Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk"

Transkrypt

1 W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę od dotychczasowego wspólnika. Spółka rozważa dokonanie kompensaty lub konwersji wierzytelności wspólnika z tytułu udzielonej jej pożyczki z przysługującą jej wierzytelnością o pokrycie kapitału zakładowego w związku z jego podwyższeniem. W artykule eksperta BDO Eweliny Lelito, publikowanym w tym biuletynie także w dziale Podatki", zostały omówione aspekty prawne powyższego stanu faktycznego. Poniżej przedstawiam aspekty podatkowe w odniesieniu do dwóch powstałych stosunków prawnych: - podniesienia kapitału zakładowego; - uregulowania pożyczek (także w formach opisanych w tekście Eweliny Lelito) w związku z konwersją pożyczek na kapitał zakładowy. W niniejszym artykule prezentuję dwie różne możliwości związane z konwersją pożyczek na kapitał zakładowy, tj. wniesienie pożyczki w formie wierzytelności na kapitał zakładowy oraz podwyższenie kapitału zakładowego gotówką i dokonanie wzajemnego potrącenia. Oba warianty są możliwe do zastosowania. W obydwu zgromadzenie wspólników jest zobowiązane do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Należy także pamiętać, iż kompensacie podlegają wierzytelności wymagalne, co może skutkować koniecznością zmian zapisów w umowach pożyczek dotyczących zasad zwrotu pożyczek i naliczonych odsetek. 1 / 6

2 Podkreślenia wymaga także fakt, iż w zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Poniżej ukazuję konsekwencje podatkowe zamiany pożyczek na kapitał zakładowy w odniesieniu do dwóch opisanych w stanie faktycznym wariantów w rozbiciu na dwa etapy postępowania spółki i wspólnika. Etap 1. Uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego W ramach etapu 1 zgromadzenie wspólników jest zobowiązane do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. W zależności od wariantu podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się poprzez: - wniesienie aportem wierzytelności do spółki z tytułu udzielonych spółce pożyczek; - wniesienie do spółki gotówki. Zgromadzenie wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, gdy wszyscy udziałowcy mający 100% udziału w kapitale zakładowym spółki stawili się na to zgromadzenie. Uchwała wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, jako uchwała zmieniająca umowę spółki, wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała ta powinna określać wysokość podnoszonego kapitału oraz termin, w którym wpłata gotówki lub wniesienie wierzytelności powinny zostać dokonane. 2 / 6

3 Etap 1 powoduje następujące konsekwencje podatkowe: - podwyższenie kapitału zakładowego, bez względu na jego formę, na gruncie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) - dalej: UPCC, jest traktowane jak zmiana umowy spółki i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Istnieje jednakże możliwość zastosowania zwolnienia od opodatkowania podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku, gdy podwyższenie to odbywa się poprzez konwersję pożyczek na kapitał zakładowy i pożyczki te zostały już wcześniej (w momencie ich udzielenia) opodatkowane podatkiem PCC; - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie gotówki na kapitał zakładowy (w ariant II) nie powoduje konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm) - dalej: UVAT ; - podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej spółce (wariant I) stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 UVAT i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi; - podwyższenie kapitału zakładowego nie powoduje konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej: UPDOP. Etap. 2. Konwersja pożyczek na kapitał zakładowy 3 / 6

4 Po uchwaleniu przez wspólników podwyższenia kapitału zakładowego powstanie po stronie spółki roszczenie o wpłatę gotówki na kapitał zakładowy lub o wniesienie wierzytelności z tytułu pożyczek. W ramach konwersji pożyczek na kapitał zakładowy: - w wariancie I w związku z uchwaleniem wniesienia wierzytelności wspólnika względem spółki istnieje możliwość dokonania wzajemnego potrącenia, odnowienia wierzytelności lub zwolnienia z długu (opisane w artykule Eweliny Lelito). - w wariancie II następuje potrącenie wierzytelności z tytułu spłaty pożyczek z wierzytelnością z tytułu wniesienia gotówki na pokrycie kapitału zakładowego. W celu dokonania kompensaty wzajemnych wierzytelności (zarówno w wariancie I, jak i w II) wierzytelności te muszą być wymagalne. Należy dokonać stosownych ustaleń pomiędzy stronami (w tym ewentualnie zmian umów pożyczek) tak, aby wzajemna kompensata nie budziła wątpliwości prawnych. Etap 2 powoduje następujące konsekwencje podatkowe: 4 / 6

5 - w celu uniknięcia powstania przychodu podatkowego po stronie spółki wartość podwyższonego kapitału zakładowego oraz późniejszej kompensaty wzajemnych wierzytelności pomiędzy wspólnikiem a spółką powinna obejmować zarówno kwotę główną pożyczek, jak i wartość odsetek od udzielonych pożyczek naliczonych do dnia kompensaty. Innym dopuszczalnym rozwiązaniem jest podwyższenie kapitału zakładowego na poziomie kwoty głównej pożyczek oraz zobowiązanie spółki do spłaty odsetek w momencie dokonywania kompensaty należności głównej pożyczki; - w przypadku zastosowania zwolnienia z długu lub instytucji odnowienia istnieje ryzyko podatkowe ustalenia przychodu podatkowego po stronie spółki w wysokości otrzymanych środków pieniężnych tytułem udzielonych przez udziałowca pożyczek, które nie podlegają, w związku z dokonywaną konwersją pożyczek na kapitał zakładowy w ramach wariantu I, zwrotowi. Taka sytuacja wystąpi, gdy wierzytelności z tytułu pożyczek zostaną umorzone bez ich zwrotu udziałowcowi; - spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP) odsetki zapłacone, także w formie kompensaty. Odsetki naliczone, a nie zapłacone nie stanowią dla spółki KUP ; - spółka może zaliczyć do KUP nie całą wartość zapłaconych odsetek na rzecz udziałowca, ale jedynie do wysokości wynikającej z limitu cienkiej kapitalizacji"; - spółka jest zobowiązana do wyliczenia, pobrania i zapłaty podatku u źródła od kwoty zapłaconych na rzecz udziałowca odsetek od pożyczek w sytuacji, gdy udziałowiec nie jest rezydentem. Powyższy obowiązek istnieje także wtedy, gdy spłata odsetek od pożyczek następuje w formie kompensaty z wierzytelnością wobec udziałowca z tytułu wpłaty gotówki na kapitał zakładowy. Spółka powinna zapłacić podatek u źródła w wysokości 19% kwoty brutto każdej wypłaconej kwoty (lub 20% w przypadku, gdy udziałowcem jest osoba prawna). Spółka jest uprawniona do skorzystania z postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej z państwem rezydencji podatkowej udziałowca pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji pożyczkodawcy; - spółka jest zobowiązana do złożenia stosownych informacji podatkowych oraz deklaracji podatkowych w związku z zapłatą odsetek od pożyczek nierezydentowi i pobraniem podatku u źródła. 5 / 6

6 Konkludując, w związku z powyżej opisanymi ryzykami podatkowymi oraz konsekwencjami podatkowymi obydwu wariantów, w szczególności z uwagi na to, że w przypadku wniesienia wierzytelności na podwyższony kapitał zakładowy (wariant I): - powstanie ryzyko podatkowe na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług związane z koniecznością opodatkowania podatkiem VAT aportu wierzytelności na kapitał zakładowy; - powstanie ryzyko podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych związane z koniecznością rozpoznania przychodu podatkowego w przypadku, gdy w wyniku wniesienia wierzytelności pożyczki zostaną umorzone bez ekwiwalentu. Bardziej korzystne jest zastosowanie wariantu II opisanego w stanie faktycznym, tj.: - podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w formie gotówki oraz - kompensata wierzytelności udziałowca z tytułu udzielonych pożyczek z wierzytelnością spółki z tytułu wniesienia gotówki na podwyższony kapitał zakładowy. 6 / 6

Dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aspekt bilansowy i podatkowy

Dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aspekt bilansowy i podatkowy Grzegorz Bucior * Cyryl Kotyla ** Dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aspekt bilansowy i podatkowy Wstęp Zawirowania na rynkach finansowych obserwowane w ostatnich latach spowodowały,

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką Krystian Szymaniak Instytucja datio in solutum w kontekście wynagrodzenia wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikiem-przedsiębiorcą a organem podatkowym

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

DOPŁATY DO KAPITAŁU W SPÓŁCE Z O.O.

DOPŁATY DO KAPITAŁU W SPÓŁCE Z O.O. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 684 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 45 2012 WALDEMAR GOS Uniwersytet Szczeciński DOPŁATY DO KAPITAŁU W SPÓŁCE Z O.O. Wprowadzenie Zadaniem finansowania

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Opodatkowanie dywidend Sposób opodatkowania dystrybucji dywidend przez polskie spółki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje

Podatkowe konsekwencje przejęcia spółek w jaki sposób zaplanować transakcje Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie alternatywnych sposobów nabycia spółki, tak aby transakcja przebiegła optymalnie z perspektywy podatkowej dla obu jej stron. Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT III. Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

USTAWA PROJEKT III. Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji USTAWA PROJEKT III z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, ustawy transporcie kolejowym oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca. W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca. W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2 Rozliczenia w firmie lipiec 2014/nr 18 (183) issn 2299-8519 FACHOWY PORADNIK O OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca W wakacje przedsiębiorca może spodziewać się kontroli podatkowej 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem został wydany

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ALIOR BANK S.A.

WARSZAWA, ALIOR BANK S.A. WARSZAWA, DNIA 17 CZERWCA 2015 R. ALIOR BANK S.A. REGULAMIN EMISJI, OBROTU I PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI KOMERCYJNYCH ZA POŚREDNICTWEM ALIOR BANK S.A. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LIPCA 2015R. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 6, 11 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo