RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 27 maja 2014 roku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie są aktywni. Przedmiot ewaluacji: Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności oraz uczenia się nawzajem od siebie.

2 ORGANIZACJA EWALUACJI Raport powstał w wyniku prowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 ewaluacji wewnętrznej. W skład I zespołu, któremu dyrektor szkoły mgr Magdalena Szczypińska podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2013 r. powierzyła przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, weszli: mgr Błażej Kłysz przewodniczący mgr Magdalena Szkudlarek - Szymczak członek mgr Elżbieta Haręża członek mgr Marzena Siemieniak członek Na wykonanie zadania wyznaczono okres od 12 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy nauczyciele potrafią organizować lekcję w taki sposób, aby każdy uczeń był aktywny. Ponadto sprawdzono, czy w czasie lekcji uczniowie mogą uczestniczyć w procesie wzajemnego uczenia się. Zespół poszukiwał odpowiedzi na pytania: Czy nauczyciel podczas lekcji stwarza warunki do tego, by uczniowie: a) byli aktywni? b) uczyli się od siebie nawzajem? Czy nauczyciel angażuje uczniów w proces decyzyjny na temat tego, jak będą się uczyć podczas lekcji? Czy uczniowie, pracując w grupach, korzystają nawzajem ze swojej wiedzy, umiejętności i zdolności? Czy nauczyciele potrafią prowokować do dyskusji, rozmowy, wymiany poglądów? Czy uczniowie potrafią udzielać sobie nawzajem wsparcia? Analizie poddano: 1) wnioski z obserwacji lekcji załącznik nr 1. 2) wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczniów załącznik nr 2. 3) wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców załącznik nr 3. WYNIKI EWALUACJI W świetle zapisów Statutu Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną (rozdział VI, 28), nauczyciel powinien m.in. wspierać rozwój intelektualny oraz psychofizyczny ucznia, jego zdolności oraz zainteresowania w sposób uwzględniający potrzeby uczniów. Dlatego też, w roku szkolnym 2013/2014, I zespół do spraw ewaluacji przeprowadził badanie mające na celu sprawdzenie, czy nauczyciele potrafią organizować lekcję w taki sposób, aby każdy uczeń był aktywny i mógł uczestniczyć w procesie wzajemnego uczenia się. Dane zebrano na podstawie odpowiedzi udzielonych przez uczniów i ich rodziców, oraz wniosków Dyrektora z przeprowadzonych 42 obserwacji lekcji. Przygotowano 2 różne ankiety dla rodziców, którą wypełniło 71 rodziców oraz dla uczniów, gdzie uzyskano odpowiedzi z 1004 ankiet (każdy uczeń ankietowany był kilkukrotnie po zakończeniu rożnych zajęć edukacyjnych).

3 Pytanie I Czy nauczyciel podczas lekcji stwarza warunki do tego, by uczniowie: a) byli aktywni? b) uczyli się od siebie nawzajem? Należy stwierdzić, iż zarówno uczniowie, jak i rodzice wysoko oceniają stopień aktywności, jakim młodzież wykazuje się podczas zajęć w naszej szkole. Aż 92% uczniów i 93% rodziców odpowiedziało na pytanie o aktywność swoją lub swoich dzieci, wybierając odpowiedzi: zdecydowanie tak, tak i raczej tak. Tylko 8% uczniów i 7% rodziców stwierdziło, że uczniowie nie wykazują się żadną aktywnością, bądź też wykazują ją w stopniu niewielkim. Wyniki ankiet znajdują potwierdzenie we wnioskach z obserwacji lekcji przeprowadzonych przez Dyrektora. Podczas lekcji wykorzystywane są różne pomoce dydaktyczne sprzyjające aktywności uczniów, w tym bardzo często multimedialne, co uatrakcyjnia zajęcia. Nauczyciele dbają o różnorodność zadań, stosują zasadę stopniowania trudności. Uczniowie chętnie przystępują do wykonywania zadań czy poleceń. Zazwyczaj starają się wykonać je w wyznaczonym czasie. Jednocześnie należy zauważyć, iż zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny jest różne, szczególnie wysokie można zaobserwować na początku lekcji, w sytuacji przystępowania do nowych zadań oraz podczas pracy zespołowej. Ogólnie stopień realizacji zadań mających na celu aktywizowanie uczniów przez nauczycieli został oceniony jako wysoki. W badanym obszarze stwierdza się, że umiejętność organizowania zajęć w sposób pozwalający uczniom na uczenie się od siebie nawzajem jest słabiej opanowana. Z obserwacji dyrektora wynika, że stosując formy pracy zespołowej, nauczyciele stwarzają warunki do uczenia się uczniów od siebie nawzajem, jednak zespoły nie zawsze są poinformowane o sposobach prezentowania rezultatów pracy, co powoduje, że ta część lekcji nie jest efektywna w wysokim stopniu. Można zaobserwować, że uwaga uczniów, którzy przedstawili swoje wyniki, zdecydowanie obniża się, a nauczyciele nie zawsze monitorują, ile nauczyli się od swoich rówieśników. Podobne wnioski nasuwają się z obserwacji pracy uczniów podczas zajęć lekcyjnych. Uczniowie, wykonując zadania, uczą się od siebie nawzajem i pomagają sobie, szczególnie wówczas, gdy oceniany jest zespół. Nadal jednak zdarzają się przypadki wyręczania zespołu przez jednego lub dwóch jego członków, głównie w sytuacji, jeśli poziom trudności jest zbyt wysoki dla wszystkich lub niektórzy nie są zainteresowani treściami nauczania. Nie wszyscy potrafią podsumować lekcję, co świadczy o nierównej pracy członków zespołu. Należy jednak zauważyć, że aż 82% uczniów i aż 90% rodziców zapytanych o to, czy w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie pomagają sobie w uczeniu się, odpowiedziało zdecydowanie tak, lub tak. Tylko 7% uczniów i 3% rodziców stwierdziło, że uczniowie nie pomagają sobie nawzajem w nauce. Pytanie II Czy nauczyciel angażuje uczniów w proces decyzyjny na temat tego, jak będą się uczyć podczas lekcji? W wyniku analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, należy stwierdzić, ze 71% ankietowanych uznało, że w mają wpływ na to, jak przebiegać będzie lekcja. 18% ankietowanych zapytanych o to, czy na lekcjach realizowane są ich pomysły odpowiedziało

4 raczej tak. Jedynie 11% uczniów na w/w pytanie odpowiedziało nie lub raczej nie. Z kolei zapytano rodziców, czy uważają że ich dzieci mogą współdecydować o przebiegu lekcji. Dokładnie połowa ankietowanych udzieliła odpowiedzi tak lub raczej tak. 38% ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na w/w pytanie. Aż 23% rodziców stwierdziło natomiast, że ich dzieci nie mają żadnego lub prawie żadnego wpływu na to, jak prowadzone są zajęcia lekcyjne. Z obserwacji Dyrektora wynika, iż działania podejmowane przez nauczycieli w celu zaangażowania uczniów w proces decyzyjny na temat tego, jak będą się uczyć podczas lekcji są realizowane w stopniu wysokim. Jednocześnie z obserwacji postawy uczniów w czasie lekcji wynika, że choć nauczyciele zachęcają klasę do inicjatywy w tej sprawie, to uczniowie zdecydowanie częściej po prostu akceptują przedstawioną im przez nauczyciela propozycję, ewentualnie dokonują wyboru jednej z kilku możliwości. Ponadto tylko niewielka część uczniów uczestniczy w ustalaniu sposobów osiągnięcia celów. Taka postawa uczniów to dowód na brak umiejętności planowania procesu dydaktycznego, a także potwierdzenie faktu, że uczniowie nie są wdrażani do podejmowania decyzji na temat tego, jak będą się uczyć podczas lekcji. Niemniej należy dodać, iż uczniowie chętnie ustalają formy organizacyjne lekcji, zdecydowanie częściej wybierając pracę w grupach. Pytanie III Czy uczniowie, pracując w grupach, korzystają nawzajem ze swojej wiedzy, umiejętności i zdolności? Po przeanalizowaniu wyników ankiet należy stwierdzić, iż ogromna większość uczniów dzieli się doświadczeniem z innymi uczniami, zwłaszcza podczas pracy w grupach. Uczniowie zapytani o to, czy pracując podczas zajęć lekcyjnych korzystają z umiejętności, wiedzy i zdolności kolegów i koleżanek, odpowiedzieli kolejno: zdecydowanie tak 35%, tak 33%, raczej tak 19%. Jedynie 13 % udzieliło odpowiedzi nie lub raczej nie. Również według rodziców, szkoła stwarza odpowiednie warunki do tego, aby nasi uczniowie mogli korzystać z wiedzy, umiejętności i zdolności innych uczniów. Aż 97% ankietowanych rodziców wypowiedziało się w tej kwestii pozytywnie. Jedynie 3% wyraziło wątpliwości udzielając odpowiedzi raczej nie. Żaden z ankietowanych nie stwierdził jednoznacznie, że jego dzieci podczas pracy w szkole nie mają zapewnionej w/w możliwości. Z analizy wniosków Dyrektora szkoły również wynika, iż nauczyciele często stosują metody pracy zespołowej, jak i stwarzają uczniom warunki do uczenia się od siebie nawzajem. Wszystkie działania podejmowane w w/w celu przez nauczycieli są realizowane w stopniu wysokim. Również obserwacja pracy uczniów potwierdziła, że podczas lekcji uczniowie z zaangażowaniem pracują w grupach, uczą się od siebie nawzajem oraz pomagają innym. Stopień realizacji wszystkich powyższych aspektów pracy uczniów został oceniony jako wysoki. Pytanie IV Czy nauczyciele potrafią prowokować do dyskusji, rozmowy, wymiany poglądów? Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów wykazała, iż 77% naszych uczniów podczas zajęć lekcyjnych korzysta z możliwości dyskusji, rozmowy oraz wymiany poglądów. 14% ankietowanych nie potrafiło jasno określić, czy mają taką możliwość,

5 natomiast 9% uznało, że podczas zajęć lekcyjnych nie bierze udziału w rozmowach i dyskusjach. Z kolei aż 86% ankietowanych rodziców przyznało, ze ich dzieci podczas lekcji mogą zadawać pytania, dyskutować oraz prezentować swoje poglądy. Tylko 11% rodziców nie potrafiło określić czy nauczyciele podczas lekcji zapewniają takie możliwości, a jedynie 3% stwierdziło, że takich możliwości raczej nie ma. Należy jednocześnie zauważyć, iż z analizy wniosków Dyrektora wynika, że każdy uczeń ma prawo wypowiadać się, zadawać pytania. Nauczyciel zachęca do wypowiedzi i stawiania pytań, następnie odpowiada na wszystkie pytania, koryguje wypowiedzi uczniów, rozwija je, rozszerza. Należy jednak zauważyć, że na niektórych lekcjach w dalszym ciągu częściej można słyszeć głos nauczyciela, bo uczniowie wypowiadają się lakonicznie, nie budują dłuższych wypowiedzi i nie są dostatecznie prowokowani do wypowiadania się w sposób pełny. Działania podejmowane przez nauczycieli w celu prowokowania uczniów do wymiany poglądów i dyskusji, są realizowane w stopniu średnim. Niemniej nauczyciele zawsze lub prawie zawsze udzielają trafnej informacji zwrotnej. Z obserwacji postaw uczniów jednoznacznie wynika, że uczniowie podejmują dialog z nauczycielem, jednak zazwyczaj są to liderzy klasowi. Zdarza się, że nauczyciel kilkukrotnie zachęca do odpowiedzi lub sam typuje osobę. Podczas prezentacji efektów pracy zespołowej nie wszyscy uczniowie starają się zainteresować klasę, w dalszym ciągu wielu kieruje swoją wypowiedź do nauczyciela, u którego szuka akceptacji, potwierdzenia poprawności. Umiejętności uczniów w zakresie dyskusji i wymiany poglądów zostały ocenione jako średnie. Pytanie V Czy uczniowie potrafią udzielać sobie nawzajem wsparcia? Z analizy odpowiedzi udzielonych przez uczniów wynika, iż nasi uczniowie zawsze lub prawie zawsze pomagają sobie nawzajem, udzielając sobie wsparcia podczas pracy na lekcji. Jedynie 7% ankietowanych stwierdziło, że nie korzysta ze wsparcia kolegów i koleżanek w czasie nauki szkolnej. Zdaniem 90% rodziców ich dziecko podczas pracy w szkole korzysta ze wsparcia innych uczniów, bądź samo pomaga innym. Jedynie 10% ankietowanych stwierdziło, że ich dziecko nie korzysta z pomocy uczniów i nie pomaga innym. Wnioski Dyrektora również potwierdzają to, że nauczyciele stosują formy pracy pozwalające uczniom na wzajemne wspieranie się w procesie dydaktycznym, a uczniowie chętnie z tej możliwości korzystają. Stopień realizacji działań, zarówno nauczycieli jak i uczniów w tej kwestii, został oceniony jako wysoki. Niestety, należy również zauważyć, że nauczyciele nie zawsze wykorzystują opinię innych uczniów podczas oceniana pracy poszczególnych osób lub grupy. Dodatkowo uczniowie stosunkowo rzadko wyrażają opinię o efektach pracy innych. Rzadko też biorą udział w procesie oceniania. Wnioski i zalecenia do dalszej pracy 1. Mocną stroną pracy szkoły jest stosowanie przez nauczycieli w szerokim zakresie metod aktywizujących, w tym pracy w grupach oraz z wykorzystaniem technologii

6 multimedialnych. Należy kontynuować pracę w tym kierunku, zwracając szczególną uwagę na to, aby wysoka aktywność uczniów miała miejsce we wszystkich etapach lekcji. 2. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do uczenia się od siebie nawzajem, jednak nie wszyscy uczniowie potrafią z tej możliwości właściwie korzystać. Dlatego należy kształcić umiejętność odpowiedzialności za grupę oraz świadomego uczestnictwa w realizowaniu zadań zespołowych oraz umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej w sposób zapewniający innym uczniom poznawanie i rozumienie nowych treści podstawy programowej. 3. Nauczyciele starają się angażować uczniów w proces decyzyjny, jednak większość uczniów korzysta z tej możliwości w sposób bierny lub nie korzysta z niej wcale. Należy kształcić wśród uczniów umiejętność podejmowania decyzji na temat planowania i organizowania procesu ucznia się. 4. Uczniowie mają możliwość korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności innych. Sprzyjają temu metody i formy pracy wybierane przez nauczycieli, warto więc stosować i doskonalić metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w grupach. 5. Pomimo działań podejmowanych przez nauczycieli, spora część naszych uczniów niechętnie wyraża własne poglądy i uczestniczy w dyskusji. Należy w dalszej pracy podjąć działania mające na celu podniesienie umiejętności uczniów w tym obszarze. 6. Nauczyciele zapewniają uczniom odpowiednie warunki do tego, aby mogli udzielać sobie nawzajem wsparcia podczas zajęć lekcyjnych. 7. Szczególny nacisk należy położyć na kształcenie wśród uczniów umiejętności i chęci wypowiadania się na temat efektów pracy swojej i innych, oraz bardziej aktywnego uczestnictwa w procesie oceniania. Przewodniczący zespołu mgr Błażej Kłysz

7 Wnioski Dyrektora z przeprowadzonych obserwacji lekcji w ramach ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik 1 Wymaganie: Uczniowie są aktywni Liczba obserwacji: 42 Tematyka obserwacji: Nauczyciele zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności oraz uczenia się nawzajem od siebie. Analiza i interpretacja danych: Celem obserwacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nauczyciele zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności oraz uczenia się nawzajem od siebie. Przyjęto następujące kryteria ewaluacji: 1. Nauczyciel stwarza warunki do aktywności oraz uczenia się uczniów od siebie nawzajem. 2. Nauczyciel wdraża uczniów do podejmowania decyzji na temat tego, jak będą się uczyć podczas lekcji. 3. Uczniowie, pracując w grupach, korzystają nawzajem ze swoich wiedzy, umiejętności i zdolności. 4. Nauczyciele zawsze na lekcji mówią mniej niż uczniowie. 5. Uczniowie potrafią udzielać sobie nawzajem wsparcia i wziąć odpowiedzialność za pomoc kolegom. W arkuszu obserwacji lekcji zostały wyodrębnione działania podejmowane przez nauczycieli: I. Planowanie 1. ustala wspólnie z uczniami, co zrobić, by osiągnąć cele lekcji, 2. dobiera takie metody, by najskuteczniej pobudzać aktywność, II. Organizacja 3. proponuje różne zadania i pozwala na ich wybór przez uczniów lub grupy, 4. stosuje formy pracy zespołowej, ustala sposób prezentowania efektów, 5. wykorzystuje pomoce dydaktyczne sprzyjające aktywności uczniów, 7. stwarza warunki do uczenia się uczniów od siebie nawzajem, III. Komunikacja 6. zadając pytania, prowokuje i zachęca do odpowiedzi i dyskusji, 8. udziela trafnej informacji zwrotnej, IV. Ocenianie 9. oceniając zadania, uwzględnia samoocenę ucznia i/lub opinię innych, 10. nagradza/ocenia uczniów na lekcji, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie. W arkuszu obserwacji lekcji zostały wyodrębnione działania uczniów: I. Planowanie 1. są zainteresowani poznaniem celów lekcji, 2. w trakcie lekcji zgłaszają inicjatywy służące osiągnięciu celów, II. Organizacja 3. chętnie podejmują zadania, wykonują je w wyznaczonym czasie, 5. z zaangażowaniem pracują w zespołach, 6. wykorzystują różne źródła wiedzy, samodzielnie tworzą notatki, 8. uczą się od siebie nawzajem, pomagają sobie w uczeniu się, 10. potrafią podsumować lekcję. III. Komunikacja 4. uważnie słuchają i podejmują dialog z nauczycielem, 7. prezentując efekty swojej pracy, starają się zainteresować klasę, IV. Ocenianie 9. wyrażają opinię o efektach pracy, uczestniczą w procesie oceniania Stopień realizacji tych działań był oceniany w skali od 1 do 3, przy czym: ocena: stopień: niski średni wysoki

8 W wyniku obserwacji działania nauczycieli zostały ocenione w następująco: I. Planowanie Punkty z arkusza Stopień realizacji obserwowanych działań nauczyciela Nauczyciel: 1. ustala wspólnie z uczniami, co zrobić, by osiągnąć cele lekcji, 2. dobiera takie metody, by najskuteczniej pobudzać aktywność, II. Organizacja Punkty z arkusza Stopień realizacji obserwowanych działań nauczyciela Nauczyciel: 3. proponuje różne zadania i pozwala na ich wybór przez uczniów lub grupy, 4. stosuje formy pracy zespołowej, ustala sposób prezentowania efektów, 5. wykorzystuje pomoce dydaktyczne sprzyjające aktywności uczniów, 7. stwarza warunki do uczenia się uczniów od siebie nawzajem, Średnia za Ocena za 2, ,7 3 Średnia za Ocena za 2, ,5 3 2,6 3 2,7 3 Ocena łączna Ocena łączna III. Komunikacja Punkty z arkusza Stopień realizacji obserwowanych działań nauczyciela Nauczyciel: Średnia za Ocena za 6. zadając pytania, prowokuje i zachęca do odpowiedzi i 2,4 2 3 dyskusji, 8. udziela trafnej informacji zwrotnej, 2,9 3 Ocena łączna IV. Ocenianie Punkty Stopień realizacji obserwowanych działań nauczyciela z arkusza Nauczyciel: 9. oceniając zadania, uwzględnia samoocenę ucznia i/lub opinię innych, 10. nagradza/ocenia uczniów na lekcji, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie. Średnia za Ocena za Ocena łączna 2, ,4 2 Wnioski: 1. W procesie dydaktycznym aktywność uczniów powinna być wysoka już na etapie planowania lekcji. Pobudzeniu tej aktywności służą działania nauczyciela, który ustala wspólnie z uczniami, co zrobić, by osiągnąć cele lekcji, jakie zastosować metody nauczania i formy organizacyjne. Należy stwierdzić, że nauczyciele zachęcają klasę do inicjatywy w tej sprawie, choć zdecydowanie częściej uczniowie akceptują przedstawioną im przez nauczyciela propozycję, ewentualnie dokonują wyboru jednej z kilku możliwości. Chętnie ustalają formy organizacyjne lekcji, zdecydowanie częściej wybierają pracę w grupach. 2. Podczas lekcji wykorzystywane są różne pomoce dydaktyczne sprzyjające aktywności uczniów, w tym bardzo często multimedialne, co uatrakcyjnia zajęcia. Nauczyciele dbają o różnorodność zadań, stosują zasadę stopniowania trudności. Najczęściej sami przydzielają zadania uczniom lub grupom, niekiedy tylko pozwalają zdecydować o ich doborze gimnazjalistom. Stosując formy pracy zespołowej, stwarzają warunki do uczenia

9 się uczniów od siebie nawzajem. Nie zawsze zespoły są poinformowane o sposobach prezentowania rezultatów pracy, co powoduje, że ta część lekcji nie jest efektywna w wysokim stopniu. Można zaobserwować, że uwaga uczniów, którzy przedstawili swoje wyniki, zdecydowanie obniża się, a nauczyciele nie zawsze monitorują, ile nauczyli się od swoich rówieśników. 3. Komunikacja nauczyciel uczeń jest prawidłowa. Każdy uczeń ma prawo wypowiadać się, zadawać pytania. Nauczyciel zachęca do wypowiedzi i stawiania pytań, następnie odpowiada na wszystkie pytania, koryguje wypowiedzi uczniów, rozwija je, rozszerza. Należy jednak zauważyć, że na niektórych lekcjach w dalszym ciągu częściej da się słyszeć głos nauczyciela, bo uczniowie wypowiadają się lakonicznie, nie budują dłuższych wypowiedzi i nie są dostatecznie prowokowani do wypowiadania się. 4. Podczas lekcji ocenianie występuje wielokrotnie i dotyczy zadań domowych, zadań wynikających z omawiania nowych treści programowych oraz aktywności. Najczęściej nauczyciel nagradza uczniów, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie na lekcji. Oceniając wypowiedzi pisemne lub ustne, uzasadnia ocenę, a tylko niekiedy uwzględnia samoocenę ucznia lub opinię innych, ponieważ uczniom brak umiejętności samooceny. W wyniku obserwacji działania uczniów zostały ocenione następująco: I. Planowanie Punkty z arkusza Stopień realizacji obserwowanych działań uczniów Uczniowie: Średnia za Ocena za Ocena łączna 1. są zainteresowani poznaniem celów lekcji, 2, w trakcie lekcji zgłaszają inicjatywy służące osiągnięciu celów, 1,8 2 II. Organizacja Punkty z arkusza Stopień realizacji obserwowanych działań uczniów Uczniowie: Średnia za Ocena za Ocena łączna 3. chętnie podejmują zadania, wykonują je w wyznaczonym 2,7 3 3 czasie, 5. z zaangażowaniem pracują w zespołach, 2, wykorzystują różne źródła wiedzy, samodzielnie tworzą 2,4 2 notatki, 8. uczą się od siebie nawzajem, pomagają sobie w uczeniu się, 2, potrafią podsumować lekcję. 1,9 2 III. Komunikacja Punkty Stopień realizacji obserwowanych działań uczniów Średnia za Ocena za Ocena z arkusza Uczniowie: łączna 4. uważnie słuchają i podejmują dialog z nauczycielem, 2, prezentując efekty swojej pracy, starają się zainteresować klasę, 2,4 2 IV. Ocenianie Punkty Stopień realizacji obserwowanych działań uczniów z arkusza Uczniowie: 9. wyrażają opinię o efektach pracy, uczestniczą w procesie oceniania Średnia za Ocena za 1,6 2 2 Ocena łączna Wnioski:

10 1. Uczniowie są zainteresowani tym, czego będą się uczyć podczas lekcji. Jeśli cele są zapisane na tablicy lub plakacie, czytają je w skupieniu, uważnie zapoznają się z nimi. Niewielka część uczniów uczestniczy w ustalaniu sposobów osiągnięcia celów. Większość chętnie zatwierdza propozycje nauczyciela i rówieśników. Taka postawa uczniów to dowód na brak umiejętności planowania procesu dydaktycznego, a także potwierdzenie faktu, że uczniowie nie są wdrażani do podejmowania decyzji na temat tego, jak będą się uczyć podczas lekcji. 2. Uczniowie chętnie przystępują do wykonywania zadań czy poleceń. Zazwyczaj starają się wykonać je w wyznaczonym czasie. Z dużym zaangażowaniem pracują w zespołach, czują się współodpowiedzialni za efekty. Zdecydowanie bardziej preferują krótkie zadania, z większym zapałem wykonują kilka krótkich zadań, zamiast jednego lub dwóch obszernych. Lubią wszelkie formy rywalizacji. Uczniowie, wykonując zadania, uczą się od siebie nawzajem i pomagają sobie, szczególnie wówczas, gdy oceniany jest zespół. Nadal zdarzają się przypadki wyręczania zespołu przez jednego lub dwóch jego członków, głównie w sytuacji, jeśli poziom trudności jest zbyt wysoki dla wszystkich lub niektórzy nie są zainteresowani treściami nauczania. Nie wszyscy potrafią podsumować lekcję, co świadczy o nierównej pracy członków zespołu. 3. Uczniowie podejmują dialog z nauczycielem, jednak zazwyczaj są to liderzy klasowi. Zdarza się, że nauczyciel kilkukrotnie zachęca do odpowiedzi lub sam typuje osobę. Podczas prezentacji efektów pracy zespołowej nie wszyscy uczniowie starają się zainteresować klasę, w dalszym ciągu wielu kieruje swoją wypowiedź do nauczyciela, u którego szuka akceptacji, potwierdzenia poprawności. Taka postawa to dowód na brak umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, występowania na forum, precyzyjnego wyrażania myśli. 4. Uczniowie są zainteresowani oceną, jednak ich udział w procesie oceniania jest niewielki. Nie są chętni do wyrażania opinii o efektach pracy własnej lub kolegów. Podsumowanie W wyniku prowadzonych obserwacji lekcji należy stwierdzić, że nauczyciele stwarzają każdemu uczniowi warunki do aktywności i uczenia się od siebie nawzajem, przy czym: 1. niewielu uczniowie angażuje się w proces decyzyjny na temat tego, jak się będą uczyć podczas lekcji, 2. zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny jest różne, szczególnie wysokie można zaobserwować na początku lekcji, w sytuacji przystępowania do nowych zadań oraz podczas pracy zespołowej., 3. szczególnie korzystne dla zdobywania nowych wiadomości i rozwoju kompetencji są zajęcia realizowane metodami aktywizującymi; pracując w grupach i zespołach, uczniowie korzystają nawzajem ze swojej wiedzy, umiejętności i zdolności, 4. nauczyciele prowokują do dyskusji, rozmowy, wymiany poglądów, jednak tylko część uczniów chętnie wypowiada się, znaczna grupa udziela krótkich, lakonicznych odpowiedzi i rzadko włącza się do dyskusji, 5. uczniowie mają okazje i warunki, by uczyć się od swoich kolegów i udzielać sobie nawzajem wsparcia, jednak należy z uporem kształcić umiejętności, które zapewnią im wysoką efektywność w tym zakresie, m.in.: - umiejętność podejmowania decyzji na temat planowania i organizowania procesu ucznia się, - umiejętność odpowiedzialności za grupę oraz świadomego uczestnictwa w realizowaniu zadań zespołowych, - umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej w sposób zapewniający innym uczniom poznawanie i rozumienie nowych treści podstawy programowej.

11 Załącznik 2 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów w ramach ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 Wymaganie: Uczniowie są aktywni Liczba ankiet: 1004 Pytania postawione w ankiecie: Podczas zajęć byłem/am dzisiaj zaangażowany/a. Podczas lekcji były realizowane pomysły moje lub moich kolegów/koleżanek. Pracując w parach lub grupach korzystaliśmy nawzajem ze swojej wiedzy, umiejętności i zdolności. Zadawałem/am pytania, odpowiadałem/am, dyskutowałem/am. Ja i moi koledzy/koleżanki pomagaliśmy sobie w uczeniu się. Analiza i interpretacja danych: Celem obserwacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności oraz uczenia się nawzajem od siebie. Wyniki ankiet Pytanie 1. Podczas zajęć byłem/am dzisiaj zaangażowany/a. Pytanie 2. Podczas lekcji były realizowane pomysły moje lub moich kolegów/koleżanek.

12 Pytanie 3. Pracując w parach lub grupach korzystaliśmy nawzajem ze swojej wiedzy, umiejętności i zdolności. Pytanie 4. Zadawałem/am pytania, odpowiadałem/am, dyskutowałem/am. Pytanie 5. Ja i moi koledzy/koleżanki pomagaliśmy sobie w uczeniu się.

13 Załącznik 3 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców w ramach ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2013/2014 Wymaganie: Uczniowie są aktywni Liczba ankiet: 74 Zagadnienia sprawdzane w ankiecie: Moje dziecko podczas zajęć w szkole zazwyczaj jest aktywne i zaangażowane w przebieg lekcji. Moje dziecko podczas zajęć w szkole może współdecydować o tym, jaki przebieg będzie miała lekcja. Moje dziecko, pracując w parach lub grupach, może korzystać z wiedzy, umiejętności i zdolności innych uczniów. Moje dziecko podczas zajęć w szkole może zadawać pytania, dyskutować oraz prezentować swoje poglądy. Moje dziecko podczas zajęć w szkole korzysta ze wsparcia innych uczniów oraz samo pomaga innym. Analiza i interpretacja danych: Celem ankietowania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności oraz uczenia się nawzajem od siebie. Wyniki ankiet Pytanie 1. Moje dziecko podczas zajęć w szkole zazwyczaj jest aktywne i zaangażowane w przebieg lekcji. Pytanie 2. Moje dziecko podczas zajęć w szkole może współdecydować o tym, jaki przebieg będzie miała lekcja.

14 Pytanie 3. Moje dziecko pracując w parach lub grupach może korzystać z wiedzy, umiejętności i zdolności innych uczniów. Pytanie 4. Moje dziecko podczas zajęć w szkole może zadawać pytania, dyskutować oraz prezentować swoje poglądy. Pytanie 5. Moje dziecko podczas zajęć w szkole korzysta ze wsparcia innych uczniów oraz samo pomaga innym.

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 - wyniki Szkoła przygląda się jakości swojej pracy, monitoruje ją, przeprowadza ewaluację wewnętrzną. Ma to na celu pozyskanie informacji na temat jakości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych nauczycieli

Wyniki badań ankietowych nauczycieli 1 Wyniki badań ankietowych nauczycieli 79% 83% W szkole przykłada się dużą wagę do analizy wyników egzaminów zewnętrznych 61% 27% 17% 15% 7% 3% 0% 1% 5% 0% 0% 0% 75% 56% 75% Nauczyciele i nauczycielki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I 1. Informacje ogólne: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I Imie i nazwisko nauczyciela Data. Przedmiot/rodzaj zajęć. Problematyka 2. Rozmowa wstępna: Temat obserwowanych zajęć Ogólna charakterystyka klasy/grupy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna raport. Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji w składzie: Grażyna Dudka, Iwona Kowalik, Justyna Wasiłek

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny Pozyskanie informacji o aktywności uczniów.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny 2014-2015 Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. Cel ewaluacji Zebranie informacji, czy uczniowie są aktywni. Ustalenie, czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega:

Przedmiotowy System Oceniania. - Plastyka 4-6. Bieżącej ocenie podlega: IRENA SZLACHTA Przedmiotowy System Oceniania - Plastyka 4-6 Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015. Badanie uczniów Ocenianie kształtujące

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015. Badanie uczniów Ocenianie kształtujące EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015 Badanie uczniów Ocenianie kształtujące Język polski 4a 18 ankiet nigdy rzadko czasami często bardzo często 1.Atmosfera na lekcjach sprzyja uczeniu się 1 7 9 2.Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Rozdział I: Przepisy ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO. w Szkole Podstawowej w Ziminie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO w Szkole Podstawowej w Ziminie I CELE OCENIANIA Celem przedmiotowego systemu oceniania wypracowanego w naszej szkole jest: 1. Kształtowanie u

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Bieżącej ocenie podlega: przygotowanie ucznia do lekcji aktywne uczestnictwo w zajęciach zaangażowanie ucznia w działania plastyczne twórcze i samodzielne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie 1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w I. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego temat jest odnotowywany na świadectwie ukończenia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna

ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1. Data ustalenia obserwacji... 2. Imię i nazwisko nauczyciela... 3. Imię i nazwisko osoby obserwującej... 5. Cel obserwacji: I. Doradczo-doskonaląca

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie Wiedza (zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz nauki własnej)

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Raport ewaluacyjny obszar IV Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne

Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania zajęcia techniczne Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych dla klas 4 6 Szkoły Podstawowej nr 19 im. I. Sendlerowej w Kielcach opracowany w oparciu o: - podstawę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach Zacznijcie od poznawania swoich uczniów, bo na pewno ich nie znacie. J.J Rousseau Emil,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA GIMNAZJUM im. J.H. DĄBROWSKIEGO w REJOWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA GIMNAZJUM im. J.H. DĄBROWSKIEGO w REJOWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA GIMNAZJUM im. J.H. DĄBROWSKIEGO w REJOWCU Cele kształcenia: 1. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, 2. Przygotowanie do działania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. w obszarze

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. w obszarze Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Procesy zachodzące w szkole lub placówce w obszarze Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Peer learning. Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa

Peer learning. Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa Peer learning Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa Plan Definicja Geneza powstania Wspólne uczenie się Zastosowanie metody Wady i zalety Peer learning nauka poprzez wymianę wiedzy, nauczanie rówieśnicze

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim: poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia, indywidualny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W WOLSZTYNIE I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Ocena wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotu muzyka nie jest dla nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I II. PZO z informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I II. PZO z informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI W KLASACH I II. PZO z informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie Gimnazjum Nr 3 w Promniku Formy oceniania 1. kartkówki

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GIMNAZJUM. Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował:

INFORMATYKA GIMNAZJUM. Przedmiotowy System Oceniania. Jarosław Olejnik. Przygotował: INFORMATYKA GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania Przygotował: Jarosław Olejnik Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DO PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

HARMONOGRAM DO PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE HARMONOGRAM DO PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE WYMAGANIE: PROCESY EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Propozycja dla kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych

Propozycja dla kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych Bożena Fronckiewicz konsultant ds. kadry kierowniczej WON w Skierniewicach Propozycja dla kadry kierowniczej szkół/placówek oświatowych Procedura przeprowadzania obserwacji w... (nazwa szkoły/placówki)

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych organizowane od 2000 roku w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE. Moduł: Zajęcia krawieckie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE. Moduł: Zajęcia krawieckie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE Moduł: Zajęcia krawieckie 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z języka polskiego. Klasa 6 PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ

Wymagania z języka polskiego. Klasa 6 PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ Wymagania z języka polskiego Klasa 6 PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Podstawową zasadą obowiązującą w ocenianiu jest sprawdzanie tego, czego nauczyliśmy. Zadania i polecenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE (GIMNAZJUM AD ASTRA MILICZ) Zasady bieżącego oceniania uczniów: na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: - aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, 24-26 września 2014, Łódź www.oskko.edu.pl/kongres/

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 dla Zespołu szkolno - przedszkolnego Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŻARNOWCU, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp. na rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp. na rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wlkp. na rok szkolny 2015/2016 I 1. Przedmiotowy System Oceniania z EDB jest zgodny z Wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo