Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego"

Transkrypt

1 Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne znaczenie dla gospodarek poszczególnych państw Unii Europejskiej, w tym także Polski. Przemawiają za tym zarówno cechy ilościowe, jak i jakościowe tej grupy podmiotów. W ujęciu ilościowym, znaczenie sektor MSP dla gospodarki przejawia się przede wszystkim w udziale tej grupy podmiotów w tworzeniu wartości dodanej, a także w kreowaniu miejsc pracy. W ujęciu jakościowym, o istotnym znaczeniu małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju gospodarczego świadczą natomiast zdolności adaptacyjne przejawiające się w szybkim reagowaniu na zmiany popytowe oraz umiejętność wykorzystywania nisz rynkowych. 1 W rezultacie rozwój sektora MSP decyduje o konkurencyjności poszczególnych gospodarek i ma realny wpływ na warunki ekonomiczne. Łącznie w Unii Europejskiej, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły w 2013 roku 99,8% wszystkich podmiotów niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą. W tym 1 S. Ignatiuk, Wpływ przedsiębiorstw z sektora MSP na rozwój gospodarczy północno wschodniego regionu kraju, Economy and Management 2/2011, Politechnika Białostocka, s.7.

2 samym okresie skupiały 66,9% ogółu zatrudnionych oraz odpowiadały za 58,1% wytworzonej wartości dodanej. Tabela A. Liczba przedsiębiorstw w UE28, wartość dodana oraz zatrudnienie w 2013 roku Mikro Małe Średnie MSP duże RAZEM LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW Liczba Udział [%] 92,4% 6,4% 1,0% 99,8% 0,2% 100,0% ZATRUDNIENIE Liczba Udział [%] 29,1% 20,6% 17,2% 66,9% 33,1% 100,0% WARTOŚĆ DODANA Mln EUR Udział [%] 21,6% 18,2% 18,3% 58,1% 41,9% 100,0% Źródło: Annual report on European SMEs 2013/2014. A partial and fragile recovery., Komisja Europejska, lipiec 2014, s. 15. W Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% ogółu aktywnych podmiotów gospodarczych (dane za 2012 rok). 2 Sektor MSP skupia ponad dwie trzecie zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw ogółem 70%, oraz generuje ponad połowę wartości dodanej wytworzonej przez sektor MSP. Badania wskazują ponadto, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw pełni także istotną rolę w eksporcie Unii Europejskiej. W 2011 roku mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowiły ponad 80% eksporterów w Unii Europejskie oraz generowały 34% wartość eksportu. Można więc skonkludować, że rozwój gospodarek europejskich jest w dużym stopniu uzależniony od kondycji i perspektyw rozwoju sektora MSP. Jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest natomiast dostęp do finansowania zewnętrznego. Raport Komisji Europejskiej na temat dostępu sektora MSP do finansowania wskazuje, że kwestie finansowania stanowią drugi najważniejszy problem przed jakim stają małe i średnie firmy w 2 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, Warszawa 2014.

3 Unii Europejskiej. 3 Czynnik ten został wskazany przez 15% ankietowanych podmiotów. Większe znaczenie miało jedynie pozyskanie klientów (22% wskazań). Podkreślić należy jednocześnie, że odsetek podmiotów wskazujących na problem dostępności finansowania bankowego zwiększył się w porównaniu do badania z 2009 roku o 5 pkt. proc. Powyższe badania wskazują także, że większe problemy związane z dostępnością do finansowania mają przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające do 9 osób) oraz małe (zatrudniające od 10 do 49 osób). Wśród tych dwóch grup podmiotów, na problem dostępu do finansowania wskazało odpowiednio 17,9% mikroprzedsiębiorstw oraz 14,9% przedsiębiorstw małych. Rysunek A. Najważniejsze problemy zgłaszane przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w UE 0% 5% 10% 15% 20% 25% Rysunek B. Problem dostępności do finansowania w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w UE (2013) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% znalenienie klientów dostępność finansowania mikro 17,9% dostępność wykwalifikowanych pracowników regulacje konkurencja małe 14,9% koszty produkcji lub koszty pracy inne średnie 11,5% Źródło: 2013 SMEs Access to Finance survey. Analytical Report, Komisja Europejska, listopad Szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw ma finansowanie bankowe. Powyższe badania wskazują, że z kredytu bankowego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystało 31,6% unijnych podmiotów, a w trakcie prowadzenia działalności, tę formę finansowania zewnętrznego wykorzystywało 36,8% przedsiębiorstw. Duży odsetek przedsiębiorstw z sektora MSP korzystał także z pozostałych form finansowania bankowego SMEs Access to Finance survey. Analytical Report, Komisja Europejska, listopad 2013.

4 (debetu, linii kredytowej oraz kredytu w karcie) odpowiednio 38,8% w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie, a 21,4% kiedykolwiek w trakcie prowadzenia działalności, a także z leasingu i faktoringu. Przedsiębiorstwa z sektora MSP w nieznacznym stopniu korzystały natomiast z finansowania na rynku kapitałowym w postaci emisji papierów dłużnych lub akcji. Jednocześnie porównania międzynarodowe wskazują, że warunki kredytowania sektora MSP różnią się w poszczególnych krajach. Oprocentowanie kredytów dla pomiotów gospodarczych, stanowiące podstawowy wskaźnik integracji rynków finansowych, różni się w poszczególnych państwach strefy euro nawet o 7,38 pkt. proc. dla kredytów udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom (2012, dane OECD). Rysunek C. Zróżnicowanie oprocentowania kredytów udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom (2012) ,7 7,59 6,46 6,29 5,86 5,6 4,91 4,6 4,4 4,04 3,8 3,71 3,49 3,48 2,86 2,46 2,32 HU PT GR SI DK IT ES IE NL SE SK UK FR CZ FI AT BE Źródło: OECD. W konsekwencji w poszczególnych państwach Unii Europejskiej odnotowywane jest zróżnicowanie dostępności finansowania zewnętrznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z literaturą przedmiotu, poziom integracji rynku finansowego jest bowiem jednym z czynników determinujących dostępność podmiotów gospodarczych do finansowania bankowego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wraz ze wzrostem poziomu integracji w obszarze rynków finansowych następuje wzrost konkurencji w sektorze bankowym, czego konsekwencją jest obniżenie kosztu kredytu bankowego, bardziej dostępnego dla przedsiębiorców.

5 Najwyższą dostępnością sektora MSP do finansowania, mierzoną wskaźnikiem SMAF (SME Access to Finance Index) charakteryzowały się takie państwa jak: Francja (126), Austria (123) oraz Finlandia (122). Rysunek D. Dostępność finansowania dla sektora MSP SMAF Index FR AT FI LU DE NL LT SI SE EE HR SK UK BE IE DK strefa euro LV CZ PL EU IT MT ES BG PT HU RO CY GR Źródło: Komisja Europejska. W Polsce dostępność mierzona powyższym wskaźnikiem w 2013 roku oceniona została na poziomie średniej dla Unii Europejskiej (108). Dla porównania, w roku 2012 dostępność finansowania dla krajowych MSP mierzona wskaźnikiem SMAF znajdowała się poniżej średniego unijnego poziomu. W tym kontekście istotna jest odpowiedź na cztery pytania: 1. Czy i w jaki sposób wzrost integracji w obszarze rynków finansowych może przyczynić się do wzrostu dostępności sektora MSP do finansowania zewnętrznego? 2. Jaki wpływ na rozwój sektora MSP oraz szerzej, na rozwój gospodarczy kraju, ma integracja rynków finansowych o obszarze finansowania małych i średnich przedsiębiorstw? 3. Jakie są istotne bariery w dostępnie MSP do finansowania zewnętrznego w Polsce? 4. Jakie rozwiązania europejskie (UE) uznać można za najlepsze praktyki w zakresie poszerzania dostępu MSP do finansowania zewnętrznego? 5. Jak w kontekście dostępności MSP do finansowania zewnętrznego postrzegać należy zmiany w mechanizmach finansowania projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej (wzrost znaczenia instrumentów zwrotnych)?

6 Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji. Przedstawione przez Państwa opinie zawarte zostaną w publikacji Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej Dagmara Zuzek * Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej Wstęp Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, bez względu na rodzaj

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2014 Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Marta Penczar * Monika Liszewska ** Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Wstęp W latach 2007 2011 były widoczne istotne zmiany w strukturze źródeł pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Czasopismo poświęcone potrzebom nauki i praktyki 2012 Nr 6 (60) Vol. 2 OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE OD REDAKCJI Niniejsza edycja czasopisma jest poświęcona przeglądowi dorobku naukowo-badawczego pracowników

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Zeszyt nr 257. Urszula Mrzygłód. Warszawa, 2011 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Zeszyt nr 257. Urszula Mrzygłód. Warszawa, 2011 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 257 Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej Urszula Mrzygłód Warszawa, 2011 r. Urszula Mrzygłód autorka jest pracownikiem Instytutu Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Copyright do wydania polskiego PZPF Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP. ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego)

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP. ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego) ę Ś ś Michal Kubisz ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego) ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU OECD to szczególne forum,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki

Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki Raport końcowy Analiza korzyści i ograniczeń przy zastosowaniu inżynierii finansowej jako instrumentu wsparcia projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki Zamawiający: Ministerstwo Gospodarki Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 105 117 Joanna Duda*, Anna Wolak-Tuzimek** Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001 2008 1. Wprowadzenie Rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw dr Małgorzata Okręglicka Katedra Inwestycji, Rachunkowości i Mikroekonomii Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe poważny problem społeczny

Wykluczenie finansowe poważny problem społeczny Dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Szkoła Główna Handlowa, Warszawa miwani@sgh.waw.pl Wykluczenie finansowe poważny problem społeczny We współczesnej gospodarce rynkowej niezbędne jest korzystanie przez

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH KRYZYSU

FUNDUSZE POŻYCZKOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH KRYZYSU KNUV 2014; 2(40): 61-77 Artur Kuchciński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa FUNDUSZE POŻYCZKOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH KRYZYSU Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo