Schematy logiczne dla hurtowni danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schematy logiczne dla hurtowni danych"

Transkrypt

1 Schematy logiczne dla hurtowni danych 26

2 Plan rozdziału 27 Model biznesowy, logiczny i fizyczny hurtowni danych Podstawowe pojęcia w modelu logicznym, logiczny model wielowymiarowy Implementacje ROLAP/MOLAP logicznego modelu wielowymiarowego Schematy logiczne dla relacyjnej hurtowni danych gwiazda, płatek śniegu, konstelacja faktów Modelowanie schematu logicznego hurtowni danych Oracle Warehouse Builder Tworzenie logicznego modelu wielowymiarowego Oracle Enterprise Manager Oracle Warehouse Builder

3 Etapy projektowania hurtowni danych 28 Model biznesowy Efekt analizy strategicznej Identyfikacja miar i wymiarów dla poszczególnych procesów biznesowych Model logiczny (wymiarowy) Model abstrakcyjny, konceptualny Encje i atrybuty (reprezentowane w modelu relacyjnym jako tabele i powiązania między nimi) Model fizyczny Wybór sposobu składowania danych Formaty danych Strategie partycjonowania Wybór indeksów Wybór materializowanych perspektyw

4 Miary i wymiary 29 Miary (ang. measures), inaczej: fakty (ang. facts) Wartości ciągłe, numeryczne Typowe miary: wartość sprzedaży, koszt, zysk, sprzedana ilość Miary mogą być: addytywne (we wszystkich wymiarach) np. liczba sprzedanych sztuk częściowo addytywne (addytywne w niektórych wymiarach) np. stan w magazynie nieaddytywne Wymiary (ang. dimensions) region Wartości dyskretne, niezmienne lub rzadko zmienne Nadają znaczenie danym (miarom, faktom) miejscowość Typowe wymiary: klient, czas, produkt, sklep Hierarchie (ang. hierarchies) umożliwiają organizację danych na różnych poziomach agregacji sklep Poziom (ang. level) reprezentuje pozycję w hierarchii Atrybuty (ang. attributes) dostarczają dodatkowych informacji o danych, np. kolor, smak, dzień tygodnia

5 Wielowymiarowy model danych 30 Dane na potrzeby przetwarzania OLAP są w naturalny sposób przedstawiane w postaci wielowymiarowej (3 lub więcej wymiarów) logiczny model wielowymiarowy Logiczne kostki stanowią sposób organizacji miar mających te same wymiary czas mln 232 4mln 117 3mln sklep 854 8mln 567 7mln 98 1mln Dallas Denver 1mln 2mln 3mln - Seattle produkt Thriller Comedy Drama

6 Implementacje logicznego wielowymiarowego modelu danych 31 Relacyjna implementacja modelu (ROLAP) Powiązane ze sobą tabele relacyjne: tabele faktów i wymiarów Schematy logiczne: Schemat gwiazdy (ang. star schema) Schemat płatka śniegu (ang. snowflake schema) Konstelacja faktów (ang. fact constellation) Materializowane perspektywy dla agregatów Logiczny model wielowymiarowy definiowany poprzez OLAP Catalog lub na poziomie aplikacji analitycznej (!) Wielowymiarowa reprezentacja modelu (MOLAP) Dane fizycznie składowane w postaci wielowymiarowej W Oracle jako analityczne przestrzenie robocze (ang. Analytic Workspaces - AW)

7 OLAP Catalog 32 Definiuje logiczne obiekty wielowymiarowe i mapuje je na fizyczne źródła danych Może być wykorzystany do opisu danych relacyjnych w celu ich załadowania do analitycznej przestrzeni roboczej (AW) Stanowi źródło metadanych dla BI Beans Dane mogą być fizycznie składowane w relacyjnych tabelach lub analitycznych przestrzeniach roboczych (AW) Niezależnie od sposobu składowania danych, metadane w OLAP Catalog są niezbędne, aby dane były dostępne dla BI Beans

8 Schemat gwiazdy 33 Centralna tabela faktów Wymiary zdenormalizowane Tabela faktów połączona z tabelami wymiarów poprzez klucze główne i klucze obce CZAS id_czasu data_transakcji dzien_tygodnia czy_swieto PRODUKTY id_produktu nazwa_produktu typ_produktu kategoria_produktu departament SPRZEDAZ id_czasu id_produktu id_sklepu suma_sprzedazy suma_zysku liczba_klientow liczba_towarow SKLEPY id_sklepu nazwa_sklepu miejscowosc region

9 Charakterystyka schematu gwiazdy 34 Prosta struktura -> schemat łatwy do zrozumienia Duża efektywność zapytań ze względu na niewielką liczbę połączeń tabel Stosunkowo długi czas ładowania danych do tabel wymiarów ze względu na denormalizację Dominująca struktura dla hurtowni danych, wspierana przez wiele narzędzi Schemat zalecany przez Oracle

10 Schemat płatka śniegu 35 Centralna tabela faktów Wymiary znormalizowane TYPY_PRODUKTOW id_typu typ_produktu KATEGORIE id_kategorii kategoria_produktu id_typu PRODUKTY id_produktu nazwa_produktu departament id_kategorii CZAS id_czasu data_transakcji dzien_tygodnia czy_swieto SPRZEDAZ id_czasu id_produktu id_sklepu suma_sprzedazy suma_zysku liczba_klientow liczba_towarow MIEJSCOWOSCI id_miejscowosci miejscowosc id_regionu SKLEPY id_sklepu nazwa_sklepu id_miejscowosci REGIONY id_regionu region

11 Charakterystyka schematu płatka śniegu 36 Spadek wydajności zapytań w porównaniu ze schematem gwiazdy ze względu na większą liczbę połączeń tabel Struktura łatwiejsza do modyfikacji Krótki czas ładowania danych do tabel (normalizacja -> mniejszy rozmiar) Wykorzystywany rzadziej niż schemat gwiazdy, gdyż efektywność zapytań jest ważniejsza niż efektywność ładowania danych do tabel wymiarów

12 Konstelacja faktów 37 Schemat stanowiący kombinację schematów gwiazd współdzielących niektóre wymiary Różne tabele faktów mogą odwoływać się do różnych poziomów danego wymiaru DIM_1 DIM_3 FACT_1 FACT_2 DIM_4 DIM_2

13 38 Charakterystyka tabeli faktów i wymiarów Tabela faktów: Zawiera numeryczne miary Posiada wieloatrybutowy klucz główny złożony z kluczy obcych odwołujących się do wymiarów Największy rozmiar spośród tabel tworzących gwiazdę Typowo zawiera ponad 90% danych Jej rozmiar szybko się powiększa Tabele wymiarów: Zawierają atrybuty opisowe Nadają znaczenie faktom Definiują przestrzeń faktów Zawierają dane stosunkowo statyczne Podlegają zmianom np. pojawianie się nowych klientów, produktów

14 Narzędzia do modelowania schematu logicznego relacyjnej hurtowni danych 39 Kartka i ołówek Oracle Designer Narzędzie ogólnego przeznaczenia Brak szczególnego wsparcia dla hurtowni danych Oracle Warehouse Builder Modelowanie schematu jest jedną z funkcji narzędzia Sensowny wybór gdy wykorzystane będą również inne możliwości OWB: Dokumentacja projektu hurtowni danych (repozytorium metadanych) Obsługa procesu ETL, generacja skryptów

15 OWB: Tworzenie repozytorium 40 Przed rozpoczęciem projektowania za pomocą Oracle Warehouse Builder należy utworzyć repozytorium Do tworzenia repozytorium OWB służy narzędzie OWB Repository Assistant Podstawowe kroki: Wybór lub utworzenie użytkownika właściciela repozytorium Wybór przestrzeni tabel dla repozytorium

16 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 41 hurtowni danych Przykład (1/10) Uruchomienie OWB Client Logowanie jako: Właściciel repozytorium Użytkownik, któremu właściciel repozytorium nadał prawo dostępu call WBSecurityHelper.registerOWBUser('User1')

17 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 42 hurtowni danych Przykład (2/10) Główne okno OWB Client nawigator obiektów projektu OWB składuje definicje dla schematu docelowego w modułach Uruchomienie kreatora nowego modułu:

18 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 43 hurtowni danych Przykład (3/10) Tworzenie modułu Moduł schematu docelowego hurtowni danych Możliwość importu metadanych przez DB Link

19 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 44 hurtowni danych Przykład (4/10) Tworzenie modułu -> wybór lokalizacji Na tym etapie lokalizacja jest abstrakcyjna (nie podaje się parametrów połączenia)

20 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 45 hurtowni danych Przykład (5/10) Utworzony moduł drzewko modułu w nawigatorze obiektów

21 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 46 hurtowni danych Przykład (6/10) Tworzenie definicji tabeli w modelu schematu docelowego

22 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 47 hurtowni danych Przykład (7/10) Tworzenie definicji tabeli cd. (więzy integralnościowe)

23 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 48 hurtowni danych Przykład (8/10) Edycja definicji tabeli edytor graficzny

24 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 49 hurtowni danych Przykład (9/10) Edytor graficzny: wizualizacja powiązanych tabel

25 OWB: Modelowanie relacyjnego schematu 50 hurtowni danych Przykład (10/10) Generacja skryptów SQL Uwaga: Istnieje możliwość bezpośredniego utworzenia obiektów w docelowej bazie danych narzędziem OWB Deployment Manager

26 OWB: Tworzenie repozytorium Runtime Repository 51 Tworzenie obiektów hurtowni danych w docelowej bazie danych musi być poprzedzone utworzeniem w niej: Repozytorium Runtime Repository Schematu docelowego (ang. target schema) Do realizacji powyższych zadań służy OWB Runtime Assistant Jednym z kroków jest tworzenie użytkownika, który będzie służył do pracy z repozytoriów (oprócz właściciela) Standardowe pytania: nazwa schematu, nazwy przestrzeni tabel itp.

27 OWB: Tworzenie obiektów hurtowni danych Przykład (1/4) 52 Utworzenie połączenia z Runtime Repository Uruchomienie narzędzia Deployment Manager z menu OWB Client

28 OWB: Tworzenie obiektów hurtowni danych Przykład (2/4) 53 Wybór obiektów, które maja zostać utworzone i start procesu

29 OWB: Tworzenie obiektów hurtowni danych Przykład (3/4) 54 Rejestracja abstrakcyjnej dotąd lokalizacji

30 OWB: Tworzenie obiektów hurtowni danych Przykład (4/4) 55 Zakończenie procesu tworzenia obiektów Po wybraniu opcji Deploy obiekty zostaną utworzone w bazie danych

31 Kroki tworzenia metadanych dla logicznego modelu wielowymiarowego w OLAP Catalog Utworzenie logicznych wymiarów Specyfikacja poziomów, atrybutów i hierarchii Logiczne wymiary zostaną oparte o obiekty DIMENSION w bazie danych 2. Utworzenie logicznych kostek i specyfikacja ich krawędzi (wymiarów) Logiczne kostki są definiowane tylko w postaci metadanych, nie odpowiadają im żadne obiekty w bazie danych 3. Utworzenie logicznych miar reprezentujących fakty. Powiązanie miar z kostkami 4. Mapowanie logicznych struktur na źródła danych

32 Narzędzia do definiowania logicznego modelu wielowymiarowego Oracle Enterprise Manager (OEM) uwaga: tabele tworzące schemat relacyjny muszą istnieć i powinny mieć klucze główne i obce 57 CWM2 API zbiór pakietów PL/SQL np. poprzez SQL*Plus Oracle Warehouse Bulder (OWB) bez wcześniejszego definiowania tabel! z możliwością utworzenia Analytic Workspace i wypełnienia go danymi ze schematu relacyjnego

33 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (1/15) 58 Logowanie do EM 10g Dostęp przez http Domyślny port: 5500 Użytkownik musi posiadać: - przywilej SELECT ANY DICTIONARY - rolę OLAP_DBA

34 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (2/15) 59 Utworzenie wymiarów

35 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (3/15) 60 Tworzenie wymiaru -> utworzenie poziomów

36 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (4/15) 61 Tworzenie wymiaru -> utworzenie hierarchii

37 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (5/15) 62 Tworzenie wymiaru -> utworzenie atrybutów

38 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (6/15) 63 Tworzenie wymiaru -> opcje OLAP

39 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (7/15) 64 Tworzenie wymiarów: efekt końcowy Oprócz metadanych w OLAP Catalog powstaje obiekt DIMENSION w bazie danych CREATE DIMENSION SCOTT.SKLEPY LEVEL SKLEP IS SKLEPY.ID_SKLEPU LEVEL MIEJSCOWOSC IS SKLEPY.MIEJSCOWOSC LEVEL REGION IS SKLEPY.REGION HIERARCHY H_SKLEPY (SKLEP CHILD OF MIEJSCOWOSC CHILD OF REGION) ATTRIBUTE SKLEP DETERMINES (SKLEPY.ID_SKLEPU, SKLEPY.NAZWA_SKLEPU) ATTRIBUTE MIEJSCOWOSC DETERMINES SKLEPY.MIEJSCOWOSC ATTRIBUTE REGION DETERMINES SKLEPY.REGION

40 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (8/15) 65 Tworzenie kostki Tabela lub perspektywa

41 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (9/15) 66 Tworzenie kostki -> wskazanie wymiarów dla krawędzi

42 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (10/15) 67 Tworzenie kostki -> dodanie miar

43 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (11/15) Tworzenie kostki -> specyfikacja operatorów do agregacji miar w poszczególnych wymiarach Domyślnie sumowanie (SUM) 68

44 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (12/15) 69 Tworzenie kostki -> efekt końcowy Wynikiem tworzenia kostki są jedynie metadane w OLAP Catalog - nie są tworzone żadne obiekty w bazie danych! Uwaga: Jeżeli metadane w OLAP Catalog są tworzone w celu umożliwienia BI Beans pracy na relacyjnym schemacie (bez AW), należy z poziomu SQL*Plus wykonać: exec cwm2_olap_metadata_refresh.mr_refresh;

45 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (13/15) Tworzenie folderu miar (ang. measure folder) Składnica danych dla aplikacji OLAP składa się z miar pogrupowanych w foldery miar W celu udostępnienia zawartości kostek (miar) aplikacjom OLAP (np. BI Beans), konieczne jest umieszczenie potrzebnych miar w folderach miar 70 Możliwość tworzenia hierarchii folderów

46 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (14/15) 71 Tworzenie folderu miar -> wybór miar

47 OEM: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (15/15) 72 Tworzenie folderu miar -> efekt końcowy

48 OWB: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (1/7) 73 Tworzenie wymiarów

49 OWB: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (2/7) 74 Tworzenie wymiarów -> Poziomy i ich atrybuty

50 OWB: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (3/7) 75 Tworzenie wymiarów -> hierarchie

51 OWB: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (4/7) 76 Edytor graficzny dla utworzonego wymiaru

52 OWB: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (5/7) 77 Tworzenie kostki Tworzenie kostki -> klucze obce do wymiarów

53 OWB: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (6/7) 78 Tworzenie kostki -> definiowanie miar

54 OWB: Tworzenie metadanych OLAP Przykład (7/7) 79 Edytor kostki wizualna prezentacja utworzonej kostki

55 80 OWB: Tworzenie obiektów bazodanowych modelu wielowymiarowego w b.d. Uruchomienie narzędzia Deployment Manager W bazie danych tworzone są tabele i obiekty dimension Nie powstają wpisy w OLAP Catalog!

56 OWB: Transfer metadanych OLAP do bazy danych Przykład (1/5) W celu eksportu metadanych OLAP o kostkach i wymiarach do bazy danych (OLAP Catalog) należy utworzyć kolekcję (obiekt Collection) Kolekcja stanowi zbiornik metadanych na potrzeby ich eksportu do innych narzędzi Miary zgromadzone w jednej kolekcji po eksporcie do bazy danych znajdą się w jednym folderze miar (measure folder) 81

57 OWB: Transfer metadanych OLAP do bazy danych Przykład (2/5) 82 Tworzenie kolekcji -> specyfikacja zawartości

58 OWB: Transfer metadanych OLAP do bazy danych Przykład (3/5) 83 Eksport metadanych Opcja Oracle9i OLAP działa też dla Oracle10g

59 OWB: Transfer metadanych OLAP do bazy danych Przykład (4/5) 84 Parametry transferu metadanych Możliwość utworzenia Analytic Workspace i wypełnienia go danymi Alternatywą jest ograniczenie się do transferu metadanych (OLAP Catalog, logiczna kostka na schemacie relacyjnym) Tworzenie AW Wypełnienie AW danymi

60 OWB: Transfer metadanych OLAP do bazy danych Przykład (5/5) 85 Transfer metadanych do OLAP Catalog efekt końcowy Możliwość generacji skryptów bez lub z uruchomieniem ich w b.d. Skrypt kończy się wywołaniem olapsys.cwm2_olap_metadata_refresh.mr_refresh Kostki mogą być wykorzystywane w BI Beans Utworzone logiczne obiekty wielowymiarowe (wymiary logiczne, kostki, foldery miar) są widoczne w Oracle Enterprise Manager

Hurtownie danych. na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG. http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74

Hurtownie danych. na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG. http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74 Hurtownie danych na podstawie referatów IV Szkoły PLOUG http://www.ploug.org.pl/ Hurtownie danych p.1/74 Plan seminarium Wprowadzenie Schematy logiczne dla hurtowni danych Struktury fizyczne Wydajność

Bardziej szczegółowo

Porównanie wydajności hurtowni danych ROLAP i MOLAP w Oracle 10g

Porównanie wydajności hurtowni danych ROLAP i MOLAP w Oracle 10g XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Porównanie wydajności hurtowni danych ROLAP i MOLAP w Oracle 10g Bartosz Bębel, Julusz Jezierski, Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych

Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle10g, Sybase IQ, SQL Server 2000 ocena funkcjonalności serwerów baz danych w zastosowaniach hurtowni danych Jędrzej Błasiński, Robert Wrembel Politechnika

Bardziej szczegółowo

Oracle Hyperion Essbase

Oracle Hyperion Essbase XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 Oracle Hyperion Essbase Paweł Chomicz Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A. pawel.chomicz@biztech.pl; pch64@o2.pl Abstrakt. Wraz z Hyperionem

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI

Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych. Business Intelligence (BI) Mnogość pojęć z okolic BI Business Intelligence (BI) Hurtownie danych, Eksploracja danych Na początek tłumaczenie inteligencja biznesowa (fatalnie!) analityka biznesowa (lepiej?) usługi biznesowe (lepiej?) przetwarzanie analityczne

Bardziej szczegółowo

Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g

Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g Oracle Discoverer 9.0.4 Oracle Developer Suite 10g 1 Plan 2 Architektura Oracle Discoverer Komponenty EUL (ang. End User Layer) Obszary zainteresowań (ang. business areas) Rola administratora Składowe

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH

NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH NARZĘDZIA I PROCESY ETL W HURTOWNIACH DANYCH 1. Narzędzia ETL Narzędzia ETL (ang. extraction-transformation-load, ETL) automatyzują lub ułatwiają następujące rodzaje zadań: ekstrakcja (dostęp do różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych

Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych 1 Informatyka w Zarządzaniu WYKŁAD III Wprowadzenie do budowy systemów analitycznych MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/~andrzej piątki 9.00-11.00 sala 80 budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER

PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER PROJEKT HURTOWNI DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO W ŚRODOWISKU MS SQL SERVER Katarzyna BŁASZCZYK, Ryszard KNOSALA Streszczenie: Artykuł opisuje podstawową tematykę związaną z systemami

Bardziej szczegółowo

Plan. Inteligencja bisnesowa (Bussiness Intelligence) Hurtownia danych OLAP

Plan. Inteligencja bisnesowa (Bussiness Intelligence) Hurtownia danych OLAP WYKŁAD 12: OLAP Plan Inteligencja bisnesowa (Bussiness Intelligence) Hurtownia danych OLAP Motywacja: Zaawansowane metody ekstrakcji danych i techniki przechowywania danych Rozwój wielu dziedzin zastosowań

Bardziej szczegółowo

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych

Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Projektowanie schematów logicznych dla magazynów danych Bartosz Bębel, Mikołaj Morzy Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań Bartosz.Bebel@cs.put.poznan.pl, Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1)

Zaawansowane systemy baz danych - ZSBD. Hurtownie danych 1. Problematyka hurtowni danych. Wykład przygotował: Robert Wrembel. ZSBD wykład 12 (1) Hurtownie danych 1 Problematyka hurtowni danych Wykład przygotował: Robert Wrembel ZSBD wykład 12 (1) 1 Plan wykładu Problematyka integracji danych Integracja danych za pomocą hurtowni danych Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych

Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Hurtownie danych a transakcyjne bazy danych Materiały źródłowe do wykładu: [1] Jerzy Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 [2] Arkadiusz Januszewski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET

Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Załącznik nr 7.5 - KONCEPCJA HURTOWNI DANYCH SI EKOINFONET Spis treści 1. Pojęcie hurtownia danych... 4 1.1. Struktury danych... 4 1.2. Sposoby ładowania danych... 9 1.3. Hurtownia danych a pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych

Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Hurtownie danych czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

OWB, ODI, BI jako komponenty systemu sprawozdawczego w Organizacji

OWB, ODI, BI jako komponenty systemu sprawozdawczego w Organizacji XIV Konferencja PLOUG Szczyrk Październik 2008 OWB, ODI, BI jako komponenty systemu sprawozdawczego w Organizacji Paweł Chomicz Royal Software Sp. z o.o. pawel.chomicz@royalsoftware.pl; pch64@o2.pl Abstrakt.

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego

BD2 BazyDanych2. dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego BD2 BazyDanych2 dr inż. Tomasz Traczyk 14. Systemy przetwarzania analitycznego ³ Copyright c Tomasz Traczyk Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI

ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ZARZĄDZANIE NIEJEDNORODNYMI, ROZPROSZONYMI ZASOBAMI INFORMACJI DANIEL SKOWROŃSKI, ZDZISŁAW ŁOJEWSKI Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rodzaje baz. Rodzaje baz. Hurtownie danych. Cechy hurtowni danych. Wykład 14: Hurtownie danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rodzaje baz. Rodzaje baz. Hurtownie danych. Cechy hurtowni danych. Wykład 14: Hurtownie danych Plan wykładu Bazy Wykład 14: Hurtownie Bazy operacyjne i analityczne Architektura hurtowni Projektowanie hurtowni Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy (studia dzienne) 2 Rodzaje

Bardziej szczegółowo