Szczegółowy (procentowy) podział alokacji przedstawia rysunek 1. 1 Parytet Siły Nabywczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy (procentowy) podział alokacji przedstawia rysunek 1. 1 Parytet Siły Nabywczej"

Transkrypt

1 Streszczenie ekspertyzy pn. Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźnika głównego RPO WZ dla lat 211, 212 oraz zrealizowanej przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Ekspertyza pn. Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźnika głównego RPO WZ dla lat 211, 212 oraz została zrealizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach 9 kwietnia 213 r. 24 maja 213 r. Głównym celem przeprowadzonej ekspertyzy było wyznaczenie, przy uŝyciu 5-sektorowego modelu HERMIN II generacji dla województwa zachodniopomorskiego, wartości dwóch głównych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), tj. wpływu realizacji programu na zmianę PKB oraz liczby nowo utworzonych miejsc pracy netto. Analiza dotyczyła okresu 27-22, ze szczególnym uwzględnieniem lat 211, 212, 213 i 215. Dodatkowo w ekspertyzie zostały uwzględnione cztery inne wskaźniki makroekonomiczne istotne z punktu widzenia oceny oddziaływania programu na rozwój regionu, tj.: wpływ realizacji RPO WZ na poziom PKB per capita w PPS 1 (UE-27=1), wpływ na wskaźnik zatrudnienia, wpływ na poziom stopy bezrobocia, wpływ na poziom konsumpcji prywatnej w regionie. Autorzy ekspertyzy poprzedzili prezentację wyników symulacji makroekonomicznych analizą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego oraz analizą wielkości i struktury środków publicznych (funduszy UE i krajowego wkładu publicznego) wydatkowanych w regionie w ramach realizacji RPO WZ w latach Wyniki analizy obecnego stanu gospodarki województwa zachodniopomorskiego wskazują, Ŝe w ogólnym ujęciu region cechuje się przeciętną na tle kraju sytuacją gospodarczą (7. miejsce w Polsce pod względem wielkości PKB per capita w 21 r. z poziomem wskaźnika wynoszącym 87 średniej krajowej) oraz stosunkowo niską pozycją rozwojową na tle innych regionów europejskich (54 średniego poziomu PKB per capita w PPS w Unii Europejskiej). Ponadto województwo boryka się z problemami na rynku pracy - w ostatnim dziesięcioleciu obserwowany był znaczący spadek wskaźnika aktywności zawodowej (względem poziomu aktywności dla Polski jako całości). Innym zagroŝeniem dla regionu są negatywne trendy demograficzne, które w przyszłości mogą stanowić istotną barierę rozwojową. Autorzy ekspertyzy dokonali podziału alokacji przeznaczonej na realizację RPO WZ na 3 kategorie ekonomiczne: infrastruktura podstawowa (IP) obejmująca m.in. inwestycje drogowe, inwestycje mające na celu ochronę środowiska, wsparcie infrastruktury społecznej, rewitalizację obszarów zdegradowanych, rozwój zasobów ludzkich (RZL) związany m.in. ze wsparciem infrastruktury edukacyjnej, bezpośrednia pomoc sektorowi przedsiębiorstw (BPSP), w tym B+R nakłady na badania i rozwój (B+R), obejmująca m.in. wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, innowacyjne inwestycje powodujące wzrost konkurencyjności, wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE, nakłady na badania i rozwój, działania wspierające rozwój turystyki i kultury. Szczegółowy (procentowy) podział alokacji przedstawia rysunek 1. 1 Parytet Siły Nabywczej

2 Rysunek 1. Procentowy podział transferów w ramach RPO WZ na poszczególne kategorie ekonomiczne IP w tym 16,2 na B+R 4,7 54, RZL BPSP 5,3 Wyniki symulacji makroekonomicznych przeprowadzonych przez autorów ekspertyzy przy zastosowaniu modelu makroekonomicznego HERMIN II generacji dla województwa zachodniopomorskiego wskazują na pozytywne oddziaływanie środków publicznych wydatkowanych w ramach RPO WZ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu w całym badanym okresie (27-22). Wpływ realizacji programu na zmianę PKB Rysunek 2. Wpływ RPO WZ na poziom PKB w cenach stałych 25 roku w okresie (w mln zł i w ) ,7 3,2 3,7 4, 2,2 mln zł 1 5,5 wpływ w mln zł (lewa oś) wpływ w (prawa oś) Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują na pozytywne oddziaływanie RPO WZ na poziom PKB (w cenach stałych roku 25). Patrząc na rysunek 2 moŝna zauwaŝyć, Ŝe wielkości

3 wpływu są ściśle związane z wielkościami transferów implementowanych w danym roku do gospodarki województwa. W latach 211 i 212 przeprowadzone w trakcie realizacji ekspertyzy symulacje pokazały, Ŝe wpływ programu na poziom PKB w cenach stałych roku 25 wynosił odpowiednio 2,2 (1 74 mln zł) i 2,7 (1 32 mln zł), co oznacza, Ŝe projekty realizowane w ramach RPO WZ przyczyniły się do podwyŝszenia poziomu PKB w cenach stałych (rok 25=1) w porównaniu do sytuacji gdyby nie były one w regionie realizowane. Z kolei dla lat 213 i 215, prognozowane wielkości wpływów wynoszą odpowiednio 3,2 (1 568 mln zł) oraz 3,7 (1 871 mln zł), co świadczy o tym, Ŝe w kolejnych latach efekt wdraŝania programu nadal będzie pozytywny. Autorzy ekspertyzy zwracają uwagę równieŝ na to, Ŝe pozytywne oddziaływanie będzie widoczne takŝe po ustaniu finansowania w okresie W ostatnim badanym roku - 22) procentowy wpływ na poziom PKB w cenach stałych roku 25 ma wynosić,9. Wykresy zamieszczone na rysunku 3 prezentują wielkości wpływu RPO WZ na poziom PKB w cenach stałych w dekompozycji na trzy podstawowe kategorie interwencji: IP infrastruktura podstawowa, RZL rozwój zasobów ludzkich oraz BPSP bezpośrednią pomoc sektorowi przedsiębiorstw. Rysunek 3. Skumulowany wpływ funduszy wydatkowanych w ramach RPO WZ na poziom PKB w cenach stałych (rok 25=1) w województwie zachodniopomorskim w latach w dekompozycji na trzy główne kategorie interwencji (po lewej wpływ w mln zł; po prawej wpływ w ) mln zł ,, IP RZL BPSP IP RZL BPSP Analiza powyŝszych wykresów pozwala stwierdzić, Ŝe największy udział w wielkości wpływu RPO WZ na poziom PKB w cenach stałych roku 25 mają środki implementowane w ramach infrastruktury podstawowej (IP), co wiąŝe się z tym, iŝ na realizację inwestycji związanych z poprawą infrastruktury przeznaczona została największa część środków dostępnych w ramach RPO WZ (54 całości alokacji). Realizacja projektów w ramach bezpośredniej pomocy sektorowi przedsiębiorstw generuje niŝsze wpływy niŝ projekty infrastrukturalne, co wynika z niŝszego udziału funduszy wydatkowanych

4 w ramach BPSP w całkowitej kwocie alokacji. Warto jednak zauwaŝyć, Ŝe w roku 214 wielkość wpływu wygenerowanego dzięki funduszom przeznaczonym na BPSP jest nieco wyŝsza od wpływu generowanego przez inwestycje w IP. Najmniejszy wkład w poprawę poziomu PKB regionu wykazują środki inwestowane w rozwój kapitału ludzkiego przez większość analizowanego okresu udział we wpływie na poziom PKB w cenach stałych roku 25 tych środków wynosi 3-4. Jest to wynikiem przeznaczenia na ten obszar najmniejszej kwoty środków finansowych dostępnych w ramach RPO WZ (5,3 całości alokacji). Taka struktura oddziaływania RPO WZ jest ściśle powiązana z załoŝonymi w programie celami skoncentrowanymi głównie na poprawie innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju infrastruktury transportowej, energetycznej, turystycznej, ochronie zdrowia, rozwoju funkcji metropolitarnych, na które to obszary przeznacza się największe pule środków finansowych w ramach programu. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy netto Rysunek 4. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto w okresie (w tys. osób i w ). tys. osób ,7 2,3 2,6,5 Podobnie jak w przypadku PKB, wyniki symulacji makroekonomicznych wskazują na pozytywny wpływ realizacji RPO WZ na rynek pracy zarówno w okresie wdraŝania funduszy (27-215), jak i po tym okresie (216-22) (rysunek 4). wpływ w tys os (lewa oś) wpływ w (prawa oś) Zgodnie z szacunkami w roku 211 liczba nowoutworzonych miejsc pracy będących efektem interwencji finansowej w postaci funduszy RPO osiągnęła poziom 9,4 tys. W 215 roku - ostatnim, w którym wydatkowane będą środki finansowe w ramach RPO WZ i jednocześnie będącym rokiem najintensywniejszego ich wykorzystania - liczba nowoutworzonych dzięki funduszom unijnym miejsc pracy będzie najwyŝsza i osiągnie poziom 14,7 tys. W kolejnych latach efekt oddziaływania środków w ramach RPO WZ na liczbę miejsc pracy ulega osłabieniu. Zdaniem autorów ekspertyzy wynika to w duŝej mierze z faktu wygasania efektów o charakterze popytowym - przykładowo część osób zatrudnionych przy projektach

5 tys. osób infrastrukturalnych, bądź związanych z technicznym wdraŝaniem funduszy unijnych będzie zmuszona szukać nowego zatrudnienia. Rysunek 5. Skumulowany wpływ funduszy wydatkowanych w ramach RPO WZ na liczbę nowoutworzonych miejsc pracy w województwie zachodniopomorskim w latach w dekompozycji na trzy główne kategorie interwencji (po lewej wpływ w tys.; po prawej wpływ w ) ,,5 IP RZL BPSP IP RZL BPSP tys. osób Analiza powyŝszych wykresów (rysunek 5) pozwala stwierdzić, Ŝe podobnie jak w przypadku PKB największe oddziaływanie na liczbę nowoutworzonych miejsc pracy mają projekty realizowane w ramach tych kategorii ekonomicznych, w których finansowanie jest najwyŝsze. Zatem największy wpływ na analizowany wskaźnik mają inwestycje realizowane w ramach infrastruktury podstawowej oraz bezpośredniej pomocy sektorowi przedsiębiorstw. Z uwagi na fakt, ze wydatki na rozwój zasobów ludzkich są niewielkie, niewielki jest takŝe udział tego sektora w całkowitej wielkości wpływu RPO WZ na analizowany miernik rynku pracy. Rysunek 6. Skumulowany wpływ funduszy wydatkowanych w ramach RPO WZ na liczbę nowoutworzonych miejsc pracy w województwie zachodniopomorskim w latach w dekompozycji na efekty podaŝowe i popytowe (po lewej wpływ w mln zł; po prawej wpływ w ) 2 4, ,5 efekt popytowy efekt podaŝowy efekt popytowy efekt podaŝowy

6 Warto zwrócić uwagę, iŝ nawet w piątym roku po zakończeniu finasowania projektów w ramach RPO WZ (22) wpływ wydatkowanych w latach środków finansowych na liczbę nowoutworzonych miejsc pracy ma wynosić 2,62 tys. miejsc pracy. Jest to efektem ujawniających się w dłuŝszej perspektywie efektów podaŝowych, które moŝna dostrzec na wykresach (rysunek 6). Wpływ na PKB per capita w PPS w odniesieniu do średniej unijnej Niezwykle istotną płaszczyzną analizy oddziaływania funduszy w ramach polityki spójności na rozwój gospodarczy regionu jest ocena wpływu wspomnianych środków na procesy konwergencyjne pomiędzy danym regionem a średnią dla UE-27. W badaniu, którego rezultaty stały się kanwą dla niniejszego opracowania wpływ RPO WZ na konwergencję zewnętrzną został przybliŝony poprzez wskaźnik PKB per capita wg PPS (UE-27=1). PrzybliŜanie się obszaru objętego wsparciem do średniej dla Unii Europejskiej następuje w wyniku zachodzącego w regionie dynamiczniejszego niŝ w całej UE wzrostu gospodarczego, związanego z przyrostem kapitału rzeczowego i ludzkiego, postępem technologicznym, który z kolei wpływa na wzrost wydajności pracy. Przeprowadzone symulacje pozwalają udzielić odpowiedzi, czy realizacja RPO WZ wpływa na skracanie dystansu rozwojowego pomiędzy województwem zachodniopomorskim a zamoŝniejszymi regionami UE. Rysunek 7. Wpływ RPO WZ na PKB per capita w PPS w stosunku do średniej unijnej (UE27=1) w latach (w pkt. proc.) 1,4 1,2,9 1,1 1,2 pkt. proc.,8,6,4,2,7 PowyŜszy wykres (rysunek 7) przedstawia wyniki róŝnic między scenariuszem zakładającym realizację RPO WZ, a scenariuszem pomijającym efekty tego programu. Podobnie, jak w przypadku poprzednich indykatorów, wdraŝanie RPO WZ w województwie zachodniopomorskim ma pozytywne odzwierciedlenie w procesie konwergencji regionu do średniej w Unii Europejskiej. W roku 215 poziom PKB per capita w PPS w stosunku do średniej unijnej ma być o 1,2 punktu procentowego wyŝszy niŝ w sytuacji braku implementacji analizowanego programu.

7 Wpływ na wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia Rysunek 8. Wpływ funduszy wydatkowanych w ramach RPO WZ na wskaźnik zatrudnienia wg BAEL (wiek 15-64) w województwie zachodniopomorskim w latach (w pkt. proc.) 1,4 1,2,9 1,2 pkt. proc.,8,6,8,4,2 Rysunki (8 i 9) przedstawiają wartości oddziaływania transferów finansowych w ramach RPO WZ na poziom wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia, a zatem obrazują, jak wdroŝenie programu wpływa na regionalny rynek pracy. Podobnie jak w przypadku liczby nowoutworzonych miejsc pracy oddziaływanie to jest pozytywne w całym badanym okresie. Symulacje przeprowadzone przy uŝyciu modelu HERMIN gospodarki województwa zachodniopomorskiego pokazują, iŝ realizacja projektów w ramach RPO WZ przyczyniła się do wzrostu poziomu wskaźnika zatrudnienia (o,8 pkt. proc. w 211 r., o,9 pkt. proc. w 212 r.) oraz spadku stopy bezrobocia (o pkt. proc. w 211 r., o 1,8 pkt. proc. w 212 r.) w stosunku do hipotetycznej sytuacji, kiedy RPO nie byłby wdraŝany. W kolejnych analizowanych latach prognozowane oddziaływanie jest nadal pozytywne - wskaźnik zatrudnienia będzie - zgodnie z wynikami symulacji - wyŝszy o pkt. proc w 213 r. i o 1,2 pkt. proc. w 215 r., natomiast stopa bezrobocia będzie niŝsza o pkt. proc. w 213 r. i o 2,3 pkt. proc. w 215 r.. Sytuacja na rynku pracy regionu ulega poprawie zarówno w okresie wdraŝania RPO, jak równieŝ nawet po ustaniu finansowania w 215 r., co jest rezultatem efektów o charakterze podaŝowym związanych z rozwojem infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, akumulacją kapitału ludzkiego, czy teŝ wzrostem produktywności czynników produkcji.

8 Rysunek 9. Wpływ funduszy wydatkowanych w ramach RPO WZ na stopę bezrobocia wg BAEL (wiek 15-64) w województwie zachodniopomorskim w latach (w pkt. proc.) -,5 pkt. proc , ,3 Wpływ na konsumpcję prywatną w cenach stałych roku 25 Strumienie środków w ramach RPO WZ przyczyniają się do wzrostu gospodarczego regionu oraz skrócenia czasu niezbędnego dla procesu realnej konwergencji względem średniej dla Unii Europejskiej. Jednocześnie stwarzają nowe moŝliwości zatrudnienia, zwiększają zasoby infrastrukturalne, poziom innowacyjności, przeciętny poziom kwalifikacji siły roboczej a poprzez to przyczyniają się do wzrostu produktywności czynników produkcji (total factor productivity). Wszystkie te pozytywne efekty wdraŝania RPO WZ mają w konsekwencji wpływ na poprawę standardu i jakości Ŝycia mieszkańców. W związku z powyŝszym, waŝnym elementem oceny oddziaływania środków unijnych jest analiza ich wpływu na wartość wskaźnika pozwalającego w pewnym stopniu przybliŝyć poziom Ŝycia mieszkańców województwa, jakim jest wielkość konsumpcji prywatnej. Wraz ze wzrostem wydajności pracy rośnie poziom wynagrodzeń, co z kolei oddziałuje na wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. WyŜsze dochody do dyspozycji umoŝliwiają nabycie większego wolumenu dóbr i usług przyczyniając się do wzrostu konsumpcji prywatnej, a co za tym idzie, do podniesienia poziomu Ŝycia.

9 Rysunek 1. Wpływ funduszy wydatkowanych w ramach RPO WZ na konsumpcję prywatną w cenach stałych 25 roku w okresie (w mln zł i w ) mln zł ,3 3,9 4,5 4, 2,5 wpływ w mln zł (lewa oś) wpływ w (prawa oś) Analizując powyŝszy wykres (rysunek 1) moŝna zauwaŝyć, iŝ dzięki funkcjonowaniu RPO WZ konsumpcja prywatna była o 2,3 w 211 r. i o w 212 r. wyŝsza niŝ w przypadku braku realizacji programu. Na kolejne lata szacuje się takŝe wzrost konsumpcji prywatnej, w 213 r. o, w 215 r. o 3,9., co będzie przyczyniać się do poprawy poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Zdaniem autorów ekspertyzy realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego niewątpliwie przyczynia się do poprawy sytuacji społecznogospodarczej regionu. Zwracają jednak uwagę, Ŝe RPO WZ jest jednym z czynników, które powinny pomóc wyzwolić endogeniczne potencjały regionu i dzięki temu umoŝliwić intensyfikację procesów rozwojowych. Natomiast nie jest w stanie przesądzić samodzielnie o jakościowych zmianach w charakterystyce rozwoju województwa.

10 Tablice wynikowe dla lat Tabela 1. Wyniki symulacji wpływu RPO WZ na kształtowanie się wskaźników oddziaływania celu głównego programu dla województwa zachodniopomorskiego otrzymane na podstawie 5-sektorowego modelu HERMIN gospodarki regionu. Wskaźnik Wpływ na zmianę PKB w cenach stałych 25 roku Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto Wpływ na poziom PKB per capita w PPS w odniesieniu do średniej unijnej (UE27=1) Wpływ na wskaźnik zatrudnienia Wpływ na stopę bezrobocia Wpływ na konsumpcję prywatną w cenach stałych 25 roku Jedno stka mln zł 2,9 6, , , , , ,4 835,1 697, ,3 5,4 1,13 1,39 2,25 2,74 3,23 2,6 3,73 9 1,3 9,97,86 tys. 3,61 6,14 9,4 1,92 12,47 9,44 14,7 4,7 3,95 3,32 2,94 2,62,1 8 1,72 2 2,32 1,75 2,63,86,72,6,53,47 pkt, proc. 4,45,74,91 7,87 1,23,54,45,38,34,3 pkt. proc. 5,49,75,9 3,79 1,19,4,34,29,26,24 pkt. proc. -9 -,94-1,48-1, ,28 -,76 -,64 -,54 -,49 -,43 mln zł 4 434, 767,6 992,9 1182,1 149,7 1339,8 787,9 568,3 459, ,1 1,13 1,33 2,31 2,98 4 3,1 3,93 2,23 7 1,24 9,97

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 20 grudnia 2013 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 20 grudnia 2013 r. WPŁYW REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 (RPO WSL) NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM MAKROEKONOMICZNEGO 5-SEKTOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach Informacja prasowa, 24 stycznia 2012 r.

Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach Informacja prasowa, 24 stycznia 2012 r. Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004- Informacja prasowa, 24 stycznia 202 r. W latach 200- wpływ polityki spójności na rozwój Polski był jednoznacznie pozytywny.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Referat Ewaluacji

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ. Referat Ewaluacji URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ I PRZESTRZENNEJ Referat Ewaluacji Ocena wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Consulting S.A. Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

(opis dotyczy części A, B, C)

(opis dotyczy części A, B, C) BDG-V-281-87-MWr/14 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 3 do umowy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny wpływu realizacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu 2 Cel badania Ocena wpływu projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu 3 Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach

Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach Ministerstwo Rozwoju Warszawa, lipiec 2016 r. Departament Strategii Rozwoju Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2015 Wstęp Ministerstwo Rozwoju (wcześniej

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych.

Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych. 16 październik 2004 Obrona pracy doktorskiej pt. Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw w krajach posocjalistycznych Marcin Piątkowski Motywacja

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r.

Osiągnięcia. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa. Warszawa, 7 maja 2008 r. Warszawa, 7 maja 2008 r. I Forum Funduszy Europejskich-osiągnięcia i wyzwania Informacja prasowa W tym roku kończy się wydatkowanie funduszy europejskich dostępnych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006.

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XII WZROST GOSPODARCZY cd. Chiny i ich wzrost gospodarczy Podstawy endogenicznej teorii wzrostu Konsekwencje wzrostu endogenicznego Dwusektorowy model endogeniczny

Bardziej szczegółowo

Wzrost i rozwój gospodarczy. Edyta Ropuszyńska-Surma

Wzrost i rozwój gospodarczy. Edyta Ropuszyńska-Surma Wzrost i rozwój gospodarczy Edyta Ropuszyńska-Surma Zagadnienia Wzrost gospodarczy i stopa wzrostu gospodarczego. Teorie wzrostu gospodarczego. Granice wzrostu. Modele wzrostu. Wzrost gospodarczy i polityka

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.1.1 r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny 1 PAŹDZIERNIKOWA NA TLE PROJEKCJI CZERWCOWEJ Rozliczenie Zmiana

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020

Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 Wykorzystanie środków europejskich do rozwoju kraju: Co należy zrobić inaczej w latach 2014-2020 dr Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości VI Forum Polskiego Kongresu Drogowego

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Zegar. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza

Tomasz Zegar. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza Tomasz Zegar Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Trendy rozwojowe Mazowsza Regionalna Strategia Innowacji dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza przygotowania do polityki spójności po 2014 r. Urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Sektor budowlany w Polsce 2017 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022 MARZEC 2017 SPIS TREŚCI Metodologia...6 Rynek budowlany ogółem... 11 Produkcja budowlano-montażowa...

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Raport Zbiorczy. John Bradley* Janusz Zaleski**/*** Pawel Tomaszewski** Marek Zembaty**

Raport Zbiorczy. John Bradley* Janusz Zaleski**/*** Pawel Tomaszewski** Marek Zembaty** Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN Raport Zbiorczy Zgodnie z umową nr DKS/DEF-IV/POPT/400/06

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 1 czerwca 2016 r. Strategie ponadregionalne wspólne działania dla dobra regionu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD. w województwie łódzkim

Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD. w województwie łódzkim Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD w województwie łódzkim Zbigniew Gwadera Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Instytucja Pośrednicząca PO KL Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020. Maciej Bukowski, Dorota Pelle, Władysław Marek Saj

Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020. Maciej Bukowski, Dorota Pelle, Władysław Marek Saj Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 24-22 Maciej Bukowski, Dorota Pelle, Władysław Marek Saj Warszawa, maj 28 Raport powstał w ramach projektu: Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNY WYMIAR PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH DOTACJAMI UNIJNYMI W POLSCE

MAKROEKONOMICZNY WYMIAR PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH DOTACJAMI UNIJNYMI W POLSCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 684 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 45 2012 KRZYSZTOF DZIADEK Politechnika Koszalińska MAKROEKONOMICZNY WYMIAR PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH DOTACJAMI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe owanie perspektywy finansowej 2014-2020 Zagadnienia finansowe Szacunki alokacji dla Polski Zgodnie z postanowieniami szczytu Rady UE z 7-8 lutego 2013 r. całkowita alokacja dla Polski wyniesie ok. 72,9

Bardziej szczegółowo

Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego

Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego w ramach poddziałania 1.3.4

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego

Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego Literatura przedmiotu z zakresu polityki rozwoju regionalnego, wzrostu gospodarczego czy też współpracy transgranicznej i

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

1. Doświadczenia międzynarodowe. 2. Ramy czasowe analizy i scenariusze symulacyjne

1. Doświadczenia międzynarodowe. 2. Ramy czasowe analizy i scenariusze symulacyjne Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 TM na polską gospodarkę podsumowanie aktualizacji wyników badań zleconych przez spółkę celową Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach Warszawa, dn. 17 kwietnia 2007 roku Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach 2007-2013 Paweł Kolas JODKA Consulting Miejsce edukacji w Narodowej Strategii Spójności (1/2) Diagnoza obu dziedzin w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe kryteria to: a. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. c. Niekorzystne trendy demograficzne.

Przedmiotowe kryteria to: a. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. c. Niekorzystne trendy demograficzne. Uwarunkowania realizacji projektów z zakresu mieszkalnictwa w ramach Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Janusz Zaleski*/**, Agnieszka Wojtasiak-Terech***, Paweł Tomaszewski*, Marek Zembaty*, przy udziale Johna Bradley'a****

Autorzy: Janusz Zaleski*/**, Agnieszka Wojtasiak-Terech***, Paweł Tomaszewski*, Marek Zembaty*, przy udziale Johna Bradley'a**** Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Plan prezentacji I PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE Podkarpackie Forum Terytorialne wprowadzenie Wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium

Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium Jakub Borowski Wpływ przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na polską gospodarkę - informacja o seminarium International Journal of Management and Economics 30, 210-213

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego dla wsi i rolnictwa na rozwój województw. dr hab. Katarzyna Zawalińska

Wpływ wsparcia unijnego dla wsi i rolnictwa na rozwój województw. dr hab. Katarzyna Zawalińska Wpływ wsparcia unijnego dla wsi i rolnictwa na rozwój województw 19 czerwca 2012, Kraków dr hab. Katarzyna Zawalińska Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk (IRWiR PAN) Struktura prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2012

Warszawa, kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Skutki płacy minimalnej Andrzej Rzońca Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka Na początku br. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc., choć

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo