OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIEKI ZDROWOTNEJ. sekretariat@suimedtpnet.pl"

Transkrypt

1 m~ ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ Sucha Beskidzka, ul Szpitalna tel: centr. (033) NIP fax (033) Ol REGON CERTYFIKAT 2006/20 ISO 9001 ISO ZQZ-I-023ZP/50 /2008r SuchaBeskidzka,dnia r. dotyczy: protestu wniesionego w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na_swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DOI dla 400 numerów ( ) oraz za posrednictwem 13 laczy ISON BRA (2B+0) obejmujacych abonament i polaczenia glosowe z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego dostarczonego przez Oferenta (zwanego dalej równiez Wykonawca) ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU Po rozstrzygnieciu protestu wniesionego w dniu r. Zamawiajacy - Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, dzialajac na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych fdz. U. Nr 19, poz. 177z póznozm.; dalej Pzpf informuje, ze: oddala protest. UZASADNIENIE W dniu r. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Rynku Biznesowego Grupy TP ul. Kniaznina 12, Kraków (dalej: Protestujacy) wniosla do siedziby Zamawiajacego protest dotyczacy postanowien Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i zarzuca Zamawiajacemu: 1. opisanie przedmiotu zamówienia w sposób naruszajacy art. 29. ust. 1 i 2 ustawy, 1

2 2. opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który uniemozliwia zlozenie oferty i wykonanie zamówienia, oraz utrudnia uczciwa konkurencje i prowadzi do nierównego traktowania wykonawców. 3. uchybienie przepisom art. 36 ust. 1 pkt. 12 ustawy w zakresie obowiazku opisu sposobu obliczenia ceny; 4. naruszenie zasady wyrazonej wart., 7 ust. 1 ustawy, nakazujacej przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenia postepowania w sposób zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zamawiajacy po szczególowej analizie wszystkich dotychczasowych czynnosci stwierdza ponad wszelka watpliwosc, ze wszystkie czynnosci i wymagania zawarte w SIWZ zostaly zrealizowane w stosunku do wszystkich potencjalnych wykonawców jednakowo z zachowaniem fundamentalnych zasad udzielania zamówien okreslonych wart. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 i 2 Pzp, w zwiazku z czym, Zamawiajacy nie znajduje najmniejszych znamion niezastosowania sie do wymogu traktowania na równych zasadach wszystkich wykonawców bioracych udzial w postepowaniu. Kazdy, bowiem wykonawca posiadajacy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiajacego moze ubiegac sie o udzielenie zamówienia oraz zlozyc oferte i w stosunku do kazdego wykonawcy sa stosowane te same warunki okreslone odpowiednio w Pzp jak i SIWZ. W zwiazku z powyzszym protest zostal oddalony. To, ze dany Wykonawca nie posiada systemu telekomunikacyjnego w swojej ofercie lub z nieznanych powodów nie chce oferowac produktu, spelniajacego wymagania funkcjonalne okreslone zapisami SIWZ nie moze byc przyczyna do zmiany istotnych dla Zamawiajacego wymaganych parametrów systemu telekomunikacyjnego. Poza powyzszym fakt, ze Protestujacy ma na celu li tylko i wylacznie sabotowanie przebiegu postepowania i przymuszanie Zamawiajacego do zmiany wlasnych wymagan pod dyktando Wykonawców, a raczej jednego z nich. Jest to praktyka nieakceptowalna, biorac pod uwage fakt, ze takie postepowanie stanowi próbe wymuszenia zapisów funkcjonalnych z wykorzystaniem zapisów ustawy zamówien publicznych do roszczen osób patrzacych na problem z punktu widzenia wlasnych interesów. Zamawiajacy pragnie podniesc, ze przygotowujac oraz przeprowadzajac postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w opisie przedmiotu zamówienia zawarl wszystkie istotne warunki charakteryzujace wazne elementy przedmiotu zamówienia, które sa istotne dla zamawiajacego a fakt, ze Zamawiajacy ma prawo do takiego sformulowania swych wymagan, aby mógl wybrac oferte najlepiej odpowiadajaca jego potrzebom Zamawiajacy w metodyczny sposób zrealizowal delegacje art. 29 ust. 1 i 2 PZP, okreslajac precyzyjnie swoje oczekiwania w zakresie wymagan funkcjonalnych oraz technicznych dotyczacych systemu telekomunikacyjnego. Opisy przedmiotu zamówienia wolne sa od jakichkolwiek znaków towarowych, patentowych lub okreslen, które moglyby w najmniejszym stopniu adresowac opis do konkretnej firmy, znaki towarowe LlNUx/UNIX zostaly uzyte jedynie jako przyklad systemów operacyjnych wykorzystywanych przez wielu producentów systemów central telefonicznych dlatego tez zostal uzyty skrót "np.". Zamawiajacy przygotowujac opis przedmiotu zamówienia bral pod uwage swoje wymagania i oczekiwania dotyczace systemu a opieral sie na informacjach dostepnych m.in. w sieci Internet. Oglaszajac 2 --

3 P05tepowanieo udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiajacy nie ma obowiazku wiedziec, ilu dokladnie jest na rynku potencjalnych wykonawców zawartego w SIWZ przedmiotu zamówienia, jednak Zamawiajacy jest pewien, iz jest ich co najmniej kilku. Zamawiajacy nie doszukal sie sytuacji, ze przedmiot zamówienia zostal opisany w sposób naruszajacy art. 29 ust. 2 Prawa Zamówien Publicznych gdyz na rynku polskim istnieje nie tylko jeden wykonawca, który móglby zaoferowac przedmiot zamówienia zgodny z SIWZ. Wykonawców jest kilku w zwiazku z tym Zamawiajacy nie moze ponosic odpowiedzialnosci za zakres oferty handlowej Protestujacego. Ustawodawca wart. 23 ust. 1 ustawy PZP umozliwil wspólne ubieganie sie o zamówienie, co moze równiez uczynic Protestujacy w przypadku, kiedy nie moze w pelnym zakresie zrealizowac wymaganego opisem przedmiotu zamówienia. Fakt prawidlowych czynnosci Zamawiajacego potwierdza równiez orzecznictwo. Wyrok z dnia 31 stycznia 2005 L sygn. akt: UZP/Z potwierdza, ze:...fakt, ze Odwolujacy sie ich nie produkuje nie oznacza automatycznie, ze Zamawiajacy naruszyl ustawe okreslajac przedmiot zamówienia. Jezeli Zamawiajacy udzielajac zamówienia opisuje przedmiot zamówienia w granicach dozwolonych przepisami prawa to nie mozna zarzucic mu utrudniania uczciwej konkurencji Dodatkowo Zamawiajacy uzasadnil potrzebe szczególowego okreslenia przedmiotu zamówienia", i równiez ryvyrok Zespolu Arbitrów z dnia 28 czerwca 2000 L, Sygn. akt UZP/ZOI0-602/00, który glosi, iz "wskazanie w SIWZ wymogów technicznych dotyczacych przedmiotu zamówienia trudnych do spelnienia przez Odwolujacego lub innego oferenta nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, ze przedmiot zamówienia okreslony zostal w sposób naruszajacy zasade z art. 17 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych. " W odpowiedzi na poszczególne zarzuty podniesione w tresci protestu wyjasniamy, iz: 1. Koszty przeniesienia numeracji - Zapis "oplata o której mowa wart. 71 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne zaplaci wygrywajacy", sa zgodnie z odpowiedzia otrzymana w dniu 21 sierpnia 2008 L Z Departamentu Techniki w Urzedzie Komunikacji Elektronicznej. 2. przerwy w swiadczeniu lacznosci - zamawiajacy nie okreslil pieciominutowej przerwy. Zgodnie z odpowiedzia otrzymana w dniu 21 sierpnia 2008 L Z Departamentu Techniki w Urzedzie Komunikacji Elektronicznej wskazany w SWIZ czas przelaczenia jest technicznie mozliwy, tylko operacja taka wymaga bardzo precyzyjnego przygotowania od strony formalnej i technicznej i dobrej wspólpracy sluzb technicznych dostawców. Zamawiajacy ze wzgledu na charakter i specyfike swiadczonych uslug (sluzba i ochrona zdrowia) okreslil mozliwie krótki czas w przerwie swiadczenia uslug lacznosci. Naciski Wykonawcy, zmierzajace do zmiany wymagan w tej kwestii, nie moga prowadzic do sytuacji, gdy Zamawiajacy bylby zmuszony do dzialania sprzecznego z interesem wlasnej placówki ochrony zdrowia oraz wbrew interesowi chorych, zwlaszcza, ze to przeciez Zamawiajacy, a nie Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialnosc za przerwe swiadczenia uslug telekomunikacyjnych. 3. termin dostawy - Zamawiajacy okreslil uruchomienie systemu telekomunikacyjnego na maksymalnie do pieciu tygodni od dnia podpisania umowy. Powyzszy termin jest wynikiem poprzednich protestów Telekomunikacji Polskiej S.A. i nie moze byc dluzszy ze wzgledu na trzymiesieczny okres trwania obecnej umowy z Telekomunikacja Polska. 3

4 4. Grupy taryfowe - Ze wzgledu na niejednolite strefy taryfowe na polaczenia miedzynarodowe u operatorów telekomunikacyjnych (od 4 do 9 stref) zamawiajacy wybral maksymalny wariant dziewieciu grup by umozliwic kazdemu operatorowi mozliwosc przyporzadkowania kraju do konkretnej grupy i w ten sposób porównac oferte. Ten sposób zostal wybrany przez Zamawiajacego, biorac pod uwage róznorodnosc cenników dzialajacych w kraju operatorów telekomunikacyjnych. 5. Odnoszac sie do zarzutu, opisanego w pkt.1 strona 3 protestu, stwierdzic nalezy, ze Zamawiajacy w szczególowym opisie przedmiotu zamówienia, postepujac w zgodzie z zapisami ustawy - PZP (Prawo Zamówien Publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz z póznozm.) sprecyzowal wymagania funkcjonalne, jakie Zamawiajacy stawia dla urzadzen, aby zapewnily one lacznosc o wyspecyfikowanych parametrach technicznych. Zamawiajacy w SIWZ nie wskazal, iz realizacja oparta jest na rozwiazaniach konkretnej firmy. Zgodnie z art. 29 ust.2 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie mozna opisywac w sposób, który móglby utrudniac nieuczciwa konkurencje m.in. poprzez uzycie znaków towarowych. I tak, odnoszac sie do szczególowych zarzutów Protestujacego: a) koniecznosc zastosowania kart abonenckich wyposazonych w gniazda RJ 45 - funkcjonalnosc ta jest wymagana ze wzgledu na planowany montaz w szafie 19", nie zas z wykorzystaniem innych, przestarzalych technologii Oak na przyklad przelacznice drutowe). Zamawiajacy posiada informacje dostepne m.in. w sieci Internet, iz tego typu rozwiazanie jest stosowane co najmniej przez kilku róznych producentów central telefonicznych, w zwiazku powyzszym zalozenie konstrukcyjne stawiane przez Zamawiajacego ma na celu dostarczenie stosowanej obecnie jako standard technologii laczenia z wykorzystaniem gniazd RJ45, umozliwiajacej instalacje i podlaczenia centrali telefonicznej do infrastruktury Zamawiajacego. b) Wymóg, aby system laczyl w sobie zintegrowane uslugi: internetowe, transmisji glosu (w tym transmisji VoIP) oraz danych - funkcjonalnosc ta jest wymagana ze wzgledu na plany rozwojowe Zamawiajacego w zakresie rozwoju lacznosci. Intencja Zamawiajacego nie jest Zamówienie przestarzalej technologicznie centrali telefonicznej, która trzeba by wymienic w przypadku potrzeby implementacji jednej lub kilku z wymienionych uslug. Zamawiajacy posiada informacje dostepne m.in. w sieci Internet, iz implementacja wymienionych uslug jest mozliwa u wiekszosci producentów sprzetu telekomunikacyjnego. Dodatkowo, podniesienie protestu w tym zakresie jest traktowane przez Zamawiajacego jako próbe oferowania przestarzalych technologicznie central telefonicznych. c) Zastrzezenie, ze jednostka sterujaca systemem telekomunikacyjnym musi pracowac w oparciu o system operacyjny czasu rzeczywistego (np. LlNUx/UNIX) przy jednoczesnym braku dopuszczenia równowaznych systemów operacyjnych - Zamawiajacy nie wyklucza stosowania innych równowaznych systemów operacyjnych. Zamawiajacy wymaga, i podtrzymuje wymóg, aby jednostka sterujaca systemem telekomunikacyjnym musi pracowac w oparciu o system operacyjny czasu rzeczywistego. Znaki towarowe LlNUx/UNIX zostaly uzyte jedynie jako przyklad systemów operacyjnych wykorzystywanych przez wielu producentów systemów central telefonicznych (do czego sluzyl uzyty skrót - np.). Dodatkowo,z uwagi na powszechnosc tych systemów operacyjnych wykorzystywanych w systemach lacznosci (zródlo: siec Internet), podniesienie protestu w tym zakresie jest traktowane przez Zamawiajacego jako próbe oferowania przestarzalych technologicznie central telefonicznych. 4

5 spelnienie jest mozliwe jedynie w przypadku produktów Alcatela - zostajeodrzucone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy, formulujac zapisy SIWZ zawsze kieruje sie ustawa Prawo Zamówien Publicznych i opisuje przedmiot Zamówienia, podajac istotne zdaniem Zamawiajacego wymagania funkcjonalne, jakie Zamawiajacy stawia dla urzadzen, aby zapewnily one lacznosc o wyspecyfikowanych parametrach technicznych. Zamawiajacy w SIWZ nie wskazal, iz realizacja oparta jest na rozwiazaniach konkretnej firmy, Zas Protestujacy nie udowodnil (podajac dokumenty producentów), iz zapisy SIWZ uniemozliwiaja swobodna konkurencje Wykonawców. Ponadto Zamawiajacy pragnie zauwazyc, iz wielu producentów nie prowadzi sprzedazy bezposredniej - zwykle prowadzona jest ona z wykorzystaniem sieci partnerskiej - co oznacza mozliwosc konkurowania wielu róznych dostawców i tej samej technologii. Pouczenie: Naniniejszepostanowieniewsprawierozstrzygnieciaprotestunapodstawieart. 184UstawyPrawo zamówienpublicznychnieprzyslugujeodwolaniedoprezesaurzeduzamówienpublicznych. Zamawiajacy: 6

6 d) Zastrzezenie, iz wymóg wyposazenia systemu telekomunikacyjnego w system taryfikacji i zarzadzania tego samego producenta zapewniajacy sledzenie zdarzen w systemie telekomunikacyjnym oraz przesylanie informacji o alarmach systemu za pomoca wiadomosci - Zamawiajacy posiada informacje, iz - podobnie jak aparaty telefoniczne cyfrowe oferowane przez producentów - analogicznie system zarzadzania i taryfikacji - sa rozwiazaniami dedykowanymi opracowanymi przez producentów central telefonicznych i przeznaczonymi do wspólpracy wylacznie z produkowanymi przez nich systemami central telefonicznych (produkt danego producenta nie wspólpracuje z innymi centralami telefonicznymi innych producentów w tym m.in. aparaty telefoniczne, system zarzadzania jak i taryfikacji). Poprzez umieszczenie takiego zapisu Zamawiajacy uzyskuje gwarancje, iz oferowany system taryfikacji i zarzadzania bedzie w pelni kompatybilny z oferowana centrala telefoniczna co umozliwi w przyszlosci Zamawiajacemu m.in. sprawna kontrole kosztów naliczanych przez operatorów telekomunikacyjnych podczas weryfikacji rachunków przesylanych przez operatorów. W praktyce, jesli rozwiazania te nie sa kompatybilne (co w praktyce oznacza, iz jesli nie pochodza od jednego producenta i przez ten fakt nie sa to rozwiazanie certyfikowane) - nie sposób jest zlozyc i uzasadnic protest dotyczacy blednego naliczania kosztów telekomunikacyjnych przez operatorów swiadczacych uslugi telekomunikacyjne. Podniesienie zarzutu w tym zakresie Zamawiajacy uznaje zatem za wymuszenie zakupu technologii ze strony operatora, która nie bedzie mogla byc wykorzystana podczas ewentualnego zazalenia na bledny sposób naliczania kosztów polaczen telekomunikacyjnych. e) Zastrzezenie wymogu, aby system zapewnial wybieranie abonenta po nazwie oraz przesylanie krótkich wiadomosci tekstowych pomiedzy uzytkownikami oferowanego systemu telekomunikacyjnego - Zamawiajacy posiada informacje dostepne m.in. w sieci Internet, iz tego typu rozwiazanie jest stosowane co najmniej przez kilku róznych producentów central telefonicznych, w zwiazku powyzszym zalozenie konstrukcyjne stawiane przez Zamawiajacego ma na celu dostarczenie stosowanej obecnie jako standard technologii wybierania numerów wewnetrznych, zewnetrznych po nazwie oraz powiadamiania z uzyciem komunikatów tekstowych podyktowane jest sprawna obsluga ruchu telekomunikacyjnego w placówce. Dodatkowo, podniesienie protestu w tym zakresie jest traktowane przez Zamawiajacego jako próbe oferowania przestarzalych technologicznie central telefonicznych. f) Zastrzezenie wymogu, aby system wyposazony byl w serwer redundancji pracujacy w "goracej rezerwie" Zamawiajacy traktuje jako jawna próbe wymuszenia przez protestujacego obnizenia kosztów na etapie przygotowania oferty celem pozbawienia bezpieczenstwa w zakresie swiadczonej w placówce lacznosci. W przypadku awarii jednego z procesorów sterujacych i braku redundancji (wymuszanej przez Zamawiajacego w protescie) placówka zostalaby pozbawiona wszelkiej lacznosci, co biorac pod uwage dzialalnosc w sluzbie zdrowia i ratowania zycia ludzkiego jest - zdaniem Zamawiajacego niedopuszczalne. Zamawiajacy posiada informacje dostepne m.in. w sieci Internet, iz tego typu rozwiazanie jest stosowane co najmniej przez kilku róznych producentów central telefonicznych, w zwiazku powyzszym zalozenie konstrukcyjne stawiane przez Zamawiajacego ma na celu zachowanie jak najwyzszego bezpieczenstwa, zas podniesienie protestu w tym zakresie Zamawiajacy traktuje nadzwyczaj nagannie. Podniesienie podsumowujacego zastrzezenia w protescie, iz aby oferowany system spelnial lacznie wszystkie wskazane wyzej wymagania - i ze narusza to zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, bowiem laczne ich

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 12 października 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r.

INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. INFORMACJA Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2003 r. Informacja stanowi wykonanie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 483 sprost.:

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Comarch Polska S.A. Al. Jana Pawła II 41G, 31-864 Kraków tel. +48 126461000, fax.+48 12 461100

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Iti FRASTRU KTU RA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI

Iti FRASTRU KTU RA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI Iti FRASTRU KTU RA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONYSROOOWJSKA Andrzej Jagusiewicz Znak pisma: ZP6/ DM/5211-04 /09/ASA Wa",awa,dnia~J' 2009r. Donau Lab Sp. z 0.0. ul. Stanislawa Bodycha

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 10-045 OLSZTYN, UL.NIEPODLEGŁOŚCI 16 TEL. (0-89) 52-29-500, FAX (0-89) 52-29-505 WT.2370-1/10 Olsztyn, dnia 04.02.2010 r. ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www..zozsuchabeskidzka.pl Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/66/07 Sucha Beskidzka dnia 05.1 0.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania przetargowego w

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1040/14 WYROK z dnia 06 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. w Warszawie. ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa. Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku

Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. w Warszawie. ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa. Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku Odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Lublin, dnia 27 stycznia 2015 roku Do: Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Zamawiający: Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich

Umowa o swiadczenie uslug brokerskich Nr ewidencyjny: - 0 1 / 0 Umowa o swiadczenie uslug brokerskich zawarta pomiedzy Domem Maklerskim Fio o.c.p., a.s., ICO 35 960 990, 811 06 Bratislava, Kollárovo námestie 15, zapisanym w rejestrze handlowym

Bardziej szczegółowo

Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 1

Stanowisko PIIT : Zasady Sporządzania Opisu Przedmiotu Zamówienia 1 STANOWISKO RADY POLSKIEJ IZBY INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI ZASADY SPORZĄDZANIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku

WYROK. z dnia 18 czerwca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1320/13 WYROK z dnia 18 czerwca 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krotoszyn, 2009-07-20 Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13 63-300 Pleszew Dotyczy: protestu złoŝonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej progów określonych

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 524/12 WYROK z dnia 29 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH PRZETARG NA GAZ PRZEWODNIK DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH RACHUNKI NA MINUS, PORTFEL NA PLUS. Czy jesteś osobą odpowiedzialną za administrację w jednostce budżetowej? Czy jednostka, którą zarządzasz, korzysta

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2642/13. KIO 2644/13 WYROK z dnia 27 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk

Sygn. akt: KIO 2642/13. KIO 2644/13 WYROK z dnia 27 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Sygn. akt: KIO 2642/13 KIO 2644/13 WYROK z dnia 27 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Ewa Sikorska Robert Skrzeszewski Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 kwietnia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 kwietnia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 577/15 WYROK z dnia 2 kwietnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2653/11 WYROK z dnia 22 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia

Bardziej szczegółowo