CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014"

Transkrypt

1 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia zleceniobiorcy podlega obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy rejestrującej Wykreślenie wpisu podwyższenia kapitału w wyniku uchylenia uchwały nie uprawnia do zwrotu PCC zapłaconego od zmiany umowy spółki Skutki udzielenia przez spółkę produkcyjną oprocentowanych pożyczek podmiotom powiązanym w celu nabycia spółki zależnej na gruncie VAT W interpretacji indywidualnej nie rozstrzyga się o istotności różnicy pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów a wartością rynkową przedmiotu aportu Dopuszczalne jest amortyzowanie znaku towarowego, który w momencie nabycia jest w procedurze rejestracji Wynagrodzenie komplementariusza SKA za reprezentację spółki i prowadzenie jej spraw podlega VAT Certyfikat rezydencji jest aktualny tak długo, jak nie zmienia się stan faktyczny Do umowy cash-poolingu nie mają zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji Wstępna opłata leasingowa może być rozpoznana jako KUP w momencie jej poniesienia niezależnie od odmiennego sposobu jej rozliczenia dla celów bilansowych 1

2 Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji Wyrok WSA w Gdańsku z 11 czerwca 2014 r., sygn. I SA/Gd 306/14 Teza: Korekta odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych, których nabycie zrefundowano dotacją, powinna być dokonana na bieżąco w miesiącu otrzymania dotacji. Tym samym, nieprawidłowe jest podejście organów, zgodnie z którym taką korektę należy dokonać wstecz, czyli za okresy, w których wykazano odpisy amortyzacyjne. Podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji podatkowych, jeżeli jego działania w tym wypadku wykazanie odpisów amortyzacyjnych były zgodne z prawem. Znaczenie dla przedsiębiorców: W wyroku zaprezentowano stanowisko korzystne dla podatników, którzy otrzymali dotację refundującą nabycie środka trwałego. Według sądu, nie muszą oni w razie otrzymania dotacji korygować dokonanych odpisów amortyzacyjnych wstecz, lecz mogą dokonać korekty na bieżąco (podobne stanowisko zaprezentowane zostało w wyroku z dnia 26 marca 2014 r. wydanym przez WSA w Gdańsku - sygn. I SA/Gd 41/14). W konsekwencji nie powstanie zaległość podatkowa, a tym samym podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek. Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia zleceniobiorcy podlega obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy rejestrującej Wyrok WSA w Łodzi z 11 czerwca 2014 r., sygn. I SA Łd 339/14 Teza: Zleceniodawca, który odsprzedaje karty wstępu na basen swoim zleceniobiorcom i dokonuje potrącenia opłat za te karty z wynagrodzenia zleceniobiorców ma obowiązek ewidencji takich transakcji za pomocą kasy rejestrującej. Fakt potrącenia środków z wynagrodzenia nie jest równoznaczny z zapłatą za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, która umożliwiałaby zastosowanie zwolnienia z tego obowiązku. Znaczenie dla przedsiębiorców: Sąd ściśle zinterpretował przepis dotyczący zwolnienia z ewidencjonowania czynności opodatkowanej. W sytuacji, gdy podatnik dokonuje potrącenia opłaty z wynagrodzenia osoby fizycznej będącej zleceniobiorcą (nie prowadzącej działalności gospodarczej) musi liczyć się z obowiązkiem rejestrowania takiej operacji z użyciem kasy rejestrującej. Wykreślenie wpisu podwyższenia kapitału w wyniku uchylenia uchwały nie uprawnia do zwrotu PCC zapłaconego od zmiany umowy spółki Wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r., sygn. II FSK 1663/12 Teza: W sytuacji, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy uchyliło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego a w efekcie wykreślono wpis podwyższenia kapitału z KRS spółce nie przysługuje zwrot PCC zapłaconego od zmiany umowy spółki. Sąd potwierdził stanowisko organu, zgodnie z którym art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC nie obejmuje sytuacji, gdy kapitał spółki został zarejestrowany w KRS, a następnie po upływie kilku miesięcy, z uwagi na uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału spółki, wpis ten został wykreślony. Znaczenie dla przedsiębiorców: Uchylenie uchwały przez WZA i złożenie wniosku o zmianę danych zawartych w rejestrze nie uprawnia do zwrotu PCC. Wykreślenie wpisu nie oznacza, że jest on traktowany jako niebyły, ponieważ 2 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

3 obowiązek podatkowy powstaje w momencie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału i zmiana ta jest zarejestrowana - do czasu uchylenia uchwały - przez KRS. Skutki udzielenia przez spółkę produkcyjną oprocentowanych pożyczek podmiotom powiązanym w celu nabycia spółki zależnej na gruncie VAT Wyrok NSA z 11 czerwca 2014 r., sygn. I FSK 1292/13 Teza: Udzielenie trzech oprocentowanych pożyczek podmiotom powiązanym nie stanowi rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej spółki produkcyjnej. Sąd rozstrzygnął tym samym, że pożyczki nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu współczynnika stosowanego do częściowego odliczenia podatku VAT. Argumentami, jakie przedstawił sąd dla poparcia swojej tezy są: fakt, że umowy pożyczki i ich późniejsza obsługa zaangażowała aktywa, przy zakupie których spółce przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w bardzo ograniczonym zakresie (środki pochodziły głównie z emisji akcji) oraz przeznaczenie pożyczki przez podmioty powiązane na przeprowadzenie incydentalnej, wyjątkowej operacji, tj. nabycie spółki zależnej. Znaczenie dla przedsiębiorców: Uznanie przez NSA, że w opisywanym przypadku nie mamy do czynienia ze stałym rozszerzeniem działalności podlegającej opodatkowaniu pozwala podatnikom nie uwzględniać takich pożyczek w kalkulacji współczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT. W interpretacji indywidualnej nie rozstrzyga się o istotności różnicy pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów a wartością rynkową przedmiotu aportu Wyrok WSA w Poznaniu z 11 czerwca 2014 r., sygn. I SA/Po 1119/13 Teza: W ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej organ podatkowy nie ocenia, czy różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów i wartością rynkową aportu jest znaczna. Oznacza to, iż o ewentualnym spełnieniu przesłanek ustalenia przychodu w innej wartości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów decyduje organ podatkowy w ramach postępowania podatkowego. Należy pamiętać, że oprócz istotności różnicy między wartością nominalną obejmowanych udziałów a wartością rynkową wnoszonego aportu dla określenia przychodu w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów znaczenie mają również przyczyny powstania znacznej różnicy i prawidłowość oszacowania wartości przedmiotu aportu. Znaczenie dla przedsiębiorców: Powyższy wyrok oznacza, że podatnik nie może wykluczyć ryzyka doszacowania przychodu w związku z objęciem udziałów w zamian za aport poprzez otrzymanie interpretacji indywidualnej. Różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów a wartością rynkową aportu jest bowiem elementem stanu faktycznego, którego organ interpretacyjny nie weryfikuje. W prezentowanym wyroku sąd uznał, że możliwość takiej oceny pojawia się dopiero w ewentualnym postępowaniu dowodowym. 3 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

4 Dopuszczalne jest amortyzowanie znaku towarowego, który w momencie nabycia jest w procedurze rejestracji Wyrok WSA w Poznaniu z 4 czerwca 2014 r., sygn. I SA/Po 1276/13 Teza: Spółka komandytowa będzie uprawniona do ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znaku będącego w momencie jego nabycia w procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym w miesiącu, w którym zostanie on zarejestrowany - tzn. zostanie wydana decyzja o udzielenie spółce praw ochronnych na przedmiotowy znak. Wartością początkową, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszty uzyskania przychodów, będzie cena nabycia wynikająca z umowy sprzedaży znaku. Znaczenie dla przedsiębiorców: Stanowisko WSA w Poznaniu jest korzystne dla podatników, ponieważ potwierdza, że nabycie znaku towarowego będącego w momencie jego nabycia w procedurze rejestracji (która to rejestracja zostanie zakończona, gdy znak towarowy będzie już własnością podatnika) nie stanowi wytworzenia znaku we własnym zakresie, a zatem podatnik może - po zakończeniu procesu rejestracji znaku - dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tego znaku w ciężar kosztów podatkowych. Wynagrodzenie komplementariusza SKA za reprezentację spółki i prowadzenie jej spraw podlega VAT Wyrok NSA z 3 czerwca 2014 r., sygn. I FSK 876/13 Teza: Komplementariusz pobierający wynagrodzenie za prowadzenie spraw SKA oraz jej reprezentowanie nie działa jedynie w imieniu i na rachunek SKA, lecz sam ponosi ekonomiczne ryzyko podejmowanych czynności. Ponoszenie tego ryzyka powoduje, że stosunek pomiędzy SKA a komplementariuszem wykracza poza relacje właścicielskie i tym samym jest traktowany jako świadczenie usług opodatkowanych VAT. Znaczenie dla przedsiębiorców: Wyrok sądu oparty na orzecznictwie TSUE oznacza, że pobieranie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowanie przez komplementariusza jest argumentem przemawiającym za opodatkowaniem VAT dokonywanych przez niego czynności. Certyfikat rezydencji jest aktualny tak długo, jak nie zmienia się stan faktyczny Wyrok NSA z 27 maja 2014 r., sygn. II FSK 1563/12 Teza: Prawo podatkowe nie przewiduje wymogu, który nakazywałby uzyskanie nowego certyfikatu rezydencji po każdej wypłacie należności. Jeżeli zatem dane, które poświadcza certyfikat, nie uległy zmianie to narażanie podatnika na ponoszenie kosztów i przechodzenie długotrwałych procedur prowadzących do uzyskania certyfikatu rezydencji od zagranicznych władz podatkowych jest w tym wypadku niecelowe. Znaczenie dla przedsiębiorców: Wyrok NSA kwestionuje praktykę niektórych organów podatkowych uznających, że certyfikat bez oznaczonego terminu ważności zachowuje swoją ważność jedynie na potrzeby jednej transakcji lub tylko na jeden dzień w dacie wydania. 4 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

5 Do umowy cash-poolingu nie mają zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji Wyrok WSA w Bydgoszczy z 20 maja 2014 r., sygn. I SA/Bd 418/14; wyrok WSA we Wrocławiu z 16 maja 2014 r., sygn. I SA/Wr 352/14 oraz I SA/Wr 353/14; wyrok WSA w Warszawie z 13 maja 2014 r., sygn. III SA/Wa 32/14 Teza: Do umowy cash-poolingu nie znajdują zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, ponieważ celem wprowadzenia takich przepisów było ograniczenie nadmiernego finansowania spółek przez ich udziałowców. Cashpooling polega z kolei na kompensowaniu przejściowych nadwyżek i niedoborów wykazywanych przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej. Nie można utożsamiać cash-poolingu z pożyczką, ponieważ uczestnicy systemu cash-poolingu nie zobowiązują się z góry do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na rzecz innego podmiotu. Znaczenie dla przedsiębiorców: Kolejne wyroki dotyczące rozróżnienia umowy cash-poolingu i umowy pożyczki utrwalają linię orzeczniczą korzystną dla podatników. Spółki uczestniczące w systemie zarządzania płynnością finansową mogą zaliczać wypłacane odsetki do kosztów uzyskania przychodów w całości, tj. bez ograniczeń narzucanych przez przepisy o niedostatecznej kapitalizacji. Wstępna opłata leasingowa może być rozpoznana jako KUP w momencie jej poniesienia niezależnie od odmiennego sposobu jej rozliczenia dla celów bilansowych Wyrok WSA w Bydgoszczy z 13 maja 2014 r., sygn. I SA/Bd 227/14 Teza: Wstępna opłata leasingowa może być zaliczona do KUP jednorazowo bez względu na fakt, że dla celów bilansowych spółka rozlicza ją w czasie przez odpisy amortyzacyjne. Taka opłata jest samoistna, bezzwrotna i niezależna od rat, które są płacone w trakcie trwania umowy leasingu. Znaczenie dla przedsiębiorców: Orzeczenie WSA potwierdza stanowisko spółki, która uważa, że prawo bilansowe nie jest decydujące dla podatkowego rozliczenia opłaty. Wstępna opłata leasingowa, jako pośredni koszt uzyskania przychodów, powinna być rozpoznana jednorazowo, a zasada ta nie może być ograniczana przez inne przepisy niż podatkowe. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH KWESTII, PROSIMY O KONTAKT: Andrzej Puncewicz Partner Paweł Toński Partner Crido Taxand Ul.Grzybowska 5A Warszawa Crido Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5a, Warszawa, 5 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu

CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej oraz pozostałe zagadnienia związane z opodatkowaniem leasingu 1 CZĘŚĆ 3 omówienie najnowszej praktyki leasingowej Opodatkowanie VAT kaucji gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Przepisy prawne określają zarówno procedurę przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę, jak

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek PAŹDZIERNIK 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 108 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Zagraniczne spółki zapłacą nowy podatek Faktoring odwrotny uprawnia do korekty Leasing ruchomości jest objęty

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 4 / Marzec 2012 W numerze: Wymiana towarów u detalisty a konsekwencje w podatku CIT Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie musi obejmować obsługi kadrowej, informatycznej i finansowej (outsourcing)

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 01-02/2015. No. www.bssce.com No. 01-02/2015 www.bssce.com Im prostsze są ustawy podatkowe, tym bardziej są niesprawiedliwe. Josef Strauss Business Support Solution ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail: taxnews@poczta.bssce.com Tel:

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy 1 AKCJA BILANS PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Radosław Kowalski Doradca Podatkowy 2 1. Obowiązki podatnika VAT związane z końcem roku - miesięczny/kwartalny charakter podatku od towarów i usług 3 2. Wpływ

Bardziej szczegółowo

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, r. Zmiany w CIT Agenda Zwolnienie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i programów emerytalnych Dochód ze zbycia udziałów/akcji

Bardziej szczegółowo

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań

Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań PODEJŚCIE FISKUSA I SĄDÓW JEST KLUCZOWE DLA BIZNESU Do Krajowej Informacji Podatkowej miesięcznie wpływa ponad 100 tys. pytań dotyczących interpretacji przepisów podatkowych. Zazwyczaj są to wątpliwości

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 15 / Wrzesień 2010 W numerze: Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo