Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL"

Transkrypt

1 Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1

2 SQL Język SQL (ang.structured Query Language) jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do systemu zarządzania bazą danych (SZBD). 2

3 Język SQL SQL jest językiem deklaratywnym. SQL ma konstrukcję zbliżoną do języka naturalnego. Zapytania SQL możemy zaliczyć do następujących podzbiorów: DML (ang. Data Manipulation Language) DDL (ang. Data Definition Language) DCL (ang. Data Control Language) W języku SQL nie rozróżnia się dużych i małych liter. W poleceniach SQL ignorowane są znaki końca linii. Każde polecenie SQL powinno być zakończone średnikiem. 3

4 DML (Data Manipulation Language) - język manipulacji danymi pozwalający na odczytywanie danych z relacji, ich wstawianie, modyfikację i usuwanie SELECT UPDATE DELETE INSERT INTO DDL (Data Definition Language) - język definicji danych pozwalający między innymi na tworzenie, modyfikację i usuwanie i tworzenie relacji Najważniejsze wyrażenia wchodzące w skład DDL to: CREATE ALTER DROP DCL (Data Control Language) ma zastosowanie do nadawania uprawnień do obiektów bazodanowych. Najważniejsze polecenia w tej grupie to: GRANT REVOKE... 4

5 Składnia polecenia SQL obejmuje: Klauzule (SELECT, FROM, WHERE) Wyrażenia (atrybuty, stałe liczbowe i tekstowe, operatory arytmetyczne, funkcje wbudowane, relacje) Predykaty (wyrażenia opisujące cechy, właściwości lub relacje pomiędzy obiektami) 5

6 Operatory operatory arytmetyczne (+, -,*,/) operator przypisania = operatory porównania ( =, <>, <, <=, >, >=, LIKE, NOT LIKE) operator zawarcia w przedziale BETWEEN operator zawarcia w zbiorze IN operatory konkatenacji w standardzie: operatory zbiorowe (UNION, INTERSECT, EXCEPT) 6

7 Algebra relacyjna Algebra relacyjna to zbiór operatorów, których argumentami jest jedna relacja lub więcej relacji, a wynikiem jest relacja Podstawowe operatory algebry relacyjnej to: Rzut (projekcja) Selekcja (ograniczenie) Suma Przecięcie Różnica Iloczyn kartezjański 7

8 Rzut (projekcja) SELECT * FROM tabela1; (zwraca wszystkie atrybuty należące do tabeli 1) SELECT id,imie,nazwisko FROM tabela1; (zwraca tylko wybrane kolumny tabeli 1) 8

9 Selekcja (ograniczenie) SELECT Tytuł FROM Książki WHERE Cena>50; 9

10 Suma SELECT stanowisko FROM pracownicy WHERE id_dzialu=20 UNION SELECT stanowisko FROM pracownicy WHERE id_dzialu=30; 10

11 Przecięcie SELECT stanowisko FROM pracownicy WHERE id_dzialu=20 INTERSECT SELECT stanowisko FROM pracownicy WHERE id_dzialu=30; 11

12 Różnica SELECT stanowisko FROM pracownicy WHERE id_dzialu=20 MINUS SELECT stanowisko FROM pracownicy WHERE id_dzialu=30; 12

13 Iloczyn kartezjański A B A dane osobowe B samochody = Źródło:castor.am.gdynia.pl/~luksza/bazy/wyklady/algebra.ppt 13

14 Przykładowa baza danych Baza danych: relacje Autorzy Wydawnictwa Książki Książki_Autorzy Schematy relacji: Autorzy( AuID, Imię, Nazwisko, Telefon) Wydawnictwa (WydID, Nazwa, Telefon) Książki (ISBN, Tytuł, WydID, Cena) Książki_Autorzy (ISBN, AuID) 14

15 Przykładowa baza danych 15

16 Proste zapytanie SELECT * FROM Wydawnictwa; Odczytaj wszystkie dane z tabeli Książki: SELECT * FROM Książki; 16

17 Projekcja Odczytaj nazwę i telefon z tabeli Wydawnictwa SELECT Nazwa, Telefon FROM Wydawnictwa; Odczytaj tytuł i cenę wszystkich książek z tabeli Książki SELECT Tytuł, Cena FROM Książki; 17

18 Wyrażenia SELECT ISBN ' ' Tytuł, 0.1*Cena FROM Książki; SELECT {wyrażenie1, wyrażenie2,...} FROM {nazwa relacji}; Oblicz przychód księgarni od sprzedaży każdej książki po uwzględnieniu zysku odprowadzanego do wydawnictwa SELECT Tytuł, Cena-0.1*Cena FROM Książki; 18

19 Aliasy SELECT ISBN ' ' Tytuł AS Pozycja, 0.1*Cena AS Wydawnictwu FROM Książki; SELECT {wyrażenie1 [AS alias1], wyrażenie2 [AS alias2],...} FROM {nazwa relacji}; SELECT imie ' ' nazwisko AS Pracownik, placa_pod*12 AS "Roczny dochód" FROM pracownicy; 19

20 Funkcje skalarne i arytmetyczne Wybieranie wyliczonych wartości. W zapytaniu SQL możemy używać następujących operatorów arytmetycznych w celu obliczenia wartości: + (dodawanie) - (odejmowanie) * (mnożenie) / (dzielenie) użyciem nawiasów dla zaznaczenia kolejności wykonywania działań wartości null nie mogą brać udziału w wyliczeniach 20

21 Eliminacja duplikatów Wyświetl imiona Autorów SELECT Imię FROM Autorzy; SELECT DISTINCT Imię FROM Autorzy; Klauzulę DISTINCT należy podać po słowie kluczowym SELECT. SELECT [DISTINCT] {wyrażenie1 [AS alias1], wyrażenie2 [AS alias2],...} FROM {nazwa relacji}; 21

22 Sortowanie wyników zapytań SELECT Nazwisko FROM Autorzy; SELECT Nazwisko FROM Autorzy ORDER BY Nazwisko; SELECT [DISTINCT] {wyrażenie1 [AS alias1], wyrażenie2 [AS alias2],...} FROM {nazwa relacji} ORDER BY {wyrażenie3 [ASC DESC], wyrażenie4 [ASC DESC], alias1 [ASC DESC], alias2 [ASC DESC]...}; SELECT ISBN ' ' Tytuł AS Pozycja, WydID, Cena FROM Książki ORDER BY WydID, Pozycja ASC; SELECT ISBN ' ' Tytuł AS Pozycja, WydID FROM Książki ORDER BY WydID DESC, Tytuł, Cena; 22

23 Selekcja operatory logiczne =!= <> > >= < <= SELECT Tytuł FROM Książki WHERE Cena>50; SELECT ISBN FROM Książki WHERE Tytuł='c++'; 23

24 Selekcja operatory logiczne (2) BETWEEN AND SELECT Tytuł, Cena FROM Książki WHERE Cena BETWEEN 25 AND 29 ORDER BY Cena; 24

25 Selekcja operatory logiczne (3) IN SELECT Tytuł, Cena FROM Książki WHERE CENA IN(20, 51, 29) ORDER BY Cena; 25

26 Selekcja operatory logiczne (4) LIKE SELECT Tytuł FROM Książki WHERE ISBN LIKE ' '; 26

27 Selekcja operatory logiczne (5) IS NULL SELECT * FROM AUTORZY WHERE Telefon=NULL; SELECT * FROM AUTORZY WHERE Telefon IS NULL; 27

28 Zanegowane operatory logiczne NOT BETWEEN... AND... NOT IN NOT LIKE IS NOT NULL SELECT * FROM AUTORZY WHERE Telefon IS NOT NULL; SELECT * FROM AUTORZY WHERE Nazwisko NOT LIKE 'H ; 28

29 Funkcje agregujące działają na zbiorach rekordów, nazywanych grupami w przeciwieństwie do funkcji wierszowych, które zawsze działają na jednym rekordzie rekordy należą do tej samej grupy jeśli posiadają tą samą wartość wyrażenia grupującego. Wyrażeniem grupującym jest najczęściej pojedynczy atrybut relacji Po podziale rekordów na grupy w każdej z grup zostaje zastosowana funkcja agregująca, która wylicza pojedynczą wartość dla grupy. Stąd w wyniku zapytania otrzymujemy tyle rekordów, ile grup zostało utworzonych w wyniku operacji grupowania. 29

30 Rodzaje funkcji agregujących funkcje: MAX maksimum, COUNT liczba wystąpień, SUM suma, AVG średnia, MIN minimum, 30

31 Przykład ćwiczeniowy Zapytania będą realizowane w oparciu o następującą relację

32 Zapytania z jedną grupą znajdź minimalną wartość płacy podstawowej osób pracujących na etacie reżysera znajdź minimalną wartość płacy podstawowej osób pracujących na etacie kaskadera SELECT MIN(Pensja_pod) FROM Pracownicy WHERE Etat LIKE 'reżyser'; SELECT MIN(Pensja_pod), MAX(Pensja_pod) FROM Pracownicy WHERE Etat LIKE 'reżyser';

33 Zapytania z wieloma grupami klauzula GROUP BY wyrażenie definiuje wyrażenie grupujące. wynikiem zapytania jest jeden rekord dla każdej grupy. znajdź średnią wartość płacy podstawowej wśród pracowników każdego zespołu SELECT Etat, AVG(Pensja_pod) FROM Pracownicy GROUP BY Etat; SELECT Etat, AVG(Pensja_pod) FROM Pracownicy GROUP BY Etat; 33

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 funkcje agregujące

Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Ćwiczenie 3 funkcje agregujące Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz

Podstawy SQL. Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Podstawy SQL Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Marcin Forkiewicz Wprowadzenie do SQL SQL - Structured Query Language -strukturalny język zapytań Światowy standard przeznaczony do definiowania, operowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych Relacyjny model danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 2 (1) 1 Plan wykładu Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe BD wykład 2 (2) W ramach drugiego

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Grzegorz Domaoski. grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl. MS SQL Server

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Grzegorz Domaoski. grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl. MS SQL Server Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Grzegorz Domaoski grzegorz.domanski@wszim-sochaczew.edu.pl Cześd, jestem Stasiek, będę Ci podpowiadał, wskazywał rozwiązania MS SQL Server Pisanie zapytań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych Wykład prowadzi: Tomasz Koszlajda Obiektowe bazy danych Obiektowe i obiektowo-relacyjne bazy danych W ramach niniejszego wykładu zostaną

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

ORACLE HISTORIA W 1977 r. Lawrence Ellison, Robert Miner i Edward Oates założyli firmę SDL (Software Development Labs). Jednym z podmiotów zainteresowanych możliwościami gromadzenia dużej liczby danych

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo