.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód."

Transkrypt

1 /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych. Niniejsza umowa, zwana dalej umowa zostala zawarta w dniu r. pomiedzy: Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej Z siedziba: ul. Zewnetrzna 4, Miedzychód reprezentowana przez: Komendanta Powiatowego ml. bryg. mgr inz. Slawomira Pastoka przy kontrasygnacie Glównego Ksiegowego st. ogn. mgr inz. Miroslawy Walawko zwana dalej Zamawiajacym, a... reprezentowanym przez: 1)... 2)... zwanym dalej Wykonawca Biorac pod uwage, ze Zamawiajacy zlozyl zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych: Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód zwanych dalej robotami oraz, ze Zamawiajacy dokonal wyboru oferty Wykonawcy na realizacje i zakonczenie tych robót oraz usuniecie ujawnionych w nich wad, strony niniejszej umowy ustalaja, co nastepuje: 1 1.Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. 1

2 2. Ustalony przez strony szczególowy zakres rzeczowy robót oraz opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte zostaly w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. Wykonawca, niniejsza umowa, zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacja techniczna, przedmiarem robót, zlozona oferta, wiedza techniczna, Prawem Budowlanym i Polskimi Normami oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. 4. Zamawiajacy, niniejsza umowa, zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwiazanych z przygotowaniem robót w szczególnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zaplaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w Wykonawca stwierdza, ze dokonal ogledzin miejsca robót, zapoznal sie z warunkami wykonania robót i uwzglednil je w kalkulacjach ofertowych. 6. Integralna czesc niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Termin zakonczenia robót: do dnia 10 grudnia 2011 r. 2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie nie pózniejszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy Nadzór z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie: Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach: a) za opóznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w niniejszej umowie terminie zakonczenia w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opóznienia; 2

3 b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki. Termin zwloki liczony bedzie od nastepnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad; c) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego. 2. Zamawiajacy jest zobowiazany do zaplaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach: a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia, liczonej od dnia odbioru koncowego. Warunki gwarancji okresla wypelniona karta gwarancyjna. 2. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 30 dni od dnia ich ujawnienia, wyznaczajac jednoczesnie odpowiedni termin ich usuniecia Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorów robót: a) odbiór koncowy po calkowitym zakonczeniu wszystkich robót skladajacych sie na przedmiot zamówienia, b) odbiór ostateczny w terminie 30 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci. 2. Poszczególnych odbiorów dokonuje sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci...zl brutto (slownie zlotych:...). Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy. 2. Zmiana wartosci wynagrodzenia umownego moze nastapic jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówien publicznych. 3. Wykonawca wystawi koncowa fakture VAT po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokolu. 3

4 4. Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czesciowych. 5. Zamawiajacy dokona platnosci za fakture VAT wystawiona przez Wykonawce przelewem na konto Wykonawcy nr... prowadzone w banku... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. W/w termin liczony jest od daty wyplywu srodków finansowych z konta platnika Zmiana umowy na korzysc Zamawiajacego moze byc dokonana tylko za zgoda obu stron. 2. Niedopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzysc Zamawiajacego, chyba ze zachodza okolicznosci, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówien publicznych. 3.Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza byc podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy: Prawo zamówien publicznych i Kodeks cywilny. Wykonawca moze odstapic od umowy, jezeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. 2. Do podstawowych naruszen umowy zaliczaja sie w szczególnosci nastepujace przypadki: a) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na 14 dni; b) Zamawiajacy poleca Wykonawcy przerwe lub opóznienie w realizacji robót na okres dluzszy niz 28 dni; 3. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy. 4. Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujace sie na terenie materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostana przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce. 5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzien odstapienia od umowy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego. 6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca ustali wartosc wykonanych robót oraz zakupionych materialów i urzadzen nienadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowiaca podstawe do wystawienia odpowiedniej faktury. 4

5 7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, która spowodowala odstapienie od umowy. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw Prawo zamówien publicznych i Prawo budowlane. 11 Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. 12 Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z których kazdy stanowi dowód jej zawarcia. Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego. WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 5

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Załącznik nr 6 UMOWA PROJEKT Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół ul. A. Mickiewicza 6

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strona1 UMOWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UTWORZENIE CENTRUM POMIAROWO- ROZLICZENIOWEGO DLA NIEKTÓRYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI PROSUMENCKIEJ Zawarta w dniu 2014 roku w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/000260 Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo