Oracle Discoverer Oracle Developer Suite 10g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g"

Transkrypt

1 Oracle Discoverer Oracle Developer Suite 10g 1

2 Plan 2 Architektura Oracle Discoverer Komponenty EUL (ang. End User Layer) Obszary zainteresowań (ang. business areas) Rola administratora Składowe obszaru zainteresowań Przykład utworzenie przykładowego obszaru zainteresowań Udostępnianie obszarów zainteresowań, nadawanie uprawnień Discoverer Desktop omówienie Skoroszyty, arkusze typy i przeznaczenie Elementy składowe arkuszy Przykład utworzenie i modyfikacja przykładowego skoroszytu

3 Oracle Discoverer 3 Oracle Discoverer jest aplikacją wspomagającą w procesach podejmowania decyzji. Oracle Discoverer pozwala na: wykonywanie zapytań ad hoc, analizowanie oraz formatowanie wyników zapytań, przygotowywanie danych do ich prezentacji, zarządzanie danymi.

4 Oracle Discoverer 4 Oracle Discoverer składa się z następujących podstawowych komponentów: Discoverer Administration pozwala na tworzenie warstwy metadanych zwanej EUL (ang. End User Layer), która ukrywa złoŝoność schematu bazy danych przed uŝytkownikami oraz odzwierciedla poszczególne obszary biznesowe (ang. business areas) obszary zainteresowań przedsiębiorstwa Discoverer Desktop pozwala na tworzenie i modyfikowanie zapytań, zadawanie zapytań do bazy danych, analizowanie rezultatów, formatowanie raportów Discoverer Plus "przeglądarkowy" odpowiednik Discoverer Desktop o bardzo podobnej funkcjonalności Discoverer Viewer "przeglądarkowe" narzędzie pozwalające na wykorzystywanie analiz utworzonych w wersjach Desktop lub Plus Discoverer Portlet Provider pozwala na umieszczanie na stronach portalu internetowego wyników analiz wykonanych w oparciu o arkusze Discoverera

5 Architektura 5 Discoverer Portlet Provider Discoverer Viewer Discoverer Plus Servlety Discoverera ias10g Discoverer Desktop End User Layer (EUL) Relational Database Discoverer Administration

6 End User Layer 6 Oddziela końcowego uŝytkownika od złoŝonych struktur bazy danych i jej ciągłych zmian Wprowadza intuicyjny, strategicznie zorientowany sposób widzenia bazy danych dostosowany do wymagań końcowych uŝytkowników Zarządzanie: EUL Manager w Administration Edition Zawartość: meta-dane dotyczące analizowanych informacji zaimportowanego schematu magazynu danych, przywileje i prawa do obszarów zainteresowań, rezultaty zaplanowanych skoroszytów, definicje skoroszytów utworzonych przez uŝytkowników. Jest podzielony na strategicznie zorientowane obszary zwane obszarami zainteresowań.

7 Obszar zainteresowań (1/2) 7 Udostępniają zbiór katalogów zawierających strategicznie powiązane ze sobą informacje. Obejmuje dane zgodnie z konkretnymi potrzebami uŝytkownika lub grupy uŝytkowników. Zwykle udostępnia dane z kilku relacji, perspektyw odwzorowując je jako katalogi. Katalogi mogą dotyczyć relacji z jednej lub wielu baz danych, schematów. Zawiera elementy wspomagające uŝytkownika w tworzeniu analiz takie jak warunki, połączenia, wyliczenia, formaty, hierarchie. Jest elementarną jednostką w polityce zarządzania uprawnieniami Pozwala uŝytkownikowi na dostęp do bazy danych bez znajomości jej struktury.

8 Obszar zainteresowań (2/2) 8 W obszarze zainteresowań relacje i perspektywy odwzorowywane są na katalogi a atrybuty relacji (perspektyw) na elementy katalogów. SQL> desc SKLEPY Nazwa ID_SKLEPU NAZWA_SKLEPU MIEJSCOWOSC REGION Magazynier Y Magazynier X Obszar zainteresowań SprzedaŜ SprzedaŜ Analityk Z Dyspozytor Z Sklepy Produkty Handlowiec X Obszar zainteresowań Magazyny Pracownik Marketingu Y

9 Rola administratora 9 Zanim rozpocznie się budowę obszaru zainteresowań naleŝy: wiedzieć jak go zaprojektować tak aby wspomagał osoby podejmujące decyzje, znać strukturę i rozmieszczenie danych, znać ich wzajemne powiązania. Główne zadania administratora to: identyfikacja potrzeb uŝytkowników, wybór danych, które najbardziej się nadają do zaspokojenia potrzeb uŝytkowników, budowa uŝytecznego obszaru zainteresowań, uŝycie mających znaczenie dla uŝytkownika nazw obszarów zainteresowań, katalogów, elementów, kontrola dostępu uŝytkowników do obszaru zainteresowań, budowa uŝytecznych struktur w EUL wraz z połączeniami i folderami złoŝonymi, budowa wyliczeń, warunków i hierarchii ułatwiających analizy końcowych uŝytkowników, budowa agregatów (ang. summary tables) poprawiających wydajność.

10 Składowe obszaru zainteresowań 10 Katalogi Elementy Warunki Połączenia Hierarchie Klasy elementów Katalogi podsumowań

11 Katalogi 11 Odpowiedniki zapytań Typy proste oparte na pojedynczej relacji, perspektywie, custom oparte na zapytaniu, złoŝone oparte na elementach pochodzących z innych katalogów powiązanych ze sobą. select * from CZAS select * from ( select 1 N, 'Monday' D from dual union select 2 N, 'Tuesday' D... ) Select CZY_SWIETO, N From (Czas, Dni Tygodnia) Where D = DZIEN_TYGODNIA

12 12 Elementy, warunki, połączenia, hierarchie Elementy - Składowe katalogów Typy: wymiary (ang. Axis Item), fakty (ang. Data Point Item), dla kaŝdego z elementów pełniących rolę faktu (składnika relacji faktów) definiuje się domyślny agregat, który ma być wyliczany przy operacjach agregacji. Warunki warunki selekcji definiowane dla poszczególnych katalogów, które mogą mieć charakter obligatoryjny lub opcjonalny. Połączenia zaleŝności pomiędzy katalogami wyraŝone za pomocą warunków połączeniowych. Hierarchie zaleŝności pomiędzy poszczególnymi elementami istniejącymi w ramach tych samych lub róŝnych powiązanych ze sobą katalogów.

13 Klasy elementów 13 Właściwości dotyczące grupy podobnych elementów. Definiują: listy wartości pomagające przy tworzeniu warunków podczas budowy skoroszytów, a takŝe podczas pracy nad obszarem zainteresowań, alternatywne sortowanie pomocne w sytuacjach kiedy binarne sortowanie jest niewłaściwym rozwiązaniem, moŝliwość wykonywania operacji rozwijania do szczegółów obejmującą wszystkie elementy wykorzystujące daną klasę.

14 Przykład utworzenie przykładowego obszaru zainteresowań 14 Opis zadania i oczekiwanego efektu końcowego. Load Wizard narzędzie do tworzenia obszarów zainteresowań. Dostosowywanie obszaru zainteresowań, definiowanie: katalogów, elementów, połączeń, warunków, klas elementów.

15 Opis zadania i oczekiwanego efektu końcowego Schemat magazynu danych SKLEPY ID_SKLEPU NAZWA_SKLEPU MIEJSCOWOSC REGION SPRZEDAZ ID_CZASU ID_PRODUKTU ID_SKLEPU SUMA_SPRZEDAZY SUMA_ZYSKU LICZBA_KLIENTOW LICZBA_TOWAROW CZAS ID_CZASU DATA_TRANSAKCJI DZIEN_TYGODNIA CZY_SWIETO PRODUKTY ID_PRODUKTU NAZWA_PRODUKTU TYP_PRODUKTU KATEGORIA_PRODUKTU DEPARTAMENT 15 Analiza ma dotyczyć sumy zysku, oraz liczby klientów w funkcji: produktów (produktów, typu produktu, departamentu), czasu (poszczególnych dni, miesięcy, lat, z moŝliwością porównania dni tygodnia i dni wolnych z dniami roboczymi), sklepów (sklepów, miast, regionów).

16 Load Wizard (1/5) 16 Jest narzędziem słuŝącym do szybkiego tworzenia obszaru zainteresowań na podstawie określonego przez uŝytkownika zakresu danych. Jest wykorzystywany równieŝ przy dodawaniu do obszaru zainteresowań katalogów opartych na bazie danych. Dostęp do Load Wizarda jest następujący: File New

17 Load Wizard (2/5) 17 W kroku pierwszym wybieramy tworzenie nowego obszaru zainteresowań.

18 Load Wizard (3/5) 18 W kroku drugim wybieramy właściciela obiektów będących przedmiotem naszych zainteresowań. Do obiektów tego uŝytkownika będą odwoływały się struktury w obszarze zainteresowań: MojeSklepy.

19 Load Wizard (4/5) 19 W kroku trzecim wybieramy obiekty (relacje), których metadane ma być umieszczone w obszarze zainteresowań

20 Load Wizard (5/5) 20 W kroku czwartym i piątym określamy zakres automatycznych modyfikacji obszaru zainteresowań wykonanych przez kreator. Po zakończeniu wyborów opcji kreator rozpoczyna ładowanie informacji do EUL na podstawie odpowiednich informacji ze słownika

21 Efekt końcowy 21 Wymiary Katalogi Punkty danych Połączenia

22 Dostosowywanie obszaru zainteresowań 22 Bezpośrednio po zastosowaniu kreatora Load Wizard obszar zainteresowań nie moŝe być wykorzystany przez zwykłych uŝytkowników - jest on dla nich nie jasny. NaleŜy szczegółowo go opisać tak, aby uŝytkownicy nie posiadający wiedzy na temat schematu bazy danych mogli z niego korzystać. W tym celu: Zmieńmy nazwy katalogów i elementów w naszym przypadku zmieńmy tylko anglojęzyczne nazwy czasu: Year, Month itp. Ukryjmy niepotrzebne elementy ukryjmy wszelkie identyfikatory Określmy domyślną rolę, pozycję odpowiednich elementów elementy czasu: TOP, elementy produktu: SIDE, elementy sklepów: PAGE, elementy sprzedaŝy: DATA POINT z domyślnym agregatem SUMA Zdefiniujmy typ dla elementów zawierających metadane lub obiektów binarnych w naszym przypadku takie elementy nie występują

23 23 Definiowanie nowych obiektów w obszarze zainteresowań Aby wymagana analiza była moŝliwa do realizacji obszar zainteresowań powinien posiadać takŝe dodatkowe obiekty, np.: katalogi (złoŝone, oparte o zapytania), elementy (wyliczeniowe), połączenia, klasy elementów, warunki, hierarchie.

24 Katalogi oparte o zapytania 24 Aby móc sortować dni tygodnia w odpowiedni sposób musimy posiadać katalog stanowiący definicję sortowania. Wybierzmy Insert Folder Custom i zdefiniujmy folder Dni tygodnia oparty o zapytanie: select 1 DZIEN_TYG_NR, 'Monday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 2 DZIEN_TYG_NR, 'Tuesday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 3 DZIEN_TYG_NR, 'Wednesday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 4 DZIEN_TYG_NR, 'Thursday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 5 DZIEN_TYG_NR, 'Friday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 6 DZIEN_TYG_NR, 'Saturday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 7 DZIEN_TYG_NR, 'Sunday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual

25 Katalogi złoŝone 25 Aby uŝytkownik końcowy mógł wykonywać swoją podstawową analizę w sposób jak najprostszy zdefiniujmy jeden główny katalog złoŝony. Wybierzmy Insert Folder New i zdefiniujmy folder Podstawowy Wstawmy nowe okno dla ułatwienia budowy katalogu złoŝonego Przenieśmy Przenieśmy do niego odpowiednie elementy

26 Elementy wyliczeniowe (1/2) 26 Stosowane są do poprawy uŝyteczności obszaru zainteresowań. Istnieją dwa rodzaje elementów wyliczeniowych: Wywiedzione są nie zagregowanymi wyraŝeniami wykorzystywanymi tak jak inne elementy w katalogu. Mogą pełnić dowolną rolę. Zagregowane wykorzystują jedną z funkcji agregujących takich jak: SUM, AVG, MAX, MIN lub COUNT itp. Są one wykorzystywane zazwyczaj jako punkty danych fakty.

27 Elementy wyliczeniowe (2/2) 27 W związku z tym Ŝe podczas naszej analizy będziemy chcieli porównywać wartości punktów danych oddzielnie dla dni roboczych i wolnych zdefiniujmy w ramach katalogu złoŝonego nowy element Rodzaj dnia Wybierzmy: Insert Item Jako obliczenie: DECODE(Podstawowy.Czy Swieto,'Y','Wolny','N','Roboczy')

28 Połączenia 28 Pozwalają definiować relacje nadrzędny-podrzędny pomiędzy katalogami. Są wymagane, jeŝeli chcemy budować hierarchie oparte o elementy z róŝnych katalogów lub, gdy podczas budowy skoroszytów chcemy wykorzystywać więcej niŝ jeden katalog. W naszym przypadku wszystkie potrzebne połączenia juŝ W naszym przypadku wszystkie potrzebne połączenia juŝ istnieją zostały one wprowadzone przez kreatora Load Wizard na podstawie ograniczeń integralnościowych bazy danych.

29 Klasy elementów (1/5) 29 Pozwalają na rozbudowę własności elementów o: listy wartości pomagające przy tworzeniu np. warunków podczas budowy skoroszytów, a takŝe podczas pracy nad obszarem zainteresowań, moŝliwość alternatywnego sortowania, np. sortowanie dni tygodnia, wartości wyraŝanych słownie itp. w których domyślne binarne sortowanie jest rozwiązaniem niewłaściwym, moŝliwości wykonywania operacji rozwijania do szczegółów (tylko Discoverer Desktop) obiekty korzystające z tej samej klasy mogą posłuŝyć jako pomost do wykonywania tejŝe operacji. W naszym przypadku zdefiniujmy następujące klasy elementów z własnościami: Dni tygodnia lista wartości, alternatywne sortowanie, obejmuje wszystkie elementy o tej nazwie, Departamenty, Lata, Regiony, Rodzaje dni listy wartości.

30 Klasy elementów (2/5) 30 Przejdźmy więc na zakładkę Item classes i wybierzmy: Insert Item Class Zaznaczmy:

31 Klasy elementów (3/5) 31 Następnie wybierzmy element dla którego zostanie zdefiniowana lista wartości: A takŝe element na podstawie którego zostanie określona właściwa kolejność:

32 Klasy elementów (4/5) 32 W czwartym kroku wybieramy te elementy, które będą naleŝały do tej samej klasy elementów W piątym kroku określmy własności listy wartości W ostatnim szóstym kroku nadajemy nazwę klasy Dni tygodnia

33 Klasy elementów (5/5) 33 Analogicznie, ale ograniczając się tylko do listy wartości, tworzymy pozostałe klasy elementów: Departamenty, Lata, Regiony, Rodzaje dni.

34 Warunki (1/2) 34 Warunki selekcji są definiowane dla poszczególnych katalogów. Mogą mieć charakter obligatoryjny lub opcjonalny. W naszym przypadku uŝytkownik chce mieć moŝliwość prostego ograniczania analizy do departamentów: Video Rental i Video Sale. Skorzystamy, przy budowie tego warunku, z listy wartości utworzonej wcześniej.

35 Warunki (2/2) 35 Przejdźmy na zakładkę Data, zaznaczmy element Podstawowy.Departament Wybierzmy: Insert Condition Zdefiniujmy warunek: Departamenty: Video Rental i Video Sale

36 Hierarchie (1/3) 36 Są podstawowym elementem określającym zaleŝności zawierania pomiędzy poszczególnymi elementami. Pozwalają na wykonywanie operacji zwijania i rozwijania. RozróŜniamy dwa typy hierarchii: hierarchie dat, hierarchie elementów. W naszym ćwiczeniu posiadamy juŝ hierarchię na datach w ramach katalogu Czas. Dodatkowo stworzymy kilka nowych hierarchii na elementach katalogu Podstawowy otrzymując: Typ produktu Rok Rodzaje dni Region Nazwa produktu Miesiąc Dzień tygodnia Miejscowość Dzień transakcji Nazwa sklepu

37 Hierarchie (2/3) 37 Aby dodać hierarchie przejdźmy na zakładkę Hierarchies. Wybierzmy Insert Hierarchy. W kroku pierwszym wybierzmy hierarchie elementów A w drugim ustalmy składowe hierarchii. Wybierajmy elementy od nadrzędnych do podrzędnych

38 Hierarchie (3/3) 38 W ostatnim kroku określimy nazwę hierarchii. Analogicznie zdefiniujmy pozostałe hierarchie.

39 Udostępnianie obszarów zainteresowań, nadawanie uprawnień 39 Przyznawanie praw pozwala określić, kto moŝe uŝywać danych zawartych w poszczególnych obszarach zainteresowań. W przyznawaniu praw moŝna wyróŝnić dwa zadania: nadawanie przywilejów uŝytkownikom (narzędzie Privileges) odpowiednik przywilejów systemowych, nadawanie praw dostępu do obszaru zainteresowań (narzędzie Security) odpowiedniki uprawnień obiektowych.

40 Nadawanie przywilejów uŝytkownikom (1/2) 40 UŜytkownikiem naszego obszaru zainteresowań będzie SCOTT2. Aby zdefiniować jego uprawnienia wybierzmy: Tools Privilages. Zdefiniujmy prawa do wykonywania poszczególnych operacji.

41 Nadawanie przywilejów uŝytkownikom (2/2) 41 Następnie zdefiniujmy ograniczenia dotyczące długości trwania zapytań.

42 Nadawanie praw dostępu 42 Aby uŝytkownik mógł wykonywać operacje na naszym obszarze zainteresowań musimy przydzielić mu odpowiednie prawa. Aby je zdefiniować wybierzmy: Tools Security.

43 Podsumowanie 43 Tak uszczegółowiony obszar zainteresowań moŝe być wykorzystany do tworzenia arkuszy analiz w Discoverer Desktop lub Discoverer Plus.

44 Discoverer Desktop omówienie 44 Discoverer Desktop stanowi komponent Oracle Discoverer przeznaczony dla uŝytkownika końcowego. Wykorzystując struktury zawarte w EUL u pozwala na wykonywanie analiz. Analizy mają postać: arkuszy, skoroszytów, wykresów, grafów oraz raportów. Pozwala na tworzenie własnych, pomocniczych obiektów Pozwala na tworzenie własnych, pomocniczych obiektów takich jak np. podsumowania, elementy wyliczeniowe, warunki, parametry nie są one przechowywane w EUL u.

45 Discoverer Desktop komunikacja 45 UŜytkownik 1 Discoverer EUL Baza danych

46 46 Skoroszyty, arkusze typy i przeznaczenie Podstawowym obiektem tworzonym w Discoverer Desktop jest skoroszyt składający się z arkuszy analogicznych do arkuszy kalkulacyjnych. RozróŜniamy następujące typy róŝniące się budową i funkcjonalnością arkusza: tabela, tabela ze szczegółami stron, macierz, macierz ze szczegółami stron.

47 Tabele 47 Tabela Standardowa struktura, analogiczna do rezultatu zapytania Struktura jednowymiarowa MoŜliwe operacje analityczne Tabela ze szczegółami stron Elementy strony pozwalają na wykonywanie operacji przecięcia w ramach określonych wartości wymiarów. Struktura dwuwymiarowa z projekcją dla określonej wartości wymiaru znajdującego się w elementach strony

48 Macierze 48 Macierz Struktura dwuwymiarowa Przecięcia kolumn i wierszy wypełniają informacje (punkty danych) stanowiące wynik agregacji określonych wartości. Macierz ze szczegółami stron Elementy strony pozwalają na wykonywanie operacji przecięcia w ramach określonych wartości trzeciego wymiaru. Struktura trójwymiarowa. Podczas pracy nad arkuszem, moŝna: zmieniać połoŝenie elementów realizując operację obrotu wokół osi lub, zmieniać wartość elementu strony realizując operacje przecięcia według róŝnych danych.

49 Elementy składowe arkuszy 49 Obszar roboczy Budowa arkusza Warunki Sortowanie Podsumowania Procenty Obliczenia Parametry Wyjątki

50 Obszar roboczy 50 Menu Pasek formatowania Pasek narzędzi analizujących Pasek narzędzi Pasek stanu

51 Budowa arkusza 51 Wymiary, role pozycja: Page Side oś strony Top oś górna Side oś boczna Fakty Data point punkty Data point punkty danych

52 Warunki 52 Wprowadzanie warunków dokonujących selekcji danych moŝe być realizowane przez: wybór odpowiednich danych z listy wartości elementu przy pobieraniu elementów do arkusza, wykorzystanie (zaznaczenie) warunków zdefiniowanych przez administratora, określenie i zdefiniowanie własnych warunków.

53 Sortowanie 53 MoŜliwe jest definiowanie wielu poziomów sortowania. Dla kaŝdego poziomu moŝna określić: kolumnę, po której realizowane jest sortowanie, kolejność sortowania (malejąco, rosnąco), grupę, sposób rozdzielenia grup.

54 Podsumowania (1/2) 54 W ramach arkusza moŝemy realizować podsumowania: kolumn, wierszy, grup danych.

55 Podsumowania (2/2) 55 Podsumowania mogą być tworzone za pomocą dowolnych funkcji agregujących: suma, średnia, licznik, licznik róŝnych wartości, wartość minimalna, wartość maksymalna, odchylenie standardowe, wariancja.

56 Procenty 56 Dla poszczególnych wartości kolumn lub wierszy moŝliwe wyznaczenie ich procentowego udziału w sumie wartości (całkowitej lub częściowej).

57 Obliczenia 57 Na poziomie arkusza moŝemy utworzyć elementy wyliczeniowe analogicznych jak w wersji dla administratora. RóŜnica pomiędzy nimi polega na miejscu ich przechowywania. Elementy wyliczeniowe tworzone w wersji Administratora przechowywane są w EUL u, natomiast te utworzone w Discoverer Desktop lub Plus jako fragment definicji skoroszytu.

58 Parametry 58 Parametry pozwalają uŝytkownikowi tworzyć sparametryzowane warunki i sparametryzowane elementy wyliczane. Tworzenie parametru składa się z dwóch części: zdefiniowania parametru, określenia sposobu jego uŝycia.

59 Wyjątki 59 Są definiowane są za pomocą atrybutów wizualnych i warunków, które decydują o tym, kiedy atrybut wizualny ma być zastosowany. MoŜliwe do zdefiniowania tylko w wersji Desktop

60 Przykład utworzenie i modyfikacja przykładowego skoroszytu 60 Temat analizy pierwszej typ arkusza: tabela Kreator skoroszytów Dostosowanie arkusza Temat analizy drugiej typ arkusza: macierz Kreator skoroszytów Operacje analityczne Transformacja i edycja arkusza

61 Temat analizy pierwszej typ arkusza: tabela 61 Analiza ma dostarczyć informacji o sumie zysków uzyskiwanych z poszczególnych typów produktów w ramach poszczególnych departamentów, oraz procentowym udziale poszczególnych departamentów zysku dla typu produktu i w zysku globalnym Analiza ma być przeprowadzana dla kaŝdego roku oddzielnie

62 Kreator skoroszytów (1/4) 62 Tworzenie skoroszytów jest wspomagane przez wiele róŝnorodnych kreatorów. Do tworzenia skoroszytów składających się z arkuszy wykorzystywany jest kreator skoroszytów Aby utworzyć nowy skoroszyt wybierzmy Plik Nowy Wybierzmy Tabele ze szczegółami stron

63 Kreator skoroszytów (2/4) 63 W kroku drugim wybierzmy z katalogu Podstawowy elementy potrzebne do wykonania analizy: Sumę zysku Typ produktu Departament Rok transakcji Zwróćmy uwagę na brak elementów i katalogów ukrytych

64 Kreator skoroszytów (3/4) 64 W kroku trzecim ustalmy docelowy rozkład elementów na arkuszu W kroku czwartym mamy moŝliwość wyboru warunków zdefiniowanych w EUL u, lub zdefiniowania własnego

65 Kreator skoroszytów (4/4) 65 W kroku piątym moŝemy określić sposób sortowania na arkuszu W kroku szóstym określamy ewentualne dodatkowe obliczenia Wybieramy Zakończ otrzymując:

66 Dostosowanie arkusza 66 Arkusz nie do końca odpowiada naszym potrzebom: Brak logicznego uporządkowania wierszy Brak procentowego udziału w zyskach Dostosowanie będzie więc polegało na: Zdefiniowaniu sortowania Zdefiniowaniu dwóch wyliczeń procentowych

67 Sortowanie 67 Aby określić sposób sortowania wybierzmy Narzędzia Sortuj otrzymując... 1

68 Procenty 68 Kolejny etap to definicja wyliczeń procentowych. Wybierzmy Narzędzia Procenty... Dwukrotnie Nowy definiując: Ostatecznie otrzymując:

69 Wynik końcowy 69 Na koniec zmieńmy nazwę naszego arkusza na "Zyski i udziały procentowe" Arkusz Zmień nazwę arkusza

70 Temat analizy drugiej typ arkusza: macierz 70 Analiza ma dotyczyć sumy zysków i średniego zysku w przeliczeniu na jednego klienta z transakcji dotyczących poszczególnych typów produktów, w ramach poszczególnych departamentów. Dane mają być wyraŝone w funkcji czasu z moŝliwością podziału na lata, miesiące, dni. Analiza ma być przeprowadzana dla kaŝdego regionu, miasta lub sklepu Analiza ma być przeprowadzana dla kaŝdego regionu, miasta lub sklepu oddzielnie.

71 Kreator skoroszytów (1/3) 71 Aby dodać nowy arkusz w ramach tego samego skoroszytu wybierzmy Arkusz Nowy arkusz... Wybierzmy macierz ze szczegółami stron.

72 Kreator skoroszytów (2/3) 72 W kroku drugim wybierzmy elementy potrzebne do analizy: Sumę liczby klientów Sumę zysku Typ produktu Departament Rok transakcji Region W kroku trzecim określmy układ elementów na arkuszu

73 Kreator skoroszytów (3/3) 73 W kroku czwartym mamy moŝliwość wyboru predefiniowanego warunku. W kroku piątym moŝliwość zdefiniowania obliczenia. Wybierzmy Nowy i zdefiniujmy element obliczający zysk na jednego klienta. Wybierzmy Zakończ

74 Wynik końcowy 74 Na koniec zmieńmy nazwę naszego arkusza na "Analiza główna" Aby zobaczyć średni zysk na jednego klienta zmień w punktach danych miarę

75 Operacje analityczne (1/7) 75 Rozwijanie (ang. drill down) w ramach pojedynczej wartości w tym celu lewym przyciskiem myszy kliknijmy symbol trójkąta w kolumnie za rok Z podręcznego menu wybierzmy Data transakcji: Miesiąc Rozwijanie moŝliwe jest dzięki zdefiniowanym przez nas hierarchiom jest to jedyna moŝliwość drąŝenia gdy korzystamy z Discoverer Viewer'a

76 Operacje analityczne (2/7) 76 Rozwijanie w ramach całej osi w tym celu prawym przyciskiem myszy kliknijmy przycisk symbolizujący wymiar Data transakcji: Rok i z menu podręcznego wybierzmy DrąŜ...

77 Operacje analityczne (3/7) 77 W oknie DrąŜenie pozostawiamy drąŝenie po hierarchii w górę/w dół, wybór elementu Data transakcji: Miesiąc. Wybierzmy OK. uzyskując

78 Operacje analityczne (4/7) 78 Zwijanie (ang. roll up) analogicznie do rozwijania moŝemy przeprowadzić operację zwijania. Dla przykładu przeprowadzimy ją dla całej osi czasu. W tym celu prawym przyciskiem myszy kliknijmy przycisk symbolizujący wymiar Data transakcji: Rok i z menu podręcznego wybierzmy Zwiń

79 Operacje analityczne (5/7) 79 Kolejną operacją, którą wypróbujemy to operacja przecięcia (ang. slice and dice). W tym celu zaznaczmy symbol trójkąta na wymiarze Region zmieniając wartość wybranego regionu na West Departamenty Czas Region: Central West

80 Operacje analityczne (6/7) 80 Operacja obrotu (ang. pivot) polega na zmianie roli (umiejscowienia) elementów na arkuszu. Aby zademonstrować tę operację zmieńmy układ arkusza na taki, który pozwoli analizować średni zysk z jednego klienta wg poszczególnych regionów przy ograniczeniu zakresu analizy do określonego roku. Departamenty Departamenty Czas Region: West Regiony Rok: 1998

81 Operacje analityczne (7/7) 81 W tym celu przenieśmy wymiar Rok transakcji do elementów strony, a wymiar Regiony na oś górną

82 Transformacja i edycja arkusza (1/2) 82 Do przeanalizowania pozostało nam porównanie poszczególnych dni tygodnia oraz rodzaju dni. W związku z tym, Ŝe analiza ta będzie bardzo podobna do obecnego arkusza dokonamy jego transformacji. Wybierzmy Arkusz Powiel jako macierz... Zaznaczmy zakładkę Wybieranie elementów Dodajmy do wybranych elementów Rodzaj dnia. Na zakładce Układ macierzy zdefiniujmy układ...

83 Transformacja i edycja arkusza (2/2) 83 Na zakładce Warunki wybierzmy predefiniowany warunek. Wybierzmy OK. uzyskując... Rozwińmy Roboczy na poszczególne dni tygodnia.

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach. http://zajecia.jakubw.

Hurtownie danych. Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach. http://zajecia.jakubw. Hurtownie danych Projektowanie hurtowni: modele wielowymiarowe. Modelowanie punktowe. Operacje OLAP na kostkach. http://zajecia.jakubw.pl/hur UZASADNIENIE BIZNESOWE Po co nam hurtownia danych? Jakie mogą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Radio Track 2005 za pomocą oprogramowania. Soft Report Explorer. do analizy danych z badania

Wprowadzenie. Radio Track 2005 za pomocą oprogramowania. Soft Report Explorer. do analizy danych z badania Wprowadzenie do analizy danych z badania Radio Track 2005 za pomocą oprogramowania Soft Report Explorer SMG/KRC Poland Media S.A. Ul. Nowoursynowska 154a 02-797 Warszawa Tel 52 52 000 Fax 54 52 100 www.smgkrc.pl

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Schematy logiczne dla hurtowni danych

Schematy logiczne dla hurtowni danych Schematy logiczne dla hurtowni danych 26 Plan rozdziału 27 Model biznesowy, logiczny i fizyczny hurtowni danych Podstawowe pojęcia w modelu logicznym, logiczny model wielowymiarowy Implementacje ROLAP/MOLAP

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch Informator Techniczny nr 112 23-07-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań SQL do aplikacji InTouch Odczytywanie danych z arkusza Excel za pomocą zapytań

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

OLAP i hurtownie danych c.d.

OLAP i hurtownie danych c.d. OLAP i hurtownie danych c.d. Przypomnienie OLAP -narzędzia analizy danych Hurtownie danych -duże bazy danych zorientowane tematycznie, nieulotne, zmienne w czasie, wspierjące procesy podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Przetwarzanie zapytań. http://zajecia.jakubw.pl/hur ZAPYTANIA NA ZAPLECZU

Hurtownie danych. Przetwarzanie zapytań. http://zajecia.jakubw.pl/hur ZAPYTANIA NA ZAPLECZU Hurtownie danych Przetwarzanie zapytań. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur ZAPYTANIA NA ZAPLECZU Magazyny danych operacyjnych, źródła Centralna hurtownia danych Hurtownie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu Dane wejściowe Oracle Designer Generowanie bazy danych Diagramy związków encji, a w szczególności: definicje encji wraz z atrybutami definicje związków między encjami definicje dziedzin atrybutów encji

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie

Załącznik nr 8. do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 8 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Instrukcja obliczania wskaźnika pokrycia. Strona 2 z 24 Studium Wykonalności projektu

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcjonalności interfejsu. - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a

Podstawowe funkcjonalności interfejsu. - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a Podstawowe funkcjonalności interfejsu - co warto wiedzieć o interfejsie Mozart-a 1. Wstęp Dokument ten jest zbiorem informacji na temat pewnych (nie zawsze znanych) funkcjonalności interfejsu aplikacji

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

7. Formularze master-detail

7. Formularze master-detail 7. Formularze master-detail 1. Utworzymy teraz jeden z bardziej złożonych formularzy dostępnych z kreatora formularz master-detail. Będzie on swoją strukturą przypominał utworzony wcześniej formularz dotyczący

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Laboratorium nr 5 Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL predefiniowanych funkcji agregujących.

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków

8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków 8. Listy wartości, dodatkowe informacje dotyczące elementów i przycisków 1. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie można wymagać od użytkowników, znajomości wszystkich identyfikatorów prowadzących, wykonawców

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 funkcje agregujące

Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS. Krok po kroku z wykorzystaniem systemu ADONIS Krok po kroku BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

INTENSE PLATFORM. Zmiany w wersji Wersja 7.1

INTENSE PLATFORM. Zmiany w wersji Wersja 7.1 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.1 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Oś czasu na kosztorysach i budżetach... 2 Nowe kontrolki typu gridlookup...

Bardziej szczegółowo

Modele danych - wykład V. Zagadnienia. 1. Wprowadzenie 2. MOLAP modele danych 3. ROLAP modele danych 4. Podsumowanie 5. Zadanie fajne WPROWADZENIE

Modele danych - wykład V. Zagadnienia. 1. Wprowadzenie 2. MOLAP modele danych 3. ROLAP modele danych 4. Podsumowanie 5. Zadanie fajne WPROWADZENIE Modele danych - wykład V Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2006 Zagadnienia 1. Wprowadzenie 2. MOLAP modele danych 3. modele danych 4. Podsumowanie 5. Zadanie fajne

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych wykład 3

Hurtownie danych wykład 3 Hurtownie danych wykład 3 dr Sebastian Zając SGH Warszawa 7 lutego 2017 Architektura relacyjna i wielowymiarowa Ze względu na przechowywanie danych na serwerze możemy zdecydować się na relacyjną bazę danych

Bardziej szczegółowo

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych.

Zaletą tego przestawiania jest brak ingerencji w oryginalną tabelę danych. Możemy przestawiad i sprawdzad bez obaw o utratę lub naruszenie danych. ZFPBIG LABORATORIUM - TABELE PRZESTAWNE 1 Tabele przestawne Tabela przestawna - narzędzie analityczne arkusza kalkulacyjnego pozwalające wybierad i przestawiad kolumny i wiersze z danymi w arkuszu kalkulacyjnym,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oracle Discoverer 4 - zaawansowane własności

Oracle Discoverer 4 - zaawansowane własności Oracle Discoverer 4 - zaawansowane własności Krzysztof Jankiewicz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Krzysztof.Jankiewicz@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, KJ Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX

OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX OnLine Analytical Processing (OLAP) Kostki OLAP i zapytania MDX 24 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach

Rys. 1. Dane umieszczone w oddzielnych zestawieniach :: Trik 1. Wyszukiwanie danych w kilku tabelach jednocześnie :: Trik 2. Wygodna nawigacja po obszernych zakresach danych :: Trik 3. Szybka analiza bazy danych :: Trik 4. Wynik formuły i jej składnia w

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Materiały źródłowe do wykładu: [1] Jerzy Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [2] Arkadiusz Januszewski,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Laboratorium 3. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Laboratorium 3 1 Tematyka: 1. Zarządzanie kontami użytkowników 2. Jak udostępniać pliki i foldery? 2 Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tworzenie analiz uŝytkownika. Analizy uŝytkownika Str. 1

Biuletyn techniczny. Tworzenie analiz uŝytkownika. Analizy uŝytkownika Str. 1 Biuletyn techniczny Tworzenie analiz uŝytkownika Analizy uŝytkownika Str. 1 1. Jak zbudować analizę uŝytkownika?... 2 1.1. Lista towarów... 5 1.2. Raport sprzedaŝy... 7 1.3. Wartość sprzedaŝy za okres

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Arkusz kalkulacyjny Libre Office Calc przeznaczony dla agencji reklamowej / drukarni wspomagający przygotowanie oferty dla klienta xkalkulator AR druk cyfrowy i offsetowy wydruki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ NA POZIOMIE PLACÓWKI Moduł I: Specyfika szkoły Wersja 1.0 styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania.

Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania. Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania. Przykładowa RBD o schematach relacji (tzw. płaska postać RBD): N(PRACOWNICY) = {ID_P, IMIĘ,

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A.

Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. Instrukcja obsługi Modułu erfx (oferent) SWZ ZGH Bolesław S.A. 1. Spis treści 1. Spis treści...2 2. Wprowadzenie...3 3. Nawigacja w systemie...4 3.1 Podstawowe elementy interfejsu uŝytkowni... 4 3.2 Akcje...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo