CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ"

Transkrypt

1 CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) tylko na czas nieoznaczony Organy podatkowe nie mogą szacować wartości nominalnej udziałów wydawanych w zamian za aport SKA, której akcjonariuszami są także osoby fizyczne, ma prawo do roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy Podatnik może odliczyć straty wygenerowane i niewykorzystane przez jego zlikwidowany zagraniczny oddział Dywidendy wypłacane na rzecz słowackiej spółki komandytowej mogą być zwolnione z WHT w Polsce Opłata motywacyjna przekazywana kontrahentowi za zawarcie umowy podlega VAT Wspólnik spółki komandytowej może odzyskać zaliczki na podatek dochodowy wpłacone w trakcie roku, w którym doszło do jej przekształcenia w SKA Zysk przekazany na kapitał zapasowy nie podlega opodatkowaniu przy przekształceniu w spółkę osobową 1 CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014

2 Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE Firma doradcza Crido Taxand oraz Bank BPH rozpoczynają cykl regionalnych śniadań biznesowych pt. Jak pozyskać dotacje w nowej perspektywie UE ?. Są one organizowane w wybranych miastach Polski, w październiku odbędą się w: Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Łodzi i Poznaniu. Spotkania są skierowane do lokalnego biznesu: firm i przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych w nowej perspektywie UE Podczas wydarzenia eksperci Crido Taxand przedstawią założenia programów wsparcia w nowej perspektywie UE na lata , nowe zasady w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, jak również inne zachęty inwestycyjne i źródła finansowania rozwoju działalności przedsiębiorstw. Z kolei przedstawiciele Banku BPH opowiedzą o roli banku w systemie wsparcia przedsiębiorstw ze środków publicznych. Po części prezentacyjnej przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje, a podczas spotkania serwowane będzie śniadanie. Szczegółowe informacje wraz z programem i terminami spotkań znajdują się na Na stronie dedykowanej wydarzeniu można też znaleźć przydatne informacje, raporty i materiały do pobrania, dotyczące funduszy unijnych. Spotkania są bezpłatne dla zaproszonych gości Crido Taxand i Banku BPH. Pierwsze śniadanie biznesowe odbędzie się już 14 października 2014 roku w Krakowie. Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) tylko na czas nieoznaczony Wyrok NSA z dnia 5 września 2014 r. sygn. akt II GSK 1095/13 oraz wyrok NSA z dnia 9 września 2014 r. sygn. akt II GSK 939/13 na podstawie doniesień prasowych Teza: Obecnie obowiązujące przepisy nie dają podstawy do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE na czas oznaczony. W rezultacie należy uznać, iż ewentualne ograniczenie czasowe zawarte w wydanych zezwoleniach nie jest prawnie uzasadnione. Znaczenie dla przedsiębiorców: Prezentowane wyroki NSA są korzystne dla wszystkich podatników posiadających zezwolenia na działalność na terenie SSE z określonym terminem ich ważności. W następstwie omawianych orzeczeń, możliwe będzie kwestionowanie prawidłowości wyznaczonego terminu i potencjalnie możliwość dłuższego funkcjonowania na terenie SSE. Organy podatkowe nie mogą szacować wartości nominalnej udziałów wydawanych w zamian za aport Wyrok NSA z 16 września 2014 r., sygn. II FSK 1438/13 brak uzasadnienia Teza: Wartość nominalna udziałów wydawanych w zamian za aport składników majątkowych, które nie stanowią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie może podlegać szacowaniu przez organy podatkowe na podstawie art. 14 ustawy o CIT. Znaczenie dla przedsiębiorców: Omawiany wyrok jest korzystny dla podatników. Na jego podstawie, w przypadku aportu z agio, organy podatkowe nie mają prawa kwestionować wysokości przychodu uzyskanego przez podatnika w 2 CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014

3 związku z wniesionym aportem. Ewentualne uprawnienie do doszacowania przez organy podatkowe wartości dotyczyć może jedynie przedmiotu aportu, a nie nominalnej wartości otrzymywanych w zamian udziałów. SKA, której akcjonariuszami są także osoby fizyczne ma prawo do roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy Wyrok WSA w Rzeszowie z 11 września 2014 r., sygn. I SA/Rz 576/14; wyrok WSA w Rzeszowie z 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 553/14 Teza: Brak jest podstaw do przyjęcia, iż w sytuacji gdy akcjonariuszem SKA jest także osoba fizyczna, to rokiem podatkowym tej spółki może być tylko rok kalendarzowy. Fakt, iż osoba fizyczna musi posiadać rok podatkowy zgodny z kalendarzowym nie powinien być rozstrzygający w tym względzie. Znaczenie dla przedsiębiorców: Powyższe wyroki stanowią pozytywny sygnał dla podatników, gdyż dotychczas kwestia roku podatkowego SKA, której wspólnikami są także osoby fizyczne wzbudzała spore kontrowersje. Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach wskazywały często, że w takim przypadku spółka nie ma możliwości przyjęcia roku podatkowego innego niż kalendarzowy, a w rezultacie powinna stać się podatnikiem CIT począwszy od 1 stycznia 2014 roku. Podatnik może odliczyć straty wygenerowane i niewykorzystane przez jego zlikwidowany zagraniczny oddział WSA w Warszawie z 10 września 2014 r., sygn. III SA/Wa 911/14; WSA w Warszawie 3 września 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 927/14 na podstawie doniesień prasowych Teza: W przypadku likwidacji zagranicznego oddziału polskiej spółki jest ona uprawniona do odliczenia niewykorzystanych wcześniej strat podatkowych wygenerowanych przez ten oddział. Odliczenie takie powinno zostać dokonane w zgodzie z obowiązującymi w polskim prawie podatkowym zasadami. Znaczenie dla przedsiębiorców: Omawiane wyroki należy uznać za dobrą wiadomość dla podatników. Sądy administracyjne nie podzieliły stanowiska organów podatkowych, zgodnie z którym podatnicy nie mogą odliczać strat ze źródła przychodu położonego i opodatkowanego za granicą, nawet w przypadku gdy ich wykorzystanie w kraju siedziby zakładu było niemożliwe (ze względu na jego likwidację). Takie podejście jest również odzwierciedleniem zasady niedyskryminacji oraz swobody przedsiębiorczości wyrażonych w TFUE. Dywidendy wypłacane na rzecz słowackiej spółki komandytowej mogą być zwolnione z WHT w Polsce Wyrok WSA w Poznaniu z 28 sierpnia 2014 r., sygn. I SA/Po 227/14 Teza: Słowacka spółka komandytowa (komanditná spoločnost - SK) będąca słowackim rezydentem podatkowym może być uznana za podmiot spełniający warunek podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Stąd, w sytuacji spełnienia także innych warunków przewidzianych w art. 22 ust. 4-6 ustawy o CIT, zwolnienie wypłacanych dywidend z podatku u źródła powinno znaleźć zastosowanie. Znaczenie dla przedsiębiorców: W omawianej sprawie sąd nie podzielił stanowiska organu podatkowego, zgodnie z którym dywidendy wypłacane na rzecz słowackiej SK nie mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowania, ponieważ ze względu na półtransparentność tej spółki w słowackim prawie podatkowym nie można uznać, iż spółka ta podlega na Słowacji opodatkowaniu od całości swoich dochodów. W rezultacie, o ile spełnione zostaną także inne ustawowe przesłanki wypłata dywidendy może korzystać ze zwolnienia. 3 CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014

4 Opłata motywacyjna przekazywana kontrahentowi za zawarcie umowy podlega VAT Wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1310/13 brak uzasadnienia Teza: Opłata motywacyjna wypłacana na rzecz kontrahenta za przystąpienie do umowy handlowej powinna być traktowana jako wynagrodzenie za jego świadczenie w postaci gotowości do zawarcia umowy na określonych warunkach. Znaczenie dla przedsiębiorców: Zgodnie z omawianym wyrokiem opłata motywacyjna powinna być postrzegana jako nagroda lojalnościowa stanowiąca w istocie wynagrodzenie za przystąpienie i wykonanie obowiązków z zawartej umowy. Ponieważ zdaniem sądu w takim wypadku występuje ekwiwalentność świadczeń obu stron, to przekazanie opłaty motywacyjnej wiązać się będzie z opodatkowanie VAT. Wspólnik spółki komandytowej może odzyskać zaliczki na podatek dochodowy wpłacone w trakcie roku, w którym doszło do jej przekształcenia w SKA Wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 3890/13 na podstawie doniesień prasowych Teza: Podatek dochodowy ustala się za cały rok i o jego wymiarze decyduje status wspólnika na ostatni dzień roku obrotowego spółki. W konsekwencji, gdy wspólnik spółki osobowej w trakcie roku, w którym doszło do przekształcenia spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną opłacał zaliczki na podatek dochodowy, to po uzyskaniu przez niego statusu akcjonariusza należy uznać, że dokonanie wpłaty na poczet podatku były nienależne o ile nie doszło to faktycznego podziału zysku w spółce. Znaczenie dla przedsiębiorców: Wyrok NSA jest bardzo korzystny dla podatników. Na jego podstawie wspólnicy spółek osobowych przekształconych w SKA mogą być uprawnieni do wystąpienia o zwrot zaliczek na podatek dochodowy wpłaconych w trakcie roku do dnia przekształcenia ich spółki w SKA. Zysk przekazany na kapitał zapasowy nie podlega opodatkowaniu przy przekształceniu w spółkę osobową Wyrok WSA w Opolu z dnia 5 września 2014 r., sygn. akt I SA/Op 438/14; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1510/14 Teza: Przekazanie zysku wygenerowanego przez spółkę kapitałową na kapitał zapasowy powoduje, iż zysk ten należy uznać za podzielony i w rezultacie nie podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym w przypadku przekształcenia tej spółki kapitałowej w spółkę osobową. Znaczenie dla przedsiębiorców: W obecnym stanie prawnym nie ma definicji zysków niepodzielonych. W związku z tym powstają spory co do tego czy przekazanie zysku na kapitał zapasowy można zrównać z podziałem tego zysku. Stanowisko organów podatkowych było w tym przypadku z reguły negatywne. Stanowisko sądów administracyjnych jest bardziej liberalne, czego wyrazem są m.in. wskazane wyroki. Należy jednak podkreślić, iż nowelizacja ustawy o CIT i ustawy o PIT która wejdzie w życie od 2015 r. doprecyzowuje tę kwestię. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową opodatkowaniu będą podlegały zyski niepodzielone spółki kapitałowej oraz zyski, które zostały przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. 4 CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014

5 W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH KWESTII, PROSIMY O KONTAKT: Andrzej Puncewicz Partner Paweł Toński Partner Crido Taxand ul.grzybowska 5A Warszawa Crido Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5a, Warszawa, 5 CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014