Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji"

Transkrypt

1 Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji Opracowali: Mirosław Fereniec Wojciech Hałka Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy Raport opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej Warszawa, wrzesień 2008 r.

2 Spis treści: Wstęp Znaczenie rynku telekomunikacyjnego dla rozwoju Polski oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce Znaczenie rynku telekomunikacyjnego dla rozwoju Polski Znaczenie rynku telekomunikacyjnego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Przesłanki do budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej Przykłady budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie i na Świecie Budowa nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania prawne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej Uwarunkowania regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej Podsumowanie Słownik podstawowych skrótów uŝytych w Raporcie

3 Wstęp Niniejszy Raport jest podsumowaniem trzech raportów przygotowanych przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy dla Krajowej Izby Gospodarczej w ostatnim półroczu. Pierwszy raport 1 przygotowany jeszcze w grudniu 2007 r. dotyczył przedstawienia podstawowych problemów mających wpływ na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Dwa kolejne raporty przygotowane w kwietniu i maju 2008 r. dotyczyły analizy przepisów unijnych i polskich mających wpływ na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną 2 oraz oszacowania przybliŝonych kosztów inwestycji telekomunikacyjnych związanych z budową sieci następnej generacji NGN (Next Generation Network) w Polsce 3. Raporty te spotkały się z dosyć duŝym zainteresowaniem w środowisku telekomunikacyjnym. Punktem wyjścia do przygotowania powyŝszych raportów była ocena obecnego stanu rozwoju rynku telekomunikacyjnego w naszym kraju, określenie kierunków rozwoju w świetle zmieniających się wymagań uŝytkowników usług telekomunikacyjnych i ich obserwowanych zachowań wobec rosnącej konkurencji pomiędzy dostawcami tych usług. Rosnące oczekiwania uŝytkowników, szczególnie wobec nowych usług świadczonych w nowoczesnych cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych takich jak dostęp do Internetu, telefonia internetowa i usługi multimedialne, w tym telewizja cyfrowa, powodują, Ŝe obecna infrastruktura telekomunikacyjna, w znacznej części wykorzystująca rozwiązania i technologie tradycyjnej stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej staje się niewystarczająca. Parametry techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w wielu przypadkach juŝ obecnie nie spełniają oczekiwań uŝytkowników usług telekomunikacyjnych, a w niedługim czasie stworzą barierę techniczną dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, uniemoŝliwiającą powszechne korzystanie z nowych usług komunikacji elektronicznej. Ograniczenia jakościowe istniejącej infrastruktury stacjonarnej, obok rozpoznanych juŝ ograniczeń ilościowych mogą stać się barierą rozwojową tak dla samej branŝy telekomunikacyjnej, mediów i usług świadczonych drogą elektroniczną jak i dla całej gospodarki. Obecnie są przygotowywane zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne oraz w szeregu innych ustaw, m.in. w zakresie regulacji procesów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną, a zatem jest to dobry moment do ponownego zwrócenia uwagi osób mających wpływ na tworzenie przepisów i realizację polityki regulacyjnej na problematykę inwestycji w nowoczesna infrastrukturę telekomunikacyjną. W wielu krajach zdefiniowano juŝ nowe wymagania stawiane wobec infrastruktury telekomunikacyjnej, rozpoczęto takŝe proces jej budowy lub modernizacji. W Europie, najwcześniej proces ten rozpoczęto w Wielkiej Brytanii, kilka lat temu, przystąpiono do budowy Sieci XXI Wieku. Podobne inwestycje rozpoczęto lub opracowano ich plany m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii. Interesujący scenariusz modernizacji sieci rozpoczęto w Słowacji, wiele przykładów dają kraje azjatyckie (Korea, Chiny). W raportach opisano przykłady wybranych, róŝnych scenariuszy budowy nowych sieci i przedstawiono moŝliwe warianty ich realizacji w Polsce. Ich celem powinna być budowa 1 Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce 2 Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce 3 Oszacowanie kosztów inwestycji telekomunikacyjnych związanych z budową sieci następnej generacji NGN w Polsce 3

4 sieci Następnej Generacji (NGN), w docelowej architekturze IMS (IP Multimedia Subsystem), definiowanej w standardach Europejskiego Instytutu Standaryzacji ETSI i Grupie Roboczej IMS. Podjęte decyzje w wielu krajach europejskich i na świecie dotyczące modernizacji lub budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej - infrastruktury XXI - wieku skłaniają do stwierdzenia, Ŝe juŝ najwyŝszy czas aby takie decyzje zostały podjęte równieŝ w Polsce, a otoczenie prawne i regulacyjne zostało tak dostosowane aby te decyzje mogły być podjęte jak najszybciej. 4

5 1. Znaczenie rynku telekomunikacyjnego dla rozwoju Polski oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce 1.1. Znaczenie rynku telekomunikacyjnego dla rozwoju Polski W ostatnim okresie problematyka związana z inwestycjami w infrastrukturę telekomunikacyjną była i jest szeroko dyskutowana, powstało równieŝ szereg opracowań przedstawiających problemy z tym związane, odbywają się konferencje i dyskusje w gronie ekspertów na ten temat. Przyczynkiem do wielu dyskusji na temat budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej pozwalającej na świadczenie usług multimedialnych, w tym szerokopasmowego dostępu do Internetu jest techniczny stan i dostępność nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz ocena pozycji Polski w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Polska obecnie stoi przed analogicznym wyzwaniem przed jakim stała na początku lat 90-tych dotyczącym konieczności rozbudowy i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym w szczególności infrastruktury przeznaczonej dla łączności stacjonarnej, która była wówczas przestarzała i o bardzo ograniczonym zasięgu (penetracja telefoniczna w 1989/90 tylko ok. 8,5 %). Obecnie podstawowym wyzwaniem jest umoŝliwienie powszechnego świadczenia usług szerokopasmowych. W przypadku telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych konieczna jest budowa sieci następnej generacji NGN a w przypadku sieci łączności mobilnej (komórkowych) konieczne jest dokończenie budowy sieci 3G (UMTS). Na początku lat dziewięćdziesiątych kompleksowa modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej była finansowana z kredytów Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego na które Skarb Państwa udzielił gwarancji. Obecnie modernizacja starej infrastruktury i budowa nowej musi być finansowana ze środków jakie potrafią zgromadzić sami operatorzy telekomunikacyjni, ewentualnie z udziałem środków strukturalnych. Analizując dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wyraźnie moŝna było zaobserwować rosnące znaczenie przychodów z usług telekomunikacyjnych w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (PKB) do roku Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły z 1,1 mld zł w 1991 r. do ok. 36,7 mld zł w 2007 r. Udział przychodów z usług telekomunikacyjnych w tworzeniu PKB przedstawiono na wykresie 1. Z danych zamieszczonych na wykresie widać, Ŝe udział przychodów z usług telekomunikacyjnych wzrósł z ok. 1,4% w 1991 r. do ok. 3,2% w 2007 r. NajwyŜszy udział przychodów z usług telekomunikacyjnych w PKB wystąpił w 2004 r. i wyniósł ok. 3,8%. Od 2005 r. udział ten ma tendencję spadkową, co świadczy o zahamowaniu dynamiki rozwoju usług łączności mierzonej dynamiką wzrostu przychodów. Zmniejszenie dynamiki wzrostu przychodów moŝe wynikać, m.in. ze stopniowej stabilizacji rynku usług telekomunikacyjnych i spadku cen detalicznych na tym rynku w wyniku rozwoju konkurencji, moŝe jednak wynikać równieŝ z braku rozwoju nowoczesnej stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej, która nie jest w stanie obecnie zapewnić moŝliwości świadczenia nowoczesnych szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych (usług multimedialnych, szerokopasmowego szybkiego dostępu do Internetu). Ten drugi czynnik potwierdzają dane dotyczące udziału nakładów inwestycyjnych na pocztę i telekomunikację w 5

6 nakładach ogółem zamieszczone na wykresie 1 oraz dane GUS dotyczące wielkości nakładów inwestycyjnych na pocztę i telekomunikację przedstawione na wykresie 2 4. Wykres 1. Udział przychodów z usług telekomunikacyjnych w tworzeniu PKB i udział nakładów inwestycyjnych na pocztę i telekomunikację w nakładach inwestycyjnych ogółem w Polsce w latach ,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% * Udział przychodów z usług telekomunikacyjnych w PKB Udział nakładów inwestycyjnych na pocztę i telekomunikację w nakładach inwestycyjnych ogółem *dane za rok 2007 częściowo szacunkowe. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 5. Wykres 2. Wielkość nakładów inwestycyjnych na pocztę i telekomunikację w latach w mln zł , , , , , , , , , , ,0 0, * *dane za rok 2007 szacunkowe. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 6. Nakłady inwestycyjne na pocztę i telekomunikację w mln zł 4 Urząd Komunikacji Elektronicznej w informacji publicznej podaje, Ŝe wydatki inwestycyjne na telekomunikację wyniosły w: 2005 r ,1 mln zł; 2006 r ,5 mln zł; 2007 r ,0 mln zł. Z porównania danych GUS i UKE wyraźnie widać, Ŝe dane te nie są porównywalne. Wydaje się, Ŝe dane podawane przez UKE są o ok. 1,5-2 mld zł, w podanych wyŝej latach, zawyŝone w stosunku do rzeczywistych nakładów inwestycyjnych na telekomunikację zgodnych z klasyfikacją PKD. 5 Przychody z usług telekomunikacyjnych obliczone na podstawie danych z wydawnictwa GUS Łączność Wyniki działalności z lat Udział nakładów inwestycyjnych na pocztę i telekomunikacje obliczony na podstawie danych GUS publikowanych w Rocznikach Statystycznych z lat

7 Przychody z usług telekomunikacyjnych w wyniku ograniczenia wielkości i dynamiki inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną wykazują w ostatnim czasie pewną stagnację na poziomie ok mld zł. Fakt ten został zaprezentowany na wykresie 3. Dodatkowo na wykresie 4 zilustrowano wielkość przychodów z podstawowych usług telekomunikacyjnych, z którego wyraźnie wynika spadek przychodów z usług świadczonych za pomocą stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych. Wykres 3. Wielkość przychodów ogółem z usług telekomunikacyjnych w latach w mln zł r r r r r r r r r r. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 7. Razem przychody z usług telekomunikacyjnych, w mln PLN Wykres 4. Wielkość przychodów z podstawowych usług telekomunikacyjnych latach w mln zł , , , , , , , , , , , ,0 0, r r r r r r r r r r. Przychody z usług telefonii stacjonarnej i telegrafii w mln PLN Przychody z usług transmisjii danych i poczty elektronicznej, w mln PLN Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 8. Przychody z usług radiokomunikacyjnych, w tym telefonii rchomej w mln PLN 6 Nakłady inwestycyjne na pocztę i telekomunikacje obliczone na podstawie danych GUS publikowanych w Rocznikach Statystycznych z lat Przychody z usług telekomunikacyjnych obliczone na podstawie danych z wydawnictwa GUS Łączność Wyniki działalności z lat Przychody z podstawowych usług telekomunikacyjnych obliczone na podstawie danych z wydawnictwa GUS Łączność Wyniki działalności z lat

8 Spadek przychodów z usług łączności stacjonarnej wynika równieŝ ze zmniejszającej się liczby linii abonenckich, przede wszystkim w wyniku rozwoju telefonii mobilnej, a w miastach w wyniku świadczenia usług telefonicznych i stacjonarnego dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów sieci telewizji kablowej, którzy do swojej podstawowej usługi, czyli dostarczania sygnału telewizyjnego i radiowego dołoŝyli dostęp do Internetu i moŝliwość świadczenia usług telefonicznych. Zmniejszanie się liczby stacjonarnych linii abonenckich w krajach rozwiniętych jest dość powszechne, jednak poziom od jakiego następuje zmniejszenie liczby linii abonenckich jest duŝo wyŝszy niŝ w Polsce. W starej Unii Europejskiej (UE 15) był to poziom ponad 56 linii na 100 mieszkańców w 2000 r., w krajach OECD był to poziom prawie 53 linii na 100 mieszkańców równieŝ w 2000 r. W Polsce był to poziom prawie 32 linii abonenckich na 100 mieszkańców w 2004 r. 9. Zmiany liczby telefonicznych linii głównych w Polsce w latach przedstawiono na wykresie 5. Wykres 5. Liczba telefonicznych linii głównych w Polsce w latach w tys r r r r r r r r r r r r r r r r r. Linie telefonii przewodowej ogółem, w tys. Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 10. Przyrost stacjonarnych linii abonenckich ogółem, w tys. O kryzysie rozwoju telefonii stacjonarnej w Polsce świadczą równieŝ dane ITU (International Telecommunication Union) dotyczące zmian w dynamice przyrostu linii abonenckich. Zmiany te zostały przedstawione na wykresie 6. W Polsce do roku 2005 dynamika przyrostu linii abonenckich była dodatnia i jedna z najwyŝszych w Europie, a do roku 2000 była najwyŝsza. W ostatnich dwóch latach ( ) jest to dynamika prawie najniŝsza w Europie, tylko w Danii i Finlandii była niŝsza i wynosiła odpowiednio 84,3% i 82,1%, w Polsce wyniosła ona 87,3%. Jednocześnie w kilku krajach Unii Europejskiej występuje stały przyrost stacjonarnych linii abonenckich, mimo Ŝe dostępność techniczna (liczba linii abonenckich na 100 mieszkańców) jest w nich relatywnie wysoka, wyŝsza niŝ w Polsce. Są to następujące kraje: Francja, Irlandia, Luksemburg, Włochy, Słowenia i Estonia. W krajach UE 15 tendencja spadkowa dynamiki przyrostu linii abonenckich w ostatnich dwóch latach praktycznie została zahamowana, co moŝe świadczyć o prowadzonych inwestycjach oraz o rozwoju usług świadczonych w sieciach stacjonarnych. Potwierdzają to równieŝ informacje o prowadzonych inwestycjach w budowę sieci NGN/NGA. W Polsce w tej dziedzinie występuje wyraźny kryzys i trzeba go koniecznie przezwycięŝyć. 9 Międzynarodowy Związek Telekomunikacji (ITU) podaje, Ŝe w 2004 w Polsce było 31,9 linii abonenckich na 100 mieszkańców. 10 Liczba telefonicznych linii głównych obliczona na podstawie danych z wydawnictwa GUS Łączność Wyniki działalności z lat

9 Wykres 6. Zmiany dynamiki przyrostu linii abonenckich na Świecie, w OECD, w Europie i w Polsce w latach ,0% 185,0% 180,0% 175,0% 170,0% 165,0% 160,0% 155,0% 150,0% 145,0% 140,0% 135,0% 130,0% 125,0% 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 1995/ / / /2005 Świat Europa OECD Unia Europejska 15 Unia Europejska 10 Polska Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych ITU 11. Z analizy danych dotyczących liczby linii abonenckich, wielkości przychodów z usług telekomunikacyjnych i jej dynamiki oraz struktury tych przychodów, a takŝe z poziomu inwestycji wyraźnie wynika, Ŝe negatywne zmiany na rynku łączności stacjonarnej skumulowały się w ostatnich 2-3 latach Znaczenie rynku telekomunikacyjnego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Sektor usług komunikacyjnych i informatycznych został uznany w Unii Europejskiej za kluczowy dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz dla wzrostu gospodarczego. Jego szczególna rola została potwierdzona m.in. w Strategii Lizbońskiej z 2000 r. oraz w komunikacie Komisji i2010 An European Information Society for growth and employment z 2005r. RównieŜ w polskich dokumentach problem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy znajduje swoje odzwierciedlenie, np. w dokumencie epolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na lata czy teŝ w Narodowym Planie Rozwoju na lata Jednak treści zawarte w tych dokumentach mają charakter ogólny i nie znajdują bezpośredniego przełoŝenia na działania organów państwowych oraz na procesy legislacyjne. RównieŜ w dokumencie bardziej szczegółowym, prezentującym krótkookresową strategię rozwoju rynku telekomunikacyjnego Strategia Regulacyjna opracowanym w 2006 r. przez Ministra Transportu (obecnie Ministra Infrastruktury) i przyjętym przez Radę Ministrów wśród sześciu wymienionych priorytetów, Ŝaden nie dotyczył wprost rozwoju społeczeństwa informacyjnego lub rozwoju rynku telekomunikacyjnego, w tym budowy i modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Podobnie jest w nowym dokumencie 11 ITU Main Telephone Lines Public 9

10 Strategia Regulacyjna Prezesa UKE na lata opracowanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezesa UKE) na początku 2008 r., w którym zostały wskazane pewne elementy związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej, jednak nadal głównym i nadrzędnym celem Prezesa UKE będzie wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa i zwiększenie ich wykorzystania. W praktyce stwierdzenie to moŝe być niewystarczające dla stymulowania inwestycji i konkurencji infrastrukturalnej, gdyŝ moŝe oznaczać jedynie dąŝenie do wzrostu liczby dostawców usług i konkurencji cenowej. W tej sytuacji strategiczna ocena gotowości Polski do transformacji z fazy społeczeństwa przemysłowego do fazy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie z rankingiem realizacji Strategii Lizbońskiej (LRR), wypada bardzo słabo. Zgodnie z tym rankingiem, w 2006 r. Polska zajmowała 25 miejsce na 27 krajów UE 12. Polska wyprzedzała tylko dwa nowe kraje UE, Rumunię i Bułgarię. Obrazowo miejsce Polski w realizacji Strategii Lizbońskiej przedstawiono na wykresie 7. Wykres 7. Polska na tle wybranych państw UE w zaawansowaniu realizacji Strategii Lizbońskiej w odniesieniu do PKB w 2006 r PKB per capita ( ) UE (15) UE (27)* CY SI MT CZ HU SK LV PL LT EE BG RO 0 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 The Lisbon Review Ranking 2006 r.* skala punktacji 1-7 (1 poziom niezadowalający; 7 poziom wysoki) Podobnie źle wygląda ocena Polski w świetle wskaźnika międzynarodowej konkurencyjności gospodarek poszczególnych krajów (GCI). Polska w świecie, w tym rankingu w 2007 r. zajmowała 51 i z pośród krajów naleŝących do UE wyprzedzała tylko: Cypr, Maltę, Grecję, Rumunię i Bułgarię. Jest to szczególnie waŝny wskaźnik w ocenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gdyŝ pokazuje konkurencyjność danej gospodarki 12 Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień

11 poprzez zestaw zmiennych, które wpływają na produktywność, a przez to i na rozwój. Graficzny obraz miejsca Polski w tym rankingu na tle wybranych krajów UE i całej Unii przedstawiono na wykresie 8. Wykres 8. Polska na tle wybranych państw UE w rankingu konkurencyjności gospodarek narodowych w Unii w odniesieniu do PKB w 2007 r UE (15) UE (27) PKB per capita ( ) GR CY MT HU SI SK CZ EE RO BG PL LV LT 0 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 Global Competitiveness Index 2007/2008 (pkt) skala punktacji 1-7 (1 poziom niezadowalający; 7 poziom wysoki) Przejście od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, wymaga zapewnienia powszechnego dostępu do usług elektronicznych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a do tego niezbędne są inwestycje w infrastrukturę techniczną. Tylko one mogą stworzyć nowe szanse dla gospodarki. Rezultatem rozwoju komunikacji elektronicznej jest wzrost wydajności i mobilności pracy, obniŝony koszt produkcji, lepsza jakość i dostosowanie do potrzeb konsumenta oraz promowanie nowych produktów. Zdolność do wykorzystania technologii ICT w Polsce, mierzona wskaźnikiem (NRI), jest równieŝ bardzo słaba. Według tego wskaźnika Polska znajduje się na 26 pozycji; wśród 27 krajów UE, wyprzedzaliśmy tylko Bułgarię, a na świecie zajmowaliśmy 58 miejsce. Obrazowo miejsce Polski w Unii w zdolności do wykorzystania technologii ICT przedstawiono na wykresie Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy WRSI opracowanej i prowadzonej w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym w ramach realizowanych zadań Programu Wieloletniego finansowanego ze środków Ministerstwa Infrastruktury. 11

12 Wykres 9. Polska na tle wybranych państw UE w rankingu zdolności do wykorzystania ICT w odniesieniu do PKB w 2007 r UE (15) UE (27) PKB per capita ( ) PL BG GR CY SK LV RO SI MT CZ HU LT EE 0 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 Networked Readiness Index 2007/2008 (pkt) skala punktacji 1-7 (1 poziom niezadowalający; 7 poziom wysoki) Analizując wskaźniki zdolności do wykorzystania ICT (wskaźnik NRI) i wskaźnik obrazujący poziom konkurencyjności gospodarek narodowych w Unii (wskaźnik GCI) moŝna zauwaŝyć bardzo duŝą korelacje tych wskaźników. Oznacza to, Ŝe poziom zdolności do wykorzystania ICT odgrywa jedną z kluczowych ról w ocenie poziomu konkurencyjności danej gospodarki narodowej. Korelacje te zaprezentowano na wykresie Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy WRSI opracowanej i prowadzonej w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym w ramach realizowanych zadań Programu Wieloletniego finansowanego ze środków Ministerstwa Infrastruktury. 12

13 Wykres 10. ZaleŜność między Indeksem NRI a indeksem GCI 16, 2007 r. 6,0 DK SE Networked Readiness Index ,5 5,0 4,5 4,0 RO BG MT CY GR PT SI HU LT IT SK LV PL EE IE LU UE (27) ES CZ NL UK AT FR UE (15) BE FI DE US 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Global Competitiveness Index Tradycyjnie juŝ najlepsze wyniki, zarówno pod kątem rozwoju technologicznego, jak i stopnia konkurencyjności, osiągają kraje skandynawskie: Dania, Szwecja, Finlandia. Pozostałe kraje UE układają się praktycznie wzdłuŝ jednej linii. Kraje pozostające wyraźnie w ogonie to: Polska, Grecja, Rumunia i Bułgaria. O ile Grecja, Rumunia, Bułgaria, czy teŝ Malta i Cypr (powyŝej zielonej linii ogólnego trendu), zdecydowanie osiągają za niski poziom we wskaźniku konkurencyjności, o tyle Polska (poniŝej zielonej linii) wyraźnie powinna poprawić swoje wskaźniki związane z rozwojem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W 2007 r. (co widać na wykresie 9 indeks NRI) Polska osiągała przedostatni (w całej UE) poziom. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe wyłącznie poprzez inwestycje w ludzi i w technologię będzie moŝliwe uniknięcie zagroŝeń i wykluczenia polskiego społeczeństwa ze wspólnoty społeczeństw najbardziej rozwiniętych, tworzących globalne społeczeństwo informacyjne, charakteryzujące się miedzy innymi powszechnym dostępem do rozwiązań z zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwartą siecią, zdolnością do wzajemnego łączenia się i przetwarzania danych, komunikowania się bez względu na miejsce pobytu. Tymczasem w 2006 r. w Polsce wydatki brutto na badania i rozwój per capita wynosiły tylko 39,6 i były tylko nieznacznie wyŝsze od wydatków w Rumunii i Bułgarii i znacznie niŝsze 16 Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy WRSI opracowanej i prowadzonej w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym w ramach realizowanych zadań Programu Wieloletniego finansowanego ze środków Ministerstwa Infrastruktury. 13

14 od średniej w krajach Unii. Graficzny obraz tych dysproporcji przedstawiono na wykresie 11 i wykresie 12. Wykres 11. Polska na tle państw UE w wydatkach na badania i rozwój per capita w 2006 r per capita śr. UE (15) 400 śr. UE (27) ,6 0 SE LU AT FR BE UK SI CZ EE HU MT LV PL BG Wykres 12. Polska na tle Unii w wydatkach na badania i rozwój per capita w latach ,0 499,1 500,1 560,1 575,5 603,5 628, ,7 299,6 274,5 333,2 345,7 365,7 385, ,0 34,6 30,7 27,1 29,8 36,3 39, PL UE (15)* UE (27)* Równie źle wygląda Polska w wydatkach na telekomunikację i sektor IT per capita. W 2006 r. wynosiły one tylko 410 zdecydowanie mniej niŝ w najlepiej rozwiniętych 17 Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień

15 krajach UE, a nawet w krajach o podobnym stopniu rozwoju (np. w Czechach 676, na Węgrzech 608, w Hiszpanii 1136 ). Obrazowo wydatki na telekomunikacje i sektor IT per capita w 2006 r. zaprezentowano na wykresie 13 i wykresie 14. Wykres 13. Wydatki na telekomunikacje per capita w 2006 r. w Polsce i w krajach Unii per capita śr. UE (15) śr. UE (27) SE DK IE NL UK BE/LU AT FI DE ES IT FR PT GR SI EE HU CZ LV SK PL LT BG RO US * bez Cypru i Malty Wykres 14. Wydatki na sektor IT per capita w 2006 r. w Polsce i w krajach Unii per capita śr. UE (15) śr. UE (27) DK SE UK NL FI FR AT BE/LU DE IE IT ES SI CZ PT HU GR EE SK PL LV LT BG RO US * bez Cypru i Malty 19 Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień

16 Kolejne trzy wskaźniki: % gospodarstw domowych z dostępem szerokopasmowym, % przedsiębiorstw z dostępem szerokopasmowym, wskaźnik dostępu do Internetu w szkołach, obrazujące dostępność do Internetu i wpływające bezpośrednio na wskaźnik dostępności cyfrowej (DOI), który mierzy stopień cyfryzacji poprzez: moŝliwość, infrastrukturę i wykorzystanie, nie przedstawiają się imponująco. Graficzny obraz tych trzech wskaźników i wskaźnika dostępności cyfrowej przedstawiono na wykresach Wykres 15. Polska na tle krajów UE w zakresie dostępu szerokopasmowego do Internetu wśród gospodarstw domowych w 2007 r % gospodarstw domowych NL SE LU BE EE SI ES HU IE PT SK CY RO UE (15) 21 Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień

17 Wykres 16. Polska na tle krajów UE w zakresie dostępu szerokopasmowego do Internetu wśród przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób bez sektora finansowego w 2007 r % przedsiębiorstw FI ES FR MT NL SE BE LU DK DE SI EE UK CZ PT SK IT AT HU CY IE BG GR LV PL LT RO * Grecja 2006 UE (15) UE (27) Wykres 17. Wskaźnik dostępności do Internetu w szkołach w krajach Unii w 2007 r. 23 7,0 6,5 6,0 5,8 skala 1-7 5,5 5,0 4,5 śr. UE (15)* śr. UE (27)* 4,0 3,9 3,5 3,0 FI SE DK EE AT NL UK MT LU SI CZ DE BE HU FR PT LT LV SK IE ES CY PL RO BG IT GR US * wyliczenia własne kraje UE 27 + USA skala punktacji 1-7 (1 poziom niezadowalający; 7 poziom wysoki) 22 Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy WRSI opracowanej i prowadzonej w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym w ramach realizowanych zadań Programu Wieloletniego finansowanego ze środków Ministerstwa Infrastruktury. 17

18 Wykres 18. Polska na tle wybranych państw UE w rankingu moŝliwości cyfrowej (DOI) w Unii w odniesieniu do PKB w 2006 r PKB per capita 2006 (ceny bieŝące) IE FR IT BE AT LU FI UE (15) UE (27) ES GR CY PT SI CZ MT LV SK HU EE PL LT RO BG 0 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 SE NL DK Skala 0-1, gdzie 1 oznacza brak barier. Wskaźnik moŝliwości cyfrowej (DOI) 2005/2006 Trochę lepiej ale nadal poniŝej oczekiwań i znacznie słabiej od najlepiej rozwiniętych krajów Unii wygląda Polska w zakresie penetracji telefonii stacjonarnej. Zobrazowano to na wykresie 19. Wykres 19. Polska na tle krajów UE w zakresie dostępności linii abonenckich przypadających na 100 mieszkańców w 2006 r śr. UE (15) śr. UE (27) DE FR UK GR SE LU CY MT IT DK ES IE PT NL FI EE HU BG PL AT BE LV CZ SI LT SK RO US 24 Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień Raport IŁ PIB Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, kwiecień

19 Tak niski wskaźnik dostępności technicznej powoduje, Ŝe część Polaków nie ma dostępu do stacjonarnych usług telefonicznych oraz stacjonarnego dostępu do Internetu. Wskaźnik ten jest niŝszy nawet od średniego wskaźnika dostępności technicznej w krajach, które przystąpiły do UE w ostatnich latach. Poziom ten praktycznie od wielu lat pozostaje bez zmian a w ostatnim czasie wskazuje nawet tendencje malejącą. Głównymi przyczynami są: wysokie koszty instalacji, wysokie koszty uŝytkowania linii przez abonentów oraz uboga oferta usługowa. Ta ostatnia przyczyna wynika z faktu wyraźnego niedoinwestowania tych sieci, gdyŝ nie są one przystosowane do świadczenia usług multimedialnych wymagających szerokopasmowego dostępu. W konsekwencji, dla urzeczywistnienia w Polsce funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego konieczny jest rozwój telekomunikacji. Poszerzenie dostępu do nowoczesnych usług głosowych i transmisji danych przy wykorzystaniu sieci kablowych i radiowych pozwoli na zwiększenie dostępu do zaawansowanych usług komunikacji elektronicznej XXI wieku. Rozwój tych technologii nie jest moŝliwy bez inwestycji w infrastrukturę stacjonarną i intensywnego budowania instalacji radiokomunikacyjnych. Nie moŝna osiągnąć fazy społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy bez szeroko zakrojonych inwestycji modernizujących i rozbudowujących obecnie istniejące sieci telekomunikacyjne. Brak rozbudowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnych kablowych i radiowych doprowadzi do wykluczenia całych obszarów, a opóźnienia w procesie inwestycyjnym spowodują, Ŝe Polska zamiast nadrabiać stracony dystans będzie go dodatkowo tracić. Z powyŝszych stwierdzeń wynika, Ŝe inwestycje stanowią kategorię ekonomiczną o kluczowym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego. Obecnie moŝna zaobserwować pewne oŝywienie procesu inwestycyjnego, przewaŝa jednak opinia, Ŝe dynamika wzrostu inwestycji w celu dogonienia wysoko rozwiniętych krajów regionu i świata powinna być wyŝsza. Nie ulega równieŝ kwestii, iŝ bardziej przyjazne inwestorom rozwiązania prawne przyczyniłyby się do silniejszego i utrzymującego się w długim okresie pobudzenia inwestycji, a co za tym idzie szybszego wzrostu gospodarczego, mniejszego bezrobocia i lepszej kondycji finansów publicznych. Inwestycje w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, a przez to w rozwój społeczeństwa informacyjnego są uznawane powszechnie za jedne z najbardziej efektywnych, gdyŝ wpływają na rozwój szeregu innych branŝ oraz pozwalają zaoszczędzić cały szereg wydatków zarówno ponoszonych przez przedsiębiorców jak i przez społeczeństwo. W obecnym systemie prawnym moŝna zaobserwować niespójność rozwiązań legislacyjnych m.in. w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa drogowego, prawa geodezyjnego i kartograficznego; równieŝ regulacje w prawie telekomunikacyjnym nie stwarzają warunków do inwestowania w rozwój i modernizacje sieci telekomunikacyjnych. Nieprecyzyjność aktów prawnych powoduje wydłuŝenie procedury uzyskiwania zezwoleń, opóźnienia a często zahamowanie procesów inwestycyjnych. W Unii mierzone jest równieŝ otoczenie regulacyjne i polityczne w formie wskaźnika stanu środowiska politycznego i regulacyjnego. Wskaźnik ten dotyczy oczywiście całości środowiska politycznego i regulacyjnego a nie tylko środowiska dotyczącego telekomunikacji, ale daje ogólny pogląd o przyjmowanych w danych krajach regulacjach i otoczeniu politycznym. Zgodnie z tym wskaźnikiem Polska w 2007 r. zajmowała ostatnie 27 miejsce w Unii, a na świecie 90. Obrazowo wskaźnik ten został przedstawiony na wykresie

20 Wykres 20. Polska na tle państw UE w rankingu oceny środowiska politycznego i regulacyjnego w 2007 r. 26 6,0 5,5 śr. UE (15)* 5,3 5,0 śr. UE (27)* 4,5 4,0 3,6 3,5 3,0 DK DE FI NL AT SE UK FR IE LU BE EE MT PT CY ES LT HU LV skala 1-7 SI SK CZ GR IT RO BG PL US * wyliczenia własne kraje UE 27 + USA skala punktacji 1-7 (1 poziom niezadowalający; 7 poziom wysoki) Technologie ICT mają w tym miejscu znaczenie na tyle duŝe, Ŝe to właśnie rynek komunikacji elektronicznej jest jednym z najbardziej obecnie regulowanych rynków i w ten sposób ma on swój udział ogólnej ocenie instytucji w kraju. Na wykresie 21 przedstawiono ocenę regulacji prawnych w zakresie korzystania z technologii ICT. WyŜsza wartość punktowa przy poszczególnych państwach świadczy o lepiej opracowanych przepisach prawnych w zakresie handlu elektronicznego, podpisu elektronicznego, ochronie konsumenta oraz o wyŝszej skuteczności egzekwowania tych przepisów. 26 Opracowanie własne na podstawie danych z Bazy WRSI opracowanej i prowadzonej w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym w ramach realizowanych zadań Programu Wieloletniego finansowanego ze środków Ministerstwa Infrastruktury. 20

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2015-2019 Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek Audytel SA 23.09.2014 Telecom Briefing:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Komisji Europejskiej Społeczeństwo Informacyjne i Media Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2014-2018 Grzegorz Bernatek, Audytel SA 19.03.2014 Plan prezentacji Monitor rynku telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM

Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM I Konferencja i3: internet infrastruktury innowacje, Poznań 6 listopada 2009 Poprawa komunikacji Rozwiązania sieciowe w ofercie IBM Tomasz Chomicki Paweł Jachimowicz Wyzwania Brak infrastruktury umoŝliwiającej

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE PRZYSZŁEJ WIELKOŚCI I TEMPA WZROSTU POPYTU NA STACJONARNE USŁUGI SZEROKOPASMOWE W POLSCE (LATA 2010-2012)

OSZACOWANIE PRZYSZŁEJ WIELKOŚCI I TEMPA WZROSTU POPYTU NA STACJONARNE USŁUGI SZEROKOPASMOWE W POLSCE (LATA 2010-2012) OSZACOWANIE PRZYSZŁEJ WIELKOŚCI I TEMPA WZROSTU POPYTU NA STACJONARNE USŁUGI SZEROKOPASMOWE W POLSCE (LATA 2010-2012) Niniejsze opracowanie ma na celu oszacowanie wzrostu popytu na usługi stacjonarnego

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 r.

Warszawa, czerwiec 2010 r. Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec r. Spis treści 1. Cel analizy... 3 2. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso,

Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso, Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej na posiedzeniu Rady Europejskiej, 24-25 października 213 r. Wskaźnik globalnej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r.

PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz. KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. PIERWSZA W ŚWIECIE KOMERCYJNA SIEĆ LTE 1800 MHz KONFERENCJA PRASOWA 07 września 2010r. Agenda Internet w XXI wieku LTE - co to jest? Dlaczego LTE 1800MHz? Przyszłość - usługi 4G LTE - a następnie Nasza

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Technologie dostępu do sieci Internet w Polsce Grudzień 2009 Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1. Wstęp Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data

Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Koniec telefonii stacjonarnej i komórkowej miasto, data Copyright 2009 Netia SA 2 WSTĘP ROZWÓJ RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO BUSINESS SOLUTION OBSZARY INTEGRACJI MOśLIWOŚCI NGN TELEFONIA IP Z USŁUGAMI PABX

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego Światłowodowa sieć dystrybucyjna województwa kujawsko-pomorskiego Antoni Zabłudowski Ciechocinek, 03.09.2009 r. Aktualny stan sieci K-PSI Tuchola Grudziądz Sępólno Krajeńskie Świecie Sieć szkieletowa Chełmno

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce. Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011

Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce. Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011 Agenda Cyfrowa 2020 moŝliwości realizacji w Polsce Marta Brzoza Telekomunikacja Polska Warszawa, Październik 2011 Agenda 1. Agenda Cyfrowa 2020 - cele 2. Rynek internetowy w Polsce i UE 3. Fundusze UE

Bardziej szczegółowo

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej 1 Cel badania Głównym celem badania jest określenie korzyści, jakie kraje UE15 osiągają

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie IP/10/571 Bruksela, 17 maja 2010 r. Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie Gospodarka cyfrowa w Europie rośnie w siłę, przenika do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009

Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Sieci szerokopasmowe rola samorządów wynikająca z przepisów Megaustawy 2009 Michał Półtorak Dyrektor Delegatury UKE w Zielonej Górze e-mail: m.poltorak@uke.gov.pl 1. Wstęp Sieci szerokopasmowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień

EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. WPROWADZENIA EURO PRZEZ RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ EUROBAROMETR przegląd wyników badań opinii publicznej nt. euro z lat 2004-2009 w zakresie wybranych zagadnień Ocena konsekwencji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011

dodanych Rynek usług w Polsce 2011 2edycja! i multimedialnych Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 2edycja! Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: kwiecień 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Zdecydowana większość przychodów

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa HAWE. Marzec 2011 1

Grupa Kapitałowa HAWE. Marzec 2011 1 Grupa Kapitałowa HAWE Marzec 2011 1 Grupa HAWE Dynamicznie rozwijająca się Grupa w sektorze telekomunikacyjnym i budowlanym Unikalna w skali kraju strategia Operatora dla operatorów Łączne nakłady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Program działań proinwestycyjnych dla sektora ICT w Polsce wnioski z raportu

Program działań proinwestycyjnych dla sektora ICT w Polsce wnioski z raportu Joanna Cygler, Dyrektor Departamentu Badań PAIZ Program działań proinwestycyjnych dla sektora ICT w Polsce wnioski z raportu Rozwój nowych technologii, Internetu i technik informatycznych doprowadził w

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA "Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe weight of history and economic challenges Jean Monnet project, 212-215 POLITYKA SPÓJNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE W KRAJACH EUROPY

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek płatnej telewizji w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Warto zauważyć, że struktura rynku płatnej telewizji w ujęciu wartościowym od dłuższego już czasu

Bardziej szczegółowo

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r.

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV transmisja kontentu TV w w sieci IP MPLS EXATEL KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV - ANALIZA RYNKU Sytuacja rynkowa. TVK ISP ISP & TVK Abonent końcowy Cloud TV - ANALIZA RYNKU Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych

Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Satelitarne platformy w Europie najpopularniejszy sposób cyfryzacji przekazów medialnych Warszawa, 4 luty 2008 r. Krzysztof Surgowt Prezes Zarządu, ASTRA Polska Cyfryzacja gospodarstw domowych tv w Europie

Bardziej szczegółowo