Oracle Discoverer Oracle Developer Suite 10g

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g"

Transkrypt

1 Oracle Discoverer Oracle Developer Suite 10g 1

2 Plan 2 Architektura Oracle Discoverer Komponenty EUL (ang. End User Layer) Obszary zainteresowań (ang. business areas) Rola administratora Składowe obszaru zainteresowań Przykład utworzenie przykładowego obszaru zainteresowań Udostępnianie obszarów zainteresowań, nadawanie uprawnień Discoverer Desktop omówienie Skoroszyty, arkusze typy i przeznaczenie Elementy składowe arkuszy Przykład utworzenie i modyfikacja przykładowego skoroszytu

3 Oracle Discoverer 3 Oracle Discoverer jest aplikacją wspomagającą w procesach podejmowania decyzji. Oracle Discoverer pozwala na: wykonywanie zapytań ad hoc, analizowanie oraz formatowanie wyników zapytań, przygotowywanie danych do ich prezentacji, zarządzanie danymi.

4 Oracle Discoverer 4 Oracle Discoverer składa się z następujących podstawowych komponentów: Discoverer Administration pozwala na tworzenie warstwy metadanych zwanej EUL (ang. End User Layer), która ukrywa złoŝoność schematu bazy danych przed uŝytkownikami oraz odzwierciedla poszczególne obszary biznesowe (ang. business areas) obszary zainteresowań przedsiębiorstwa Discoverer Desktop pozwala na tworzenie i modyfikowanie zapytań, zadawanie zapytań do bazy danych, analizowanie rezultatów, formatowanie raportów Discoverer Plus "przeglądarkowy" odpowiednik Discoverer Desktop o bardzo podobnej funkcjonalności Discoverer Viewer "przeglądarkowe" narzędzie pozwalające na wykorzystywanie analiz utworzonych w wersjach Desktop lub Plus Discoverer Portlet Provider pozwala na umieszczanie na stronach portalu internetowego wyników analiz wykonanych w oparciu o arkusze Discoverera

5 Architektura 5 Discoverer Portlet Provider Discoverer Viewer Discoverer Plus Servlety Discoverera ias10g Discoverer Desktop End User Layer (EUL) Relational Database Discoverer Administration

6 End User Layer 6 Oddziela końcowego uŝytkownika od złoŝonych struktur bazy danych i jej ciągłych zmian Wprowadza intuicyjny, strategicznie zorientowany sposób widzenia bazy danych dostosowany do wymagań końcowych uŝytkowników Zarządzanie: EUL Manager w Administration Edition Zawartość: meta-dane dotyczące analizowanych informacji zaimportowanego schematu magazynu danych, przywileje i prawa do obszarów zainteresowań, rezultaty zaplanowanych skoroszytów, definicje skoroszytów utworzonych przez uŝytkowników. Jest podzielony na strategicznie zorientowane obszary zwane obszarami zainteresowań.

7 Obszar zainteresowań (1/2) 7 Udostępniają zbiór katalogów zawierających strategicznie powiązane ze sobą informacje. Obejmuje dane zgodnie z konkretnymi potrzebami uŝytkownika lub grupy uŝytkowników. Zwykle udostępnia dane z kilku relacji, perspektyw odwzorowując je jako katalogi. Katalogi mogą dotyczyć relacji z jednej lub wielu baz danych, schematów. Zawiera elementy wspomagające uŝytkownika w tworzeniu analiz takie jak warunki, połączenia, wyliczenia, formaty, hierarchie. Jest elementarną jednostką w polityce zarządzania uprawnieniami Pozwala uŝytkownikowi na dostęp do bazy danych bez znajomości jej struktury.

8 Obszar zainteresowań (2/2) 8 W obszarze zainteresowań relacje i perspektywy odwzorowywane są na katalogi a atrybuty relacji (perspektyw) na elementy katalogów. SQL> desc SKLEPY Nazwa ID_SKLEPU NAZWA_SKLEPU MIEJSCOWOSC REGION Magazynier Y Magazynier X Obszar zainteresowań SprzedaŜ SprzedaŜ Analityk Z Dyspozytor Z Sklepy Produkty Handlowiec X Obszar zainteresowań Magazyny Pracownik Marketingu Y

9 Rola administratora 9 Zanim rozpocznie się budowę obszaru zainteresowań naleŝy: wiedzieć jak go zaprojektować tak aby wspomagał osoby podejmujące decyzje, znać strukturę i rozmieszczenie danych, znać ich wzajemne powiązania. Główne zadania administratora to: identyfikacja potrzeb uŝytkowników, wybór danych, które najbardziej się nadają do zaspokojenia potrzeb uŝytkowników, budowa uŝytecznego obszaru zainteresowań, uŝycie mających znaczenie dla uŝytkownika nazw obszarów zainteresowań, katalogów, elementów, kontrola dostępu uŝytkowników do obszaru zainteresowań, budowa uŝytecznych struktur w EUL wraz z połączeniami i folderami złoŝonymi, budowa wyliczeń, warunków i hierarchii ułatwiających analizy końcowych uŝytkowników, budowa agregatów (ang. summary tables) poprawiających wydajność.

10 Składowe obszaru zainteresowań 10 Katalogi Elementy Warunki Połączenia Hierarchie Klasy elementów Katalogi podsumowań

11 Katalogi 11 Odpowiedniki zapytań Typy proste oparte na pojedynczej relacji, perspektywie, custom oparte na zapytaniu, złoŝone oparte na elementach pochodzących z innych katalogów powiązanych ze sobą. select * from CZAS select * from ( select 1 N, 'Monday' D from dual union select 2 N, 'Tuesday' D... ) Select CZY_SWIETO, N From (Czas, Dni Tygodnia) Where D = DZIEN_TYGODNIA

12 12 Elementy, warunki, połączenia, hierarchie Elementy - Składowe katalogów Typy: wymiary (ang. Axis Item), fakty (ang. Data Point Item), dla kaŝdego z elementów pełniących rolę faktu (składnika relacji faktów) definiuje się domyślny agregat, który ma być wyliczany przy operacjach agregacji. Warunki warunki selekcji definiowane dla poszczególnych katalogów, które mogą mieć charakter obligatoryjny lub opcjonalny. Połączenia zaleŝności pomiędzy katalogami wyraŝone za pomocą warunków połączeniowych. Hierarchie zaleŝności pomiędzy poszczególnymi elementami istniejącymi w ramach tych samych lub róŝnych powiązanych ze sobą katalogów.

13 Klasy elementów 13 Właściwości dotyczące grupy podobnych elementów. Definiują: listy wartości pomagające przy tworzeniu warunków podczas budowy skoroszytów, a takŝe podczas pracy nad obszarem zainteresowań, alternatywne sortowanie pomocne w sytuacjach kiedy binarne sortowanie jest niewłaściwym rozwiązaniem, moŝliwość wykonywania operacji rozwijania do szczegółów obejmującą wszystkie elementy wykorzystujące daną klasę.

14 Przykład utworzenie przykładowego obszaru zainteresowań 14 Opis zadania i oczekiwanego efektu końcowego. Load Wizard narzędzie do tworzenia obszarów zainteresowań. Dostosowywanie obszaru zainteresowań, definiowanie: katalogów, elementów, połączeń, warunków, klas elementów.

15 Opis zadania i oczekiwanego efektu końcowego Schemat magazynu danych SKLEPY ID_SKLEPU NAZWA_SKLEPU MIEJSCOWOSC REGION SPRZEDAZ ID_CZASU ID_PRODUKTU ID_SKLEPU SUMA_SPRZEDAZY SUMA_ZYSKU LICZBA_KLIENTOW LICZBA_TOWAROW CZAS ID_CZASU DATA_TRANSAKCJI DZIEN_TYGODNIA CZY_SWIETO PRODUKTY ID_PRODUKTU NAZWA_PRODUKTU TYP_PRODUKTU KATEGORIA_PRODUKTU DEPARTAMENT 15 Analiza ma dotyczyć sumy zysku, oraz liczby klientów w funkcji: produktów (produktów, typu produktu, departamentu), czasu (poszczególnych dni, miesięcy, lat, z moŝliwością porównania dni tygodnia i dni wolnych z dniami roboczymi), sklepów (sklepów, miast, regionów).

16 Load Wizard (1/5) 16 Jest narzędziem słuŝącym do szybkiego tworzenia obszaru zainteresowań na podstawie określonego przez uŝytkownika zakresu danych. Jest wykorzystywany równieŝ przy dodawaniu do obszaru zainteresowań katalogów opartych na bazie danych. Dostęp do Load Wizarda jest następujący: File New

17 Load Wizard (2/5) 17 W kroku pierwszym wybieramy tworzenie nowego obszaru zainteresowań.

18 Load Wizard (3/5) 18 W kroku drugim wybieramy właściciela obiektów będących przedmiotem naszych zainteresowań. Do obiektów tego uŝytkownika będą odwoływały się struktury w obszarze zainteresowań: MojeSklepy.

19 Load Wizard (4/5) 19 W kroku trzecim wybieramy obiekty (relacje), których metadane ma być umieszczone w obszarze zainteresowań

20 Load Wizard (5/5) 20 W kroku czwartym i piątym określamy zakres automatycznych modyfikacji obszaru zainteresowań wykonanych przez kreator. Po zakończeniu wyborów opcji kreator rozpoczyna ładowanie informacji do EUL na podstawie odpowiednich informacji ze słownika

21 Efekt końcowy 21 Wymiary Katalogi Punkty danych Połączenia

22 Dostosowywanie obszaru zainteresowań 22 Bezpośrednio po zastosowaniu kreatora Load Wizard obszar zainteresowań nie moŝe być wykorzystany przez zwykłych uŝytkowników - jest on dla nich nie jasny. NaleŜy szczegółowo go opisać tak, aby uŝytkownicy nie posiadający wiedzy na temat schematu bazy danych mogli z niego korzystać. W tym celu: Zmieńmy nazwy katalogów i elementów w naszym przypadku zmieńmy tylko anglojęzyczne nazwy czasu: Year, Month itp. Ukryjmy niepotrzebne elementy ukryjmy wszelkie identyfikatory Określmy domyślną rolę, pozycję odpowiednich elementów elementy czasu: TOP, elementy produktu: SIDE, elementy sklepów: PAGE, elementy sprzedaŝy: DATA POINT z domyślnym agregatem SUMA Zdefiniujmy typ dla elementów zawierających metadane lub obiektów binarnych w naszym przypadku takie elementy nie występują

23 23 Definiowanie nowych obiektów w obszarze zainteresowań Aby wymagana analiza była moŝliwa do realizacji obszar zainteresowań powinien posiadać takŝe dodatkowe obiekty, np.: katalogi (złoŝone, oparte o zapytania), elementy (wyliczeniowe), połączenia, klasy elementów, warunki, hierarchie.

24 Katalogi oparte o zapytania 24 Aby móc sortować dni tygodnia w odpowiedni sposób musimy posiadać katalog stanowiący definicję sortowania. Wybierzmy Insert Folder Custom i zdefiniujmy folder Dni tygodnia oparty o zapytanie: select 1 DZIEN_TYG_NR, 'Monday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 2 DZIEN_TYG_NR, 'Tuesday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 3 DZIEN_TYG_NR, 'Wednesday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 4 DZIEN_TYG_NR, 'Thursday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 5 DZIEN_TYG_NR, 'Friday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 6 DZIEN_TYG_NR, 'Saturday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual union select 7 DZIEN_TYG_NR, 'Sunday' DZIEN_TYG_NAZWA from dual

25 Katalogi złoŝone 25 Aby uŝytkownik końcowy mógł wykonywać swoją podstawową analizę w sposób jak najprostszy zdefiniujmy jeden główny katalog złoŝony. Wybierzmy Insert Folder New i zdefiniujmy folder Podstawowy Wstawmy nowe okno dla ułatwienia budowy katalogu złoŝonego Przenieśmy Przenieśmy do niego odpowiednie elementy

26 Elementy wyliczeniowe (1/2) 26 Stosowane są do poprawy uŝyteczności obszaru zainteresowań. Istnieją dwa rodzaje elementów wyliczeniowych: Wywiedzione są nie zagregowanymi wyraŝeniami wykorzystywanymi tak jak inne elementy w katalogu. Mogą pełnić dowolną rolę. Zagregowane wykorzystują jedną z funkcji agregujących takich jak: SUM, AVG, MAX, MIN lub COUNT itp. Są one wykorzystywane zazwyczaj jako punkty danych fakty.

27 Elementy wyliczeniowe (2/2) 27 W związku z tym Ŝe podczas naszej analizy będziemy chcieli porównywać wartości punktów danych oddzielnie dla dni roboczych i wolnych zdefiniujmy w ramach katalogu złoŝonego nowy element Rodzaj dnia Wybierzmy: Insert Item Jako obliczenie: DECODE(Podstawowy.Czy Swieto,'Y','Wolny','N','Roboczy')

28 Połączenia 28 Pozwalają definiować relacje nadrzędny-podrzędny pomiędzy katalogami. Są wymagane, jeŝeli chcemy budować hierarchie oparte o elementy z róŝnych katalogów lub, gdy podczas budowy skoroszytów chcemy wykorzystywać więcej niŝ jeden katalog. W naszym przypadku wszystkie potrzebne połączenia juŝ W naszym przypadku wszystkie potrzebne połączenia juŝ istnieją zostały one wprowadzone przez kreatora Load Wizard na podstawie ograniczeń integralnościowych bazy danych.

29 Klasy elementów (1/5) 29 Pozwalają na rozbudowę własności elementów o: listy wartości pomagające przy tworzeniu np. warunków podczas budowy skoroszytów, a takŝe podczas pracy nad obszarem zainteresowań, moŝliwość alternatywnego sortowania, np. sortowanie dni tygodnia, wartości wyraŝanych słownie itp. w których domyślne binarne sortowanie jest rozwiązaniem niewłaściwym, moŝliwości wykonywania operacji rozwijania do szczegółów (tylko Discoverer Desktop) obiekty korzystające z tej samej klasy mogą posłuŝyć jako pomost do wykonywania tejŝe operacji. W naszym przypadku zdefiniujmy następujące klasy elementów z własnościami: Dni tygodnia lista wartości, alternatywne sortowanie, obejmuje wszystkie elementy o tej nazwie, Departamenty, Lata, Regiony, Rodzaje dni listy wartości.

30 Klasy elementów (2/5) 30 Przejdźmy więc na zakładkę Item classes i wybierzmy: Insert Item Class Zaznaczmy:

31 Klasy elementów (3/5) 31 Następnie wybierzmy element dla którego zostanie zdefiniowana lista wartości: A takŝe element na podstawie którego zostanie określona właściwa kolejność:

32 Klasy elementów (4/5) 32 W czwartym kroku wybieramy te elementy, które będą naleŝały do tej samej klasy elementów W piątym kroku określmy własności listy wartości W ostatnim szóstym kroku nadajemy nazwę klasy Dni tygodnia

33 Klasy elementów (5/5) 33 Analogicznie, ale ograniczając się tylko do listy wartości, tworzymy pozostałe klasy elementów: Departamenty, Lata, Regiony, Rodzaje dni.

34 Warunki (1/2) 34 Warunki selekcji są definiowane dla poszczególnych katalogów. Mogą mieć charakter obligatoryjny lub opcjonalny. W naszym przypadku uŝytkownik chce mieć moŝliwość prostego ograniczania analizy do departamentów: Video Rental i Video Sale. Skorzystamy, przy budowie tego warunku, z listy wartości utworzonej wcześniej.

35 Warunki (2/2) 35 Przejdźmy na zakładkę Data, zaznaczmy element Podstawowy.Departament Wybierzmy: Insert Condition Zdefiniujmy warunek: Departamenty: Video Rental i Video Sale

36 Hierarchie (1/3) 36 Są podstawowym elementem określającym zaleŝności zawierania pomiędzy poszczególnymi elementami. Pozwalają na wykonywanie operacji zwijania i rozwijania. RozróŜniamy dwa typy hierarchii: hierarchie dat, hierarchie elementów. W naszym ćwiczeniu posiadamy juŝ hierarchię na datach w ramach katalogu Czas. Dodatkowo stworzymy kilka nowych hierarchii na elementach katalogu Podstawowy otrzymując: Typ produktu Rok Rodzaje dni Region Nazwa produktu Miesiąc Dzień tygodnia Miejscowość Dzień transakcji Nazwa sklepu

37 Hierarchie (2/3) 37 Aby dodać hierarchie przejdźmy na zakładkę Hierarchies. Wybierzmy Insert Hierarchy. W kroku pierwszym wybierzmy hierarchie elementów A w drugim ustalmy składowe hierarchii. Wybierajmy elementy od nadrzędnych do podrzędnych

38 Hierarchie (3/3) 38 W ostatnim kroku określimy nazwę hierarchii. Analogicznie zdefiniujmy pozostałe hierarchie.

39 Udostępnianie obszarów zainteresowań, nadawanie uprawnień 39 Przyznawanie praw pozwala określić, kto moŝe uŝywać danych zawartych w poszczególnych obszarach zainteresowań. W przyznawaniu praw moŝna wyróŝnić dwa zadania: nadawanie przywilejów uŝytkownikom (narzędzie Privileges) odpowiednik przywilejów systemowych, nadawanie praw dostępu do obszaru zainteresowań (narzędzie Security) odpowiedniki uprawnień obiektowych.

40 Nadawanie przywilejów uŝytkownikom (1/2) 40 UŜytkownikiem naszego obszaru zainteresowań będzie SCOTT2. Aby zdefiniować jego uprawnienia wybierzmy: Tools Privilages. Zdefiniujmy prawa do wykonywania poszczególnych operacji.

41 Nadawanie przywilejów uŝytkownikom (2/2) 41 Następnie zdefiniujmy ograniczenia dotyczące długości trwania zapytań.

42 Nadawanie praw dostępu 42 Aby uŝytkownik mógł wykonywać operacje na naszym obszarze zainteresowań musimy przydzielić mu odpowiednie prawa. Aby je zdefiniować wybierzmy: Tools Security.

43 Podsumowanie 43 Tak uszczegółowiony obszar zainteresowań moŝe być wykorzystany do tworzenia arkuszy analiz w Discoverer Desktop lub Discoverer Plus.

44 Discoverer Desktop omówienie 44 Discoverer Desktop stanowi komponent Oracle Discoverer przeznaczony dla uŝytkownika końcowego. Wykorzystując struktury zawarte w EUL u pozwala na wykonywanie analiz. Analizy mają postać: arkuszy, skoroszytów, wykresów, grafów oraz raportów. Pozwala na tworzenie własnych, pomocniczych obiektów Pozwala na tworzenie własnych, pomocniczych obiektów takich jak np. podsumowania, elementy wyliczeniowe, warunki, parametry nie są one przechowywane w EUL u.

45 Discoverer Desktop komunikacja 45 UŜytkownik 1 Discoverer EUL Baza danych

46 46 Skoroszyty, arkusze typy i przeznaczenie Podstawowym obiektem tworzonym w Discoverer Desktop jest skoroszyt składający się z arkuszy analogicznych do arkuszy kalkulacyjnych. RozróŜniamy następujące typy róŝniące się budową i funkcjonalnością arkusza: tabela, tabela ze szczegółami stron, macierz, macierz ze szczegółami stron.

47 Tabele 47 Tabela Standardowa struktura, analogiczna do rezultatu zapytania Struktura jednowymiarowa MoŜliwe operacje analityczne Tabela ze szczegółami stron Elementy strony pozwalają na wykonywanie operacji przecięcia w ramach określonych wartości wymiarów. Struktura dwuwymiarowa z projekcją dla określonej wartości wymiaru znajdującego się w elementach strony

48 Macierze 48 Macierz Struktura dwuwymiarowa Przecięcia kolumn i wierszy wypełniają informacje (punkty danych) stanowiące wynik agregacji określonych wartości. Macierz ze szczegółami stron Elementy strony pozwalają na wykonywanie operacji przecięcia w ramach określonych wartości trzeciego wymiaru. Struktura trójwymiarowa. Podczas pracy nad arkuszem, moŝna: zmieniać połoŝenie elementów realizując operację obrotu wokół osi lub, zmieniać wartość elementu strony realizując operacje przecięcia według róŝnych danych.

49 Elementy składowe arkuszy 49 Obszar roboczy Budowa arkusza Warunki Sortowanie Podsumowania Procenty Obliczenia Parametry Wyjątki

50 Obszar roboczy 50 Menu Pasek formatowania Pasek narzędzi analizujących Pasek narzędzi Pasek stanu

51 Budowa arkusza 51 Wymiary, role pozycja: Page Side oś strony Top oś górna Side oś boczna Fakty Data point punkty Data point punkty danych

52 Warunki 52 Wprowadzanie warunków dokonujących selekcji danych moŝe być realizowane przez: wybór odpowiednich danych z listy wartości elementu przy pobieraniu elementów do arkusza, wykorzystanie (zaznaczenie) warunków zdefiniowanych przez administratora, określenie i zdefiniowanie własnych warunków.

53 Sortowanie 53 MoŜliwe jest definiowanie wielu poziomów sortowania. Dla kaŝdego poziomu moŝna określić: kolumnę, po której realizowane jest sortowanie, kolejność sortowania (malejąco, rosnąco), grupę, sposób rozdzielenia grup.

54 Podsumowania (1/2) 54 W ramach arkusza moŝemy realizować podsumowania: kolumn, wierszy, grup danych.

55 Podsumowania (2/2) 55 Podsumowania mogą być tworzone za pomocą dowolnych funkcji agregujących: suma, średnia, licznik, licznik róŝnych wartości, wartość minimalna, wartość maksymalna, odchylenie standardowe, wariancja.

56 Procenty 56 Dla poszczególnych wartości kolumn lub wierszy moŝliwe wyznaczenie ich procentowego udziału w sumie wartości (całkowitej lub częściowej).

57 Obliczenia 57 Na poziomie arkusza moŝemy utworzyć elementy wyliczeniowe analogicznych jak w wersji dla administratora. RóŜnica pomiędzy nimi polega na miejscu ich przechowywania. Elementy wyliczeniowe tworzone w wersji Administratora przechowywane są w EUL u, natomiast te utworzone w Discoverer Desktop lub Plus jako fragment definicji skoroszytu.

58 Parametry 58 Parametry pozwalają uŝytkownikowi tworzyć sparametryzowane warunki i sparametryzowane elementy wyliczane. Tworzenie parametru składa się z dwóch części: zdefiniowania parametru, określenia sposobu jego uŝycia.

59 Wyjątki 59 Są definiowane są za pomocą atrybutów wizualnych i warunków, które decydują o tym, kiedy atrybut wizualny ma być zastosowany. MoŜliwe do zdefiniowania tylko w wersji Desktop

60 Przykład utworzenie i modyfikacja przykładowego skoroszytu 60 Temat analizy pierwszej typ arkusza: tabela Kreator skoroszytów Dostosowanie arkusza Temat analizy drugiej typ arkusza: macierz Kreator skoroszytów Operacje analityczne Transformacja i edycja arkusza

61 Temat analizy pierwszej typ arkusza: tabela 61 Analiza ma dostarczyć informacji o sumie zysków uzyskiwanych z poszczególnych typów produktów w ramach poszczególnych departamentów, oraz procentowym udziale poszczególnych departamentów zysku dla typu produktu i w zysku globalnym Analiza ma być przeprowadzana dla kaŝdego roku oddzielnie

62 Kreator skoroszytów (1/4) 62 Tworzenie skoroszytów jest wspomagane przez wiele róŝnorodnych kreatorów. Do tworzenia skoroszytów składających się z arkuszy wykorzystywany jest kreator skoroszytów Aby utworzyć nowy skoroszyt wybierzmy Plik Nowy Wybierzmy Tabele ze szczegółami stron

63 Kreator skoroszytów (2/4) 63 W kroku drugim wybierzmy z katalogu Podstawowy elementy potrzebne do wykonania analizy: Sumę zysku Typ produktu Departament Rok transakcji Zwróćmy uwagę na brak elementów i katalogów ukrytych

64 Kreator skoroszytów (3/4) 64 W kroku trzecim ustalmy docelowy rozkład elementów na arkuszu W kroku czwartym mamy moŝliwość wyboru warunków zdefiniowanych w EUL u, lub zdefiniowania własnego

65 Kreator skoroszytów (4/4) 65 W kroku piątym moŝemy określić sposób sortowania na arkuszu W kroku szóstym określamy ewentualne dodatkowe obliczenia Wybieramy Zakończ otrzymując:

66 Dostosowanie arkusza 66 Arkusz nie do końca odpowiada naszym potrzebom: Brak logicznego uporządkowania wierszy Brak procentowego udziału w zyskach Dostosowanie będzie więc polegało na: Zdefiniowaniu sortowania Zdefiniowaniu dwóch wyliczeń procentowych

67 Sortowanie 67 Aby określić sposób sortowania wybierzmy Narzędzia Sortuj otrzymując... 1

68 Procenty 68 Kolejny etap to definicja wyliczeń procentowych. Wybierzmy Narzędzia Procenty... Dwukrotnie Nowy definiując: Ostatecznie otrzymując:

69 Wynik końcowy 69 Na koniec zmieńmy nazwę naszego arkusza na "Zyski i udziały procentowe" Arkusz Zmień nazwę arkusza

70 Temat analizy drugiej typ arkusza: macierz 70 Analiza ma dotyczyć sumy zysków i średniego zysku w przeliczeniu na jednego klienta z transakcji dotyczących poszczególnych typów produktów, w ramach poszczególnych departamentów. Dane mają być wyraŝone w funkcji czasu z moŝliwością podziału na lata, miesiące, dni. Analiza ma być przeprowadzana dla kaŝdego regionu, miasta lub sklepu Analiza ma być przeprowadzana dla kaŝdego regionu, miasta lub sklepu oddzielnie.

71 Kreator skoroszytów (1/3) 71 Aby dodać nowy arkusz w ramach tego samego skoroszytu wybierzmy Arkusz Nowy arkusz... Wybierzmy macierz ze szczegółami stron.

72 Kreator skoroszytów (2/3) 72 W kroku drugim wybierzmy elementy potrzebne do analizy: Sumę liczby klientów Sumę zysku Typ produktu Departament Rok transakcji Region W kroku trzecim określmy układ elementów na arkuszu

73 Kreator skoroszytów (3/3) 73 W kroku czwartym mamy moŝliwość wyboru predefiniowanego warunku. W kroku piątym moŝliwość zdefiniowania obliczenia. Wybierzmy Nowy i zdefiniujmy element obliczający zysk na jednego klienta. Wybierzmy Zakończ

74 Wynik końcowy 74 Na koniec zmieńmy nazwę naszego arkusza na "Analiza główna" Aby zobaczyć średni zysk na jednego klienta zmień w punktach danych miarę

75 Operacje analityczne (1/7) 75 Rozwijanie (ang. drill down) w ramach pojedynczej wartości w tym celu lewym przyciskiem myszy kliknijmy symbol trójkąta w kolumnie za rok Z podręcznego menu wybierzmy Data transakcji: Miesiąc Rozwijanie moŝliwe jest dzięki zdefiniowanym przez nas hierarchiom jest to jedyna moŝliwość drąŝenia gdy korzystamy z Discoverer Viewer'a

76 Operacje analityczne (2/7) 76 Rozwijanie w ramach całej osi w tym celu prawym przyciskiem myszy kliknijmy przycisk symbolizujący wymiar Data transakcji: Rok i z menu podręcznego wybierzmy DrąŜ...

77 Operacje analityczne (3/7) 77 W oknie DrąŜenie pozostawiamy drąŝenie po hierarchii w górę/w dół, wybór elementu Data transakcji: Miesiąc. Wybierzmy OK. uzyskując

78 Operacje analityczne (4/7) 78 Zwijanie (ang. roll up) analogicznie do rozwijania moŝemy przeprowadzić operację zwijania. Dla przykładu przeprowadzimy ją dla całej osi czasu. W tym celu prawym przyciskiem myszy kliknijmy przycisk symbolizujący wymiar Data transakcji: Rok i z menu podręcznego wybierzmy Zwiń

79 Operacje analityczne (5/7) 79 Kolejną operacją, którą wypróbujemy to operacja przecięcia (ang. slice and dice). W tym celu zaznaczmy symbol trójkąta na wymiarze Region zmieniając wartość wybranego regionu na West Departamenty Czas Region: Central West

80 Operacje analityczne (6/7) 80 Operacja obrotu (ang. pivot) polega na zmianie roli (umiejscowienia) elementów na arkuszu. Aby zademonstrować tę operację zmieńmy układ arkusza na taki, który pozwoli analizować średni zysk z jednego klienta wg poszczególnych regionów przy ograniczeniu zakresu analizy do określonego roku. Departamenty Departamenty Czas Region: West Regiony Rok: 1998

81 Operacje analityczne (7/7) 81 W tym celu przenieśmy wymiar Rok transakcji do elementów strony, a wymiar Regiony na oś górną

82 Transformacja i edycja arkusza (1/2) 82 Do przeanalizowania pozostało nam porównanie poszczególnych dni tygodnia oraz rodzaju dni. W związku z tym, Ŝe analiza ta będzie bardzo podobna do obecnego arkusza dokonamy jego transformacji. Wybierzmy Arkusz Powiel jako macierz... Zaznaczmy zakładkę Wybieranie elementów Dodajmy do wybranych elementów Rodzaj dnia. Na zakładce Układ macierzy zdefiniujmy układ...

83 Transformacja i edycja arkusza (2/2) 83 Na zakładce Warunki wybierzmy predefiniowany warunek. Wybierzmy OK. uzyskując... Rozwińmy Roboczy na poszczególne dni tygodnia.

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU

BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU BUSINESS INTELLIGENCE W ZARZĄDZANIU Małgorzata Nycz, Barbara Smok Wprowadzenie śyjemy w czasach charakteryzujących się bardzo szybkimi przemianami spowodowanymi rozwojem technik informacyjno - komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Technologia do tworzenia hierarchicznych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Nasz definicja kostki analitycznie nie zawiera jeszcze danych. Aby zbudować kostkę funkcjonalnie działającą musimy, dokonać

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.3 2009-02-03 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo