Iti FRASTRU KTU RA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Iti FRASTRU KTU RA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI"

Transkrypt

1 Iti FRASTRU KTU RA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONYSROOOWJSKA Andrzej Jagusiewicz Znak pisma: ZP6/ DM/ /09/ASA Wa",awa,dnia~J' 2009r. Donau Lab Sp. z 0.0. ul. Stanislawa Bodycha Reguly dot. protestu zlozonego przez oferenta firme Donau Lab Sp. z 0.0. w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP6/D.M/52JJ-OJ/09/ABA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe: "Zakup chromatografujonowego - 42 szt. " ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU Pismem z dnia r. firma Donau Lab Sp. z 0.0. z siedziba w Regulach Spólka z 0.0. (dalej: "Protestujacy") zlozyla w toku postepowania prowadzonego przez Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: "Zakup chromatografujonowego - 42 szt., protest na SpecyfikacjeIstotnych Warunków Zamówienia: l. Okreslenie przez Zamawiajacego kryterium oceny na podstawie regulacji temperatury. Cela pomiarowa z regulacja temperatury co 50 C otrzyma wedlug Zamawiajacego O punktów, natomiast cela pomiarowa z regulacja temperatury co 10 C otrzyma 5 punktów. 2. Okreslenie przez Zamawiajacego kryterium oceny na podstawie cisnienia roboczego celi. Cisnienie robocze celi do 5 MPa otrzyma O punktów, natomiast chromatograf o cisnieniu roboczym celi powyzej 6 MPa otrzyma 5 punktów. 3. Okreslenie przez Zamawiajacego kryterium oceny na podstawie rodzaju filtru/membrany do filtrowania: - 1-

2 Ifi FRASTRUKTURA A. Automatyczne filtrowanie kazdej próbki przez filtr/membrane wielokrotnego uzytku - Opunktów. B. Automatyczne filtrowanie kazdej próbki przez indywidualny filtr/membrane 5 punktów. 4. Okreslenie przez Zamawiajacego kryterium oceny na podstawie parametrów pracy kolumn: praca w zakresie ph od Odo 14- Opunktów, praca w zakresie ph od Odo 14 oraz 100% kompatybilnosc z rozpuszczalnikami stosowanymi powszechnie w HPLC- 5 punktów. 5. Okreslenie przez Zamawiajacego kryterium oceny na podstawie pracy supresora: tlumik anionowy (supresor) typu kolumnowego - pracujacy z wykorzystaniem zewnetrznego regeneranta - O punktów, typu membranowego - pracujacy z wykorzystaniem zewnetrznego regeneranta - O punktów, typu membranowego pracujacy bez wykorzystania zewnetrznego regeneranta (w trybie autoregeneracji) - 5 punktów. 6. Okreslenie przez Zamawiajacego kryterium oceny ofert w oparciu o oprogramowanie: wbudowane, gotowe programy sterujace wraz metoda analityczna dla kolumn oferowanych przez producenta lub aplikacje - 5 punktów, brak wbudowanych programów -Opunktów. Z uwagi na okreslone powyzej zarzuty Protestujacy sformulowal zadanie: Ustanowienia nie dyskryminujacych kryteriów wyboru dostawcy sprzetu, opartych na obiektywnych parametrach, których spelnienie pozwoli uzyskac Zamawiajacemu pozadany efekt, a wiec umieszczenie w SIWZ, zamiast kwestionowanych parametrów, przykladowo - zamiast wskazanych. jako dyskryminujace - nastepujacych kryteriów: l. szumy pracujacego systemu chromatograficznego z zamontowana kolumna przy przeplywie eluentu i dzialajacymi supresorami (szum systemu chromatograficznego nie zas szum elektroniczny), 2. stabilnosc temperatury celi konduktometrycznej detektora. co ma rzeczywisty wplyw na rejestrowany sygnal pomiarowy, 3. stabilnosc termostatowania kolumn, co ma wplyw na rozdzielanie pików chromatograficznych, 4. gwarancja deklarowana i potwierdzona przez producenta. Gwarancja powinna dotyczyc calego systemu chromatograficznego w tym, pompy, degazera eluentu, supresorów, detektora, 5. gwarancja udzielana na supresor (im dluzsza, tym lepsze, bardziej efektywne rozwiazanie technologiczne), 6. koszty eksploatacji chromatografu w tym: koszty zuzycia eluentu i roztworów w przypadku oznaczania wymienionych w specyfikacji anionów,. koszty zwiazane z filtracja próbki. - 2-

3 Iti FRASTRUKTURA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI W odpowiedzi na powyzsze Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska ("Zamawiajacy") na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058). postanawia oddalic protest w zakresie wszystkich ww. zarzutów jako bezzasadny. UZASADNIENIE Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiajacy ocenial bedzie oferty dostarczone przez oferentów na podstawie kryteriów: cena - znaczenie 50% oraz inne kryteria - znaczenie 50%, jednoczesnie biorac pod uwage zgodnosc ofert z wymaganiami SIWZ: "Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyzsza liczbe punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria". Ponadto, Zamawiajacy nie narusza zasady konkurencyjnosci, gdyz nie wskazuje na konkretne rozwiazania techniczne urzadzenia lub konkretnego producenta, wskazuje jedynie parametry które maja spelnic jego potrzeby. w odniesieniu do pkt. 1 uzasadnienia zarzutu Protestuiacego Mozliwosc regulacji temperatury celi ma istotne znaczenie gdy wystepuje niewlasciwa elektroniczna kompensacja wplywu temperatury na przewodnictwo. Korekta nastawienia temperatury celi pomiarowej umozliwia dostrojenie odpowiedzi detektora. Im regulacja temperatury bedzie precyzyjniejsza, tym dostrojenie bedzie dokladniejsze. W zwiazku z powyzszym kryterium to ma istotne znaczenie dla jakosci wykonywanych badan. Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzic, iz zarzut podniesiony przez Protestujacego jest bezpodstawny. w odniesieniu do pkt. 2 uzasadnienia zarzutu Protestuiacego Kryterium oceny cisnienia roboczego celi zwiazane jest z zapewnieniem trwalosci istotnym, stosunkowo drogim, elementom skladowym chromatografu w rodzaju supresora czy celi pomiarowej w przypadku wystapienia niespodziewanych wzrostów cisnienia w ukladzie. Przy chwilowym wzroscie cisnienia w celi na skutek niedroznego przewodu, zanim nastapi rozszczelnienie supresora, zniszczeniu moze ulec cela pomiarowa, która jest waznym i bardzo kosztownym elementem ukladu pomiarowego. Zawsze jest lepiej, jesli zastosowane zabezpieczenie trwalosci ukladu chromatografu spelnia wyzsze wymagania techniczne pracy, a dla Zamawiajacego istotna jest trwalosc eksploatowanych chromatografów. W zwiazku z powyzszym bezzasadny jest zarzut Protestujacego. - 3-

4 INFRASTRUKTURA w odniesieniu do pkt. 3 uzasadnienia zarzutu Protestuiacego A. Zastosowanie filtracji przez indywidualny filtr/membrane w bardzo znacznym stopniu ogranicza lub wrecz eliminuje mozliwosc zanieczyszczenia wzajemnego próbek, czego nie da sie uniknac przy zastosowaniu filtrów/membran wielokrotnego uzytku. Ma to szczególne znaczenie dla jakosci uzyskiwanych wyników badan, przy oznaczaniu niskich stezen anionów. Ponadto, zastosowanie jednorazowych filtrów/membran pozwala ograniczyc czas wykonywania samych analiz (pomija sie operacje plukania filtra/membrany przed analiza kolejnej próbki) Kryterium to jest istotne dla jakosci i efektywnosci wykonywanych badan. B. Kryterium oceny w oparciu o mozliwosc koncentracji próbki poprzez podawanie próbki na kolumny koncentracyjne: o cisnieniu zwrotnym wynoszacym powyzej 0,6 MPa, dotyczy mozliwosci wykorzystywania róznego typu kolumn koncentracyjnych w tym takze tych wytwarzajacych wieksze cisnienie zwrotne (co wynika z typu wypelnienia, pojemnosci itp.). Cisnienie zwrotne wytwarzane przez kolumny koncentracyjne jest zalezne m.in. od szybkosci przeplywu próbki przez kolumne. Zwiekszony dopuszczalny przeplyw próbki przez kolumne (przy wyzszym cisnieniu zwrotnym) pozwala na skrócenie czasu napelniania kolumny koncentracyjnej, a tym samym na skrócenie czasu realizowanej analizy. Jest to istotny element przydatnosci metody badawczej do stosowania w praktyce. Oba powyzsze kryteria sa istotne dla jakosci i efektywnosci wykonywanych badan, dlatego zarzuty protestujacego sa bez podstawne. w odniesieniu do pkt. 4 uzasadnienia zarzutu Protestuiacego Kryterium umozliwia zastosowanie przez uzytkownika róznego rodzaju eluentów, nie tylko weglanowego, co zwieksza mozliwosc uzytkownika tworzenia wlasnych procedur badawczych w zaleznosci od potrzeb analitycznych. Kompatybilnosc z rozpuszczalnikami stosowanymi w HPLC pozwala na przedluzenie eksploatacji kolumn z uwagi na mozliwosc oczyszczenia zloza w kolumnie z zanieczyszczen obecnych w badanych próbkach. Pozwoli to na ograniczenie czestotliwosci wymiany kolumn na nowe, a tym samym zmniejszenie kosztów eksploatacji. Zamawiajacy uznaje, ze ma to istotne znaczenie tak dla jakosci badan jak i z ekonomicznego punktu widzenia. w odniesieniu do pkt. 5 uzasadnienia zarzutu Protestuiacego Praca supresora typu membranowego pracujacego bez wykorzystania zewnetrznego regeneranta (w trybie autoregeneracji), jest to zaawansowane rozwiazanie techniczne, eliminujace stosowanie zewnetrznych chemicznych srodków regenerujacych. Szumy generowane przez supresory membranowe w czasie pracy nie maja wplywu na osiaganie wymaganych przez warunki podane w SIWZ poziomów detekcji. Kryterium ma istotne znaczenie dla wykorzystania chromatografu w badaniach prowadzonych w sposób ciagly, a takze dla bezpieczenstwa operatora. W zwiazku z powyzszym zarzut protestujacego jest bezzasadny. -4-

5 I~FRASTRUKTURA EUROPEJSKA. w odniesieniu do pkt. 6 uzasadnienia zarzutu Protestujacego Oprogramowanie z wbudowanymi gotowymi procedurami badawczymi czy aplikacjami badawczymi ma istotne znaczenie dla uzytkownika. Pozwala ono na znacznie szybsze opanowanie technik badawczych (korzysta z gotowych procedur - po ich opanowaniu moze tworzyc wlasne, w miare potrzeb). Skrócony zostaje czas niezbedny do pelnego wdrozenia chromatografu, a tym samym efektywnego podjecia badan i uzyskania zadawalajacej jakosci. Okreslenie w SIWZ jezyka oprogramowania jako jezyk angielski wynika ze swiadomosci, ze oprogramowanie spelniajace wszelkie wymagania w zakresie badan (w tym procedury walidacyjne metod itp.) dedykowane do konkretnej aparatury wystepuja tylko w jezyku producenta tejze aparatury. Tlumaczenie na jezyk polski nie zawsze pozwala na zachowanie zgodnosci z oryginalem i moze byc zródlem potencjalnych bledów. Stad, zarzut Protestujacego dotyczacy oprogramowania Zamawiajacy uznaje za bezpodstawny. Biorac pod uwage wyzej przedstawione uzasadnienie odpowiedzi na zarzuty sformulowane przez Protestujacego, Zamawiajacy nie widzi podstaw do spelnienia zadan Protestujacego. POUCZENIE Zgodnie z art. 184 ust l ustawy - Prawo zamówien publicznych, od powyzszego rozstrzygniecia protestu oferentowi przysluguje prawo wniesienia odwolania do Prezesa Urzedu w terminie 10 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu. - 5-

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 21 marzec 2014 roku Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 323492989, fax.+48 323492988

Bardziej szczegółowo

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 13 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski. Protokolant: Paulina Nowicka

POSTANOWIENIE. z dnia 13 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski. Protokolant: Paulina Nowicka POSTANOWIENIE z dnia 13 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paulina Nowicka wobec cofnięcia w dniu 10 maja 2013 r. przed otwarciem rozprawy odwołania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 47/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 października 2012 r.

WYROK. z dnia 22 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2202/12 WYROK z dnia 22 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Agnieszka Bartczak-śuraw Katarzyna Brzeska Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2653/11 WYROK z dnia 22 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

Do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wnioski z arbitraży

Do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wnioski z arbitraży inż. Andrzej Krysztofek ul. ZWM 16 m 19 02-786 Warszawa Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych Akademii Medycznej w Warszawie tel. 57 20 315 e-mail: anel@rektorat.amwaw.edu.pl Warszawa, 16 września

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 04 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 04 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 960/14 Sygn. akt: KIO 961/14 WYROK z dnia 04 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/12 WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krotoszyn, 2009-07-20 Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula ul. Ogrodowa 13 63-300 Pleszew Dotyczy: protestu złoŝonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej progów określonych

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo