Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010"

Transkrypt

1 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: ; data zamieszczenia: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Sad Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie, aleja Solidarnosci 127, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiajacego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunal. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 11.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA )Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: dostawa sprzetu komputerowego )Rodzaj zamówienia: dostawy )Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: dostawa sprzetu komputerowego: czesc 1 - Zestawy komputerowe i laptopy, czesc 2 - Zestawy komputerowe z drukarka, czesc 3 - Macierz dyskowa, czesc 4 - Serwer, czesc 5 - Drobny sprzet komputerowy, czesc 6 - Switche zarzadzalne )Czy przewiduje sie udzielenie zamówien uzupelniajacych: nie )Wspólny Slownik Zamówien (CPV): , , , , , )Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: )Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie. 11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 111.1)WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Wysokosc wadium dla calego zamówienia wynosi 9 700,00 zl ( slownie: php?ogloszenie=show&pozycja=365460&rok= l O

2 Strona 2 z 6 dziewiec tysiecy siedemset zlotych), a dla poszczególnych czesci zamówienia wynosi: 1) dla czesci ,00 zl (slownie: siedem tysiecy zlotych), 2) dla czesci 2-200,00 zl (dwiescie zlotych), 3) dla czesci ,00 zl Ueden tysiac dwiescie zlotych), 4) dla czesci 4-900,00 zl (dziewiecset zlotych), 5) dla czesci 5 300,00 zl (trzysta zlotych), 6) dla czesci 6-100,00 zl (sto zlotych). 2. Oferta musi byc zabezpieczona wadium, które moze byc wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach: 1) pieniadzu, 2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie z kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007r Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca sie przelewem na wskazany rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa z adnotacja: dostawa sprzetu komputerowego -ZP/OI/11 /1 O/PN - zadanie 1 i/lub 2, i/lub 3, i/lub 4, i/lub 5, i/lub Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium musi byc wniesione przed uplywem terminu skladania ofert. 6. Wadium musi obejmowac caly okres zwiazania oferta. 7. Przy wnoszeniu wadium w pieniadzu wykonawca winien wskazac numer rachunku bankowego, na który nalezy dokonac zwrotu wadium. 8. Wadium wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi byc wystawione na druku jednostki dokonujacej poreczenia lub wydajacej gwarancje, w sposób odpowiadajacy obowiazujacym przepisom. Dokument winien zawierac stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace do zaplaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami SIWZ, nastepuje jego bezwarunkowa i nieodwolalna wyplata bez jakichkolwiek zastrzezen ze strony gwaranta/poreczyciela. 9. Na dowód wniesienia wadium nalezy zalaczyc w ofercie: 1) kopie dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w pieniadzu, 2) oryginal dokumentu (poza dowodem wplaty pieniadza) dodatkowo, w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem WADIUM 111.2)ZALICZKI Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 111.3)WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania )Wiedza i doswiadczenie )Potencjal techniczny php?ogloszenie=show&pozycja=365460&rok=

3 Strona 3 z )Osoby zdolne do wykonania zamówienia )Sytuacja ekonomiczna i finansowa 111.4)INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY )W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu, nalezy przedlozyc: )W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozyc: oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy )Dokumenty podmiotów zagranicznych Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada: )dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert )zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert - albo oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca uzp.gov. pl/index. php?ogloszenie=show&pozycj a= &rok=

4 Strona 4 z 6 zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia 111.5)INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane odpowiadaja okreslonym wymaganiom nalezy przedlozyc: opis urzadzen technicznych, instrukcje obslugi oraz srodków stosowanych przez wykonawce dostaw lub uslug oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakosci realizowanego zamówienia inne dokumenty dokumenty potwierdzajace, ze oferowany sprzet dla czesci 1, 2, 4 i 6 jest zgodny z wymienionymi w specyfikacjach technicznych normami: dla czesci 1 i 2: a) certyfikat ISO 9001 :2000 dla producenta sprzetu wydany przez niezalezna jednostke certyfikujaca (kserokopia), b) oferowane modele komputerów musza posiadac certyfikat Microsoft, potwierdzajacy poprawna wspólprace oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS Windows 7 (wydruk ze strony Microsoft WHCL), c) komputer musi spelniac wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczacy oferowanego komputera w internetowym katalogu hup: (dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej), d) certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczacy oferowanego komputera w internetowym katalogu hup: (dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej), e) deklaracja zgodnosci CE (kserokopia przy dostawie). dla czesci 4: a) certyfikat ISO 9001 :2000 dla producenta sprzetu wydany przez niezalezna jednostke certyfikujaca (kserokopia), b) serwer musi byc wyprodukowany zgodnie z norma ISO-9001 oraz ISO (kserokopie dokumentów potwierdzajacych), c) oferowany serwer musi znajdowac sie na liscie Windows Server Catalog i posiadac status (Certified for Windows) dla MS Windows Server 2008 w wersji x86, x64 i R2 x64 (dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej), d) deklaracja zgodnosci CE (kserokopia przy dostawie). dla czesci 6: a) certyfikat ISO 9001 :2000 dla producenta sprzetu wydany przez niezaleznajednostke certyfikujaca (kserokopia), b) deklaracja zgodnosci CE (kserokopia przy dostawie) )Czy ogranicza sie mozliwosc ubiegania sie o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowia osoby niepelnosprawne: nie SEKCJA IV:PROCEDURA

5 Strona 5 z 6 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA IV.2.1) Kryteria OCENY OFERT oceny ofert: najnizsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostepna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Samodzielna Sekcja ds. zamówien publicznych w Sadzie Okregowym Warszawa - Praga w Warszawie przy ul. Sapiezynskiej 10A pok. 431A, Warszawa. IV.4.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: sekretariat dyrektora Sadu Okregowego Warszawa - Praga w Warszawie ul. Sapiezynska 10A pok. 436 (III pietro), Warszawa. IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodków z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy byc przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia: nie ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH CZESC Nr: 1 NAZWA: zestawy komputerowe i laptopy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamówienia: zestaw komputerowy - 50 szt. laptop - 30 szt.. 2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): , ) Kryteria oceny ofert: naj nizsza cena. CZESC Nr: 2 NAZWA: zestawy komputerowe z drukarka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamówienia: zestaw komputerowy - 2 szt. drukarka - 1 szt.. 2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): , php?ogloszenie=show&pozycj a= &rok=

6 Strona 6 z 6 CZESC Nr: 3 NAZWA: macierz dyskowa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamówienia: macierz dyskowa - 1 szt.. 2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): CZESC Nr: 4 NAZWA: serwer. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamówienia: serwer - 1 szt.. 2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): CZESC Nr: 5 NAZWA: drobny sprzet komputerowy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamówienia: drobny sprzet komputerowy: dysk twardy SSD - 5 szt. netbook - 2 szt. mysz usb - 40 szt. klawiatura usb - 20 szt. monitor LCD - 1 szt. dysk twardy SCSI 73GB - 4 szt. dysk twardy SATA - 2 szt. zasilacz ATX 400W - 10 szt.. 2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): CZESC Nr: 6 NAZWA: switche zarzadzalne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamówienia: switche zarzadzalne - 2 szt.. 2) Wspólny Slownik Zamówien (CPV):

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

r OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

r OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Przesylanie ogloszen Strona 1 z 7 Lomianki: Zakup 12 zestawów interaktywnych (tablica interaktywna, oprogramowanie, laptop, projektor) przeznaczonych do realizacji projektu pn.: Edukacja kluczem do przyszlosci-

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ NR sprawy DPS/343/1/12 Mońki: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Numer ogłoszenia: 23794 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia:61223-2008; data zamieszczenia:27.03.2008

Numer ogloszenia:61223-2008; data zamieszczenia:27.03.2008 KasaRolniczegoUbezpieczeniaSpolecznego CENTRALA 00.:608Warszawa.Al. Niepodleglosci 190 Warszawa: Dostawa sprzetu informatycznego. Zadanie 1.5.3. Narzedzia infrastrukturalne ICT - sprzet w ramach poakcesyjnegoprogramu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 0612.2012 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/41OA/11/2012 poniżej 200 000 Euro na wznowienie licencji

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. Łódź: Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.. Numer ogłoszenia: 326030-2012; data zamieszczenia: 31.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-07-09 16:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Dostawy płytek Terasaki, testów do diagnostyki HIV,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamość: Świadczenie usług serwisowania umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS, dostawę macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji z HIS Numer ogłoszenia: 40694-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uap.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uap.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uap.edu.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Numer ogłoszenia: 128729-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274691-2010 Data zamieszczenia: 05.10.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, lamp do projektorów,

Bardziej szczegółowo