PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: MARKETING A PUBLIC RELATIONS KONFLIKTY I OBSZARY POROZUMIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: MARKETING A PUBLIC RELATIONS KONFLIKTY I OBSZARY POROZUMIENIA"

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ: MARKETING A PUBLIC RELATIONS KONFLIKTY I OBSZARY POROZUMIENIA autorzy i wykonawcy: dr Dariusz Tworzydło autor projektu mgr Zbigniew Chmielewski Izabela Zając lider projektu Małgorzata Wydrzyńska Jagoda Stępień współpraca: Rzeszów 2008

2 WPROWADZENIE Dużo się mówi współcześnie o występowaniu konfliktów pomiędzy dwoma współistniejącymi obszarami zarządzania w organizacji, jakimi są: public relations oraz marketing. Zarówno po jednej jak i po drugiej stronie pojawiają się wnioski czy opinie mówiące o braku takiego porozumienia i występowaniu konfliktów. Wielu praktyków PR sugeruje wręcz, że nie można się porozumieć z menedżerami oraz specjalistami marketingu, że praktycy marketingu odbierają działaniom PR budżet, że nie ma porozumienia, a mamy do czynienia z permanentnym kryzysem komunikacyjnym, że blokowany jest przepływ informacji, że kampanie są niespójne. Podobnie jest w drugą stronę. Praktycy marketingu często, szczególnie podczas nieformalnych spotkań, ale również konferencji i sympozjów podkreślają pojawiające się problemy na linii marketing PR. Z uwagi na tak sformułowane opinie, a także funkcjonujące w obydwu branżach stereotypy podjęto ten temat badawczy. Postanowiono zbadać, i zdecydowanie potwierdzić lub zaprzeczyć tym być może nietrafionym i niewłaściwym stereotypom wzajemnego postrzegania. Hipotezę postawiono taką, jaka pojawia się powszechnie w opiniach wspomnianych grup, a mianowicie: PR i Marketing nie potrafią współpracować, rywalizują i w ten sposób firma/organizacja nie ma szans na osiągnięcie efektu synergii. Jednak już na wstępie należy wskazać, iż postawiona hipoteza badawcza nie została potwierdzona, zaś konflikt wynika ze stereotypów i naleciałości, a może nawet sztucznie wywoływanych problemów. Wyniki badań ukazują owszem istniejące konflikty, ale są to tylko według autorów badań konflikty naturalnie występujące pomiędzy tymi dwoma obszarami zarządzania. Badania dowodzą, że menedżerowie i specjaliści praktycy marketingu widzą szansę dla całej organizacji, która wynika z synergii działań komunikacyjnych realizowanych zarówno przez nich jak i tych pracowników, którzy odpowiedzialni są za PR. To dobry sygnał, zarówno dla jednych jak i drugich. Przeczy to stereotypom, mówiącym o wszechobecnych nieporozumieniach i wewnętrznej walce, która wyniszcza całą organizację dr Dariusz Tworzydło, pomysłodawca projektu badawczego. Należy również dodać, iż jest to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone w Polsce. CEL I METODOLOGIA PROCESU BADAWCZEGO Celem badań przeprowadzonych wśród osób zajmujących się marketingiem było uzyskanie ich opinii na temat współpracy ze specjalistami i ekspertami public relations zatrudnionymi w tych samych firmach. Poddano analizie czynniki, które mają wpływ na powstawanie ewentualnych konfliktów, lub na tworzenie obszarów porozumienia. Badano również czy w przedsiębiorstwach, w których pracują respondenci jest dział public relations i osoby ściśle z nim związane. Dokonano analizy przyczyn powstawania konfliktów. Wyłonione zostały także obszary porozumienia jakie zachodzą między marketingiem, a public relations. Operatem badawczym był ranking przedsiębiorstw opracowany przez Rzeczpospolitą oraz baza portalu Goldenline.pl. Ranking obejmował 500 największych polskich podmiotów gospodarczych. Grupa badawcza z Goldenline.pl liczyła 50 osób, które podały w swoim profilu zawodowym informację o zajmowaniu stanowiska związanego z marketingiem. Uwzględniono zarówno specjalistów z zakresu marketingu jak i osoby pracujące w marketingu na stanowiskach kierowniczych. Wszyscy badani mieli możliwość wypełnienia tego samego kwestionariusza. Badanie zostało przeprowadzone w miesiącach styczeń marzec 2008 roku. Metoda jaką zastosowano w badaniu to kodowany kwestionariusz ankietowy wysyłany w formie elektronicznej na adres mailowy osób związanych z marketingiem. Ostatecznie zebrano 146 ankiet, co stanowi 26,5% określonej, przyjętej do badań populacji. Wypełnione kwestionariusze poddano dalszej analizie. Osoby, które wzięły udział w badaniu to w 53,9% mężczyźni i w 46,1% kobiety. WSPÓŁPRACA POMIĘDZY MARKETINGIEM A PUBLIC RELATIONS Przeprowadzone badania na temat Konfliktów i obszarów porozumienia między marketingiem a public relations wykazały, że według badanych specjalistów marketingu relacje pomiędzy PR a marketingiem są raczej pozytywne. Przedstawiciele obydwu obszarów zarządzania przedsiębiorstwem potrafią realizować przypisane im zadania, wykorzystując przy tym synergiczny efekt jaki uzyskuje się ze współpracy. Kontakty między specjalistami z zakresu marketingu, a osobami związanymi z public relations są bliskie i celowe. 2

3 Przedstawiciele marketingu i PR w badanych firmach współpracują ze sobą, koordynują przydzielone im zadania i razem dążą do osiągnięcia efektów w postaci uzyskania określonych wyników finansowych z uwzględnieniem oczekiwanego wizerunku przedsiębiorstwa. Badania wykazały, iż kontakty pomiędzy przedstawicielami wspomnianych działów w prawie połowie przypadków są bardzo częste, nawet codzienne. Jest to dobre zjawisko, zważywszy, iż działania z zakresu PR i marketingu powinny być realizowane łącznie. Rozdzielenie wskazanych działań od siebie jest kierunkiem niesprzyjającym realizacji kompleksowej strategii komunikacyjnej w firmie. Osoby związane z marketingiem zgadzają się ze stwierdzeniem, że kontakt ze specjalistą z zakresu public relations jest konieczny przy każdej okazji i kampanii. PUBLIC RELATIONS W STRUKTURZE BADANYCH FIRM W większości przypadków działalność public relations w badanych przedsiębiorstwach zorganizowana jest w formie niezależnego działu/departamentu/komórki, lub jednoosobowej działalności zależnej od innych działów (marketing, HR). Potwierdza się również teza, mówiąca o zmianie świadomości i dążeniu do tworzenia jednostek departamentów public relations - będących niejako spoiwem całości działań komunikacyjnych w firmie. Do projektów public relations przeznacza się coraz więcej osób zatrudnianych w konkretnych działach PR. Co prawda organizuje się jeszcze w wielu firmach działalność PR poprzez specjalistów ulokowanych w departamentach marketingu, ale sytuacja zmienia się w kierunku wyłączania i tworzenia odrębnych bytów, które owszem współpracują z marketingiem, ale jako niezależne osobne działy. Dostrzeżono również, że coraz więcej organizacji posiadających w swoich strukturach dział marketingu, decyduje się równocześnie na równoległe zatrudnienie specjalisty z zakresu public relations. Badania dowodzą, iż przedstawiciele marketingu w korporacjach i organizacjach zakładają i doświadczają istnienia bliskiej i dobrej współpracy marketingu z piarem co pozwala przedsiębiorstwu osiągać sukcesy, które owocują np. większą sprzedażą produktów, poprawą relacji i współpracy między działami i poszczególnymi pracownikami oraz lepszym postrzeganiem przedsiębiorstwa przez otoczenie. Badani marketingowcy twierdzą, iż w większości przypadków, pomysły specjalisty z zakresu public relations są wykorzystywane do kompleksowych działań przedsiębiorstwa. Znaczna ilość osób przyznaje, że w firmie jest potrzebna taka osoba jak praktyk PR i że ważne z punktu widzenia organizacji działania są z nim konsultowane. Marketingowcy zgadzają się ze stwierdzeniem, że praca PR-owca przyczynia się do rozwoju organizacji. PR-owiec WRÓG, CZY PRZYJACIEL MARKETINGOWCA? Osoby z działu marketingu nie traktują specjalisty z dziedziny public relations jako wroga, który stanowi zagrożenie dla ich stanowiska i kariery zawodowej, lecz jako partnera, który wspomaga zarówno marketing jak i działania organizacji jako całości. Oczywiście dostrzeżono również fakt występowania nieporozumień i konfliktów. I pomimo ogólnie dobrze postrzeganej współpracy nie są to konflikty rzadkie. Blisko połowa badanych stwierdza, że one występują, w tym, 11% badanych twierdzi, że są częste. Do głównych powodów występowania konfliktów pomiędzy PR a marketingiem zaliczyć można konflikty na tle swobody, samodzielności wypełniania obowiązków i podejmowania decyzji, różnice zdań, konflikt na tle odpowiedzialności za realizację projektów oraz na tle przydzielonych obowiązków. PR + MARKETING = ROZGŁOS MEDIALNY Zdecydowana większość badanych marketingowców twierdzi, że dzięki praktykom PR przedsiębiorstwo uzyskuje rozgłos medialny dla realizowanych projektów. Nie spłaszczają oni jednak działań public relations do relacji medialnych. W odniesieniu bowiem do komunikacji wewnętrznej, wyraźnie stwierdzają, iż dzięki działaniom PR polepszany jest przepływ informacji pomiędzy pracownikami w firmie. Praktycy marketingu twierdzą również, iż dzięki współpracy między tymi dwoma obszarami firma odnotowuje wzrost wielkości sprzedaży. Efekty pracy są dostrzegalne także np. w postaci wzrostu zaufania klientów do firmy. 3

4 NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI W pierwszej kolejności zadano respondentom pytanie dotyczące organizacji działań public relations w firmach, których respondenci eksperci, specjaliści, praktycy marketingu pracują. Rysunek 1. Czy w Pana/i firmie jest osoba lub osoby odpowiedzialna/e za PR? 74% ankietowanych deklaruje, że w ich firmie jest osoba odpowiedzialna za PR. Zaledwie w co piątej taka osoba nie funkcjonuje/ pracuje. Rysunek 2. Jak zorganizowana jest działalność PR w Pana/i firmie? Działalność public relations w 63% badanych firm zorganizowana jest w formie niezależnego działu/departamentu/komórki. W 22% podmiotów PR zorganizowany jest jednoosobowo, aczkolwiek specjalista, ekspert zależny jest w tym przypadku od innych działów (np. marketing, HR). Niezależnych specjalistów zatrudnionych w badanych organizacjach 14%. 4

5 Rysunek 3. Czy utrzymuje Pan/i kontakty z PR-owcami w swojej firmie? Codzienne kontakty z PR-owcami utrzymuje 43,7% badanych. Prawie w co piątej ankietowanej firmie dział marketingu podejmuje kontakty z PR-owcami od 2 do 4 razy w tygodniu, raz w tygodniu natomiast 9,2% respondentów. Od 2 do 3 razy w miesiącu 11,5% badanych deklaruje współpracę z PR-owcami, raz w miesiącu 4,6% osób, a rzadziej niż raz w miesiącu, ale częściej niż raz do roku 5,7% respondentów. Fakt utrzymywania kontaktów z PR-owcami raz do roku lub nawet rzadziej potwierdza 3,4% badanych. Taki sam odsetek ankietowanych twierdzi, iż nigdy nie utrzymuje kontaktów w z PR-owcami. Rysunek 4. W jakich sytuacjach kontakt z PR-owcem jest konieczny? Ponad połowa badanych (51%) twierdzi, że kontakt z PR-owcem jest konieczny przy każdej okazji i kampanii, natomiast 32% respondentów uważa, że kontakt ze specjalistą PR konieczny jest przy wybranych kampaniach. W badanej grupie 13% osób kontaktuje się z PR-owcem tylko w ważnych, wyjątkowych i trudnych kampaniach. Pozostała grupa - 4% badanych w żadnych podejmowanych działaniach nie kontaktuje się z PRowcem. 5

6 Rysunek 5. Jak Państwu (PR i marketing) układa się współpraca zawodowa? Współpraca pomiędzy PR i marketingiem układa się raczej dobrze - twierdzi tak 39% ankietowanych przedstawicieli marketingu w badanych organizacjach, podczas gdy 28% uważa, że współpraca układa się bardzo dobrze. Co piąty ankietowany podkreśla, iż współpraca pomiędzy analizowanymi zawodami układa się ani dobrze, ani źle. W opinii co dziesiątego respondenta współpraca pomiędzy PR i marketingiem układa się źle (w tym 6% ankietowanych twierdzi, że współpraca układa się raczej źle). Tabela 1. Jakie są efekty współpracy PR i marketingu? dzięki PR-owcom uzyskujemy rozgłos medialny dla realizowanych badań PR sprawia, że ponosimy mniejsze wydatki na reklamę dzięki współpracy doprowadzamy do wzrostu wielkości sprzedaży współpraca usprawnia przepływ informacji między pracownikami w firmie różnica zdań i potrzeb powoduje, iż powstaje wiele konfliktów współpraca powoduje opóźnienie i blokady w realizacji działań nie dostrzegam efektów współpracy zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam nie mam zdania raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam 50,7% 26,0% 5,5% 11,0% 6,8% 26,0% 26,0% 12,3% 21,9% 13,7% 19,2% 37,0% 19,2% 13,7% 11,0% 34,2% 32,9% 11,0% 12,3% 9,6% 11,0% 12,3% 13,7% 41,1% 21,9% 8,2% 11,0% 13,7% 37,0% 30,1% 8,2% 8,2% 9,6% 31,5% 42,5% Największy odsetek badanych 76,7% zgadza się (w tym co drugi ankietowany zdecydowanie się zgadza), że dzięki PR-owcom firma uzyskuje rozgłos medialny dla realizowanych badań. 67,1% respondentów twierdzi, że współpraca usprawnia przepływ informacji między pracownikami w firmie. 56,2% respondentów zgadza się z twierdzeniem, że dzięki współpracy doprowadzamy do wzrostu wielkości sprzedaży, zaś 52% respondentów zgadza się, że PR sprawia, że ponoszone są mniejsze wydatki na reklamę. 6

7 Aż 63% respondentów uważa, iż różnica zdań i potrzeb jakie mają wskazane grupy nie determinuje powstawania konfliktów. Podobna, bo 67,1% liczba ankietowanych nie zgadza się, że współpraca powoduje opóźnienie i blokady w realizacji działań. ¾ badanych uważa, że efekty współpracy pomiędzy PR-em i działem marketingu są widoczne. Rysunek 6. Czy występują konflikty między marketingiem, a PR w Pana/i firmie? 32% badanych uważa, że konflikty pomiędzy marketingiem a PR występują ale rzadko, podczas gdy 24% badanych twierdzi, że nigdy nie było takie sytuacji, w której wystąpiłby konflikt pomiędzy wskazanymi działami. Jedynie 11% ankietowanych zaobserwowało częste konflikty pomiędzy marketingiem, a PR w swoim przedsiębiorstwie. Tabela 2. Główne powody występowania konfliktów między marketingiem a PR Konflikt na tle swobody / samodzielności wypełniania obowiązków i podejmowania decyzji 19,8% Różnica zdań 18,9% Konflikt na tle odpowiedzialności za realizację projektów 17,1% Konflikt na tle przydzielonego zakresu działań / obowiązków 17,1% Konflikt interesów 12,6% Konflikt na tle sposobu wykorzystania środków finansowych 10,8% Podział środków finansowych na działalność PR-owca i marketingu 2,7% Konflikt na tle wynagrodzenia za wykonana pracę 0,9% Prawie 20% osób biorących udział w badaniu uważa, że głównym powodem występowania konfliktów między marketingiem a PR jest konflikt na tle swobody / samodzielności wypełniania obowiązków i podejmowania decyzji (19,8% badanych). Prawie 19% respondentów twierdzi, iż konflikty wynikają z różnicy zdań zainteresowanych osób. Jednakowy odsetek ankietowanych tj. 17,1% badanych do powodów powstawania konfliktów zaliczają konflikt na tle odpowiedzialności za realizację projektów oraz konflikt na tle przydzielonego zakresu działań / obowiązków. Ponadto respondenci dodają konflikt interesów (12,6% badanych) występujący pomiędzy marketingiem a PR-em, konflikt na tle sposobu wykorzystania środków finansowych (10,8% badanych) oraz podział środków finansowych na działalność PR-owca i marketingu (2,7% badanych). Najmniejszy odsetek respondentów wskazuje, iż konflikty powstają na tle wynagrodzenia za wykonana pracę (0,9% badanych). 7

8 Rysunek 7. Czy fakt istnienia PR-owca stanowi zagrożenie dla Pana/i pozycji w firmie? Przedstawiciele marketingu nie obawiają się utraty swojej pozycji w firmie z uwagi na fakt konieczności współprpacy z public relaitons. Największy odsetek badanych - 86% odpowiedziało, że człowiek zatrudniony na stanowisku PR w ich firmie nie stanowi zagrożenia dla ich pozycji. Tylko 6% osób stwierdziło, że jest to dla nich jakieś zagrożenie, 8% respondentow nie ma zdania. Rysunek 8. Jaki wpływ ma praca PR-owca na rozwój firmy? Zdecydowana większość badanych 86% stwierdza, że praca PR-owca korzystnie wpływa na rozwój firmy. Zdania w tej kwestii nie posiada 11% respondentów, a jedynie 3% osób uważa że wpływ PR-owca na rozwój jest niekorzystny (w tym 2% badanych twierdzi, że wpływ jest zdecydowanie niekorzystny). Tabela 3. Jak często pomysły PR-owca spotykają się z akceptacją marketingowców? 1. w 100% przypadków 6,3% 2. w 80% przypadków 48,4% 3. w 50% przypadków 29,7% 4. w 30% przypadków 9,4% 5. w 10% przypadków 1,6% 6. nigdy 4,7% 8

9 Ogólnie projekty i pomysły prezentowane przez przedstawicieli PR w badanych firmach, spotykają się z akceptacją marketingowców. Ponad połowa badanych (54,7%) podkreśla, że w większości przypadków pomysły PRowca spotykają się z ich akceptacją (w tym 6,3% osób twierdzi, iż pomysły PR-owca w każdym przypadku spotykają się z akceptacją. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawie 5% osób biorących udział w badaniu przyznaje, że pomysły PR-owca nigdy nie są akceptowane przez marketingowców. Warto wskazać, iż wśród tak twierdzących są osoby, które jednocześnie dostrzegają istnienie poważnych konfliktów pomiędzy PR a marketingiem. Jedynie 1,6% osób twierdzi, że pomysły realizowane są w jedynie w 10% przypadków. Rysunek 9. Czy możliwa jest współpraca między PR-owcem a marketingowcem przy realizacji wspólnych przedsięwzięć? Zdecydowana większość ankietowanych jest zdania, że jest możliwa współpraca między PR-owcem, a marketingowcem przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Jedynie 9% ankietowanych uważa, że współpraca pomiędzy wskazanymi działami nie jest możliwa, podczas gdy 8% nie potrafiło określić swojego zdania w tym temacie. Podsumowując warto wskazać, iż blisko 70% badanych twierdzi, iż specjalista od PR jest niezbędny w firmie. Zaledwie 8% twierdzi, ze specjalista od PR jest osobą zbędną w firmie. Rysunek 10. Czy Pana/i zdaniem specjalista od PR jest? 9

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie 2 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010 4 Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Użyteczność usług firm audytorskich

Użyteczność usług firm audytorskich Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r. Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Inwestycja w magazyn doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak w Polsce firmy inwestują

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak inwestuje

Bardziej szczegółowo

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013

MICHAEL PAGE GLOBALNY BAROMETR HR 2013 MICHAEL PAGE Plan działania w obszarze HR wspólny cel strategiczny, różne priorytety regionalne ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ZMIANY ZACHODZĄCE W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo