TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 39, 19 listopada Kontakt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 39, 19 listopada 2013. Kontakt"

Transkrypt

1 TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 39, 19 listopada 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel Tax Week jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC

2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a także wybór nowości legislacyjnych. Życzymy przyjemnej lektury! Orzeczenie tygodnia Jak ustalać okres ważności certyfikatu rezydencji? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał orzeczenie, w którym uznał, że certyfikat rezydencji wydany bez daty obowiązywania, zachowuje aktualność do czasu zmiany potwierdzonego w nim stanu faktycznego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyrok uchyla niekorzystną dla podatnika urzędową zmianę interpretacji dokonaną przez Ministra Finansów. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że przepisy nie regulują kwestii jak długo certyfikat rezydencji, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej, zachowuje swoją aktualność, a tym samym ważność, dlatego należy uznać, iż certyfikat zachowuje ważność tak długo, jak długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny. WSA stwierdził, iż nie można przychylić się do stanowiska prezentowanego przez Ministra Finansów, ponieważ idąc tropem jego rozumowania klienci banku posiadający lokaty powinni przedstawiać certyfikat przy każdej wypłacie odsetek i innych należności. W opinii sądu takiego obowiązku nie można wywieźć z obowiązujących przepisów prawa. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2013 r.) Interpretacja tygodnia Interpretacja ogólna MF: Koszt wynajmu samochodów osobowych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której uwzględniając dominującą linię orzeczniczą sądów administracyjnych potwierdził, że wydatki ponoszone przez podatników w związku z wynajmowaniem samochodów osobowych wykorzystywanych dla potrzeb działalności gospodarczej, mogą być ujęte w kosztach podatkowych na zasadach ogólnych. W uzasadnieniu interpretacji Minister wskazał, że koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości używania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są to wydatki na uzyskanie samego tytułu prawnego

3 umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią odrębną od kosztów eksploatacji samochodu. (Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2013 r.) Legislacja Prezydent podpisał protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Indiami W dniu 8 listopada 2013 r. Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. Express sądowy Usługi psychoanalityków zwolnione z VAT Zawód psychoanalityka, posiadającego fachowe kwalifikacje, czyli stosowny zasób wiedzy i umiejętności, wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zweryfikowane w ramach członkowskiej procedury kwalifikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, jest zawodem medycznym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a tym samym w zakresie, w jakim służy on profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o VAT. (Wyrok NSA z dnia 22 października 2013 r.) Wymogi dotyczące sentencji i uzasadnienia interpretacji indywidualnej w sytuacji uznania stanowiska spółki za częściowo nieprawidłowe Sentencja i uzasadnienie interpretacji powinny stanowić logiczną i spójną całość. W świetle obowiązujących regulacji dopuszczalne jest uznanie stanowiska wnioskodawcy za prawidłowe w części (w niepełnym zakresie). W związku z powyższym, uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w części, interpretator powinien dać temu wyraz w sentencji rozstrzygnięcia, np. w taki sposób, jak zaproponowała spółka we wniosku o usunięcie naruszenia prawa, poprzez wskazanie w jakim zakresie prezentowane przez nią stanowisko jest prawidłowe, a w jakim nieprawidłowe. (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 października 2013 r.) Praktyczne konsekwencje wyroku TK brak możliwości orzekania o odpowiedzialności w PIT z tytułu przychodów uzyskiwanych ze źródeł nieujawnionych (w latach ) Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 lipca 2013 r. o sygn. SK 18/09, że przepis art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, w brzemieniu obowiązującym od 1 stycznia

4 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z Konstytucją, powoduje odpadnięcie podstawy prawnej do prowadzenia za ten okres postępowań podatkowych i określania podstawy opodatkowania w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów (poza granicami tej sprawy pozostają natomiast rozważania dotyczące oddziaływania tego wyroku w odniesieniu do stanów faktycznych zaistniałych po 31 grudnia 2006 r.). Mimo, że w przywołanym wyroku Trybunał nie zakwestionował przepisu art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, określającego 75 % stawkę zryczałtowanego podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, to jednak przepis ten (przy stwierdzeniu niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 ustawy o PIT) nie jest wystarczający dla ustalenia podatku z tego tytułu. Stawka podatku może być bowiem odnoszona do podstawy opodatkowania, której zasady określania jako jednego z kluczowych elementów konstrukcji każdego podatku powinny wynikać z przepisów ustawy. (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 października 2013 r.) Prowadzenie szpitala przez kościelną osobę prawną na zasadzie odpłatności stanowi zwolnioną z CIT działalność charytatywnoopiekuńczą tego podmiotu Działalność kościelnej osoby prawnej, względnie podmiotu, którego jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem jest taka osoba, polegająca na prowadzeniu szpitala, będzie miała charakter charytatywno-opiekuńczy w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o CIT także wtedy, gdy jest działalnością odpłatną. (Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 października 2013 r.) Otrzymanie akcji nowej emisji w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego SKA nie generuje przychodu po stronie akcjonariusza Nie jest uprawniony pogląd wyrażony w zaskarżonej interpretacji, że otrzymanie nowych akcji w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego ze środków kapitału zapasowego pochodzącego z agio emisyjnego jako dywidenda rzeczowa stanowi przychód ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o PIT podlegający opodatkowaniu. Samo otrzymanie akcji, wbrew stanowisku organu interpretacyjnego, jeszcze nie generuje dochodu, a jedynie, stanowiąc dodatkowe jego źródło, stwarza potencjalną możliwość jego uzyskania w przyszłości. (Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Szczecinie z 17 października 2013 r.) Express skarbowy Moment ujęcia w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej Pierwsza rata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, w tym sensie, że jej uiszczenie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy. Opłata ta jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy, a w konsekwencji z wydaniem samego przedmiotu leasingu.

5 Zatem zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, w przypadku gdy w umowie leasingu nie znajduje się zapis uznający ten wydatek za opłatę na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia. Poznaniu z 23 października 2013 r.). Błąd w numerze NIP na fakturze nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku VAT W przypadku udokumentowania zakupu fakturą zawierającą wskazanie błędnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy lub błędne oznaczenie nabywcy, zasadnym będzie co do zasady skorygowanie tych błędów, co jednak nie uniemożliwia dokonania odliczenia podatku naliczonego na zasadach i w terminach wskazanych przepisami prawa. W przepisie art. 88 ustawy o VAT nie wskazano bowiem, że takie nieprawidłowości stanowią o braku prawa do odliczenia. Poznaniu z 23 października 2013 r.) Prawo do wystawiania faktur zbiorczych dokumentujących udzielone rabaty Spółka ma prawo wystawiać zbiorcze faktury korygujące dokumentujące rabaty udzielane kontrahentom. Pamiętać należy, iż faktury te spełniać muszą wymogi powołanego 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktor, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, a od 1 stycznia 2014 r. na podstawie art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. W związku z tym, wystawianie zbiorczych faktur VAT korygujących za dany okres rozliczeniowy w zaprezentowanej przez spółkę formie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i będą stanowiły podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego. Warszawie z 17 października 2013 r.) Odsetki od pożyczki są kosztem w chwili kapitalizacji Kapitalizacja odsetek na pożyczce (pożyczkach) udzielonej przez nowego pożyczkodawcę powinna być traktowana jak ich zapłata, a przez to data kapitalizacji powinna stanowić ten moment, w którym skapitalizowane odsetki mogą zostać uznane za koszt podatkowy po stronie spółki. Kapitalizacja ta bowiem będzie stanowić formę zapłaty i dzień jej wystąpienia powinien być traktowany jako moment podatkowy (moment odniesienia kapitalizowanych odsetek w koszty podatkowe). Finalnie więc, moment kapitalizacji tych odsetek będzie stanowił moment, w którym odsetki będą mogły zostać odniesione w koszty podatkowe spółki. Warszawie z dnia 24 października 2013 r.)

6 Stosowanie różnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych na każdy rok podatkowy Na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może podwyższyć wcześniej obniżone stawki amortyzacyjne dla poszczególnych środków trwałych amortyzowanych metodą liniową, przy czym maksymalny pułap podwyższenia stanowi poziom stawek wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Ponadto, należy zaznaczyć, że Spółka będzie mogła dokonać przedmiotowej zmiany stawki amortyzacyjnej począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego. Łodzi z 17 października 2013 r.) W przypadku razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z powyższą informacją, prosimy o kontakt z: Aleksandrą Bembnista, tel (58) , lub z managerem odpowiedzialnym za kontakt z Państwem w PwC. Uwaga: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącejw skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 43, 17 grudnia 2013. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 43, 17 grudnia 2013 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 15, 15 kwietnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 27, 19 sierpnia 2013 20112011

TaxWeek. Nr 27, 19 sierpnia 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 27, 19 sierpnia 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 13 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 10, 12 marca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych

Biuletyn Podatkowy. Kurs faktycznie zastosowany w rozliczeniach CIT. Zaliczka w biurach turystycznych Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (maj / czerwiec) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Zbycie akcji pracowniczych przychodem z kapitałów Podział

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC

Biuletyn Podatkowy. Premie cash back. Art.. 518 KC a brak obowiązku korekty kosztów. Cesja to nie sprzedaż, więc nie podlega PCC Biuletyn Podatkowy Szanowni Państwo, Przekazujemy połączone (marzec / kwiecień) wydanie biuletynu, w którym podjęte zostały następujące zagadnienia: Hotele dla handlowców nie stanowią przychodu do opodatkowania

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PRAWA PODATKOWEGO - PODSUMOWANIE ROKU 2013

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PRAWA PODATKOWEGO - PODSUMOWANIE ROKU 2013 Created to support your business. TAX NEWS ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PRAWA PODATKOWEGO - PODSUMOWANIE ROKU 2013 Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warsaw; T: +48 22 378 17 10; E: office@advicero.eu, www.advicero.eu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Oddział. 1 art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 2 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu19931250575

Oddział. 1 art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 2 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu19931250575 Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się krótkie opracowanie na temat sposobu tworzenia i prowadzenia oddziałów zagranicznych, legalizacji pracy wraz z analizą kwestii problemowych wynikających z tego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Faktura korygująca VAT może zostać wystawiona w następujących przypadkach:

Faktura korygująca VAT może zostać wystawiona w następujących przypadkach: Wszelkie zmiany w wystawionej fakturze VAT winny być dokonane fakturą korygującą, przy czym istnieje możliwość poprawienia niektórych elementów faktury za pomocą noty korygującej, będącej również specyficzną

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 8 / Wrzesień 2013 W numerze: Rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego dla uprawdopodobnienia nieściągalnej wierzytelności Brak podstawy prawnej do naliczania przez organy podatkowe podatku od przychodów

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach LIPIEC 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 15 / Wrzesień 2010 W numerze: Czy wydatki związane z wypłatą dywidendy stanowią koszt podatkowy Można odzyskać VAT od wydatków dokonywanych w okresie od 2005 do listopada 2008, których nie zaliczono

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Marzec 2014

Accreo Newsletter Marzec 2014 NEWS Przekazanie do podpisu Prezydenta ustawy wprowadzającej zmiany w prawie do odliczenia VAT od zakupu samochodów osobowych. Zbycie przez osobę fizyczną nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności

Bardziej szczegółowo