTRZNA Obszar : Środowisko Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły ROK SZKOLNY 15/1 PRZEBIEG EWALUACJI Ewaluacja wewnętrzna w obszarze:

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik 2006

Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik 2006 Statystyka ogłoszeń o pracę dla PR-owców październik 2006 Październikowy raport PRoto zawiera analizę 87 nowych ogłoszeń o pracę dla PR-owców. Ostatni miesiąc przyniósł wzrost liczby ogłoszeń o pracę o

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego

Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego Absolwent na rynku pracy Przedsiębiorcy o kondycji branży i systemie kształcenia zawodowego Natalia Hipsz, CBOS 1 Wywiad częściowo ustrukturyzowany (SSI) Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) Liczba badanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacje o badaniu 3. Wyniki badania 6. Motywacje finansowe i benefity pozapłacowe 7. Motywacje pozafinansowe 14.

Spis treści. Informacje o badaniu 3. Wyniki badania 6. Motywacje finansowe i benefity pozapłacowe 7. Motywacje pozafinansowe 14. Styczeń 2015 Spis treści Informacje o badaniu 3 Wyniki badania 6 Motywacje finansowe i benefity pozapłacowe 7 Motywacje pozafinansowe 14 Demotywatory 21 Profil respondentów 23 INFORMACJE O BADANIU Główne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo