CRIDO TAXAND FLASH MAJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRIDO TAXAND FLASH MAJ"

Transkrypt

1 CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia stosowanie stawki 0% VAT przy WDT Zarówno barterowa wymiana świadczeń, jak i wzajemne potrącenie wierzytelności stanowi uregulowanie zobowiązania na gruncie CIT Do umów cash poolingu nie znajdują zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji Wypłata nagród dla pracowników z zysku netto stanowi KUP Moment korekty kosztów uzyskania przychodów zrefundowanych w formie dotacji Moment powstania przychodu z otrzymanych w ramach programów motywacyjnych akcji oraz opcji na akcje Wyłączenie z PON dróg wewnętrznych w latach Konieczność wyłączenia z kosztów nieuregulowanych zobowiązań dotyczy również transakcji z kontrahentami zagranicznymi Zysk przekazany na kapitał zapasowy nie jest zyskiem niepodzielonym w rozumieniu ustawy o PIT 1

2 Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Wyrok WSA w Poznaniu z 17 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Po 176/14 Teza: Do kwietnia 2009 r. wniesienie aportu na gruncie polskich przepisów objęte było zwolnieniem, mimo iż takie zwolnienie było niezgodne z Dyrektywą VAT. Sąd, w oparciu o wyrok TSUE z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. C-319/12), orzekł iż fakt istnienia wadliwie wprowadzonego zwolnienia, mimo iż takie zwolnienie było niezgodne z prawem unijnym, nie uprawniał podatnika do skorzystania z odliczenia podatku VAT naliczonego w przypadku powołania się przez niego na niezgodność przepisów krajowych z unijnymi. Taka praktyka umożliwiałaby uzyskanie przez podatników podwójnej korzyści tj. z jednej strony zwolnienie aportu z VAT, a z drugiej - z prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnością zwolnioną. Znaczenie dla przedsiębiorców: Dotychczasowa linia orzecznicza sądów administracyjnych wskazywała, że nieprawidłowa implementacja prawa unijnego nie może powodować negatywnych skutków po stronie podatników. Stąd, nawet jeśli dana czynność objęta była niezgodnym z Dyrektywą VAT zwolnieniem, podatnicy mimo to zachowywali prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z tą czynnością. W świetle zaprezentowanego przez WSA oraz TSUE stanowiska, podatnik może skorzystać tylko z jednej preferencji tj. ze zwolnienia lub prawa do odliczenia VAT. Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia stosowanie stawki 0% VAT przy WDT Wyrok NSA z 15 kwietnia 2014 r., sygn. I FSK 657/13 Teza: Podatnik, aby móc zastosować 0% VAT przy WDT, musi udowodnić, że wywóz towarów do innego państwa członkowskiego miał faktycznie miejsce, tj. udokumentować wywóz dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. W przypadku braku niektórych dokumentów podatnik może wykazać okoliczność wywozu zastępczymi dowodami. Znaczenie dla przedsiębiorców: W sytuacji, gdy podatnik nie będzie dysponował dokumentami wskazanymi w art. 42 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, w celu skorzystania z 0% stawki VAT, może wykazać fakt dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zastępczymi dowodami. Zaliczają się do nich m.in.: (i) korespondencja handlowa, (ii) dokumenty dotyczące ubezpieczenia, (iii) potwierdzenia zapłaty, (iv) dowody potwierdzające przyjęcie towaru przez nabywcę. Przy czym powyżej wskazane dokumenty stanowią jedynie przykładowy katalog, zatem także inne podobne zaświadczenia mogą być użyte na potrzeby udowodnienia WDT. Zarówno barterowa wymiana świadczeń, jak i wzajemne potrącenie wierzytelności stanowi uregulowanie zobowiązania na gruncie CIT Wyrok WSA w Warszawie z 8 maja 2014 r., sygn. III SA/Wa 2614/13 Teza: Art. 15b ustawy o CIT, regulujący konieczność korekty kosztów podatkowych in minus, w przypadku nieuregulowania w terminie kwoty wynikającej z faktury, dotyczy każdej formy uregulowania zobowiązań, w wyniku której wierzyciel zostaje efektywnie zaspokojony. Stąd, uregulowanie kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności oraz barterowej wymiany świadczeń stanowi uregulowanie zobowiązania w rozumieniu przepisu art. 15b ustawy o CIT. 2 CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014

3 Znaczenie dla przedsiębiorców: Rozliczenie dokonane pomiędzy kontrahentami w formie rozliczeń barterowych oraz wzajemnych potrąceń, które powoduje efektywne zaspokojenie roszczeń, nie będzie prowadziło do konieczności korekty kosztów wynikającej z art. 15b ustawy o CIT. Do umów cash poolingu nie znajdują zastosowania przepisy o niedostatecznej kapitalizacji Wyrok WSA we Wrocławiu z 16 maja 2014 r., sygn. I SA/Wr 352/14, I SA/Wr 353/14 oraz wyrok WSA w Rzeszowie z 8 maja 2014 r., sygn. I SA/Rz 235/14 Teza: Stosunki pomiędzy uczestnikami systemu cash poolingu oraz jego koordynatorem, wynikające z samej istoty tego mechanizmu, nie powinny być kwalifikowane jako udzielenie pożyczki. Tym samym, wypłacone odsetki nie powinny podlegać restrykcjom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT odnoszącym się do niedostatecznej kapitalizacji. Znaczenie dla przedsiębiorców: Linia orzecznicza dotycząca stosunków wynikających z uczestnictwa w systemie cash-poolingu jest niejednolita. Część sądów wskazuje, iż w przypadku umów cash poolingu mamy do czynienia z umową nienazwaną, bardzo zbliżoną do umów kredytu czy pożyczki, w związku z czym odsetki płacone na rzecz koordynatora podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji. Niemniej, w najnowszych orzeczeniach sądy administracyjne coraz częściej zajmują korzystne dla podatników stanowisko, stwierdzając, iż ze względu na swój cel umowy cash poolingu nie mogą być utożsamiane z udzielaniem pożyczek między uczestnikami. Wypłata nagród dla pracowników z zysku netto stanowi KUP Wyrok NSA z 29 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 1220/12 Teza: Nagrody dla pracowników wypłacane z zysku netto pełnią funkcję czynnika motywacyjnego i jako takie wiążą się z prowadzoną przez spółkę działalnością i osiąganymi przychodami. Co więcej, ustawodawca nie przewidział kategorii nagród dla pracowników w negatywnym katalogu wydatków niezaliczanych do kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 ustawy o CIT). Stąd, nagrody dla pracowników mogą zostać zaliczone w poczet kosztów pośrednich funkcjonowania spółki. Znaczenie dla przedsiębiorców: Opisywany wyrok dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród oraz premii wypłacanych pracownikom, których otrzymanie, określone w zakładowym regulaminie nagród oraz umowach o pracę, jest uzależnione od oceny wykonywanych obowiązków. Moment korekty kosztów zrefundowanych dotacją na zakup środków trwałych Wyrok WSA w Łodzi z 15 maja 2014 r., sygn. I SA/Łd 224/14 oraz wyrok WSA w Szczecinie z 3 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Sz 1486/13 Teza: W przypadku otrzymania dotacji na zakup środków trwałych, od których dokonywano już odpisów amortyzacyjnych korekta kosztów powinna nastąpić jedynie w bieżącym okresie. Dopiero po otrzymaniu dofinansowania podatnik uzyskuje podstawę do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków zrefundowanych dotacją. Przed przyznaniem dotacji nie istniały podstawy do takiego wyłączenia. Znaczenie dla przedsiębiorców: Wskazane wyroki stanowią dobrą wiadomość dla podatników korzystających z dotacji na zakup środków trwałych. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że korekta kosztów zrefundowanych w 3 CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014

4 kolejnych latach w formie dotacji powinna nastąpić w odniesieniu za okres, w którym podatnik poniósł wydatki na nabycie środków trwałych, tj. wstecz. Takie podejście skutkuje jednak powstaniem zaległości podatkowej i koniecznością zapłaty odsetek. Tymczasem, w świetle wyroków WSA, podatnik w takiej sytuacji powinien skorygować koszty podatkowe w części odpowiadającej refundacji dopiero w momencie jej otrzymania, tj. na bieżąco. Moment powstania przychodu z otrzymanych w ramach programów motywacyjnych akcji oraz opcji na akcje Wyrok WSA w Warszawie z 24 kwietnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 2458/13 Teza: W przypadku objęcia pracownika programem motywacyjnym polegającym na przyznania mu akcji lub opcji na akcje, o powstaniu przychodu można mówić dopiero w momencie ich zbycia. Przychód ten należy zakwalifikować do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych. Znaczenie dla przedsiębiorców: Stanowisko WSA w Warszawie pozwala na stwierdzenie, że pracownicze programy motywacyjne stanowią korzystną formę wpływania na efektywność zatrudnionych, także pod kątem podatkowym. Pracownik objęty takim programem nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku do czasu faktycznej sprzedaży akcji. Ponadto uzyskany przychód nie będzie podlegał składkom ZUS. Wyłączenie z PON dróg wewnętrznych w latach Wyrok NSA z 15 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 1234/12, wyrok NSA z 15 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 2799/11 oraz wyrok WSA w Olsztynie z 24 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Ol 303/14 Teza: 1. W stanie prawnym obowiązującym od dnia 9 grudnia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. zasada związania danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków nie miała decydującego znaczenia dla stosowania wyłączenia dróg wewnętrznych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. O ewentualnym opodatkowaniu PON decydował stan faktyczny nieruchomości, do którego ustalenia zobligowany był organ podatkowy. 2. Jako drogę, niezależnie od oznaczenia w ww. ewidencji symbolem dr, należało zakwalifikować budowlę przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego. Kryterium tego nie spełniały obiekty o innych funkcjach, które nie służą obsłudze ruchu drogowego, (parkingi przed centrami handlowymi, stacje paliw itp.). Znaczenie dla przedsiębiorców: Wskazane wyroki to kolejne po uchwale NSA z listopada 2013 r. rozstrzygnięcia sądów wskazujące, że wyłączenie z PON dróg wewnętrznych nie było uzależnione jedynie od właściwej klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, lecz od ich faktycznej funkcji i przeznaczenia do obsługi ruchu drogowego. Konieczność wyłączenia z kosztów nieuregulowanych zobowiązań dotyczy również transakcji z kontrahentami zagranicznymi Wyrok WSA w Gdańsku z 6 maja 2014 r., sygn. I SA/Gd 349/14 Teza: Brak jest podstaw do przyjęcia, że przepis nakazujący wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów nieuregulowanych zobowiązań (art. 15b ustawy o CIT) nie ma zastosowania w odniesieniu do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi. Celem wprowadzenia przepisów dotyczących zatorów płatniczych była poprawa sytuacji polskich przedsiębiorców, jednakże nie zawierają one żadnej normy prawnej, która wskazywałaby, że przepis ten w pewnych sytuacjach może być pomijany. 4 CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014

5 Znaczenie dla przedsiębiorców: Przepis będący przedmiotem opisywanego wyroku obliguje podatników do wyłączenia z kosztów nieuregulowanych zobowiązań po upływie 30 dni od terminu ich płatności lub po 90 dniach od daty rozpoznania tego wydatku dla celów podatkowych gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni. Wykładnia sądu wskazuje, że obowiązek ten dotyczy nie tylko transakcji dokonywanych pomiędzy polskimi podmiotami, ale rozciąga się również na zaległości wobec kontrahentów zagranicznych, nawet jeżeli polski przedsiębiorca wynegocjował z nimi długie terminy płatności. Zysk przekazany na kapitał zapasowy nie jest zyskiem niepodzielonym w rozumieniu ustawy o PIT Wyrok WSA w Poznaniu z 17 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Po 912/13 Teza: Skoro przepisy KSH dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten prawidłowo rozdysponowany, np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym. Wobec tego każdy dozwolony przepisami KSH podział zysku wyklucza późniejsze opodatkowanie w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osoba prawną. Znaczenie dla przedsiębiorców: Zaprezentowane przez WSA w Poznaniu stanowisko pozwala na neutralne podatkowo przekształcenie spółki kapitałowej posiadającej kapitał zapasowy utworzony z zysku z lat ubiegłych, w spółkę niebędącą osoba prawną. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH KWESTII, PROSIMY O KONTAKT: Andrzej Puncewicz Partner Paweł Toński Partner Crido Taxand Ul.Grzybowska 5A Warszawa Crido Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5a, Warszawa, 5 CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 04 września 2014 r.

Newsletter / 04 września 2014 r. Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo