CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ"

Transkrypt

1 CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu powinna być rozliczona w okresie, w którym pierwotnie został ujęty przychód Przeniesienie własności znaku towarowego jako wynagrodzenie za przymusowe lub automatyczne umorzenie akcji nie podlega opodatkowaniu VAT Różne podejścia Sądów do stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji wobec umów cash-poolingu Organ podatkowy nie może weryfikować wartości udziałów objętych w zamian za aport Pośredni związek działań marketingowych z osiąganiem przychodu przez podatnika jest wystarczającą przesłanką dla uznania danego wydatku za KUP Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić KUP Brak obowiązku korekty KUP w przypadku sprzedaży ratalnej Przychód akcjonariusza SKA, w tym przychód ze sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy przez spółkę jest przychodem z działalności gospodarczej Wyjaśnienia MF dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi 1

2 Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Wyrok WSA w Gliwicach z 14 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Gl 1372/13 Teza: Podatnik miał zamiar zawrzeć umowę faktoringu, na podstawie której faktor finansowałby dostawy na rzecz podatnika, których termin płatności wynosił więcej niż 60 dni. Do rozliczeń między podatnikiem a faktorem dochodziłoby w terminach późniejszych. Sąd przyznał rację podatnikowi, że taki sposób regulowania zobowiązań wobec kontrahentów nie skutkuje obowiązkową korektą kosztów wynikającą z art. 15b ustawy o CIT. Sąd zwrócił uwagę, że przepis nie wskazuje podmiotu, który jest zobowiązany do uregulowania faktury celem jego wprowadzenia było bowiem przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Znaczenie dla przedsiębiorców: Podatnicy poprzez zawarcie umowy faktoringu mogą uniknąć obowiązkowej korekty wynikającej z art. 15b CIT. Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu powinna zostać rozliczona w okresie, w którym pierwotnie został ujęty przychód Wyrok NSA z 11 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 1127/12 oraz wyrok NSA z 25 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 4/13 Teza: Wyrok dotyczył momentu powstania obowiązku podatkowego w CIT w przypadku wystawienia faktury korygującej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Korekta rozliczenia nie wynikała z winy sprzedawcy, lecz była skutkiem otrzymania faktycznych danych o zużyciu energii. Sąd zauważył, że w odróżnieniu od ustawy VAT żaden przepis ustawy CIT nie określa momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystąpienia faktury korygującej. Tym samym korektę wartości przychodu należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym w ewidencji podatkowej ujęto fakturę pierwotną. W innym wyroku w podobnym stanie faktycznym NSA także uznał, że fakturę korygującą w związku z otrzymanymi zwrotami towarów należy odnieść do okresu, w którym powstał pierwotny przychód. Znaczenie dla przedsiębiorców: W praktyce biznesowej często dochodzi do konieczności korygowania faktur. Podatnicy CIT mają wątpliwości, czy mogą dokonywać rozliczeń faktur korygujących tak jak ma to miejsce w VAT, tj. w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została korekta. Powołane wyroki zawierają negatywne rozstrzygnięcia dla podatników i wskazują na konieczność uciążliwego korygowania wcześniejszych deklaracji CIT. Powyższe stanowisko potwierdza dominujące ostatnio niekorzystne podejście organów podatkowych. Przeniesienie własności znaku towarowego jako wynagrodzenie za przymusowe lub automatyczne umorzenie akcji nie podlega opodatkowaniu VAT Wyrok WSA w Warszawie z 10 kwietnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 2730/13 Teza: Spółka wypłacając swojemu akcjonariuszowi wynagrodzenie za umorzone akcje nie działa w charakterze podatnika VAT. W związku z tym jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego, ponieważ w związku z przekazaniem znaku towarowego udziałowcowi w ramach umorzenia akcji znak towarowy przestał być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. 2 CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014

3 Znaczenie dla przedsiębiorców: Pomimo, że - zdaniem WSA w Warszawie - przekazanie znaków towarowych w ramach umorzenia akcji pozostaje poza zakresem VAT, podatnicy powinni pamiętać o korekcie VAT naliczonego. Należy zwrócić uwagę, że większość składów orzekających traktuje taką czynność jako opodatkowaną VAT. Różne podejścia Sądów do stosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji wobec umów cash-poolingu Wyrok WSA w Warszawie z 9 kwietnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 2589/13 oraz wyrok WSA w Poznaniu z 2 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Po 1014/13 Teza: WSA w Warszawie nie zgodził się z organem podatkowym, że przepisy o niedostatecznej kapitalizacji mają zastosowanie do odsetek płaconych przez spółkę do lidera w ramach umowy cash-poolingu. Sąd podkreślił, że istota umowy cash-poolingu jest różna od umowy pożyczki, ponieważ biorący pożyczkę ma obowiązek zwrócić tę samą ilość pieniędzy, a uczestnik cash-poolingu nie ma obowiązku zwrotu otrzymanych kwot. Odmienne stanowisko zaprezentował WSA w Poznaniu: orzekł, że gdy w konkretnej spółce jest debet i jest ona dofinansowywana przez pool leadera, to mamy do czynienia z kredytowaniem działalności spółki. Tym samym znajdą zastosowanie przepisy o cienkiej kapitalizacji. Znaczenie dla przedsiębiorców: Odmienne stanowiska Sądów w sprawie kwalifikacji podatkowej cash-poolingu zasługują na uwagę podatnicy powinni dokładnie przeanalizować zapisy umów cash-poolingu, w których uczestniczą. Organy podatkowe niezmiennie stoją na stanowisku, że przepływy w ramach cash-poolingu podlegają ograniczeniom w zakresie niedostatecznej kapitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że dominujące w ostatnim okresie podejście sądów jest korzystne dla podatników (umowy cash-poolingu nie podlegają przepisom o niedostatecznej kapitalizacji). Organ podatkowy nie może weryfikować wartości udziałów objętych za aport Wyrok WSA we Wrocławiu z 9 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Wr 2381/13 Teza: Spór dotyczył objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki w zamian za aport nieruchomości, w sytuacji gdy znaczna część wartości aportu została alokowana na kapitał zapasowy. Sąd uznał, że w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo ustalić wartość rynkową zbywanego przedmiotu (wnoszonej aportem nieruchomości), natomiast nie ma możliwości weryfikowania wartości obejmowanych udziałów. Znaczenie dla przedsiębiorców: Tezy postawione przez Sąd mogą być interpretowane jako kolejny argument za przyjęciem stanowiska, że w przypadku aportu z agio przychodem jest wyłącznie nominalna wartość obejmowanych udziałów. 3 CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014

4 Pośredni związek działań marketingowych z osiągnięciem przychodu przez podatnika jest wystarczającą przesłanką dla uznania danego wydatku za KUP Wyrok WSA w Warszawie z 3 kwietnia 2014 r., sygn. III SA/Wa 2791/13 Teza: Spółka ponosi wydatki na akcje promocyjne prowadzone w sklepach dystrybutora jej produktów - pokrywa różnicę między ceną wyjściową a ceną promocyjną ekspresów do kawy. Celem takiego działania jest zwiększenie sprzedaży ekspresów, co z kolei przełoży się na sprzedaż kapsułek do ekspresów, których Spółka jest jedynym producentem. WSA w Warszawie nie zgodził się z organem, który twierdził, że przeszkodą dla uznania tych wydatków za KUP jest fakt, iż na akcji promocyjnej bezpośrednio korzysta dystrybutor, a nie Spółka. Znaczenie dla przedsiębiorców: Rozstrzygnięcie WSA zasługuję na aprobatę Sąd dokładnie przeanalizował skutki ekonomiczne działań marketingowych prowadzonych przez podatnika. Zgodnie z treścią wyroku, nawet pośredni związek działań marketingowych z osiągnięciem przychodu przez podatnika jest wystarczającą przesłanką dla uznania danego wydatku za KUP. Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym może stanowić KUP Wyrok NSA z 28 marca 2014 r., sygn. II FSK 1022/12 Teza: Zamknięcie przez bank nierentownej placówki i rozwiązanie w związku z tym umowy najmu lokalu jest uzasadnionym ekonomicznie działaniem. Nakłady poniesione na inwestycje w obcym środku trwałym, które nie zostały zamortyzowane mogą być w takim wypadku rozpoznane dla celów podatku dochodowego jako strata z likwidacji środka trwałego. Sąd podkreślił, że takie straty mogłyby zostać zakwestionowane przez organ tylko w przypadku zmiany rodzaju działalności. Znaczenie dla przedsiębiorców: Zdaniem NSA racjonalne działanie przedsiębiorcy mające na celu zminimalizowanie straty (takie jak np. przedwczesne zakończenie umowy najmu) pozwala na zaliczenie do KUP niezamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie powinni ponosić negatywnych skutków podatkowych swoich biznesowych wyborów, jeżeli czynności przez nich podejmowane mają rzeczywiste uzasadnienie ekonomiczne. Brak obowiązku korekty KUP w przypadku sprzedaży ratalnej Wyrok WSA w Warszawie z 24 marca 2014 r., sygn. III SA/Wa 2328/13 Teza: Sąd uznał, że planowa spłata wierzytelności w ratach nie może być utożsamiana z zatorem płatniczym. Zgoda obu stron na sprzedaż ratalną wyklucza traktowanie pozostałej do zapłaty ceny jako niespłaconej zaległości. Jedynie w sytuacji gdy rata nie jest spłacona terminowo dłużnik powinien dokonać korekty kosztów. Znaczenie dla przedsiębiorców: Wyrok Sądu jest korzystny dla podatników. WSA potwierdził, że przepisy o likwidacji zatorów płatniczych nie stanowią zagrożenia dla dłużników, którzy terminowo spłacają swoje zobowiązania w ratach. W naszej ocenie, podobnie powinny być traktowane rozliczenia z tytułu leasingu, którego charakter i sens ekonomiczny jest podobny do sprzedaży ratalnej. 4 CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014

5 Przychód akcjonariusza SKA, w tym przychód ze sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy przez spółkę jest przychodem z działalności gospodarczej Wyrok WSA w Krakowie z 19 marca 2014 r., sygn. I SA/Kr 71/14 Teza: Akcjonariusz SKA zadał pytanie dotyczące zbycia przez spółkę znaku towarowego, który nie został zaliczony do wartości niematerialnych i prawnych. Zdaniem organu podatkowego w wyniku zbycia znaku towarowego akcjonariusz w istocie osiąga przychody ze zbycia prawa majątkowego. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu orzekł, że przychód ten należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. Podkreślił, że na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy o PIT wszystkie przychody wspólników spółek nieposiadających osobowości prawnej są przychodami z tego źródła przychodu. Znaczenie dla przedsiębiorców: Warto zwrócić uwagę, że sprawa dotyczyła okresu sprzed zmiany opodatkowania SKA. Wyrok ma znaczenie dla wspólników wszystkich spółek nieposiadających osobowości prawnej. W świetle wyroku przychody uzyskiwane za pośrednictwem takich spółek osobowych należy zawsze kwalifikować jako przychody z działalności gospodarczej. Wyjaśnienia MF dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi 27 lutego br. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiadane od dłuższego czasu wyjaśnienia dotyczące restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie do znowelizowanego w lipcu 2013 r. rozporządzenia dotyczącego sposobu i trybu określania dochodów podmiotów powiązanych oraz eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków. Bazują one na Wytycznych OECD ws. cen transferowych. Zgodnie z wyjaśnieniami restrukturyzacja działalności polega na przeniesieniu czegoś posiadającego istotną wartość lub rozwiązaniu (istotnej renegocjacji) istniejących umów. Wymienionym działaniom towarzyszy zwykle realokacja zysku osiąganego przez podmioty powiązane. W dokumencie wyjaśniono także, w jaki sposób organy powinny analizować rynkowy charakter restrukturyzacji przeprowadzanych przez podmioty powiązane. Takie badanie powinno obejmować w szczególności: 1. porównanie zaangażowania podmiotów uczestniczących w restrukturyzacji przed i po jej przeprowadzeniu, 2. analizę przyczyn i przesłanek biznesowych, które wpłynęły na przeprowadzenie restrukturyzacji, 3. analizę korzyści, które podmioty powiązane oczekują osiągnąć w związku z restrukturyzacją, 4. analizę innych opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów uczestniczących w restrukturyzacji. Należy pamiętać, że kontroli mogą podlegać zarówno restrukturyzacje planowane, jak również te przeprowadzone w latach poprzednich. Publikacja wyjaśnień w zakresie restrukturyzacji może oznaczać, że organy podatkowe w prowadzonych postępowaniach będą, bardziej niż do tej pory, koncentrowały się na kontroli rynkowego charakteru restrukturyzacji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Ze względu na szeroką definicję pojęcia restrukturyzacja, przedsiębiorcy działający w grupach kapitałowych powinni dokładnie zweryfikować czy przenosili pomiędzy podmiotami z grupy istotne aktywa (np. zorganizowane części przedsiębiorstwa, znaki towarowe lub nieruchomości) 5 CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014

6 lub rozwiązywali / istotnie zmieniali obowiązujące umowy wewnątrzgrupowe (zmiana usługodawcy lub przeniesienie ryzyka na inny podmiot). Jeżeli takie działania miały miejsce, organy mogą zakwalifikować je jako restrukturyzacje i w konsekwencji objąć badaniem w zakresie cen transferowych. W takich okolicznościach, rekomendujemy aktywne przygotowanie się do ewentualnych kontroli poprzez stworzenie dokumentu (i) przedstawiającego analizę przeprowadzonej restrukturyzacji z perspektywy cen transferowych, (ii) wyjaśniającego okoliczności i przesłanki podjęcia decyzji o restrukturyzacji oraz (iii) wskazującego na rynkowy charakter dokonanych rozliczeń. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH POWYŻSZYCH KWESTII, PROSIMY O KONTAKT: Andrzej Puncewicz Partner Paweł Toński Partner Crido Taxand Ul.Grzybowska 5A Warszawa Crido Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5a, Warszawa, 6 CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw

Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw Radosław Witczak * Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw Wstęp Prowadzenie działalności gospodarczej związane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej www.pwc.pl Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Andrzej Jacek Jarosz Partner tel.: 502 184 608 andrzej.jarosz@pl.pwc.com Monika Wojsz Menedżer tel.: 502 18 4152 monika.wojsz@pl.pwc.com Małgorzata Kierzek Starszy

Bardziej szczegółowo

Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku. Maciej Jurczyga

Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku. Maciej Jurczyga Daninę zapłaconą zagranicą można odliczyć od polskiego podatku Maciej Jurczyga PIT i CIT/Polski przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz kontrahentów z innych państw, może być obciążony tzw. podatkiem

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 2 / luty 2013 W numerze: Czy wydatki integracyjne stanowią przychód po stronie pracownika? Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych, komputerów oraz telefonów komórkowych przez kadrę menedżerską

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania

Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania Paweł Sancewicz Wstęp Wspieranie działalności innowacyjnej stanowi istotne zadanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo